Priser og leveringsvilkår Juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser og leveringsvilkår 2015. Juli 2014"

Transkript

1 Priser og leveringsvilkår 2015 Juli 2014

2 Moderniseringsstyrelsens betalingsordning i 2015 I 2015 omfatter Moderniseringsstyrelsens betalingsordning følgende ydelser: SLS, herunder HR-løn og Job-i-Staten (samt en ØS-LDV rapportpakke) Campus Statens erekruttering Navision Stat, herunder RejsUd og IndFak (samt en ØS-LDV rapportpakke) Support og konsulentydelser For nærmere beskrivelse af ydelserne henvises til Servicebeskrivelse for Moderniseringsstyrelsens systemer og ydelser, som findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Abonnement for SLS (herunder HR-Løn og Job-i-Staten) samt Navision Stat, RejsUd og IndFak samt hosting af Navision Stat og ØS LDV opkræves af Statens Administration for institutioner, der betjenes af ØSC. Betalingen vil fremgå særskilt af opkrævningen for ØSC, og den fulde betaling vil blive videreført til Moderniseringsstyrelsen. Der henvises i øvrigt til Statens Administrations pris- og betalingsbestemmelser for For alle øvrige institutioner opkræves abonnementerne af Moderniseringsstyrelsen. Priser på øvrige systemydelser opkræves af Moderniseringsstyrelsen. Med mindre andet fremgår, sker opkrævning af betalingen kvartalsvis. Ændringer fra 2014 til 2015 Enhedspriserne fastholdes uændret fra 2014 til 2015 for både løn- og økonomiydelserne. For Navision Stat vil abonnementet fra Navision 7.0 inkludere adgang til den samlede standardfunktionalitet leveret af Microsoft.

3 Side 3 af Lønydelser I 2015 omfatter betalingsordningen følgende ydelser: SLS inkl. HR-løn, supportservice og institutionsspecifikke ændringer mv. SLS datafiler, rapporter ØS LDV (institutionen kan vælge selv at drifte, eller at få det hostet via Moderniseringsstyrelsen jf. afs. 4.1) SLS webservice Job-i-Staten 1.1 Lønydelser inkl. HR-Løn og support Betalingen for lønydelser dækker brug af lønsystemt, beregning og anvisning af løn, obligatoriske og lovpligtige ydelser i tilknytning til lønopgaven, faciliteterne HR-løn, løntest, forespørgsler, ferie/fravær, E-indkomst, anvendelse af SLS webservice, ØS LDV og Job-i-Staten samt supportservice og institutionsspecifikke ændringer mv. Betaling for lønydelser baseres på antallet af lønregistre i SLS i den enkelte institution. Abonnement Lønregistre [Kr. pr. register pr. kvartal] For de første 50 lønregistre betales minimum 79,30 For de følgende lønregistre: 76,85 For de følgende lønregistre: 71,20 For lønregistre og derover: 64,90 Engangsanvisninger: 15,85 Inaktive registre: 33,35 Med aktive registre forstås, at registeret har registreret, at medarbejderen fortsat er ansat og ikke er gået på pension. Der kan være tale om både lønregistre, hvor der sker løbende udbetaling hver måned (fx HK-ansatte, jurister og tjenestemænd), og hvor der alene sker lønudbetaling, hvis der indrapporteres timer, vederlag mv. (timelønnede, honorarlønnede mv.). Med engangsregistre forstås registre, hvor der kun sker udbetaling én gang på samme register. Det betyder også, at hvis der efterfølgende er en rettelse til et sådant register, så skal der oprettes endnu et register, hvor fejlrettelsen foretages. Disse registre er kendetegnet ved personalekategorier (PKAT), der er større end 7xx. Med inaktive registre forstås, at registret, hvor medarbejderen er registreret, viser, at medarbejderen er fratrådt eller er gået på pension. De inaktive registre vil stå i en længere eller kortere periode, afhængig af hvilken type af ansættelse den pågældende medarbejder har haft. Der er opsat sletteregler i lønsystemet, og nogle typer af registre står fx i 5 år, før de slettes. Disse sletteregler er beskrevet på Disse registre er kendetegnet ved, at de har registreret AKKO 13 (pension) eller AKKO 14 (fratrådt).

4 Side 4 af 18 Ydelserne vedrørende supportservice i forbindelse med løn omfatter basisanvendelsen af: o SLS o HR-Løn o SLS Ferie/Fravær o SLS Løntest o ØS LDV o SLS webservice o Job-i-Staten 1.2 Individuelle løn ydelser Individuelle ydelser i forbindelse med sagsbehandling og fejlrettelse betales fuldt ud af den enkelte institution. Betaling for individuelle ydelser vil normalt være baseret på antallet af anvendte timer vedrørende opgaven. Betalingen sker på grundlag af Moderniseringsstyrelsens timepris for konsulenttimer. Ved løsning af individuelle opgaver udarbejdes forud for opgaven et estimat for det forventede timeforbrug. Først når institutionen har godkendt dette, vil opgaven blive løst. Der vil normalt blive opkrævet en minimumsbetaling for opgaver svarende til 3 konsulenttimer. For større og/eller mere vedvarende opgaver kan der indgås særlig aftale om levering af ydelser og betaling. Alle henvendelser om individuelle ydelser rettes til Moderniseringsstyrelsens Service og Support,

5 Side 5 af SLS datafiler, rapporter mv. Alle standardrapporter i SLS indgår i betalingen for grundvederlaget for lønydelser, mens individuelle rapporter for den enkelte virksomhed/institution eller institutionsområde betales særskilt. Endvidere betales særskilt for bl.a. følgende supplerende ydelser: Ydelse Pris Beskrivelse Levering af udvalgte SLS-data til lokal viderebearbejdning (datafiler) Bistand til udvikling af institutionens egne rapporter. 490 kr. pr. leverance Levering af udvalgte SLSdatafiler til lokal viderebearbejdning via Moderniseringsstyrelsens dataudvekslingspunkt (ØDUP). Afregnes på grundlag af Moderniseringsstyrelsens timepris for konsulenttimer Før opgaven igangsættes, udarbejdes et pristilbud. Før virksomheden/institutionen har godkendt tilbuddet, igangsættes opgaven ikke. Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig ret til, i særlige tilfælde, at opkræve betaling for timer til analyse og udarbejdelse af prisoverslag, i fald institutionen vælger ikke at godkende tilbuddet. 1.4 ØS LDV ØS LDV rapportpakke for 2015 består af: Et antal kuber i Microsoft Analysis services til ØS LDV, der fx kan anvendes sammen med Excel Et antal skabeloner i Microsoft Reporting Services der kan anvendes ved web-distribution af information. 1.5 SLS webservice Ved tilslutning til SLS webservice betales for gennemførelse af tilslutningsprøven, mens selve anvendelsen af webservice er dækket af grundvederlaget for lønydelser. Der henvises til vejledningen vedrørende SLS webservice.

6 Side 6 af CAMPUS Campus er statens fælles læringsløsning, der indeholder et bredt udbud af e-læring, som er frit tilgængelig for de institutioner, der er omfattet af Campus. Derudover kan den enkelte institution vælge at bruge Campus til administration af læringsaktiviteter, understøttelse af MUS og kompetencestyring. For så vidt angår staten er Campus bevillingsfinansieret, hvorfor der ikke betales særskilt for brugen af systemet. Der er dog en række tilvalg, som er underlagt betaling: 2.1 Tilslutning til web-service for vedligeholdelse af stamoplysninger Der betales et engangsbeløb for tilslutning til den web-service, som Moderniseringsstyrelsen stiller til rådighed, og som gør det muligt at oprette og vedligeholde en institutions brugeroplysninger i Campus fra et andet fødesystem (fx via et lokalt HR system) end SLS. Der er således tale om en alternativ løsning til den standardløsning, som anvendes i Campus, hvor brugeroplysninger oprettes og vedligeholdes fra SLS. Ydelse Pris Beskrivelse Etablering af web-service kr. (engangsgebyr) Beløbet omfatter planlægning, testindlæsning i sandkassemiljø, godkendelse og omlægning til produktion 2.2 Tilslutning til Campus for selvejende statsinstitutioner, regioner og kommuner Selvejende statsinstitutioner, regioner og kommuner har mod betaling mulighed for at tilslutte sig Campus på nærmere vilkår. 2.3 Tilslutning til Campus Marked Campus Marked gør det muligt for de institutioner der er omfattet af Campus, at udbyde kurser til brugergrupper der ikke er omfattet af Campus. Der opkræves som udgangspunkt ikke særskilt for et begrænset brug af Campus Marked. Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig dog retten til at opkæve betaling, svarende til Moderniseringsstyrelsens faktiske udgifter, i de tilfælde hvor brugen påføre styrelsen betydelige udgifter eller hvor brugen indgår i en kommerciel sammenhæng. 2.4 Tilslutning af særlige brugergrupper I de tilfælde, hvor institutioner ønsker særlige brugergrupper tilsluttet, som ikke er omfattet af Campus men som fuldt indgår i den lokale kompetenceudvikling (fx

7 Side 7 af 18 forskere, lokalt ansatte ved repræsentationer, frivillige etc.), opkræves der en særlig betaling med afsæt i en særskilt aftale. 2.5 Support Support af slutbruger varetages af institutionen selv, mens adgangen til 2. level support for lokale administratorer er inkluderet. I øvrigt findes information om Campus på

8 Side 8 af Statens erekruttering 3.1 Statsinstitutioner Hvis en institution ønsker at blive tilsluttet Statens e-rekruttering, skal institutionerne selv afholde udgifterne til implementering af systemet. Statsinstitutionernes udgifter til drift og support afholdes af Moderniseringsstyrelsen. Vejledende priser kan fås ved henvendelse til Moderniseringsstyrelsen via Ændringer i systemopsætning, herunder ændringer som følge af organisatoriske omlægninger afholdes af det enkelte ministerium/institution. Tilsvarende gælder udgifter til uddannelse af nye HR-medarbejdere i anvendelsen af erekruttering. Tilbud på ad hoc ydelser kan fås ved henvendelse til leverandøren af erekruttering HR Manager Danmark Aps, se nedenstående tekstboks. 3.2 Selvejende institutioner Selvejende institutioner kan købe adgang til Statens erekruttering via den kontrakt Moderniseringsstyrelsen har indgået med HR Manager Danmark Aps. Institutionen afholder selv udgifterne til implementering, drift og support. Vejledende priser kan fås ved henvendelse til Moderniseringsstyrelsen via Tilbud på ad hoc ydelser kan fås ved henvendelse til leverandøren af erekruttering HR Manager Danmark Aps, se nedenstående tekstboks. 3.3 Support Moderniseringsstyrelsen har indgået aftale med HRM Talens Solution om support vedrørende erekruttering. Henvendelse rettes til: Supportcenter: HRM Talent Solutions Support Danmark Telefon: Online Support System:

9 Side 9 af Økonomiydelser I 2015 er der følgende abonnementer på økonomisystemer; Systemanvendelse af Navision Stat, IndFak, RejsUd og ØS-LDV samt Hosting af Navision Stat og ØS LDV Betalingen for basisabonnementerne beregnes på grundlag af institutionens anvisning af faste løndele i SLS. Betaling for systemanvendelsen opkræves kvartalsvis på baggrund af opgjort lønforbrug i timelønskørslen og månedslønskørslen for kvartalets midtermåned. Beregning foretages pr. institution, sådan at der ikke indregnes rabat for servicefællesskaber. Abonnement Navision Stat, [Kr/år] Hosting af Navision Stat og ØS LDV [Kr/år] Abonnement RejsUd, [Kr/år] Hvis institutionen ikke benytter Statens Lønsystem (SLS), skal institutionen give besked til Moderniseringsstyrelsen om størrelsen af institutionens lønforbrug. Beregning af lønforbruget er angivet i bilag 3. Moderniseringsstyrelsen skal have oplyst lønsummen straks, når den pågældende måneds lønsum er kendt. Lønforbrugsoplysningerne skal sendes til med emnebetegnelsen Lønforbrugsoplysning. Moderniseringsstyrelsen vil efterfølgende kunne foretage stikprøvekontroller af det oplyste lønforbrug. Abonnement IndFak, [Kr/år] Årlig lønsumsudgift Interval < < < < < < < < < < < < < < <

10 Side 10 af 18 Hvis en institution med CVR nr. x, således har et årligt lønforbrug opgjort på basis af forbruget for februar, maj, august og november på kr., skal der på årsbasis betales som følger: Abonnement Navision Stat og (ØS-LDV): Hosting af Navision Stat og ØS-LDV: Anvendelse af RejsUd: Anvendelse af IndFak: kr kr kr kr. I alt: DKR , svarende til DKR i kvartalet I det følgende er det kort angivet hvad basisabonnementet omfatter samt øvrige priselementer for de enkelte systemer. 4.1 Anvendelse af Navision Stat For Navision Stat 7.0 og nyere versioner dækker betalingen alle tilhørende Navision Stat standardapplikationsmoduler: Funktionalitetsområde NS5.4.01/NS NS7.0 Indrapportering til ØSC Komplet Komplet Økonomistyring Komplet Komplet Salg & Marketing Delvist Komplet Køb Komplet Komplet Lager (sted) Delvist Komplet Produktion Delvist Komplet Sager Komplet Komplet Ressourceplanlægning Komplet Komplet Service Delvist Komplet Personale Komplet Komplet I abonnementsbetalingen indgår desuden ret til anvendelse af ØS LDV, som er den lokale platform for rapportering på løn- og økonomidata. Moderniseringsstyrelsen leverer nye versioner af Navision Stat, mens institutionen som udgangspunkt har ansvaret for implementering af disse. Institutionen afholder selv hermed forbundne udgifter. Se dog afsnittet om hosting af Navision Stat og ØS LDV.

11 Side 11 af 18 Øvrige priser for anvendelse af Navision Stat Udover grundabonnementet er der følgende priselementer: Ydelse Pris Beskrivelse Navision Stat licens kr Pr licens For institutioner, der ikke anvender Navision Stat, men ønsker at konvertere eget økonomisystem til Navision Stat. Licensen omfatter et ubegrænset antal brugere og regnskaber på én Inaktivt regnskab kr. årligt pr licens produktionsdatabase. For institutioner, der ikke længere anvender Navision Stat som økonomisystem, men ønsker adgang til at foretage historiske opslag i regnskabsdata 4.1 Hosting af Navision Stat og ØS LDV Ydelsen omfatter hosting af Navision Stat og ØS LDV, herunder driftsmiljø til produktionsdata, mulighed for opsætning af testmiljø med Navision Stat database og integrationer samt brugeradministrationsmodul med mulighed for bestilling af ændringer til brugere, rettigheder og passwords. Institutioner der får leveret økonomydelser fra ØSC vil blive opkrævet betaling for hosting af Navision Stat og ØS LDV. Øvrige institutioner kan vælge selv af drifte Navision Stat og ØS LDV eller få det hostet via Moderniseringsstyrelsen. Institutioner der ikke anvender Navision Stat men ønsker ØS LDV hostet på aftalen, får 50% rabat på basisabonnement og etablering. Ydelsen omfatter opgraderinger til nye versioner, når der benyttes standardsystemer uden tilpasninger. Institutioner, der ikke får leveret økonomydelser fra ØSC, kan vælge at få Navision Stat tilpasset individuelt og skal så selv levere opdaterede versioner til idriftsættelse.

12 Side 12 af 18 Øvrige priser for hosting af Navision Stat og ØS LDV For etablering af aftalen betales et etableringsgebyr afhængig af lønforbrug: Etableringsge byr Årlig lønforbrugs Interval [Kr] < < < < < < < < < < < < < < < Herudover er der følgende priselementer: Ydelse Ekstra brugere Pris Oprettelse Pris Drift 420 kr. årligt pr. bruger. Beskrivelse Dette er prisen for ekstra navngivne brugere med adgang til miljøet via Citrix. Der er 15 navngivne brugere inkluderet basisabonnement. Antallet af brugere opgøres den sidste dag i den midterste måned i kvartalet. sftp-site Linked Server 825 kr. pr site 5160 kr. årligt pr site. 415 kr. pr. server 2580 kr. årligt pr. server Alle brugere er inkluderet i prisen for ØSCinstitutioner. Et sftp-site giver adgang til fx at udveksle backup er mellem hostingmiljøet og institutionens IT-miljø. Linked server er en forbindelse mellem en SQLserver i hostingmiljøet og en SQL-servere i institutionens IT-miljø. VPN forbindelse kr. pr.forbindelse 7900 kr. årligt pr. Bemærk, linked server kræver en sikker forbindelse - typisk en VPN-forbindelse (se pris for denne) VPN forbindelsen bruges til at etablere sikre forbindelser mellem to forskellige netværk.

13 Side 13 af 18 Ydelse SMTP server Opdatering af Navision Stat testdatabase Udlevering af back-up Pris Oprettelse 825 kr. pr. server Pris Drift forbindelse 5160 kr. årligt pr. server. 825 kr pr. gang 700 kr. pr gang Beskrivelse SMTP-server bruges, hvis institutionen har behov for at sende mails fx hvis der ønskes at sende salgsfakturaer eller kreditnotaer fra Navision Stat via til debitorer. Opdateringen består i at der indlæses en ny backup som testdatabase. Gamle opsætninger slettes. (1 opdatering pr. år er inkluderet for for ØSC-inst.) Der udleveres en Navision Stat eller SQL backup. 4.3 RejsUd Betalingen for systemanvendelsen dækker over anvendelsen af RejsUd med tilhørende standardmoduler og dertil hørende vejledninger. Dette omfatter abonnement til leverandøren, drift, vedligeholdelse og support samt løbende videreudvikling af systemet. Der betales særskilt af den enkelte institution for omkostninger forbundet med implementering, uddannelse samt tilslutningsafgift til leverandøren. Implementering afhænger af institutionens størrelse og kompleksitet, og betalingen sker på grundlag af Moderniseringsstyrelsens timepris for konsulenttimer. Øvrige priser for anvendelse af RejsUd Udover grundabonnementet er der følgende priselementer: Ydelse Pris Beskrivelse Tilslutningsafgift kr. Tilslutningsafgift for opsætning af én RejsUd Pr licens database og indlæsning af institutionsspecifik Bestillingsmodul (Licens) Bestillingsmodul (Abonnement) Integration med DanTaxi kr. Pr licens kr. årligt pr licens kr. for tilslutning. data i databasen. Tilslutningsafgift for opsætning af bestillingsmodul i én RejsUd database. Tillægsabonnement for anvendelse af Bestillingsmodul i én RejsUd database. Tilslutningsafgift for etablering af integration til én RejsUd database. Der opkræves ikke ekstra for drift af integrationen.

14 Side 14 af 18 I ØS LDV er der i forbindelse med RejsUd udviklet rapporter og kuber med Rejs- Ud data. 4.4 IndFak Betalingen for systemanvendelsen dækker over anvendelsen af IndFak med tilhørende standardmoduler og dertil hørende vejledninger. Dette omfatter abonnement til leverandøren, drift, vedligeholdelse og support samt løbende videreudvikling af systemet. Der betales særskilt af den enkelte institution for omkostninger forbundet med implementering og uddannelse. Implementering afhænger af institutionens størrelse og kompleksitet, og betalingen sker på grundlag af Moderniseringsstyrelsens timepris for konsulenttimer. 4.5 ØS LDV ØS LDV er den lokale platform for rapportering på løn- og økonomidata. Anvendelse af ØS LDV indgår i den samlede ydelse for enten SLS eller Navision Stat. ØS LDV er opsat lokalt og anvendes lokalt hos institutionen. Installationsprogrammet hentes fra Heraf fremgår Moderniseringsstyrelsens leveringsbetingelser i forbindelse med anvendelsen af datavarehuset. Rapportpakken for 2015 består af: Data: o Alle moduler i Navision Stat o Løn- og fraværsdata fra SLS o Rejseadministrations- og rejseregnskaber fra RejsUd. Microsoft Analysis Services bestående af kuber, der kan tilgås fra fx Excel, og som benyttes til at lave egne analyser på egen data. Excel-skabeloner indeholdende kubebaserede standardanalyser. Microsoft Reporting Services indeholdende en række standardrapporter samt mulighed for web-distribution af information. Herunder også adgang til Report Builder, hvorfra institutionen kan redigere i standardrapporterne eller bygge sine helt egne.

15 Side 15 af Support Moderniseringsstyrelsen leverer vejledning via i tilknytning til systemanvendelsen. Supportservicen vedrørende lønydelser (SLS), økonomiydelser (Navision Stat, RejsUd og IndFak) og anvendelsen af datavarehus ØS LDV dækker skriftlige henvendelser. For nærmere beskrivelse henvises til Moderniseringsstyrelsens Servicebeskrivelse: Support/Servicebeskrivelse. Bistand til egentlig sagsbehandling Har institutionen brug for bistand til egentlig sagsbehandling, som institutionen selv burde kunne foretage, vil der blive opkrævet betaling for bistanden. I disse tilfælde vil institutionen blive orienteret herom, ligesom pris vil blive oplyst. Før der er indgået en aftale om bistand og tilhørende betaling, vil der ikke ske en nærmere behandling af sagen. Betalingen sker i henhold til Moderniseringsstyrelsens konsulenttimepris. Eksempler på lønsagsbehandlingsydelser, hvor der opkræves særskilt betaling: Rettelse af engangsregistre Lister med brugerkoder for SLS og HR-Løn Opsætning af institutionsspecifikke ændringer på lønmodtagerregister Bistand udover vejledning på hjemmesiden sker på basis af Moderniseringsstyrelsens support, som er omfattet af betalingen for løn- og økonomiydelser. 6. Konsulentydelser Konsulent- og rådgivningsydelser koster efter regulering i henhold til prisstigningsloft kr. pr. time. For større og/eller mere vedvarende opgaver kan der indgås særlig aftale om levering af ydelser og betaling. Hertil kommer betaling for edb-kørsler, transport, trykning med mere. Der indgås normalt særskilt aftale om opgaven. 7. Kurser Udbud, priser samt vilkår for tilmelding og afmelding af deltagelse i Moderniseringsstyrelsens kurser, seminarer og konferencer fremgår af Moderniseringsstyrelsens kursus-site under

16 Side 16 af 18 BILAG 1: Standardvilkår 1. Standardvilkår for levering af Moderniseringsstyrelsens ydelser gælder for de af Moderniseringsstyrelsens ydelser, der tages betaling for. 2. Betaling for Moderniseringsstyrelsens ydelser sker efter de til enhver tid gældende priser. 3. Priserne for Moderniseringsstyrelsens ydelser fastsættes hver første januar. Styrelsen kan dog, såfremt forudsætningerne for prisfastsættelsen m.m. ændres væsentligt, regulere priserne i løbet af året. 4. Forud for udarbejdelsen af ministeriernes bidrag til forslag til finanslov for det kommende år bestræber Moderniseringsstyrelsen så vidt det er muligt at give meddelelse om eventuelle prisreguleringer m.m. for det kommende finansår. 5. Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for, at institutionen får de bestilte ydelser i henhold til gældende tidsplan. 6. Opstår der forsinkelser pga. fejl fra Moderniseringsstyrelsens side, vil institutionen ikke blive pålagt eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af bestilte ydelser. 7. Moderniseringsstyrelsen udsender kørselskalender for SLS og SKS, se Det er herefter institutionens ansvar at indrapportere i henhold til tidsfristerne i kørselskalenderen. Ligeledes udarbejder Moderniseringsstyrelsen brugervejledninger til systemerne samt udsender informationer m.m., som det er institutionernes ansvar at holde sig orienteret om. 8. Såfremt Moderniseringsstyrelsen på grund af institutionernes manglende overholdelse af tidsfristerne i kørselsplanerne, informationerne i brugervejledningerne samt meddelelser i informationer m.m. ikke kan levere ydelserne til tiden, hæfter institutionen selv for ekstraomkostninger i forbindelse med Moderniseringsstyrelsens udarbejdelse af bestilte ydelser. 9. Hverken institutionen eller Moderniseringsstyrelsen hæfter over for den anden part for forsinkelse og/eller mangler, der skyldes strejker, lockout, naturkatastrofer eller andre forhold, der kan henføres til force majeure.

17 Side 17 af 18 BILAG 2: Beregning af lønforbrug Betalingen for basisabonnementerne på økonomiydelserne beregnes på grundlag af institutionens anvisning af faste løndele i SLS. Betaling for systemanvendelsen opkræves kvartalsvis på baggrund af opgjort lønforbrug i timelønskørslen og månedslønskørslen for kvartalets midtermåned. Beregning foretages pr. institution, sådan at der ikke indregnes rabat for servicefællesskaber. Fra og med finansår 2014 opsamles alt lønforbrug, der findes i SLS både fra timeog månedslønskørslerne stemplet som SAMKO 2, Forudløn, og SAMKO 3, Bagudløn, på nedenstående konti. Institutioner, der ikke anvender SLS skal således indberette deres eget lønforbrug efter en tilsvarende model. Selve indberetningen samt spørgsmål til beregningen kan rettes til SKS konto nr. SKS Kontonavn 1150 Husleje og boligbidrag 1160 Leje af arealer forpagtning mv 1180 Salg iøvrigt af varer 1805 Lønbidr. vedr. tværmin. ordn Egentlig løn 1821 Lønref. udlånt persm.årsv Overarbejde 1841 Merarbejde 1851 Løn/O.arb. u. årsværk 1861 Særskilt vederlæggelse 1871 Friv. fratr.ordning 1872 Overførs./fradr. vedr. løn/pen 1881 Pensionsbidrag mv Refus. besk. ordn. u årsv Refus. udlån pers.m.årsv 1889 Tilsk. fra Barselsf. m. års 1890 Tilsk. fra eft.uddan Øvrig kompens. frav Øvr. tilsk./ref. besk Øvrige driftsindtægter 2210 Rejser og fribefordring 2220 Repræsentation 2232 Arbejdsmarkedsbidrag 2236 Kontante godgørelser 2238 AER tilskud / refusion 2240 Øvrige driftsudgifter 2265 Køb af IT-tjenesteydelser

18 Side 18 af 18 SKS konto nr. SKS Kontonavn 2270 Køb af tjenesteydelser 2280 Køb af varer i øvr. (t. forbr) 2291 Kasse, kurs og momsdiff Morarenter 3092 Bøder og Konfiskationer 3097 Øvr.obligatoriske bidrag, bøde 3410 Øvr. løbende ovrf.indtægter 4190 Udland iøvrigt 4191 Tilsagnsordning 4210 Kommuner 4310 Interne statslige overførsler 4421 Tjenestemandspensioner 4423 Fratrædelsesordninger for tjm Supplerende ydelser 4643 Løbende overførs. tilskudsins 4654 Engangstilskud i øvrigt 6121 Ref. berettiget købsmoms.drift 6133 Refusion af udgifter 6150 Udb. t./sene udlign. v/indb 6155 Forudbetaling af varer og tj.y 6170 Mellemregningskonto 7795 Hensættelser 9511 Gæld vedr. køb af varer mv 9730 Anden kortfristet gæld 9750 Indb./indeh. t. senere udlign Interimskonto

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Navision Stat Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 6215 Ledelsessekretariatet UH 10. oktober 2014 Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Efter aftale

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2010 Gældende for takstberegningen i budget 2011 - 2

Læs mere