Dine rettigheder til social sikring. i Tjekkiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dine rettigheder til social sikring. i Tjekkiet"

Transkript

1 Dine rettigheder til social sikring i Tjekkiet

2 Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). Flere oplysninger om MISSOC findes på: Denne vejledning indeholder en generel beskrivelse af de sociale sikringsordninger i de respektive lande. Du kan få nærmere oplysninger i andre MISSOC-publikationer, som alle er tilgængelige via ovennævnte link. Du kan også kontakte de kompetente myndigheder og institutioner, der er nævnt i bilag til denne vejledning. Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på Kommissionens vegne, kan drages til ansvar for brugen af oplysninger i dette dokument. Den Europæiske Union, 2012 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Juli

3 Indholdsfortegnelse Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering... 4 Indledning... 4 Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse... 4 Finansiering... 6 Kapitel II: Sygehjælp... 7 Hvornår har du ret til sygehjælp?... 7 Hvad dækker ordningen?... 7 Hvordan får du adgang til sygehjælp?... 7 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge... 9 Hvornår har du ret til sygedagpenge?... 9 Hvad dækker ordningen?... 9 Hvordan får du adgang til sygedagpenge?...10 Kapitel IV: Ydelser ved barsel...11 Hvornår har du ret til barselsydelser?...11 Hvad dækker ordningen?...11 Hvordan får du adgang til barselsydelser?...12 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet...13 Hvornår har du ret til invaliditetsydelser?...13 Hvad dækker ordningen?...13 Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser?...14 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser...15 Hvornår har du ret til aldersydelser?...15 Hvad dækker ordningen?...15 Hvordan får du adgang til aldersydelser?...16 Kapitel VII: Efterladteydelser...18 Hvornår har du ret til efterladteydelser?...18 Hvad dækker ordningen?...18 Hvordan får du adgang til efterladteydelser?...19 Kapitel VIII: Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme...20 Hvornår har du ret til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...20 Hvad dækker ordningen?...20 Hvordan får du adgang til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...22 Kapitel IX: Familieydelser...23 Hvornår har du ret til familieydelser?...23 Hvad dækker ordningen?...23 Hvordan får du adgang til familieydelser?...24 Kapitel X: Arbejdsløshed...25 Hvornår har du ret til arbejdsløshedsunderstøttelse?...25 Hvad dækker ordningen?...25 Hvordan får du adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse?...26 Kapitel XI: Forsørgelseshjælp...27 Hvornår har du ret til forsørgelseshjælp?...27 Hvordan får du adgang til forsørgelseshjælp?...27 Kapitel XII: Langtidspleje...29 Hvornår har du ret til langtidspleje?...29 Hvad dækker ordningen?...29 Hvordan får du adgang til langtidspleje?...29 Bilag : Kontaktoplysninger for institutioner og relevante internetsider...30 Juli

4 Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering Indledning Den sociale sikringsordning i Tjekkiet består af pensions- og sygeforsikringsordningen, den beskæftigelsespolitiske ordning og den ikke-bidragspligtige socialhjælpsordning. Sygeforsikringsordningen finansieres via sygekasser. Andre dele af ordningen finansieres via statsbudgettet. Forsikringspræmier betales af arbejdsgivere, arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende. Sygeforsikring, pensionsforsikring og den beskæftigelsespolitiske ordning er obligatoriske for alle erhvervsaktive. Sygeforsikringsordningen er obligatorisk for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende. En række grupper betragtes endvidere som forsikret, selvom de ikke betaler præmier (studerende, kvinder på barselsorlov osv.) hvis de opfylder visse betingelser. Sygeforsikringen er obligatorisk for alle, der har fast bopæl i landet eller arbejder for en arbejdsgiver på tjekkisk område. EU-borgere, der har lønnet beskæftigelse eller udøver selvstændig virksomhed i Tjekkiet, er også omfattet. Staten betaler forsikringspræmierne for visse kategorier af personer som f.eks. mindrebemidlede børn (under 26 år), pensionister, modtagere af børnetilskud, kvinder på barselsorlov og arbejdssøgende. Arbejdsløshedsforsikring er en obligatorisk social sikringsordning, der er bidragsfinansieret og dækker den erhvervsaktive befolkning (herunder selvstændige erhvervsdrivende) via indkomstrelaterede ydelser. Den statslige bistandsordning er en ikke-bidragspligtig ordning, der finansieres via statsbudgettet og forvaltes af de udpegede myndigheder. Via den statslige bistandsordning yder staten bistand til navnlig familier med mindreårige børn i tilfælde af en anerkendt social situation, hvor familien ikke kan klare sig med egne midler og formåen. Skattefinansierede socialbistandsydelser omfatter ud over ordningen for sociale ydelser visse engangsydelser, der tilkendes handicappede, og ordningen for bistand ved materiel nød. Sidstnævnte ordning er målrettet mod personer med utilstrækkelig indtægt. Ordningens grundlæggende mål er at opfylde de basale behov for rimelige leve- og boligforhold. Den primære betingelse er lav indkomst og manglende evne til at forbedre den ved egen indsats (arbejde, brug af formue og andre muligheder). Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse Sygehjælp Den centrale myndighed i forbindelse med statens forvaltning af sygesikring er sundhedsministeriet (Ministerstvo zdravotnictví), som bl.a. udformer lovgivningsrammerne på området. Sygeforsikring er obligatorisk for alle personer med permanent bopæl eller beskæftigelse hos en arbejdsgiver med hjemsted inden for Tjekkiets område og alle personer, der er omfattet af EU-forordninger eller bilaterale aftaler. Forsikringen varetages af otte sygekasser, der er selvstændige private Juli

5 institutioner. Forsikringstagerne kan frit vælge mellem sygekasserne og også mellem behandlere, der har indgået overenskomst med den valgte sygekasse. Loven indeholder regler om overenskomster og om adgangen til behandling og behandlingens kvalitet. Alders- invalide- og efterladteydelser samt kontantydelser ved sygdom Arbejds- og socialministeriet (MOLSA) (Ministerstvo práce a sociálních věcí) udarbejder love for alle områder af socialsikringen (undtagen sundhedsforsikringen). De fleste administrative opgaver varetages af den tjekkiske socialsikringsstyrelses lokale kontorer (Česká správa sociálního zabezpečení, CSSZ), der hører under og kontrolleres af ministeriet. Centret for den tjekkiske socialsikringsstyrelse (Ústředí České správy sociálního zabezpečení, CSSZ) fører tilsyn med 76 lokale socialsikringskontorer (Okresní správa sociálního zabezpečení, OSSZ). CSSZ's vigtigste opgave er at opkræve bidrag til den almindelige pensionsforsikringsordning, sygeforsikringsordningen og den nationale beskæftigelsespolitiske ordning (arbejdsløshedsforsikringen og de beskæftigelsespolitiske programmer). CSSZ står også for beregning og udbetaling af pensioner og ydelser i tilknytning til pensions- og sygeforsikringsordninger og administrerer oplysningerne om de forsikrede (dog ikke i forbindelse med den beskæftigelsespolitiske ordning). Arbejdsløshed 14 regionale arbejdsformidlingskontorer (Úřad práce) og deres kontaktpunkter varetager opgaverne i de enkelte regioner og hører under arbejdskontorerne i Tjekkiet (DG), som styres af MOLSA s afdeling for arbejdsmarkedet (Sekce trhu práce). De beskæftiger sig navnlig med udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse, registrering af arbejdssøgende samt fremme og skabelse af jobmuligheder. Herudover udarbejder og iværksætter de beskæftigelsesprogrammer (anvisning af arbejde, erhvervsvejledning, flytning osv.). Familier De statslige bistandsordninger, der omfatter familieydelser og ydelser ved dødsfald, forvaltes af regionale arbejdsformidlingerne (Úřad práce) og deres kontaktpunkter. Disse formidlinger og kontaktpunkter er ansvarlige for alle aktiviteter i forbindelse med forvaltningen af ydelserne under den statslige bistandsordning, herunder navnlig modtagelse af ansøgninger, registrering af ansøgere, indsamling af de nødvendige data, drift af det landsdækkende informationssystem, afgørelser vedrørende ydelser og udstedelse af officielle afgørelser. Social bistand Engangsydelser eller periodiske ydelser ydes af de regionale arbejdskontorer og deres kontaktpunkter og finansieres over statsbudgettet (almindelig beskatning). De omfatter obligatoriske eller frivillige ydelser til anskaffelse af hjælpemidler, indretning af en lejlighed, anskaffelse og tilpasning af et motorkøretøj til særlige behov eller dækning af driftsudgifter, individuel transport og foder til en førerhund. Under ordningen for bistand ved materiel nød ydes følgende engangsydelser eller periodiske ydelser: tilskud til daglige udgifter, boligtilskud og ekstraordinær akutbistand. Ydelserne udbetales til personer med lave indtægter eller i Juli

6 nødsituationer. De regionale arbejdskontorer og deres kontaktpunkter forvalter bistanden ved materiel nød via centralbudgettet (almindelig beskatning). De sociale myndigheder yder bistand og støtte til personer, der befinder sig i en dårlig social situation, og plejeydelse. Sidstnævnte er en tilbagevendende månedlig ydelse til personer, der er afhængige af hjælp fra andre på grund af langvarige helbredsforhold. Plejeydelse forvaltes af de regionale arbejdskontorer og deres kontaktpunkter via statsbudgettet (almindelig beskatning). Langtidspleje Langtidspleje er ikke omfattet af en særlig ordning, men er delvist omfattet af sygesikringsordningen, der sorterer under sundhedsministeriet, og ordningen for sociale ydelser, der sorterer under arbejds- og socialministeriet. Finansiering Socialforsikringsordningen og arbejdsløshedsunderstøttelse finansieres via bidrag fra arbejdstagere og arbejdsgivere. Sygesikringen finansieres via bidrag og skat. Familieydelser og socialbistand finansieres over skatten. Juli

7 Kapitel II: Sygehjælp Hvornår har du ret til sygehjælp? Alle, der har fast bopæl i Tjekkiet, personer, som arbejder for en arbejdsgiver med hjemsted i Tjekkiet, og selvstændige erhvervsdrivende, der er underlagt tjekkisk lov, har lovpligtig sygeforsikring og ret til offentlig sygehjælp. Hvad dækker ordningen? Forsikrede kan frit vælge en primær læge, der har indgået overenskomst med den pågældendes sygekasse. Forsikrede kan tilmelde sig en ny læge hver tredje måned. Der er ingen regler med hensyn til patientens valg af behandler. For besøg hos en praktiserende læge, en speciallæge eller en tandlæge, hvor en klinisk undersøgelse gennemføres, pålægges et gebyr på 30 CZK (1,16 EUR). For akut lægebesøg pålægges et gebyr på 90 CZK (3,49 EUR). For hospitalsophold (institutionel pleje og omfattende balneologisk pleje pålægges et gebyr på 100 CZK (3,88 EUR) pr. døgn. En række grupper er fritaget for disse gebyrer: personer på børnehjem børn i familiepleje personer på hjem for handicappede eller ældre, hvis deres resterende mindsteindtægt (i overensstemmelse med anden lovgivning) er mindre end 800 CZK (31 EUR) personer, der ved domstolsafgørelse er tilkendt særlig behandling personer, for hvem materiel nød er dokumenteret personer, der har pligt til at blive behandlet for smitsom sygdom. Disse gebyrer gælder heller ikke i forbindelse med forebyggende undersøgelser, ordineret pleje til udvalgte patienter (herunder gravide), hæmodialyse, laboratorieundersøgelse eller diagnostisk undersøgelse og undersøgelse af blodtransfusionslæge, eller for børn under 18 år. Gebyr for ambulant behandling omfatter egenbetaling af medicin og medicinsk udstyr. Der skal betales en lovbestemt andel på 30 CZK (1,216 EUR) for en recept. Undtagelser fra disse andele er de samme som ovenfor. Tandlægeudgifter refunderes i henhold til en særlig prisliste, og en patient afholder ikke selv udgifterne, medmindre andet er anført i lovgivningen. Hvordan får du adgang til sygehjælp? Patienter har direkte adgang, og der er intet portvagtssystem. Den eneste begrænsning forekommer i tilfælde, hvor patienter ønsker ikke-akut behandling dækket af den offentlige sygeforsikring: Behandleren skal have indgået overenskomst med den berørte persons sygekasse. Patienter kan frit vælge mellem hospitaler, der Juli

8 har indgået overenskomst, efter henvisning fra den primære læge eller en speciallæge. Juli

9 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge Hvornår har du ret til sygedagpenge? Sygeforsikringen indgår i den obligatoriske sociale sikringsordning for arbejdstagere, hvorfra de tildeles ydelser i forhold til deres indtægter. For selvstændige erhvervsdrivende er det frivilligt at lade sig forsikre mod sygdom. Arbejdstagere, der tjener mindre end CZK (78 EUR) om måneden eller arbejder i mindre end 14 kalenderdage om måneden, har ikke pligt til at tegne en forsikring. Sygesikringsordningen for arbejdstagere giver ret til 4 forskellige ydelser: sygedagpenge plejeydelser til familiemedlemmer godtgørelse ved graviditet og fødsel barselsdagpenge. Sygeforsikring for selvstændige er frivillig og omfatter sygedagpenge og barselsdagpenge Sygedagpenge udbetales ved den forsikredes uarbejdsdygtighed, som attesteres af en læge fra den 22. kalendersygedag. Fra den fjerde til den 21. kalenderdag udbetales en lønkompensation af arbejdsgiveren for hver dag, arbejdstageren har været fraværende på grund af sygdom. Det er ikke nødvendigt at have arbejdet i en vis periode eller at opfylde andre krav. For at have ret til sygedagpenge skal selvstændige erhvervsdrivende med frivillig forsikring, som har indbetalt det valgte beløb i sygeforsikringspræmier, have været medlem af sygeforsikringen for selvstændige i mindst tre måneder, før de blev midlertidigt uarbejdsdygtige. Plejeydelsen sikrer økonomisk støtte til arbejdstagere, der passer et sygt barn eller en voksen syg slægtning. For at være berettiget til ydelsen skal den syge tilhøre arbejdstagerens husstand (det gælder dog ikke for børn på under 10 år), der må ikke være andre, der kan passe den pågældende, og der må ikke være mulighed for indlæggelse på sygehus. Hvad dækker ordningen? Størrelsen af den udbetalte ydelse er baseret på et referencebeløb (vurderingsgrundlag), der beregnes på grundlag af bruttoindkomsten for de seneste 12 måneder konverteret til en daglig sats: op til 825 CZK (32 EUR): 90 % fra 825 CZK (32 EUR) til CZK (48 EUR): 60 % fra CZK (48 EUR) til CZK (96 EUR): 30 % indtægter over CZK (96 EUR) medregnes ikke. Juli

10 Sygedagpengene beregnes på grundlag af det daglige referencebeløb efter følgende satser: plejeydelser til familiemedlemmer: 60 % af det daglige beregningsgrundlag sygedagpenge: 60 % af det daglige beregningsgrundlag fra den 15. kalenderdag. Der tildeles sygedagpenge for hver kalenderdag. De udbetales i højst 380 dage fra man bliver uarbejdsdygtig, men ikke efter at der er gået et år, eller man er erklæret helt eller delvis invalid. Alderspensionister og modtagere af invalidepension for invaliditet af tredje grad kan modtage sygedagpenge i den pågældende uarbejdsdygtighedsperiode, hvis de bliver syge som følge af en erhvervssygdom eller arbejdsulykke. Der tildeles dagpenge i højst 70 kalenderdage i løbet af et kalenderår, hvis uarbejdsdygtighedsperioden falder i to kalenderår. Det daglige referencebeløb beregnes på grundlag af den gennemsnitlige bruttoindkomst Plejeydelser til familiemedlemmer tildeles i de første 9 kalenderdage eller i op til 16 kalenderdage, hvis arbejdstageren er enlig og skal tage sig af et barn, der endnu ikke har afsluttet den obligatoriske skolegang og ellers ville være overladt til sig selv. Hvordan får du adgang til sygedagpenge? Ved ansøgning om sygedagpenge skal du benytte en særlig blanket, der attesteres af en læge fra den første sygedag. Arbejdstagernes ansøgninger indsendes gennem arbejdsgiveren, og selvstændige erhvervsdrivende sender deres ansøgninger gennem det kontor i deres distrikt, der beskæftiger sig med social sikring. Arbejdstagere, hvis arbejdskontrakt er udløbet, men som stadig er omfattet af beskyttelsesperioden, har stadig ret til ydelser. Beskyttelsesperioden er på 7 dage regnet fra den dag, hvor arbejdsforholdet ophørte. Hvis arbejdstagerens beskæftigelse varede i kortere tid end den foregående beskæftigelse, svarer beskyttelsesperioden kun til det antal dage, der reelt er arbejdet. Juli

11 Kapitel IV: Ydelser ved barsel Hvornår har du ret til barselsydelser? Ud over pleje før og efter fødslen, herunder gratis fødselshjælp og hospitalspleje, tilbyder den sociale sikringsordning kontantydelser ved moderskab og faderskab. For at modtage barselsdagpenge skal arbejdstagere have betalt bidrag til sygeforsikringen i mindst 270 kalenderdage inden for de to år før fødslen. Selvstændige erhvervsdrivende skal have betalt sygeforsikringspræmier og været medlem af sygeforsikringen for selvstændige i mindst 180 dage inden fødslen. Godtgørelse ved graviditet og fødsel tildeles arbejdstagere, der er gravide eller har fået et barn, indtil den 9. måned efter fødslen, hvis de er blevet overflyttet til et dårligere betalt arbejde som følge af graviditeten. Hvad dækker ordningen? Barselsdagpengene udgør 70 % af referencebeløbet. Barselsdagpenge tildeles i højst 28 uger eller 37 uger, hvis kvinden føder flere børn på en gang, passer mindst 2 af sine børn eller er ugift, enke, fraskilt eller af andre årsager er alene eller ikke lever sammen med en partner. Barselsdagpengene tildeles i højst 22 eller 31 uger eller i særlige tilfælde, indtil barnet er 8 måneder, hvis modtageren efter aftale med det kompetente organ indvilliger i at tage et barn i pleje, hvis mor er død, eller at tage et barn i pleje efter aftale med ægtefællen til en kvinde, der ikke har ret til eller af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at tage sig af barnet, og som ikke modtager kontantydelser i forbindelse med barsel. Godtgørelsesbeløbets størrelse svarer til forskellen mellem den gennemsnitlige daglige indtægt, som arbejdstageren var berettiget til inden overflytningen, og den gennemsnitlige daglige indtægt, hun har efter overflytningen til det nye arbejde. Det daglige referencebeløb beregnes på grundlag af bruttomånedsindkomsten på følgende måde: op til 825 CZK (32 EUR): 100 % fra 825 CZK (32 EUR) til CZK (48 EUR): 60 % fra CZK (48 EUR) til CZK (96 EUR): 30 % indtægter over CZK (96 EUR) medregnes ikke. Godtgørelser ved graviditet og fødsel tildeles, indtil kvinden påbegynder sin barselsorlov, og fra afslutningen af denne orlov til udgangen af den 9. måned efter fødslen. For kvinder, hvis arbejdsforhold er bragt til ophør under graviditet, er beskyttelsesperioden altid på 6 måneder. Det samme gælder for selvstændige erhvervsdrivende. Juli

12 Hvordan får du adgang til barselsydelser? Ved ansøgning om barselsdagpenge skal du indgive en lægeattest, der bekræfter graviditeten. Kvinder, der har til hensigt at adoptere et barn og forsørge det, skal sende en skriftlig ansøgning om barselsdagpenge. Juli

13 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet Hvornår har du ret til invaliditetsydelser? Der anerkendes tre grader af invaliditet. Ved invaliditet af tredje grad er erhvervsevnen nedsat med mindst 70 %. Ved invaliditet af anden grad er erhvervsevnen nedsat med %, og ved invaliditet af første grad er den nedsat med %. Invaliditet af første grad repræsenterer det laveste niveau af uarbejdsdygtighed, der giver ret til ydelser. Den forsikringsperiode, der kræves for at få del i ydelserne, afhænger af, hvor gammel den pågældende er, når handicappet viser sig: børn under 20 år: mindre end et års forsikring er nok år: et år år: to år år: tre år år: fire år år: fem år over 38 år: fem år (inden for de sidste 10 år) eller 10 år (inden for de sidste 20 år). For forsikrede i alderen år beregnes minimumsantallet af forsikringsår ud fra en referenceperiode på 10 år inden invaliditeten. For forsikrede over 38 år er referenceperioden 20 år (se ovenfor). Personer, der bliver handicappede, inden de fylder 18 år ("handicappede siden barndommen"), tilkendes pension for invaliditet af tredje grad. Hvad dækker ordningen? Invalidepensionen udbetales, fra invaliditeten opstår, og indtil den ophører igen, eller indtil den pågældende fylder 65 år. Når en handicappet når pensionsalderen, kan han eller hun ansøge om alderspension, der udbetales, hvis beløbet er højere. Ydelsernes størrelse afhænger af den gennemsnitlige indkomst og forsikringsperioden. Alle pensioner består af to elementer: et grundbeløb på CZK (87 EUR) pr. måned og et indtægtsrelateret procentbeløb, der fastsættes ud fra det personlige beregningsgrundlag og det antal år, hvor der er indbetalt bidrag til forsikringen. Procentbeløbet udgør mindst 770 CZK (30 EUR). Det personlige beregningsgrundlag er baseret på den gennemsnitlige bruttoløn i årene inden invaliditeten. Denne referenceperiode var indledningsvis 10 år, men forlænges hvert år med endnu et år, indtil den omfatter 30 kalenderår i alt. Den dækker i øjeblikket alle indtægter, der er modtaget siden Metoden afhænger af, hvilken pension der er tale om. For pension ved invaliditet af tredje grad udgør den 1,5 % af det personlige beregningsgrundlag pr. forsikringsår. For pension ved invaliditet af anden og første grad udgør den henholdsvis 0,75 % og 0,5 % af det personlige beregningsgrundlag pr. forsikringsår. For personer, som har været handicappede siden barndommen, medregnes 45 % af det generelle årlige Juli

14 beregningsgrundlag, der fastlægges ud fra den gennemsnitlige nationale månedsløn og med de samme fradrag som for det personlige beregningsgrundlag for året før, pensionen tildeles. Metoden anvendes også for personer, der kan bevise, at de har været forsikret i mindst 15 år (gælder ikke for godskrevne bidragsperioder), og hvis pension ellers ville have været lavere. Særlige regler Der fastsættes ikke-bidragspligtige perioder (for pensioner i almindelighed) for: fuldtidsstuderende på gymnasiale eller videregående uddannelser for uddannelsesperioder før 1. januar 2010 (højst seks år efter det fyldte 18. år) arbejdssøgende, der er tilmeldt arbejdsformidlingen, for perioder, hvor de modtager arbejdsløshedsunderstøttelse (højst tre år for personer over 55 år og højst ét år for personer under 55 år) personer med nedsat arbejdsevne, der er under faglig uddannelse personer, der aftjener militær eller civil værnepligt personer, der passer et barn på under fire år (10 år, hvis barnet er ramt af et langvarigt og alvorligt handicap og har behov for særlig pleje) personer, der tager sig af en handicappet modtagere af pension ved invaliditet af tredje grad, indtil de når pensionsalderen. Personer, der kan gøre krav på flere pensioner: alders- og invalidepension: de modtager den højeste af disse pensioner alderspension, invalidepension (uanset grad) og efterladte- eller børnepension: de modtager den højere pension og halvdelen af procentbeløbet for den anden pension. Det er muligt at modtage familieydelser og invalidepension på samme tid. Arbejdsløshedsunderstøttelse kan kombineres med invalidepension (første og anden grad). Der er ingen regler om, at man ikke må have en indtjening, samtidig med at man modtager fuld invalidepension. Rehabilitering og genoptræning Der iværksættes rehabilitering og genoptræning i henhold til sundhedslovgivningen. Der kan bl.a. være tale om forebyggende helbredsundersøgelser, særlige behandlinger (kurbade), ambulante behandlinger på kursteder, henvisninger til særlige behandlinger, obligatoriske særlige behandlinger og genoptræning efter anbefaling af en specialist. Plejeydelse udbetales også til personer, der dagligt, personligt og systematisk tager sig af en slægtning eller anden person, som er helt, næsten helt eller delvis invalid. Tilskuddet ydes under den sociale sikringsordning. Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser? En læge udpeget af den tjekkiske socialsikringsstyrelse (CSSZ) træffer afgørelse om en persons invaliditetsgrad. Juli

15 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser Hvornår har du ret til aldersydelser? Den mindste bidragsperiode er på 17 år, hvis ansøgeren allerede har nået den lovbestemte pensionsalder for mænd plus 5 år. Man skal have været forsikret i mindst 28 år for at gå på pension, hvis man har nået pensionsalderen i Den krævede forsikringsperiode øges gradvist til 35 år i 2018 og derefter. Pensionsalderen er forskellig for mænd og kvindermænd kan gå på pension, når de er 62 år og 4 måneder, hvorimod kvinders pensionsalder afhænger af, hvor mange børn de har haft ansvaret for: ingen børn: 60 år og otte måneder et barn: 59 år og otte måneder to børn: 58 år og otte måneder tre eller fire børn: 57 år og otte måneder fem eller flere børn: 56 år og otte måneder. Pensionsalderen hæves gradvist hvert år med to måneder for mænd og fire måneder for kvinder op til 65 år for mænd og kvinder med et barn eller ingen børn og mellem 62 og 64 år for kvinder med to eller flere børn. Hvad dækker ordningen? Beløb Pensionens størrelse afhænger af indkomsten og forsikringsperioden. Pensionen beregnes ved hjælp af følgende to elementer: et grundbeløb, der er fastsat til CZK (87 EUR) pr. måned og et indtægtsrelateret procentbeløb, der fastsættes på grundlag af det personlige beregningsgrundlag og antallet af bidragsår (1,5 % af det personlige beregningsgrundlag pr. forsikringsår). Procentbeløbet udgør mindst 770 CZK (30 EUR) pr. måned. Det personlige beregningsgrundlag er baseret på den gennemsnitlige bruttoløn i årene inden pensionering. Denne periode var indledningsvis 10 år, men forlænges hvert år med endnu et år, indtil den omfatter 30 kalenderår i alt. Den dækker i øjeblikket alle indtægter, der er modtaget siden Alle medregnede indtægter indekseres i forhold til gennemsnitslønnen. Det personlige beregningsgrundlag fastsættes ud fra denne bruttoløn ved hjælp af følgende formel: op til CZK (427 EUR): 100 % indregning fra CZK (427 EUR) til CZK (1 095 EUR): 30 % indregning over CZK (1 095 EUR): 10 % indregning. Satsregulering Pensionerne reguleres hvert år i januar med mindst 100 % af prisstigningen (over 12 måneder op til juli måned året før) og mindst en tredjedel af den reelle lønstigning (over 12 måneder op til den 1. januar året før). Juli

16 Pensionerne kan reguleres ved regeringsdekret for at fremskynde lovgivningsprocessen og for at afspejle den løbende pris- og lønudvikling. Tærsklerne for det personlige beregningsgrundlag reguleres ligeledes med jævne mellemrum for at bevare forholdet mellem eksisterende og nytilkendte pensioner og mellem pensioner og indtægter. Der er ingen indkomstmæssige begrænsninger. Alle indkomster er tilladt. Efterløn og udskudt pension Den indtægtsrelaterede del af pensioner nedsættes med 0,9 % for hver periode på 90 dage (evt. uafsluttet), hvor pension modtages i løbet af en referenceperiode på 720 dage inden den almindelige pensionsalder, og med 1,5 % for hver periode på 90 dage, hvor pension modtages inden denne referenceperiode, op til højst tre yderligere år. Hvis pensionen udskydes, skal det ske med mindst 90 dage efter den almindelige pensionsalder. Beregningsgrundlaget forøges med 1,5 %, hver gang ansøgningen om alderspension udskydes med 90 dage. Så længe en modtager af alderspension arbejder (og kun har halvdelen af sin pension), hæves den pågældendes pension med 1,5 % for hver periode på 180 kalenderdage eller med 0,4 % for hver 360 dage, den pågældende arbejder og har fuld pension. Hvordan får du adgang til aldersydelser? Tjekkiet har indført en obligatorisk social sikringsordning, som finansieres af arbejdsgivernes og arbejdstagernes bidrag, og som giver ret til en række lønrelaterede ydelser afhængig af, hvor længe man har været forsikret. Pensioner sorterer generelt under socialforsikringsordningen. Den udbetaler lønrelaterede ydelser afhængig af, hvor længe man har været forsikret. Ordningen er obligatorisk for arbejdstagere, lignende personer (dvs. studerende for uddannelsesperioder før 1. Januar 2010, arbejdsløse, personer, der tager sig af børn/handicappede, værnepligtige osv.) og selvstændige erhvervsdrivende. De personer, der er nævnt i loven om pensionsforsikring, har pligt til at bidrage til denne forsikring, hvis de opfylder betingelserne i loven. Størsteparten bidrager til en lovbestemt forsikring, selv om de ikke har pligt til det. Der er indført undtagelser for personer, som selv tager sig af et mindreårigt barn (under 10 år) med behov på første til fjerde niveau eller en ældre person med behov på andet til fjerde niveau, hvis de er medlem af samme husstand (hvis det drejer sig om en nær slægtning, gælder husstandskravet ikke). I dette tilfælde kan de pågældende optages i pensionsforsikringsordningen ved at indgive en ansøgning om medregning af plejeperioden efter eller under plejeperioden i forbindelse med en pensionsansøgning. Ansøgninger indgives til socialsikringskontoret i det distrikt, hvor den person, der står for pasningen, har sin faste bopæl. Selvstændige erhvervsdrivende Selvstændige erhvervsdrivende skal oplyse socialsikringskontorerne i det distrikt, hvor de har deres faste bopæl (eller, hvis de ikke har fast bopæl i Tjekkiet, socialsikringskontoret i det distrikt, hvor de udøver selvstændig virksomhed), om at de har indledt eller genoptaget deres selvstændige virksomhed eller deres samarbejde med en selvstændig tredjepart, eller at de er ophørt med at være selvstændige, inden den 8. i kalendermåneden efter den måned, hvor den begivenhed, der oplyses om, har fundet sted. Juli

17 Frivillige forsikringer Personer på over 18 år kan selv vælge at indbetale bidrag til pensionsforsikringen, såfremt de har ansøgt om det hos forsikringen, og bidragene dækker en periode, hvor: de er tilmeldt som arbejdssøgende, men ikke har ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, fordi perioden overstiger det ene (de tre) år, der er fastsat i loven de tager en gymnasieuddannelse eller videregående uddannelse, uden at der er tale om de første 6 års uddannelse efter det fyldte 18. år, der er omfattet af loven (hvis den er afsluttet før 1. januar 2010) de er bosat i udlandet som ægtefælle til en person, der arbejder inden for Tjekkiets diplomati de udøver indtægtsgivende virksomhed i udlandet de udfører volontørarbejde på grundlag af en aftale indgået med den organisation, der har udsendt dem, i henhold til loven om volontørtjeneste. I de første tre tilfælde ovenfor er det muligt at ansøge om optagelse i forsikringen og at betale præmier på et hvilket som helst tidspunkt, inden der ansøges om pension. Personer, der udøver indtægtsgivende virksomhed i udlandet eller udfører volontørarbejde, kan betale præmier med tilbagevirkende gyldighed for en periode på højst 2 år fra det tidspunkt, hvor de anmoder om at blive forsikret. Alle andre, der er over 18 år, kan selv vælge at indbetale bidrag til en pensionsforsikring. De kan dog ikke indbetale med tilbagevirkende gyldighed for mere end 1 år fra det tidspunkt, hvor de anmoder om at blive forsikret. Der kan i alt optjenes 10 pensionsforsikringsår på denne måde. Ansøgninger indgives til socialsikringskontoret i det distrikt, hvor ansøgeren har sin faste bopæl. Pensionsforsikringen omfatter følgende: alderspension invalidepension enke- og enkemandspension og børnepension Juli

18 Kapitel VII: Efterladteydelser Hvornår har du ret til efterladteydelser? Enker, enkemænd og børn har krav på efterladtepension. Betingelserne for tilkendelse af efterladtepension er opfyldt, hvis den afdøde enten modtog eller var berettiget til alders- eller invalidepension, eller hvis den forsikrede døde som følge af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Forældreløse børn kan have ret til efterladtepension (forældreløsepension), hvis den afdøde forælder opfyldte mindst halvdelen af de år, der er krævet for at få ret til invalidepension (f.eks. 2 år og 6 måneder indenfor de sidste ti år eller 5 år indenfor de sidste 20 år). Ydermere skal de være forsørget af afdøde og yngre end 26 år, og fortsætte i skole- eller ehvervsuddannelse. Hvad dækker ordningen? Beløb Efterladtepension: grundbeløb: fast ydelse på CZK (87 EUR) pr. måned procentbeløb: 50 % af den andel af beregningsgrundlaget, som den afdøde forsikrede modtog eller kunne have modtaget. Ved indgåelse af nyt ægteskab bortfalder pensionen, og der udbetales et engangsbeløb på 12 gange den månedlige pension. Børn, der har mistet en eller begge forældre: grundbeløb: fast ydelse på 2 230CZK (87 EUR) pr. måned procentbeløb: procentbeløb for børn, der har mistet en af forældrene: 40 % af den andel af beregningsgrundlaget, som den afdøde forsikrede modtog eller kunne have modtaget. procentbeløb for børn, der har mistet begge forældre: 40 % af procentbeløbet for hver af forældrenes pension. Minimumspension: grundbeløb: fast ydelse: CZK (87 EUR) pr. måned procentbeløb: enker/enkemænd: 385 CZK (15 EUR) pr. måned børn, der har mistet en eller begge forældre: 308 CZK (12 EUR) pr. måned. Der tildeles altid enke-/enkemandspension i et år regnet fra dødstidspunktet. Pensionen udbetales også efter denne periode, hvis den efterlevende ægtefælle: Juli

19 har nået pensionsalderen er under fire år yngre end pensionsalderen for mænd er invalid (tredje grad) forsørger et barn, eller forsørger et barn eller den afdøde ægtefælles forælder, der lever i samme husstand, og som har behov på andet til fjerde niveau. Hvordan får du adgang til efterladteydelser? Ansøgninger skal indgives til socialsikringsstyrelsens lokalkontor i det område, hvor ansøgeren har permanent bopæl. Juli

20 Kapitel VIII: Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme Hvornår har du ret til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme? Arbejdsgivere, der har mindst én ansat, er i henhold til loven forsikret mod skader, som den ansatte pådrager sig som følge af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Forsikringen indebærer en række fordele for alle arbejdstagere uden undtagelse og for medlemmerne af deres familie samt for visse andre kategorier af personer (f.eks. pensionister og studerende). Alle virksomheder og organisationer skal indbetale bidrag til den obligatoriske forsikring, der dækker deres ansatte mod risikoen for tilskadekomst, sygdom eller død i forlængelse af eller direkte tilknytning til udøvelsen af deres erhvervsmæssige beskæftigelse. Med hensyn til erhvervssygdomme er virksomhederne underlagt et blandet system baseret på en fortegnelse over sygdomme. Det relevante organ under arbejdsmiljømyndigheden har fastsat eksponeringsgrænseværdier for visse faggrupper og visse miljørisici. Der er ingen regler for, hvor længe man skal være i det pågældende miljø eller eksponeres for kemiske stoffer eller farlig støj for at være berettiget til erstatning. Hvad dækker ordningen? Midlertidig uarbejdsdygtighed I tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed kan arbejdstagere frit vælge læge. Det gælder dog ikke forebyggende behandling, der finder sted på virksomhedernes sundhedsklinikker. Udgifter til lægebehandling, såkaldte rimelige udgifter (jf. loven), afholdes af arbejdsgiveren. Der er ingen tidsmæssige begrænsninger. Der ydes kompensation for indtægtstab som følge af uarbejdsdygtighed, indtil arbejdstageren fylder 65 år. Arbejdsgiveren har det fulde erstatningsansvar, hvis han eller hun ikke helt eller delvis har fraskrevet sig dette ansvar. Ydelserne svarer til forskellen mellem arbejdstagerens gennemsnitlige indkomst, inden arbejdsulykken indtraf, eller erhvervssygdommen viste sig, og de samlede sygedagpenge. Varig uarbejdsdygtighed Hvis en arbejdstager bliver varigt uarbejdsdygtig, fastlægges patientens invaliditetsgrad af en læge, der er udpeget af den tjekkiske socialsikringsstyrelse. Man betragtes som helt invalid, hvis arbejdsevnen er nedsat med 66 %. Delvis invaliditet indebærer en nedsættelse på 33 %. Der tilkendes invalidepension i begge tilfælde. Pensionen (ydelsen) beregnes på grundlag af arbejdstagerens tidligere indkomst, dvs. den gennemsnitlige bruttoindkomst i de sidste 3 måneder, før han blev uarbejdsdygtig. Med denne ydelse kan den forsikrede bevare en indkomst efter ulykken eller sygdommen, som svarer til hans gennemsnitsløn før forsikringsbegivenheden, samtidig med at der tages højde for eventuelle invaliditetsydelser, der udbetales efter ulykken eller sygdommen. Arbejdsgiveren betaler denne godtgørelse hver måned indtil udgangen af den kalendermåned, hvor modtageren fylder 65 år. Der ydes ikke tillæg til plejekrævende personer eller hjælp udefra. Det er muligt at have en indtjening, samtidig med at man modtager pension, Juli

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig Dine rettigheder til social sikring i Østrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Tyskland Europa-Kommissionen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland Dine rettigheder til social sikring i Tyskland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Norge

Dine rettigheder til social sikring. i Norge Dine rettigheder til social sikring i Norge Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Ungarn

Dine rettigheder til social sikring. i Ungarn ² Dine rettigheder til social sikring i Ungarn Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz Dine rettigheder til social sikring i Schweiz Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigherder til social sikring. i Rumænien

Dine rettigherder til social sikring. i Rumænien Dine rettigherder til social sikring i Rumænien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Spanien

Dine rettigheder til social sikring. i Spanien Dine rettigheder til social sikring i Spanien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Nederland

Dine rettigheder til social sikring. i Nederland Dine rettigheder til social sikring i Nederland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig Dine rettigheder til social sikring i Frankrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14 Codans Pensionshåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...3 Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4 Kapitel 2 - Efterløn...14 Kapitel 3 - Behovstilpassede forsikringsprodukter...18

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere