Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg"

Transkript

1 Anlægsbeskrivelse -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

2 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø Undersøgelse af Femern Bælt danske jernbanelandanlæg er samfinansieret af EU via Det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Forfatteren har det fulde ansvar for denne publikation. Den Europæiske Union fralægger sig ethvert ansvar for brugen af oplysningerne i publikationen.

3 3 Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler anlægsbeskrivelse for projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby. Det er udarbejdet i sommeren og efteråret 2010 af rådgivningsfirmaet NIRAS A/S som en del af Banedanmarks projekt. Fagnotatet omfatter de fagspecifikke forhold, som projektet hidtil har arbejdet med. Det udgør sammen med en række øvrige fagnotater det samlede, tekniske grundlag for projektet, og det er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektets miljøredegørelse. Iben Marcus-Møller, Projektleder

4 4 Anlægsbeskrivelse Forord

5 5 Anlægsbeskrivelse Indhold Indhold Indledning 7 Ikke-teknisk resumé 9 Grundløsning 2 10 Alternativer 10 Tilvalg 10 Anlægsbeskrivelse for km til km 11 Grundløsning 2 13 Alternativer 14 Tilvalg 14 Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v. 15 Grundløsning 1 15 Grundløsning 2 24 Alternativer 25 Stationer 27 Nørre Alslev 27 Eskilstrup 27 Nykøbing F. 27 Lolland Syd 27 Tilvalg 28 Vejomlægninger 31 Veje 31 Stier 32 Alternativer 32 Baneanlæg 33 Grundløsning 1 33 Grundløsning 2 39 Tilvalg 41 Ledninger og kabler 43 Anlægsmetoder 45 Grundløsning 1 Grundløsning Myndighedsbehandling 49 0-alternativet 51 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne 53 Referencer 54 Bilag 1 57

6 6 Anlægsbeskrivelse Indhold

7 7 Anlægsbeskrivelse Indledning Indledning Dette fagnotat giver en anlægsteknisk beskrivelse af bygværker, broer og tunneler, faunapassager, stationer, vej- og ledningsomlægninger, baneteknik og afvanding i forbindelse med elektrificering og udbygning af de danske jernbanelandanlæg for strækningen mellem Orehoved og Holeby til den faste forbindelse over Femern Bælt. Overordnet omfatter jernbaneprojektet i henhold til projekteringsloven elektrificering fra Ringsted til Holeby og anlæg af et ekstra spor fra Vordingborg til Storstrømmen og fra Orehoved til Holeby. Strækningen fra Ringsted til Orehoved er beskrevet i et særskilt notat. Der skal undersøges løsninger for 2 maximale hastigheder for persontog. Disse løsninger betegnes i fagnotatet som grundløsninger. Desuden undersøges 5 alternativer og 3 tilvalg hvoraf nogle ikke er aktuelle på den strækning som dette fagnotat omhandler. Løsningsrummet for den samlede strækning består af: Grundløsning 1 Banen elektrificeres og anlægges til en maksimal hastighed for persontog på 160 km/t. Fra Vordingborg til Storstrømmen og fra Orehoved til Holeby etableres et ekstra spor samt nye klapbroer over Masnedsund og Guldborgsund til dette spor. Overkørslen i Eskilstrup nedlægges. Grundløsning 2 Banen elektrificeres og anlægges til en maksimal hastighed for persontog på 200 km/t. Fra Vordingborg til Storstrømmen og fra Orehoved til Holeby etableres et ekstra spor samt nye klapbroer over Masnedsund og Guldborgsund til dette spor. Overkørslen i Eskilstrup nedlægges. Alternativ 1, Fast bro over Masnedsund Ved krydsningen af Masnedsund anlægges dobbeltspor på en ny, fast bro vest for den eksisterende bro. Alternativet er ikke aktuelt for dette fagnotat. Alternativ 2, Linjeføring nord om Nykøbing F. Der undersøges konsekvenser og omkostninger på overordnet niveau for 3 mulige linjeføringer nord om Nykøbing F. Resultaterne af de indledende undersøgelser fremgår af særskilt notat. Konsekvenserne ved dette alternativ er på denne baggrund ikke belyst yderligere. Alternativ 3, Erstatningsanlæg B i Eskilstrup Der etableres en niveaufri skæring syd for den eksisterende overkørsel. Alternativ 4, Aspekter ved hastighed over 200 km/t Gevinsterne ved anlæg af en bane til mere end 200 km/t vurderes. Resultaterne af de indledende undersøgelser fremgår af særskilt notat. Konsekvenserne ved dette alternativ er på denne baggrund ikke belyst yderligere. Alternativ 5, Overhalingsspor nord for Vordingborg Der anlægges et overhalingsspor nord for Vordingborg i stedet for overhalingsspor på Masnedø. Alternativet er ikke aktuelt for dette fagnotat. Tilvalg 1, Overhalingsspor til m lange godstog Overhalingsspor til m lange godstog, hvor det i grundløsningerne er til 750 m lange godstog. Tilvalg 2, 22,5 t akseltryk Besparelse ved at udføre den nye del af banen til et akseltryk på 22,5 t, hvor det i grundløsningerne er 25 t. Tilvalg 3, Station på Lolland Anlæg af en ny passagerstation nordøst for Rødby Havn.

8 8 Anlægsbeskrivelse Indledning 0-Alternativet Situationen i 2025 uden udbygning af banen men med en delvis sporfornyelse og udrulning af ERTMS, samt trafikale effekter som følge af etablering af ny bane København Køge Ringsted. Fagnotatet er disponeret i forhold til ovenstående løsningsrum. I behandlingen af de anlægstekniske forhold beskrives Grundløsning 1. Ændringer i forhold til denne beskrives i særlige afsnit om hhv. Grundløsning 2, alternativer og tilvalg. Af praktiske grunde stedfæstes en række af beskrivelserne via banens stationering og så vidt muligt med en stedbetegnelse. Fagnotatet dækker strækningen fra Orehoved ved st (Storstrømsbroens landfæste på Orehoved) til Holeby ved st (syd for Ladhavevej). I bilag 1 fremgår på oversigtskort stationeringen ved de enkelte lokaliteter.

9 9 Anlægsbeskrivelse Ikke-teknisk resumé Ikke-teknisk resumé Grundløsning 1 Sydbanen mellem Orehoved og Holeby udbygges med et ekstra spor. Banen moderniseres til en hastighed på 160 km/t, hvilket medfører, at det eksisterende spor må justeres enkelte steder, og der etableres køreledningsanlæg for begge spor. Dog vil der blive en hastighedsnedsættelse gennem Nykøbing Falster og over Kong Frederik IX s Bro til 120 km/t. På strækningen fra Orehoved til umiddelbart syd for Nørre Alslev anlægges det nye spor på vestsiden af det eksisterende spor, mens det på den resterende del af strækningen anlægges på østsiden henholdsvis sydsiden af det eksisterende spor. Ved Orehoved etableres et vigespor for overhaling af godstog. Vigesporet etableres på østsiden af den nuværende bane til 750 m lange godstog. Ved Ladhavevej etableres to vigespor et på hver side af hovedsporene til m lange godstog - samt en perron for omstigning til busser i tilfælde af lukning af kyst til kyst forbindelsen eller andre særlige situationer. På Lolland må skinner for det eksisterende spor fornyes. Ved udbygning og elektrificering af Sydbanen skal 12 sporbærende broer over veje udvides, 8 sporbærende broer over vandløb skal nedrives og 6 erstattes med nye broer for faunapassager og 3 nye broer for faunapassager skal etableres. Brodækket for 10 vejbærende broer skal hæves og 7 vejbærende broer skal nedrives og de 6 erstattes med nye rammebroer og broen for Østerbrogade erstattes med en ny flerfags bro. Der etableres 12 mindre faunapassager og Kirkenorsløbet forlægges på en delstrækning til nord for Sydbanen. Enkelte steder opføres en støttemur langs banen af hensyn til bevarelse af ejendomme eller veje og gennem moseområde ca. 200 m før Åmarksvej etableres et pæledæk. Der opføres en ny klapbro for 2. sporet syd for den vej- og sporbærende bro Kong Frederik IX s Bro over Guldborgsund Der etableres eventuelt støjskærme på begge sider af Sydbanen ved passagen gennem Nørre Alslev, Eskilstrup og gennem Nykøbing F. samt støjskærm på vestsiden af Sydbanen gennem Bangsebro. På Nørre Alslev Station flyttes den vestlige perron mod syd og begge perroner forlænges og hæves. Der etableres en gangbro over sporene med trapper og elevatorer. Der suppleres med nye glasventerum og cykelparkering i forbindelse med gangbroen. På Eskilstrup Station forlænges og hæves perronerne. På den vestlige perron nedlægges trappeadgangen til perrontunnelen, mens barnevognsrampen fra Kirkevej bibeholdes, så det stadig er let at krydse banen med cykler og lignende. Umiddelbart nord for perrontunnelen etableres en gangbro over sporene med trapper og elevatorer. Der suppleres med ny cykelparkering ved gangbroen på østsiden. Jernbaneoverskæringen for Vestergade i Eskilstrup nedlægges og vejen lukkes permanent for al trafik på tværs af Sydbanen. Der etableres ny vej langs banens østside fra Tårngade til Eskilstrup Jernbanegade. Der etableres en mindre vendeplads for enden af Eskilstrup Vestergade på vestsiden og på østsiden forlænges beplantningstemaet langs Eskilstrup Jernbanegade frem til Jernbanevej. Biler og større køretøjer, der skal krydse banen, skal fremover køre ad den nye vej og Tårngade, hvor broen over banen udskiftes. For 11 markveje og mindre veje samt tre stier planlægges krydsningen med Sydbanen lukket og broerne nedrevet. Som erstatning herfor etableres en grusvej mellem Gåbensevej (markvej) og Sommersang, en ny grusvej langs Sydbanens nordside ved

10 10 Anlægsbeskrivelse Ikke-teknisk resumé Karlebygård, som forbinder markvejen med Karlebyvej og en ny grusvej fra Mosevej til arealerne nord for Sydbanen. Øst for Toreby etableres en fordelingsstation og ved Nystedvej opsættes to banetransformere. Der nedgraves 132 kv kabel frem til Radsted Koblingsstation. Pga. arealbehov, vibrationer eller eldriftservitut som følge af elektrificering af banen, eksproprieres 38 beboelsesejendomme på Falster og Lolland. En ejendom i Nørre Alslev nedrives pga. arealbehov til nyt spor. De øvrige ejendomme vil eventuelt kunne anvendes til andet end beboelse. Den fremtidige anvendelse afklares efter ekspropriation. Grundløsning 2 Sydbanen moderniseres til en hastighed på 200 km/t. Udover ændringer af tracé som i Grundløsning 1 skal kurverne i sydenden af stationen i Eskilstrup rettes ud. På Falster må sveller og skinner for det eksisterende spor fornyes. Ved udbygning og elektrificering af Sydbanen til 200 km/t skal to sporbærende broer over veje udvides, på 8 broer skal monteres gangbroer og rækværker, og 10 broer skal både udvides og have monteret gangbroer og rækværker. 9 sporbærende broer over vandløb skal nedrives og 7 erstattes med nye broer for faunapassager og 5 nye sporbærende broer for faunapassager etableres. 17 vejbærende broer skal nedrives og de 16 erstattes med nye udvidede rammebroer og broen for Østerbrogade erstattes med en ny fler-fags bro. Der etableres 12 mindre faunapassager. Banedæmningen for eksisterende spor gøres generelt lidt bredere og baneskråning gøres en anelse fladere for at mindske risikoen for dæmningsskred. Langs ydersiden af sporet anlægges grøft og hegnsbanket. Pga. vibrationer eller eldriftservitut som følge af elektrificering af banen, eksproprieres yderligere 12 beboelsesejendomme. Alternativer Alternativ 3 - Erstatningsanlæg B i Eskilstrup Der etableres en ny vejbærende bro over Sydbanen syd for den eksisterende overkørsel og der etableres en ny vej på det reserverede areal fra Eskilstrup Vestergade/Kløvermarksgade til Søndergade/Eskilstrup Nygade. To ejendomme forventes at skulle nedrives. Tilvalg Tilvalg 1 Overhalingsspor til m lange godstog Ved Orehoved etableres overhalingsstationen med sidelagt spor til m lange godstog, hvorved den sporbærende bro over Gåbensevej skal udvides for tre spor. Tilvalg 3 Station på Lolland Ved Ladhavevej etableres perroner hhv. nord og syd for vigesporene. Der etableres vejadgang fra Ladhavevej til stationsforplads og parkeringsareal placeret mod syd. Der etableres en cykel- og gangsti fra Mosevej til den nordlige perron. Adgang til perronerne sker via en gangbro over sporene med trapper og elevatorer ned til perronerne.

11 11 Anlægsbeskrivelse Anlægsbeskrivelse for km til km Anlægsbeskrivelse for km til km Grundløsning 1 Sydbanen mellem Orehoved st og Holeby st udbygges med et ekstra spor. Banen moderniseres til en hastighed på 160 km/t, hvilket medfører, at det eksisterende spor må justeres enkelte steder, og der etableres køreledningsanlæg for begge spor. Dog vil der blive en hastighedsnedsættelse gennem Nykøbing Falster og over Kong Frederik IX s Bro til 120 km/t. Ved Orehoved og ved Ladhavevej etableres overhalingsspor. På strækningen fra Orehoved til umiddelbart syd for Nørre Alslev anlægges det nye spor på vestsiden af det eksisterende spor, mens det på den resterende del af strækningen anlægges på østsiden henholdsvis sydsiden af det eksisterende spor. Syd for Storstrømsbroen ilægges en togvejsforgrening, hvorefter der anlægges et ekstra spor vest for det eksisterende spor frem til Nørre Alslev. Dæmningen for Storstrømsbroen udvides mod øst med ca. 10 m. Vest for nyt spor etableres fra st en støttemur langs med Storstrømsvej. I st og krydser et 132 kv el-kabel under Sydbanen. I bilag 1 er indsat et kort over eksisterende ledninger og konstruktioner. I st ilægges en sporforbindelse til et vigespor, der etableres øst for eksisterende spor frem til st , hvor der ilægges en sporforbindelse ind på eksisterende spor. Denne overhalingsstation etableres for 750 m lange godstog. Den sporbærende bro over Gåbense Strandvej st udvides. Af hensyn til en ejendom tæt på vigesporet etableres en støttemur fra st øst for dette. Brodækket for den vejbærende bro for markvejen Gåbensevej st hæves, og af hensyn til flere ejendomme beliggende tæt på 2. sporet etableres en støttemur fra st vest for dette. Den vejbærende bro for Sommersang, lokal grusvej st , nedrives og vejen lukkes. Der etableres permanent vejadgang til arealet øst for banen ved etablering af en grusvej langs banen fra Gåbensevej. Fra st forlægges adgangsvejen til Skjoldmosevej nr. 16 mod vest. Ved st og ombygges eksisterende spor for justering af overgangskurver. Den vejbærende bro for lokalvejen Skjoldmosevej st nedrives og vejen lukkes. Ved Stubbekøbingvej st etableres en støttemur vest for sporene frem til st Efter Stubbekøbingvej st forbi Nørre Alslev Station etableres eventuelt en støjskærm vest for sporene frem til st og en støjskærm øst for sporene frem til st Den østlige perron forhøjes, mens der etableres en ny vestlig perron syd for den eksisterende stationsbygning frem til st Der udføres en ny gangbro med trapper og elevatorer mellem de to perroner over sporene. Den sporbærende bro over Smedevej st udvides, mens de vejbærende broer for Ravnstrupvej st og Nygårdsvej/Tårngade st nedrives og erstattes af nye broer. En beboelsesejendom i st (matrikel nr. 8, Ravnstrup By, Nr. Kirkeby) eksproprieres og nedrives. Øst for Sydbanen langs Tårngade st etableres en støttemur ud for en ejendom nord for Tårngade og en støttemur ud for en ejendom syd for Tårngade. Øst for Sydbanen etableres en ny adgangsvej fra Tårngade til Eskilstrup Jernbanegade ved Eskilstrup Station. Vejen anlægges mellem banen og bebyggelsen.

12 12 Anlægsbeskrivelse Anlægsbeskrivelse for km til km Gennem Eskilstrup st etableres eventuelt en støjskærm vest for sporene. Øst for sporene etableres en støjskærm fra st og fra st På Eskilstrup Station hæves begge perroner, og perronen på vestsiden forlænges (st ). Perrontrapperne på den østlige perron fjernes og der etableres en ny gangbro mellem de to perroner over sporene. Overskæringen for Eskilstrup Vestergade st nedlægges. Der etableres en mindre vendeplads for enden af Eskilstrup Vestergade på vestsiden og på østsiden forlænges beplantningstemaet langs Eskilstrup Jernbanegade frem til Jernbanevej. Den sporbærende bro over Sørup Å st nedrives og erstattes af ny bro for faunapassage. Et 400kV el-kabel krydser under Sydbanen i st Ved St placeres en teknikhytte vest for sporene. Ved st , , og ombygges eksisterende spor for justering af overgangskurver. I Bruntofte Skov etableres i st en ny bro for faunapassage. Før Stubberupvej st etableres en kort støttemur i forbindelse med, at den vejbærende bro over Sydbanen hæves. Nordensvej langs banens østlige side forlægges mod øst på en del af strækningen fra st Fra Trættevej st gennem Bangsebro etableres eventuelt en støjskærm vest for sporene frem til st Stien i st , der forbinder Bangsebrovej med Smalbyvej, lukkes og broen nedrives. Den sporbærende bro over Tingsted Å st udvides. Et 50 kv el-kabel krydser under Sydbanen i st Ved Nykøbing F. Station etableres eventuelt støjskærme øst for banearealet fra st og vest for banearealet fra st og st Den vejbærende bro for Østerbrogade st nedrives og erstattes af en ny bro. Den sporbærende konstruktion i st , der giver mulighed for adgang for personale samt rørføringer til Sukkerfabrikken, og den sporbærende bro over Prinsholmvej st udvides. Der etableres en ny sporbærende klapbro syd for og parallelt med Kong Frederik IX s Bro over Guldborgsund. Dæmningen udvides mod syd med knap 10 m fra st Gennem Engmosen st etableres dobbeltspuns. Den vejbærende bro for Hulemosevej st hæves og der placeres en teknikhytte nord for Sydbanen. Den vejbærende bro for Nystedvej st hæves. I st etableres to banetransformere. Af hensyn til ejendomme tæt på 2. sporet etableres støttemur syd for sporene fra st og st Den sporbærende bro over markvej i st nedrives og vejadgangen under Sydbanen lukkes permanent. Gennem moseområde fra st til anlægges det nye spor på et pæledæk. I st etableres en fordelingsstation. Der nedgraves 132 kv kabel herfra og frem til Radsted Koblingsstation. Den sporbærende bro for Åmarksvej st udvides og den sporbærende bro over Flintinge Å st nedrives og erstattes med ny bro for faunapassage. Den sporbærende bro over sti i st nedrives og passagen under Sydbanen lukkes permanent. Der etableres en ny sti langs Sydbanens nordside frem til Møllevej. De sporbærende broer for Flintingevej/Møllevej st og vandløb st udvides, og den sporbærende bro over markvej i st nedrives og vejadgangen under Sydbanen lukkes permanent. De vejbærende broer for Ved Teglskoven, lokal landevej st , og Birketvej, lokal landevej st , nedrives og erstattes af nye broer. Mellem Birketvej og adgangsvej til nr. 2 etableres en 31 m lang støttemur. Den vejbærende bro for Bregningevej, lokal landevej, st nedrives og erstattes af ny bro. Den sporbærende bro over Gjeddeløbet st nedrives og erstattes af ny bro for faunapassage. Gennem Døllefjelde Mose st etableres dobbeltspuns. Et 132 kv el-kabel krydser under Sydbanen i st

13 13 Anlægsbeskrivelse Anlægsbeskrivelse for km til km Den lokale landevej Karlslundevej st lukkes og den vejbærende bro nedrives. Den vejbærende bro for Sakskøbingvej st hæves og der placeres en teknikhytte syd for sporene. Den lokale landevej Bramsløkkevej st lukkes og den vejbærende bro nedrives. Den vejbærende bro for Lille Mussevej st nedrives og en ny bro etableres. De sporbærende broer over Musse Moseløb st og Blæksbroløbet st nedrives og erstattes af nye broer for faunapassager. Ved Musse Moseløb og Blæksbroløbet etableres dobbeltspor gennem moseområder. Markvejen Karlebygård st lukkes og den sporbærende bro nedrives. Der etableres en ny grusvej langs Sydbanens nordside, som forbinder markvejen med Karlebyvej. Gennem Karleby Mose st etableres dobbeltspuns. Stien Tunnelen st lukkes, og tunnelen under Sydbanen nedrives. Den sporbærende bro for landevejen Viadukten st udvides og der placeres en teknikhytte syd for sporene. Den sporbærende bro for Nystedvej st udvides. Adgangen under Sydbanen ved markvej st og Henriksminde st lukkes, og de sporbærende broer nedrives. Den sporbærende bro for Flårupvej st udvides. Den sporbærende bro for vandløb st nedrives og erstattes af ny bro for faunapassage. Den sporbærende bro for Kærstrupvej st udvides. Markvejen Kærstrup roebanest lukkes og den sporbærende bro nedrives. Nye broer for faunapassage etableres over vandløbene Tilløb til AVL 42 Muldemose st og Tilløb til AVL 42 st De sporbærende broer over Torslundevej/Errindlevvej st og Sognevejen st hæves. Ved Kirkenorsløbet st etableres dobbeltspuns gennem moseområde. Brodækket for den vejbærende bro for Højbygårdvej st hæves og der etableres en støttemur fra st af hensyn til ejendom nord for sporene. Kirkenorsløbet forlægges til nord for Sydbanen på en ca. 680 m lang strækning fra st Den sporbærende bro for Kirkenorsløbet st nedrives og erstattes af en tør faunapassage, og den sporbærende bro for Kirkenorsløbet i st nedrives og erstattes af et rør til afvanding af arealer syd for banen. Markvej for Tågeruplund i st lukkes, og den sporbærende bro nedrives. Der etableres adgangsvej fra Mosevej til arealerne nord for Sydbanen. I st ilægges sporforbindelser til to vigespor, der etableres hhv. nord og syd for de to hovedspor frem til st Denne overhalingsstation etableres for m lange godstog. Syd for sporene anlægges en 400 m lang nødperron og vejadgang samt holdepladser for busser. Brodækket for den vejbærende bro for Ladhavevej st hæves. Pga. vibrationer eller eldriftservitut som følge af elektrificering af banen, eksproprieres 37 beboelsesejendomme på Falster og Lolland. Disse vil eventuelt kunne anvendes til andet end beboelse. Den fremtidige anvendelse afklares efter ekspropriation. Grundløsning 2 Sydbanen moderniseres til en hastighed på 200 km/t. Den sporbærende bro over Gåbense Strandvej st forsynes med gangbroer og nye rækværker. Den vejbærende bro over markvejen Gåbensevej st nedrives og erstattes af ny bro syd for den eksisterende. De sporbærende broer over Alslev Skov st , Stubbekøbingvej st , Sydmotorvejen st og stien Stubberupvej st forsynes med gangbroer og nye rækværker.

14 14 Anlægsbeskrivelse Anlægsbeskrivelse for km til km Kurverne i sydenden af Eskilstrup rettes ud, hvilket vil sige, at eksisterende spor justeres og rykkes op til 3 m mod øst fra st Den sporbærende bro over Sørup Å st nedrives og erstattes af ny bro for faunapassage. Den sporbærende bro over Stubberupvej st nedrives og erstattes af ny bro. De sporbærende broer over Trættevej st , Stubbekøbingvej st og stien Engmosevej st forsynes med gangbroer og nye rækværker. Den sporbærende bro over Tingsted Å st nedrives og erstattes med ny bro for faunapassage. I Engmosen st etableres en ny sporbærende bro for faunapassage. De vejbærende broer for Hulemosevej st og Nystedvej st nedrives og erstattes af nye broer. Den sporbærende bro over Skovstræde st forsynes med gangbroer og nye rækværker og den sporbærende bro over Sakskøbing Å (kommunevandløb 4K) st udvides og forsynes med gangbroer og nye rækværker. De vejbærende broer for Sakskøbingvej st , Karlebyvej st og Torslundedej/Errindlevvej st nedrives og erstattes af nye broer. I Charlottenlund Skov st etableres en ny sporbærende bro for en faunapassage. De vejbærende broer over Højbygårdvej st og Ladhavevej st nedrives og erstattes af nye broer. Pga. vibrationer eller eldriftservitut som følge af elektrificering af banen, eksproprieres yderligere 12 beboelsesejendomme. Disse vil eventuelt kunne anvendes til andet end beboelse. Den fremtidige anvendelse afklares efter ekspropriation. Alternativer Alternativ3 - Erstatningsanlæg B i Eskilstrup Der etableres en ny vejbærende bro over Sydbanen syd for den eksisterende overkørsel og der etableres en ny vej på det reserverede areal fra Eskilstrup Vestergade/Kløvermarksgade til Søndergade/Eskilstrup Nygade. Ejendommene Boderupvej nr. 2 og 8 nedrives. Der etableres støttemur mod ejendommene Boderupvej 3 og Søndergade 22 samt mod den nordlige del af gartneriet, Søndergade 12 Der etableres ny adgangsvej til gartneriet fra Rolighedsvej, ny adgangsvej til Boderupvej nr. 10 fra Eskilstrup Vestergade og ny adgangsvej til Søndergade nr. 22 fra privatvej til gartneriet.. Tilvalg Tilvalg 3 Station på Lolland Ved Ladhavevej etableres perroner hhv. nord og syd for vigesporene fra st Der etableres vejadgang fra Ladhavevej til stationsforplads og parkeringsareal placeret mod syd. Der etableres en cykel- og gangsti fra Mosevej til den nordlige perron.

15 15 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v. Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v. Grundløsning 1 Broer Hovedparten af broerne på Sydbanen er udført som et-fags rammebroer for underføring eller overføring af vej og underføring af sti og vandløb. I Figur 1 er vist et eksempel på en et-fags rammebro. Figur 1. Et-fags rammebro Et-fags rammebro for underføring af Viadukten st I Tabel 1 er givet en oversigt over de øvrige typer af broer. Tabel 1. Brotyper Et-fags buebro, To-fags bro, Åben fler-fags bro Underføring af vej - sporbærende Stubbekøbingvej st Sydmotorvejen st Stubbekøbingvej st Vesterskovvej st Underføring af vej - vej- og sporbærende Prinsholmvej st Kong Frederik IX's Bro st Underføring af vandløb - sporbærende Flintinge Å st Vandløb st Gjeddeløbet st Musse Moseløb st Blæksbroløbet st Tilløb til Amtsvandløb 43 L st Overføring af vej - vejbærende Skjoldmosevej st Ravnstrupvej st. Gåbensevej (markvej) st Sommersang st Stubberupvej st

16 16 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v. Et-fags buebro, To-fags bro, Åben fler-fags bro Nygårdsvej/Tårngade st Østerbrogade (5 fag) st Hulemosevej st Nystedvej st Sakskøbingvej st Karlebyvej st Torslundevej/Errindlevvej st Sognevejen st Højbygårdvej st Ladhavevej st Type af de broer på Sydbanen, der ikke er opført som en et-fags rammebro. I Figur 1 er vist eksempler på en buebro og en åben fler-fags bro. Figur 2. Buebro og åben fler-fags bro Tv: Buebro for overføring af Skjoldmosevej st Th: Åben trefags bro for underføring af Stubbekøbingvej st Nogle af broerne på Falster og enkelte på Lolland er forberedt for et 2. spor, og kan derfor bevares uden ændringer. De øvrige broer skal ændres eller rives ned og ny bro opføres. I Tabel 2 er givet en oversigt over de ændringer af broer, som skal foretages ved udbygning og elektrificering af Sydbanen til en hastighed på 160 km/t. Tabel 2. Ændring af broer Sporbærende (UF) Bro udvides Brodæk hæves Ny bro Gåbense Strandvej st Smedevej st Tingsted Å st Prinsholmvej (sti) st Prinsholmvej st Åmarksvej st Flintingevej/Møllevej st Vandløb st Viadukten st Nystedvej st Flårupvej st Kærstrupvej st Kong Frederik IX s Bro (ved siden af eksisterende) st Sørup Å st ** Bruntofte Skov st ** Flintinge Å st ** Gjeddeløbet st ** Musse Moseløb st ** Blæksbroløbet st ** Tilløb til Amtsvandløb 43L st ** Tilløb til AVL 42 Muldemose st ** Tilløb til AVL 42 st ** Vejbærende (OF)

17 17 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v. Bro udvides Brodæk hæves Ny bro (rammekonstruktion) Gåbensevej (markvej) st Stubberupvej st Hulemosevej st Nystedvej st Sakskøbingvej st. 161,23 Karlebyvej st Torslundevej/Errindlevvej st Sognevejen st Højbygårdvej st Ladhavevej st Ravnstrupvej st Nygårdsvej/Tårngade st Østerbrogade st * Ved Teglskoven st Birketvej st Bregningevej st Lille Mussevej st *Udføres som specialbro. **Etableres som faunapassage. Ændringer af broer ved udbygning og elektrificering af Sydbanen til 160 km/t. Nye broer udføres som rammebroer med skrå sider bortset fra Østerbrogade i Nykøbing F. og Kong Frederik IX s Bro over Guldborgsund, der udføres som specialkonstruktioner. Principtegning for rammekonstruktion med skrå sider er vist i Figur 3. Figur 3. Rammekonstruktion med skrå sider Principskitse af ny rammekonstruktion for vejbærende bro. Eksempel på udvidelse af eksisterende rammekonstruktion er vist i Figur 4.

18 18 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v. Figur 4. Udvidelse af eksisterende rammekonstruktion Udvidet rammebro for Flårupvej st Specialkonstruktioner Som i dag føres fem spor under Østerbrogade i Nykøbing F. st Broen er fra 1928 og pga. elektrificering og broens tilstand må den rives ned og ny fler-fags bro opføres. Der opføres en ny 14-fags klapbro for 2. sporet ca. 12,3 m (mellem centerlinie spor) syd for den vej- og sporbærende bro Kong Frederik IX s Bro over Guldborgsund st Figur 5. Kong Frederik IX s Bro Broen etableres med en bredde på 8 m mellem rækværker, men ellers i overensstemmelse med den eksisterende bro. Dvs. at broen etableres med samme frihøjde, samme bredde af brofag og brosøjler svarende til den eksisterende bro. Dog forlænges de to hoved- og anslagspiller, der bærer klapfaget, således at disse kan bære den nye klap samt et nyt elektrisk mekanisk system til operation af den nye klap. Klapbroerne for vej, eksisterende spor og nyt spor vil åbne og lukke synkront. Rørlagte vandløb Mindre vandløb er ført under Sydbanen via en stenkiste eller et betonrør med en diameter på 0,5 til 1,5 m.

19 19 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v. Under 2. sporet føres vandløbet i et betonrør. Dimensionen fastlægges ud fra forventet vandføring tillagt en klimafaktor (jf. afsnit Afvanding ) for at tage højde for fremtidig øget nedbørsintensitet som følge af klimaændringer. Faunapassager Der etableres faunapassager for smådyr, padder, hjortevildt og flagermus ud fra en konkret vurdering af forekomster langs Sydbanen og for at modvirke den øgede barriereeffekt ved udbygning af Sydbanen. Tørre smådyrspassager etableres på strækninger, hvor banen ligger over terræn, og placeres så vidt muligt i forlængelse af eksisterende levende hegn eller andre ledelinjer i landskabet. De steder, hvor de tørre smådyrspassager også skal fungere som paddepassager, vil der blive opsat paddehegn. Eksempel på tør smådyrspassage er vist i Figur 6. Figur 6. Tør smådyrspassage /1/ Flere steder kan underføringer for åer anvendes som faunapassager. Eksempel med underføring for å anvendt som faunapassage er vist i Figur 7. Figur 7. Underføring af å anvendt som faunapassage /1/

20 20 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v. Der etableres de i Tabel 3 angivne faunapassager. Faunapassager opdeles i forskellige niveauer efter størrelse og bredde af banketter iht. vejledning om faunapassager /1/. Tabel 3. Faunapassager Område St. Type Dimensioner Dyregrupper Eksisterende rør 129,97 B-tør 1,5 m høj og 2 m bred Små pattedyr Skjoldemose B-tør 0,6 m høj og 1 m bred Padder Nørre Kirkeby Skov Trættefang B-tør 0,6 m høj og 1 m bred Padder Tilløb til Sørup Å B-våd 1,5 m høj og 2 m bred Små pattedyr Sørup Å A-våd 3 m høj og 10 m bred Rådyr m.fl. Padder, flagermus Bruntofte Skov A-tør 2 m høj og 6 m bred Rådyr m.fl. padder Engmosen B-tør 0,6 m høj og 1 m bred Padder Engmosen B-tør B-tør 0,6 m høj og 1 m bred 0,6 m høj og 1 m bred Padder Flintinge Å A-våd 5-6 m høj og 10 m bred Rådyr m.fl. Padder, flagermus Teglskov - Østerskov B-tør 0,6 m høj og 1 m bred Padder Gjeddeløbet B-våd 4 m høj og 6 m bred Små pattedyr, flagermus Musse Mose B-tør 0,6 m høj og 1 m bred Padder Musse Moseløb A-våd 5 m høj og 10 m bred Rådyr m.fl. og padder, flagermus Musse Mose B-tør 0,6 m høj og 1 m bred Padder Blæksbroløbet A-våd 4 m høj og 10 m bred Rådyr m.fl. Padder, flagermus Charlottenlund Skov B-tør 0,6 m høj og 1 m bred Padder Tilløb til Amtsvandløb 43L B-våd 2 m høj og 4 m bred Små pattedyr Tilløb til AVL 42 - Muldemose A-våd 3 m høj og 10 m bred Dådyr m.fl. Padder, flagermus Tilløb til AVL B-våd 2 m høj og 4 m bred Små pattedyr og padder Kirkenorsløbet B-tør 0,6 m høj og 1 m bred Padder og små pattedyr Placering og dimensioner for faunapassager For Kirkenorsløbet forlægges en ca. 680 m lang strækning af vandløbet fra st til nord for Sydbanen. De to sporbærende broer over Kirkenorsløbet i st og ned rives, og den første erstattes med en tør faunapassage, mens den anden erstattes af et rør for afvanding af arealerne syd for banen.

21 21 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v. Eksempel på våd faunapassage er vist i Figur 8. Figur 8. Våd faunapassage /1/ Støttemure Ved Orehoved etableres en 300 m lang og 0,3 2 m høj støttemur vest for nyt spor fra st langs med Storstrømsvej. Ved Gåbense etableres en 62 m lang og 0,3 3 m høj støttemur øst for sporene fra st og en 90 m lang og 0,3 2 m høj støttemur fra st vest for sporene af hensyn til bevarelse af flere ejendomme. Ved Stubbekøbingvej etableres en 53 m lang og 0,5 m høj støttemur vest for sporene fra st Langs Tårngade øst for Sydbanen st etableres en 84 m lang og 0,3-4,5 m høj støttemur ud for en ejendom nord for Tårngade og en 78 m lang og 0,30-3,0 m høj støttemur ud for en ejendom syd for Tårngade. Af hensyn til bevarelse af tre ejendomme øst for sporene etableres en 20 m lang og 1,0 m høj støttemur fra st , en 20 m lang og 1,0 m høj støttemur fra st og en 67 m lang og 0,5 m høj støttemur fra st Hhv. nord og syd for Stubberupvej st etableres vest for sporene en 42 m lang og 0,75 m høj støttemur og en 55 m lang og 1,0 m høj støttemur. Langs Bangsebrovej etableres en 467 m lang og 0,3 1,0 m høj støttemur vest for sporene fra st. 143, Og øst for sporene etableres en 187 m lang og 0,3 2,0 m høj støttemur ud for en ejendom. Øst for sporene etableres en 60 m lang og 0,3 1,5 m høj støttemur ved en bygning på sukkerfabrikken st. 147, Ved Nystedvej etableres en 24 m lang og 0,3 2,5 m høj støttemur syd for sporene fra st af hensyn til bevarelse af en ejendom. Fra st etableres en 40 m lang og 0,3 1,6 m høj støttemur syd for sporene af hensyn til bevarelse af en ejendom.

22 22 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v. Mellem Birketvej st og adgangsvej til nr. 2 etableres en 31 m lang og 0,3 0,8 m høj støttemur. Ved Højbygårdvej etableres en 61 m lang og 2 m høj støttemur nord for sporene fra st af hensyn til en ejendom. Pæledæmning/spuns Igennem de i Tabel 4 nævnte moseområder skal der fjernes blødbund før etablering af nye spor. Blødbund kan udskiftes på følgende måder: Enkelt spuns: etablering af enkeltspuns i kronekant af eksisterende banedæmning og udskiftning med frie sider i øvrigt. Dobbelt spuns: Etablering af to spunsvægge parallet med hinanden i en afstand af 8 m og kun udskiftning af blødbund mellem spunsvæggene. Alternativt kan krydsningen af et dybt moseområde udføres ved etablering af et pæledæk. I Tabel 4 er angivet hvilken metode der forventes anvendt i det enkelte moseområde. Tabel 4. Moseområder Stationering Lokalitet Længde M Metode Mindre moseområde Maks. 3 m dyb Enkelt spuns Mindre moseområde Maks. 3 m dyb Enkelt spuns Mindre moseområde Maks. 3 m dyb Enkelt spuns Mindre moseområde Maks. 3 m dyb Enkelt spuns Engmosen 700 m bred, ca. 7 m dyb Dobbelt spuns Mose 60 m bred, ca. 11 m dyb Pæledæk Flintinge Å 100 m bred Enkelt spuns Døllefjelde Mose 150 m bred, ca. 8 m dyb Dobbelt spuns Musse Moseløb 100 m bred Dobbelt spuns Blæksbroløbet 100 m bred Dobbelt spuns Karleby 1 Mose 150 m bred, ca. 4 m dyb Enkelt spuns Karleby 2 Mose 280 m bred, ca. 7 m dyb Dobbelt spuns Muldemose 800 m bred, ca. 7 m dyb Enkelt spuns Kirkenorsløbet m bred, ca. 4 m dyb Enkelt spuns Kirkenorsløbet m bred, ca. 8 m dyb Dobbelt spuns Kirkenorsløbet m bred Enkelt spuns Moseområder, hvor der kan forekomme blødbund.

23 23 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v. Kystsikring Ved udbygning af Sydbanen skal landfæstet for Storstrømsbroen ved Orehoved st udbygges mod øst og landfæstet for Kong Frederik IX s Bro vest for Guldborgsund st mod syd. Begge steder etableres ny kystsikring. Havniveaustigninger som følge af klimaforandringer forventes senere at medføre behov for en bedre kystsikring af landfæsterne jf. /2/. Den nye kystsikring forberedes for en eventuel senere forstærkning af kystsikringen som følge af havniveaustigningerne. Støjskærme På baggrund af en beregning af støjbelastningen efter udbygning og elektrificering af Sydbanen /2/ er der grundlag for etablering af støjskærme på begge sider af Sydbanen ved passagen gennem Nørre Alslev, Eskilstrup og gennem Nykøbing F. Støjskærme skal dog tilpasses adgangsmuligheder til stationerne mv. Ved Bangsebro er der grundlag for etablering af støjskærm på vestsiden. En del af den mulige skærmstrækning har allerede en støjvold vest for Bangsebrovej. Volde er dog gennembrudt af adgangsveje. Det kan vise sig, at volden i tilstrækkelig grad beskytter boligerne i denne del af området. Der er nærmere redegjort for placering af støjskærme i Tabel 5. I den videre projektering skal der tages stilling til om og hvor det er muligt at placere støjskærme. Tabel 5. Støjskærme Lokalitet Side af banen Stationering Længde m Nørre Alslev Vest Øst Eskilstrup Vest Øst, nord for stationen Øst, syd for stationen Bangsebro Vest Nykøbing F. Vest, nord for stationen Vest, øst for stationen Øst Mulig placering af støjskærme. Nødvendig højde er pt. ikke afklaret /3/. Det forudsættes, at der anvendes en standard støjskærm. Det forventes at støjskærmene skal have en beregningsmæssig højde på 2 eller 4 m fra spor overkant. I praksis vil den fysiske højde være mere end 2 meter, henholdsvis 4 meter. Støjskærmene placeres efter følgende retningslinier: Strækninger i niveau med det omgivende terræn eller på dæmning: Skærmen placeres 4,4 meter fra nærmeste spormidte. Strækninger i afgravning dybere end 1,5 til 2 meter: Skærmen placeres på afgravningens top.

24 24 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v. Grundløsning 2 I Tabel 6 er vist de ændringer af konstruktioner, som skal foretages ved udbygning og elektrificering af Sydbanen til en hastighed på 200 km/t. Tabel 6. Ændring af konstruktioner Sporbærende (UF) Bro udvides Konsoller begge sider Bro udvides og konsoller begge sider Ny bro Prinsholmvej (sti) st Prinsholmsvej st Alslev Skov st Stubbekøbingvej st Sydmotorvejen st Stubberupvej (sti) st Trættevej st Stubbekøbingvej st Engmosevej (sti) st Skovstræde st Gåbense Strandvej st Smedevej st Åmarksvej st Flintingevej/Møllevej st Vandløb st Sakskøbing Å (kommunevandløb 4K) st Viadukten st Nystedvej st Flårupvej st Kærstrupvej st Kong Frederik IX s Bro (ved siden af eksisterende) st * Sørup Å st ** Bruntofte Skov st ** Tingsted Å st ** Engmosen st ** Flintinge Å st ** Gjeddeløbet st ** Musse Moseløb st ** Blæksbroløbet st ** Charlottenlund Skov st ** Vandløb st ** Tilløb til AVL 42 Muldemose st ** Tilløb til AVL 42 st Vejbærende (OF) Bro udvides Konsoller begge sider Bro udvides og konsoller begge sider Ny bro (rammekonstruktion) Gåbensevej (markvej) st Ravnstrupvej st Nygårdsvej/Tårngade st Stubberupvej st Østerbrogade st * Hulemosevej st Nystedvej st Ved Teglskoven st Birketvej st Bregningevej st Sakskøbingvej st Lille Mussevej st Karlebyvej st Torslundevej/Errindlevvej st Sognevejen st Højbygårdvej st Ladhavevej st * Udføres som special bro ** Etableres som faunapassage Ændringer af konstruktioner i Grundløsning 2. På begge sider af de fleste af de sporbærende broer skal der jf. Tabel 6 monteres konsoller, hvilket vil sige gangbroer og rækværker, der anvendes som nødfortove. Princip for konsoller er vist i Figur 9.

25 25 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v. Figur 9. Konsol Værn i galvaniseret stål Fiberbetonelement Eksisterende brobakke i beton Konsol i galvaniseret stål Perspektivisk fremstilling af princip for montage af gangbroselement på eksisterende brobakke. For mindre vandløb ændres rørdimensionen under eksisterende spor, så det svarer til rørdimensionen under 2. sporet, og dermed tager hensyn til fremtidig klimapåvirkning. Der skal etableres to ekstra faunapassager i forhold til Grundløsning 1 og en faunapassage skal være større jf. Tabel 7. Tabel 7. Faunapassager Område St. Type Dimensioner Dyregrupper Tingsted Å A-våd 2,5 m høj og 10 m bred Rådyr m.fl. Padder, flagermus Engmosen (større end i Grundløsning 1) A-tør 2,5 m høj og 6 m bred Rådyr m.fl. padder Charlottenlund Skov (større end i Grundløsning 1) A-tør 3 m høj og 5 m bred Padder, flagermus Rådyr m.fl. Placering og dimensioner for faunapassager Alternativer Alternativ 3 Erstatningsanlæg B i Eskilstrup Der etableres en rammebro i st for at føre ny vej over Sydbanen. Der etableres en 26 m lang og op til 3 m høj støttemur syd for ny vej af hensyn til en bygning på gartneriet øst for Sydbanen. Der etableres en 12 m lang støttemur med højde på 0,2 2,2 m mod ejendommen Boderupvej nr. 3 og en 25 m lang støttemur med en højde på 0,2 1,8 m mod ejendommen Søndergade nr. 22.

26

27 27 Anlægsbeskrivelse Stationer Stationer Nørre Alslev Sporforløbet gennem Nørre Alslev genanvendes i så stort omfang som muligt. Den vestlige perron flyttes ca. 90 m mod syd og forlænges til 240 m (st ). Den nordlige del af den eksisterende perron forsynes med rækværk mod sporene og kan fungere som passage for fodgængere fra perrontunnelen. Den østlige perron forlænges til 240 m. Perronerne hæves til standardhøjden 55 cm og sikres en fri bredde på min. 3,35 m til faste genstande på perronen. Der etableres en gangbro over sporene med trapper og elevatorer. Niveaufri adgang til perronerne etableres med handicapvenlige ramper og overgange i belægningen. De eksisterende parkeringspladser og busholdepladser på stationspladsen bevares, men suppleres med nye glasventerum og cykelparkering i forbindelse med gangbroen. Eskilstrup Sporforløbet gennem stationen genanvendes i så stort omfang som muligt. Jernbaneoverskæringen i niveau nedlægges og perronerne forlænges til 240 m (st ), og hæves til standardhøjden 55 cm. Perronerne sikres en fri bredde på min. 3,35 m til faste genstande på perronen. Der etableres en mindre vendeplads for enden af Eskilstrup Vestergade på vestsiden og på østsiden forlænges beplantningstemaet langs Eskilstrup Jernbanegade frem til Jernbanevej. På den vestlige perron nedlægges trappeadgangen til perrontunnelen, mens barnevognsrampen fra Kirkevej bibeholdes, så det stadig er let at krydse banen med cykler og lignende. Umiddelbart nord for perrontunnelen etableres en gangbro over sporene med trapper og elevatorer. Niveaufri adgang til perronerne etableres med terrænregulering, handicapvenlige ramper og overgange i belægningen. De eksisterende parkeringspladser og cykelparkeringen på østsiden bevares og suppleres med ny cykelparkering ved gangbroen på østsiden. Nykøbing F. Perronen mellem spor 2 og 3 på stationen er 320 m lang og har højden 55 cm. Det forventes, at perronen kan genanvendes. Lolland Syd Ved overhalingssporene øst for Ladhavevej anlægges en 400 m lang og 55 cm høj nødperron syd for sporene (st ). Der etableres vejadgang fra Ladhavevej til vendeplads og busholdepladser syd for nødperron jf. Figur 10.

28 28 Anlægsbeskrivelse Stationer Figur 10. Lolland Syd Nødperron og adgangsforhold øst for Ladhavevej. Tilvalg Tilvalg 3 Station på Lolland Der anlægges en ny station øst for Ladhavevej Lolland Syd. På ydersiden af overhalingssporene (perronsporene) anlægges 400 m lange og 55 cm høje sideperroner (st ). Perronerne etableres med en fri bredde på min. 3,35 m til faste genstande på perronen. Adgang til perronerne sker via en gangbro over sporene med trapper og elevatorer ned til perronerne. Der etableres vejadgang fra Ladhavevej til stationsforplads og parkeringsareal placeret mod syd. Der etableres en cykel- og gangsti fra Mosevej til den nordlige perron., se Figur 11.

29 29 Anlægsbeskrivelse Stationer Figur 11. Lolland Syd Station Situationsplan for station Lolland Syd ved Ladhavevej. Forpladsen etableres med ca. 150 parkeringspladser, busholdepladser, kiss&ride, cykelparkering og billetautomat. Busser og biler kører til anlægget ad en adgangsvej, der fører direkte ned mod gangbroen og følger parkeringsarealet rundt. Parallelt med banen etableres et bredt fodgængerareal med adgang til gangbroen, busstoppesteder, cykelparkering og afsætningsplads for kiss&ride. Der vil således være let og overskuelig omstigning mellem forskellige transportformer med korte gangafstande, hvor fodgængere ikke behøver krydse øvrig trafik.

30

31 31 Anlægsbeskrivelse Vejomlægninger Vejomlægninger Jernbaneoverskæringen for Vestergade i Eskilstrup nedlægges og vejen lukkes permanent for al trafik på tværs af Sydbanen. Der etableres ny vej langs Sydbanens østside fra Tårngade, hvor vejen anlægges med en s-kurve hen mod banen og herfra placeres den mellem banen og bebyggelsen, indtil den når Eskilstrup Jernbanegade ved stationen. Nørregades tilslutning til Tårngade sløjfes, og vejen tilsluttes i stedet den ny vej umiddelbart nord for den eksisterende bebyggelse. Der planlæges nedlagt 11 krydsninger med Sydbanen for veje og tre krydsninger for stier jf. Tabel 8. Tabel 8. Krydsninger der nedlægges Veje Stier Sommersang Skjoldmosevej Markvej Markvej Karlslundevej Bramsløkkevej Karlebygård Markvej Henriksminde Kærstrup roebane Tågeruplund st st st. 151,56 st st st st st st st st Bangsebrovej/ Smalbyvej Nedgang til perrontunnel på Eskilstrup Station Sti Tunnelen st st st st Veje- og stikrydsninger med Sydbanen, der planlægges nedlagt. Veje Sommersang er en lokal grusvej, som krydser over Sydbanen og giver adgang til arealet øst for banen. Vejen er en privatvej. Sommersang lukkes, og der etableres permanent vejadgang til arealet øst for Sydbanen ved etablering af en grusvej langs banen fra Gåbensevej (markvej). Skjoldmosevej er en tosporet lokalvej, som krydser over Sydbanen og forbinder Gåbensevej med industriområde ved Herthadalvej. Vejen er en kommunevej. Skjoldmosevej lukkes. Skjoldmosevej langs Sydbanen frem til Skjoldmosevej nr. 16 forlægges mod vest. Nordensvej er en kommunal sti, som forbinder Tingsted og Nykøbing F. Stien skal på en del af strækningen st langs Sydbanen flyttes mod øst. Underføringerne for tre markveje, som ikke er i brug, lukkes. Karlslundevej er en mindre trafikeret, tosporet lokal landevej, som krydser over Sydbanen. Vejen er en kommunevej. Karlslundevej lukkes. Bramsløkkevej er en mindre trafikeret, tosporet lokal landevej, som krydser over Sydbanen. Vejen er en kommunevej. Bramsløkkevej lukkes. Ved Karlebygård lukkes underføringen for en markvej, som ikke er i brug. Der etableres en ny grusvej langs Sydbanens nordside, som forbinder markvejen med Karlebyvej.

32 32 Anlægsbeskrivelse Vejomlægninger Ved markvej (st ) lukkes underføringen, som ikke er i brug. Der etableres adgang til marker på sydsiden af banen ad Nystedvej. Henriksminde er en markvej, der lukkes. Kærstrup roebane er en markvej, som krydser under Sydbanen. Vejen er en privatvej. Vejen benyttes i begrænset omfang, idet højde og bredde af underføring er begrænset. Der er etableret adgang til marker nord for Sydbanen direkte fra Kærstrupvej. Kærstrup roebane lukkes. Tågeruplund er en markvej, som krydser under Sydbanen. Vejen er en privatvej. Der etableres adgang til marker nord for Sydbanen ved etablering af en grusvej langs Sydbanen fra Mosevej. Stier Den kommunalt ejede sti st , som forbinder Bangsebrovej med Smalbyvej, lukkes. Underføringen for den kommunalt ejede skolesti st , som forbinder Møllevej med Toreby, lukkes. Stien er en del af den nationale cykelrute nr. 8 (Rudbøl-Møn). Der etableres en ny sti langs Sydbanens nordside fra den eksisterende sti til Møllevej. Den eksisterende del af stien, der ligger syd for banen, nedlægges. Stiunderføringen ved den private vej Tunnelen st lukkes. Alternativer Alternativ 3 Erstatningsanlæg B i Eskilstrup Der etableres en ny vejbærende bro over Sydbanen syd for den eksisterende overkørsel og der etableres en ny vej på det reserverede areal fra Eskilstrup Vestergade/Kløvermarksgade til Søndergade/Eskilstrup Nygade. Der etableres ny adgangsvej til gartneriet fra Rolighedsvej, ny adgangsvej til Boderupvej nr. 10 fra Eskilstrup Vestergade og ny adgangsvej til Søndergade nr. 22 fra privatvej til gartneriet..

Anlægsbeskrivelse. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Anlægsbeskrivelse. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Anlægsbeskrivelse - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler anlægsbeskrivelse for projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

Borgermøde i Nykøbing Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nykøbing Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nykøbing 02.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Anlægsbeskrivelse -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-51-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser

Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Planforhold, kulturhistoriskeog Forord Forord Dette fagnotat omhandler planforhold, kulturhistoriske-

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Vibrationsundersøgelser. -Fagnotat, Ringsted Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Vibrationsundersøgelser. -Fagnotat, Ringsted Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg -Fagnotat, Ringsted Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-64-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Landskab og arkitektur. -Fagnotat, Orehoved Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Landskab og arkitektur. -Fagnotat, Orehoved Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Landskab og arkitektur -Fagnotat, Orehoved Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-77-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Lolland Kommune: 12. Nystedvej (stiunderføring) 13. Højminde (markvejsunderføring) 14. Kjærstrup ("den gamle roebaneviadukt")

Lolland Kommune: 12. Nystedvej (stiunderføring) 13. Højminde (markvejsunderføring) 14. Kjærstrup (den gamle roebaneviadukt) Til kamp for stier og småveje! Nedenstående opgørelse bragtes i Folketidende d. 15. oktober 2011. Den opregner 11 mindre veje og 3 stier, der ikke overlever den påtænkte udbygning af jernbanen over Lolland

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Ringsted-Femern Banen 8. Marts 2016 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved projektdirektør Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved projektleder

Læs mere

Støjundersøgelser. -Fagnotat, Ringsted - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjundersøgelser. -Fagnotat, Ringsted - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg -Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-79-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Lolland

Besigtigelsesforretning delstrækning Lolland Besigtigelsesforretning delstrækning Lolland Ringsted-Femern Banen 7. Oktober 2015 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved Jens Aalund Hvordan vil vi

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Ringsted-Femern Banen 3.maj 2018 1 Dagsorden 1. Velkommen 2. Generelt om Ringsted-Femern Banen 3. Arealerhvervelse 4. Eldrift og beplantning

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Ringsted-Femern Banen 30.10.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Areal- og Rettighedserhvervelse v/ Landinspektørerne

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Anlægsbeskrivelse. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Anlægsbeskrivelse Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 27.02.2014 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Peter Falk Larsen, Carl Jensen Krogh Anlægsbeskrivelse

Læs mere

BYGNINGSBESKRIVELSE PAKKE 6 GITTERDRAGER- KLAP- OG BUEBROER (FÆLLESBROER MED BANEDANMARK) Driftsudbud Store Bygværker.

BYGNINGSBESKRIVELSE PAKKE 6 GITTERDRAGER- KLAP- OG BUEBROER (FÆLLESBROER MED BANEDANMARK) Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 6 GITTERDRAGER- KLAP- OG BUEBROER (FÆLLESBROER MED BANEDANMARK) BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Lillebælt, Gl. Lillebæltsbroen Gl. Lillebæltsbroen

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Anlægsbeskrivelse. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Anlægsbeskrivelse - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 2 Disposition for Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler Anlægsbeskrivelse i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Ringsted-Femern Banen 08.11.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Glumsø Station og Areal- og Rettighedserhvervelse

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Dialoggruppemøde Glumsø

Dialoggruppemøde Glumsø Dialoggruppemøde Glumsø Ringsted-Femern Banen 14.11.2016 1 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Formål med dialoggruppen 3. Ringsted-Femern Banen arbejdet, tidsplan, spærringer 4. Hvad sker der i

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

FLN A_KØRESTRØMSFORSYN ING.DOCX

FLN A_KØRESTRØMSFORSYN ING.DOCX Intended for Femern Landanlæg Nord Document type Projektforslag Date 2010-06-02 Kørestrømsforsyning, Ringsted, Lov og Masnedø FLN514-011- A_KØRESTRØMSFORSYN ING.DOCX FLN514-011-A_KØRESTRØMSFORSYNING.DOCX

Læs mere

Storstrømsbroen. En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Vejdirektoratet skal bygge en ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø. Den gamle bro er nedslidt

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Langeskov station. - Beslutningsgrundlag for perronplacering. Ny station i Langeskov

Langeskov station. - Beslutningsgrundlag for perronplacering. Ny station i Langeskov Langeskov station - Beslutningsgrundlag for perronplacering Ny station i Langeskov Langeskov station Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Langeskov Station Indhold

Læs mere

Landskab og arkitektur. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Landskab og arkitektur. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Landskab og arkitektur -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-78-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen Linjeføring - Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-6-001 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 30.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-094-6

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby 31. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Gennemgang af projektet, v/ Projektchef Niels Gottlieb Støj v/ Jakob Fryd, Vejdirektoratet Gennemgang af besigtigelsesmaterialet v/ Landinspektør

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Grundvand og drikkevand. -Fagnotat, Orehoved Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Grundvand og drikkevand. -Fagnotat, Orehoved Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Grundvand og drikkevand -Fagnotat, Orehoved Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-62-0 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Teknisk beskrivelse af mulige projekttilpasninger, supplerende VVM

Teknisk beskrivelse af mulige projekttilpasninger, supplerende VVM Teknisk beskrivelse af mulige projekttilpasninger, supplerende VVM Fagnotat Ny bane til Billund Godkendt dato Godkendt af 17. september 2018 Jimi Okstoft Senest revideret dato Senest revideret af 14. september

Læs mere

Informationsmøde for leverandører, udbudspakker

Informationsmøde for leverandører, udbudspakker Informationsmøde for leverandører, udbudspakker Ringsted-Femern Banen 8. maj 2013 Generelt omkring arbejde ved spor i drift Langt de fleste entrepriser indeholder arbejder ved spor i drift Krav til uddannelse

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Generelle forhold Ringsted-Holeby. Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 1. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Generelle forhold Ringsted-Holeby. Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 1. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Generelle forhold Ringsted-Holeby Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 1 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Læs mere

Overfladevand. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Overfladevand. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Overfladevand - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Overfladevand Forord Forord Dette fagnotat omhandler overfladevand i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved

Læs mere

Borgermøde på Glumsø Kro

Borgermøde på Glumsø Kro Borgermøde på Glumsø Kro Ringsted-Femern Banen 17.08.2017 1 Agenda Borgermøde på Glumsø Kro 1. Baggrund for Ringsted-Femern Banen 2. Siden sidst (2014) i Ringsted-Femern Banen 3. Hvad sker der i Glumsø

Læs mere

Storstrømsbroen. Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen

Storstrømsbroen. Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen Storstrømsbroen Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen Indhold Baggrund Udfordringer med balancen mellem æstetik og teknik samt placering af trafikken Forslag til design Fastlæggelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Natura 2000 konsekvensvurdering for Guldborgsund og Engmosen

Tillæg nr. 3 til Natura 2000 konsekvensvurdering for Guldborgsund og Engmosen Ringsted Femern Banen Projekteringsfasen, NIRAS + Rambøll Notat Dato 4-11-2015 RFB_10_03_05_Nr2002_Konsekvensvurdeing af justeringer i Engmosen Tillæg nr. 3 til Natura 2000 konsekvensvurdering for Guldborgsund

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Trafikale gener i anlægsfasen. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Trafikale gener i anlægsfasen -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-53-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 411 Offentligt (02) Ringsted Summery

Transportudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 411 Offentligt (02) Ringsted Summery Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 411 Offentligt (02) Ringsted Summery Ringsted Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: xaha Mail: xaha@bane.dk

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

Eksist. lednings fysiske placering - vertikalt, horisontalt, markareal, belagt areal, fællesgrav, foringsrør m.m.

Eksist. lednings fysiske placering - vertikalt, horisontalt, markareal, belagt areal, fællesgrav, foringsrør m.m. sprotokol - skema til teknisk aftale Side 1 af 6 s-ejer Spildevand Spildevand BLUKS-01 Spildevand KST 1.190 1.435 3 Ø40 mm sejeren oplyser, at ledningen langs sydsiden af Ødisvej mellem Tværford og Ødisvej

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-82-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100

Læs mere

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden- 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 6. maj 2008 3 AnlægsbeskrivelseAnlægsbeskrivelse Forord Forord Dette Fagnotat omhandler anlægsbeskrivelsen

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Skibstrafik ved Masnedsund

Skibstrafik ved Masnedsund Skibstrafik ved Masnedsund Høringsrapport vedrørende lukning for gennemsejling Januar 2015 Ringsted-Femern Banen E3005 Ny Masnedsund Bro Banedanmark Ringsted-Femern Banen Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner

Læs mere

Stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/ Solparken

Stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/ Solparken Faxe Kommune Stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/ Solparken 1012945 Stitunnel i Karise 26.04.2018 Stitunnel i Karise under jernbanen Projektnummer: 1012945 Dato:

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Geotekniske udfordringer ved etablering af den nye højhastighedsbane København - Ringsted DGF-møde den 27. oktober 2011 Geoteknikerens hverdag

Geotekniske udfordringer ved etablering af den nye højhastighedsbane København - Ringsted DGF-møde den 27. oktober 2011 Geoteknikerens hverdag Geotekniske udfordringer ved etablering af den nye højhastighedsbane København - Ringsted 1 DGF-møde den 27. oktober 2011 Geoteknikerens hverdag Fakta om projektet: 2 Dobbeltsporet, elektrificeret jernbane

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 2 Disposition for Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler Arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen

Læs mere

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station Ringbanen Oktober 2004 Ny Ellebjerg Station Forplads A : Før og efter. Parkeringspladsen er privat og ikke til offentlig parkering Forplads A : før Ny Ellebjerg Station Banedanmark bygger Ny Ellebjerg

Læs mere

Tillæg til miljøredegørelse. Ringsted-Femern Banen

Tillæg til miljøredegørelse. Ringsted-Femern Banen Tillæg til miljøredegørelse Ringsted-Femern Banen ISBN 978-87-7126-250-6 Banedanmark Telefon femern@bane.dk Ringsted-Femern Banen 8234 0000 www.banedanmark.dk Amerika Plads 15 2100 København Ø Indhold

Læs mere

Sagsnr

Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om prissætning af infrastruktur i Tingbjerg Københavns Kommune har med budget 2013 igangsat et arbejde med at analysere mulighederne

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Program for dagen Formiddag Velkomst og fælles gennemgang af projektet Spørgsmål og svar Ejendomsvis/personlig gennemgang af projektet Eftermiddag Besigtigelse af projektet

Læs mere

Miljøgener i anlægsfasen. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Miljøgener i anlægsfasen. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Miljøgener i anlægsfasen - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Miljøgener i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler miljøgener i anlægsfasen i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Natur. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Natur. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Natur - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Natur Indhold Forord Dette fagnotat omhandler natur i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby. Det er udarbejdet

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere