AB Godthåbsvej Overordnet tilstandsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport"

Transkript

1 A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr Tel. (+45) AB Godthåbsvej Overordnet tilstandsrapport Sagsnr Februar 2015 Gladsaxevej Søborg

2 Indhold A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr Tel. (+45) Gladsaxevej Søborg 1 Indledning Kort beskrivelse af ejendommen Overordnet konklusion Ejendomsoplysninger Myndighedsoplysninger Energimærke Tagværk Kælder og fundering Facader / sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte / gennemgange Etageadskillelser WC / bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallation Gasinstallation Ventilation El / svagstrøm Øvrige bygningsdele Private friarealer Byggeplads/ stillads Diverse uforudsete udgifter Teknisk rådgivning Vedligeholdelsesplan... 43

3 1 Indledning Denne overordnede tilstandsrapport beskriver kort den byggetekniske stand af ejendommen beliggende Godthåbsvej 18-20,Godthåbsvej Frederiksberg. Formålet med rapporten er at give en overordnet vurdering af ejendommens tilstand. Boligforeningen får på denne måde et overblik over ejendommens byggetekniske tilstand. Samtidigt får boligforeningen et redskab til at gennemføre anbefalede byggearbejder i en prioriteret rækkefølge set ud fra et byggeteknisk synspunkt. Rapporten varierer i omfang og detaljeringsgrad for de enkelte bygningsdele på ejendommen, afhængigt af tilstanden. Bilag til nærværende rapport er en vedligeholdelsesplan over de foreslåede arbejder i de kommende år. Indledning Side 3/43

4 2 Kort beskrivelse af ejendommen Ejendommen ligger på Godthåbsvej 18-20A-D, i Frederiksberg Kommune. Ejendommen er ifølge BBR-ejermeddelelse af den 28/ bygget i 1907 og består af 8 opgange med hver 5 etager samt kælder og udnyttet loftetage. I ejendommen er der i alt 70.beboelseslejligheder og 345 m² erhvervslokaler/ butikker. Faldstammer og vandrør i ejendommen er ældre stålrør. Ejendommen har sine egne haveanlæg, dels på gadeside samt på bagsiden med diverse skure, bænke og borde til ophold m.v. Lejlighederne varierer mellem 3 og 6 værelser, og er fra ca. 62 til ca. 126 m². Alle lejligheder har eget køkken og wc-/ baderum iht. BBR-ejermeddelelsen. I tagetagen ligger 14 klubværelser der er mellem 13 og 39 m². I gadeplan er der indrettet butikker i opgangene nærmest Godthåbsvej. Kælderen bruges til pulterrum for beboerne, cykelrum, fælleslokaler, varmecentral samt lagerrum for butikkerne. På de ubeboede loftsarealer er der pulterrum og tørreloft. Taget er et sadeltag med skrå teglbelagte tagflader mod gade og gård. Den nederste del af gadefacaden er pudset og den øverste del af facaden er i blankt murværk. Gårdfacaden er i tyndpudset murværk. Vinduerne er nyere trævinduer med termoglas. Kort beskrivelse af ejendommen Side 4/43 Der er indlagt fjernvarme i ejendommen som producerer varme til lejlighedernes radiatoranlæg og til varmt brugsvand.

5 3 Overordnet konklusion Ejendommen er i god stand, når der fokuseres på de primære bygningsdele, som er de bærende fundamenter, ydervægge, hovedskillerum, etageadskillelser, trapper m.v. Endelig er der forskellige muligheder for at forbedre isoleringen af ejendommen, herunder isolering af gavle og portgennemgange. Også for de sekundære bygningsdele er den bygningsmæssige standard generelt god. Tag og vinduer er relativt nyt og i god stand. Facaderne er også i god stand. Overfladerne på hovedtrapperne er i god stand på køkkentrapperne er overfladerne i rimelig stand, i forhold til hvad trappen bruges til. Fundamenter og kælderydervægge er i middelgod stand, men med tydelige tegn på fugtopstigning/ fugtindtrængning i konstruktionerne. De tekniske installationer er godt vedligeholdte og fungerer umiddelbart tilfredsstillende. Det kan overordnet konkluderes, at ejendommens byggetekniske tilstand er tilfredsstillende I den kommende ti års periode, er det umiddelbart kun vinduesmaling og nogle murermæssige istandsættelser på facaderne der skal gøres noget ved, men først om små 5 år. Overordnet konklusion Side 5/43 Det bør overvejes at gøre noget ved fugten i fundamenterne, og ved samme lejlighed kloaksystemet. Når alt er gravet op kan men lige så godt forskønne området foran ejendommen og etablere et pænere haveanlæg og nye belægninger.

6 4 Ejendomsoplysninger 4.1 Myndighedsoplysninger BBR-ejermeddelelse af d. 28/ Opførelsestidspunkt 1907 Ejendomsnummer Matrikelnummer 14s, 14t Bebygget areal for bygningen m² Samlet bygningsareal m² Samlet boligareal m² Antal beboelseslejligheder 72 stk. Samlet erhvervsareal 345 m² Oplysninger fra Kulturarvsstyrelsen: Bevaringsværdi *) 3 *) Bevaringsværdi 1-3 er høj, 4-6 er middel og 7-9 er lav. Ejendomsoplysninger Side 6/43

7 4.2 Energimærke Ifølge energimærke fra 2010, er ejendommens nøgletal følgende: Energimærke (A til M): D Varmeforbrug fordelt på bygningsdele **) kr. inkl. moms Varmeforbrug, MWh *) 594 Tag Anvendt enhedspris 475 Udsugning Udgift inkl. moms Anden ventilation *) Varmeforbruget er klimakorrigeret og uden faste udgifter.der er taget højde for årets temperatur i forhold til et normalår. Det klimakorrigerede forbrug kan sammenlignes fra år til år. Ydervægge Vinduer Varmt brugsvand Gulv/fundament **) Baseret på statistik fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) for alle ejendomme opført før Jeres ejendom kan have en anden fordeling. Ejendomsoplysninger Side 7/43

8 5 De vigtigste af bygningsdelene er kort beskrevet. Facaderne er registreret fra terræn og fra vinduer. Taget er registreret fra tilgængelige tagvinduer og fra loftsrummet. Vi har besigtiget et antal tilfældigt udvalgte lejligheder under registreringen for at bedømme tilstanden af de bygningsdele, som foreningen skal stå for at vedligeholde. Der er ikke taget huller i konstruktionsdele, installationer, overfladebeklædninger etc. Tilstandsrapporten indeholder ikke en vurdering af lovligheden af udførte konstruktioner og indretninger. Alle priser er angivet som håndværkerudgifter ekskl. moms i år 2015 prisniveau. 5.1 Tagværk Taget er et naturskiferbelagt sadeltag opbygget over et fast undertag. Nyt naturskifertag Taget er af nyere dato, og fremstår generelt i rigtig god stand. Side 8/43 Tagrender og nedløb,skotrender, udluftningshætter, rygninger og andre former for inddækninger på taget er udført i zink og fremstår i god stand.

9 Brandkamme og murværk på taget er istandsat og fremstår i god stand. Skorstene og brandkamme i god stand. På taget er der en række kvistekviste, der dels er træbeklædte på fronterne og zinkbeklædte på flunkerne. Kviste i god stand Kvistene fremstår i god stand. Under skiferen et der etableret et fast undertag der er opbygget af forskallingsbrædder og beklædt med tagpap. Denne undertagstype har en levetid der svarer til skiferens lange levetid og sikrer at alle gennemføringer af vinduer, ventilationshætter m.m. er grundigt understøttet og tætte. Bræddeundertag Spærene er oprettet af med planker på siderne, inden udlægning af undertag. Det vurderes at taget er grundigt opbygget og at der er sikret de nødvendige ventilationsåbninger. Dette tag kan forventes at ligge mange år uden der bliver brug for større vedligeholdelsesarbejder. Side 9/43 ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER - TAGVÆRK Det må formodes at der i forbindelse med udskiftningen af tagbelægningen er foretaget den bedst muligt efterisole-

10 ring af tagfladerne ud for beboelsen. Vi har derfor ikke forslag til energi- eller ressourcebesparende tiltag for tagværket. 5.2 Kælder og fundering Ydervæggene i kælderplan er støbt i beton til terrænniveau. Over terræn er væggene udført i murværk. De indvendige vægge er i murværk. Kældervægge med tegn på fugtindtrængninger. Kælderydervægge i beton har den fordel, at de ikke suger fugt fra fundamenterne og opefter. Men afhængig af betonens kvalitet, kan der godt komme trænge fugt igennem fundamenterne fra den omgivende jord og dette kan ses mange steder i kælderen. Der ses store områder med afskallet puds og misfarvninger på pudsede vægflader. Side 10/43

11 Det er afgørende at fugten ikke trænger opefter og kommer til at opfugte træbjælkelaget i etageadskillesen. Hvor det var muligt har vi stikprøvevis målt træfugtigheden i bjælkelaget ved fundamenterne. Vi har ikke registreret kritiske målinger. Ved en træfugt på over 20 % vil der være risiko for, at der kommer rådskader og svampeskader. Træfugtighedsmåling i etageadskillese Der skal dog nævnes at kun få steder der var tilgængelige for målinger. Alle bærende skillevægge i kældrene er murede til grunden. Disse bærer i mange områder præg af opstigende grundfugt og der ses mursten der har ødelaget overflader, afskallende maling m.m. Eksempel på opstigende fugt i muret skillevæg. Kældergulvene er støbt i beton, formentlig direkte på jorden. Dette var den almindelige metode dengang jeres bygning blev opført. Det betyder at der er en del fugt i gulvene på samme måde som i væggene. Forkortede træskillevægge. Træskillevæggene i kældrene er blevet afkortet så de ikke har direkte kontakt til betongulvene. Ofte ses det at bunden af sådanne træskillevægge med årene er blevet møre og halvrådne som følge af den konstante fugtpåvirkning fra betongulvene. Side 11/43 I dette tilfælde er årsagen også at der har været oversvømmelse i kælderen.

12 Der er adgang til kælderen via køkkentrapperne. Køkkentrappernes nederste del er udført i træ, ligesom resten af køkkentrappen. Bitrappe fører ned i den fugtige zone Dette er ikke hensigtsmæssigt, når kælderen er så fugtig, som det er tilfældet her. Trappen bliver med tiden nedbrudt af råd, hvilket ikke i sig selv er et problem, da trappen så bare kan udskiftes til den tid. Udvendige trapper og lyskasser mod gaden/passagen er i udmærket stand, men de giver lidt udfordringer mht. indtrængende vand i kraftigt regnvejr. Eksempel på udvendig kældertrappe og lyskasse Hvis fugten i kældervæggene skal reduceres, skal det ske ved at istandsætte og tætne på ydersiden af væggen (altså ud mod jorden), og ikke på indersiden, da dette blot vil ophobe fugten i væggen. Hvis gården på et tidspunkt skal renoveres gennemgribende og have ny belægning og/eller kloak, kan det overvejes samtidigt at grave op langs facaderne og blotte kælderydervæggen, istandsætte og overfladebehandle den, og oplægge isoleringsplader inden der lukkes. Side 12/43 Effekten kan forbedres yderligere ved at lægge et dræn i bunden af udgravningen, som kan affugte jorden omkring bygningen.

13 ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER KÆLDER OG FUNDERING Ud over den efterisolering, som kan udføres udefra i forbindelse med fugtsikring, har vi ingen forslag til energi- eller ressourcebesparende tiltag. Indvendig efterisolering af kælderydervæggene kan ikke anbefales, da det er forbundet med risiko for skimmelsvamp. Priser kælder og fundering DKK ekskl. moms Etablering af omfangsdræn og lodrette drænplader/isolering af på fundamenter/kældervægge mod gaden Etablering af omfangsdræn og lodrette drænplader/isolering af på fundamenter/kældervægge mod gården Facader / sokkel Gadefacaden er opdelt i en pudset og malet underfacade og en overfacade i rødstensmurværk. Facade mod gade/passage Såvel overfacader som underfacaden fremstår i fin stand og uden væsentlige mangler og skader. Det kan ses at der for ikke så mange år siden, formodentlig samtidig med vinduesudskiftningen for små 20 år siden, er gennemført en grundig istandsættelse af murværket på facaderne. Side 13/43 Denne har bl.a. omfattet udbedringer af sætningsrevner under vinduerne, sætningsrevner i gesimsbånd og sålbænke. Endelig er der fjernet en række små gesims- Reparationer i

14 bånd/bryn/udsmykninger fra facaderne, som sikkert har været i dårlig stand og i princippet kun har været et arkitektonisk indslag. murværk efter fjernelse af bryn som kan ses på det gamle billede th.. Nu fremstår områderne med synligt ommuret, men intakt, murværk. Gesimsbånd og sålbænke har får en ny overfladebehandling som fortsat ser intakt ud. Dog ses på gesimsbåndet over underfacaden en række tidligere udførte reparationer af revner, der ikke er helt afsluttet med maling m.m. Revner i gesimsbånd og betonsålbænke. Dette vurderes dog primært at være af kosmetisk karakter. Det må forventes at der løbende vil opstå sådanne revner, da bygningen hele tiden arbejder lidt. Man kan evt. etablere armeringspuds på overfladerne, der er et pudslag hvori der er indbygget et plastarmeringsnet, der sikrer flexibilitet og hindrer revnedannelser i overfladerne. Der kan fortsat opstå underliggende revner, men disse er beskyttet mod vandindtrængninger og vil ikke have tendens til at udvikle sig. Det samme kan med fordel udføres på betonsålbænkene som også har revner. Side 14/43

15 Selve underfacaderne mod gade fremstår i god stand og pænt malede. Udsnit af underfacader mod gade Soklerne er malet grå. Det kan ses at der er et vist fugtniveau i murværket, men malingen holder foreløbigt godt. Gårdfacaden fremstår med tyndpudset indfarvet murværk. Også gårdfacaderne er blevet grundigt istandsat for få år siden og har i den forbindelse fået udbedret div. sætningsrevner under vinduer m.m. Murværket ved de udbedrede sætningsrevnerne er forstærket med armeringsstål, så risikoen for at de opstår igen er formindsket. Udsnit af gårdfacaderne Gårdfacaderne fremstår i god stand og kræver ingen indsats de kommende år. Det må dog forventes at der med tiden vi opstå nye revner, som følge af bygningens små bevægelser. Sålbænke under vinduerne er udført i skifer og fremstår i fin stand. Skifersålbænke på gårdsiden Side 15/43

16 ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER FACADER/SOKKEL Facaden udgør en stor overflade, og står for en stor del af bygningens samlede varmetab. Eksempel på isolering Den korrekte måde at efterisolere en muret facade er ved udvendig isolering afsluttet med eksempelvis puds, skærmtegl eller andet. Det kan overvejes at udføre udvendig isolering på gavlvæggene mod gården, der ofte er udført med tyndere murværk og er koldere end egentlige bærende facadevægge. Efterisolering reducerer typisk varmetabet igennem selve væggen med 80 %. For at gøre investeringen mere rentabel, kan det overvejes at afvente med efterisoleringen til facaden igen skal istandsættes, for at spare udgiften til stillads og selve istandsættelsen m.m. Hvis beboerne bag gavlene oplever kolde vægge og problemer med fugt/skimmel bør det dog fremskyndes. Priser facader/sokkel DKK ekskl. moms Etablering af armeringspuds på gesimsbånd og på sålbænke, ekskl. stillads Malermæssig istandsættelse af underfacade mod gade, fra rullestillads Udvendig isolering af de to gavle i gården afsluttet med indfarvet puds, inkl. stillads Side 16/43

17 5.4 Vinduer Samtlige vinduer til gaden og gården er nyere vindueselementer udført i træ med termoglas og bundglaslister i aluminium. Vinduerne er formodentlig udskiftet for år siden. Vinduer på gadefacade Vinduerne er udført, som dannebrogsvinduer. Det vil sige, at vinduets karmpartier er opdelt lodret og vandret og forsynet med oplukkelige udadgående rammer i både de nederste og øverste felter. Vinduerne, både mod gaden og mod gården, fremstår i god vedligeholdelsesstand, og skal formodentlig ikke maleristandsættes før om måske 5 år. Malingen fremstår i god stand. Med nyere vinduer er det vigtigt at være på forkant med malerbehandlingen, så nedbrydning af træværk undgås. Man kan ikke som med gamle vinduer vente til malingen er meget tydeligt nedbrudt før man vedligeholder, da man så risikerer, at vinduerne har taget skade. Det som først tager skade er sideglaslisterne, herefter bundrammestykket, især i tapsamlingen mellem bundrammestykket og siderammestykket, som har en tendens til at løsne sig. Det anbefales normalt at male vinduerne 8-10 år efter, at de er monteret, og derefter ca. hvert år. Side 17/43

18 ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER VINDUER Energimærket foreslår at termoglassene i vinduerne udskiftes til nye energiglas med varm kant hvilket skulle kunne give en samlet årlig besparelse på omkring kr På termofotoet kan man se, hvor kolde kanterne på et nyere termoglas er. Vinduers isoleringsevne måles i U-værdier. U-værdien fortæller, hvor meget varme, der strømmer ud gennem en kvadratmeter. Jo højere U-værdi jo højere varmetab og dermed energiforbrug. Kravene til vinduers isoleringsevne (U-værdi) har gennem tiden været: , , ,9 Kravet skulle kun overholdes midt på glasset, hvor glasset isoleres bedst. Langs kanterne er der væsentlige kuldebroer fordi afstandsstykket mellem glasset er udført i aluminium. Det er først indenfor de sidste få år, at folk er begyndt at bede om bedre isolering end minimumskravet. Jeres vinduer har derfor ret sikkert kun lige overholdt minimumskravet I dag er der krav om måling af varmetab, som gennemsnit for hele vinduet, hvilket har medført, at producenterne har optimeret hele vindueskonstruktionen for at få reduceret varmetabet. Side 18/43 Det vil være en ret stor investering at udskifte alle glassene på én gang og det vil tage lang tid at tjene investeringen ind igen.

19 Vi vil derfor foreslå at der i stedet laves en plan om at udskifte ruderne gradvist i takt med at termoruderne punkterer. Dette vil typisk ske i tiltagende grad når vinduerne bliver år gamle. Priser vinduer DKK ekskl. moms Maleristandsættelse af alle vinduer mod gård og gade, udført fra lift Udvendige døre Ejendommens udvendige døre er trædøre i varierende stand og alder. Gadedørene er de oprindelige over 100 år gamle trædøre. Dørene er i rimelig stand m.h.t. træværk og malerbehandling. Dørene er udsat for megen trafik, og får derfor løbende skader og knubs, som klares som en del af den løbende vedligeholdelse. Side 19/43

20 Dørene til køkkentrapperne er ikke de oprindelige døre, men har alligevel den del år på bagen. Udvendig køkkentrappedør. Det er trædøre med et stort matteret glasfelt. Dørene fremstår i udmærket stand, men med småskader og knubs fra daglig brug, som klares som en del af den løbende vedligeholdelse. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER UDVENDIGE DØRE Vi har ikke forslag til energibesparende eller ressourcebesparende tiltag for de udvendige døre. 5.6 Trapper Bygningen har i hver opgang en hovedtrappe og en køkkentrapper. Hovedtrappen går fra gaden til lejlighederne og nogle opgange videre op til loftet hvor klubværelserne ligger. Udsnit af en hovedtrappe. Hovedtrapperne er istandsat for ca. 5 år siden og fremstår i god stand. Linoleumsbelægninger er også udskiftet. Side 20/43

21 Indgangsreposerne er støbte og har fået udlagt nye klinkebelægninger. Indgangsreposerne fremstår i god stand. Klinkebeklædt indgangsrepos. Reposerne ligger næsten i gadeniveau og der kan godt trænge regnvand ind udefra da der ingen bundstykker er i dørene. Dette kan give anledning til skader i beton og de indstøbte bærejern. Dørene til lejlighederne er de oprindelige trædøre. Dørene er forsynet med tætningslister i træ og der er monteret blændinger bag glasfladerne. Dørene vurderes umiddelbart at overholde de krav som gælder for ældre beboelsesejendomme m.h.t. cirkulære om brandsikring. Oprindelige lejlighedsdøre. Her taler man om "tætsluttende døre", som normalt betragtes som havende en gennembrændingstid på 10 minutter. Dørene kan efter nutidig standard dog ikke betragtes brandmæssigt effektive. Dørene har de oprindelige låsekasser, som fastholder dørene i et punkt. Dørene er derfor ikke helt rette, og det ses flere steder at tætningslisten gaber lidt i forhold til døren. Mange døre er efterfølgende forsynet med ekstralås, ofte fordi den gamle låsekasse ikke fungerer, eller har et forældet nøglesystem. Side 21/43 Det kan overvejes at udskifte dørene til lejlighederne. De nye døre kan udføres, så de passer til ejendommen, uden at være mage til de oprindelige, eller kan mod en merpris udføres så de er næsten identisk med de eksisterende.

22 De nye døre vil være udført uden brevsprække, da der er fælles postkasseanlæg i opgangen. Dørene vil have 3- punktlukke som sikrer at dørene slutter tæt. Udskiftning til nye døre giver en del fordele: Eksempel på brandog lyddøre Bedre sikring ved brand. Bedre lyddæmpning. Bedre varmeisolering. Bedre sikring mod indbrud. Køkkentrapperne giver adgang fra gården til lejlighedernes køkkener og til kælderen. Køkkentrappe med lakerede trin og reposer. Overfladerne på køkkentrapperne er i udmærket stand og der ses ikke de store vedligeholdelseskrav. Selve trappetrinnene er lakeret. Lakken forekommer overvejende at være intakt. Lakken beskytter kun mod slid, hvis den er helt intakt. Det kræver, at den opfriskes ret tit de mest udsatte steder. Trin og reposer på de nederste trappeløb er for en del år siden blevet belagt med linoleum, sikkert fordi de har været mere slidte her. Linoleum belægningerne er også slidt men dog i udmærket stand for en bitrappe. Nederste del af køkkentrappen fører til kældrene. Side 22/43

23 Dørene til køkkenerne er de oprindelige døre med de ulemper, som er nævnt for hovedtrappedørene. Dørene kan her udskiftes til nye standarddøre. Udsnit af køkkendør med brandtætningslister. Hvis udseendet kan accepteres, kan det overvejes at lade dørene være glatte døre uden fyldning. Denne løsning er lidt billigere. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER - TRAPPER Vi har ingen forslag til energi- eller ressourcebesparende tiltag for trapperne. Priser trapper DKK ekskl. moms Udskiftning af 72 hovedtrappedøre til nye standard brand- og lyddøre med fyldninger, i udseende som passer bedst muligt til ejendommen Tillæg for udførelse af nye hovedtrappedøre så de er som de nuværende Udskiftning af 72 køkkentrappedøre til nye standard brand- og lyddøre med fyldninger, i udseende som passer bedst muligt til ejendommen Besparelse ved udførelse af køkkentrappedøre som glatte døre Side 23/43

24 5.7 Porte / gennemgange Ejendommen har 2 portgennemgange. Vægge er pudset. Lofterne i portegennemganen ser ud til at være efterisoleret og beklædt med gipsplader. Portgennemgang Der ses lette afskalninger nederst ved facadevæggene. Årsagen til skaderne er formentlig, at der gennem årene er saltet meget i dette område. Herud over fremstår overfladerne i udmærket stand. Portdækkene er støbte og fremstår i udmærket stand. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER PORTE/GENNEMGANGE Der er ikke udført efterisolering af væggene mod de tilstødende lejemål. Der kunne med fordel foretages isolering af disse vægge, hvilket også nævnes i energimærket. Side 24/43 Det er dog nogle ret smalle gennemgange, så efterisoleringen skal nok holdes nede på ca. 50 mm i tykkelsen. Isoleringstykkelsen på portloftet mod 1. sal er nok begræn-

25 set og kunne med fordel isoleres yderligere. Det er der fin plads til i højden. Priser porte/gennemgange DKK ekskl. moms Udvendig efterisolering af portvægge Ekstra isolering af portloft Etageadskillelser Etageadskillelserne i bygninger fra denne periode er normalt udført med 20 x 20 c m træbjælker, som ligger fra ydervæggen mod gaden til ydervæggen mod gården med knap 1 meters afstand. Princip for etageadskillelse i træ, med indblæst isolering Midt på bjælkerne er der et lag brædder, hvor der oprindeligt er udlagt ler (indskudsler), som med tiden tørrer og minder mere om sand. Formålet med indskudsler er at forsinke en brand i at sprede sig. Mod de uopvarmede dele af lofterne er der efterfølgende indblæst isolering mellem forskalling og indskudsbrædder. Side 25/43

26 I kældrene består etagedækkene dels af traditionelle træbjælkelagsdæk, men for en stor del (Under butikkerne)også af betondæk. Isolering af kælderlofter. I begge tilfælde er der efterisoleret på undersiden ved opskruning af isoleringsbats. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER - ETAGEADSKILLELSER Vi har ingen forslag til energi- eller ressourcebesparende tiltag for trapperne. 5.9 WC / bad Ejendommens badeværelser er forskellige med hensyn til alder og udførelse. Badeværelser etableres eller renoveres normalt som et individuelt arbejde af den enkelte beboer. Der er ikke i denne rapport taget stilling til den tekniske udførelse eller lovligheden af de etablerede badeværelser. Ansvaret for overfladernes beskaffenhed og tæthed påhviler normalt den enkelte lejlighed, men eventuelle skader fra utætte vægge og gulve kan medføre skader på bygningen, som man eventuelt ikke vil kunne få dækket af beboeren, dennes forsikring eller ejendommens forsikring Side 26/43

27 Boligforeningen bør derfor i et omfang interessere sig for, at disse konstruktioner er i god stand. Der opstår erfaringsmæssigt af og til tvister vedrørende renoverede badeværelser i forbindelse med køb/salg af lejligheder, hvorfor det også er i den enkelte beboers interesse at konstruktionerne er i orden. Vi anbefaler at ejendommen gør beboerne opmærksomme på, at de skal søge information om hvordan en tidssvarende badeværelseskonstruktion opbygges, når de renoverer deres baderum. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER WC /BAD Vi har ikke forslag til energibesparende eller ressourcebesparende tiltag for wc-/baderum Køkken Alle lejligheder er forsynet med køkken, som i mange lejligheder er fornyet siden opførelsen. Renovering af køkkener sker løbende som individuel forbedring af den enkelte beboer. ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER KØKKEN Vi har ikke forslag til energibesparende eller ressourcebesparende tiltag for køkkenerne. Side 27/43

28 5.11 Varmeanlæg Ejendommen har centralvarmeanlæg, forsynet fra en vandbaseret fjernvarmecentral med varmeveksler. Varmecentralen ligger i kælderen under ejendommen. Diverse komponenter i varmecentralen. Varmecentralen forsyner desuden ejendommen med varmt brugsvand fra en varmtvandsbeholder. Varmtvandssystemet er forsynet med elektrolyseanlæg, hvis formål er at beskytte varmtvandsbeholder og varmtvandsrør mod korrosion. Reguleringen af fremløbstemperaturen fra varmecentralen til radiatorerne reguleres af et automatikanlæg, med motorstyrede reguleringsventiler, som åbnes og lukkes automatisk efter målinger af udetemperaturen. Varmecentralen fremstår velholdt og tidssvarende med en blanding af nyere og lidt ældre pumper, motorventiler og klimastatanlæg Side 28/43 På gulvet lå en hel del kalk-/rustrester formodentlig stammende fra den seneste udtømning af varmtvandsbeholderen. Gulvafløbet der skal modtage vandet er af typen med indbygget højtvandslukke. Så meget vand kan den type gulvafløb ikke modtage. Ved fremtidige udtømninger anbefales det at åbne gulvafløbet og tage indsatsen med højtvandslukket op, så vandet kan flyde frit. Gulvafløbet i varmecentralen kan ikke tage i mod vandet ved tømning af vandbeholde.

29 Det er i øvrigt vigtigt at rense denne type gulvafløb jævnligt, så der ikke er noget der blokerer højtvandslukket hvis vandet skulle løbe baglæns! Radiatoranlægget er et 2-strenget anlæg med nedre fordeling. Anlægget er formodentlig op mod 30 år gammelt. To-strenget radiatorsystem I de besigtigede lejligheder har radiatorerne termostatventiler. Radiatoranlægget er forsynet med individuelle varmefordelingsmålere, og opfylder derfor lovkrav pr. den 1/ om individuel fordeling af varmeudgifterne. Der er afspærringsventiler i kælderen til varmestigstrengene, samt statiske strengreguleringsventiler, som hvis de er indstillet korrekt sørger for at fordele varmen ligeligt i ejendommen. Nyere afspæringsventiler og strengreguleringsventiler ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER - VARMEANLÆG Vi har ikke forslag til energi- eller ressourcebesparende tiltag for varmeanlægget. Side 29/43

30 5.12 Afløb Ejendommen har faldstammer i køkkenerne og faldstammer i toiletterne. Køkkenfaldstamme i galvaniseret stål I etagerne er køkkenfaldstammerne udskiftet for år siden til nye i galvaniseret stål (-samtidig med vandrørene). Hvor de var synlige, under køkkenborde så de ud til at være i god stand og har lang levetid endnu. De fleste af faldstammerne er de oprindelige støbejernsfaldstammer, som fremstår i dårlig stand. I toiletterne/badeværelserne ser de fleste af faldstammerne ud til at være de oprindelige støbejernsfaldstammer. Toiletfaldstammer har typisk lang levetid da de ikke udsættes for så mange kemikalier, fedt m.m. Toilet/badeværelsesfa ldstammer Med mindre faldstammerne begynder at volde kvaler skal der ikke gøres noget ved dem. Side 30/43 ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER - AFLØB Vi har ikke forslag til energibesparende eller ressourcebesparende tiltag for afløbsinstallationen.

31 5.13 Kloak Kloakledninger findes i form af afløbsledninger fra køkken og toilet, tagvand fra tagrender og nedløbsrør, og overfladevand fra gården. Det er ikke muligt at beskrive konstruktion og tilstand af kloakledningerne, idet disse er begravet langt under jorden. Det er nødvendigt at foretage en kloak-tv undersøgelse for at få kendskab til kloakledningerne. Det oplyses at der er foretaget en del reparationer på kloakrørene, hvilket også kan ses på belægningerne på fællesområderne. I en helt konkret brønd ved vaskeriet er der sket skade på plastbrønden, der er stærkt deformeret formodentlig pga. varmt kemikalieholdigt spildevand der ledes til brønden. Deformeret brønd i gården Brønden skal naturligvis udskiftes, så der ikke opstår problemer med rotter og sætninger i belægninger m.m. Hvis ejendommens kloaksystem ikke er fornyet, bør dette gøres inden eller senest i forbindelse med en evt. gårdsanering eller fugtsikring af ejendommen. Side 31/43 ENERGI- OG RESSOURCEBESPARELSER - KLOAK Vi har ikke forslag til energi- eller ressourcebesparende tiltag for kloakken.

32 Priser kloak DKK ekskl. moms Tv-inspektion af samtlige kloakker, inkl. spuling af kloakkerne Udskiftning af samtlige kloakker, ekskl. retableringsarbejder Vandinstallation Ejendommen modtager koldt vand fra kommunalt vandstik. Det varme vand produceres i en varmtvandsbeholder i varmecentralen. Det kolde og varme vand fordeles via hovedledninger i kælderen til stigstrenge i køkkener og badeværelser. Vandinstallationerne er svære at besigtige i flere af lejlighederne, da de er skjult af beklædninger og skabe. Den samlede installation er udført i galvaniserede stålrør og er formodentlig ca. 30 år gammel. Der er/er ikke monteret vandmålere i de besigtigede lejligheder. Der er monteret afspærringsventiler ved alle afgreninger på brugsvandsinstallationen. Afspærringsventilerne er de oprindelige og fremstår i mindre stand. Side 32/43

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere