Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond."

Transkript

1 Kendelse af 13. maj Dyrtidsfondens aktier i et nu børsnoteret selskab var fortsat omfattet af 1% investeringsloftet for aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 6, stk. 8. (Kåre Dullum, Merete Cordes og Vagn Joensen) Advokat Ulrik Jacobsen har for Lønmodtagernes Dyrtidsfond ved skrivelse af 6. marts 1997 klaget over, at Finanstilsynet har bestemt, at fondens aktier i A A/S, uanset at selskabet er blevet børsnoteret, fortsat skal anses omfattet af 1% investeringsloftet for aktiviteter vedrørende. forskning og udvikling efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 6, stk. 8, jf. stk. 2, nr. 14. Sagens omstændigheder: Ved en skrivelse modtaget af LD den 7. februar 1997 meddelte Finanstilsynet under henvisning til en undersøgelse i LD i december 1996 bl.a. følgende: " 3. Kvote for forskning og udvikling. Ved Finanstilsynets gennemgang af fondens udfyldelse af kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond for aktiviteter vedrørende efterforskning og udvinding i den danske undergrund samt forskning og udvikling har fonden givet udtryk for, at forsknings- og udviklingsvirksomheder ved eventuel børsnotering ikke mere skal henføres under den nævnte kvote. Konkret finder man, at investeringen i A, der blev børsnoteret medio 1996, ikke mere behøver at blive bogført under kvoten, da der efter børsnoteringen ikke mere knytter sig en usikkerhed til investeringen, der fordrer optagelse under kvoten efter lovens 6, stk. 8. Hertil skal Finanstilsynet bemærke, at denne virksomheds risikoprofil efter Finanstilsynets opfattelse ikke har ændret sig nævneværdigt efter børsnoteringen. Selve børsnoteringen betyder selvsagt, at kursniveauet ved afhændelse af mindre poster i selskabet kan vurderes nærmere. Imidlertid må det vurderes, at virksomhedens overlevelse i høj grad stadig er afhængig af succes på enkelte forskningsaktiviteter. Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. " Ved skrivelse af 6. marts 1997 har advokat Ulrik Jacobsen for LD indbragt Finanstilsynets afgørelse for ankenævnet med påstand om, at LD s investering i A A/S, efter at selskabets aktier er blevet børsnoteret, alene skal bogføres under 35% kvoten for børsnoterede aktier, jf. LD lovens 6, stk. 6, jf. stk. 2, nr. 11. Klageren har herved gjort gældende, at det følger af såvel en ordlydsfortolkning som af en motivfortolkning af bestemmelserne, at 6, stk. 2, nr. 14, alene omfatter aktiviteter vedrørende forskning og udvikling i unoterede selskaber. Klageren har endvidere påberåbt sig reale grunde.

2 Finanstilsynet har ved skrivelse af 18. april 1997 i anledning af klagen bl.a. udtalt: I det foreliggende er der tale om, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond har foretaget en investering i et selskab, der som sit formål har forskning i og udvikling af nye produkter til behandling af sygdomme i centralnervesystemet, mod hvilke behandlingen på nuværende tidspunkt er ikke-eksisterende eller utilstrækkelig, jf. bilag 1. Investeringen er præget af større usikkerhed, da det ikke på forhånd kan vurderes om selskabet er i stand til at udvikle de planlagte behandlingsmetoder. Således angives det også i prospektresuméet (bilag 1) side 8 under Risici, at investeringer kun bør foretages af personer med nødvendig ekspertise ligesom de meget betydelige usikkerhedsfaktorer omkring selskabets fremtid understreges. Efter Finanstilsynets opfattelse er der her tale om en investering, der har alle de karakteristika, der kendetegner en investering i forskning og udvikling, hvilket Lønmodtagernes Dyrtidsfond også oprindeligt henregnede investeringen til. En efterfølgende børsnotering fratager ikke investeringen sin karakter af en investering i forskning og udvikling, da børsnoteringen i sig selv ikke ændrer på selskabets risikoprofil. En sådan ændring vil først indtræde, når der eksempelvis konstateres resultater af selskabets udviklingsarbejde i en sådan grad, at selskabets behandlingsmetoder kan markedsføres med et længere perspektiv. I skrivelse af 23. maj 1997 har klageren supplerende bl.a. udtalt: At lovgiveren tilsigtede, at aktier, der hidrørte fra forsknings- og udviklingsselskaber skulle klassificeres under 1% s kvoten, hvis aktien er unoteret, men ikke hvis den er noteret, fremgår udtrykkeligt af henvisningen i 6, stk. 2, kategori 15 til kategori 14, medens der ikke er en tilsvarende henvisning i 6, stk. 2, kategori 11. En forlods anvendelse af karakteristikken investering i forskning og udvikling for en børsnoteret kategori 11 aktie, er derfor i strid med placeringsreglerne. Finanstilsynet redegør side 5, 4. afsnit og fremefter, for sit synspunkt om de overordnede placeringsregler.

3 Dyrtidsfonden iagttager de overordnede placeringsregler efter 6, stk. 1, som i det væsentligste svarer til lov om forsikringsvirksomhed 127 a, stk. 1. Den overordnede generelle placeringsregel skal, jf. også den nævnte bestemmelse i lov om forsikringsvirksomhed, anvendes indenfor de specielle begrænsninger, der er fastlagt i 6, stk. 2, således at Dyrtidsfonden s bestyrelse ved placeringerne indenfor alle kategorier skal iagttage den nævnte overordnede regel. Den overordnede almindelige placeringsregel 6, stk. 1, tilsidesætter ikke placeringskategorierne og kvotereglerne i 6, stk inklusive. Kategoriseringsreglerne i 6, stk. 2 og følgende, skal således følges samtidig med, at den overordnede investeringsregel i 6, stk. 1, iagttages. I tilslutning hertil har LD ved skrivelse af samme dato bl.a. udtalt: LD s overordnede synspunkt er, at en børsnotering af et selskab medfører en anden status i LD-lovens forstand. Ved en børsnotering opnås en likviditet i aktien og en prisfastsættelse, som afspejler den risiko, der er ved investeringen. Dermed er der skabt en balance i værdien af investeringen set i forhold til andre investeringer samt mellem risiko og afkast. Det beskrives, at A har til formål at forske og udvikle i nye produkter til behandling af sygdomme i centralnervesystemet. A har ikke så begrænset et formål. Dels foretages der mere grundlæggende forskning i en række forskellige produkter - og når forskningen bevæger sig over i mere konkret form foretages forskningen i form af kontraktforskning, hvor A indgår samarbejde med industriel partner om videre forskning og udvikling. Aftalen er sammensat på en sådan måde, at A modtager en betaling ved kontraktens indgåelse fra partneren og herudover modtager betalinger undervejs, når forskningen passerer såkaldte milestones. Partneren opnår rettigheder til salg af det færdige produkt på en række markeder - men normalt ikke alle. For produktet til behandling af Parkinsons syge har A således selv rettighederne til det japanske og nordiske marked. Betalingen ved indgåelse af aftalen var for dette produkt i størrelsesordenen 65 mill. kr. Som det fremgår af denne beskrivelse, er der ikke tale om, at A har den fulde risiko ved forskningen i nye produkter - men, at virksomheden lever af at lave den grundlæggende forskning og derefter finansierer yderligere forskning og klinisk testning gennem kontrakter med partnere. Risikoen ved investeringen i A er selvfølgelig uafhængig af succesraten for de igangværende projekter - men, der er tale om, at virksomhedens primære formål er at udføre forskning - og virksomheden har i dag flere ben at stå på i form af flere forskellige medicinske forskningsprojekter. Til beskrivelse af As arbejde vedlægges artikler fra B af 6. maj 1997 omkring virksomhedens udvikling og artikel fra 16. maj 1997 med analyse fra C bank. Tilsvarende vedlægges kopi af artikel fra E avis fra samme dag. Finanstilsynet angiver, at selskabet har været igennem flere gældseftergivelser og genopretning af

4 kapitalgrundlaget og flere investorer er trådt ud af projektet. Dette er faktuelt forkert og ikke i overensstemmelse med den beskrivelse, som LD har forelagt Finanstilsynet. Der er dels ikke sket gældseftergivelse til selskabet og dels er der ingen investor, der er trådt ud af projektet. Der er nogle investorer, der har deltaget med kapitalindskud i starten af udviklingsfasen, som ved nye kapitaltilførsler har afstået fra at deltage. Dette svarer til helt normalt praksis i markedet - og har blot haft den konsekvens, at disse aktionærers andel er blevet udvandet. Finanstilsynet og LD har afgivet en supplerende udtalelse ved skrivelser af henholdsvis 2. juli 1997 og 26. august Ankenævnet udtaler: Den omhandlede særlige investeringskategori vedrørende undergrunden og forskning og udvikling blev optaget i LD loven ved lov nr. 882 af 23. december 1987, hvorved LD s og ATP s muligheder for at investere i erhvervsvirksomheder blev udvidet, dels ved en forhøjelse af investeringsloftet for ikke-guldrandede investeringer fra 20% til 25%, dels ved en forhøjelse af loftet for LD s og ATP s ejerandele i enkelte virksomheder, dels derved at aktiviteter vedrørende undergrunden og forskning og udvikling helt blev undtaget fra loftet for ejerandele. I folketingsudvalgets betænkning, jf. FT , 1. samling, Tillæg B sp. 297 f. er herom anført: Der skal stadig være adgang til uden de anførte specielle begrænsninger, at fondene kan opføre, eje og drive fast ejendom. På linie hermed foreslås en ny bestemmelse om investering i aktiviteter vedrørende efterforskning og udvinding i den danske undergrund samt til forskning og udvikling. Det almindelige forbud imod bestemmende indflydelse for fonden skal ikke gælde disse aktiviteter, men da der er tale om særlig risikobetonede investeringer, er der indlagt en særlig begrænsning, så der ikke kan bruges mere end 1 pct. i alt af fondsmidlerne til disse formål. Placeringsreglerne for de ikke-guldrandede investeringer blev i 6, stk. 3 formuleret således: stk. 3. Af midlerne kan dog indtil 25 pct. anbringes således: a) til erhvervelse af fast ejendom, b) til aktiviteter vedrørende efterforskning og udvinding i den danske undergrund samt til forskning og udvikling, tilsammen ikke over 1 pct. af fondsmidlerne, c) på anden måde. Ved lov nr. 405 af 30. maj 1994 forhøjedes investeringsloftet i 6, stk. 3, til 35%. Ved lov nr. 281 af 1. maj 1995 fik placeringsbestemmelserne deres nuværende formulering. Det fremgår af

5 lovmotiverne, at bestemmelserne er udformet med udgangspunkt i det regelsæt, der finder anvendelse for forsikringsselskaber og pensionskasser fra den 1. juli 1994 som følge af implementeringen af de nyeste EUdirektiver på dette område, og at der heri er indarbejdet de for LD specifikke placeringsbestemmelser, herunder om aktiviteter vedrørende forskning og udvikling. Efter det anførte omfattede 1% loftet i den indtil 1995 loven gældende affattelse af placeringsbestemmelserne forsknings- og udviklingsaktiviteter i såvel børsnoterede som ikke-noterede selskaber. Da der ikke ved lovændringen i 1995 er tilsigtet nogen ændring af de for LD specifikke placeringsbestemmelser, og da heller ikke ordlyden af de nugældende bestemmelser i 6, stk. 2 giver holdepunkter for, at bestemmelsen i stk. 2, nr. 14, ikke skulle omfatte aktiviteter i børsnoterede selskaber, tiltræder ankenævnet, at denne bestemmelse også omfatter aktiviteter i børsnoterede selskaber. Efter det oplyste om A A/S s aktiviteter tiltræder ankenævnet endvidere, at kursdannelsen for selskabets aktier må antages at være således afhængig af de fremtidige resultater af selskabets forsknings- og udviklingsprojekter, at LD s aktier i selskabet er omfattet af 1% loftet efter LD lovens 6, stk. 8, jf. stk. 2, nr. 14. Ankenævnet stadfæster derfor Finanstilsynets afgørelse.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE BETÆNKNING ANGÅENDE VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 15. MAJ 1957 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 230 1959 Det administrative bibliotek

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere