Skatteministeriets forenklingsredegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriets forenklingsredegørelse"

Transkript

1 Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriet

2 Maj 2003 Udgiver: Skatteministeriet København 2003 Tryk: Scanprint ISBN: ISBN: (Internet) Pris: 30,00 kr. Yderligere eksemplarer kan bestilles hos: Danmark.dk's Netboghandel IT-og Telestyrelsen Tlf E-post E-post adresse : Hjemmeside: Redegørelsen er indleveret til trykning den 13. maj 2003.

3 Indholdsfortegnelse: Forord Skatteministeriets forenklingsarbejde Gennemførte forenklinger Skattejagten på regelbøvlet De 10 mest efterspurgte forenklingsforslag Hyppigste grunde til ikke at arbejde videre med et forslag Gennemførte forenklinger blandt skattejagtsforslagene...13 Bilag 1. De modtagne forenklingsforslag Indledning Generelle forslag vedrørende skattesystemet Harmonisering af begreber Personbeskatningen Lønmodtagere Befordringsfradrag og rejse- og befordringsgodtgørelse Personalegode/frynsegodebeskatningen Andre forslag Børn Pensionister Ægtefællebeskatning Beskatning af erhvervsdrivende Driftsomkostninger m.v Afskrivning Forskel i beskatningen af lønmodt. og erhvervsdrivende Generationsskifte Beskatning af selskaber Beskatning af særlige aktiver m.m Fast ejendom Værdipapirer Aktieavancebeskatningsloven Kursgevinstloven Investeringsforeninger De særlige regler i ligningslovens 16 B og C Pensionsbeskatning Gaver og rentenydelse Renter Arbejdsmarkedsbidrag Moms Afgifter Spil

4 11. Indberetninger Opkrævning og inddrivelse Opkrævning af skat m.v Inddrivelse Kontrol Blanketter og vejledninger m.m Skatteadministrationen Bilag 2. Organisationer i Skatteministeriets forenklingsgruppe:

5 Forord At forenkle reglerne for borgerne og for virksomhederne er en ganske omfattende opgave. Det stod klart for regeringen helt fra starten. Derfor satte jeg straks efter regeringens tiltræden en række forenklingsinitiativer i gang på Skatteministeriets område. I arbejdet er der lagt vægt på at samle så mange forslag som muligt. Hellere få mange forslag end at lægge begrænsninger. Alle skal kunne komme med de forslag, som netop den enkelte mener er vigtige. Jeg har kaldt det for en skattejagt på regelbøvlet. Skattejagten på regelbøvlet har resulteret i mere end 700 henvendelser om regler, der opleves som urimeligt besværlige. De mange henvendelser viser, at der er et stort behov for regeringens arbejde med at forenkle og et stort ønske om at bidrage til indsatsen. Alle bidragene er værdsatte, og jeg vil gerne takke for det omfattende arbejde, mange har gjort. Ikke alle bidrag kan realiseres. Regeringen har prioriteret lettelser af skatten på lønindkomst og indført skattestoppet. Regelforenkling skal ikke bruges som undskyldning for at sætte skatterne op. Det er gammel visdom, at forenklinger, som koster borgerne penge, er man hellere fri for. Redegørelsen viser, at det allerede er lykkedes den nye regering at reducere bøvlet mange steder, men at der fortsat er meget at tage fat på. Nærværende redegørelse er den foreløbige men ikke ubestridt endelige - gennemgang af de mange forslag. Den endelige stillingtagen vil bero bl. a. på regeringens konkrete lovinitiativer. Jeg håber, at borgere, virksomheder og organisationer også fremover vil bidrage positivt i arbejdet. Svend Erik Hovmand skatteminister - 3 -

6 1. Skatteministeriets forenklingsarbejde Kort tid efter skatteminister Svend Erik Hovmands tiltræden blev Sekretariatet for regelforenkling etableret. Formålet var at få sikret en fast forankring af ministeriets arbejde med regelforenkling. I løbet af foråret 2002 udarbejdede ministeriet 29 forslag til regelforenklinger, der indgår i Regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrativ lettelser. En mere detaljeret beskrivelse af forslagene er offentliggjort i Skatteministeriets handlingsplan for forenklinger, august Handlingsplanen kan findes på Forenklingsforslagene angår både materiel regelforenkling og administrative forenklinger. Ved materiel regelforenkling forstås ændringer, der gør reglerne umiddelbart tilgængelige, forståelige og anvendelige for målgruppen og derved bidrager til en reduktion af de administrative omkostninger. Ved administrative forenklinger forstås for det første ændringer af sags- og arbejdsgange, der har relationer til borgere og virksomheder, og for det andet forenklinger internt i det offentlige. Flere af de mest betydningsfulde forslag i handlingsplanen er allerede vedtaget, jævnfør beskrivelsen nedenfor i afsnit 1.1. Et andet projekt ministeriets igangsatte var et projekt om Sorte Pletter. Udgangspunktet er antagelsen om, at på de områder, hvor der forekommer særligt mange klagesager, vil det ofte kunne skyldes, at det underliggende regelsæt er kompliceret, og som følge heraf giver anledning til mange sager. Projektet blev afsluttet med en rapport som på baggrund af et statistisk materiale søger dels at udpege de sagsområder, hvor der særligt forekommer mange klagesager, dels at vurdere, om det store antal klagesager skyldes et bagvedliggende kompliceret regelsæt, eller om der er andre grunde hertil. Rapporten kan findes på Gennemførte forenklinger Forenklinger fra konkurrenceevnepakken Konkurrenceevnepakken blev præsenteret i januar 2002 og indeholder en række initiativer, som skal gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark

7 På Skatteministeriets område blev der både gennemført forslag som reducerede beskatningen og som forenklede skatte- og afgiftsreglerne for erhvervslivet. Forenklingsforslagene betød at: Grænsen for registrering for moms er hævet Grænsen for registrering for moms er hævet fra kr. til kr. Det indebærer en administrativ lettelse for virksomheder, der ikke behøver at lave et momsregnskab. Grænsen for kvartalsvis momsafregning er hævet Grænsen for kvartalsvis afregning af moms er forhøjet fra 10 mill. kr. til 15 mill. kr. Det betyder en lettelse for virksomheder, der nu - frem for månedligt - kun behøver at gøre momsen op én gang i kvartalet. Desuden er sommermomsfristen for store virksomheder flyttet fra 25. juli i industriferien til 10. august. Så man igen kan holde tre ugers sammenhængende sommerferie. Ophævelse af tidsbegrænsning for underskudsfremførsel Den 5-årige grænse for fremførsel af underskud er ophævet. Underskud kan herefter fremføres ubegrænset. Ændringen har især betydning for nystartede virksomheder, der ofte i opstartsfasen har et skattemæssigt underskud. Forenklinger fra Skatteministeriets handlingsplan for regelforenkling Af de forslag som indgår i Skatteministeriets handlingsplan for regelforenklinger er følgende vedtaget af Folketinget eller administrativt gennemført af skatteministeren: Bindende ligningssvar - Klar besked Borgerne kan fra 1. juli 2003 få klar besked om deres skat inden de disponerer via et bindende ligningssvar fra deres kommune. Borgerne kan altså få et endegyldigt svar om skat, eksempelvis start af virksomhed eller køb af en lejlighed til deres børn. Udbytteskatten er moderniseret Selskaber og foreninger m.v. anvender i dag attester i forbindelse med godskrivning eller tilbagebetaling af udbytteskat. Ved fra 1. januar 2004 at føre udbytteskatten ind i selskabernes normale skatteordning fjernes arbejdet med omkring attester

8 Befordringsfradrag fortrykkes Befordringsfradraget vil blive fortrykt på selvangivelsen for Det gælder for de skatteydere, der kun har arbejdet hos én arbejdsgiver med kun én arbejdsplads. Der iværksættes herudover en undersøgelse af, hvordan flere skatteydere kan få fortrykt befordringsfradraget på selvangivelsen. PVC-afgiftsloven er forenklet PVC-afgiftsloven er revideret, bl.a. er der indført en bagatelgrænse på kr. årligt for registrering og betaling af afgiften, samt mulighed for alene at svare afgift af de dele i en vare, som indeholder pvc. Sikkerhedsstillelsen for selskaber ved registrering hos ToldSkat er lempet En ændring af reglerne om sikkerhedsstillelse betyder, at selskaber fritages for sikkerheden tidligere. Det gælder for selskaber, der ved registrering er blevet pålagt at stille sikkerhed i 18 måneder på grund af for lav kapital. De fritages fremover for sikkerheden tidligere, hvis formuen inden udløbet af de 18 måneder kommer over kr. Tillægsskat ved død, der opkræves hos den længstlevende, er ophævet Den efterlevende ægtefælle opkræves en tillægsskat, hvis den afdøde har begået skattesvig. Skatten opkræves fremover kun, hvis den efterlevende ægtefælle har haft indflydelse på den begåede svig. Kravet om momsafstemninger er ophævet Momsafstemninger havde til formål at sandsynliggøre rigtigheden af skatteregnskabet. En analyse hos ToldSkat om brugbarheden af momsafstemninger viste imidlertid, at der ikke er behov for at kræve, at man skal udarbejde momsafstemninger. Effektivisering af skatteområdet og enklere klagestruktur Kommunerne har fået mulighed for at samarbejde om skatteforvaltning. Samarbejdet kan bl.a. udøves i særlige forvaltningsenheder med egen bestyrelse. Endvidere er klagesagsbehandlingen på skatteområdet styrket og effektiviseret. Dette er sket gennem forbedring af kommunernes muligheder for at etablere fælles skatteankenævn, og ved at oprette nogle få selvstændige sekretariater for skatteankenævnene. Reglerne for registrering af landbrugsvirksomheder, der delvist drives økologisk, er forenklet Landbrugsvirksomheder, der delvist drives økologisk, skal ikke længere have 2 SE-numre. Ved ikke at skulle have 2 SE-numre kan de slippe for - 6 -

9 månedsvis afregning af moms og i stedet afregne kvartalsvis eller halvårligt. Ændringen forventes at få virkning fra 1. august Andre initiativer Udover de ovenfor nævnte forenklingsinitiativer er blandt andre følgende blevet gennemført siden regeringsskiftet i november 2001: Flere biltyper godkendes til gule plader Ophævelsen af en forældet regel medfører, at flere biltyper godkendes til gule plader og dermed lavere registreringsafgift. Det er den såkaldte 50/50-regel, der tidligere var afgørende for om visse biltyper kunne anerkendes som varevogn, der nu er ophævet. Reglen satte grænser for pladsen i førerkabinen i forhold til varerummet. Reglen betød, at bilimportørerne havde en del besvær, og fremover kan chauffører også komme til at sidde bedre, når de kan flytte varerumsadskillelsen tilbage og få en ordentlig kørestilling. Højst ét år til selvangivelsen Fremover kan borgere, der ikke har hørt fra kommunen senest juni året efter indlevering af selvangivelse, anse selvangivelsen for accepteret, og de risikerer ikke at blive mødt med en forhøjelse af skatten. Det gælder for borgere med nogenlunde enkle økonomiske forhold såsom lønmodtagere, pensionister, studerende mv. Undtaget er de situationer, som begrunder ekstraordinær genoptagelse. Hurtigere start af virksomhed På 3 dage skal man kunne få et registreringsnummer hos ToldSkat. Det er servicemål, som ToldSkat har sat sig med virkning fra 1. maj 2003 for ukomplicerede registreringssager. Udstedelse af elektronisk importtilladelser Siden 15. januar 2003 er importtilladelsen blevet udstedt elektronisk. En elektronisk udstedelse og udveksling af importtilladelser til og fra Told- Skat understøtter elektroniske toldangivelser. Derved fjernes manuelt arbejde hos både virksomheder og myndigheder. Rimeligere bilbeskatning Udenlandske leasingbiler har hidtil måttet betale fuld registreringsafgift. For fremtiden skal der alene betales registreringsafgift for den tid, bilerne er i Danmark. Endvidere indføres en ligestilling mellem danske og udenlandske cirkus- og tivolibiler

10 LetLøn LetLøn letter de administrative byrder for arbejdsgiverne. Det sker ved at samle indberetningerne og betalingerne til offentlige myndigheder ét sted LetLøn-Centret hos ToldSkat. De arbejdsgivere, der tilmelder sig Let- Løn, skal kun indberette og betale til LetLøn-Centret, der så sørger for at sende oplysninger og betalinger videre til rette myndighed. Letløn begrænser også arbejdsgivernes besvær med lønindeholdelse. Renter af SU-lån fortrykkes Renter af SU-lån vil blive fortrykt på selvangivelsen for Skatteyderne vil så ikke længere skulle beregne og egenhændigt påføre renterne på selvangivelsen. Herved undgås, at skatteyderen snyder sig selv for et rentefradrag. Kørebøger for visse firmabiler er afskaffet Virksomheder med firmabiler på gule plader, hvor momsen er trukket fra, skal ikke længere føre kørebøger. Disse firmabiler må ikke benyttes privat, og det er derfor unødvendigt, at der føres kørebøger for anvendelse af bilerne. Lettelser for generationsskifte Der er bl.a. indført en mulighed for at nære medarbejdere kan indgå i et generationsskifte på fordelagtige vilkår, ligesom flere virksomheder med mange finansielle aktiver er blevet omfattet af de fordelagtige regler. Forenkling af vurderingsregler og vurderingsorganisation 224 vurderingsråd og 27 skyldråd er nedlagt og arbejdet er overtaget af ToldSkat og 15 nye klageorganer: vurderingsankenævn vurderingerne forenkles ved, at der tages højde for færre forhold end i dag. Det er f.eks. stråtag, brændeovn, solvarme samt køkken og badeværelse. Momsfritagelse for foreninger Foreninger og almennyttige organisationer er fremover fritaget for at blive registreret og betale moms. Det drejer sig om ca. 700 foreninger og organisationer. De behøver således ikke længere at have et kasseapparat stående i klubhuset. Øresundscenter Der vil blive oprettet et særligt Øresundscenter. Centret skal vejlede borgere og virksomheder om spørgsmål om skat mellem Danmark og Sverige

11 2. Skattejagten på regelbøvlet Skattejagten på regelbøvlet har resulteret i mere end 700 henvendelser om regler og administrative procedurer, der opleves som urimeligt besværlige. I bilag 1 er de enkelte henvendelser nærmere beskrevet ensartede forslag behandles dog samlet. På de enkelte forslag er der endvidere en tilbagemelding fra Skatteministeriet. Umiddelbart efter sin tiltræden opfordrede skatteminister Svend Erik Hovmand skatteyderne til at indsende forslag til forenklinger. I månederne efter kom en strøm af forslag. Behovet for at komme til orde og fortælle om, hvilke regler, der volder problemer, var så stort, at skatteministeren besluttede, at indlede en skattejagt på regelbøvlet. På Skatteministeriets hjemmeside blev der lavet en side, hvorfra man kan skrive direkte til Sekretariatet for regelforenkling, og der er et skema, der gør det lettere at beskrive de problemer, man oplever med skatte- og afgiftsreglerne. Skemaet er endnu tilgængelig, og man er fortsat meget velkommen til at skrive til Forenklingssekretariatet Samtidig med skattejagten på regelbøvlet blev en række erhvervs- og skatteorganisationer indbudt til en række møder med forenkling som emnet. En liste over organisationerne er optrykt i bilag 2. Organisationerne har dels deltaget i fællesmøder med skatteministeren som vært, dels i individuelle møder med Forenklingssekretariatet. Forenklingssekretariatet har endvidere holdt møder med enkelte andre organisationer, bl.a. Skatteborgerforeningen. Disse møder har resulteret i mange forslag, der indgår i de over 700 forslag. I begyndelsen af 2002 rettede regeringen en samlet henvendelse til landets kommunalbestyrelser og amtsråd med en opfordring om at komme med forslag til forenklinger. Både lokalpolitikere og deres embedsmænd har mange daglige kontakter med borgere og virksomheder. Hvis der er regler og pligter, der udgør barrierer, er de ofte de første, der hører om det, eller endda føler dem på egen krop. Henvendelsen resulterede på Skatteministeriets område i knap 150 forslag. Primo april offentliggjorde Skatteministeriet tilbagemeldingen på forslagene, men forslagene er tillige behandlet sammen med skattejagtsforslagene. At få mere end 700 forslag påviser et stort ønske i befolkningen om at være med til at bidrage til arbejdet med at forenkle skatte- og afgiftssystemet. En del af henvendelserne indeholder forslag til, hvordan systemet kan forenkles. Andre henvendelser påpeger alene, hvor der er problemer

12 Alle henvendelserne er værdifulde i forenklingsarbejdet, da de gør opmærksom på forhold, der opleves som problematiske. Henvendelser, som ikke umiddelbart har sat gang i et forenklingsarbejde, har dermed også en betydning for fremtiden. I runde tal fordeler forslagene sig på tidspunktet for færdiggørelsen af denne redegørelse sig således: Gennemførte forslag 50 Forslag omfattet af Skatteministeriets Handlingsplan for forenklinger 100 Forslag der arbejdes med eller overvejes 200 Forslag der ikke arbejdes videre med 350 I afsnit 2.1 orienteres om de 10 mest efterspurgte forenklingsforslag. I afsnit 2.2 orienteres om de hyppigste grunde til, at det er besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med et forslag. I afsnit 2.3 beskrives de gennemførte forenklinger blandt skattejagtsforslagene De 10 mest efterspurgte forenklingsforslag forslag vedrører et ønske om at ensarte reglerne for inddrivelse af offentlige krav, f.eks. vurdering af betalingsevne, regler for udpantning eller modregning, samle klageinstanser på inddrivelsesområdet og indførelse af en fælles offentlig inddrivelseslov. I kommuneaftalen for 2003 har regeringen derfor som led i Skatteministeriets handlingsplan for forenklinger, pkt. 2.25, nedsat et udvalg, der skal se på reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige. Udvalget skal inden den 1. januar 2004 vurdere behovet og mulighederne for at forenkle og harmonisere reglerne om inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder om det er anbefalelsesværdigt at samle de væsentligste bestemmelser i en fælles offentlig inddrivelseslov. Udvalget skal endvidere se på mulighederne for at strømline klagemulighederne forslag ønsker en forenkling eller afskaffelse af kapitalforklaringer. Kapitalforklaringer indeholder oplysninger om skatteyderens/husstandens aktiver og gæld hhv. primo og ultimo indkomståret. Kapitalforklaring skal indgives af hovedaktionærer og bogføringspligtige personer. Skatteministeriet arbejder videre med forslagene forslag om forenkling af energi, CO 2 - og svovlafgifterne arbejdes der videre med. Der er nedsat en projektgruppe, der skal gen

13 nemgå afgiftslovene for knaster med henblik på at reducere de administrative byrder og gøre reglerne mere gennemskuelige. Navnlig forslag vedrørende eldistributionsbidraget/let procesbidragene undersøges nøje. Det samme gør andre muligheder for at nedsætte antallet af satser og målinger m.v. Nettoafregningsmulighederne undersøges ligeledes forslag om afskaffelse af virksomhedsskemaet arbejdes der videre med. Virksomhedsskemaet indeholder standardiserede regnskabsoplysninger om den personlige erhvervsdrivende eller selskabet. Forslagene indgår i Skatteministeriets handleplan for regelforenkling, pkt forslag vedrører forlængelse/harmonisering af betalingsfrister for moms, A-skat, B-skat og ændring af rateopkrævning af acontoskat. Endvidere er der heri medregnet forslag om hævelse af momsregistreringsgrænsen. En ændring af afregningsfrister samt forhøjelse af omsætningsgrænsen for den månedsvise afregning af moms og A-skat vil både indebære en administrativ forenkling og en likviditetsmæssig lettelse for virksomhederne. Forslagene arbejdes der i forenklingsmæssig henseende dog ikke videre med, da en imødekommelse af ønskerne vil bero på, i hvilket omfang det vil være muligt at finde pengene til at finansiere en forlængelse af afregningsfristerne forslag er modtaget om forbedring af Skatteministeriets vejledninger og kommunikation i breve m.m. Skatteministeriet bestræber sig på at tage udgangspunkt i brugernes behov, så vejledninger, nyhedsbreve m.v. er konkrete og forståelige anvisninger på, hvordan virksomheder og borgere skal forholde sig. Ved den fremtidige tilretning af eksisterende information og ved produktion af nye vejledninger m.v. vil Skatteministeriet være opmærksom på de modtagne ønsker forslag ønsker en gennemgribende forenkling af aktieavancebeskatningsloven. I øjeblikket arbejdes der med en forenkling af aktieavancebeskatningsloven gennem en justering og gennemskrivning af loven forslag drejer sig om en forhøjelse af afskrivningssatsen for ITudstyr, således at IT-udstyr kunne afskrives hurtigere end i dag. Forslagene arbejdes der i forenklingsmæssig henseende dog ikke videre med, da en imødekommelse af ønskerne vil bero på, i hvil

14 ket omfang det vil være muligt at finde pengene til at finansiere en forhøjelse. 9. Der arbejdes videre med 9 forslag om ændring af beskatningen af firmabiler. Der ses især på mulighederne for at tydeliggøre reglerne forslag om ændring af virksomhedsbeskatning ved at ophæve reglerne i virksomhedsskattelovens afsnit 1 er der ikke arbejdet videre med, da det ville kunne øge beskatningen for selvstændigt erhvervsdrivende Hyppigste grunde til ikke at arbejde videre med et forslag En række af forslagene ville betyde meget store omlægninger og ændringer i beregningen af indkomstskatten. Sådanne omlægninger falder udenfor rammerne af forenklingsarbejdet. Eksempler på sådanne forslag er forslag om overgang til bruttoskat, anden beskatning af kapitalindkomst og anden form for ejendomsbeskatning. En del af disse forslag er nok positive set fra et forenklingsøjemed, men kan have meget uheldige fordelingsmæssige konsekvenser, og af den grund bør der ikke arbejdes videre med dem. Nogle forslag vil ikke være forenklende eller vil kun have en meget begrænset forenklingsmæssig betydning, men er derimod hovedsagelig udtryk for ønsket om en begunstigende særordning. Det gælder eksempelvis forslag om, at pensionisters indkomst ved bierhverv skal lempes, og at der gives fradrag for alle udgifter til hestehold. Sådanne forslag arbejdes der ikke videre med. Andre forslag arbejdes der ikke videre med, fordi de vil forringe retssikkerheden. Det gælder eksempelvis forslag om indførelsen af en generalklausul på skatteområdet, hvorefter skattemyndighederne skulle have en udvidet kompetence til at tilsidesætte dispositioner, der er foretaget af skatteyderne. En anden grund til ikke at arbejde videre med et forslag kan være internationale bindinger. Det gælder eksempelvis et forslag om at fritage for moms på visse plejehjemsydelser. De gældende regler for plejehjemsydelser er i overensstemmelse med reglerne i 6. momsdirektiv, og en udvidet momsfrihed vil være i strid med direktivet

15 I nogle tilfælde kan den måde, som forslagsstilleren havde forestillet sig, ikke anvendes til at løse problemet, men en alternativ måde kan løse problemet. Et eksempel herpå er et forslag om, at vejbenyttelsesafgiften periodiseres i forhold til den periode, der svarer til den faktiske brug af køretøjet. Forslaget skal mindsker det administrative besvær med og kreditrisikoen ved tilbagebetaling af vejbenyttelsesafgiften fra lejer. Selve forslaget kan dog ikke gennemføres uden en ændring i den internationale aftale om opkrævning af afgifter for tunge erhvervskøretøjers benyttelse af visse veje, også kaldet eurovignette-aftalen. I stedet overvejes et alternativ til en periodisering af afgiften, således at der i bekendtgørelsen om opkrævning af afgiften bliver indsat en valgmulighed, hvorefter det er op til ejeren (udlejeren) at bestemme om, hvorvidt denne eller en eventuel bruger (lejeren) skal betale afgiften, og dermed også have restafgiften tilbagebetalt. Forslag, der vil øge beskatningen, arbejdes der heller ikke videre med. Det gælder eksempelvis 2 forslag om afskaffelse af det forhøjede befordringsfradrag og et forslag om ophævelse af de særlige befordringsfradragsregler for invalider og kroniske syge Gennemførte forenklinger blandt skattejagtsforslagene Der er gennemført knap 50 af de forslag, der er indkommet som led i skattejagten. I det følgende vil der blive redegjort for de gennemførte forslag inden for de enkelte kategorier. Der er overlab mellem forslagene beskrevet her og forslagene beskrevet i afsnit 1.1. Generelle forslag vedrørende skattesystemet Et forslag om afskaffelsen af efterbeskatningskravet for udenlandske arbejdstagere er gennemført ved ændring af kildeskatteloven (lov nr. 270 af 8. maj 2002). Befordringsfradrag og rejse- og befordringsgodtgørelse 5 forslag om automatisk beregning af befordringsfradraget er delvist gennemført (lov nr af 17. december 2002). Fra 2003 bliver befordringsfradrag fortrykt på selvangivelsen for de borgere, der udelukkende har én arbejdsgiver, og hvor arbejdsgiveren kun har én arbejdsplads. Der arbejdes på at udvide ordningen

16 Selvangivelsesproceduren er således forenklet ved at befordringsfradraget fremover automatisk beregnes og fortrykkes på selvangivelsen for visse borgere. Disse borgere vil derfor fremover modtage årsopgørelsen samtidigt med selvangivelsen. Personalegode/frynsegodebeskatningen 2 forslag om afskaffelse af pligten til at føre kørebog for gulpladebiler er ligeledes gennemført (lov nr. 342 af 27. maj 2002). Efter loven skal personer med firmabiler på gule plader, hvor bilen ikke må anvendes privat efter vægtafgiftsloven og momsloven, ikke fremover føre kørebøger for at dokumentere, at firmabilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Firmabiler på gule plader, hvor der ikke er betalt tillægsafgift for privat anvendelse efter vægtafgiftsloven, og hvor der er fradraget moms i anskaffelsessummen, må slet ikke anvendes privat. Andre forslag vedrørende lønmodtagere Et forslag om lempeligere beskatning af tidligere udsendte politifolk i international tjeneste er gennemført ved at de pågældende politifolk har fået udbetalt en skattefri kompensation gennem et aktstykke fra Folketingets Finansudvalg. Beskatning af erhvervsdrivende Et forslag om mulighed for at anvende den særlige kapitalafkastordning for aktier og anparter, hvor aktionærerne arbejder i et datterselskab til det holdingselskab, hvori der investeres, er gennemført (lov nr. 313 af 21. maj 2002). Driftsomkostninger m.v. Et forslag om generel adgang til at kunne få et kortere første regnskabsår end 12 måneder efter virksomhedsomdannelsen er gennemført ved en ændring af praksis, således at adgangen til at få et kortere første regnskabsår er lempet væsentligt. Et forslag om fradrag for låne- og handelsomkostninger for lån, der optages eller indfries til parikurs, er gennemført ved ændring af praksis. Forskel i beskatningen af lønmodtagere og erhvervsdrivende Et forslag om, at selvstændige kan fradrage udgifter til sundhedsbehandlinger, så de skattemæssigt sidestilles med lønmodtagere, som får sund

17 hedsbehandlinger stillet gratis til rådighed af deres arbejdsgiver, er gennemført (lov nr af 17. december 2002). Et forslag om mulighed for at anskaffe firma-pc til selskabets hovedaktionær er løst gennem hjemme-pc ordningen, som blev forbedret i foråret 2002 (lov 263 af 8. maj 2002). En hovedaktionær, der er ansat i virksomheden eller er medlem af bestyrelse m.v. er omfattet af hjemme-pc ordningen. Generationsskifte Et forslag om, at nære medarbejdere ligesom familiemedlemmer kan indgå i et generationsskifte, er gennemført (lov nr. 394 af 6. juni 2002). 3 forslag om generelle forbedringer for generationsskifte er delvis gennemført, og et forslag om bedre regler for generationsskifte i selskaber med høj soliditet er gennemført ved samme lov. En person kan ikke succedere i aktier i selskaber, hvis indtægt eller kapital i det væsentlige vedrører finansielle aktiver. Som led i konkurrenceevnepakken (lov nr. 394 af 6. juni 2002) hævedes grænsen fra 25 pct. til 50 pct., så det nu er muligt at succedere i aktier i selskaber med en større beholdning af finansielle aktiver end tidligere. Beskatning af selskaber 2 forslag om genfremsættelse af den tidligere regerings lovforslag om fåmandsforeninger og kontoførende investeringsforeninger er gennemført. Lovene er vedtaget af Folketinget den 18. marts 2003, lov nr. 231 og 232 af 2. april Et forslag om ændring af brugen af pro-rata kurs ved spaltning af selskaber er gennemført ved en ændring af praksis. Aktieavancebeskatningsloven 2 forslag vil ophæve begrænsningen af fremførslen af underskud ved salg af aktier til 5 år. Disse forslag er gennemført som led i regeringens konkurrenceevnepakke (lov nr. 313 af 21. maj 2002). 3 forslag om ændring af reglerne for aktieombytning er gennemført gennem en ændring af praksis

18 Pensionsbeskatning Intentionerne bag et forslag om friholdelse af pensionsselskabers investeringer i boliger for pensionsafkastskat er der taget højde for ved gennemførelse af de nye fradragsregler (lov nr af 17. december 2002), der giver pensionsinstitutter og selskabsskattepligtige investorer ret til at foretage fradrag for nybyggede udlejningsboliger. Afkastet af byggeinvesteringer er dermed gjort konkurrencedygtigt i forhold til kapitalanbringelse i obligationer. Et forslag om omlægning af det særlige pensionsbidrag (SP), så den enkelte konto tilskrives midler i forhold til indbetalingen, er gennemført (lov nr. 357 af 6. juni 2002). Renter 4 af forslagene vedrører forskellige aspekter ved den skattemæssige behandling af studielånsrenter. De problemer er nu løst gennem en indberetningsordning for de fradragsberettigede renter for de fleste SU-låneordninger (lov nr af 17. december 2002). Samtidig blev praksis for fradrag for renteudgifter vedrørende studielån forenklet, så fradraget i alle tilfælde følger de regler, der gælder for andre rentefradrag. Moms Et forslag om lempelse af momsreglerne for almenvelgørende foreninger er gennemført (lov nr. 291 af 15. maj 2002). Almenvelgørende og almennyttige organisationer er fremover fritaget for moms. Foreningerne skal således ikke længere anmelde sig til registrering, udarbejde momsregnskab samt angive og afregne moms af deres salg. En almenvelgørende eller almennyttig forening kan dog fortsat vælge at betale moms efter de nuværende regler i stedet for at være fritaget for moms. Er foreningen momsregistreret vil den kunne søge om momsfritagelse for et velgørende arrangement. 2 forslag om forhøjelse af omsætningsgrænsen for momsregistrering er gennemført i samme lov. Omsætningsgrænsen er forhøjet fra kr. til kr. 3 forslag om forhøjelse af grænsen for kvartalsvis afregning fra 10 mill. kr. er delvis gennemført. Grænsen er nu forhøjet fra 10 mill. kr. til 15 mill. kr. (lov nr. 291 af 15. maj 2002)

19 2 forslag om ændring af reglerne for sikkerhedsstillelse ved momsregistrering er gennemført (lov nr af 17. december 2002). Sikkerhedsstillelsen kan nu frigives på et tidligere tidspunkt end efter udløbet af 18 måneders perioden. Afgifter Et forslag om, at antallet af vandprøver efter spildevandsafgiftsloven harmoniseret med det antal vandprøver som miljømyndighederne kræver, er gennemført. Spildevandsafgiften afregnes på grundlag af en række målinger af spildevandets indhold. Reglerne er ændrede, således at antallet af afgiftsmålinger nu svarer til antallet af miljømålinger, f.eks. fire målinger om året i alt. Indberetninger Et forslag om indføres en indberetningspligt for garantiprovision er gennemført. Skatteministeriet har ved en afgørelse (TSS af 17/5-1995, 64/ ), anset bankgarantiprovisioner ved låneomlægning som en løbende provision med fradragsret og provisioner bliver herved omfattet af de eksisterende indberetningsbestemmelser. Et forslag om lempelse i indberetningspligten for mindre erhvervsdrivende er delvist imødekommet ved indførelsen af LetLøn. For de arbejdsgivere, der tilmelder sig LetLøn lettes de administrative byrder for den erhvervsdrivende, idet der nu kun skal foretages indberetning m.v. til én myndighed. Opkrævning af skat m.v. 7 forslag om forenkling af reglerne om tilbagebetaling af udbytteskat og afskaffelse af udbytteerklæringen er gennemført ved en forenkling af tilbagebetalingsproceduren, således at udbytteskatten indgår i a conto skatteordningen (lov nr. 153 af 12. marts 2003). Kontrol Et forslag om ophævelse af reglerne for momsafstemning er gennemført. Formålet med momsafstemningen har bl.a. været at understøtte rigtigheden af skatteregnskabet. Skatteministeriet har undersøgt, om den kontrolmæssige interesse i momsafstemninger står mål med virksomhedernes omkostninger ved at udarbejde dem. Undersøgelsen viser, at der ikke er behov for at opretholde en egentlig pligt til at udarbejde en momsafstemning. Efter indstilling fra Ligningsrådet har skatteministeren derfor ophævet kravet om, at virksomheder skal udarbejde en momsafstemning

20 Skatteadministrationen Et forslag om nedlæggelse af både vurderingsråd og skatteankenævn er delvis gennemført. Vurderingsråd og skyldråd er nedlagt og erstattet af vurderingsankenævn (lov nr. 292 af 15. maj 2002)

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Det nye Skatteministerium

Det nye Skatteministerium Det nye Skatteministerium April 2004 Man må ikke forlange, at borgerne skal betale skat med glæde. Men borgere og virksomheder bør kunne forlange, at skatten kan betales uden unødigt besvær. Derfor har

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009

NYT. Politisk aftale. Nr. 3 årgang 3 marts 2009 NYT Nr. 3 årgang 3 marts 2009 SKAT Politisk aftale om skattereform Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en skattereform. Resultatet er skattelettelser for 28,5 mia. kr., som blandt andet

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det?

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? - 1 Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et af elementerne i regeringens store genopretningsplan for Skat er etablering af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.).

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Skatteudvalget L 121 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0050 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere