TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE M.FL. JULI 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE M.FL. JULI 2012

2 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN OVERORDNET KONKLUSION EJENDOMSOPLYSNINGER KOMMUNALE OPLYSNINGER VURDERING AF BYGNINGSDELENES STAND TAGVÆRK KÆLDER OG FUNDERING FACADER / SOKKEL VINDUER UDVENDIGE DØRE TRAPPER PORTE / GENNEMGANGE ETAGEADSKILLELSER WC / BAD KØKKEN VARMEANLÆG AFLØB KLOAK VANDINSTALLATION GASINSTALLATION VENTILATION EL / SVAGSTRØM ØVRIGE BYGNINGSDELE PRIVATE FRIAREALER BYGGEPLADS/ STILLADS DIVERSE UFORUDSETE UDGIFTER TEKNISK RÅDGIVNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN. 21

3 Kort beskrivelse af ejendommen 1.0 INDLEDNING. Denne overordnede tilstandsrapport beskriver kort den byggetekniske stand af ejendommen Maltagade m.fl.. Formålet med rapporten er at give en overordnet vurdering af ejendommens tilstand således at boligforeningen dels får et overblik over ejendommens byggetekniske tilstand og dels et redskab til at gennemføre anbefalede byggearbejder i en prioriteret rækkefølge set ud fra et byggeteknisk synspunkt. Rapporten berører derfor ikke nødvendigvis samtlige bygningsdele på ejendommen. Bilag til nærværende rapport er en vedligeholdelsesplan over de foreslåede arbejder i de kommende år. 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. Ejendommen ligger på Maltagade 15-19/Parmagade 46-52/Siciliensgade 2-4 i Københavns Kommune. Ejendommen er ifølge BBR-ejermeddelelse af den 29/ bygget i 1934 og består af 9 opgange med hver 5 etager samt kælder og loft. I ejendommen er der i alt 94 beboelseslejligheder. Lejlighederne varierer mellem 1 og 4 værelser, og er på ca m 2. Alle lejligheder har eget køkken og wc-/ baderum. Kælderen bruges til pulterrum for beboerne, cykelrum, varmecentral samt vaskeri. Taget er et helt nyt sadeltag med røde tegl. Facader fremstår i gulstensmurværk. Vinduerne er nyere træ/alu-vinduer med termoglas. Trappeopgangene er udført med betontrapper, der fører helt op på loftet. Der er indlagt fjernvarme i ejendommen som producerer varme til lejlighedernes radiatoranlæg og til varmt brugsvand. Faldstammer og vandrør i ejendommen er nye. Kloak er helt ny og/eller strømpeforet i Alt regnvand er ført til nedsivning i faskine der ligger under græsarealet i gården

4 Overordnet konklusion 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. Ejendommen er generelt i rigtig god stand. Der er ikke nogen meget presserende vedligeholdelseopgaver. Inden for den kommende 10 års periode børe der dog planlægges en istandsættelse af facademurværket der bør omfatte en fuldstændig omfugning af facaderne og en eftergang og rustbeskyttelse af indmurerede ståloverlæggere over vinduerne. Energimæssigt kan facaderne optimeres ved at efterisolere gårdfacaden og udskifte vinduer. Det bør overvejes at udskifte radiatoranlægget så de nye radiatorer placeres under vinduer i stedet for som nu midt i bygningen. Dette vil give en stor forbedring af varmeudnyttelsen i bygningen. Varmeforbruget vil blive formindsket og komforten i lejlighederne vil blive forbedret. Trappeopgange fremstår i udmærket stand, men bør inden for den kommende 10 års periode istandsættes og males med nye farver

5 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. BBR-ejermeddelelse af d. 29/4-2011: Opførelsestidspunkt 1934 Ejendomsnummer Matrikelnummer 3590 Sundbyøster, København Bebygget areal for bygningen 1057 m² Samlet bygningsareal 5285 m² Samlet boligareal 5183 m² Antal beboelseslejligheder 94 Samlet erhvervsareal 0 Antal erhvervslejemål 0 Oplysninger fra Kulturarvsstyrelsen: Bevaringsværdi *) 3 *) Bevaringsværdi 1-3 er høj, 4-6 er middel og 7-9 er lav

6 5.0 VURDERING AF BYGNINGSDELENES STAND. De vigtigste af bygningsdelene er kort beskrevet. Tag, facader og vinduer er registreret fra stilladser opstillet i forbindelse med verserende byggesag. Vi har besigtiget et antal tilfældigt udvalgte lejligheder under registreringen for at bedømme tilstanden af de bygningsdele, som foreningen skal stå for at vedligeholde.der er ikke taget huller i konstruktionsdele, installationer, overfladebeklædninger etc. Alle priser er angivet i medio 2012 niveau. Priserne er håndværkerudgifter ekskl. moms TAGVÆRK. Tagbelægningen og alle til taget hørende bygningsdele er fuldstændigt udskiftet i foråret Den nye tagkonstruktion består af røde falstegl udlagt over et fast undertag af brandimprægnerede brædder med undertagspap. Udsnit af tagflade imod Parmagade

7 Alle udluftningshætter, samt tagrender, tagnedløb er udskiftet til nyt udført i zink. Alle tagvinduer er nye. Der er etableret nye brandkamserstatninger under tagfladerne der deler den samlede tagflade op i 3 brandsektioner. Tagflade set indefra ved brandkamserstatning. I forbindelse med tagudskiftningen er de eksisterende spærkonstruktioner gennemgået og rådskader er udbedret. Der er foretaget forebyggende imprægnering mod svamp og råd i tagfod. Taget fremstår i perfekt stand og der skal ikke forventes vedligeholdelsesarbejder på taget i den kommende 10 års periode. Energibesparelser. Taget udgør en meget stor overflade, som ikke er isoleret. Taget burde derfor være et interessant mål for efterisolering. Efterisolering af skråt tag mod uopvarmet loftsrum betragtes dog foreløbigt ikke som byggeteknisk korrekt, og indgår ikke i de løsninger som anbefales af eksempelvis Videncenter for Energibesparelser. Der er dog ejendomme som uanset dette vælger at udføre denne isolering, og det må forventes at der bliver høstet erfaringer i de kommende år, og udarbejdet vejledninger i sikker udførelse om muligt. Hvis ejendommen på et tidspunkt bliver mødt med krav om at reducere sit varmetab, bør dette punkt dog igen undersøges KÆLDER OG FUNDERING. Der er fuld kælder under hele ejendommen. Kælderen benyttes til opbevaring, cykler, varmecentral m.m

8 Fundamenterne et betonstøbte til umiddelbart over terrænniveau. Herfra er det murværk. Skillevægge er murede. Der er ikke registreret problemer med ejendommes fundering. Der er ikke konstateret større sætningsrevner i fundamenter eller facadevægge så de formodes at fundamenternes bæreevne er tilstrækkelig. Generelt er der ikke nævneværdige fugtproblemer i fundamenterne. Der ses lokale afskalninger af puds og maling på kælderydervægge ligesom der på de murede skillevægge ses pudsafskalninger i bunden ved kældergulvene.dette skønnes dog ikke at have betydning for bygningens levetid og der foreslås ingen foranstaltninger. Kældergulvene et støbte betongulve. Disse er erfaringsmæssigt støbt direkte på terrænet. Der revner enkelte steder og tegn på let fugtpåvirkning. Det anbefales dog ikke at foretage nogle tiltag på kældergulvene med mindre der skal være sikkerhed for at gulvene er tørre. De er adgang til kælderen via 3 udvendige betontrapper. Disse er istandsat i 2012 og fremstår i god stand, med helt nye rækværker. Energibesparelser. Der foreslås ingen foranstaltninger FACADER / SOKKEL. Murværket på gadefacaden er blakmuretrødstens. Dog er trappehuse/karnapper imod Parmagade opmuret i gule sten, der er delvist hvidmalet ud for altanerne. Udsnit af gadefacade mod Parmagade. I forbindelse med tagudskiftningen i 2011 er der foretaget en nødtørftig gennemgang af murværket på gadefacaden. Gennemgangen har omfattet følgende arbejder: - 6 -

9 Lukning af åbne fuger og sætningsrevner i murværk. Etablering af mørtelbanketter over murede fremspring ved trappevinduer og gadedøre. Rustbeskyttelse af synligt tærede vinduesoverlæggere. Afrensning og malerbehandling af malet murværk. Med disse vedligeholdelsearbejder er tilstanden af facaden sikret en tid fremover. Der må dog forventes at der i den kommende 10 års periode må foretages en gentagelse af disse vedligeholdelse arbejder på gadefacaderne. Fugerne imellem murstenene er relativt svage og den yderste hårde skal er mange steder faldet af, så den meget porøse mørtelfuge sidder ubeskyttet. Den vil med tiden slides af vind og vejr så fugerne bliver mere og mere dybtliggende. Over alle vinduer og døre på gadefacaden ligger der jernprofiler til at aflaste overliggende murværk. Disse jern ligger relativt yderligt og er dels en utilsigtet kuldebro, men er også nemt udsat for fugt og dermed risikerer de at ruste, hvilket vi har konstateret forskellige steder på facaderne. Rusten ståloverligger over trappevindue - 7 -

10 Stålprofil over vinduer til beboelse. Det må påregnes at der med tiden vil opstå nye skader på murværk grundet rustne jern. Når jern ruster, udvider det sig og skubber dermed til de omkringliggende mursten. Derved åbnes murværket yderligere og der kommer mere fugt til. Derved forstærkes rustdannelserne m.v. Derfor er det vigtigt at holde murværket intakt og i god stand. Dette kan gøres som i denne omgang, ved at gennemgå facaderne for synlige skader. På grund af fugernes porøsitet er det dog svært af afgrænse udbedrringerne og at opnå et pænt resultat. Derfor anbefales det at foretagen en fuldstændig omfugning af murværket og i den forbindelse foretage en grundig registrering af evt. rustne jernoverlæggere og foretage en rustbeskyttelse af disse. Murværket på gårdfacaden fremstår i blankmuret gulstensmurværk. I forbindelse med tagudskiftningen er der foretaget en nødtørftig gennemgang af murværket på gårdfacaden, hvor der er udført lukning af åbne fuger og sætningsrevner i murværk. Med disse vedligeholdelsesarbejder er tilstanden af facaden sikret en tid fremover. Der må dog forventes at der i den kommende 10 års periode må foretages en gentagelse af disse vedligeholdelse arbejder på gårdfacaderne. Fugerne på gårdfacaderne er i store områder så møre at det må anbefales at foretage en fuldstændig omfugning af disse inden for den kommende 10 års periode. Mod både gade og gård er der monteret altaner ud for hver lejlighed. Altanerne er udført i aluminium og monteret på indspændte ståludlæggere. Altanerne fremstår generelt i god stand. Sokler er grundigt istandsat og malet i

11 Energibesparelser. Facaden udgør en stor overflade, og står for en stor del af bygningens samlede varmetab. Den korrekte måde at efterisolere en muret facade, er ved udvendig isolering afsluttet med eksempelvis puds, skærmtegl eller andet. Det vil dog forandre bygningens udseende væsentligt, og erfaringsmæssigt giver kommunen ikke tilladelse til dette på gadefacaden. Mod gården vil der dog formodentlig godt kunne opnås tilladelse til at efterisolere facaderne. Det kan overvejes at udføre en sådan efterisolering i forbindelse med en eventuel beslutning om udskiftning af vinduer, så disse kan rykkes med ud i facaden. I forbindelse med en evt. efterisolering af gårdfacaden vil der være en udfordring i at få tilpasset altanerne til den nye murtykkelse. Forhåbentlig kan det klares ved at forlænge udlæggerjernene med det vil kræve en genneregning af statikken. Priser. Fuldstændig omfugning af hele gårdfacaden Udvendig efterisolering af hele gårdfacaden inkl. nye sålbænke Afsat til ombygning af altaner i forbindelse med efterisolering af gårdfacade Fuldstændig omfugning af hele gadefacaden, herunder eftergang af jernoverlæggere over vinduer m.m VINDUER. Ejendommens vinduer/altandøre er ca. 20 år gamle træ-alu vinduer fra Velfac. Vinduerne er opbygget over trækarme, med en udvendig aluminiumskappe og med vinduesrammer i rent aluminium. Vinduerne er vedligeholdelsesfri. De skal ikke males pga. aluminiumsoverfladerne. Der bør dog med jævne mellemrum foretages en eftergang og smøring af hængsler og greb

12 I forbindelse med at der har været opstillet stilladser til tagudskiftningen er fugerne omkring vinduerne udskiftet fra ekspanderende fugebånd til en gummibaseret fuge, da der tidligere blot var monteret et fugebånd der ikke var vindtæt. Det eksisterende fugebånd er skåret ud og der er i stedet etableret en blød gummifuge, der sluttet tæt til karm og murværk. Grundet vinduernes konstruktion ligger fugen meget dybt, og der har ikke været mulighed for at tilføre ekstra isolering bag karmene. Omfugningen er udført bedst muligt ud fra de givne vilkår, men tætningen og isoleringen omkring vinduerne er fortsat ikke optimal. Fugebånd på vindueskarm. Nyetableret gummifuge. Endvidere er alle gummitætningslister i rammerne blevet udskiftet da de gamle i mange tilfælde har været trykket flade og ikke sluttede tæt. De 20 år gamle vinduer er af den tidlige generation af combi-vinduer. Kvaliteten og isoleringsevnen på nyere vinduer er blevet stærkt forbedret i den forgangne periode. Dette kombineret med den manglende isolering omkring vinduerne kan retfærdiggøre at et kan overvejes at udskifte vinduerne. Fordelene ved at få nye vinduer, uanset typen, vil være: Kvaliteten af vinduer er forbedret væsentligt siden 1980 erne m.h.t. produktionsdetaljer, trækvalitet, holdbarhed på termoglas, certificering etc. Alle termoglassene vil være nye, så den meget store udgift til jævnlig udskiftning af punkterede termoglas i de kommende 10 år er sparet (Termoglas begynder at punktere efter ca år, og alle vinduerne må forventes at være punkteret efter år) Vinduerne vil have en væsentligt bedre isoleringsevne - nye vinduer er ca. dobbelt så isolerende som de nuværende

13 Med bedre isoleringsevne kommer også mindre kondensdannelse på indersiden af vinduerne. Vinduerne kan udføres med en bedre lyddæmpning end de nuværende. Alle tætningslister vil være helt nye. Hvis der træffes beslutning om at udskifte vinduerne, kan selve udskiftningen vente til vinduerne betjeningsmæssigt eller udseendemæssigt bliver for ringe, eller omfanget af punkterede vinduer bliver for stort. Det er svært at sige hvor mange år dette tager, vi har i vedligeholdelsesplanen foreløbigt indsat udskiftning i år Energibesparelser. I 1992 var minimumskravet til vinduers U-værdi typisk 2,9. Kun få ejendomme efterspurgte bedre isolering. U-værdien fortæller hvor meget varme der strømmer ud gennem en kvadratmeter. Jo højere U-værdi jo højere varmetab og dermed energiforbrug. U-værdien på de nuværende vinduer måles kun midt på glasset, hvor termoglasset fungerer bedst. Langs kanterne er der væsentlige kuldebroer fordi afstandsstykket mellem glasset er udført i aluminium. På termofotoet ovenfor kan man se hvor kolde kanterne på et ældre termoglas er. I dag er der krav om måling af U-værdi som gennemsnit for hele vinduet, hvilket har medført at producenterne har optimeret hele vindueskonstruktionen for at få reduceret varmetabet. Minimumskravet er i dag er et U

14 værdigennemsnit på 1,4, som typisk opnås blandt andet ved at selve termoglassets midte har en U-værdi på ca. 1,0. Ved sammenligning mellem de nuværende og nye vinduer er der derfor en væsntlig energibesparelse at opnå. Priser. Udskiftning samtlige vinduer/altandøre i ejendommen UDVENDIGE DØRE. Gadedørene og døre til udvendige kældertrapper udskiftes i Der foreslås ingen foranstaltninger 5.06 TRAPPER. I hver opgang er der én trappe der fører fra gade døren og helt op til loftet. Endvidere er der via en indvendig dør forbindelse til en kældertrappe. De to trapper er adskilt af en brandør. Trappeløbene og mellemreposer er alle udført i beton. Døre til lejligheder er branddøre. Trapperne fremstår i udmærket vedligeholdelsesstand men dog med slid efter daglig brug igennem en del år. Inden for den kommende 10 års periode må det dog påregnes en maleristandsætte trappeopgangene, for at opretholde den gode stand. I den forbindelse vil der være mulighed for at optimere farvevalget. Linoleumsbelægningerne er i udmærket stand og har med god vedligeholdelse en del års levetid i sig endnu. I forbindelse med en fuldstændig ommaling af trappeopgangene kan det dog komme på tale at udskifte belægningerne for at afstemme farverne. Istandsættelse af trappeopgange ses ofte at have en positiv indvirkning på førstehåndsindtrykket eks. i forbindelse med købs-/salgssituationer. Priser

15 Priser. Fuldstændig maleristandsættelse af alle overflader på 9 trappeopgange inkl. døre og vinduer Udskiftning af linoleum i alle trappeopgange PORTE / GENNEMGANGE. Der er gennemgang fra Maltagade til gården via portgennemgang, der er lukke med en gitterlåge. Der foreslås ingen foranstaltninger ETAGEADSKILLELSER. Etagedækket imellem kælder og stueetage er et støbt betondæk. Der er ikke synlige skader at se i de tilgængelige områder, hverken grundet fugt eller sætninger. Etageadskillelsen imellem 4. sal og loft er et traditionelt træbjælkelagsdæk, med indskudsbrædder og indskudsler. Der ses ingen skader i de besigtigede områder. Der er foretaget en efterisolering af øverste etageadskillelse ved indblæning af mineraluld i hulrummene i etageadskillelsen. Energibesparelser. Da der er indblæst mineraluld i øverste etageadskillelse er der gjort hvad der er umiddelbart rentabelt for at spare energi. Det er muligt at reducere varmetabet mod loftet yderligere, men det kræver at der udlægges isolering og nye gulve, at loftsrum og døre demonteres og tilpasses/udskiftes, ligesom adgang fra trapper og loftshøjder kan blive svær at løse tilfredsstillende. Tilbagebetalingstiden er af samme grund typisk mere end 100 år. Mod kælderen er det tilsvarende svært at isolere mere, grundet loftshøjden. Derudover vil mere isolering betyde at der ikke er inspektionsmulighed til kælderbjælkerne. Desuden kan temperatursænkningen i kælderen som isoleringen medfører, skubbe fugtbalancen mere end konstruktionerne kan klare

16 5.09 WC / BAD. Alle lejligheder er forsynet med badeværelser der er forskellige med hensyn til stand og udførelse. Badeværelser vedligeholdes som et individuelt arbejde af den enkelte beboer. Der er ikke i denne rapport taget stilling til den tekniske udførelse eller lovligheden af de etablerede badeværelser KØKKEN. Alle lejligheder er forsynet med køkken, som i mange lejligheder er fornyet siden opførelsen. Renovering af køkkener sker løbende som individuel forbedring af den enkelte beboer VARMEANLÆG. Ejendommen har en fjernvarmebaseret varemcentral der forsyner lejligheden med varme til radiatoranlægget og med varmt brugsvand. Varmecentralen ligger i kælderen under ejendommen. Varmecentralen fremstår i rimelig god stand og der skal ikke forventes særlige udgifter til vedligeholdelse af denne, udover til den almindelige drift. Når pumper en gangg skal udskiftes bør de udskiftes til enegibesparende pumper. Centralvarmeanlægget er et et-strenget radiatoranlæg med øvre fordeling. Alle varmestigstrenge er på loftet forsynet med strengreguleringsventiler af typen STA-D, som hvis de har korrekt størrelse og indstilling vil sikre en god varmefordeling i hele ejendommen. Hvis varmefordelingen ikke rigtigt fungerer med de eksisterende strengreguleringsventiler kan det det overvejes at montere nye tidssvarende strengreguleringsventiler oog i den sammenhæng få beregnet de helt korrekte forindstillinger på de nye strengreguleringsventiler. Stigstrengene og radiatorerne er generelt placeret i midten af bygningen. En del af de oprindelige radiatorer er formodentligt blevet udskiftet efterhånden som de er gennemtærede, eller fordi de oprindelige har givet for lidt varme

17 Hvis radiatoranlægget fungerer tilfredsstillende, vil der ikke skulle afholdes væsentlige udgifter til vedligeholdelse af radiatoranlægget ud over almindelig løbende vedligeholdelse af rør, radiatorer og termostatventiler. Energibesparelser. Selvom radiatoranlægget med løbende vedligeholdelse kan holde mange år endnu, bør det overvejes at udskifte det samlede radiatoranlæg til et nyt to-strenget anlæg med radiatorerne placeret under vinduerne. Radiatorerne på det nuværende radiatoranlæg er fortrinsvis placeret i midten af bygningen, hvilket bevirker at der ved stort opvarmningsbehov er meget varmt i lejlighederne nær radiatorerne, og meget koldt ved vinduerne/ydervæggene. Med et nyt to-strenget radiatoranlæg med radiatorerne placeret under vinduerne, vil man opnå en jævn fordeling af varmen i hele lejligheden, da radiatorerne bryder kuldenedfaldet fra vinduerne. Pga. den bedre komfort med radiatorerne placeret under vinduerne, vil det være muligt at nedsætte temperaturniveauet på varmeanlægget og i lejlighederne, med varmebesparelse til følge. Priser. Udskiftning af det samlede radiatoranlæg til et nyt to-strenget anlæg Montering af nye tidssvarende strengreguleringsventiler i kælder, inkl. asbestsanering og retablering af isolering, og inkl. åbning af alle ventiler på loft Beregning af forindstillinger på nye strengreguleringsventiler i kælder AFLØB. Samtlige faldstammer i køkkener og i badeværelser/toilet er udskiftet til nye i rustfrit stål. Der forventes ingen udgifter i forbindelse med afløbsinstallationerne

18 5.13 KLOAK. Alle kloakledninger er udskiftet i Enkelte ledningsstræk er strømpeforet. Alle gulvafløb i kælderen er udskiftet til nye afløb med højvandslukke for at forebygge mod oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnskyl. Alt regnvand er ført til nedsivning i faskine der ligger under græsarealet i gården. Der forventes ingen udgifter VANDINSTALLATION. Både koldt- og varmtvands ledninger og stigstrenge er udskiftet til nyt udført i rustfrit stål. Der forventes ingen udgifter GASINSTALLATION. Der er indlagt gas i ejendommen, som indføres og fordeles i kælderen. Gasnettet ser ved visuel bedømmelse ud til at være i rimelig god stand. Der forventes ikke udgifter i forbindelse med gasinstallationerne udover almindelig løbende vedligeholdelse VENTILATION. Ejendommen har kanaler til naturlig ventilation i køkkener og badeværelser, der afsluttes i udluftningshætter i tagfladen. Kanalerne er blevet renset i forbindelse med tagudskiftningen og fremstår i god stand og er godt fungerende. I nogle af lejlighederne er der tilsluttet emhætter eller mekaniske ventilatorer til aftrækskanalerne. Dette er uhensigtsmæssigt, da kanalerne er beregnet til undertryk, og ikke er tilstrækkeligt tætte, ligesom luften kan blive kastet ned i lejlighederne ved afkastet på taget. Resultatet kan derfor være lugtgener i andre lejligheder. Endelig har ventilatorerne oftest ringe effekt, ligesom de reducerer ventilationsarealet al den tid de er slukket, hvilket normalt er over 23 timer i døgnet

19 5.17 EL / SVAGSTRØM. Ejendommens fællesinstallationer fremstår i udenmærket stand uden tegn på særlige problemer i det daglige. Belysning på hovedtrapperne består af simple lamper, som opfylder sit formål med at oplyse trappen, men ikke er særligt dekorativ. Lamperne er tilsluttet en trappeautomat. Forsyningsinstallationen er den oprindelige installation med stofledninger i stålrør. Ledningerne er gamle og følsomme overfor f.eks. fugt, og må betegnes som utidssvarende. Hvis der opstår fejl på installationen, f.eks. i form af sikringer som går eller fejlstrømsrelæ som slår fra, bør det overvejes at udskiftes hele trappelysinstallationen, enten kun på den trappe som har problemet, eller på alle trapperum. I forbindelse med en generel trapperumsistandsættelse bør der under alle omstændigheder etableres nye skjulte ledningsføringer og opsættes mere dekorative lamper. Selv om trappelysinstallationerne er utidssvarende, kan en udskiftning godt vente til de begynder at give problemer. En egentlig vurdering af el-installationerne i lejlighederne kan udføres af en el-installatør (el-tjek), men de problemer som måtte blive afdækket, er det normalt den enkelte ejers ansvar at udbedre. Boligforeningen kan dog overveje at sætte fokus på dette emne, idet en eventuel defekt kan give problemer som berører hele ejendommen. Forsyningsselskabet opkræver i dag en årlig målerafgift hos hver forbruger/lejlighed. Denne afgift kan spares, hvis alle i ejendommen frafalder deres krav på frit valg af el-leverandør. Der vil være en udgift til etablering af hoved- og bimålere, ligesom der vil være en løbende udgift til udskiftning af bimålere. og herefter vil elforbrug blive afregnet på samme måde som varme i dag bliver afregnet, med boligforeningen som mellemled. Vi finder umiddelbart at en sådan sammenlægning kun er relevant hvis der også forventes at skulle etableres solcelleanlæg, idet besparelsen ellers vil være lidt for lille i forhold til etablerings- og driftsomkostninger. Energibesparelser. Størsteparten af ejendommens el-forbrug aftages af de enkelte andelshavere, og er ikke synligt for andelsboligforeningen

20 Andelsboligforeningen kan således primært begrænse el-forbruget ved at sikre at belysning løbende sker med de optimale lyskilder i forhold til funktion og el-forbrug ØVRIGE BYGNINGSDELE. Ingen foranstaltninger PRIVATE FRIAREALER. Mod gade er der fælles havearealer foran alle opgangene. Disse fremstår i udmærket stand. Fortovene og adgangsstierne til opgangen er blevet omlagt i 2012 og fremstår i god stand. I gården er der i 2012 etableret helt nye belægninger og fælles haveanlæg med tørrestativer, skur og overdækket terrasse m.m. Alt fremstår i god stand. Gårdarealer 5.20 BYGGEPLADS/ STILLADS. Når man sætter større byggearbejder i gang skal der afsættes et beløb til byggepladsindretning til opstilling af skure, materiale- og affaldscontainere, byggestrøm, vand og afløb etc., hvilket erfaringsmæssigt andrager ca. 5 % af håndværkerudgifterne. Når der skal udføres byggearbejder på ejendommens tag, facader og vinduer er det nødvendigt at opstille stillads

21 Priser. Nødvendigt stillads i forbindelse med arbejder på gadefacader Nødvendigt stillads i forbindelse med arbejder på gårdfacader

22 Uforudsete udgifter/teknisk rådgivning 6.0 DIVERSE UFORUDSETE UDGIFTER. Når der gennemføres byggearbejder på en ældre ejendom, er det ofte er vanskeligt at forudsige hvad der gemmer sig i de gamle konstruktioner. Der bør derfor erfaringsmæssigt afsættes ca. 10 % til diverse uforudsete udgifter. Det er også vigtigt med en buffer i budgetrammen, der kan anvendes til eventuelle naturlige mindre tillægsarbejder som boligforeningen måtte ønske udført under byggeriet. 7.0 TEKNISK RÅDGIVNING. Ved gennemførelse af større arbejder på ejendommen bør ejendommen søge byggeteknisk rådgivning. Byggeteknisk rådgivning omfatter: Drøftelse og fastlæggelse af foreningens ønsker og behov, Udarbejdelse af beslutningsgrundlag, Myndighedsbehandling, Udarbejdelse af hovedprojekt, inkl. udbudsmateriale, Indhentning af tilbud fra håndværkere/ entreprenører Vurdering af tilbud, Byggestyring og koordinering af håndværkere/ entreprenører, Tilsyn med arbejdets udførelse, Afholdelse af byggemøder, Byggeregnskab, attestering af fakturaer etc., Afslutning og mangelgennemgang. Diverse forhandlinger med myndigheder. Ved at bruge en teknisk rådgiver, opnår ejendommen langt større sikkerhed for at projektet er fornuftigt sammensat i forhold til ejendommens behov, at der indhentes gode tilbud, at arbejdet udføres i en god kvalitet og at ejendommen har solid hjælp til at træffe gode beslutninger undervejs i byggeriet. Vi har i vedligeholdelsesplanen foreløbigt afsat 15 % af de samlede håndværkerudgifter til teknisk rådgivning, således at der er et råderum for boligforeningen. Udgiften til teknisk rådgivning afhænger af det konkrete projekt som skal gennemføres. Når det konkrete projekt er fastlagt, kan vi oplyse den nøjagtige udgift

23 Uforudsete udgifter/teknisk rådgivning 8.0 VEDLIGEHOLDELSESPLAN. I den bilagte vedligeholdelsesplan er alle overslagspriserne i tilstandsrapporten samlet for samtlige de foreslåede arbejder. De nødvendige og ønskelige foreslåede arbejder er planlagt udført inden for en 10 års periode ud fra en vurdering af, hvornår de teknisk set bedst udføres. Vi foreslår, at den endelige prioritering foretages i nøje samarbejde mellem a4 arkitekter og ingeniører a/s, foreningens bestyrelse og foreningens administrator. Vedligeholdelsesplanen kan således blive foreningens grundlag for en løbende prioritering af de arbejder, der skal udføres nu og de arbejder, der skal udføres i fremtiden. Rapporten anbefales opdateret ca. hvert år så den hele tiden holdes á jour med hensyn til priser og tidspunkter for planlægning af gennemførelse af arbejderne. a4 arkitekter og ingeniører a/s Jesper B. Thomsen Den 20. juli

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 60 m³ Fjernvarme, 2993 kwh el, 314 m³ varmt vand

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 60 m³ Fjernvarme, 2993 kwh el, 314 m³ varmt vand SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Linnésgade 27 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1361 København K BBR-nr.: 101-346102 Energikonsulent: Jakob Madsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 8 Munkeparken, Rimmens Allé, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Inddragelse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hvidkildevej 3 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hvidkildevej 3 Postnr./by: SIDE 1 AF 37 Adresse: Hvidkildevej 3 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-248224-001 Energikonsulent: Anders Bojsen-Møller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 17 Adresse: Tårnvej 51 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-071814-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Pebermyntevej 1 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-115205-002 Energikonsulent: Peter Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Energimærke. Adresse: Istedgade 55 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Istedgade 55 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Istedgade 55 Postnr./by: 1650 København V BBR-nr.: 101-268071-001 Energikonsulent: Rudi Tobisch Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Pilegårdsvej 22 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 159-105776-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere