Parkeringsstrategi P

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringsstrategi P"

Transkript

1 Parkeringsstrategi P

2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet i Aalborg Kommune 10 Parkeringsanalyse 12 Strategiens hovedpunkter 18 Nye parkeringsanlæg 20 Nedlæggelse af eksisterende parkeringsanlæg 21 Alternative muligheder for flere 21 P-Norm 21 Parkeringsregnskab 22 Konklusion 24 Det videre forløb 26 Bilag 1: Belægningsgrader morgen i Aalborg Midtby 28 Bilag 2: Belægningsgrader middag i Aalborg Midtby 30 Bilag 3: Belægningsgrader aften i Aalborg Midtby 32 Bilag 4: Ordliste 34 Januar 2009 Udarbejdet i samarbejde med Niels Agerholm, Aalborg Universitet.

3 Forord Både biltrafikken og særligt bilejerskabet er vokset i de seneste år. Det voksende bilejerskab har desuden medført at personer, der tidligere anvendte anden transport end personbilen på indkøbsture og lignende, i stigende grad benytter sig af bilen 1. Det gælder både på landsplan og i Aalborg Kommune. Konkret i Aalborg viser det sig ved, at den fjordkrydsende trafik er vokset med biler svarende til ca. 6 % i løbet af de seneste 5 år. Samtidig er der i perioden 1993 til 2007 sket en stigning i bilejerskabet i Aalborg Kommune på 25 % 2. Det har medført, at parkeringsbehovet er vokset tilsvarende, og at det er blevet sværere at finde parkeringsmuligheder i Aalborg Midtby. Gode parkeringsforhold er afgørende for, at en by kan være velfungerende. På den anden side påvirker de mange parkerede biler også det visuelle miljø i Midtbyen. Desuden skabes der en masse søgetrafik, når det stigende parkeringsbehov gør det sværere for bilisterne at finde en parkeringsplads. Det sidste påvirker nærmiljøet i Midtbyen negativt på grund af øget støj, os, dårligere trafiksikkerhed og utryghed. Alle har en mening om parkering. Det gælder såvel borgere, private og offentlige aktører som politikere - og emnerne dækker bredt. Det være lige fra krav fra borgeren om parkering lige uden for døren eller holdninger til prisniveauet for parkering i Midtbyen til udbuddet af parkering i Midtbyen. Der er således mange interesser og holdninger, som kommunen skal forholde sig til. Med Parkeringsstrategi for Aalborg Kommune sættes der fokus på de næste 10 års udvikling af parkeringsforholdene i kommunen. Strategien danner de overordnede rammer for en konkret parkeringshandlingsplan, som skal sikre en hensigtsmæssig udvikling af parkeringen i Aalborg Kommune til gavn for kommunens borgere, de handlende samt for miljøet. Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter Med Parkeringsstrategi for Aalborg Kommune sættes der fokus på udviklingen af parkeringsforholdene i kommunen over de næste 10 år. Der er inden for de seneste 5 år sket en vækst i den fjordkrydsende trafik i Aalborg på biler, svarende til ca. 6 %. Samtidig er der i perioden 1993 til 2007 sket en stigning i bilejerskabet i Aalborg Kommune på 25 %. Denne udvikling har også skabt et større parkeringsbehov og mere parkeringssøgende trafik. Aalborg Kommune arbejder med nedenstående målsætninger inden for parkeringsområdet: Aalborg Kommune vil arbejde for, at parkering primært sker på større parkeringsanlæg langs randgaderne i periferien af Midtbyen. Aalborg Kommune vil arbejde for, at ne i Midtbyen skal være forbeholdt korttidsparkering, mens langtidsparkering bør ske i periferien af Midtbyen. Parkering i Midtbyen skal etableres i P-huse eller P-kældre, og med et minimum forbrug af overfladeareal. Til at opfylde disse målsætninger skal der etableres ekstra parkeringsanlæg i periferien af Aalborg centrale Midtby. Til at dække dele af det fremtidige parkeringsbehov, er der planlagt parkeringshuse eller -kældre ved Kastetvej, Friis, Musikkens Hus og Salling, i alt Derudover skal der snarest tages stilling til etablering af ekstra parkeringskældre eller -huse på henholdsvis Gåsepigen, Sauers Plads og Toldbodgade. De planlagte og mulige fremtidige parkeringsanlæg fremgår af tabel 1. Navn Nuværende antal Fremtidigt antal Forøgelse Kastetvej, privat Budolfi Plads Friis, privat Gåsepigen Musikkens Hus Salling, privat Sauers Plads Toldbodgade, privat Ialt Tabel 1. De planlagte og mulige fremtidige parkeringsanlæg i Aalborg centrale Midtby. Ved etablering af de foreslåede parkeringsanlæg er der et potentiale til at nedlægge kantstens samt mindre anlæg i Aalborg centrale Midtby og dermed forbedre det trafikale, miljømæssige og visuelle miljø i området. 1 Transportvaneundersøgelse 2 Danmarks Statistik, Statistikbanken 4 5

4 Indledning Parkeringsstrategier i andre storbyer Der er inden for de seneste 5 år sket en vækst i den fjordkrydsende trafik i Aalborg på biler, svarende til ca. 6 %. Samtidig er der i perioden 1993 til 2007 sket en stigning i bilejerskabet i Aalborg Kommune på 25 % - en tendens som også gør sig gældende på landsplan. Denne udvikling har også skabt et større parkeringsbehov og mere parkeringssøgende trafik. Aalborg Kommune søger at påvirke væksten i biltrafikken, blandt andet ved at sætte fokus på brug af bæredygtige transportformer såsom den kollektive trafik og cyklen. Som udviklingen har været inden for de seneste år, er det en utrolig vanskelig opgave, der ikke alene kan løses lokalt. Stigningen i antallet af biler på kommunevejene bevirker, at der er behov for en samlet og koordinerende indsats i forhold til parkeringsfaciliteterne i Aalborg Kommune. Det skal ske med særlig fokus på Aalborg centrale Midtby og City Syd, da det er her, der er konstateret de største problemer med hensyn til trafikafviklingen som afhjælpes, når de planlagte vejinvesteringer i områderne er realiseret. Samtidigt er det yderst vigtigt, at der sker en optimering af antal og placering af, således at der ikke findes et parkeringsareal eller et parkeringshus på hvert gadehjørne i Aalborg. Der skal med andre ord findes en balance mellem antallet af, den bedst mulige placering samt det faktiske behov i de enkelte delområder, ligesom parkeringsanlæggene skal være let tilgængelige via den overordnede infrastruktur. Dermed kan parkanternes søgetrafik mindskes. Med ønsket om flere friarealer og åndehuller i Midtbyen er der behov for en gennemgang af de eksisterende parkeringsarealer for at undersøge, om der kan ske omdannelse af mindre parkeringsarealer til torve, pladser eller lignende til gavn for bymiljøet og borgerne i Aalborg Kommune. Hvis der er behov for at genetablere de nedlagte andetsteds, skal dette så vidt muligt gøres i større, velplacerede parkeringsanlæg langs randgader og indfaldsveje. Det øgede bilejerskab og dermed pres på parkeringsfaciliteterne findes i de fleste større danske byer. For at illustrere hvordan den udfordring søges løst andre steder, følger en kort gennemgang af, hvad der er planlagt at gøre i henholdsvis Århus og København kommuner. Århus Parkeringspolitikken, der er Århus Kommunes parkeringsstrategi, blev vedtaget i 2005 og har følgende hovedmål: Parkeringspolitikken skal bidrage til en god trafikal tilgængelighed til byens forskellige funktioner. At kunne parkere udgør en del af en god tilgængelighed, hvad enten der er tale om bilister eller cyklister. Ligeledes skal parkeringspolitikken bidrage til at Midtbyen fredeliggøres trafikalt. Her er målet at begrænse den individuelle biltrafik, samtidigt med, at flere benytter bus eller cykel. Mere konkret anvendes følgende virkemidler: Parkering i Midtbyen laves om til korttidsparkering. Bilparkering på gader og pladser begrænses og koncentreres i stedet i færre større parkeringsanlæg ved større vejanlæg. Antallet af i Midtbyen fastholdes. En indsats for et større og mere organiseret udbud af cykelparkering opprioriteres. Parkeringsfonden nedlægges, da den ikke vurderes at give tilstrækkelig gode muligheder for at styre parkeringsudbudet. Der er endnu ikke foretaget en evaluering af parkeringsstrategien. Udover almindelige parkeringstilbud, der i høj grad ligner dem, der anvendes i Aalborg Kommune, er der følgende forhold, der er værd at bemærke: Der kan betales med mobiltelefon så der kun betales for den faktiske parkeringstid. Det kræver dog et specielt abonnement og koster desuden et gebyr pr. betaling. Ved længere tids parkering stiger timeprisen, så det er billigst i den første time og derefter dyrere. København I 2005 vedtog Københavns Kommune en ny parkeringsstrategi bestående af fire indsatsområder: Øget betalingsparkering med fokus på at dæmpe pendlertrafikken i bil. Bedre beboerparkering i de indre brokvarterer, så beboerne her kan få mulighed for et øget bilejerskab i samme takt som hidtil, uden at skulle udsættes for en forringelse af parkeringsforholdene. En nedlæggelse af gade som led i forbedring af byrummet og det trafikale miljø. Etablering af i parkeringskældre. Efter 3 år er strategiens foreløbige effekt evalueret: Biltrafikken gennem søsnittet er faldet markant. Restriktionerne har medført, at parkanterne parkerer mindre end forventet. Etableringen af parkeringskældre går langsomt og er blevet meget dyrere end forventet. Der er derfor pt. ikke ressourcer til at føre hele parkeringsstrategien ud i livet. Kommunen har desuden indgået aftale om brug af forbeholdte i et butikscenter til beboerparkering. Sammenfattende viser begge kommuners parkeringsstrategi et ønske om at mindske trafikken i bymidten ved at holde pendlere ude herfra. Desuden ønskes det at etablere underjordiske parkeringsanlæg, for at frigøre areal til andre formål end 6 parkering. 7

5 Formål Målsætninger Formålet med en Parkeringsstrategi for Aalborg Kommune er at: skabe et samlet overblik over offentlig og privat parkering i Aalborg Kommune, sikre at de offentligt tilgængelige samles i større, velplacerede anlæg og at optimere parkeringsudbuddet i forhold til behovet i de forskellige områder i kommunen. Med strategien gives et overblik over parkeringsmulighederne i Aalborg Kommune. Strategien er et værktøj, som byrådets politikere og Teknik og Miljøforvaltningen kan anvende til at lave den bedst mulige indretning af parkeringsforholdene i Aalborg Kommune i de næste 10 år. I strategien gives der en mere præcis vurdering af hvor store belægningsgrader, der er på parkeringsarealerne i kommunen, samt hvor der mangler parkering, og hvor der er rigeligt. Dermed kan der nedlægges parkeringsarealer, hvor det er mest hensigtsmæssigt med henblik på omdannelse til rekreation, ophold og leg. Desuden belyser strategien, hvilket behov der er for nye, større og velplacerede parkeringsanlæg, samt hvor det er mest fornuftigt at placere dem. Endelig giver strategien mulighed for at optimere parkeringsudbudet, så det står mål med efterspørgslen under hensyntagen til ønsket om at opnå mindre søgetrafik efter parkeringsmuligheder, mindre brug af privat bil og i stedet anvendelse af cyklisme og kollektiv trafik. Aalborg Kommune arbejder med nedenstående målsætninger inden for parkeringsområdet: Aalborg Kommune vil arbejde for, at parkering primært sker på større parkeringsanlæg langs randgaderne i periferien af Midtbyen. Aalborg Kommune vil arbejde for, at ne i Midtbyen skal være forbeholdt korttidsparkering, mens langtidsparkering bør ske i periferien af Midtbyen. Parkering i Midtbyen skal etableres i P-huse eller P-kældre, og med et minimum forbrug af overfladeareal. Det er ønsket, at parkeringen flyttes fra Den centrale Midtby til større parkeringsanlæg i periferien af Aalborg centrale Midtby. Det gælder specielt med hensyn til langtidsparkering. Endvidere foreslås det, at de parkeringsarealer, der forbliver i bymidten, i videst muligt omfang anvendes til korttidsparkering, så pendlere og andre med et længerevarende besøg i bymidten parkerer i periferien. Derved sikres et overskueligt parkeringsudbud, som er let tilgængeligt via den overordnede infrastruktur og let at overskue for den enkelte bilist via et opdateret P-info system. Bedre P-info og et mere overskueligt parkeringsudbud vil medføre, at en betydelig mængde trafik undgås i den centrale Midtby og at der skabes bedre parkeringsmuligheder for beboere i området. Desuden forventes det, at der kan frigøres arealer, som før var parkeringsarealer, så de kan anvendes til opholdsarealer, og at nærmiljøet og det visuelle miljø i området påvirkes positivt. 8 9

6 Status på parkeringsområdet i Aalborg Kommune I størsteparten af Aalborg Kommune er der tilstrækkelige parkeringsfaciliteter. En kort gennemgang af situationen i de enkelte områder følger herunder. Oplandsbyerne I oplandsbyerne til Aalborg foregår parkering primært på mindre placeret i forbindelse med trafikskabende funktioner eller langs kantsten. Der er kun indført parkeringsrestriktioner enkelte steder, og alle pladser er som regel offentligt tilgængelige. Problemer af betydning med hensyn til parkering findes i Nibe og Hals. I Nibes bymidte er der indført 2-timers tidsbegrænsning på offentlige parkeringsarealer. Herudover er der indført en parkeringslicensordning på Skomagertorvet, af hensyn til beboerne i området. Parkering i Hals foregår i dag uden restriktioner. Der opleves dog større parkeringsproblemer i turistsæsonen, herunder særligt på havnen og i forbindelse med torvedage. Aalborg Midtby I Aalborg Midtby findes Den offentlige parkering er opbygget af et zonesystem, hvor der for de enkelte zoner gælder specifikke restriktioner i form af forskellige takster for betalingsparkering. I øjeblikket er der 3 priser for parkering alt afhængig af parkeringspladsens placering. Priserne er 6, 9 og 15 kr. pr. time i dagtimerne. Zoneinddelingen omfatter betalingsparkering, parkeringslicens og parkeringsabonnement. De største offentligt tilgængelige parkeringsanlæg i Aalborg Midtby er tilsluttet et dynamisk parkeringshenvisningssystem, kaldet P-info. P-info har til formål at informere parkeringssøgende bilister om antallet af ledige pladser samt at vejvise til pladserne. I Aalborg Midtby er der en relativ høj belægningsgrad på parkeringsanlæggene, og der er meget søgetrafik i myldretiderne med tilhørende kødannelser. Nørresundby Midtby I Nørresundby Midtby findes der i alt ca , heraf er ca offentligt tilgængelige. Størstedelen af ne omkring Nørresundby Torv er pålagt tidsbegrænsning på 2 timer. På Havnefronten findes et stort antal uden restriktioner, som typisk benyttes af pendlere. Nær Nørresundby Torv kan det være svært at finde en ledig parkeringsplads i dagtimerne, mens der i havneområdet kun er en lav udnyttelse. Øgadekvarteret I Øgadekvarteret findes der i alt ca offentligt tilgængelige og ca. 300 forbeholdte. Kantstensparkering udgør ca. 56 %. Parkeringspladserne omkring Fyensgade og Islandsgade har høje belægningsgrader og er ofte fuldt belagte i aftentimerne. Vejgaard Midtby Omkring Vejgaards centerområde findes der ca. 600 offentligt tilgængelige og 130 forbeholdte. Størstedelen af ne er beliggende i Vejgaards centerområde og er pålagt tidsrestriktioner. Der er generelt altid ledig parkeringskapacitet indenfor gåafstand til centerområdet. Universitetsparken I tilknytning til Gigantium findes der ca. 420 og i Universitetsområdet ca privatejede. I Universitetsområdet opleves der daglig høje belægningsgrader i Fibigerstrædeområdet. Gigantium har tilstrækkelig parkeringskapacitet til at dække det daglige behov. Under større arrangementer lukkes parkeringsarealerne ved Gigantium. Det betyder, at gæster henvises til de omkringliggende parkeringsarealer, hvorfra der indsættes shuttlebusser. City Syd I City Syd findes der ca , som alle er privat ejede og uden restriktioner. Analyser af parkeringsforholdene i City Syd viser, at der i de hårdest belastede perioder er fuld belægning nær Aalborg Storcenter, mens at der er tilstrækkelig kapacitet i resten af City Syd. Der er dog en del søgetrafik i forbindelse med parkeringen nær storcentret og derfor periodiske kapacitetsproblemer på vejnettet i området. Øvrige områder i Aalborg Kommune I de øvrige byområder i kommunen findes der generelt kun mindre udfordringer med hensyn til parkeringsudbuddet. Det samme gør sig gældende i landsbyerne. Generelt er der kun større kapacitetsproblemer i Aalborg Midtby, Nørresundby Midtby samt i den del af Vestbyen, der ligger nærmest Midtbyen. Disse områder er derfor undersøgt nærmere i en parkeringsanalyse og hovedresultaterne fra analysen følger herefter. Vestbyen Vestbyen rummer i alt ca offentligt tilgængelige, hvoraf kantstensparkering udgør ca. 70 %. Ydermere er der forbeholdte. Der er høje belægningsprocenter i området mellem Vesterbro, Strandvejen og Absalonsgade, hvor der ofte opleves parkeringssøgende trafik, specielt om eftermiddagen som følge af sammenfald mellem boligparkering og kundeparkering/arbejdspladsparkering. Der er tidsrestriktioner og parkeringsafgifter på de offentlige parkeringsarealer. Hobrovejkvarteret I området omkring Sygehus Syd og Aalborg Zoo findes ca offentligt tilgængelige og 90 forbeholdte. Flere af parkeringsarealerne omkring Sygehuset er pålagt tidsrestriktioner af hensyn til dagpatienter og besøgende. På ne ved Aalborg Zoo opleves det i stigende grad, at Sygehusets personale benytter pladserne, hvorfor Aalborg Zoo i højsæsonen anvender Festpladsen i Mølleparken til at opnå tilstrækkelig parkeringskapacitet

7 Parkeringsanalyse Generelt Som forberedende arbejde til Parkeringsstrategi for Aalborg Kommune, er der foretaget en parkeringsanalyse for hele Aalborg og Nørresundby Midtby, Aalborg centrale Midtby samt i City Syd. Antallet af og deres anvendelse er registreret i maj-juni Antallet af fremgår af tabel 2. Parkerinspladser Invalidepladser Aalborg og Nørresundby Midtby i alt Heraf i Aalborg centrale Midtby City Syd Tabel 2. Antal i hele Aalborg og Nørresundby Midtby, Aalborg centrale Midtby samt City Syd. Afgrænsningen af hele Aalborg og Nørresundby Midtby samt Aalborg centrale Midtby fremgår af figur 1. Med hensyn til Aalborg centrale Midtby indgår ligeledes de vigtigste udenfor området, der naturligt fungerer som parkeringsareal i forbindelse med Aalborg centrale Midtby; Palads Parkering, Budolfi Plads, Gåsepigen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Kennedy Arkaden og Europark i Jyllandsgades vestlige del. Palads Parkering Gåsepigen Budolfi Plads Aalborg Kongres & Kultur Center Kennedy Arkaden Europark Jyllandsgade Figur 1. På venstre side ses afgrænsningen af hele Aalborg og Nørresundby Midtby (rødt) og Aalborg 12 centrale Midtby (blåt). 13

8 Parkeringsudbud I Aalborg centrale Midtby er der I hele Midtbyen, afgrænset af Østre Alle Ringen samt i det centrale Nørresundby, er antallet I tabel 3 fremgår parkeringsfaciliteterne i Aalborg Midtby fordelt på typer og antal. Type Offentlig parkeringsplads med betaling med tidsbegrænsning taxi uden restriktion Kantstensparkering med restriktion uden restriktion Parkeringspladser Invalidepladser 148 Private, offentlige tilgængelige pladser med betaling med tidsbegrænsning kundeparkering uden restriktion Private, forbeholdt Andre 9 Sum Tabel 3. Fordelingen af i Aalborg Midtby. Parkeringsefterspørgsel Den generelle parkeringsefterspørgsel i Aalborg centrale Midtby, i Aalborg Midtby og i City Syd fremgår af tabel 4. Parkeringspladser Invalidepladser Belægning (Antal registrerede biler) Morgen Middag Aften Aalborg centrale Midtby Belægningsprocent, centrale Midtby (gennemsnitlig) 56 % 82 % 43 % I Aalborg Midtby er belægningen generelt højest midt på dagen. Det er specielt tydeligt i Den centrale Midtby, hvor der er konstateret en belægningsgrad på 82 % mod henholdsvis 56 % og 43 % om morgenen og om aftenen. Samme tendens, men med markant lavere belægningsgrad midt på dagen, findes for Midtbyen som helhed. Belægningen i City Syd er højest om morgenen og til middag med 22 %, mens den kun er på 12 % om aftenen. Der er generelt ikke mangel på parkeringsfaciliteter i City Syd. Belægningsgrader for de større parkeringsanlæg i Aalborg Midtby henholdsvis morgen, middag og aften findes i Bilag 1-3. Samlet set er der fortsat nok i såvel Aalborg og Nørresundby Midtby som i City Syd. Når der er meget parkeringssøgende trafik, skyldes det delvist, at parkanterne ønsker at parkere på et mindre antal udvalgte nær deres mål, men også at belægningsgraden midt på dagen er temmelig høj. Desuden har det vist sig, at lukning af (650 Metax Parkeringshus, 450 Havnefront II) ikke har bevirket omfordeling af parkeringen i Midtbyen til Sauers Plads Aalborg Kongres & Kultur Center og Jyllandsgades vestlige del. Der er som erstatning etableret ca. 600 midlertidige langs Havnefronten. I hele registreringsperioden (morgen, middag og aften) har der været ledig kapacitet på disse pladser. Analysen viser, at prisen for parkering kan være mindre vigtig end placeringen af den pågældende parkeringsplads. Parkanterne er villige til at betale mere, såfremt parkeringspladsen er placeret nær deres mål. Derfor har som Gåsepigen og Budolfi Plads, der er placeret tæt på gågadenettet, en høj parkeringssøgning og belægningsprocent. Parkeringshuset ved Aalborg Kongres & Kultur Center har derimod nogen ledig kapacitet, hvilket kan skyldes den ekstra gangafstand. Det kan også understøtte, at villigheden til at betale for fjernere beliggende P-anlæg er lav. Det kan derfor konkluderes, at der i forbindelse med videreudvikling af de større omdannelsesområder i den østlige del af Havnefront II, Musikkens Hus og Nordkraft skal tages højde for en hensigtsmæssig placering af fremtidige parkeringsfaciliteter, så disse findes attraktive for parkanterne. Med udgangspunkt i den nuværende belægningsgrad i Midtbyen samt de økonomiske rammer, er det ligeledes vigtigt, at der ikke sker en overdimensionering i antallet af. Som nævnt tidligere, er der parkeringsfaciliteter, der har en meget høj belægningsgrad. Det er oftest de mest attraktivt beliggende parkeringsfaciliteter. I tabel 5 følger en liste over større parkeringsanlæg (mere end 50 ) i Aalborg centrale Midtby med de højeste belægningsgrader. Aalborg/Nørresundby Midtby Belægningsprocent, hele området (gennemsnitlig) 53 % 57 % 41 % City Syd Belægningsprocent, City Syd (gennemsnitlig) 22 % 22 % 12 % Tabel 4. Antal og deres belægningsgrad i Aalborg Midtby, Aalborg centrale Midtby samt i City Syd. Morgen beskriver kl , hvor de fleste beboere er taget på arbejde og pendlere til Midtbyen er mødt. Middag/eftermiddag kl beskriver situationen, hvor beboerne er på arbejde, pendlere til Midtbyen er på arbejde og handlende besøger butikker. Aften kl beskriver situationer, hvor beboerne er hjemme, og hvor der ingen handlende eller pendlere er i Midtbyen. Middag/eftermiddag beskriver ikke nødvendigvis det maksimale parkeringsbehov hvorved kapacitetsbehovet kan blive undervurderet. Parkeringssituationen i Aalborg Midtby vil blive fulgt med tællinger hvert år og justeringer af behov som følge heraf vil blive vurderet. Påvirkningen fra nye P-anlæg indgår heri

9 Parkeringsanlæg i Aalborg centrale Midtby Ejerskab og anvendelse Betaling Budolfi Plads Offentlig, betaling Frederikstorv Offentlig, betaling Grønttorvet Offentlig, betaling Gåsepigen Offentlig, betaling Jyllandsgade (Europark) Privat, betaling Sauers Plads Offentlig, betaling Skibbrogade Privat, betaling Østerbro - ved Danish Crown Privat, betaling Aalborg Kongres & Kultur Center Offentlig, betaling Braskensgade (Salling) Privat, betaling (P-hus) Fjordgade (Føtex) Privat, betaling (P-hus) Kennedy Arkaden Privat, betaling (P-hus) Palads Parkering Privat, betaling (P-hus) Honnørkajen Offentlig, betaling, midlertidig Rendsburggade Offentlig, betaling, midlertidig Stuhrsvej Offentlig, betaling, midlertidig Forbeholdte Løkkegade Privat, forbeholdt Nyhavnsgade Privat, forbeholdt Rantzausgade 6 Kommunal, forbeholdt Skibsbyggerivej Privat, forbeholdt Slotspladsen Privat, forbeholdt Østerport Offentlig, forbeholdt Uden restriktioner Karolinelundsvej (Sømandshjemmet) Offentlig, uden restriktioner Tabel 5. Parkeringsanlæg med høj belægningsgrad i Aalborg centrale Midtby. Parkeringspladsen ved Karolinelundsvej har høj belægning hele døgnet. Det skyldes, at det er det eneste større parkeringsanlæg i Aalborg centrale Midtby, der ikke har restriktioner. Desuden er Aalborg Kongres & Kultur Center, Gåsepigen, Budolfi Plads og Sauers Plads nogle af de mest besøgte større i Aalborg centrale Midtby. I øjeblikket er der generelt tilstrækkelige parkeringsfaciliteter i Aalborg centrale Midtby. Dog er belægningsgraden omkring Vesterbro særlig høj. Det er der formodentlig flere årsager til. Dels er det en naturlig indfaldsvej til bymidten, dels passerer Vesterbro gågadeområdet på meget kort afstand, og endelig beslaglægger Sygehus Nords funktioner et stort antal. Derfor er de allerede meget fyldte på Budolfi Plads og ved Gåsepigen helt afgørende for, at trafikken kan afvikles i området. På længere sigt forventes sygehusfunktionerne afviklet. Med etablering af Utzoncenteret, Musikkens Hus og Nordkraft vil parkeringsbehovet øges markant i den østlige del af Aalborg centrale Midtby, og da der endvidere skal nedlægges i alt 600 midlertidige på Havnefronten, er flere i området en nødvendighed i fremtiden

10 Strategiens hovedpunkter Aalborg Kommunes målsætning er at samle langtidsparkeringen i større parkeringsanlæg i periferien af Den centrale Midtby, mens korttidsparkering fortsat skal være muligt længere inde. Endvidere er det målsætningen, at minimere forbruget af areal til parkering. Bag disse målsætninger ligger der et ønske om at mindske trafikken i Aalborg centrale Bymidte samt at forbedre det visuelle miljø og mulighederne for ophold. De overordnede hovedpunkter er følgende: Hvis Staten frafalder at inddrage merprovenuet fra parkeringsafgifter, vil Aalborg Kommune anvende en økonomisk parkeringsmodel til aktiv styring af, hvor der parkeres. En model for dette er en del af EUprojektet ARCHIMEDES. Aalborg Kommune vil opgradere det eksisterende P-info system, så også nye forbeholdte parkeringsanlæg indgår i systemet. Med det opgraderede system kan parkanterne få et samlet overblik i realtid over parkeringsmulighederne i Aalborg Midtby. En opgradering af systemet vil også medføre mindre søgetrafik fra parkanterne. Aalborg Kommune vil følge udviklingen i parkeringsforholdene i City Syd området tæt. Kommunen vil opfordre City Syd til at fremme implementering af et P-infosystem i området, så kapacitetsproblemerne på vejnettet kan mindskes. Aalborg Kommune vil, udover allerede planlagte og påbegyndte parkeringsanlæg, søge P-fondens midler anvendt til i periferien af Den centrale Midtby. Samtidigt nedlægges 595 i den centrale Midtby. En stor del af de resterende i den centrale Midtby er til korttidsparkering. Med oprettelsen af nye større parkeringsanlæg i periferien af Den centrale Midtby, er det målet at stort set alle lokaliteter i området skal være højest 250 meter fra et af de større parkeringsanlæg. De nærmere forudsætninger for oprettelse og nedlæggelse af parkeringsfaciliteter og et parkeringsregnskab for strategien gennemgås mere detaljeret i de næste tre afsnit

11 Nye Parkeringsanlæg På figur 2 ses de nuværende og foreslåede større parkeringsanlæg og hvor stor en del af Midtbyen, der får mindre end 250 m til disse anlæg. Nedlæggelse af eksisterende parkeringsanlæg Når Havnefront II, Musikkens Hus mv. er færdiggjorte, nedlægges en række midlertidige parkeringsplader i området. Det drejer sig om Stuhrsvej, Rendsburgsgade og Honnørkajen, i alt 595. Figur 2. Større parkeringsanlæg med 250 m. gangafstand vist. (Foreslåede fremtidige Parkeringshuse er medtaget). Jf. analysens resultater, er der endnu nok i Aalborg centrale Midtby, og den samlede gennemsnitlige belægningsgrad kommer ikke over 82 %. Desuden er der tre områder, hvor et stort pres på parkeringen vil være nær Vesterbro, i forbindelse med Nordkraft, Musikkens Hus og Havnefront II og Føtex, Salling samt det fremtidige Friis. En placering af nye parkeringshuse eller -kældre i henholdsvis vest- og østdelen af Aalborg centrale Bymidte vil desuden reducere kørslen over Slotspladsen og dermed binde bymidten og havnefronten bedre sammen. En liste over allerede vedtagne og mulige fremtidige parkeringshuse eller -kældre fremgår af tabel 6. Navn Nuværende antal Fremtidigt antal Forøgelse Kastetvej, privat Budolfi Plads Friis, privat Gåsepigen Musikkens Hus Salling, privat Sauers Plads Toldbodgade, privat Ialt Tabel 6. Vedtagne og mulige fremtidige parkeringsanlæg i Aalborg centrale Midtby. Aalborg Kommunes parkeringsfond bestod 1. juli 2008 af 9,4 mio. kr. Kommunen skal bidrage med et tilsvarende beløb ved etablering af et offentligt tilgængeligt parkeringsanlæg. Byrådet har i Budget 2009 ønsket P-fondsmidlerne anvendt i forbindelse med P-kælder for Musikkens Hus. Alternative muligheder for flere På længere sigt kan det, hvis der fortsat mangler parkeringsfaciliteter i Aalborg centrale Bymidte, være nødvendigt at anvende nedenstående tiltag som supplement. Aalborg Kommune kan lave aftaler med ejere af private forbeholdte med lavere belægningsgrader om natten om at opnå brugsret til en del af ne. Denne metode er anvendt i København. Potentialet er begrænset. P-Norm Aalborg Kommunes P-norm fra 1997 vil blive indarbejdet i Kommuneplan Administrationen af normerne har skabt en balance mellem behov for og efterspørgsel efter parkering herunder indgår også cykelparkering. For større områder som Kennedyarkaden og Havnefront II er der lavet særlige behovsvurderinger, hvori dobbeltparkering også indgår. Den anvendte administrationspraksis fortsætter uændret. Alternativt er Sauers Plads en mulighed. I dag er der 237, og etablering 20 af en parkeringskælder vil øge kapaciteten til

12 Parkeringsregnskab Med de opstillede forslag til etablering af nye, nedlæggelse af gamle samt øget parkeringsbehov som følge af aktiviteterne ifm. Havnefront II, Nordkraft og Nytorvsområdet ændres parkeringsforholdene i Aalborg centrale Midtby en del. Det fremtidige ekstra parkeringsbehov i forbindelse med Havnefront II, Nordkraft og Nytorvsområdet fremgår af tabel 7. Parkeringsbehovet i tabel 7 er beregnet med udgangspunkt i dobbeltudnyttelse af P-pladser. Anvendelse Antal P-behov Nordkraft området: Nordkraft 254 Eksisterende boliger 26 Havnefront II: Musikkens Hus 59 Øvrig bebyggelse i musikhusområdet 345 Utzon Center 102 Jomfru Ane Parken mv. 15 Nytorv området: Friis 116 Salling 66 Samlet antal ekstra 983 Tabel 7. Det fremtidige ekstra parkeringsbehov i forbindelse med Havnefront II, Nordkraft og Nytorvsområdet beregnet med udgangspunkt i dobbeltudnyttelse. Det antages, at fremtidige byggerier på Østre Havn og Østerbro Brygge indeholder de nødvendige parkeringsfaciliteter, og at de derfor ikke vil have indflydelse på dette parkeringsregnskab. Udover det øgede parkeringsbehov, nævnt ovenfor, skal der lægges det antal til, der ønskes nedlagt. Se tabel 8. Anvendelse Antal P-behov Ekstra behov ifm. Havnefront II 983 Lukning af : Stuhrsvej 200 Rendsburggade 250 Honnørkajen 145 Samlet behov for Tabel 8. Det fremtidige parkeringsbehov, som følger af den foreslåede nedlæggelse af parkeringsfaciliteter. Anvendelse Antal ekstra P-behov Samlet behov for P-faciliteter, under opførelse/planlægning: Kastetvej 286 Friis 815 Musikkens Hus 370 Salling Restbehov 1 Tabel 9. Parkeringshuse under etablering eller vedtaget. Med de planlagte og påbegyndte parkeringsanlæg dækkes behovet. Mulige parkeringskældre eller -huse, der kan dække restbehovet, fremgår af tabel 10. Anvendelse Antal ekstra Restbehov 1 Mulige fremtidige parkeringskældre eller -huse: Gåsepigen 153 Sauers Plads 128 Toldbodgade 240 Potentielle ekstra 520 Tabel 10. Planlagte og mulige nye parkeringskældre eller -huse. Etableringen af de 3 foreslåede parkeringsanlæg tjener hver deres formål. Ved Vesterbro afhjælpes det største parkeringspres som findes i øjeblikket, mens det nær Musikkens Hus og Nordkraft mv. giver den største behovsforøgelse. Aalborg Kommune overtager P-anlægget på Budolfi Plads i 2012 og evt. nedlæggelse/opretholdelse af P-kapaciteten indgår i den videre planlægning for området. Etablering af øget P-kapacitet på Sauers Plads giver mulighed for omdannelse af Frederiks Torv til ophold. Med lukning af de foreslåede parkeringsarealer samt behovet som følge af den igangværende omdannelse i Midtbyen, mangler der i Aalborg centrale Midtby. En del parkeringsfaciliteter er under etablering eller vil blive etableret. Det drejer sig om Friis, der er under opførelse, samt Kastetvej, Musikkens Hus samt Sallings udvidelse. Hvis sidstnævnte ikke etableres, vil det reducere parkeringsbehovet tilsvarende. Parkeringskapaciteten for disse planlagte nye parkeringsanlæg fremgår af tabel 9. 3 Under forudsætning af, at Salling får lov at udvide. Hvis ikke, bortfalder denne parkeringsplads, og behovet ifm. Havnefront II reduceres tilsvarende

13 Konklusion Med Parkeringsstrategi for Aalborg Kommune sætter Aalborg Kommune fokus på de fremtidige parkeringsforhold i kommunen. Strategien danner de overordnede rammer for en konkret parkeringshandlingsplan, som skal sikre en hensigtsmæssig udvikling af parkeringen i Aalborg Kommune til gavn for kommunens borgere, de handlende samt for miljøet. Der er inden for de seneste 5 år sket en vækst i den fjordkrydsende trafik i Aalborg på biler, svarende til ca. 6 %. Samtidig er der i perioden 1993 til 2007 sket en stigning i bilejerskabet i Aalborg Kommune på 25 % - en tendens som også gør sig gældende på landsplan. Denne udvikling har også skabt et større parkeringsbehov og mere parkeringssøgende trafik. Stigningen i antallet af biler på kommunevejene bevirker, at der er behov for en samlet og koordinerende indsats i forhold til parkeringsfaciliteterne i Aalborg Kommune og kommunen arbejder derfor med nedenstående målsætninger inden for parkeringsområdet: Aalborg Kommune vil arbejde for, at parkering primært sker på større parkeringsanlæg langs randgaderne i periferien af Midtbyen. Aalborg Kommune vil arbejde for, at ne i Midtbyen skal være forbeholdt korttidsparkering, mens langtidsparkering bør ske i periferien af Midtbyen. Parkering i Midtbyen skal etableres i P-huse eller P-kældre, og med et minimum forbrug af overfladeareal. Udenfor Aalborg centrale Midtby er der kun mindre problemer med parkeringsfaciliteternes belægningsgrad. I Aalborg centrale Midtby er der fortsat lidt flere, end der er brug for. Den højeste samlede gennemsnitlige belægningsgrad er midt på dagen 82 %. Der er dog en del af de mest attraktive parkeringsanlæg, der har næsten fuld belægning, og der er derfor en meget stor søgetrafik i området. I øjeblikket er der generelt tilstrækkelige parkeringsfaciliteter i Aalborg centrale Midtby. Dog er belægningsgraden omkring Vesterbro særlig høj. Derfor er de allerede meget fyldte på Budolfi Plads og ved Gåsepigen helt afgørende for, at trafikken kan afvikles i området. Med etablering af Utzoncenteret, Musikkens Hus og Nordkraft vil parkeringsbehovet øges markant i den østlige del af Aalborg centrale Midtby, og da der endvidere skal nedlægges i alt 600 midlertidige på Havnefronten, er flere i området en nødvendighed i fremtiden. Aalborg Kommune vil, udover allerede planlagte og påbegyndte parkeringsanlæg, søge P-fondens midler anvendt til i periferien af Den centrale Midtby. Med oprettelsen af nye større parkeringsanlæg i periferien af den centrale Midtby, er det målet at stort set alle lokaliteter i området skal være højest 250 meter fra et af de større parkeringsanlæg. Med etablering af Havnefront II, Musikkens Hus og Nordkraft stiger parkeringsbehovet i området med mellem ca og alt afhængig af, om der regnes med dobbeltparkering eller fuld P-norm. Samtidigt nedlægges ca. 600 midlertidige. Til at dække dette parkeringsbehov etableres allerede vedtagne parkeringsanlæg i forbindelse med Badehusvej, Friis, Musikkens Hus og Salling, i alt Derudover bør der snarest tages stilling til etablering af ekstra parkeringskældre eller -huse på henholdsvis Gåsepigen, Sauers Plads og Toldbodgade. De planlagte og mulige parkeringsanlæg fremgår af tabel 11. Navn Nuværende antal Fremtidigt antal Forøgelse Kastetvej, privat Budolfi Plads Friis, privat Gåsepigen Musikkens Hus Salling, privat Sauers Plads Toldbodgade, privat Ialt Tabel 11. De planlagte og mulige parkeringsanlæg i Aalborg centrale Midtby. Ved etablering af de foreslåede parkeringsanlæg bliver det muligt at nedlægge i Aalborg centrale Midtby og dermed forbedre det trafikale, opholdsmæssige og visuelle miljø i området. Med denne parkeringsstrategi som udgangspunktet opstilles de overordnede rammer for en parkeringshandlingsplan, der vil indeholde retningslinier for den fremtidige udvikling af parkeringsfaciliteterne i Aalborg Kommune over de næste 10 år. Baseret på målsætningerne for parkeringen og de fundne resultater i parkeringsanalysen er opstillet følgende virkemidler i strategien: Hvis Staten frafalder at inddrage merprovenuet fra parkeringsafgifter, vil Aalborg Kommune anvende en økonomisk parkeringsmodel til aktiv styring af, hvor der parkeres. En model for dette er en del af EU-projektet ARCHIMEDES. Aalborg Kommune vil opgradere det eksisterende P-info system, så også nye private parkeringsanlæg indgår i systemet. Med det opgraderede system kan parkanterne få et samlet overblik i realtid over parkeringsmulighederne i Aalborg Midtby. Aalborg Kommune vil følge udviklingen i parkeringsforholdene i City Syd området tæt. Kommunen vil opfordre City Syd til at fremme implementering af et P-infosystem i området

14 Det videre forløb Parkeringsstrategien forelægges TMU den 22. januar Parkeringsstrategien munder i midten af 2009 ud i en konkret Parkeringshandlingsplan for Aalborg. I slutningen af 2009, sideløbende med godkendelse af Kommuneplan 09, sker politisk vedtagelse af Parkeringshandlingsplanen og dermed en konkret parkeringspolitik for Aalborg. I perioden implementeres parkeringsstrategien

15 Bilag

16 Bilag

17 Bilag

18 Bilag 4 Ordliste Privatejede P-pladser eller P-anlæg Offentlig-ejede pladser eller P-anlæg Offentlig tilgængelig Forbeholdte pladser P-anlæg og P-pladser er privatejede som f.eks. Kennedy-arkaden og Palads. P-pladserne og kan være enten reserverede, offentlig tilgængelige eller en blanding af begge dele. Kommunale bestemmelser gælder ikke privatejede pladser. P-anlæg og P-pladser ejes af det offentlige. Kommunale bestemmelser er gældende. P-pladser er tilgængelige for alle. Kan ikke reserveres. Kan være såvel offentligejede som privatejede. P-pladser er reserverede og er typisk privatejede. 34

19 Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

Parkeringsstrategi April 2007

Parkeringsstrategi April 2007 Parkeringsstrategi April 2007 PARKERINGSSTRATEGI HORSENS 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG RESUMÉ...3 PARKERINGSFORHOLD I MIDTBYEN...5 1.1 34.000 PARKERINGER PR. DAG I MIDTBYEN...5 1.2 MIDTBYENS 7.700

Læs mere

Parkeringshandlingsplan

Parkeringshandlingsplan Parkeringshandlingsplan 2013 Indhold Forord 3 Bilag: Indledning 4 1. Kort over p-anlæg 18 Målsætning for parkeringen 5 2. Parkeringsanalyser 19 Parkeringsforhold 6 3. Belægning i Aalborg Midtby - morgen

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Titel: Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Institut for Samfundsudvikling og

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

www.aalborgcity.dk 1 TO Nytårsdag 1 1 SØ 1 SØ 2 FR 2 MA Gademøde 6 2 MA 10 3 LØ Fødevaremarked 3 TI Gademøde 3 TI Service Crew 4 ON Gademøde 4 ON 4 SØ 5 TO Gademøde 5 TO 5 MA 2 6 FR Gademøde 6 FR 6

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger April 2013 Indhold 1 Resumé og konklusioner... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Overordnet

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

PARKERING 2015. Parkeringsredegørelse

PARKERING 2015. Parkeringsredegørelse PARKERING 2015 Parkeringsredegørelse PARKERING 2015 I forbindelse med Budget 2015 vedtog Borgerrepræsentationen følgende: Budgettekst Parkeringsredegørelse (B15) Parterne er enige om, at Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring Indsigelser/ bemærkninger vedr. Lokalplan 19-001 Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen (ændringer foretaget i lokalplanen er markeret med fed) 1 Kulturarvsstyrelsen, bygninger Foreslået ændring til

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION Projektchef Kristian Bransager 1 De danske byer må bindes tættere sammen ". the analysis confirms that city productivity tends to increase with city size; doubling city size is found to be associated with

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ 1 ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ Østre Havn 11. november 2011/ 2 3 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 36/ 37/ 38/ Indhold Referencefotos

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009 www.viva-bolig.dk + = Boligselskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden er gået sammen om en fællesadministration. På grund af fysisk sammenflytning

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Parkeringsnotat. Indhold. - udredning af muligheder, udfordringer og dilemmaer

Parkeringsnotat. Indhold. - udredning af muligheder, udfordringer og dilemmaer Parkeringsnotat - udredning af muligheder, udfordringer og dilemmaer Indhold 1. Baggrund...2 1.1 Udvalgets medlemmer:...2 2. Indledning...3 2.1 P-normer jf. kommune- og lokalplaner...3 2.2 Detailhandelsanalyse

Læs mere

Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006.

Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006. Teknik- og Miljøforvaltningen Vej & Park NOTAT Miljø- og Teknikudvalget 23. november 2006 Journalnr. -- /OLEBAC Bilag 1 Parkeringsstrategi - Evaluering Del 1 Evaluering af parkeringsordningen i Indre By,

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

Butik i Kennedy Arkaden + 3 mio. besøgende pr. år 36 m 2

Butik i Kennedy Arkaden + 3 mio. besøgende pr. år 36 m 2 Butik i Kennedy Arkaden + 3 mio. besøgende pr. år 36 m 2 Central beliggenhed i Aalborg Lige ved Aalborg banegård og rutebilstation 350 p-pladser i parkeringshus Blandt lejerne er Jyllands største biograf,

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

PRODUKTKATALOG SPECTACULARS

PRODUKTKATALOG SPECTACULARS PRODUKTKATALOG SPECTACULARS don t blend in TAND OU T PLACERINGER Aalborg 71 4 9 5 3 2 10 11 G 6 8 4 For optimal visning: Randers Århus Adobe Reader / browser 71 4 9 5 3 2 10 11 6 8 F 4 Går til skrevne

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Strategi for Byernes Erhverv

Strategi for Byernes Erhverv Strategi for Byernes Erhverv Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk/ Nye rammebetingelser for virksomheder kort fortalt Indhold Forord 5 Indledning 6 Ny metode til planlægning

Læs mere

Læssezoner ved Vesterbrogade

Læssezoner ved Vesterbrogade Københavns Kommune Læssezoner ved Vesterbrogade - Benyttelse samt handlendes vurdering Juni 2006 Københavns Kommune Læssezoner ved Vesterbrogade - Benyttelse samt handlendes vurdering Juni 2006 Dokument

Læs mere

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem.

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem. Vi udfører parkeringskontrol på private parkeringspladser Erfaringer viser desværre, at mange ikke har den mindste respekt for private parkeringspladser. Alt for mange kører ind på private områder, og

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H7 for Louisiana og Humlebæk Kirkegård m.m Juni 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere