Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser."

Transkript

1 Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne at få udarbejdet en finansiel strategi, samt det hensigtsmæssige i at optimere kommunens samlede finansielle situation, under hensyntagen til de fastlagte rammer vedrørende afkast/omkostninger, risici, produktvalg med videre. 2. Formål Den finansielle styring tjener flere formål: Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Velfærdsministeriets kassekreditregel skal overholdes. De likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, at der sikres et optimalt afkast. Finansiering (lån) til anlægsinvesteringer tilvejebringes billigst og bedst muligt. De finansielle risici (rente- og valutarisiko) minimeres. 3. Overordnede mål Det overordnede mål er optimering af afkast/risikoforholdet på likviditetsplacering og minimering af finansieringsomkostninger og derved, sikre kommunens penge bedst muligt, tilvejebringe en stabil økonomisk udvikling for så vidt angår kommunens likvide midler og lånegæld Det overordnede mål skal nås ved styring og aktiv pleje af likvide midler, herunder obligationsbeholdningen finansieringsomkostninger minimeres gennem en aktiv lånoptagelse og lånestyring. Herunder mulighed for optagelse af lån i fremmed valuta og brug af finansielle instrumenter. 1

2 Det forudsættes at alle midler, der tages i anvendelse, overholder gældende regler for, hvad en kommune må anvende, både på aktiv- og passivsiden. 4. Poster der omfattes af den finansielle styring På aktivsiden drejer det sig om de likvide aktiver. De likvide aktiver består af kontantbeholdninger, indskud i pengeinstitutter m.v., samt forskellige typer af obligationer. På passivsiden drejer det sig om den kortfristede gæld til pengeinstitutter og den langfristede gæld til KommuneKredit, realkredit- og pengeinstitutter. 4.1 Aktive Kommunens likviditet kan iflg. Styrelseslovens 44 indsættes i et pengeinstitut eller på en girokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. Kommunens overskudslikviditet kan placeres i: Danske realkreditobligationer Danske statsobligationer Investeringsbeviser, der opfylder betingelserne for kommuner Kommunen vil endvidere placere overskudslikviditet i kortere perioder for bedre afkast. Nærværende finansielle strategi suppleres med porteføljeaftale på fuldmagtsbasis Allerede indgået porteføjleaftale er beskrevet i medsendte bilag. 4.2 Passiver Rammerne for kommunens låntagning fremgår af Velfærdsministeriets (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriets) lånebekendtgørelse 10. Udgangspunktet for kommunens lånemasse er at tilstræbe følgende sammensætning: Op til 75 % af lånemassen kan placeres i lån med fast rente. Op til 75 % af lånemassen kan placeres i lån med variabel rente. Op til 30% af lånemassen kan være placeret i udenlandsk valuta jfr. afsnit Valuta 2

3 Der kan optages følgende typer lån: Realkreditlån Lån i KommuneKredit Lån i pengeinstitutter Lån optages med fast eller variabel rente efter hvad der skønnes mest fordelagtigt. Er der efterfølgende behov for rentesikring eller omlægning af lånet, sker det ved anvendelse af finansielle instrumenter. Optimeringen sker på baggrund af analyser af rentekurven og forventninger til udviklingen i rentekurven Hensigten med plejen er, at bestræbe sig på at opnå lavere finansieringsomkostninger og brug af færre administrative ressourcer. Omlægningerne kan på kort sigt være forbundet med ulemper, og derfor opstilles en række mål for eventuelle omlægninger. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om lånebeløb og løbetid ved budgettets vedtagelse eller i en konkret sag. Nærværende finansielle strategi suppleres med rådgivningsaftale. 5. Kommunens risikoramme 5.1 Aktiver Kommunens risikoramme vil fremgå af porteføljeaftalen. 5.2 Passiver Kommunens risikoramme vil fremgå af rådgivningsaftale. Ændringer på passivsiden kan alene ske efter samtykke fra kommunen, hvorfor der skal være en tæt dialog mellem rådgiver og kommunen Realkreditlån og obligationslån i KommuneKredit Realkreditlån og obligationslån i KommuneKredit kan plejes ved: 3

4 at konvertere til en lavere rente og dermed reducere ydelsen. Dette vil i de fleste tilfælde medføre, at restgælden forøges. at konvertere til en højere rente med det formål at reducere restgælden mod en højere ydelse på kort sigt. at skifte mellem rentetilpasningslån og almindelige fastrentelån. at ændre afdragsprofilen. (serielån og annuitetslån) hjælp af afledte instrumenter, så selve lånene ikke ændres. Det tilstræbes at restgælden maksimalt forøges med 10 % ved konvertering. Det tilstræbes endvidere, at nye obligationslån hjemtages til kurs 94 eller derover Lån i pengeinstitutter og andre lån optaget i KommuneKredit Lån i pengeinstitutter kan plejes ved at skifte mellem variabel og fast rente i kortere eller længere perioder eller i fremtidige delperioder. Sådanne omlægninger kan på kort sigt være forbundet med højere ydelse eller risiko for højere ydelse i fremtiden. hjælp af afledte instrumenter, så selve lånene ikke ændres. Et skift fra variabel til fast rente, eller fra fast til variabel rente er afhængig af den forudgående dialog mellem kommunen og den finansielle rådgiver Indekslån Ikke formålsbestemte indekslån medtages i gældsplejen dvs. tidligere optagne AIindekslån Konvertibilitet Ved lånoptagelse tages stilling til konverteringsmulighed. Lån med en løbetid på mere end 10 år skal altid være konvertible Valuta Kommunens låneportefølje kan indeholde finansiering i fremmed valuta. Der kan optages lån i EUR og CHF. Lån kan optages i EUR, hvis rentebesparelsen overstiger 0,10 % point p.a. og andelen kan maksimalt udgøre 30 % af den samlede låneportefølje. 4

5 For lån i CHF skal rentebesparelsen mindst udgøre 1,50 % point og andelen kan maksimalt udgøre 30 % af den samlede låneportefølje. Den samlede finansiering i fremmed valuta må på intet tidspunkt overstige 30 % af den samlede finansiering. Ved optagelse af lån i fremmed valuta, indikerer nedenstående skema den maksimale fordeling af kommunens lån i henholdsvis dansk og fremmed valuta. Samtidig viser tabellen de respektive minimumsgrænser for renteforskellen mellem DKK og den aktuelle valuta, førend lån kan optages. Der skal dog gælde, at af den samlede gældsportefølje skal minimum 70 % til enhver tid være i DKK. Reglerne kan sammenfattes således: Finansieringsvaluta Renteforskel Andel DKK 70 % % CHF Over 1,50 % 0 % - 30 % EUR Over 0,10 % 0 % - 30 % Styring af valutakursrisikoen Der fastsættes for hvert lån i fremmed valuta en sikkerhedsmargin på grundlag af lånets oprindelige løbetid og restløbetid. Såfremt kursen når sikkerhedsmarginen tages lånet op til revurdering. Det overvejes, på grundlag af forventningerne til den fremtidige kursudvikling om lånet skal omlægges til DKK eller fastholdes i fremmed valuta Udbud af lån Ved optagelse af lån og kassekreditter indhentes der tilbud fra KommuneKredit samt et antal finansieringsinstitutter. 7. Følgende finansielle instrumenter må anvendes Velfærdsministeriets (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriets) retningslinier for finansielle instrumenter må til enhver tid anvendes i styringen af kommunens aktiver og passiver. 5

6 De finansielle instrumenter kan ifølge lånebekendtgørelsen kun anvendes i relation til direkte betalingsbetingelser vedrørende kommunens gæld. 8. Rapportering De valgte rådgivere rapporterer løbende om transaktioner og aktiviteter såvel på aktiv- som på passivsiden. Rapporteringen sendes til lederen af tværgående økonomi. På aktivsiden vil rapporteringen afhænge af den indgåede porteføljeaftale. Der afrapporteres kvartalsvis om afkast, risiko og markedsudvikling. Rapporterne sendes til lederen af tværgående økonomi. På passivsiden vil rapporteringen afhænge af den indgåede rådgivningsaftale. Der holdes som minimum strategimøde én gang om året. Der afrapporteres 1 gang årligt til økonomiudvalget. Der udarbejdes et sammendrag af rådgivernes skriftlige rapporteringer i form af en kortfattet årsberetning for aktiv- og passivsiden. De valgte rådgivere kan efter anmodning deltage i den årlige rapportering til økonomiudvalget. I særlige situationer kan der indkaldes til strategimøde, hvor rådgiveren deltager. Er der særlige forhold, som økonomiudvalget vurderer, er af betydning for den samlede kommunalbestyrelse, tager økonomiudvalget initiativ til orientering af kommunalbestyrelsen. Principper for økonomistyring vil blive ajourført efter økonomiudvalgets beslutninger. 9. Disponering og beslutningskompetence Bevillingsmyndigheden ligger hos kommunalbestyrelsen, jf. Styrelseslovens 40,2. Det betyder, at beslutninger, der betyder ændringer af budgetterede renter og afdrag m.v. efterfølgende skal bevilges af kommunalbestyrelsen. Beslutning om indgåelse og opsigelse af porteføljeaftaler træffes af økonomiudvalget. Kommunen tilstræber, at beslutninger kan træffes med forholdsvis kort varsel, idet vilkårene på de finansielle markeder kan ændres markant over kort tid. Beslutningskompetencen er tilrettelagt herefter, således at kommunen er i stand til at træffe hurtige beslutninger på området, hvilket understøtter en hensigtsmæssig aktiv styring. 6

7 Følgende er bemyndiget til at disponere indenfor de rammer, som er fastlagt i den finansielle strategi: Borgmesteren + kommunaldirektøren i forening kan tage beslutninger om ændringer i gældsporteføljen. I tilfælde af borgmesterens fravær, skal viceborgmesteren være med til at træffe beslutninger. I tilfælde af kommunaldirektørens fravær er stabschefen for Økonomi og personale bemyndiget til at træde i stedet. Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen orienteres på efterfølgende møde om ændringer i gældsporteføljen. 10. Modpartsrisici Jammerbugt Kommune er begrænset til kun at indgå finansielle forretninger og transaktioner med pengeinstitutter og finansielle institutioner der er medlem af Finansrådet eller som minimum har en kreditvurdering på A1 hos Moodys eller A+ hos Standard & Poors. 11. Ikrafttrædelse Denne strategi er gældende fra

8 Ordliste Fuldmagtsbasis: Et udtryk for at der mellem Jammerbugt Kommune og et pengeinstitut er indgået aftale om, at pengeinstituttet pr. en given dato fra Jammerbugt Kommune modtager et kontant indskud og/eller værdipapirer til forvaltning. Pengeinstituttet påtager sig således løbende at overvåge indskuddet og eller værdipapirerne og foretage de dispositioner, der efter pengeinstituttets skøn, vil give det højere afkast. Rentekurven: Rentekurven er et udtryk for sammenhængen mellem renteniveau og løbetid. Under normale omstændigheder er sammenhængen således, at renteniveauet er stigende i takt med at løbetiden forlænges. Rente Løbetid Renteniveau valutakursbevægelser og Teoretisk set eksisterer der en positiv sammenhæng mellem et lands valutakurs og renteniveauet i det pågældende land. Denne teoretiske sammenhæng tager sit udgangspunkt i, at kapitalen naturligt søger hen hvor udsigten til den højeste forrentning er størst. Et land med et relativt højt renteniveau vil således være mere attraktivt at placere likviditet i, hvorfor udsigten til et højere renteafkast tiltrækker udenlandsk opmærksomhed. Et relativt højere renteniveau vil således øge efterspørgslen på det pågældende lands valuta og således medvirke til en styrkelse af valutaen. Samme mekanisme benytter de respektive nationalbanker sig af, hvis valutaen vurderes enten at være for stærk eller for svag. Kommer et lands valuta under pres, eksempelvis ved udsigten til markant stigende inflation, kan landets nationalbank vælge at hæve renten i sit forsvar af valutakursen. Modsat kan nationalbanken vælge at sænke renten, hvis valutaen vurderes at være for stærk. Umiddelbart opleves det ofte, at den teoretiske sammenhæng på kort 8

9 sigt ikke er i stand til at beskrive den faktiske valutakursbevægelse. Undersøgelser har vist, at op mod 70-80% af den kortsigtede valutakursdannelse foregår på baggrund af de spekulative kapitalbevægelser. Denne spekulative adfærd afspejler en markedspsykologi, som ofte er præget af andre elementer end de bagvedliggende økonomiske forhold. På kortsigt kan det således være nogle psykologiske forhold der sætter dagsordenen. Varighed: Udover at være udtryk for obligationens gennemsnitlige restløbetid, kan varigheden også udtrykke kursrisikoen. Udgangspunktet herfor er, at sammenhængen mellem kurs og rente er omvendt. Dette er illustreret i nedenstående figur. Kurs Rente Som figuren viser, vil enhver renteændring medføre en ændring i kursen. Der gælder dog, at kursen på nogle obligationer reagerer kraftigere på en renteændring, end tilfældet er for andre obligationer. Varigheden kan således defineres som den procentvise ændring i obligationskursen ved en ændring på 1% i rentefaktoren (1+r). Med hensyn til varighed og konverterbare realkreditobligationer forholder det sig imidlertid en anelse anderledes. På konverterbare realkreditobligationer har debitor altid muligheden for at indfri til kurs 100. Dermed er der som kreditor risiko for, at en del af beholdningen bliver udtrukket. Dermed bliver restløbetiden reduceret, hvilket bevirker, at varigheden på realkreditobligationer er lavere end varigheden på inkonverterbare obligationer. Varigheden på realkreditobligationer benævnes derfor den korrigerede varighed. 9

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 09-09-2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 15-10-2014 OVERORDNET MÅLSÆTNING... 3 LIKVIDITETSSTRATEGI...

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere