Priser og leveringsvilkår Juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser og leveringsvilkår 2015. Juli 2014"

Transkript

1 Priser og leveringsvilkår 2015 Juli 2014

2 Moderniseringsstyrelsens betalingsordning i 2015 I 2015 omfatter Moderniseringsstyrelsens betalingsordning følgende ydelser: SLS, herunder HR-løn og Job-i-Staten (samt en ØS-LDV rapportpakke) Campus Statens erekruttering Navision Stat, herunder RejsUd og IndFak (samt en ØS-LDV rapportpakke) Support og konsulentydelser For nærmere beskrivelse af ydelserne henvises til Servicebeskrivelse for Moderniseringsstyrelsens systemer og ydelser, som findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Abonnement for SLS (herunder HR-Løn og Job-i-Staten) samt Navision Stat, RejsUd og IndFak samt hosting af Navision Stat og ØS LDV opkræves af Statens Administration for institutioner, der betjenes af ØSC. Betalingen vil fremgå særskilt af opkrævningen for ØSC, og den fulde betaling vil blive videreført til Moderniseringsstyrelsen. Der henvises i øvrigt til Statens Administrations pris- og betalingsbestemmelser for For alle øvrige institutioner opkræves abonnementerne af Moderniseringsstyrelsen. Priser på øvrige systemydelser opkræves af Moderniseringsstyrelsen. Med mindre andet fremgår, sker opkrævning af betalingen kvartalsvis. Ændringer fra 2014 til 2015 Enhedspriserne fastholdes uændret fra 2014 til 2015 for både løn- og økonomiydelserne. For Navision Stat vil abonnementet fra Navision 7.0 inkludere adgang til den samlede standardfunktionalitet leveret af Microsoft.

3 Side 3 af Lønydelser I 2015 omfatter betalingsordningen følgende ydelser: SLS inkl. HR-løn, supportservice og institutionsspecifikke ændringer mv. SLS datafiler, rapporter ØS LDV (institutionen kan vælge selv at drifte, eller at få det hostet via Moderniseringsstyrelsen jf. afs. 4.1) SLS webservice Job-i-Staten 1.1 Lønydelser inkl. HR-Løn og support Betalingen for lønydelser dækker brug af lønsystemt, beregning og anvisning af løn, obligatoriske og lovpligtige ydelser i tilknytning til lønopgaven, faciliteterne HR-løn, løntest, forespørgsler, ferie/fravær, E-indkomst, anvendelse af SLS webservice, ØS LDV og Job-i-Staten samt supportservice og institutionsspecifikke ændringer mv. Betaling for lønydelser baseres på antallet af lønregistre i SLS i den enkelte institution. Abonnement Lønregistre [Kr. pr. register pr. kvartal] For de første 50 lønregistre betales minimum 79,30 For de følgende lønregistre: 76,85 For de følgende lønregistre: 71,20 For lønregistre og derover: 64,90 Engangsanvisninger: 15,85 Inaktive registre: 33,35 Med aktive registre forstås, at registeret har registreret, at medarbejderen fortsat er ansat og ikke er gået på pension. Der kan være tale om både lønregistre, hvor der sker løbende udbetaling hver måned (fx HK-ansatte, jurister og tjenestemænd), og hvor der alene sker lønudbetaling, hvis der indrapporteres timer, vederlag mv. (timelønnede, honorarlønnede mv.). Med engangsregistre forstås registre, hvor der kun sker udbetaling én gang på samme register. Det betyder også, at hvis der efterfølgende er en rettelse til et sådant register, så skal der oprettes endnu et register, hvor fejlrettelsen foretages. Disse registre er kendetegnet ved personalekategorier (PKAT), der er større end 7xx. Med inaktive registre forstås, at registret, hvor medarbejderen er registreret, viser, at medarbejderen er fratrådt eller er gået på pension. De inaktive registre vil stå i en længere eller kortere periode, afhængig af hvilken type af ansættelse den pågældende medarbejder har haft. Der er opsat sletteregler i lønsystemet, og nogle typer af registre står fx i 5 år, før de slettes. Disse sletteregler er beskrevet på Disse registre er kendetegnet ved, at de har registreret AKKO 13 (pension) eller AKKO 14 (fratrådt).

4 Side 4 af 18 Ydelserne vedrørende supportservice i forbindelse med løn omfatter basisanvendelsen af: o SLS o HR-Løn o SLS Ferie/Fravær o SLS Løntest o ØS LDV o SLS webservice o Job-i-Staten 1.2 Individuelle løn ydelser Individuelle ydelser i forbindelse med sagsbehandling og fejlrettelse betales fuldt ud af den enkelte institution. Betaling for individuelle ydelser vil normalt være baseret på antallet af anvendte timer vedrørende opgaven. Betalingen sker på grundlag af Moderniseringsstyrelsens timepris for konsulenttimer. Ved løsning af individuelle opgaver udarbejdes forud for opgaven et estimat for det forventede timeforbrug. Først når institutionen har godkendt dette, vil opgaven blive løst. Der vil normalt blive opkrævet en minimumsbetaling for opgaver svarende til 3 konsulenttimer. For større og/eller mere vedvarende opgaver kan der indgås særlig aftale om levering af ydelser og betaling. Alle henvendelser om individuelle ydelser rettes til Moderniseringsstyrelsens Service og Support,

5 Side 5 af SLS datafiler, rapporter mv. Alle standardrapporter i SLS indgår i betalingen for grundvederlaget for lønydelser, mens individuelle rapporter for den enkelte virksomhed/institution eller institutionsområde betales særskilt. Endvidere betales særskilt for bl.a. følgende supplerende ydelser: Ydelse Pris Beskrivelse Levering af udvalgte SLS-data til lokal viderebearbejdning (datafiler) Bistand til udvikling af institutionens egne rapporter. 490 kr. pr. leverance Levering af udvalgte SLSdatafiler til lokal viderebearbejdning via Moderniseringsstyrelsens dataudvekslingspunkt (ØDUP). Afregnes på grundlag af Moderniseringsstyrelsens timepris for konsulenttimer Før opgaven igangsættes, udarbejdes et pristilbud. Før virksomheden/institutionen har godkendt tilbuddet, igangsættes opgaven ikke. Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig ret til, i særlige tilfælde, at opkræve betaling for timer til analyse og udarbejdelse af prisoverslag, i fald institutionen vælger ikke at godkende tilbuddet. 1.4 ØS LDV ØS LDV rapportpakke for 2015 består af: Et antal kuber i Microsoft Analysis services til ØS LDV, der fx kan anvendes sammen med Excel Et antal skabeloner i Microsoft Reporting Services der kan anvendes ved web-distribution af information. 1.5 SLS webservice Ved tilslutning til SLS webservice betales for gennemførelse af tilslutningsprøven, mens selve anvendelsen af webservice er dækket af grundvederlaget for lønydelser. Der henvises til vejledningen vedrørende SLS webservice.

6 Side 6 af CAMPUS Campus er statens fælles læringsløsning, der indeholder et bredt udbud af e-læring, som er frit tilgængelig for de institutioner, der er omfattet af Campus. Derudover kan den enkelte institution vælge at bruge Campus til administration af læringsaktiviteter, understøttelse af MUS og kompetencestyring. For så vidt angår staten er Campus bevillingsfinansieret, hvorfor der ikke betales særskilt for brugen af systemet. Der er dog en række tilvalg, som er underlagt betaling: 2.1 Tilslutning til web-service for vedligeholdelse af stamoplysninger Der betales et engangsbeløb for tilslutning til den web-service, som Moderniseringsstyrelsen stiller til rådighed, og som gør det muligt at oprette og vedligeholde en institutions brugeroplysninger i Campus fra et andet fødesystem (fx via et lokalt HR system) end SLS. Der er således tale om en alternativ løsning til den standardløsning, som anvendes i Campus, hvor brugeroplysninger oprettes og vedligeholdes fra SLS. Ydelse Pris Beskrivelse Etablering af web-service kr. (engangsgebyr) Beløbet omfatter planlægning, testindlæsning i sandkassemiljø, godkendelse og omlægning til produktion 2.2 Tilslutning til Campus for selvejende statsinstitutioner, regioner og kommuner Selvejende statsinstitutioner, regioner og kommuner har mod betaling mulighed for at tilslutte sig Campus på nærmere vilkår. 2.3 Tilslutning til Campus Marked Campus Marked gør det muligt for de institutioner der er omfattet af Campus, at udbyde kurser til brugergrupper der ikke er omfattet af Campus. Der opkræves som udgangspunkt ikke særskilt for et begrænset brug af Campus Marked. Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig dog retten til at opkæve betaling, svarende til Moderniseringsstyrelsens faktiske udgifter, i de tilfælde hvor brugen påføre styrelsen betydelige udgifter eller hvor brugen indgår i en kommerciel sammenhæng. 2.4 Tilslutning af særlige brugergrupper I de tilfælde, hvor institutioner ønsker særlige brugergrupper tilsluttet, som ikke er omfattet af Campus men som fuldt indgår i den lokale kompetenceudvikling (fx

7 Side 7 af 18 forskere, lokalt ansatte ved repræsentationer, frivillige etc.), opkræves der en særlig betaling med afsæt i en særskilt aftale. 2.5 Support Support af slutbruger varetages af institutionen selv, mens adgangen til 2. level support for lokale administratorer er inkluderet. I øvrigt findes information om Campus på

8 Side 8 af Statens erekruttering 3.1 Statsinstitutioner Hvis en institution ønsker at blive tilsluttet Statens e-rekruttering, skal institutionerne selv afholde udgifterne til implementering af systemet. Statsinstitutionernes udgifter til drift og support afholdes af Moderniseringsstyrelsen. Vejledende priser kan fås ved henvendelse til Moderniseringsstyrelsen via Ændringer i systemopsætning, herunder ændringer som følge af organisatoriske omlægninger afholdes af det enkelte ministerium/institution. Tilsvarende gælder udgifter til uddannelse af nye HR-medarbejdere i anvendelsen af erekruttering. Tilbud på ad hoc ydelser kan fås ved henvendelse til leverandøren af erekruttering HR Manager Danmark Aps, se nedenstående tekstboks. 3.2 Selvejende institutioner Selvejende institutioner kan købe adgang til Statens erekruttering via den kontrakt Moderniseringsstyrelsen har indgået med HR Manager Danmark Aps. Institutionen afholder selv udgifterne til implementering, drift og support. Vejledende priser kan fås ved henvendelse til Moderniseringsstyrelsen via Tilbud på ad hoc ydelser kan fås ved henvendelse til leverandøren af erekruttering HR Manager Danmark Aps, se nedenstående tekstboks. 3.3 Support Moderniseringsstyrelsen har indgået aftale med HRM Talens Solution om support vedrørende erekruttering. Henvendelse rettes til: Supportcenter: HRM Talent Solutions Support Danmark Telefon: Online Support System:

9 Side 9 af Økonomiydelser I 2015 er der følgende abonnementer på økonomisystemer; Systemanvendelse af Navision Stat, IndFak, RejsUd og ØS-LDV samt Hosting af Navision Stat og ØS LDV Betalingen for basisabonnementerne beregnes på grundlag af institutionens anvisning af faste løndele i SLS. Betaling for systemanvendelsen opkræves kvartalsvis på baggrund af opgjort lønforbrug i timelønskørslen og månedslønskørslen for kvartalets midtermåned. Beregning foretages pr. institution, sådan at der ikke indregnes rabat for servicefællesskaber. Abonnement Navision Stat, [Kr/år] Hosting af Navision Stat og ØS LDV [Kr/år] Abonnement RejsUd, [Kr/år] Hvis institutionen ikke benytter Statens Lønsystem (SLS), skal institutionen give besked til Moderniseringsstyrelsen om størrelsen af institutionens lønforbrug. Beregning af lønforbruget er angivet i bilag 3. Moderniseringsstyrelsen skal have oplyst lønsummen straks, når den pågældende måneds lønsum er kendt. Lønforbrugsoplysningerne skal sendes til med emnebetegnelsen Lønforbrugsoplysning. Moderniseringsstyrelsen vil efterfølgende kunne foretage stikprøvekontroller af det oplyste lønforbrug. Abonnement IndFak, [Kr/år] Årlig lønsumsudgift Interval < < < < < < < < < < < < < < <

10 Side 10 af 18 Hvis en institution med CVR nr. x, således har et årligt lønforbrug opgjort på basis af forbruget for februar, maj, august og november på kr., skal der på årsbasis betales som følger: Abonnement Navision Stat og (ØS-LDV): Hosting af Navision Stat og ØS-LDV: Anvendelse af RejsUd: Anvendelse af IndFak: kr kr kr kr. I alt: DKR , svarende til DKR i kvartalet I det følgende er det kort angivet hvad basisabonnementet omfatter samt øvrige priselementer for de enkelte systemer. 4.1 Anvendelse af Navision Stat For Navision Stat 7.0 og nyere versioner dækker betalingen alle tilhørende Navision Stat standardapplikationsmoduler: Funktionalitetsområde NS5.4.01/NS NS7.0 Indrapportering til ØSC Komplet Komplet Økonomistyring Komplet Komplet Salg & Marketing Delvist Komplet Køb Komplet Komplet Lager (sted) Delvist Komplet Produktion Delvist Komplet Sager Komplet Komplet Ressourceplanlægning Komplet Komplet Service Delvist Komplet Personale Komplet Komplet I abonnementsbetalingen indgår desuden ret til anvendelse af ØS LDV, som er den lokale platform for rapportering på løn- og økonomidata. Moderniseringsstyrelsen leverer nye versioner af Navision Stat, mens institutionen som udgangspunkt har ansvaret for implementering af disse. Institutionen afholder selv hermed forbundne udgifter. Se dog afsnittet om hosting af Navision Stat og ØS LDV.

11 Side 11 af 18 Øvrige priser for anvendelse af Navision Stat Udover grundabonnementet er der følgende priselementer: Ydelse Pris Beskrivelse Navision Stat licens kr Pr licens For institutioner, der ikke anvender Navision Stat, men ønsker at konvertere eget økonomisystem til Navision Stat. Licensen omfatter et ubegrænset antal brugere og regnskaber på én Inaktivt regnskab kr. årligt pr licens produktionsdatabase. For institutioner, der ikke længere anvender Navision Stat som økonomisystem, men ønsker adgang til at foretage historiske opslag i regnskabsdata 4.1 Hosting af Navision Stat og ØS LDV Ydelsen omfatter hosting af Navision Stat og ØS LDV, herunder driftsmiljø til produktionsdata, mulighed for opsætning af testmiljø med Navision Stat database og integrationer samt brugeradministrationsmodul med mulighed for bestilling af ændringer til brugere, rettigheder og passwords. Institutioner der får leveret økonomydelser fra ØSC vil blive opkrævet betaling for hosting af Navision Stat og ØS LDV. Øvrige institutioner kan vælge selv af drifte Navision Stat og ØS LDV eller få det hostet via Moderniseringsstyrelsen. Institutioner der ikke anvender Navision Stat men ønsker ØS LDV hostet på aftalen, får 50% rabat på basisabonnement og etablering. Ydelsen omfatter opgraderinger til nye versioner, når der benyttes standardsystemer uden tilpasninger. Institutioner, der ikke får leveret økonomydelser fra ØSC, kan vælge at få Navision Stat tilpasset individuelt og skal så selv levere opdaterede versioner til idriftsættelse.

12 Side 12 af 18 Øvrige priser for hosting af Navision Stat og ØS LDV For etablering af aftalen betales et etableringsgebyr afhængig af lønforbrug: Etableringsge byr Årlig lønforbrugs Interval [Kr] < < < < < < < < < < < < < < < Herudover er der følgende priselementer: Ydelse Ekstra brugere Pris Oprettelse Pris Drift 420 kr. årligt pr. bruger. Beskrivelse Dette er prisen for ekstra navngivne brugere med adgang til miljøet via Citrix. Der er 15 navngivne brugere inkluderet basisabonnement. Antallet af brugere opgøres den sidste dag i den midterste måned i kvartalet. sftp-site Linked Server 825 kr. pr site 5160 kr. årligt pr site. 415 kr. pr. server 2580 kr. årligt pr. server Alle brugere er inkluderet i prisen for ØSCinstitutioner. Et sftp-site giver adgang til fx at udveksle backup er mellem hostingmiljøet og institutionens IT-miljø. Linked server er en forbindelse mellem en SQLserver i hostingmiljøet og en SQL-servere i institutionens IT-miljø. VPN forbindelse kr. pr.forbindelse 7900 kr. årligt pr. Bemærk, linked server kræver en sikker forbindelse - typisk en VPN-forbindelse (se pris for denne) VPN forbindelsen bruges til at etablere sikre forbindelser mellem to forskellige netværk.

13 Side 13 af 18 Ydelse SMTP server Opdatering af Navision Stat testdatabase Udlevering af back-up Pris Oprettelse 825 kr. pr. server Pris Drift forbindelse 5160 kr. årligt pr. server. 825 kr pr. gang 700 kr. pr gang Beskrivelse SMTP-server bruges, hvis institutionen har behov for at sende mails fx hvis der ønskes at sende salgsfakturaer eller kreditnotaer fra Navision Stat via til debitorer. Opdateringen består i at der indlæses en ny backup som testdatabase. Gamle opsætninger slettes. (1 opdatering pr. år er inkluderet for for ØSC-inst.) Der udleveres en Navision Stat eller SQL backup. 4.3 RejsUd Betalingen for systemanvendelsen dækker over anvendelsen af RejsUd med tilhørende standardmoduler og dertil hørende vejledninger. Dette omfatter abonnement til leverandøren, drift, vedligeholdelse og support samt løbende videreudvikling af systemet. Der betales særskilt af den enkelte institution for omkostninger forbundet med implementering, uddannelse samt tilslutningsafgift til leverandøren. Implementering afhænger af institutionens størrelse og kompleksitet, og betalingen sker på grundlag af Moderniseringsstyrelsens timepris for konsulenttimer. Øvrige priser for anvendelse af RejsUd Udover grundabonnementet er der følgende priselementer: Ydelse Pris Beskrivelse Tilslutningsafgift kr. Tilslutningsafgift for opsætning af én RejsUd Pr licens database og indlæsning af institutionsspecifik Bestillingsmodul (Licens) Bestillingsmodul (Abonnement) Integration med DanTaxi kr. Pr licens kr. årligt pr licens kr. for tilslutning. data i databasen. Tilslutningsafgift for opsætning af bestillingsmodul i én RejsUd database. Tillægsabonnement for anvendelse af Bestillingsmodul i én RejsUd database. Tilslutningsafgift for etablering af integration til én RejsUd database. Der opkræves ikke ekstra for drift af integrationen.

14 Side 14 af 18 I ØS LDV er der i forbindelse med RejsUd udviklet rapporter og kuber med Rejs- Ud data. 4.4 IndFak Betalingen for systemanvendelsen dækker over anvendelsen af IndFak med tilhørende standardmoduler og dertil hørende vejledninger. Dette omfatter abonnement til leverandøren, drift, vedligeholdelse og support samt løbende videreudvikling af systemet. Der betales særskilt af den enkelte institution for omkostninger forbundet med implementering og uddannelse. Implementering afhænger af institutionens størrelse og kompleksitet, og betalingen sker på grundlag af Moderniseringsstyrelsens timepris for konsulenttimer. 4.5 ØS LDV ØS LDV er den lokale platform for rapportering på løn- og økonomidata. Anvendelse af ØS LDV indgår i den samlede ydelse for enten SLS eller Navision Stat. ØS LDV er opsat lokalt og anvendes lokalt hos institutionen. Installationsprogrammet hentes fra Heraf fremgår Moderniseringsstyrelsens leveringsbetingelser i forbindelse med anvendelsen af datavarehuset. Rapportpakken for 2015 består af: Data: o Alle moduler i Navision Stat o Løn- og fraværsdata fra SLS o Rejseadministrations- og rejseregnskaber fra RejsUd. Microsoft Analysis Services bestående af kuber, der kan tilgås fra fx Excel, og som benyttes til at lave egne analyser på egen data. Excel-skabeloner indeholdende kubebaserede standardanalyser. Microsoft Reporting Services indeholdende en række standardrapporter samt mulighed for web-distribution af information. Herunder også adgang til Report Builder, hvorfra institutionen kan redigere i standardrapporterne eller bygge sine helt egne.

15 Side 15 af Support Moderniseringsstyrelsen leverer vejledning via i tilknytning til systemanvendelsen. Supportservicen vedrørende lønydelser (SLS), økonomiydelser (Navision Stat, RejsUd og IndFak) og anvendelsen af datavarehus ØS LDV dækker skriftlige henvendelser. For nærmere beskrivelse henvises til Moderniseringsstyrelsens Servicebeskrivelse: Support/Servicebeskrivelse. Bistand til egentlig sagsbehandling Har institutionen brug for bistand til egentlig sagsbehandling, som institutionen selv burde kunne foretage, vil der blive opkrævet betaling for bistanden. I disse tilfælde vil institutionen blive orienteret herom, ligesom pris vil blive oplyst. Før der er indgået en aftale om bistand og tilhørende betaling, vil der ikke ske en nærmere behandling af sagen. Betalingen sker i henhold til Moderniseringsstyrelsens konsulenttimepris. Eksempler på lønsagsbehandlingsydelser, hvor der opkræves særskilt betaling: Rettelse af engangsregistre Lister med brugerkoder for SLS og HR-Løn Opsætning af institutionsspecifikke ændringer på lønmodtagerregister Bistand udover vejledning på hjemmesiden sker på basis af Moderniseringsstyrelsens support, som er omfattet af betalingen for løn- og økonomiydelser. 6. Konsulentydelser Konsulent- og rådgivningsydelser koster efter regulering i henhold til prisstigningsloft kr. pr. time. For større og/eller mere vedvarende opgaver kan der indgås særlig aftale om levering af ydelser og betaling. Hertil kommer betaling for edb-kørsler, transport, trykning med mere. Der indgås normalt særskilt aftale om opgaven. 7. Kurser Udbud, priser samt vilkår for tilmelding og afmelding af deltagelse i Moderniseringsstyrelsens kurser, seminarer og konferencer fremgår af Moderniseringsstyrelsens kursus-site under

16 Side 16 af 18 BILAG 1: Standardvilkår 1. Standardvilkår for levering af Moderniseringsstyrelsens ydelser gælder for de af Moderniseringsstyrelsens ydelser, der tages betaling for. 2. Betaling for Moderniseringsstyrelsens ydelser sker efter de til enhver tid gældende priser. 3. Priserne for Moderniseringsstyrelsens ydelser fastsættes hver første januar. Styrelsen kan dog, såfremt forudsætningerne for prisfastsættelsen m.m. ændres væsentligt, regulere priserne i løbet af året. 4. Forud for udarbejdelsen af ministeriernes bidrag til forslag til finanslov for det kommende år bestræber Moderniseringsstyrelsen så vidt det er muligt at give meddelelse om eventuelle prisreguleringer m.m. for det kommende finansår. 5. Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for, at institutionen får de bestilte ydelser i henhold til gældende tidsplan. 6. Opstår der forsinkelser pga. fejl fra Moderniseringsstyrelsens side, vil institutionen ikke blive pålagt eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af bestilte ydelser. 7. Moderniseringsstyrelsen udsender kørselskalender for SLS og SKS, se Det er herefter institutionens ansvar at indrapportere i henhold til tidsfristerne i kørselskalenderen. Ligeledes udarbejder Moderniseringsstyrelsen brugervejledninger til systemerne samt udsender informationer m.m., som det er institutionernes ansvar at holde sig orienteret om. 8. Såfremt Moderniseringsstyrelsen på grund af institutionernes manglende overholdelse af tidsfristerne i kørselsplanerne, informationerne i brugervejledningerne samt meddelelser i informationer m.m. ikke kan levere ydelserne til tiden, hæfter institutionen selv for ekstraomkostninger i forbindelse med Moderniseringsstyrelsens udarbejdelse af bestilte ydelser. 9. Hverken institutionen eller Moderniseringsstyrelsen hæfter over for den anden part for forsinkelse og/eller mangler, der skyldes strejker, lockout, naturkatastrofer eller andre forhold, der kan henføres til force majeure.

17 Side 17 af 18 BILAG 2: Beregning af lønforbrug Betalingen for basisabonnementerne på økonomiydelserne beregnes på grundlag af institutionens anvisning af faste løndele i SLS. Betaling for systemanvendelsen opkræves kvartalsvis på baggrund af opgjort lønforbrug i timelønskørslen og månedslønskørslen for kvartalets midtermåned. Beregning foretages pr. institution, sådan at der ikke indregnes rabat for servicefællesskaber. Fra og med finansår 2014 opsamles alt lønforbrug, der findes i SLS både fra timeog månedslønskørslerne stemplet som SAMKO 2, Forudløn, og SAMKO 3, Bagudløn, på nedenstående konti. Institutioner, der ikke anvender SLS skal således indberette deres eget lønforbrug efter en tilsvarende model. Selve indberetningen samt spørgsmål til beregningen kan rettes til SKS konto nr. SKS Kontonavn 1150 Husleje og boligbidrag 1160 Leje af arealer forpagtning mv 1180 Salg iøvrigt af varer 1805 Lønbidr. vedr. tværmin. ordn Egentlig løn 1821 Lønref. udlånt persm.årsv Overarbejde 1841 Merarbejde 1851 Løn/O.arb. u. årsværk 1861 Særskilt vederlæggelse 1871 Friv. fratr.ordning 1872 Overførs./fradr. vedr. løn/pen 1881 Pensionsbidrag mv Refus. besk. ordn. u årsv Refus. udlån pers.m.årsv 1889 Tilsk. fra Barselsf. m. års 1890 Tilsk. fra eft.uddan Øvrig kompens. frav Øvr. tilsk./ref. besk Øvrige driftsindtægter 2210 Rejser og fribefordring 2220 Repræsentation 2232 Arbejdsmarkedsbidrag 2236 Kontante godgørelser 2238 AER tilskud / refusion 2240 Øvrige driftsudgifter 2265 Køb af IT-tjenesteydelser

18 Side 18 af 18 SKS konto nr. SKS Kontonavn 2270 Køb af tjenesteydelser 2280 Køb af varer i øvr. (t. forbr) 2291 Kasse, kurs og momsdiff Morarenter 3092 Bøder og Konfiskationer 3097 Øvr.obligatoriske bidrag, bøde 3410 Øvr. løbende ovrf.indtægter 4190 Udland iøvrigt 4191 Tilsagnsordning 4210 Kommuner 4310 Interne statslige overførsler 4421 Tjenestemandspensioner 4423 Fratrædelsesordninger for tjm Supplerende ydelser 4643 Løbende overførs. tilskudsins 4654 Engangstilskud i øvrigt 6121 Ref. berettiget købsmoms.drift 6133 Refusion af udgifter 6150 Udb. t./sene udlign. v/indb 6155 Forudbetaling af varer og tj.y 6170 Mellemregningskonto 7795 Hensættelser 9511 Gæld vedr. køb af varer mv 9730 Anden kortfristet gæld 9750 Indb./indeh. t. senere udlign Interimskonto

Priser og leveringsvilkår. Februar 2016

Priser og leveringsvilkår. Februar 2016 Priser og leveringsvilkår Februar 2016 Moderniseringsstyrelsens betalingsordning i 2016 I 2016 omfatter Moderniseringsstyrelsens betalingsordning følgende ydelser: Statens Lønløsning, herunder Statens

Læs mere

Priser og leveringsvilkår. Januar 2017

Priser og leveringsvilkår. Januar 2017 Priser og leveringsvilkår Januar 2017 Moderniseringsstyrelsens betalingsordning i 2017 I 2017 omfatter Moderniseringsstyrelsens betalingsordning følgende ydelser: Statens Lønløsning, herunder Statens Lønsystem

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

PRISER OG LEVERINGSVILKÅR

PRISER OG LEVERINGSVILKÅR PRISER OG LEVERINGSVILKÅR 2001 Økonomistyrelsens betalingsordning i 2001 I 2001 omfatter Økonomistyrelsens betalingsordning følgende ydelser: a. Økonomiforvaltning (dvs. regel- og myndighedsopgaver i relation

Læs mere

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret?

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret? Navision Stat 5.1 Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Regnskabsregistrering, budgettering, likviditetsstyring, kreditoradministration, debitoradministration, afstemninger og omkonteringer. Hvornår

Læs mere

Bilag 3 Administration af brugeradgang

Bilag 3 Administration af brugeradgang Bilag 3 Administration af brugeradgang Dette bilag indeholder dels en oversigt over, hvordan institutionerne har adgang til brugeradministration for de forskellige systemer og dels informationer, som kan

Læs mere

Bilag 7 Forretningsnødplaner

Bilag 7 Forretningsnødplaner Bilag 7 Forretningsnødplaner 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR Version 1.3 Dette bilag beskriver forretningsnødplaner for de mest kritiske opgaver i følgende systemer: Statens Lønsystem/Statens Pensionssystem/HR-Løn

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Priser og leveringsvilkår 2013 10.01.2013

Priser og leveringsvilkår 2013 10.01.2013 Priser og leveringsvilkår 2013 10.01.2013 Side 2 af 18 Moderniseringsstyrelsens betalingsordning i 2013 I 2013 omfatter Moderniseringsstyrelsens betalingsordning følgende ydelser: SLS, herunder HR-løn

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Version 1.1 Side 1 af 16 Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Bilag 2 indeholder servicemål og ydelsesbeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemer. Servicemål vedrørende generel support af systemer

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 10 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn Indhold 1. Forord... 2 2. Afgangsårsager...

Læs mere

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Version 1.0 Side 1 af 15 Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Bilag 2 indeholder servicemål og ydelsesbeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemer. Servicemål vedrørende generel support af systemer

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet.

I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Uddata Side 1 af 23 I denne vejledning kan du læse om, hvilke uddata du får automatisk eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 3 2. Uddata fra SLS... 3 - U 198, Kontroluddata... 3 - U

Læs mere

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Pr. 1. januar 2014 er ØSC overgået til en aktivitetsbaseret betalingsmodel. I 2015 inkluderes de ydelser, der tidligere

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Servicebeskrivelse. 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR. Version 1.3

Servicebeskrivelse. 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR. Version 1.3 Servicebeskrivelse 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR Version 1.3 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende systemer og ydelser... 4 Levering og implementering

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.

Læs mere

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning.

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Indtil nu har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.)

Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Løninformation nr. 10 af 22. april 2015 (LG 05/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 05/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. april 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.)

Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Løninformation nr. 5 af 8. marts 2017 (LG 04/17, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 04/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. marts 2017. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2014

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2014 Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2014 Pr. 1. januar 2014 er ØSC overgået til en aktivitetsbaseret betalingsmodel. Betalingen til ØSC beregnes herefter på

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.)

Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Løninformation nr. 2 af 23. januar 2014 (LG 02/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ved tilmelding til aktiviteter på Campus Marked gælder disse forretningsbetingelser Januar 2016 1 1. Generelt 1.1 Hovedaktivitet Campus er statens fælles læringsløsning. Campus Marked

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Lønkontrol - Værktøjer

Lønkontrol - Værktøjer Indhold 1. Forord 3 2. Overblik 4 3. Værktøjer fra lønsystemet 4 3.1 Hidtil eksisterende kontrolmateriale 5 4. Værktøjer i LDV 6 5. Samlet oversigt 7 6. Kort beskrivelse nye uddata 7 1. Forord Værktøjsunderstøttelse

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.)

Løninformation nr. 18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Løninformation nr.18 af 20. august 2015 (LG 09/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. august 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Marts 2015 MODST/SAR Generelt Dette er en vejledning i opgraderingen af LDV 2.3.1 til den nye version, LDV 2.4.0, der understøtter Navision Stat 7.0.

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.)

Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Løninformation nr. 22 af 23. oktober 2013 (LG 11/13, 2.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Via Sumdata i SLS, har du mulighed for online-opslag på de beregnings- og konteringsresultater, der findes i tilknytning til en given lønkørsel.

Via Sumdata i SLS, har du mulighed for online-opslag på de beregnings- og konteringsresultater, der findes i tilknytning til en given lønkørsel. Sumdata i SLS Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du bruger og hvilke muligheder, der findes online i Sumdata i SLS. Der er ikke mulighed for at se Sumdata i HR-Løn. Via Sumdata

Læs mere

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS Side 1 af 5 I SLS er der etableret en løsning, der understøtter afstemning af refusion. Faciliteten består af, at institutionerne kan vælge at få indsat oplysning om medarbejderens cpr.nr. på refusionsløndele

Læs mere

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Rejseafregning 4C Kundeerfaringer Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Erfaring med implementering af RejsUd i statens institutioner Præsentation ved Baswares Brugerforum 12./13. oktober 2011 Præsentationen

Læs mere

Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.)

Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.) Løninformation nr. 14 af 22. juni 2015 (LG 07/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.)

Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Løninformation nr. 25 af 6. december 2013 (LG 01/14, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 12. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,

Læs mere

Lønkontrol Kontrolplan

Lønkontrol Kontrolplan Lønkontrol Kontrolplan Marts 2015 Indhold 1. Forord 2 2. Eksempel på kontrolplan 4 1. Forord Nødvendige forudsætninger for effektiv lønkontrol er, at alle led i kontrolkæden fungerer effektivt, og at de

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i HR-Løn

Ferie- og fraværsregistrering i HR-Løn Ferie- og fraværsregistrering i HR-Løn Side 1 af 22 I denne vejledning kan du kunne læse, hvordan du registrerer forskellige typer af ferie og sygdom og andet fravær i HR-Løn. Indhold 1. Ferie/fravær i

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. november 2014 (LG 12/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 12/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.)

Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Løninformation nr. 20 af 21. oktober 2016 (LG 11/16, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 PRINCIPPER FOR PRISSÆTNING AF DRIFT PÅ SNITFLADER... 3 3 PRISER FOR ETABLERING, TILSLUTNING

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.)

Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.) Nr. 1 af 11. januar 2010 (LG 02/10, 1.) Indledning Denne SLS-information indeholder emner og beskrivelser, der knytter sig til løngeneration 02/10, 1. lønkørsel. Indhold Dette dokument indeholder følgende

Læs mere

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer

Læs mere

Løn- og omkostningsfordeling i LDV

Løn- og omkostningsfordeling i LDV Side 1 af 21 Løn- og omkostningsfordeling i LDV ØSY/SAR/ØST 26/1-2017 Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af funktionaliteten af løn- og omkostningsfordeling i LDV, herunder den

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2013 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen

Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen Campus leveres af Moderniseringsstyrelsen DAGSORDEN Idégrundlag & baggrund Funktionalitet E-læring Tilslutning Afrunding & spørgsmål Idégrundlag & baggrund IDÉGRUNDLAG & BAGGRUND Campus er en fællesoffentlig

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.)

Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Løninformation nr. 20 af 23. oktober 2014 (LG 11/14, 2.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. oktober 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets Lønkontrol for Økonomiservicecentrets kunder Oktober 2009 Introduktion Formålet med denne publikation er at beskrive de kontroller, der skal varetages i den samlede proces for lønkontrol og særligt de

Læs mere

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage Cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage 2013 Cirkulære af 14. juni 2013 Modst.nr. 016-13 J.nr. 13-520-26 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3

Læs mere

SLS-guide løndelsbeskrivelse

SLS-guide løndelsbeskrivelse SLS-guide løndelsbeskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte løndele. Indhold 1. Hoved på løndelsbeskrivelsen... 2

Læs mere

Løninformation nr. 18 af 22. september 2016 (LG 10/16, 2.)

Løninformation nr. 18 af 22. september 2016 (LG 10/16, 2.) Løninformation nr. 18 af 22. sept. 2016 (LG 10/16, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Tilslutningsaftale Til Webservice

Tilslutningsaftale Til Webservice Tilslutningsaftale Til Webservice Mellem De offentlige institutioner der er tilsluttet Campus CVR Og Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193, 1017 København K CVR: 10 21

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7 Efterindtægt Side 1 af 8 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af efterindtægt i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer efterindtægt på PKAT 026

Læs mere

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.)

Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Løninformation nr. 5 af 7. marts 2014 (LG 04/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 04/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Forberedelser til implementering af LDV

Forberedelser til implementering af LDV Forberedelser til implementering af LDV Målgruppe: Implementeringsansvarlig November 2009 (tilrettet marts 2015) Indledning Vejledningen er rettet til dig, der er ansvarlig for implementering af LDV. Vejledningen

Læs mere

Løninformation nr. 9 af 9. maj 2016 (LG 06/16, 1.)

Løninformation nr. 9 af 9. maj 2016 (LG 06/16, 1.) Løninformation nr. 9 af 9. maj 2016 (LG 06/16, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 06/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 17. maj 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.)

Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.) Løninformation nr. 20 af 20. september 2013 (LG 10/13, 2.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 10/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold

ATP i SLS. Side 1 af 6. I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold ATP i SLS Side 1 af 6 I denne brugervejledning kan du få hjælp til at håndtere ATP i lønadministrationen. Indhold 1. ATP-satser... 2 2. ATP og flere ansættelsesforhold... 3 3. Efterregulering af ATP-sats...

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 12/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2014 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

Kursuskatalog og lidt om vores andre ydelser

Kursuskatalog og lidt om vores andre ydelser Kursuskatalog 2016 -og lidt om vores andre ydelser Har du et uddannelsesbehov? DBVision udbyder en lang række kurser indenfor databaser og it-drift. Alle vores kurser er baseret på undervisningsmateriale,

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Navision Stat Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard Målgruppe: Systemadministrator November 2009 Indledning Vejledningen er rettet til systemadministratoren der skal forestå den tekniske

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere