Parkeringsstrategi P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringsstrategi P"

Transkript

1 Parkeringsstrategi P

2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet i Aalborg Kommune 10 Parkeringsanalyse 12 Strategiens hovedpunkter 18 Nye parkeringsanlæg 20 Nedlæggelse af eksisterende parkeringsanlæg 21 Alternative muligheder for flere 21 P-Norm 21 Parkeringsregnskab 22 Konklusion 24 Det videre forløb 26 Bilag 1: Belægningsgrader morgen i Aalborg Midtby 28 Bilag 2: Belægningsgrader middag i Aalborg Midtby 30 Bilag 3: Belægningsgrader aften i Aalborg Midtby 32 Bilag 4: Ordliste 34 Januar 2009 Udarbejdet i samarbejde med Niels Agerholm, Aalborg Universitet.

3 Forord Både biltrafikken og særligt bilejerskabet er vokset i de seneste år. Det voksende bilejerskab har desuden medført at personer, der tidligere anvendte anden transport end personbilen på indkøbsture og lignende, i stigende grad benytter sig af bilen 1. Det gælder både på landsplan og i Aalborg Kommune. Konkret i Aalborg viser det sig ved, at den fjordkrydsende trafik er vokset med biler svarende til ca. 6 % i løbet af de seneste 5 år. Samtidig er der i perioden 1993 til 2007 sket en stigning i bilejerskabet i Aalborg Kommune på 25 % 2. Det har medført, at parkeringsbehovet er vokset tilsvarende, og at det er blevet sværere at finde parkeringsmuligheder i Aalborg Midtby. Gode parkeringsforhold er afgørende for, at en by kan være velfungerende. På den anden side påvirker de mange parkerede biler også det visuelle miljø i Midtbyen. Desuden skabes der en masse søgetrafik, når det stigende parkeringsbehov gør det sværere for bilisterne at finde en parkeringsplads. Det sidste påvirker nærmiljøet i Midtbyen negativt på grund af øget støj, os, dårligere trafiksikkerhed og utryghed. Alle har en mening om parkering. Det gælder såvel borgere, private og offentlige aktører som politikere - og emnerne dækker bredt. Det være lige fra krav fra borgeren om parkering lige uden for døren eller holdninger til prisniveauet for parkering i Midtbyen til udbuddet af parkering i Midtbyen. Der er således mange interesser og holdninger, som kommunen skal forholde sig til. Med Parkeringsstrategi for Aalborg Kommune sættes der fokus på de næste 10 års udvikling af parkeringsforholdene i kommunen. Strategien danner de overordnede rammer for en konkret parkeringshandlingsplan, som skal sikre en hensigtsmæssig udvikling af parkeringen i Aalborg Kommune til gavn for kommunens borgere, de handlende samt for miljøet. Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter Med Parkeringsstrategi for Aalborg Kommune sættes der fokus på udviklingen af parkeringsforholdene i kommunen over de næste 10 år. Der er inden for de seneste 5 år sket en vækst i den fjordkrydsende trafik i Aalborg på biler, svarende til ca. 6 %. Samtidig er der i perioden 1993 til 2007 sket en stigning i bilejerskabet i Aalborg Kommune på 25 %. Denne udvikling har også skabt et større parkeringsbehov og mere parkeringssøgende trafik. Aalborg Kommune arbejder med nedenstående målsætninger inden for parkeringsområdet: Aalborg Kommune vil arbejde for, at parkering primært sker på større parkeringsanlæg langs randgaderne i periferien af Midtbyen. Aalborg Kommune vil arbejde for, at ne i Midtbyen skal være forbeholdt korttidsparkering, mens langtidsparkering bør ske i periferien af Midtbyen. Parkering i Midtbyen skal etableres i P-huse eller P-kældre, og med et minimum forbrug af overfladeareal. Til at opfylde disse målsætninger skal der etableres ekstra parkeringsanlæg i periferien af Aalborg centrale Midtby. Til at dække dele af det fremtidige parkeringsbehov, er der planlagt parkeringshuse eller -kældre ved Kastetvej, Friis, Musikkens Hus og Salling, i alt Derudover skal der snarest tages stilling til etablering af ekstra parkeringskældre eller -huse på henholdsvis Gåsepigen, Sauers Plads og Toldbodgade. De planlagte og mulige fremtidige parkeringsanlæg fremgår af tabel 1. Navn Nuværende antal Fremtidigt antal Forøgelse Kastetvej, privat Budolfi Plads Friis, privat Gåsepigen Musikkens Hus Salling, privat Sauers Plads Toldbodgade, privat Ialt Tabel 1. De planlagte og mulige fremtidige parkeringsanlæg i Aalborg centrale Midtby. Ved etablering af de foreslåede parkeringsanlæg er der et potentiale til at nedlægge kantstens samt mindre anlæg i Aalborg centrale Midtby og dermed forbedre det trafikale, miljømæssige og visuelle miljø i området. 1 Transportvaneundersøgelse 2 Danmarks Statistik, Statistikbanken 4 5

4 Indledning Parkeringsstrategier i andre storbyer Der er inden for de seneste 5 år sket en vækst i den fjordkrydsende trafik i Aalborg på biler, svarende til ca. 6 %. Samtidig er der i perioden 1993 til 2007 sket en stigning i bilejerskabet i Aalborg Kommune på 25 % - en tendens som også gør sig gældende på landsplan. Denne udvikling har også skabt et større parkeringsbehov og mere parkeringssøgende trafik. Aalborg Kommune søger at påvirke væksten i biltrafikken, blandt andet ved at sætte fokus på brug af bæredygtige transportformer såsom den kollektive trafik og cyklen. Som udviklingen har været inden for de seneste år, er det en utrolig vanskelig opgave, der ikke alene kan løses lokalt. Stigningen i antallet af biler på kommunevejene bevirker, at der er behov for en samlet og koordinerende indsats i forhold til parkeringsfaciliteterne i Aalborg Kommune. Det skal ske med særlig fokus på Aalborg centrale Midtby og City Syd, da det er her, der er konstateret de største problemer med hensyn til trafikafviklingen som afhjælpes, når de planlagte vejinvesteringer i områderne er realiseret. Samtidigt er det yderst vigtigt, at der sker en optimering af antal og placering af, således at der ikke findes et parkeringsareal eller et parkeringshus på hvert gadehjørne i Aalborg. Der skal med andre ord findes en balance mellem antallet af, den bedst mulige placering samt det faktiske behov i de enkelte delområder, ligesom parkeringsanlæggene skal være let tilgængelige via den overordnede infrastruktur. Dermed kan parkanternes søgetrafik mindskes. Med ønsket om flere friarealer og åndehuller i Midtbyen er der behov for en gennemgang af de eksisterende parkeringsarealer for at undersøge, om der kan ske omdannelse af mindre parkeringsarealer til torve, pladser eller lignende til gavn for bymiljøet og borgerne i Aalborg Kommune. Hvis der er behov for at genetablere de nedlagte andetsteds, skal dette så vidt muligt gøres i større, velplacerede parkeringsanlæg langs randgader og indfaldsveje. Det øgede bilejerskab og dermed pres på parkeringsfaciliteterne findes i de fleste større danske byer. For at illustrere hvordan den udfordring søges løst andre steder, følger en kort gennemgang af, hvad der er planlagt at gøre i henholdsvis Århus og København kommuner. Århus Parkeringspolitikken, der er Århus Kommunes parkeringsstrategi, blev vedtaget i 2005 og har følgende hovedmål: Parkeringspolitikken skal bidrage til en god trafikal tilgængelighed til byens forskellige funktioner. At kunne parkere udgør en del af en god tilgængelighed, hvad enten der er tale om bilister eller cyklister. Ligeledes skal parkeringspolitikken bidrage til at Midtbyen fredeliggøres trafikalt. Her er målet at begrænse den individuelle biltrafik, samtidigt med, at flere benytter bus eller cykel. Mere konkret anvendes følgende virkemidler: Parkering i Midtbyen laves om til korttidsparkering. Bilparkering på gader og pladser begrænses og koncentreres i stedet i færre større parkeringsanlæg ved større vejanlæg. Antallet af i Midtbyen fastholdes. En indsats for et større og mere organiseret udbud af cykelparkering opprioriteres. Parkeringsfonden nedlægges, da den ikke vurderes at give tilstrækkelig gode muligheder for at styre parkeringsudbudet. Der er endnu ikke foretaget en evaluering af parkeringsstrategien. Udover almindelige parkeringstilbud, der i høj grad ligner dem, der anvendes i Aalborg Kommune, er der følgende forhold, der er værd at bemærke: Der kan betales med mobiltelefon så der kun betales for den faktiske parkeringstid. Det kræver dog et specielt abonnement og koster desuden et gebyr pr. betaling. Ved længere tids parkering stiger timeprisen, så det er billigst i den første time og derefter dyrere. København I 2005 vedtog Københavns Kommune en ny parkeringsstrategi bestående af fire indsatsområder: Øget betalingsparkering med fokus på at dæmpe pendlertrafikken i bil. Bedre beboerparkering i de indre brokvarterer, så beboerne her kan få mulighed for et øget bilejerskab i samme takt som hidtil, uden at skulle udsættes for en forringelse af parkeringsforholdene. En nedlæggelse af gade som led i forbedring af byrummet og det trafikale miljø. Etablering af i parkeringskældre. Efter 3 år er strategiens foreløbige effekt evalueret: Biltrafikken gennem søsnittet er faldet markant. Restriktionerne har medført, at parkanterne parkerer mindre end forventet. Etableringen af parkeringskældre går langsomt og er blevet meget dyrere end forventet. Der er derfor pt. ikke ressourcer til at føre hele parkeringsstrategien ud i livet. Kommunen har desuden indgået aftale om brug af forbeholdte i et butikscenter til beboerparkering. Sammenfattende viser begge kommuners parkeringsstrategi et ønske om at mindske trafikken i bymidten ved at holde pendlere ude herfra. Desuden ønskes det at etablere underjordiske parkeringsanlæg, for at frigøre areal til andre formål end 6 parkering. 7

5 Formål Målsætninger Formålet med en Parkeringsstrategi for Aalborg Kommune er at: skabe et samlet overblik over offentlig og privat parkering i Aalborg Kommune, sikre at de offentligt tilgængelige samles i større, velplacerede anlæg og at optimere parkeringsudbuddet i forhold til behovet i de forskellige områder i kommunen. Med strategien gives et overblik over parkeringsmulighederne i Aalborg Kommune. Strategien er et værktøj, som byrådets politikere og Teknik og Miljøforvaltningen kan anvende til at lave den bedst mulige indretning af parkeringsforholdene i Aalborg Kommune i de næste 10 år. I strategien gives der en mere præcis vurdering af hvor store belægningsgrader, der er på parkeringsarealerne i kommunen, samt hvor der mangler parkering, og hvor der er rigeligt. Dermed kan der nedlægges parkeringsarealer, hvor det er mest hensigtsmæssigt med henblik på omdannelse til rekreation, ophold og leg. Desuden belyser strategien, hvilket behov der er for nye, større og velplacerede parkeringsanlæg, samt hvor det er mest fornuftigt at placere dem. Endelig giver strategien mulighed for at optimere parkeringsudbudet, så det står mål med efterspørgslen under hensyntagen til ønsket om at opnå mindre søgetrafik efter parkeringsmuligheder, mindre brug af privat bil og i stedet anvendelse af cyklisme og kollektiv trafik. Aalborg Kommune arbejder med nedenstående målsætninger inden for parkeringsområdet: Aalborg Kommune vil arbejde for, at parkering primært sker på større parkeringsanlæg langs randgaderne i periferien af Midtbyen. Aalborg Kommune vil arbejde for, at ne i Midtbyen skal være forbeholdt korttidsparkering, mens langtidsparkering bør ske i periferien af Midtbyen. Parkering i Midtbyen skal etableres i P-huse eller P-kældre, og med et minimum forbrug af overfladeareal. Det er ønsket, at parkeringen flyttes fra Den centrale Midtby til større parkeringsanlæg i periferien af Aalborg centrale Midtby. Det gælder specielt med hensyn til langtidsparkering. Endvidere foreslås det, at de parkeringsarealer, der forbliver i bymidten, i videst muligt omfang anvendes til korttidsparkering, så pendlere og andre med et længerevarende besøg i bymidten parkerer i periferien. Derved sikres et overskueligt parkeringsudbud, som er let tilgængeligt via den overordnede infrastruktur og let at overskue for den enkelte bilist via et opdateret P-info system. Bedre P-info og et mere overskueligt parkeringsudbud vil medføre, at en betydelig mængde trafik undgås i den centrale Midtby og at der skabes bedre parkeringsmuligheder for beboere i området. Desuden forventes det, at der kan frigøres arealer, som før var parkeringsarealer, så de kan anvendes til opholdsarealer, og at nærmiljøet og det visuelle miljø i området påvirkes positivt. 8 9

6 Status på parkeringsområdet i Aalborg Kommune I størsteparten af Aalborg Kommune er der tilstrækkelige parkeringsfaciliteter. En kort gennemgang af situationen i de enkelte områder følger herunder. Oplandsbyerne I oplandsbyerne til Aalborg foregår parkering primært på mindre placeret i forbindelse med trafikskabende funktioner eller langs kantsten. Der er kun indført parkeringsrestriktioner enkelte steder, og alle pladser er som regel offentligt tilgængelige. Problemer af betydning med hensyn til parkering findes i Nibe og Hals. I Nibes bymidte er der indført 2-timers tidsbegrænsning på offentlige parkeringsarealer. Herudover er der indført en parkeringslicensordning på Skomagertorvet, af hensyn til beboerne i området. Parkering i Hals foregår i dag uden restriktioner. Der opleves dog større parkeringsproblemer i turistsæsonen, herunder særligt på havnen og i forbindelse med torvedage. Aalborg Midtby I Aalborg Midtby findes Den offentlige parkering er opbygget af et zonesystem, hvor der for de enkelte zoner gælder specifikke restriktioner i form af forskellige takster for betalingsparkering. I øjeblikket er der 3 priser for parkering alt afhængig af parkeringspladsens placering. Priserne er 6, 9 og 15 kr. pr. time i dagtimerne. Zoneinddelingen omfatter betalingsparkering, parkeringslicens og parkeringsabonnement. De største offentligt tilgængelige parkeringsanlæg i Aalborg Midtby er tilsluttet et dynamisk parkeringshenvisningssystem, kaldet P-info. P-info har til formål at informere parkeringssøgende bilister om antallet af ledige pladser samt at vejvise til pladserne. I Aalborg Midtby er der en relativ høj belægningsgrad på parkeringsanlæggene, og der er meget søgetrafik i myldretiderne med tilhørende kødannelser. Nørresundby Midtby I Nørresundby Midtby findes der i alt ca , heraf er ca offentligt tilgængelige. Størstedelen af ne omkring Nørresundby Torv er pålagt tidsbegrænsning på 2 timer. På Havnefronten findes et stort antal uden restriktioner, som typisk benyttes af pendlere. Nær Nørresundby Torv kan det være svært at finde en ledig parkeringsplads i dagtimerne, mens der i havneområdet kun er en lav udnyttelse. Øgadekvarteret I Øgadekvarteret findes der i alt ca offentligt tilgængelige og ca. 300 forbeholdte. Kantstensparkering udgør ca. 56 %. Parkeringspladserne omkring Fyensgade og Islandsgade har høje belægningsgrader og er ofte fuldt belagte i aftentimerne. Vejgaard Midtby Omkring Vejgaards centerområde findes der ca. 600 offentligt tilgængelige og 130 forbeholdte. Størstedelen af ne er beliggende i Vejgaards centerområde og er pålagt tidsrestriktioner. Der er generelt altid ledig parkeringskapacitet indenfor gåafstand til centerområdet. Universitetsparken I tilknytning til Gigantium findes der ca. 420 og i Universitetsområdet ca privatejede. I Universitetsområdet opleves der daglig høje belægningsgrader i Fibigerstrædeområdet. Gigantium har tilstrækkelig parkeringskapacitet til at dække det daglige behov. Under større arrangementer lukkes parkeringsarealerne ved Gigantium. Det betyder, at gæster henvises til de omkringliggende parkeringsarealer, hvorfra der indsættes shuttlebusser. City Syd I City Syd findes der ca , som alle er privat ejede og uden restriktioner. Analyser af parkeringsforholdene i City Syd viser, at der i de hårdest belastede perioder er fuld belægning nær Aalborg Storcenter, mens at der er tilstrækkelig kapacitet i resten af City Syd. Der er dog en del søgetrafik i forbindelse med parkeringen nær storcentret og derfor periodiske kapacitetsproblemer på vejnettet i området. Øvrige områder i Aalborg Kommune I de øvrige byområder i kommunen findes der generelt kun mindre udfordringer med hensyn til parkeringsudbuddet. Det samme gør sig gældende i landsbyerne. Generelt er der kun større kapacitetsproblemer i Aalborg Midtby, Nørresundby Midtby samt i den del af Vestbyen, der ligger nærmest Midtbyen. Disse områder er derfor undersøgt nærmere i en parkeringsanalyse og hovedresultaterne fra analysen følger herefter. Vestbyen Vestbyen rummer i alt ca offentligt tilgængelige, hvoraf kantstensparkering udgør ca. 70 %. Ydermere er der forbeholdte. Der er høje belægningsprocenter i området mellem Vesterbro, Strandvejen og Absalonsgade, hvor der ofte opleves parkeringssøgende trafik, specielt om eftermiddagen som følge af sammenfald mellem boligparkering og kundeparkering/arbejdspladsparkering. Der er tidsrestriktioner og parkeringsafgifter på de offentlige parkeringsarealer. Hobrovejkvarteret I området omkring Sygehus Syd og Aalborg Zoo findes ca offentligt tilgængelige og 90 forbeholdte. Flere af parkeringsarealerne omkring Sygehuset er pålagt tidsrestriktioner af hensyn til dagpatienter og besøgende. På ne ved Aalborg Zoo opleves det i stigende grad, at Sygehusets personale benytter pladserne, hvorfor Aalborg Zoo i højsæsonen anvender Festpladsen i Mølleparken til at opnå tilstrækkelig parkeringskapacitet

7 Parkeringsanalyse Generelt Som forberedende arbejde til Parkeringsstrategi for Aalborg Kommune, er der foretaget en parkeringsanalyse for hele Aalborg og Nørresundby Midtby, Aalborg centrale Midtby samt i City Syd. Antallet af og deres anvendelse er registreret i maj-juni Antallet af fremgår af tabel 2. Parkerinspladser Invalidepladser Aalborg og Nørresundby Midtby i alt Heraf i Aalborg centrale Midtby City Syd Tabel 2. Antal i hele Aalborg og Nørresundby Midtby, Aalborg centrale Midtby samt City Syd. Afgrænsningen af hele Aalborg og Nørresundby Midtby samt Aalborg centrale Midtby fremgår af figur 1. Med hensyn til Aalborg centrale Midtby indgår ligeledes de vigtigste udenfor området, der naturligt fungerer som parkeringsareal i forbindelse med Aalborg centrale Midtby; Palads Parkering, Budolfi Plads, Gåsepigen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Kennedy Arkaden og Europark i Jyllandsgades vestlige del. Palads Parkering Gåsepigen Budolfi Plads Aalborg Kongres & Kultur Center Kennedy Arkaden Europark Jyllandsgade Figur 1. På venstre side ses afgrænsningen af hele Aalborg og Nørresundby Midtby (rødt) og Aalborg 12 centrale Midtby (blåt). 13

8 Parkeringsudbud I Aalborg centrale Midtby er der I hele Midtbyen, afgrænset af Østre Alle Ringen samt i det centrale Nørresundby, er antallet I tabel 3 fremgår parkeringsfaciliteterne i Aalborg Midtby fordelt på typer og antal. Type Offentlig parkeringsplads med betaling med tidsbegrænsning taxi uden restriktion Kantstensparkering med restriktion uden restriktion Parkeringspladser Invalidepladser 148 Private, offentlige tilgængelige pladser med betaling med tidsbegrænsning kundeparkering uden restriktion Private, forbeholdt Andre 9 Sum Tabel 3. Fordelingen af i Aalborg Midtby. Parkeringsefterspørgsel Den generelle parkeringsefterspørgsel i Aalborg centrale Midtby, i Aalborg Midtby og i City Syd fremgår af tabel 4. Parkeringspladser Invalidepladser Belægning (Antal registrerede biler) Morgen Middag Aften Aalborg centrale Midtby Belægningsprocent, centrale Midtby (gennemsnitlig) 56 % 82 % 43 % I Aalborg Midtby er belægningen generelt højest midt på dagen. Det er specielt tydeligt i Den centrale Midtby, hvor der er konstateret en belægningsgrad på 82 % mod henholdsvis 56 % og 43 % om morgenen og om aftenen. Samme tendens, men med markant lavere belægningsgrad midt på dagen, findes for Midtbyen som helhed. Belægningen i City Syd er højest om morgenen og til middag med 22 %, mens den kun er på 12 % om aftenen. Der er generelt ikke mangel på parkeringsfaciliteter i City Syd. Belægningsgrader for de større parkeringsanlæg i Aalborg Midtby henholdsvis morgen, middag og aften findes i Bilag 1-3. Samlet set er der fortsat nok i såvel Aalborg og Nørresundby Midtby som i City Syd. Når der er meget parkeringssøgende trafik, skyldes det delvist, at parkanterne ønsker at parkere på et mindre antal udvalgte nær deres mål, men også at belægningsgraden midt på dagen er temmelig høj. Desuden har det vist sig, at lukning af (650 Metax Parkeringshus, 450 Havnefront II) ikke har bevirket omfordeling af parkeringen i Midtbyen til Sauers Plads Aalborg Kongres & Kultur Center og Jyllandsgades vestlige del. Der er som erstatning etableret ca. 600 midlertidige langs Havnefronten. I hele registreringsperioden (morgen, middag og aften) har der været ledig kapacitet på disse pladser. Analysen viser, at prisen for parkering kan være mindre vigtig end placeringen af den pågældende parkeringsplads. Parkanterne er villige til at betale mere, såfremt parkeringspladsen er placeret nær deres mål. Derfor har som Gåsepigen og Budolfi Plads, der er placeret tæt på gågadenettet, en høj parkeringssøgning og belægningsprocent. Parkeringshuset ved Aalborg Kongres & Kultur Center har derimod nogen ledig kapacitet, hvilket kan skyldes den ekstra gangafstand. Det kan også understøtte, at villigheden til at betale for fjernere beliggende P-anlæg er lav. Det kan derfor konkluderes, at der i forbindelse med videreudvikling af de større omdannelsesområder i den østlige del af Havnefront II, Musikkens Hus og Nordkraft skal tages højde for en hensigtsmæssig placering af fremtidige parkeringsfaciliteter, så disse findes attraktive for parkanterne. Med udgangspunkt i den nuværende belægningsgrad i Midtbyen samt de økonomiske rammer, er det ligeledes vigtigt, at der ikke sker en overdimensionering i antallet af. Som nævnt tidligere, er der parkeringsfaciliteter, der har en meget høj belægningsgrad. Det er oftest de mest attraktivt beliggende parkeringsfaciliteter. I tabel 5 følger en liste over større parkeringsanlæg (mere end 50 ) i Aalborg centrale Midtby med de højeste belægningsgrader. Aalborg/Nørresundby Midtby Belægningsprocent, hele området (gennemsnitlig) 53 % 57 % 41 % City Syd Belægningsprocent, City Syd (gennemsnitlig) 22 % 22 % 12 % Tabel 4. Antal og deres belægningsgrad i Aalborg Midtby, Aalborg centrale Midtby samt i City Syd. Morgen beskriver kl , hvor de fleste beboere er taget på arbejde og pendlere til Midtbyen er mødt. Middag/eftermiddag kl beskriver situationen, hvor beboerne er på arbejde, pendlere til Midtbyen er på arbejde og handlende besøger butikker. Aften kl beskriver situationer, hvor beboerne er hjemme, og hvor der ingen handlende eller pendlere er i Midtbyen. Middag/eftermiddag beskriver ikke nødvendigvis det maksimale parkeringsbehov hvorved kapacitetsbehovet kan blive undervurderet. Parkeringssituationen i Aalborg Midtby vil blive fulgt med tællinger hvert år og justeringer af behov som følge heraf vil blive vurderet. Påvirkningen fra nye P-anlæg indgår heri

9 Parkeringsanlæg i Aalborg centrale Midtby Ejerskab og anvendelse Betaling Budolfi Plads Offentlig, betaling Frederikstorv Offentlig, betaling Grønttorvet Offentlig, betaling Gåsepigen Offentlig, betaling Jyllandsgade (Europark) Privat, betaling Sauers Plads Offentlig, betaling Skibbrogade Privat, betaling Østerbro - ved Danish Crown Privat, betaling Aalborg Kongres & Kultur Center Offentlig, betaling Braskensgade (Salling) Privat, betaling (P-hus) Fjordgade (Føtex) Privat, betaling (P-hus) Kennedy Arkaden Privat, betaling (P-hus) Palads Parkering Privat, betaling (P-hus) Honnørkajen Offentlig, betaling, midlertidig Rendsburggade Offentlig, betaling, midlertidig Stuhrsvej Offentlig, betaling, midlertidig Forbeholdte Løkkegade Privat, forbeholdt Nyhavnsgade Privat, forbeholdt Rantzausgade 6 Kommunal, forbeholdt Skibsbyggerivej Privat, forbeholdt Slotspladsen Privat, forbeholdt Østerport Offentlig, forbeholdt Uden restriktioner Karolinelundsvej (Sømandshjemmet) Offentlig, uden restriktioner Tabel 5. Parkeringsanlæg med høj belægningsgrad i Aalborg centrale Midtby. Parkeringspladsen ved Karolinelundsvej har høj belægning hele døgnet. Det skyldes, at det er det eneste større parkeringsanlæg i Aalborg centrale Midtby, der ikke har restriktioner. Desuden er Aalborg Kongres & Kultur Center, Gåsepigen, Budolfi Plads og Sauers Plads nogle af de mest besøgte større i Aalborg centrale Midtby. I øjeblikket er der generelt tilstrækkelige parkeringsfaciliteter i Aalborg centrale Midtby. Dog er belægningsgraden omkring Vesterbro særlig høj. Det er der formodentlig flere årsager til. Dels er det en naturlig indfaldsvej til bymidten, dels passerer Vesterbro gågadeområdet på meget kort afstand, og endelig beslaglægger Sygehus Nords funktioner et stort antal. Derfor er de allerede meget fyldte på Budolfi Plads og ved Gåsepigen helt afgørende for, at trafikken kan afvikles i området. På længere sigt forventes sygehusfunktionerne afviklet. Med etablering af Utzoncenteret, Musikkens Hus og Nordkraft vil parkeringsbehovet øges markant i den østlige del af Aalborg centrale Midtby, og da der endvidere skal nedlægges i alt 600 midlertidige på Havnefronten, er flere i området en nødvendighed i fremtiden

10 Strategiens hovedpunkter Aalborg Kommunes målsætning er at samle langtidsparkeringen i større parkeringsanlæg i periferien af Den centrale Midtby, mens korttidsparkering fortsat skal være muligt længere inde. Endvidere er det målsætningen, at minimere forbruget af areal til parkering. Bag disse målsætninger ligger der et ønske om at mindske trafikken i Aalborg centrale Bymidte samt at forbedre det visuelle miljø og mulighederne for ophold. De overordnede hovedpunkter er følgende: Hvis Staten frafalder at inddrage merprovenuet fra parkeringsafgifter, vil Aalborg Kommune anvende en økonomisk parkeringsmodel til aktiv styring af, hvor der parkeres. En model for dette er en del af EUprojektet ARCHIMEDES. Aalborg Kommune vil opgradere det eksisterende P-info system, så også nye forbeholdte parkeringsanlæg indgår i systemet. Med det opgraderede system kan parkanterne få et samlet overblik i realtid over parkeringsmulighederne i Aalborg Midtby. En opgradering af systemet vil også medføre mindre søgetrafik fra parkanterne. Aalborg Kommune vil følge udviklingen i parkeringsforholdene i City Syd området tæt. Kommunen vil opfordre City Syd til at fremme implementering af et P-infosystem i området, så kapacitetsproblemerne på vejnettet kan mindskes. Aalborg Kommune vil, udover allerede planlagte og påbegyndte parkeringsanlæg, søge P-fondens midler anvendt til i periferien af Den centrale Midtby. Samtidigt nedlægges 595 i den centrale Midtby. En stor del af de resterende i den centrale Midtby er til korttidsparkering. Med oprettelsen af nye større parkeringsanlæg i periferien af Den centrale Midtby, er det målet at stort set alle lokaliteter i området skal være højest 250 meter fra et af de større parkeringsanlæg. De nærmere forudsætninger for oprettelse og nedlæggelse af parkeringsfaciliteter og et parkeringsregnskab for strategien gennemgås mere detaljeret i de næste tre afsnit

11 Nye Parkeringsanlæg På figur 2 ses de nuværende og foreslåede større parkeringsanlæg og hvor stor en del af Midtbyen, der får mindre end 250 m til disse anlæg. Nedlæggelse af eksisterende parkeringsanlæg Når Havnefront II, Musikkens Hus mv. er færdiggjorte, nedlægges en række midlertidige parkeringsplader i området. Det drejer sig om Stuhrsvej, Rendsburgsgade og Honnørkajen, i alt 595. Figur 2. Større parkeringsanlæg med 250 m. gangafstand vist. (Foreslåede fremtidige Parkeringshuse er medtaget). Jf. analysens resultater, er der endnu nok i Aalborg centrale Midtby, og den samlede gennemsnitlige belægningsgrad kommer ikke over 82 %. Desuden er der tre områder, hvor et stort pres på parkeringen vil være nær Vesterbro, i forbindelse med Nordkraft, Musikkens Hus og Havnefront II og Føtex, Salling samt det fremtidige Friis. En placering af nye parkeringshuse eller -kældre i henholdsvis vest- og østdelen af Aalborg centrale Bymidte vil desuden reducere kørslen over Slotspladsen og dermed binde bymidten og havnefronten bedre sammen. En liste over allerede vedtagne og mulige fremtidige parkeringshuse eller -kældre fremgår af tabel 6. Navn Nuværende antal Fremtidigt antal Forøgelse Kastetvej, privat Budolfi Plads Friis, privat Gåsepigen Musikkens Hus Salling, privat Sauers Plads Toldbodgade, privat Ialt Tabel 6. Vedtagne og mulige fremtidige parkeringsanlæg i Aalborg centrale Midtby. Aalborg Kommunes parkeringsfond bestod 1. juli 2008 af 9,4 mio. kr. Kommunen skal bidrage med et tilsvarende beløb ved etablering af et offentligt tilgængeligt parkeringsanlæg. Byrådet har i Budget 2009 ønsket P-fondsmidlerne anvendt i forbindelse med P-kælder for Musikkens Hus. Alternative muligheder for flere På længere sigt kan det, hvis der fortsat mangler parkeringsfaciliteter i Aalborg centrale Bymidte, være nødvendigt at anvende nedenstående tiltag som supplement. Aalborg Kommune kan lave aftaler med ejere af private forbeholdte med lavere belægningsgrader om natten om at opnå brugsret til en del af ne. Denne metode er anvendt i København. Potentialet er begrænset. P-Norm Aalborg Kommunes P-norm fra 1997 vil blive indarbejdet i Kommuneplan Administrationen af normerne har skabt en balance mellem behov for og efterspørgsel efter parkering herunder indgår også cykelparkering. For større områder som Kennedyarkaden og Havnefront II er der lavet særlige behovsvurderinger, hvori dobbeltparkering også indgår. Den anvendte administrationspraksis fortsætter uændret. Alternativt er Sauers Plads en mulighed. I dag er der 237, og etablering 20 af en parkeringskælder vil øge kapaciteten til

12 Parkeringsregnskab Med de opstillede forslag til etablering af nye, nedlæggelse af gamle samt øget parkeringsbehov som følge af aktiviteterne ifm. Havnefront II, Nordkraft og Nytorvsområdet ændres parkeringsforholdene i Aalborg centrale Midtby en del. Det fremtidige ekstra parkeringsbehov i forbindelse med Havnefront II, Nordkraft og Nytorvsområdet fremgår af tabel 7. Parkeringsbehovet i tabel 7 er beregnet med udgangspunkt i dobbeltudnyttelse af P-pladser. Anvendelse Antal P-behov Nordkraft området: Nordkraft 254 Eksisterende boliger 26 Havnefront II: Musikkens Hus 59 Øvrig bebyggelse i musikhusområdet 345 Utzon Center 102 Jomfru Ane Parken mv. 15 Nytorv området: Friis 116 Salling 66 Samlet antal ekstra 983 Tabel 7. Det fremtidige ekstra parkeringsbehov i forbindelse med Havnefront II, Nordkraft og Nytorvsområdet beregnet med udgangspunkt i dobbeltudnyttelse. Det antages, at fremtidige byggerier på Østre Havn og Østerbro Brygge indeholder de nødvendige parkeringsfaciliteter, og at de derfor ikke vil have indflydelse på dette parkeringsregnskab. Udover det øgede parkeringsbehov, nævnt ovenfor, skal der lægges det antal til, der ønskes nedlagt. Se tabel 8. Anvendelse Antal P-behov Ekstra behov ifm. Havnefront II 983 Lukning af : Stuhrsvej 200 Rendsburggade 250 Honnørkajen 145 Samlet behov for Tabel 8. Det fremtidige parkeringsbehov, som følger af den foreslåede nedlæggelse af parkeringsfaciliteter. Anvendelse Antal ekstra P-behov Samlet behov for P-faciliteter, under opførelse/planlægning: Kastetvej 286 Friis 815 Musikkens Hus 370 Salling Restbehov 1 Tabel 9. Parkeringshuse under etablering eller vedtaget. Med de planlagte og påbegyndte parkeringsanlæg dækkes behovet. Mulige parkeringskældre eller -huse, der kan dække restbehovet, fremgår af tabel 10. Anvendelse Antal ekstra Restbehov 1 Mulige fremtidige parkeringskældre eller -huse: Gåsepigen 153 Sauers Plads 128 Toldbodgade 240 Potentielle ekstra 520 Tabel 10. Planlagte og mulige nye parkeringskældre eller -huse. Etableringen af de 3 foreslåede parkeringsanlæg tjener hver deres formål. Ved Vesterbro afhjælpes det største parkeringspres som findes i øjeblikket, mens det nær Musikkens Hus og Nordkraft mv. giver den største behovsforøgelse. Aalborg Kommune overtager P-anlægget på Budolfi Plads i 2012 og evt. nedlæggelse/opretholdelse af P-kapaciteten indgår i den videre planlægning for området. Etablering af øget P-kapacitet på Sauers Plads giver mulighed for omdannelse af Frederiks Torv til ophold. Med lukning af de foreslåede parkeringsarealer samt behovet som følge af den igangværende omdannelse i Midtbyen, mangler der i Aalborg centrale Midtby. En del parkeringsfaciliteter er under etablering eller vil blive etableret. Det drejer sig om Friis, der er under opførelse, samt Kastetvej, Musikkens Hus samt Sallings udvidelse. Hvis sidstnævnte ikke etableres, vil det reducere parkeringsbehovet tilsvarende. Parkeringskapaciteten for disse planlagte nye parkeringsanlæg fremgår af tabel 9. 3 Under forudsætning af, at Salling får lov at udvide. Hvis ikke, bortfalder denne parkeringsplads, og behovet ifm. Havnefront II reduceres tilsvarende

13 Konklusion Med Parkeringsstrategi for Aalborg Kommune sætter Aalborg Kommune fokus på de fremtidige parkeringsforhold i kommunen. Strategien danner de overordnede rammer for en konkret parkeringshandlingsplan, som skal sikre en hensigtsmæssig udvikling af parkeringen i Aalborg Kommune til gavn for kommunens borgere, de handlende samt for miljøet. Der er inden for de seneste 5 år sket en vækst i den fjordkrydsende trafik i Aalborg på biler, svarende til ca. 6 %. Samtidig er der i perioden 1993 til 2007 sket en stigning i bilejerskabet i Aalborg Kommune på 25 % - en tendens som også gør sig gældende på landsplan. Denne udvikling har også skabt et større parkeringsbehov og mere parkeringssøgende trafik. Stigningen i antallet af biler på kommunevejene bevirker, at der er behov for en samlet og koordinerende indsats i forhold til parkeringsfaciliteterne i Aalborg Kommune og kommunen arbejder derfor med nedenstående målsætninger inden for parkeringsområdet: Aalborg Kommune vil arbejde for, at parkering primært sker på større parkeringsanlæg langs randgaderne i periferien af Midtbyen. Aalborg Kommune vil arbejde for, at ne i Midtbyen skal være forbeholdt korttidsparkering, mens langtidsparkering bør ske i periferien af Midtbyen. Parkering i Midtbyen skal etableres i P-huse eller P-kældre, og med et minimum forbrug af overfladeareal. Udenfor Aalborg centrale Midtby er der kun mindre problemer med parkeringsfaciliteternes belægningsgrad. I Aalborg centrale Midtby er der fortsat lidt flere, end der er brug for. Den højeste samlede gennemsnitlige belægningsgrad er midt på dagen 82 %. Der er dog en del af de mest attraktive parkeringsanlæg, der har næsten fuld belægning, og der er derfor en meget stor søgetrafik i området. I øjeblikket er der generelt tilstrækkelige parkeringsfaciliteter i Aalborg centrale Midtby. Dog er belægningsgraden omkring Vesterbro særlig høj. Derfor er de allerede meget fyldte på Budolfi Plads og ved Gåsepigen helt afgørende for, at trafikken kan afvikles i området. Med etablering af Utzoncenteret, Musikkens Hus og Nordkraft vil parkeringsbehovet øges markant i den østlige del af Aalborg centrale Midtby, og da der endvidere skal nedlægges i alt 600 midlertidige på Havnefronten, er flere i området en nødvendighed i fremtiden. Aalborg Kommune vil, udover allerede planlagte og påbegyndte parkeringsanlæg, søge P-fondens midler anvendt til i periferien af Den centrale Midtby. Med oprettelsen af nye større parkeringsanlæg i periferien af den centrale Midtby, er det målet at stort set alle lokaliteter i området skal være højest 250 meter fra et af de større parkeringsanlæg. Med etablering af Havnefront II, Musikkens Hus og Nordkraft stiger parkeringsbehovet i området med mellem ca og alt afhængig af, om der regnes med dobbeltparkering eller fuld P-norm. Samtidigt nedlægges ca. 600 midlertidige. Til at dække dette parkeringsbehov etableres allerede vedtagne parkeringsanlæg i forbindelse med Badehusvej, Friis, Musikkens Hus og Salling, i alt Derudover bør der snarest tages stilling til etablering af ekstra parkeringskældre eller -huse på henholdsvis Gåsepigen, Sauers Plads og Toldbodgade. De planlagte og mulige parkeringsanlæg fremgår af tabel 11. Navn Nuværende antal Fremtidigt antal Forøgelse Kastetvej, privat Budolfi Plads Friis, privat Gåsepigen Musikkens Hus Salling, privat Sauers Plads Toldbodgade, privat Ialt Tabel 11. De planlagte og mulige parkeringsanlæg i Aalborg centrale Midtby. Ved etablering af de foreslåede parkeringsanlæg bliver det muligt at nedlægge i Aalborg centrale Midtby og dermed forbedre det trafikale, opholdsmæssige og visuelle miljø i området. Med denne parkeringsstrategi som udgangspunktet opstilles de overordnede rammer for en parkeringshandlingsplan, der vil indeholde retningslinier for den fremtidige udvikling af parkeringsfaciliteterne i Aalborg Kommune over de næste 10 år. Baseret på målsætningerne for parkeringen og de fundne resultater i parkeringsanalysen er opstillet følgende virkemidler i strategien: Hvis Staten frafalder at inddrage merprovenuet fra parkeringsafgifter, vil Aalborg Kommune anvende en økonomisk parkeringsmodel til aktiv styring af, hvor der parkeres. En model for dette er en del af EU-projektet ARCHIMEDES. Aalborg Kommune vil opgradere det eksisterende P-info system, så også nye private parkeringsanlæg indgår i systemet. Med det opgraderede system kan parkanterne få et samlet overblik i realtid over parkeringsmulighederne i Aalborg Midtby. Aalborg Kommune vil følge udviklingen i parkeringsforholdene i City Syd området tæt. Kommunen vil opfordre City Syd til at fremme implementering af et P-infosystem i området

14 Det videre forløb Parkeringsstrategien forelægges TMU den 22. januar Parkeringsstrategien munder i midten af 2009 ud i en konkret Parkeringshandlingsplan for Aalborg. I slutningen af 2009, sideløbende med godkendelse af Kommuneplan 09, sker politisk vedtagelse af Parkeringshandlingsplanen og dermed en konkret parkeringspolitik for Aalborg. I perioden implementeres parkeringsstrategien

15 Bilag

16 Bilag

17 Bilag

18 Bilag 4 Ordliste Privatejede P-pladser eller P-anlæg Offentlig-ejede pladser eller P-anlæg Offentlig tilgængelig Forbeholdte pladser P-anlæg og P-pladser er privatejede som f.eks. Kennedy-arkaden og Palads. P-pladserne og kan være enten reserverede, offentlig tilgængelige eller en blanding af begge dele. Kommunale bestemmelser gælder ikke privatejede pladser. P-anlæg og P-pladser ejes af det offentlige. Kommunale bestemmelser er gældende. P-pladser er tilgængelige for alle. Kan ikke reserveres. Kan være såvel offentligejede som privatejede. P-pladser er reserverede og er typisk privatejede. 34

19 Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Parkeringsstrategi for Køge bymidte Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Tlf. 56 67 67 67 tmf@koege.dk 2 Behovet for en parkeringsstrategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

FORNYET PARKERINGSSTRATEGI

FORNYET PARKERINGSSTRATEGI FORNYET PARKERINGSSTRATEGI vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 17. september 2009 Skitse af det kommende byrum over det underjordiske, fuldautomatiske p-anlæg i Leifsgade. STATUS PÅ P-STRATEGI

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 Poul Sulkjær Chefplanlægger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 P-strategi 2005 Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE VEJFORUM 2016 TROELS ANDERSEN TA@ODENSE.DK 1 FRA EN STOR BY TIL EN STORBY Ny parkeringsstrategi. Kommunen har halvdelen af de 17.000 p-pladser i bymidten. Understøtte kommuneplanens

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 4. februar 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. december 2012 Teknisk Udvalgs møde den 4. februar 2013 - sag nr.

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Indledning. Analysen viser dog også, at parkeringspladserne i selve centrum (Trangstræde og Laksetorvet) er udnyttet fuldt ud i belastede tidsrum.

Indledning. Analysen viser dog også, at parkeringspladserne i selve centrum (Trangstræde og Laksetorvet) er udnyttet fuldt ud i belastede tidsrum. Vedrørende: Parkering i Randers, notat Sagsnavn: Parkering, diverse planlægning Sagsnummer: 05.09.00-P00-1-13 Skrevet af: Rune Asmussen E-mail: ra@randers.dk Forvaltning: Veje og Bygninger Dato: 06-03-2014

Læs mere

TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D SEPTEMBER 2013

TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D SEPTEMBER 2013 TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D. 11-12 SEPTEMBER 2013 RAMBØLLS OPGAVER FOR TÓRSHAVN KOMMUNE 2002-2008: Helhedsplaner for kommunen (2022) 2006: Trafikplan for Midtbyen 2010: Forslag til parkeringspolitik

Læs mere

Parkeringspolitik 2012

Parkeringspolitik 2012 September 2012 Bilag 2. Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune (tekst til særskilt dokument/pjece) Parkeringspolitik 2012 Indledning Parkeringspolitik som et aktivt middel i trafikplanlægningen Det er

Læs mere

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING Plan for Aalborg Midtby Indledning Baggrund for planen Området ved Østerågade og Nytorv har i flere sammenhænge været genstand for henvendelser og debat blandt byens borgere.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten J.nr. 05.05.00P20/03/00394 Ref.: Tlf.nr. Niels

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

Parkeringshandlingsplan

Parkeringshandlingsplan Parkeringshandlingsplan 2013 Indhold Forord 3 Bilag: Indledning 4 1. Kort over p-anlæg 18 Målsætning for parkeringen 5 2. Parkeringsanalyser 19 Parkeringsforhold 6 3. Belægning i Aalborg Midtby - morgen

Læs mere

PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE

PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE APRIL 2007 skive kommune Side 1 Parkeringspolitik for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S. Side 2 PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE

Læs mere

Parkeringsstrategi April 2007

Parkeringsstrategi April 2007 Parkeringsstrategi April 2007 PARKERINGSSTRATEGI HORSENS 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG RESUMÉ...3 PARKERINGSFORHOLD I MIDTBYEN...5 1.1 34.000 PARKERINGER PR. DAG I MIDTBYEN...5 1.2 MIDTBYENS 7.700

Læs mere

Parkering og dynamisk P-information i Aalborg hvem og hvordan?

Parkering og dynamisk P-information i Aalborg hvem og hvordan? Parkering og dynamisk P-information i Aalborg hvem og hvordan? Niels Agerholm Lektor Trafikforskningsgruppen AAU Tanja K. O. Madsen Civilingeniør, Videnskabelig assistent Trafikforskningsgruppen AAU Tanja

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND Oktober 2010 Indhold Indledning 2 Bestemmelser 3 Formål og anvendelsesområder 3 Anvendelse 3 Parkeringspladskrav 3 Beregning af bidrag 3 Betaling 4 Klage 4 Lovhjemmel 4 Ikrafttrædelse

Læs mere

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9 Høje Taastrup C Bilag 1 Parkering 2016.08.14 Emne: Parkering Sideantal: 9 600M -250-150 -72-77 - 742-385 - 119 Stationsnærhed Nyt byggeri P-hus Mulig placering af p-hus Nedlagt parkering 2 1:4000 0m 50m

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling...

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling... NOTAT Projekt: Udvidelse af Roskilde Havn København, den 7.12.2012 Emne: Notat nr.: 1 Trafikanalyse Projekt nr.: 6668-001 Dir. tlf.: +45 2540 0214 Reference: nid@moe.dk Rev.: Fordeling: Navn Initialer

Læs mere

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering november 2017 Via Trafik Søvej 13B DK-3460 Birkerød via@viatrafik.dk www.viatrafik.dk 2 Indledning BAGGRUND I den politiske aftale om en moderne jernbane

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse November 8 COWI A/S Thulebakken 34 Aalborg Telefon 99 36 77 Telefax 99 36 77 1 wwwcowidk Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Parkeringshenvisning

Parkeringshenvisning Aalborg Universitet Juni 2007 Parkeringshenvisning - Evaluering af tre eksempelbyer Randers Holstebro Viborg Bilagsrapport Vej- og Trafikteknik 10. semester 1 2 Indholdsfortegnelse A. Baggrundsteori...5

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Opsummering og anbefalinger 2

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Opsummering og anbefalinger 2 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI SYGEHUSE OG SUNDHEDSCENTRE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Opsummering

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr.

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr. BILAG 1 Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008 Sagsnr. 2007-112334 Dokumentnr. 2008-302699 Kommuneplan 2005 - rammerne for lokalplanlægningen

Læs mere

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE H. C. Lum EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE byes ad Manøg e Effekter og reaktioner på udvidelsen af betalingsområdet, der trådte i kraft 1. marts 2017 Resumé: I de områder hvor der

Læs mere

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer Parkeringsstrategi Parkeringsnormer NOTAT 12. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Parkeringskrav... 4 2.1 Funktioner... 4 2.2 Erfaring... 5 2.3 Parkeringsnormer... 6 3 Stationsnærhed...

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Artikel. P-henvisning

Artikel. P-henvisning Artikel P-henvisning Rambøll Nyvig Notat nr. 1 Til Vejforum Fra RA Rambøll Danmark as Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4575 3600 D: +45 4574 3620 M: +45 2013 6182 F: +45 4576 7640 ra@nyvig.dk www.nyvig.dk

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Nyvig as mtm@nyvig.dk Og: Afdelingsleder Martin Fischer Aalborg

Læs mere

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer:

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer: Notat Sag: Emne: Til: Fra: Parkeringsanlæg i Svendborg Trafikale konsekvenser Klaus Johannesen Jakob Høj Notatnummer: 2479171.2 Rev.: B. juni 6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: JaH AR JaH 1 Indledning

Læs mere

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. juni 2015 Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby En ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte byens

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

PARKERING I SILKEBORG

PARKERING I SILKEBORG SEPTEMBER 2016 SILKEBORG KOMMUNE PARKERING I SILKEBORG PARKERINGSANALYSE FOR MIDTBYEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Kommune. Oktober 2007

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Kommune. Oktober 2007 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Kommune Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND 3 2 NUVÆRENDE PARKERINGSFORHOLD I SVENDBORG BYMIDTE 4 3 TIDLIGERE GENNEMFØRTE PARKERINGSANALYSER

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Trafik- og parkeringsanalyse for Hørsholm Bymidte. Marts 2004

Trafik- og parkeringsanalyse for Hørsholm Bymidte. Marts 2004 Trafik- og parkeringsanalyse for Hørsholm Bymidte Marts 2004 Hørsholm Kommune Rambøll Nyvig A/S 1. INDLEDNING...2 2. SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER...3 2.1 EKSISTERENDE SITUATION...3 2.2 ADGANGSFORHOLDENE...4

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION

TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION SLAGELSE KOMMUNE TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A052147 DOKUMENTNR.

Læs mere

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Referat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Referat Side 1 af 8 Til: Mødedeltagere Dato: 25. februar 2016 Sted: Aarhus Kunsthal Intern workshop om Trafik- og Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby I nærværende notat beskrives de emner, som blev diskuterede

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte. September 2008

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte. September 2008 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte September 2008 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND 3 2 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

www.aalborgcity.dk 1 TO Nytårsdag 1 1 SØ 1 SØ 2 FR 2 MA Gademøde 6 2 MA 10 3 LØ Fødevaremarked 3 TI Gademøde 3 TI Service Crew 4 ON Gademøde 4 ON 4 SØ 5 TO Gademøde 5 TO 5 MA 2 6 FR Gademøde 6 FR 6

Læs mere

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Titel: Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Institut for Samfundsudvikling og

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status Parkering 2012 Forord - Parkering Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende parkering. Det indeholder

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. November 2004 J.nr.: 03-33/800-0208 RTS Afgørelse

Læs mere

Parkeringsfond. januar 2011

Parkeringsfond. januar 2011 Parkeringsfond januar 2011 Mariagerfjord Kommune Parkeringsfond Udarbejdet af Mariagerfjord Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Aleks Danmark Mariagerfjord Kommune Park &

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Juli 2006 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Indhold 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning og konklusion... 3 3. Eksisterende forhold

Læs mere

Referat. Trafikdage på Aalborg Universitet. Tirsdag d. 26. august 2003, 5. linie lokale 4.110. Workshop om Parkering

Referat. Trafikdage på Aalborg Universitet. Tirsdag d. 26. august 2003, 5. linie lokale 4.110. Workshop om Parkering Referat Velkomst v. Robin Munch-Andersen, Rambøll Nyvig Parkering er et forsømt emne i debatten. Parkering er et emne, som ofte falder mellem to stole Parkering er ikke trafik, da det ikke er bevægelse

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. marts 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

UDKAST Parkeringsanalyse for Frederikssund Bymidte

UDKAST Parkeringsanalyse for Frederikssund Bymidte UDKAST Parkeringsanalyse for Frederikssund Bymidte Frederikssund Kommune Vej, Trafik og Affald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 4 1.1 Resume...5 2.0 Historik og Tidligere analyser... 6 3.0

Læs mere

Parkering i Den Hvide Kødby

Parkering i Den Hvide Kødby KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 5 Parkering i Den Hvide Kødby Der er i alt 635 p-pladser på terræn i Den Hvide Kødby fordelt med: 107 pladser på offentlig

Læs mere

Indstilling. Parkeringspolitik Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje

Indstilling. Parkeringspolitik Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 15. november 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Med den aktuelle indstilling foreligger forslag til Parkeringspolitik

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. december 2014 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Screening af muligheder for opførelse

Læs mere

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Center for Teknik og Miljø Februar 2014 SUOS Indkomne bemærkninger CTMs bemærkninger 1. Vejdirektoratet

Læs mere

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen

Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Adaptiv Signalstyring i Aalborg Effekt på trafikafviklingen Niels Agerholm Adjunkt Trafikforskningsgruppen AAU Gustav Friis Jens Mogensen Projektleder Projektleder Teknik- og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet.

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet. Mål gens barriereeffekt skal nedbrydes og der skal skabes nye forbindelseslinjer og sammenhænge på tværs af bymidten. Parkering i midtbyen skal under- bringe udledningen af CO 2 og primært ske i større

Læs mere