Dine rettigheder til social sikring. i Tjekkiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dine rettigheder til social sikring. i Tjekkiet"

Transkript

1 Dine rettigheder til social sikring i Tjekkiet

2 Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). Flere oplysninger om MISSOC findes på: Denne vejledning indeholder en generel beskrivelse af de sociale sikringsordninger i de respektive lande. Du kan få nærmere oplysninger i andre MISSOC-publikationer, som alle er tilgængelige via ovennævnte link. Du kan også kontakte de kompetente myndigheder og institutioner, der er nævnt i bilag til denne vejledning. Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på Kommissionens vegne, kan drages til ansvar for brugen af oplysninger i dette dokument. Den Europæiske Union, 2012 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Juli

3 Indholdsfortegnelse Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering... 4 Indledning... 4 Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse... 4 Finansiering... 6 Kapitel II: Sygehjælp... 7 Hvornår har du ret til sygehjælp?... 7 Hvad dækker ordningen?... 7 Hvordan får du adgang til sygehjælp?... 7 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge... 9 Hvornår har du ret til sygedagpenge?... 9 Hvad dækker ordningen?... 9 Hvordan får du adgang til sygedagpenge?...10 Kapitel IV: Ydelser ved barsel...11 Hvornår har du ret til barselsydelser?...11 Hvad dækker ordningen?...11 Hvordan får du adgang til barselsydelser?...12 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet...13 Hvornår har du ret til invaliditetsydelser?...13 Hvad dækker ordningen?...13 Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser?...14 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser...15 Hvornår har du ret til aldersydelser?...15 Hvad dækker ordningen?...15 Hvordan får du adgang til aldersydelser?...16 Kapitel VII: Efterladteydelser...18 Hvornår har du ret til efterladteydelser?...18 Hvad dækker ordningen?...18 Hvordan får du adgang til efterladteydelser?...19 Kapitel VIII: Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme...20 Hvornår har du ret til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...20 Hvad dækker ordningen?...20 Hvordan får du adgang til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...22 Kapitel IX: Familieydelser...23 Hvornår har du ret til familieydelser?...23 Hvad dækker ordningen?...23 Hvordan får du adgang til familieydelser?...24 Kapitel X: Arbejdsløshed...25 Hvornår har du ret til arbejdsløshedsunderstøttelse?...25 Hvad dækker ordningen?...25 Hvordan får du adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse?...26 Kapitel XI: Forsørgelseshjælp...27 Hvornår har du ret til forsørgelseshjælp?...27 Hvordan får du adgang til forsørgelseshjælp?...27 Kapitel XII: Langtidspleje...29 Hvornår har du ret til langtidspleje?...29 Hvad dækker ordningen?...29 Hvordan får du adgang til langtidspleje?...29 Bilag : Kontaktoplysninger for institutioner og relevante internetsider...30 Juli

4 Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering Indledning Den sociale sikringsordning i Tjekkiet består af pensions- og sygeforsikringsordningen, den beskæftigelsespolitiske ordning og den ikke-bidragspligtige socialhjælpsordning. Sygeforsikringsordningen finansieres via sygekasser. Andre dele af ordningen finansieres via statsbudgettet. Forsikringspræmier betales af arbejdsgivere, arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende. Sygeforsikring, pensionsforsikring og den beskæftigelsespolitiske ordning er obligatoriske for alle erhvervsaktive. Sygeforsikringsordningen er obligatorisk for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende. En række grupper betragtes endvidere som forsikret, selvom de ikke betaler præmier (studerende, kvinder på barselsorlov osv.) hvis de opfylder visse betingelser. Sygeforsikringen er obligatorisk for alle, der har fast bopæl i landet eller arbejder for en arbejdsgiver på tjekkisk område. EU-borgere, der har lønnet beskæftigelse eller udøver selvstændig virksomhed i Tjekkiet, er også omfattet. Staten betaler forsikringspræmierne for visse kategorier af personer som f.eks. mindrebemidlede børn (under 26 år), pensionister, modtagere af børnetilskud, kvinder på barselsorlov og arbejdssøgende. Arbejdsløshedsforsikring er en obligatorisk social sikringsordning, der er bidragsfinansieret og dækker den erhvervsaktive befolkning (herunder selvstændige erhvervsdrivende) via indkomstrelaterede ydelser. Den statslige bistandsordning er en ikke-bidragspligtig ordning, der finansieres via statsbudgettet og forvaltes af de udpegede myndigheder. Via den statslige bistandsordning yder staten bistand til navnlig familier med mindreårige børn i tilfælde af en anerkendt social situation, hvor familien ikke kan klare sig med egne midler og formåen. Skattefinansierede socialbistandsydelser omfatter ud over ordningen for sociale ydelser visse engangsydelser, der tilkendes handicappede, og ordningen for bistand ved materiel nød. Sidstnævnte ordning er målrettet mod personer med utilstrækkelig indtægt. Ordningens grundlæggende mål er at opfylde de basale behov for rimelige leve- og boligforhold. Den primære betingelse er lav indkomst og manglende evne til at forbedre den ved egen indsats (arbejde, brug af formue og andre muligheder). Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse Sygehjælp Den centrale myndighed i forbindelse med statens forvaltning af sygesikring er sundhedsministeriet (Ministerstvo zdravotnictví), som bl.a. udformer lovgivningsrammerne på området. Sygeforsikring er obligatorisk for alle personer med permanent bopæl eller beskæftigelse hos en arbejdsgiver med hjemsted inden for Tjekkiets område og alle personer, der er omfattet af EU-forordninger eller bilaterale aftaler. Forsikringen varetages af otte sygekasser, der er selvstændige private Juli

5 institutioner. Forsikringstagerne kan frit vælge mellem sygekasserne og også mellem behandlere, der har indgået overenskomst med den valgte sygekasse. Loven indeholder regler om overenskomster og om adgangen til behandling og behandlingens kvalitet. Alders- invalide- og efterladteydelser samt kontantydelser ved sygdom Arbejds- og socialministeriet (MOLSA) (Ministerstvo práce a sociálních věcí) udarbejder love for alle områder af socialsikringen (undtagen sundhedsforsikringen). De fleste administrative opgaver varetages af den tjekkiske socialsikringsstyrelses lokale kontorer (Česká správa sociálního zabezpečení, CSSZ), der hører under og kontrolleres af ministeriet. Centret for den tjekkiske socialsikringsstyrelse (Ústředí České správy sociálního zabezpečení, CSSZ) fører tilsyn med 76 lokale socialsikringskontorer (Okresní správa sociálního zabezpečení, OSSZ). CSSZ's vigtigste opgave er at opkræve bidrag til den almindelige pensionsforsikringsordning, sygeforsikringsordningen og den nationale beskæftigelsespolitiske ordning (arbejdsløshedsforsikringen og de beskæftigelsespolitiske programmer). CSSZ står også for beregning og udbetaling af pensioner og ydelser i tilknytning til pensions- og sygeforsikringsordninger og administrerer oplysningerne om de forsikrede (dog ikke i forbindelse med den beskæftigelsespolitiske ordning). Arbejdsløshed 14 regionale arbejdsformidlingskontorer (Úřad práce) og deres kontaktpunkter varetager opgaverne i de enkelte regioner og hører under arbejdskontorerne i Tjekkiet (DG), som styres af MOLSA s afdeling for arbejdsmarkedet (Sekce trhu práce). De beskæftiger sig navnlig med udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse, registrering af arbejdssøgende samt fremme og skabelse af jobmuligheder. Herudover udarbejder og iværksætter de beskæftigelsesprogrammer (anvisning af arbejde, erhvervsvejledning, flytning osv.). Familier De statslige bistandsordninger, der omfatter familieydelser og ydelser ved dødsfald, forvaltes af regionale arbejdsformidlingerne (Úřad práce) og deres kontaktpunkter. Disse formidlinger og kontaktpunkter er ansvarlige for alle aktiviteter i forbindelse med forvaltningen af ydelserne under den statslige bistandsordning, herunder navnlig modtagelse af ansøgninger, registrering af ansøgere, indsamling af de nødvendige data, drift af det landsdækkende informationssystem, afgørelser vedrørende ydelser og udstedelse af officielle afgørelser. Social bistand Engangsydelser eller periodiske ydelser ydes af de regionale arbejdskontorer og deres kontaktpunkter og finansieres over statsbudgettet (almindelig beskatning). De omfatter obligatoriske eller frivillige ydelser til anskaffelse af hjælpemidler, indretning af en lejlighed, anskaffelse og tilpasning af et motorkøretøj til særlige behov eller dækning af driftsudgifter, individuel transport og foder til en førerhund. Under ordningen for bistand ved materiel nød ydes følgende engangsydelser eller periodiske ydelser: tilskud til daglige udgifter, boligtilskud og ekstraordinær akutbistand. Ydelserne udbetales til personer med lave indtægter eller i Juli

6 nødsituationer. De regionale arbejdskontorer og deres kontaktpunkter forvalter bistanden ved materiel nød via centralbudgettet (almindelig beskatning). De sociale myndigheder yder bistand og støtte til personer, der befinder sig i en dårlig social situation, og plejeydelse. Sidstnævnte er en tilbagevendende månedlig ydelse til personer, der er afhængige af hjælp fra andre på grund af langvarige helbredsforhold. Plejeydelse forvaltes af de regionale arbejdskontorer og deres kontaktpunkter via statsbudgettet (almindelig beskatning). Langtidspleje Langtidspleje er ikke omfattet af en særlig ordning, men er delvist omfattet af sygesikringsordningen, der sorterer under sundhedsministeriet, og ordningen for sociale ydelser, der sorterer under arbejds- og socialministeriet. Finansiering Socialforsikringsordningen og arbejdsløshedsunderstøttelse finansieres via bidrag fra arbejdstagere og arbejdsgivere. Sygesikringen finansieres via bidrag og skat. Familieydelser og socialbistand finansieres over skatten. Juli

7 Kapitel II: Sygehjælp Hvornår har du ret til sygehjælp? Alle, der har fast bopæl i Tjekkiet, personer, som arbejder for en arbejdsgiver med hjemsted i Tjekkiet, og selvstændige erhvervsdrivende, der er underlagt tjekkisk lov, har lovpligtig sygeforsikring og ret til offentlig sygehjælp. Hvad dækker ordningen? Forsikrede kan frit vælge en primær læge, der har indgået overenskomst med den pågældendes sygekasse. Forsikrede kan tilmelde sig en ny læge hver tredje måned. Der er ingen regler med hensyn til patientens valg af behandler. For besøg hos en praktiserende læge, en speciallæge eller en tandlæge, hvor en klinisk undersøgelse gennemføres, pålægges et gebyr på 30 CZK (1,16 EUR). For akut lægebesøg pålægges et gebyr på 90 CZK (3,49 EUR). For hospitalsophold (institutionel pleje og omfattende balneologisk pleje pålægges et gebyr på 100 CZK (3,88 EUR) pr. døgn. En række grupper er fritaget for disse gebyrer: personer på børnehjem børn i familiepleje personer på hjem for handicappede eller ældre, hvis deres resterende mindsteindtægt (i overensstemmelse med anden lovgivning) er mindre end 800 CZK (31 EUR) personer, der ved domstolsafgørelse er tilkendt særlig behandling personer, for hvem materiel nød er dokumenteret personer, der har pligt til at blive behandlet for smitsom sygdom. Disse gebyrer gælder heller ikke i forbindelse med forebyggende undersøgelser, ordineret pleje til udvalgte patienter (herunder gravide), hæmodialyse, laboratorieundersøgelse eller diagnostisk undersøgelse og undersøgelse af blodtransfusionslæge, eller for børn under 18 år. Gebyr for ambulant behandling omfatter egenbetaling af medicin og medicinsk udstyr. Der skal betales en lovbestemt andel på 30 CZK (1,216 EUR) for en recept. Undtagelser fra disse andele er de samme som ovenfor. Tandlægeudgifter refunderes i henhold til en særlig prisliste, og en patient afholder ikke selv udgifterne, medmindre andet er anført i lovgivningen. Hvordan får du adgang til sygehjælp? Patienter har direkte adgang, og der er intet portvagtssystem. Den eneste begrænsning forekommer i tilfælde, hvor patienter ønsker ikke-akut behandling dækket af den offentlige sygeforsikring: Behandleren skal have indgået overenskomst med den berørte persons sygekasse. Patienter kan frit vælge mellem hospitaler, der Juli

8 har indgået overenskomst, efter henvisning fra den primære læge eller en speciallæge. Juli

9 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge Hvornår har du ret til sygedagpenge? Sygeforsikringen indgår i den obligatoriske sociale sikringsordning for arbejdstagere, hvorfra de tildeles ydelser i forhold til deres indtægter. For selvstændige erhvervsdrivende er det frivilligt at lade sig forsikre mod sygdom. Arbejdstagere, der tjener mindre end CZK (78 EUR) om måneden eller arbejder i mindre end 14 kalenderdage om måneden, har ikke pligt til at tegne en forsikring. Sygesikringsordningen for arbejdstagere giver ret til 4 forskellige ydelser: sygedagpenge plejeydelser til familiemedlemmer godtgørelse ved graviditet og fødsel barselsdagpenge. Sygeforsikring for selvstændige er frivillig og omfatter sygedagpenge og barselsdagpenge Sygedagpenge udbetales ved den forsikredes uarbejdsdygtighed, som attesteres af en læge fra den 22. kalendersygedag. Fra den fjerde til den 21. kalenderdag udbetales en lønkompensation af arbejdsgiveren for hver dag, arbejdstageren har været fraværende på grund af sygdom. Det er ikke nødvendigt at have arbejdet i en vis periode eller at opfylde andre krav. For at have ret til sygedagpenge skal selvstændige erhvervsdrivende med frivillig forsikring, som har indbetalt det valgte beløb i sygeforsikringspræmier, have været medlem af sygeforsikringen for selvstændige i mindst tre måneder, før de blev midlertidigt uarbejdsdygtige. Plejeydelsen sikrer økonomisk støtte til arbejdstagere, der passer et sygt barn eller en voksen syg slægtning. For at være berettiget til ydelsen skal den syge tilhøre arbejdstagerens husstand (det gælder dog ikke for børn på under 10 år), der må ikke være andre, der kan passe den pågældende, og der må ikke være mulighed for indlæggelse på sygehus. Hvad dækker ordningen? Størrelsen af den udbetalte ydelse er baseret på et referencebeløb (vurderingsgrundlag), der beregnes på grundlag af bruttoindkomsten for de seneste 12 måneder konverteret til en daglig sats: op til 825 CZK (32 EUR): 90 % fra 825 CZK (32 EUR) til CZK (48 EUR): 60 % fra CZK (48 EUR) til CZK (96 EUR): 30 % indtægter over CZK (96 EUR) medregnes ikke. Juli

10 Sygedagpengene beregnes på grundlag af det daglige referencebeløb efter følgende satser: plejeydelser til familiemedlemmer: 60 % af det daglige beregningsgrundlag sygedagpenge: 60 % af det daglige beregningsgrundlag fra den 15. kalenderdag. Der tildeles sygedagpenge for hver kalenderdag. De udbetales i højst 380 dage fra man bliver uarbejdsdygtig, men ikke efter at der er gået et år, eller man er erklæret helt eller delvis invalid. Alderspensionister og modtagere af invalidepension for invaliditet af tredje grad kan modtage sygedagpenge i den pågældende uarbejdsdygtighedsperiode, hvis de bliver syge som følge af en erhvervssygdom eller arbejdsulykke. Der tildeles dagpenge i højst 70 kalenderdage i løbet af et kalenderår, hvis uarbejdsdygtighedsperioden falder i to kalenderår. Det daglige referencebeløb beregnes på grundlag af den gennemsnitlige bruttoindkomst Plejeydelser til familiemedlemmer tildeles i de første 9 kalenderdage eller i op til 16 kalenderdage, hvis arbejdstageren er enlig og skal tage sig af et barn, der endnu ikke har afsluttet den obligatoriske skolegang og ellers ville være overladt til sig selv. Hvordan får du adgang til sygedagpenge? Ved ansøgning om sygedagpenge skal du benytte en særlig blanket, der attesteres af en læge fra den første sygedag. Arbejdstagernes ansøgninger indsendes gennem arbejdsgiveren, og selvstændige erhvervsdrivende sender deres ansøgninger gennem det kontor i deres distrikt, der beskæftiger sig med social sikring. Arbejdstagere, hvis arbejdskontrakt er udløbet, men som stadig er omfattet af beskyttelsesperioden, har stadig ret til ydelser. Beskyttelsesperioden er på 7 dage regnet fra den dag, hvor arbejdsforholdet ophørte. Hvis arbejdstagerens beskæftigelse varede i kortere tid end den foregående beskæftigelse, svarer beskyttelsesperioden kun til det antal dage, der reelt er arbejdet. Juli

11 Kapitel IV: Ydelser ved barsel Hvornår har du ret til barselsydelser? Ud over pleje før og efter fødslen, herunder gratis fødselshjælp og hospitalspleje, tilbyder den sociale sikringsordning kontantydelser ved moderskab og faderskab. For at modtage barselsdagpenge skal arbejdstagere have betalt bidrag til sygeforsikringen i mindst 270 kalenderdage inden for de to år før fødslen. Selvstændige erhvervsdrivende skal have betalt sygeforsikringspræmier og været medlem af sygeforsikringen for selvstændige i mindst 180 dage inden fødslen. Godtgørelse ved graviditet og fødsel tildeles arbejdstagere, der er gravide eller har fået et barn, indtil den 9. måned efter fødslen, hvis de er blevet overflyttet til et dårligere betalt arbejde som følge af graviditeten. Hvad dækker ordningen? Barselsdagpengene udgør 70 % af referencebeløbet. Barselsdagpenge tildeles i højst 28 uger eller 37 uger, hvis kvinden føder flere børn på en gang, passer mindst 2 af sine børn eller er ugift, enke, fraskilt eller af andre årsager er alene eller ikke lever sammen med en partner. Barselsdagpengene tildeles i højst 22 eller 31 uger eller i særlige tilfælde, indtil barnet er 8 måneder, hvis modtageren efter aftale med det kompetente organ indvilliger i at tage et barn i pleje, hvis mor er død, eller at tage et barn i pleje efter aftale med ægtefællen til en kvinde, der ikke har ret til eller af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at tage sig af barnet, og som ikke modtager kontantydelser i forbindelse med barsel. Godtgørelsesbeløbets størrelse svarer til forskellen mellem den gennemsnitlige daglige indtægt, som arbejdstageren var berettiget til inden overflytningen, og den gennemsnitlige daglige indtægt, hun har efter overflytningen til det nye arbejde. Det daglige referencebeløb beregnes på grundlag af bruttomånedsindkomsten på følgende måde: op til 825 CZK (32 EUR): 100 % fra 825 CZK (32 EUR) til CZK (48 EUR): 60 % fra CZK (48 EUR) til CZK (96 EUR): 30 % indtægter over CZK (96 EUR) medregnes ikke. Godtgørelser ved graviditet og fødsel tildeles, indtil kvinden påbegynder sin barselsorlov, og fra afslutningen af denne orlov til udgangen af den 9. måned efter fødslen. For kvinder, hvis arbejdsforhold er bragt til ophør under graviditet, er beskyttelsesperioden altid på 6 måneder. Det samme gælder for selvstændige erhvervsdrivende. Juli

12 Hvordan får du adgang til barselsydelser? Ved ansøgning om barselsdagpenge skal du indgive en lægeattest, der bekræfter graviditeten. Kvinder, der har til hensigt at adoptere et barn og forsørge det, skal sende en skriftlig ansøgning om barselsdagpenge. Juli

13 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet Hvornår har du ret til invaliditetsydelser? Der anerkendes tre grader af invaliditet. Ved invaliditet af tredje grad er erhvervsevnen nedsat med mindst 70 %. Ved invaliditet af anden grad er erhvervsevnen nedsat med %, og ved invaliditet af første grad er den nedsat med %. Invaliditet af første grad repræsenterer det laveste niveau af uarbejdsdygtighed, der giver ret til ydelser. Den forsikringsperiode, der kræves for at få del i ydelserne, afhænger af, hvor gammel den pågældende er, når handicappet viser sig: børn under 20 år: mindre end et års forsikring er nok år: et år år: to år år: tre år år: fire år år: fem år over 38 år: fem år (inden for de sidste 10 år) eller 10 år (inden for de sidste 20 år). For forsikrede i alderen år beregnes minimumsantallet af forsikringsår ud fra en referenceperiode på 10 år inden invaliditeten. For forsikrede over 38 år er referenceperioden 20 år (se ovenfor). Personer, der bliver handicappede, inden de fylder 18 år ("handicappede siden barndommen"), tilkendes pension for invaliditet af tredje grad. Hvad dækker ordningen? Invalidepensionen udbetales, fra invaliditeten opstår, og indtil den ophører igen, eller indtil den pågældende fylder 65 år. Når en handicappet når pensionsalderen, kan han eller hun ansøge om alderspension, der udbetales, hvis beløbet er højere. Ydelsernes størrelse afhænger af den gennemsnitlige indkomst og forsikringsperioden. Alle pensioner består af to elementer: et grundbeløb på CZK (87 EUR) pr. måned og et indtægtsrelateret procentbeløb, der fastsættes ud fra det personlige beregningsgrundlag og det antal år, hvor der er indbetalt bidrag til forsikringen. Procentbeløbet udgør mindst 770 CZK (30 EUR). Det personlige beregningsgrundlag er baseret på den gennemsnitlige bruttoløn i årene inden invaliditeten. Denne referenceperiode var indledningsvis 10 år, men forlænges hvert år med endnu et år, indtil den omfatter 30 kalenderår i alt. Den dækker i øjeblikket alle indtægter, der er modtaget siden Metoden afhænger af, hvilken pension der er tale om. For pension ved invaliditet af tredje grad udgør den 1,5 % af det personlige beregningsgrundlag pr. forsikringsår. For pension ved invaliditet af anden og første grad udgør den henholdsvis 0,75 % og 0,5 % af det personlige beregningsgrundlag pr. forsikringsår. For personer, som har været handicappede siden barndommen, medregnes 45 % af det generelle årlige Juli

14 beregningsgrundlag, der fastlægges ud fra den gennemsnitlige nationale månedsløn og med de samme fradrag som for det personlige beregningsgrundlag for året før, pensionen tildeles. Metoden anvendes også for personer, der kan bevise, at de har været forsikret i mindst 15 år (gælder ikke for godskrevne bidragsperioder), og hvis pension ellers ville have været lavere. Særlige regler Der fastsættes ikke-bidragspligtige perioder (for pensioner i almindelighed) for: fuldtidsstuderende på gymnasiale eller videregående uddannelser for uddannelsesperioder før 1. januar 2010 (højst seks år efter det fyldte 18. år) arbejdssøgende, der er tilmeldt arbejdsformidlingen, for perioder, hvor de modtager arbejdsløshedsunderstøttelse (højst tre år for personer over 55 år og højst ét år for personer under 55 år) personer med nedsat arbejdsevne, der er under faglig uddannelse personer, der aftjener militær eller civil værnepligt personer, der passer et barn på under fire år (10 år, hvis barnet er ramt af et langvarigt og alvorligt handicap og har behov for særlig pleje) personer, der tager sig af en handicappet modtagere af pension ved invaliditet af tredje grad, indtil de når pensionsalderen. Personer, der kan gøre krav på flere pensioner: alders- og invalidepension: de modtager den højeste af disse pensioner alderspension, invalidepension (uanset grad) og efterladte- eller børnepension: de modtager den højere pension og halvdelen af procentbeløbet for den anden pension. Det er muligt at modtage familieydelser og invalidepension på samme tid. Arbejdsløshedsunderstøttelse kan kombineres med invalidepension (første og anden grad). Der er ingen regler om, at man ikke må have en indtjening, samtidig med at man modtager fuld invalidepension. Rehabilitering og genoptræning Der iværksættes rehabilitering og genoptræning i henhold til sundhedslovgivningen. Der kan bl.a. være tale om forebyggende helbredsundersøgelser, særlige behandlinger (kurbade), ambulante behandlinger på kursteder, henvisninger til særlige behandlinger, obligatoriske særlige behandlinger og genoptræning efter anbefaling af en specialist. Plejeydelse udbetales også til personer, der dagligt, personligt og systematisk tager sig af en slægtning eller anden person, som er helt, næsten helt eller delvis invalid. Tilskuddet ydes under den sociale sikringsordning. Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser? En læge udpeget af den tjekkiske socialsikringsstyrelse (CSSZ) træffer afgørelse om en persons invaliditetsgrad. Juli

15 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser Hvornår har du ret til aldersydelser? Den mindste bidragsperiode er på 17 år, hvis ansøgeren allerede har nået den lovbestemte pensionsalder for mænd plus 5 år. Man skal have været forsikret i mindst 28 år for at gå på pension, hvis man har nået pensionsalderen i Den krævede forsikringsperiode øges gradvist til 35 år i 2018 og derefter. Pensionsalderen er forskellig for mænd og kvindermænd kan gå på pension, når de er 62 år og 4 måneder, hvorimod kvinders pensionsalder afhænger af, hvor mange børn de har haft ansvaret for: ingen børn: 60 år og otte måneder et barn: 59 år og otte måneder to børn: 58 år og otte måneder tre eller fire børn: 57 år og otte måneder fem eller flere børn: 56 år og otte måneder. Pensionsalderen hæves gradvist hvert år med to måneder for mænd og fire måneder for kvinder op til 65 år for mænd og kvinder med et barn eller ingen børn og mellem 62 og 64 år for kvinder med to eller flere børn. Hvad dækker ordningen? Beløb Pensionens størrelse afhænger af indkomsten og forsikringsperioden. Pensionen beregnes ved hjælp af følgende to elementer: et grundbeløb, der er fastsat til CZK (87 EUR) pr. måned og et indtægtsrelateret procentbeløb, der fastsættes på grundlag af det personlige beregningsgrundlag og antallet af bidragsår (1,5 % af det personlige beregningsgrundlag pr. forsikringsår). Procentbeløbet udgør mindst 770 CZK (30 EUR) pr. måned. Det personlige beregningsgrundlag er baseret på den gennemsnitlige bruttoløn i årene inden pensionering. Denne periode var indledningsvis 10 år, men forlænges hvert år med endnu et år, indtil den omfatter 30 kalenderår i alt. Den dækker i øjeblikket alle indtægter, der er modtaget siden Alle medregnede indtægter indekseres i forhold til gennemsnitslønnen. Det personlige beregningsgrundlag fastsættes ud fra denne bruttoløn ved hjælp af følgende formel: op til CZK (427 EUR): 100 % indregning fra CZK (427 EUR) til CZK (1 095 EUR): 30 % indregning over CZK (1 095 EUR): 10 % indregning. Satsregulering Pensionerne reguleres hvert år i januar med mindst 100 % af prisstigningen (over 12 måneder op til juli måned året før) og mindst en tredjedel af den reelle lønstigning (over 12 måneder op til den 1. januar året før). Juli

16 Pensionerne kan reguleres ved regeringsdekret for at fremskynde lovgivningsprocessen og for at afspejle den løbende pris- og lønudvikling. Tærsklerne for det personlige beregningsgrundlag reguleres ligeledes med jævne mellemrum for at bevare forholdet mellem eksisterende og nytilkendte pensioner og mellem pensioner og indtægter. Der er ingen indkomstmæssige begrænsninger. Alle indkomster er tilladt. Efterløn og udskudt pension Den indtægtsrelaterede del af pensioner nedsættes med 0,9 % for hver periode på 90 dage (evt. uafsluttet), hvor pension modtages i løbet af en referenceperiode på 720 dage inden den almindelige pensionsalder, og med 1,5 % for hver periode på 90 dage, hvor pension modtages inden denne referenceperiode, op til højst tre yderligere år. Hvis pensionen udskydes, skal det ske med mindst 90 dage efter den almindelige pensionsalder. Beregningsgrundlaget forøges med 1,5 %, hver gang ansøgningen om alderspension udskydes med 90 dage. Så længe en modtager af alderspension arbejder (og kun har halvdelen af sin pension), hæves den pågældendes pension med 1,5 % for hver periode på 180 kalenderdage eller med 0,4 % for hver 360 dage, den pågældende arbejder og har fuld pension. Hvordan får du adgang til aldersydelser? Tjekkiet har indført en obligatorisk social sikringsordning, som finansieres af arbejdsgivernes og arbejdstagernes bidrag, og som giver ret til en række lønrelaterede ydelser afhængig af, hvor længe man har været forsikret. Pensioner sorterer generelt under socialforsikringsordningen. Den udbetaler lønrelaterede ydelser afhængig af, hvor længe man har været forsikret. Ordningen er obligatorisk for arbejdstagere, lignende personer (dvs. studerende for uddannelsesperioder før 1. Januar 2010, arbejdsløse, personer, der tager sig af børn/handicappede, værnepligtige osv.) og selvstændige erhvervsdrivende. De personer, der er nævnt i loven om pensionsforsikring, har pligt til at bidrage til denne forsikring, hvis de opfylder betingelserne i loven. Størsteparten bidrager til en lovbestemt forsikring, selv om de ikke har pligt til det. Der er indført undtagelser for personer, som selv tager sig af et mindreårigt barn (under 10 år) med behov på første til fjerde niveau eller en ældre person med behov på andet til fjerde niveau, hvis de er medlem af samme husstand (hvis det drejer sig om en nær slægtning, gælder husstandskravet ikke). I dette tilfælde kan de pågældende optages i pensionsforsikringsordningen ved at indgive en ansøgning om medregning af plejeperioden efter eller under plejeperioden i forbindelse med en pensionsansøgning. Ansøgninger indgives til socialsikringskontoret i det distrikt, hvor den person, der står for pasningen, har sin faste bopæl. Selvstændige erhvervsdrivende Selvstændige erhvervsdrivende skal oplyse socialsikringskontorerne i det distrikt, hvor de har deres faste bopæl (eller, hvis de ikke har fast bopæl i Tjekkiet, socialsikringskontoret i det distrikt, hvor de udøver selvstændig virksomhed), om at de har indledt eller genoptaget deres selvstændige virksomhed eller deres samarbejde med en selvstændig tredjepart, eller at de er ophørt med at være selvstændige, inden den 8. i kalendermåneden efter den måned, hvor den begivenhed, der oplyses om, har fundet sted. Juli

17 Frivillige forsikringer Personer på over 18 år kan selv vælge at indbetale bidrag til pensionsforsikringen, såfremt de har ansøgt om det hos forsikringen, og bidragene dækker en periode, hvor: de er tilmeldt som arbejdssøgende, men ikke har ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, fordi perioden overstiger det ene (de tre) år, der er fastsat i loven de tager en gymnasieuddannelse eller videregående uddannelse, uden at der er tale om de første 6 års uddannelse efter det fyldte 18. år, der er omfattet af loven (hvis den er afsluttet før 1. januar 2010) de er bosat i udlandet som ægtefælle til en person, der arbejder inden for Tjekkiets diplomati de udøver indtægtsgivende virksomhed i udlandet de udfører volontørarbejde på grundlag af en aftale indgået med den organisation, der har udsendt dem, i henhold til loven om volontørtjeneste. I de første tre tilfælde ovenfor er det muligt at ansøge om optagelse i forsikringen og at betale præmier på et hvilket som helst tidspunkt, inden der ansøges om pension. Personer, der udøver indtægtsgivende virksomhed i udlandet eller udfører volontørarbejde, kan betale præmier med tilbagevirkende gyldighed for en periode på højst 2 år fra det tidspunkt, hvor de anmoder om at blive forsikret. Alle andre, der er over 18 år, kan selv vælge at indbetale bidrag til en pensionsforsikring. De kan dog ikke indbetale med tilbagevirkende gyldighed for mere end 1 år fra det tidspunkt, hvor de anmoder om at blive forsikret. Der kan i alt optjenes 10 pensionsforsikringsår på denne måde. Ansøgninger indgives til socialsikringskontoret i det distrikt, hvor ansøgeren har sin faste bopæl. Pensionsforsikringen omfatter følgende: alderspension invalidepension enke- og enkemandspension og børnepension Juli

18 Kapitel VII: Efterladteydelser Hvornår har du ret til efterladteydelser? Enker, enkemænd og børn har krav på efterladtepension. Betingelserne for tilkendelse af efterladtepension er opfyldt, hvis den afdøde enten modtog eller var berettiget til alders- eller invalidepension, eller hvis den forsikrede døde som følge af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Forældreløse børn kan have ret til efterladtepension (forældreløsepension), hvis den afdøde forælder opfyldte mindst halvdelen af de år, der er krævet for at få ret til invalidepension (f.eks. 2 år og 6 måneder indenfor de sidste ti år eller 5 år indenfor de sidste 20 år). Ydermere skal de være forsørget af afdøde og yngre end 26 år, og fortsætte i skole- eller ehvervsuddannelse. Hvad dækker ordningen? Beløb Efterladtepension: grundbeløb: fast ydelse på CZK (87 EUR) pr. måned procentbeløb: 50 % af den andel af beregningsgrundlaget, som den afdøde forsikrede modtog eller kunne have modtaget. Ved indgåelse af nyt ægteskab bortfalder pensionen, og der udbetales et engangsbeløb på 12 gange den månedlige pension. Børn, der har mistet en eller begge forældre: grundbeløb: fast ydelse på 2 230CZK (87 EUR) pr. måned procentbeløb: procentbeløb for børn, der har mistet en af forældrene: 40 % af den andel af beregningsgrundlaget, som den afdøde forsikrede modtog eller kunne have modtaget. procentbeløb for børn, der har mistet begge forældre: 40 % af procentbeløbet for hver af forældrenes pension. Minimumspension: grundbeløb: fast ydelse: CZK (87 EUR) pr. måned procentbeløb: enker/enkemænd: 385 CZK (15 EUR) pr. måned børn, der har mistet en eller begge forældre: 308 CZK (12 EUR) pr. måned. Der tildeles altid enke-/enkemandspension i et år regnet fra dødstidspunktet. Pensionen udbetales også efter denne periode, hvis den efterlevende ægtefælle: Juli

19 har nået pensionsalderen er under fire år yngre end pensionsalderen for mænd er invalid (tredje grad) forsørger et barn, eller forsørger et barn eller den afdøde ægtefælles forælder, der lever i samme husstand, og som har behov på andet til fjerde niveau. Hvordan får du adgang til efterladteydelser? Ansøgninger skal indgives til socialsikringsstyrelsens lokalkontor i det område, hvor ansøgeren har permanent bopæl. Juli

20 Kapitel VIII: Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme Hvornår har du ret til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme? Arbejdsgivere, der har mindst én ansat, er i henhold til loven forsikret mod skader, som den ansatte pådrager sig som følge af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Forsikringen indebærer en række fordele for alle arbejdstagere uden undtagelse og for medlemmerne af deres familie samt for visse andre kategorier af personer (f.eks. pensionister og studerende). Alle virksomheder og organisationer skal indbetale bidrag til den obligatoriske forsikring, der dækker deres ansatte mod risikoen for tilskadekomst, sygdom eller død i forlængelse af eller direkte tilknytning til udøvelsen af deres erhvervsmæssige beskæftigelse. Med hensyn til erhvervssygdomme er virksomhederne underlagt et blandet system baseret på en fortegnelse over sygdomme. Det relevante organ under arbejdsmiljømyndigheden har fastsat eksponeringsgrænseværdier for visse faggrupper og visse miljørisici. Der er ingen regler for, hvor længe man skal være i det pågældende miljø eller eksponeres for kemiske stoffer eller farlig støj for at være berettiget til erstatning. Hvad dækker ordningen? Midlertidig uarbejdsdygtighed I tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed kan arbejdstagere frit vælge læge. Det gælder dog ikke forebyggende behandling, der finder sted på virksomhedernes sundhedsklinikker. Udgifter til lægebehandling, såkaldte rimelige udgifter (jf. loven), afholdes af arbejdsgiveren. Der er ingen tidsmæssige begrænsninger. Der ydes kompensation for indtægtstab som følge af uarbejdsdygtighed, indtil arbejdstageren fylder 65 år. Arbejdsgiveren har det fulde erstatningsansvar, hvis han eller hun ikke helt eller delvis har fraskrevet sig dette ansvar. Ydelserne svarer til forskellen mellem arbejdstagerens gennemsnitlige indkomst, inden arbejdsulykken indtraf, eller erhvervssygdommen viste sig, og de samlede sygedagpenge. Varig uarbejdsdygtighed Hvis en arbejdstager bliver varigt uarbejdsdygtig, fastlægges patientens invaliditetsgrad af en læge, der er udpeget af den tjekkiske socialsikringsstyrelse. Man betragtes som helt invalid, hvis arbejdsevnen er nedsat med 66 %. Delvis invaliditet indebærer en nedsættelse på 33 %. Der tilkendes invalidepension i begge tilfælde. Pensionen (ydelsen) beregnes på grundlag af arbejdstagerens tidligere indkomst, dvs. den gennemsnitlige bruttoindkomst i de sidste 3 måneder, før han blev uarbejdsdygtig. Med denne ydelse kan den forsikrede bevare en indkomst efter ulykken eller sygdommen, som svarer til hans gennemsnitsløn før forsikringsbegivenheden, samtidig med at der tages højde for eventuelle invaliditetsydelser, der udbetales efter ulykken eller sygdommen. Arbejdsgiveren betaler denne godtgørelse hver måned indtil udgangen af den kalendermåned, hvor modtageren fylder 65 år. Der ydes ikke tillæg til plejekrævende personer eller hjælp udefra. Det er muligt at have en indtjening, samtidig med at man modtager pension, Juli

Dine rettigheder til socail sikring. i Estland

Dine rettigheder til socail sikring. i Estland Dine rettigheder til socail sikring i Estland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Slovakiet

Dine rettigheder til social sikring. i Slovakiet Dine rettigheder til social sikring i Slovakiet Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Arbejdsløshedsydelser, ydelser ved sygdom og kontanthjælp

Arbejdsløshedsydelser, ydelser ved sygdom og kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt N O T A T Arbejdsløshedsydelser, ydelser ved sygdom og kontanthjælp i de 27 andre EU-lande Maj 2014 Sagsnr. 2014-2091

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Island

Dine rettigheder til social sikring. i Island Dine rettigheder til social sikring i Island Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Bulgarien

Dine rettigheder til social sikring. i Bulgarien Dine rettigheder til social sikring i Bulgarien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Letland

Dine rettigheder til social sikring. i Letland Dine rettigheder til social sikring i Letland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Danmark Europa-Kommissionen Beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Bulgarien 1/37 Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Slovenien

Dine rettigheder til social sikring. i Slovenien Dine rettigheder til social sikring i Slovenien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz Dine rettigheder til social sikring i Schweiz Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RAPPORT fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Finland

Dine rettigheder til social sikring. i Finland Dine rettigheder til social sikring i Finland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge FINANSMINISTERIET Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge 2000 X.X.X 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Litauen

Dine rettigheder til social sikring. i Litauen Dine rettigheder til social sikring i Litauen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Tyskland Europa-Kommissionen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceinformation Information til borgere og pårørende August 2016 Plejevederlag i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Serviceloven 119 122 Indhold Plejevederlag i tilknytning til pasning af

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Norge

Dine rettigheder til social sikring. i Norge Dine rettigheder til social sikring i Norge Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen?... 3 3. Hvad er betingelserne for at få ret

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig Dine rettigheder til social sikring i Østrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Irland

Dine rettigheder til social sikring. i Irland Dine rettigheder til social sikring i Irland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - Kommunen informerer Serviceinformation om hjælp i tilknytning til pasning af døende i eget hjem Visitationsenheden November 2008 Tilrettet oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Formål side 3

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

EU-bestemmelserne om social sikring

EU-bestemmelserne om social sikring Opdatering 2010 EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 815 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 815 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0397 (COD) 15642/16 ADD 1 SOC 812 EMPL 549 CODEC 1910 FORSLAG fra: modtaget: 15. december 2016 til:

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere