PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE"

Transkript

1 PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE APRIL 2007 skive kommune Side 1

2 Parkeringspolitik for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S. Side 2

3 PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE INDHOLD MÅL Parkeringspolitikkens formål... 4 Parkeringsudbudet... 5 Parkeringsanvendelse... 6 HANDLINGER Zoneinddelingen... 7 Ny parkering... 8 Vejvisning til parkering... 9 Tidsrestriktioner Beboerkort Etapedeling Side 3

4 Mål Parkeringspolitikkens formål Det overordnede formål med parkeringspolitikken er at fastlægge rammerne for de fremtidige parkeringsmuligheder i Skive. Den omfatter i princippet Skive by, men bestemmelserne tager pri mært sigte på parkeringsforholdene i bymidten. Forslag til mål for parkeringspolitikken tager udgangspunkt i Kommuneplanens målsætninger om trafik og parkering samt status for parkering i Skive Midtby. Udover det ovennævnte mål er udgangs punktet for p-politikken tillige at: Udnyttelse af de centernære p- pladser er stigende. Der bliver et større bilejerskab og dermed flere biler. Der kommer yderligere byudvikling i bymidten samtidig med, at der som led i forskønnelse af de nuværende p-pladser, og som følge af ønsker om huludfyldning i facaderækken sker en reduktion i antallet af p-pladser. Der kan ske ændringer i arealanvendelsen i dele af midtbyen. Skive Kommune har i sin hidtidige planlægning reguleret parkeringsforholdene i bl.a.: Lokalplanlægning. Planlægning for trafikområdet. Byggesagsbehandling. I byggesagsbehandlingen kan der gives dispensation for at etablere det krævede antal parkeringspladser på egen grund, mod at indbetale til kommunens parkeringsfond. Kommunen forpligter sig dermed til at etablere erstatningspladser inden for en 5-årig periode fra indbetalingstidspunktet. Det betyder, at Skive Kommune har en forpligtigelse til at anvise, hvor der kan etableres ny parkering og til at anlægge parkeringen. Alternativt skal de indbetalte beløb tilbagebetales. Tidligere blev behovet for flere parkeringspladser bl.a. løst ved at rydde bagarealer og fjerne facadebygninger. Dette harmonerer ikke med ønsket om at gøre byen smukkere og mere attraktiv at fær des i for beboere, kunder og andre besøg ende. Skive Kommune ønsker på den baggrund, at der udarbejdes en parkeringspolitik for Skive Midtby, der bl.a. kan danne grundlag for at behandle spørgs mål om parkeringsfond og parke ringsanlæg. Parkeringspolitikken skal tjene som støtte for en nærmere bearbejdning af spørgsmålet om, hvordan parkeringsbehovet kan løses. Parkeringspolitikken bør derfor: Understøtte det overordnede mål for Skive bykerne om at styrke bykernen som handelscenter og opretholde bykernen som boligområde. Sikre, at det fortsat er let for kunder til byens forretninger m.v. at finde frem til en ledig parkeringsplads. Sikre, at der ved ny bebyggelse eller mere parkeringskrævende anvendelse af eksisterende bygninger udlægges parkeringsarealer efter parkeringsnormerne. Understøtte, at vejbetjeningen af strøggaderne baseres på center ringen, hvorfra der er adgang til parkeringspladser tæt på strøg gaderne. Det skal være let at orientere sig og finde frem til parkerings pladser tæt på strøggader og centre. Endelig skal parkeringspolitikken tage højde for, at der kan ske en rationel drift af p-anlæggene. Side 4

5 mål Parkeringsudbudet Udgangspunktet for parkeringspolitikken er, at det nuværende antal af cen ternære parkeringspladser er tilstrække ligt, men at der fremover skal arbejdes på at forbedre parkeringsudbudet, således at der også fremover er et tilstrækkeligt p-udbud til kort- og langtidsparkering. Parkeringskapaciteten skal så vidt det er muligt udbygges i takt med de behov, der opstår i forbindelse med nyt byggeri eller ændringer i arealanvendelsen. Udbygningen skal primært ske på større parkeringspladser, som er velbeliggende i forhold til centerringen. Tilgængeligheden til bymidten prioriteres højt af Skive Kommune. Det skal være let for kunder til byens forretninger m.v. at finde frem til en ledig parkeringsplads. Samtidig skal der fortsat arbejdes på at gøre bymidten smukkere. Det skal styrke bymidtens kvaliteter og dermed gøre den attraktiv at færdes i for kunder til byens forretninger og for turister. Dette kan bl.a. ske ved at ombygge mange af bymidtens pladser og udfylde huller i husrækkerne, så indtrykket af det gamle bymiljø genskabes. Endelig ønsker Skive Kommune, at bymidten fortsat skal være attraktiv at bo i. Parkeringspolitikken skal medvirke til, at disse mål for Skive Midtby kan opfyldes. I 1995 var der i alt p-pladser i den centrale by heraf var ca offentlig tilgængelige. 1/3 af de offentlige tilgængelige p-pladser er private p-pladser. Af offentlige p-pladser er der siden 2001 i zone 1 nedlagt 41 pladser (Posthustorvet, Thinggade og kantstensparkering i området ved Karolinegade). Der er anlagt 5 nye p-pladser v/christiansgade. Der er i forbindelse med nyt Rådhus midlertidig nedlagt 103 p- pladser. Disse vil blive erstattet med minimum 120 nye p-pladser, når det nye Bibliotek samme sted er færdigbygget i I zone 2 er der nedlagt 14 pladser v/søndergade og etableret 7 nye p- pladser v/shell samt yderligere 3 kantstensparkering v/søndergade. Desuden er der etableret 6 kantstensparkering og 4 øvrige pladser v/tværgade. Omkring halvdelen af de offentlige tilgængelige parkeringspladser er samlet på 8 større parkeringsan læg: SønderCentret (213 p-pladser). Borgergade/Nordbanevej (139 p-pladser). Syd for biblioteket (Asylgade) (172 p-pladser). Føtex (130 p-pladser). Mølgård Andersens Plads (119 p-pladser). Theaterpladsen ( 132 p-pladser). Sallings Gård (97 p-pladser). Banegårdspladsen (61 p-pladser). De øvrige p-pladser ligger spredt på mange små parkeringspladser rundt omkring i byen. Vejbetjeningen af strøggaderne er baseret på en centerring, hvorfra der er adgang til parkeringspladser tæt på strøggaderne. Fordelen ved de større parke ringsanlæg er: at det er lettere at lede bilisterne til anlæggene med en hensigts mæssig skiltning ad de ønskede veje (centerringen), og at større anlæg mindsker risikoen for forgæves p-søgning. Parkeringspolitikken skal medvirke til, at det er let at finde frem til en ledig parkeringsplads for bymidtens kunder. Der bør derfor arbejdes på at få samlet parkeringen på større velbeliggende p- anlæg og arbejdes for at indpasse anlæggene visuelt i det omgivende byrum. Dette kan nødvendiggøre, at parkering ikke alene etableres som ter rænparkering, men også som p-huse/ p-dæk/p-kældre. Nogle af de mindre parkeringsanlæg bør nedlægges til fordel for nye samlede anlæg. Det gælder særligt de parkeringsanlæg, som har dårlige adgangsforhold fra centerringen, og de anlæg hvor arealet hensigtsmæssigt kan overgå til andre byformål, eksempelvis nye friarealer som et led i byfornyelsen. Antallet af private men offentligt tilgængelige p-pladser er forholdsvist højt. Der bør derfor indgås frivillige aftaler med ejerne af de private p- anlæg om, at de private, men offentligt tilgængelige p-pladser også reguleres i overensstemmelse med parkeringspolitikkens mål. Side 5

6 Mål Parkeringsanvendelse Kunder, besøgende og beboere i Skive Bymidte skal have fortrinsret til de centernære parkeringspladser, mens heldagsparkeringen primært henvises til de lidt fjernere beliggende parkeringspladser. Dette kan ske ved indførelse af et fælles og enkelt system af tidsrestriktioner. Beboerparkering sikres ved at indføre en særlig kortordning. Vejvisningen til de velbeliggende p-pladser forbedres. Skive Kommune ønsker, at det fortsat skal være let for kunder til byens forretninger m.v. at finde frem til en ledig parkeringsplads. De, der arbejder i bymidten, har typisk behov for parkering i 7-8 timer, mens kunder til midtbyens forretninger typisk har behov for at parkere i 1-2 timer. Når kapacitetsudnyttelsen er høj forhindrer en heldagsparkeret bil således 4-8 kunder i at få en p-plads tæt på butiksområ det kunder, som derfor måske vælger andre butiksområder. Der er gennemført tællinger af parkeringspladsernes udnyttelse, der sand synliggør, at der er en stor andel heldagsparkeringer på de helt centrale p-pladser i Skive Midtby. Disse forhindrer så ledes kunder i at benytte pladserne. De gennemførte tællinger viser desuden en ujævn udnyttelse af den samlede parkering i midtbyen. Så ledes er udnyttelsen af parkeringspladser placeret helt tæt på gågaden højere end de p-pladser, der ligger i en kort afstand fra gågaden. En mere jævn udnyttelse samtidig med, at bymidtens kunder og besøgende får en fortrinsstilling, kan opnås ved at indføre et fælles og enkelt system af tidsrestriktioner på de centrale p-pladser. Yderligere tiltag, som kan ind føres senere, kan være at opkræve betaling for parkering på udvalgte parkeringsanlæg. Betalt parkering forøger erfaringsmæssigt udskiftningen på p-pladserne. Beslutning om indførelse af betalt parkering vil i givet fald først ske efter en nøje undersøgelse. Der skal sikres et tilstrækkeligt udbud af handicap p-pladser i alle zoner. Handicap pladserne fritages for de restriktioner, der gælder for den øvrige parkering. På enkelte af de større p-anlæg i zone 1 (se kortet side 7) kan der reserveres areal til af- og påstigning af passagerer til turistbusser. Parkering af turistbusser kan ikke ske i zone 1. Beboerne i midtbyen tilbydes en særlig parkeringsordning. En mere jævn udnyttelse af parkeringskapaciteten forudsætter også, at det er let at finde frem til de store p- pladser i midtbyen. Parkeringspolitikken sigter derfor også imod at forbedre vejvisningen fra centerringen til de større velbeliggende parkeringsanlæg i Skive bymidte. Side 6

7 Handlinger Zoneinddeling For at forbedre muligheden for korttidsparkering nær strøggaderne og samtidig sikre et tilstrække ligt udbud af langtidsparkeringspladser i et område tæt omkring bymidten, foreslås at Skive Midtby opdeles administra tivt i 3 parkeringszoner. Formålet med zonedelingen er at lette administrationen af indførelse af handlingsplanens delprojekter. Der vil være forskellige parkeringsbetingelser i de enkelte zoner. Zone 1 omfatter det centrale by område nær gågaderne afgrænset af den allerede etablerede centerring. I denne zone vil korttidsparkeringen ha ve højeste prioritet af hensyn til byens kunder, besøgende og forretninger. Zone 2 omfatter den øvrige del af centerområdet. I denne zone kan der foregå heldagsparkering dog kun på bestemte pladser. For at und gå, at hel dagsparkeringen skaber gener for be boere, vil der også i denne zone være restriktioner på parke ringen f.eks. kantstensparkeringen. Zone 3 omfatter byens øvrige bo lig- og erhvervsområder i Skive. I den ne zone er der principielt ingen restrik tioner på parkering. Der kan dog være helt lokale forhold, der kræver ind skrænkninger i parkeringsmulighederne f.eks. Egeris Torv. Zonedelingen kan anvendes som grundlag for en revision af kommune planens parkeringsnormer. Der er mu lighed for at indføre forskellige parke ringsnormer i de forskellige zoner. En eventuel revision af parkerings normerne kan f.eks. udarbejdes i forhold til en detaljeret analyse af forholdet mellem p-udbud og antal arbejdsplad ser, boliger og studiepladser i de enkelte zoner. Figur 1 Zoneopdeling i Skive Midtby. Side 7

8 Handlinger Ny parkering Parkering i zone 1 og 2 samles på større parkeringsanlæg, som er trafikalt velbeliggende. Mindre og dårligt beliggende parkeringsanlæg kan nedlægges i takt med etablering af ny parkering. Tidspunktet for etablering af ny parkering afhænger af udnyttelsen af den eksisterende parkering samt af indbetalinger til kommunens parkeringsfond. Formålet med at samle parkering på større parkeringsanlæg, som er trafikalt velbeliggende, er at begrænse den unødvendige parkeringssøgen de trafik. Det vil dels være lettere at lede bilister via en effektiv skiltning ad ønskede veje, og dels er der stør re sandsynlighed for at finde en ledig p-plads på store samlede parkeringspladser i forhold til mindre. Følgende lokaliteter skal undersøges med henblik på anlæg af ny parkering. Syd for Marius Jensens Vej terrænparkering. Syd for Skive Bibliotek (Asylgade) p-hus/p-kælder. Theaterpladsen p-hus/p-kælder. Syd for Tværgade p-hus/p-kælder. Øst for Ågade p-hus/p-kælder. Ved nyt Rådhus i Østergade terrænparkering/p-hus/p-kælder. Ved Mølgaard Andersens Plads p-hus/p-kælder. Ved Banegårdspladsen p-hus/p-kælder. Ved Posthustorvet p-hus/p-kælder. I forbindelse med udpegningen er der foretaget en foreløbig vurdering af pla ceringsmulighederne. Inden der træffes beslutning om, hvor der skal etableres ny parkering, skal de enkelte placerin ger analyseres nærmere med hensyn til byplanmæssige forhold, anlægstekniske forhold, økonomi og trafikale forhold med henblik på en sammenligning af muligheder og omkostninger ved at etablere parkering på de enkelte steder en såkaldt lokaliserings under søgelse. I perioden er der ind betalt i alt kr som bidrag til etablering af 11 p-pladser. Ovenfor er indbetalinger opdelt på år. Side 8 Indbetalingsår Antal p-pladser Betaling pr. p-plads* Skal være anlagt inden * Der er dog kun indbetalt halvdelen af beløbet, da Skive Kommune har forudsat at de nye p-pladser skal være offentlig tilgængelige. Det betyder at Skive Kommune skal investere et tilsvarende beløb, når p-pladserne anlægges. Såfremt det besluttes, at ny parkering skal anlægges i p-hus/p-dæk, skal der ske en forhøjelse af beløbet, som skal Figur 2 Lokalisering af ny parkering. indbetales til p-fonden. Beløbets stør relse vil kunne afdækkes gennem lokali seringsundersøg elsen.

9 Handlinger Vejvisning til parkering Vejvisning til de største parkeringspladser ved indfaldsvejene og fra centerring en vil gøre det lettere at finde frem til parkeringspladserne i midtbyen samtidig med, at den parkeringssøgende trafik vejvises ad gader, som er velegnede til at bære trafikken. Vejvisningen etableres i første omgang som et statisk system ( p-tavler), men kan på sigt udvides med dynamiske tavler til at give aktuel information om antallet af ledige p-pladser. Formålet med vejvisningen er at lede trafik fra indfaldsvejene til centret ad centerringen. De største centrale p-anlæg i Skive er trafikalt velbeliggende i forhold til centerringen. Ved at etablere en enty dig skiltning fra centerringen er der mulighed for at lede den parkeringssø gende trafik, således at den fortrinsvis benytter centerringen. Dermed kan ve je, der ikke er egnet til at afvikle denne trafik, aflastes. Ved indfaldsvejene skiltes der mod områder i midtbyen og der næst på centerringen mod de enkelte pladser inden for området. Ligeledes vejvises fra de enkelte p-pladser tilbage til cen terringen ad samme rute. Etablering af parkeringsvejvis ningssystemet kan medføre, at der er behov for regulering af adgangsforhol dene til enkelte p-pladser. For den en kelte trafikant må der ikke være tvivl om, hvilken vej der fører tilbage til centerringen. Ligeledes vil der være enkelte p-pladser, som der ikke vejvi ses til, enten fordi de ligger dårligt i forhold til centerringen eller kun be står af et begræn set antal pladser. Der vil være god mulighed for at omdanne vejvisningssystemet til et elektronisk p-informationssystem, som oplyser om det aktuelle antal ledige ppladser. Efter forhandling med ejere af pri vate p-anlæg kan de største private of fentligt tilgængelige p-anlæg indgå i vejvisningen. Der vil således være mu lighed for at etablere et vejvisningssy stem, som omfatter alle offentlige til gængelige p-pladser. Figur 3 Principper for parkeringsvejvisning. Side 9

10 Handlinger Tidsrestriktioner Alle offentlige parkeringspladser i zone 1 pålægges tidsrestriktioner for at til godese midtbyens kunder og be søgende. I zone 2 pålægges kantstensparkering og mindre p-anlæg med færre end 25 p-pladser tidsrestrik tioner, mens de større samlede p-anlæg med over 25 p-pladser bliver uden tidsrestriktioner. Beboere i zone 1 og 2 kan købe et kort, som giver adgang til tidsubegrænset parkering i zone 1 og 2 på udvalgte p-anlæg. Figur 4 Mulighed for heldagsparkering. Side 10 Samtlige offentlige parkeringspladser i zone 1 pålægges en tidsrestriktion på 2 timer i tidsrummet 9-17 (9-13). Der kan dog efter en konkret vurdering af forholdene på den enkelte lokalitet etableres en anden tidsbegrænsning (f. eks. 30 min.) for at fremme udskiftnin gen på p-pladserne. Tidsbegrænsningen i zone 1 skal sikre, at parkeringsmuligheder nær by ens forretningsgader friholdes til kort tidsparkering for kunder og besøgen de. Samtlige parkeringspladser pålæg ges i princippet den samme tidsrestrik tion, og tidsrestriktionen gælder i sam me tidsrum. I zone 2 tidsbegrænses kantstens parkeringen og mindre p-anlæg i sam me tidsrum som i zone 1. Derved und gås at disse anvendes til heldagsparke ring. På de større sammenhængende ppladser i zone 2 vil der være mulighed for at parkere uden tidsbegrænsning. Det tilstræbes gennem forhandling at opnå, at private parkerings anlæg med offentlig adgang pålæg ges tilsva rende restriktioner, som de offentlige parkeringspladser. Beboere i det centrale byområ der, som derved får begrænset deres mulig hed for heldagsparkering, tilbydes at erhverve et kort, som opretholder deres parkeringsmulighed. Kortet knytter sig til det enkelte køretøj, som per soner med bopæl i områderne har indregi streret.

11 Handlinger Erhvervsdrivende tilbydes ikke en ordning der svarer til beboerkortet. De erhvervsdrivende har ligesom andre mulighed for at benytte de tidsbegrænsede offentlige p-pladser. Arbejdspladsparke ringen henvises til de tidsubegrænsede p-pladser i zone 2. Det kan på lidt længere sigt overvejes, om der skal indføres be taling for parkering ud over 2 timer på de centrale pladser. Dette vil både tilgodese målet om, at kunder skal have fortrinsret til midtbyens parkeringspladser og give mulighed for, at kunder og turister kan holde i zone 1 hele dagen mod betaling. Side 11

12 Handlinger Beboerkort Beboerkort er et tilbud til beboere i midtbyen om at erhverve et kort, der giver ret til at parkere tids ubegrænset på offentlige p-pladser og kantstensparkering med tidsbegrænsning. Beboerkort giver ret til i parkeringszone 1 og 2 at parkere uden tidsbe grænsning på kantstensparkeringspladser samt på visse p-pladser. Beboerkortet giver tilladelse til at holde tidsubegrænset på p-pladser mærket med Beboerkort gyldigt. Beboerkortet giver ingen garanti for at finde en ledig p-plads. En forudsætning for at opnå et beboerkort er, at man skal være tilmeldt folkeregistret inden for zone 1 eller 2 og være registreret som enten ejer eller bruger af et køretøj med maksimal kg egenvægt. Betaling for beboerkortet skal dække udgifter til administration af ordningen. Kortet gælder for et kalenderår. Side 12

13 Handlinger Etapedeling Inden for en 5-årig periode skal hoved elementerne i parkeringspolitikken være realiseret. En løben de overvågning af de trafikale og bymæssige virkninger af parkeringspolitikken skal sikre, at parkeringspolitikkens mål realiseres. Gennemførelse af parkeringspolitikken vil medføre nogle ændringer i parkeringsmønstret i Skive midtby. For at sikre, at de foreslåede ænd ringer fungerer tilfredsstillende, er det vigtigt, at realiseringen af parkeringspolitikken sker i flere etaper. Etapedelingen gør det muligt løbende at følge op på udviklingen i trafikog parkeringsforholdene i byen. Der kan derved eventuelt ske en justering af de foreslåede virkemidler, såfremt dette viser sig at være nødvendigt. Som grundlag for denne opfølg ning gennemføres en detaljeret registrering af p-udbud og -efterspørg sel, inden handlingsplaner igang sæt tes. Der vil i forbindelse med etablering af ændringer blive gennemført informationskampagner, der skal sikre, at brugerne bliver informeret om ændringerne og formålet hermed. Endelig igangsættes en plan læg ning og etablering af pladser, hvor motorcykler, cykler og turistbusser kan parkere. Det er målet, at de vigtigste virkemidler og initiativer i parkeringspolitikken er realiseret indenfor en 5-års periode. Virkemidler/ initiativer Etape Etape Etape Senere Zonedeling Etablering Tidsrestriktioner Zone 1 Zone 2 Beboerkort Zone 1 Zone 2 Parkeringsvejvisning Planlægning Opsætning af skilte Elektronisk og reguleringen af p-information adgangsforhold Ny parkering Lokaliseringsundersøgelse Etablering af af ny parkering ny parkering Betalt parkering Betaling for langtids- parkering i zone 1 Opfølgning P-tælling inden P-tælling inden P-tælling inden P-tælling inden igangsætning igangsætning igangsætning igangsætning Informations kampagner Gennemføres Gennemføres Gennemføres Gennemføres Øvrige initiativer Planlægning og etablering af motorcykelparkering, cykelparkering og turistbusparkering Side 13

14 Side 14

15

16 Side 16

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND Oktober 2010 Indhold Indledning 2 Bestemmelser 3 Formål og anvendelsesområder 3 Anvendelse 3 Parkeringspladskrav 3 Beregning af bidrag 3 Betaling 4 Klage 4 Lovhjemmel 4 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten J.nr. 05.05.00P20/03/00394 Ref.: Tlf.nr. Niels

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

Parkeringspolitik 2012

Parkeringspolitik 2012 September 2012 Bilag 2. Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune (tekst til særskilt dokument/pjece) Parkeringspolitik 2012 Indledning Parkeringspolitik som et aktivt middel i trafikplanlægningen Det er

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE VEJFORUM 2016 TROELS ANDERSEN TA@ODENSE.DK 1 FRA EN STOR BY TIL EN STORBY Ny parkeringsstrategi. Kommunen har halvdelen af de 17.000 p-pladser i bymidten. Understøtte kommuneplanens

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 4. februar 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. december 2012 Teknisk Udvalgs møde den 4. februar 2013 - sag nr.

Læs mere

Parkeringsfond. januar 2011

Parkeringsfond. januar 2011 Parkeringsfond januar 2011 Mariagerfjord Kommune Parkeringsfond Udarbejdet af Mariagerfjord Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Aleks Danmark Mariagerfjord Kommune Park &

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup bymidte er i dag omfattet af i alt 7 byplanvedtægter.

Læs mere

Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Parkeringsstrategi for Køge bymidte Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Tlf. 56 67 67 67 tmf@koege.dk 2 Behovet for en parkeringsstrategi

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Vedtaget af kommunalbestyrelsen Den 19. februar 2009 Revideret 2011 jf. Kommuneplan 2009 Titel: Journalnummer: 05.09.06-0001 Tekst og fotos: Produktion:

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer:

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer: Notat Sag: Emne: Til: Fra: Parkeringsanlæg i Svendborg Trafikale konsekvenser Klaus Johannesen Jakob Høj Notatnummer: 2479171.2 Rev.: B. juni 6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: JaH AR JaH 1 Indledning

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status Parkering 2012 Forord - Parkering Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende parkering. Det indeholder

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Parkering i Den Hvide Kødby

Parkering i Den Hvide Kødby KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 5 Parkering i Den Hvide Kødby Der er i alt 635 p-pladser på terræn i Den Hvide Kødby fordelt med: 107 pladser på offentlig

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

PARKERINGSFONDEN. Vedtægt

PARKERINGSFONDEN. Vedtægt Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22 7100 Vejle Tlf.:76810000 E-post: post @vejle.dk Internet: www.vejle.dk Åbningstider: Mandag - Onsdag kl. 9-15, Torsdag kl. 10-17, Fredag kl. 9-14 PARKERINGSFONDEN Vedtægt

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001

VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160750 VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION o:\_egedal by\infrastruktur parkering og veje\parkeringsfond

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Juli 2006 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Indhold 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning og konklusion... 3 3. Eksisterende forhold

Læs mere

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste?

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Kære Frederiksberg-borgere og virksomheder, I de senere år er det blevet vanskeligere at finde en parkeringsplads på Frederiksberg. Det skyldes

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

Betalingsparkering på sygehusenes parkeringsarealer

Betalingsparkering på sygehusenes parkeringsarealer Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/24485 Telefon: 76631463 Dato: 12. december 2011 Betalingsparkering på

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 Poul Sulkjær Chefplanlægger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 P-strategi 2005 Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D SEPTEMBER 2013

TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D SEPTEMBER 2013 TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D. 11-12 SEPTEMBER 2013 RAMBØLLS OPGAVER FOR TÓRSHAVN KOMMUNE 2002-2008: Helhedsplaner for kommunen (2022) 2006: Trafikplan for Midtbyen 2010: Forslag til parkeringspolitik

Læs mere

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING Plan for Aalborg Midtby Indledning Baggrund for planen Området ved Østerågade og Nytorv har i flere sammenhænge været genstand for henvendelser og debat blandt byens borgere.

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Furesø Kommunes vedtagelse af Kommuneplan 2009, indførelse af rækkefølgebestemmelse i Rammeområde 2C1 Farum Bytorv.

AFGØRELSE i sag om Furesø Kommunes vedtagelse af Kommuneplan 2009, indførelse af rækkefølgebestemmelse i Rammeområde 2C1 Farum Bytorv. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2012 J.nr.: NMK-33-00093 (tidl. NKN-33-04053) Ref.: Bo Christiansen, BOC-NMKN AFGØRELSE i sag om Furesø Kommunes

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

Parkeringsstrategi April 2007

Parkeringsstrategi April 2007 Parkeringsstrategi April 2007 PARKERINGSSTRATEGI HORSENS 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG RESUMÉ...3 PARKERINGSFORHOLD I MIDTBYEN...5 1.1 34.000 PARKERINGER PR. DAG I MIDTBYEN...5 1.2 MIDTBYENS 7.700

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Regulativ. for parkeringspladser. i Thisted kommune

Regulativ. for parkeringspladser. i Thisted kommune Regulativ for parkeringspladser i Thisted kommune dok. 732048 Regulativ for anlæg af parkeringspladser i Thisted kommune. 1 Regulativets anvendelse. 1.1 Regulativet er gældende for det i kortbilaget angivne

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Referat. Trafikdage på Aalborg Universitet. Tirsdag d. 26. august 2003, 5. linie lokale 4.110. Workshop om Parkering

Referat. Trafikdage på Aalborg Universitet. Tirsdag d. 26. august 2003, 5. linie lokale 4.110. Workshop om Parkering Referat Velkomst v. Robin Munch-Andersen, Rambøll Nyvig Parkering er et forsømt emne i debatten. Parkering er et emne, som ofte falder mellem to stole Parkering er ikke trafik, da det ikke er bevægelse

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

Parkeringshenvisning

Parkeringshenvisning Aalborg Universitet Juni 2007 Parkeringshenvisning - Evaluering af tre eksempelbyer Randers Holstebro Viborg Bilagsrapport Vej- og Trafikteknik 10. semester 1 2 Indholdsfortegnelse A. Baggrundsteori...5

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde. 2. Beregning af parkeringsbehov. 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde. 2. Beregning af parkeringsbehov. 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde 2. Beregning af parkeringsbehov 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse 4. Parkeringspladsernes dimensionering 5. Parkeringsfond for centerområderne

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. september 2013 Ændring af erhvervsparkeringsordning Forslag om en ændring af den eksisterende ordning for erhvervsparkering i midtbyen

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Bilag 1: Vejledning om p- deklarationer

Bilag 1: Vejledning om p- deklarationer Introduktion Siden 1950 har Københavns Kommune udstedt omkring 800 p- i forbindelse med byggetilladelser. Deklarationerne er udstedt i forbindelse med privat byggeri, alment boligbyggeri, samt statsligt

Læs mere

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer Parkeringsstrategi Parkeringsnormer NOTAT 12. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Parkeringskrav... 4 2.1 Funktioner... 4 2.2 Erfaring... 5 2.3 Parkeringsnormer... 6 3 Stationsnærhed...

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Indledning. Analysen viser dog også, at parkeringspladserne i selve centrum (Trangstræde og Laksetorvet) er udnyttet fuldt ud i belastede tidsrum.

Indledning. Analysen viser dog også, at parkeringspladserne i selve centrum (Trangstræde og Laksetorvet) er udnyttet fuldt ud i belastede tidsrum. Vedrørende: Parkering i Randers, notat Sagsnavn: Parkering, diverse planlægning Sagsnummer: 05.09.00-P00-1-13 Skrevet af: Rune Asmussen E-mail: ra@randers.dk Forvaltning: Veje og Bygninger Dato: 06-03-2014

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Vedtægt for Kerteminde Kommunes parkeringsfond 2010

Vedtægt for Kerteminde Kommunes parkeringsfond 2010 Vedtægt for Kerteminde Kommunes parkeringsfond 2010 Kerteminde Kommune, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, www.kerteminde.dk Vedtægt for Kerteminde Kommunes Parkeringsfond Vedtægt for Kerteminde kommunes

Læs mere

Parkering 2015 - Bruttoliste

Parkering 2015 - Bruttoliste Parkering 2015 - Bruttoliste Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde Parkering 2015, jf. aftale i Budget 2015 om, at der fremover udarbejdes en årlig parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne.

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Opsummering og anbefalinger 2

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Opsummering og anbefalinger 2 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI SYGEHUSE OG SUNDHEDSCENTRE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Opsummering

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. august 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013

Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013 U D K A S T af 29. nov. 2012 Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013 www.furesoe.dk Nye butikker og bedre byliv på Farum Bytorv. Med dette hæfte ønsker Furesø Kommune

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse November 8 COWI A/S Thulebakken 34 Aalborg Telefon 99 36 77 Telefax 99 36 77 1 wwwcowidk Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse

Læs mere

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet.

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet. Mål gens barriereeffekt skal nedbrydes og der skal skabes nye forbindelseslinjer og sammenhænge på tværs af bymidten. Parkering i midtbyen skal under- bringe udledningen af CO 2 og primært ske i større

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering november 2017 Via Trafik Søvej 13B DK-3460 Birkerød via@viatrafik.dk www.viatrafik.dk 2 Indledning BAGGRUND I den politiske aftale om en moderne jernbane

Læs mere