Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg"

Transkript

1 Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg

2 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby. Det er udarbejdet i sommeren og efteråret 2010 af rådgivningsfirmaet NIRAS A/S som en del af Banedanmarks projekt, og opdateret i efteråret 2011 efter gennemførelsen af en offentlig høring om projektet. Fagnotatet omfatter de fagspecifikke forhold, som projektet hidtil har arbejdet med. Det udgør sammen med en række øvrige fagnotater det samlede, tekniske grundlag for projektet, og det er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektets miljøredegørelse. Iben Marcus-Møller, Projektleder Banedanmark har det fulde ansvar for denne publikation. Den Europæiske Union fralægger sig ethvert ansvar for brugen af oplysningerne i publikationen. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN

3

4 5 Arealbehov Indhold Indhold Indledning 7 Ikke-teknisk resumé 9 Grundløsning 1 Grundløsning Alternativer Tilvalg Metode for undersøgelserne 13 Byggelinjer 15 Forlods overtagelser 17 Permanente ekspropriationer 18 Grundløsning 1 Grundløsning Midlertidige ekspropriationer 23 Grundløsning 1 Grundløsning Servitutter 25 Typer af servitutter 25 Erstatning 27 Øvrige servitutter 27 Øvrige forhold 29 Grundløsning 1 Grundløsning Alternativet 31 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne 33 Referencer 34 Bilag 35 Arealplaner: 35 Bilag 1 Ejendomme hvor der eksproprieres bygninger 38

5

6 7 Arealbehov Indledning Indledning Trafikstyrelsen har siden projekteringsloven om en fast forbindelse over Femern Bælt blev vedtaget i april 2009 gennemført en indledende projektering og foretaget miljøundersøgelser af en udbygning af de eksisterende jernbaneanlæg i Danmark, herunder på strækningen mellem Orehoved og Holeby med henblik på at afdække påvirkningerne af omgivelserne. I forbindelse med elektrificering og udbygning af Sydbanen på strækningen mellem Orehoved og Holeby er det nødvendigt at ekspropriere arealer fra nogle ejendomme for at gøre plads til det nye anlæg. Der er foretaget en besigtigelse af de arealer, der berøres af elektrificering og udbygning af Sydbanen til to spor. Ejendomme, som det er nødvendigt at ekspropriere, har vægtet højest i besigtigelsen. For strækningen er der udarbejdet 62 arealplaner, som viser omfanget af ekspropriationerne. Arealplanerne er fordelt med 30 arealplaner for hver af de to grundløsninger og 2 supplerende arealplaner for alternativer og tilvalg. Alle arealplaner er udarbejdet i måleforholdet 1: I fagnotatet er Grundløsning 1 og 2 samt alternativer og tilvalg beskrevet. Grundløsning 1 Banen elektrificeres og anlægges til en maksimal hastighed for persontog på 160 km/t. Fra Vordingborg til Storstrømmen og fra Orehoved til Holeby etableres et ekstra spor samt nye klapbroer over Masnedsund og Guldborgsund til dette spor. Overkørslen i Eskilstrup nedlægges, og det er valgt at Alternativ 3, Erstatningsanlæg B i Eskilstrup, indgår i kombination med Grundløsning 1 i den samlede løsning. Grundløsning 2 Banen elektrificeres og anlægges til en maksimal hastighed for persontog på 200 km/t. Fra Vordingborg til Storstrømmen og fra Orehoved til Holeby etableres et ekstra spor samt nye klapbroer over Masnedsund og Guldborgsund til dette spor. Overkørslen i Eskilstrup nedlægges, og det er valgt at Alternativ 3, Erstatningsanlæg B i Eskilstrup, indgår i kombination med Grundløsning 1 i den samlede løsning. Alternativ 1, Fast bro over Masnedsund Ved krydsningen af Masnedsund anlægges dobbeltspor på en ny, fast bro vest for den eksisterende bro. Alternativet er fravalgt. Alternativ 2, Linjeføring nord om Nykøbing F. Der undersøges konsekvenser og omkostninger på overordnet niveau for 3 mulige linjeføringer nord om Nykøbing F. Resultaterne af de indledende undersøgelser fremgår af særskilt notat. Alternativet er fravalgt. Alternativ 3, Erstatningsanlæg B i Eskilstrup Der etableres en niveaufri skæring syd for den eksisterende overkørsel. Det er valgt at alternativet skal indgå i den samlede løsning i stedet for grundløsningernes erstatningsanlæg. Alternativ 4, Aspekter ved hastighed over 200 km/t Gevinsterne ved anlæg af en bane til mere end 200 km/t vurderes. Resultaterne af de indledende undersøgelser fremgår af særskilt notat. Konsekvenserne ved dette alternativ er på denne baggrund ikke belyst yderligere. Alternativ 5, Overhalingsspor nord for Vordingborg Der anlægges et overhalingsspor nord for Vordingborg i stedet for overhalingsspor på Masnedø. Alternativet er fravalgt. Alternativ 11, Østlig fast enkeltsporet bro over Masnedsund og overhalingsspor på Masnedø Betonbro øst for eksisterende klapbro over Masnedsund for ét banespor, ændret linjeføring mellem Vordingborg og Masnedø,

7 8 Arealbehov Indledning samt midterliggende overhalingsstation (750 m) på Masnedø. På eksisterende klapbro låses klapfaget, og eksisterende banespor hæves ved udlægning af membran og skærver. Dette medfører, at der skal etableres en ny sejlrende gennem Masnedø Østflak, der forbinder Kalve- og Færgestrømmen. Alternativet er ikke aktuelt for dette fagnotat. Alternativ 12, Østlig fast dobbeltsporet bro over Masnedsund og overhalingsspor på Masnedø Betonbro øst for eksisterende klapbro over Masnedsund for begge banespor, ændret linjeføring mellem Vordingborg og Masnedø, samt vestliggende overhalingsstation (750 m) på Masnedø. På eksisterende klapbro låses klapfaget og overfører kun biltrafik. Dette medfører, at der skal etableres en ny sejlrende gennem Masnedø Østflak, der forbinder Kalve- og Færgestrømmen. Alternativet er ikke aktuelt for dette fagnotat. Alternativ 21, Østlig fast enkeltsporet bro over Masnedsund og overhalingsspor ved Vordingborg station Overhalingsspor (750 m) på Vordingborg station med ændret linjeføring mellem Vordingborg og Masnedø. Betonbro øst for eksisterende klapbro over Masnedsund for ét banespor. På eksisterende klapbro låses klapfaget og eksisterende banespor hæves ved udlægning af membran og skærver. Dette medfører, at der skal etableres en ny sejlrende gennem Masnedø Østflak, der forbinder Kalve- og Færgestrømmen. Alternativet er ikke aktuelt for dette fagnotat. Alternativ 22, Østlig fast dobbeltsporet bro over Masnedsund og overhalingsspor ved Vordingborg station Overhalingsspor (750 m) på Vordingborg station med ændret linjeføring mellem Vordingborg og Masnedø. Betonbro øst for eksisterende klapbro over Masnedsund for begge banespor. På eksisterende klapbro låses klapfaget og overfører kun biltrafik. Dette medfører, at der skal etableres en ny sejlrende gennem Masnedø Østflak, der forbinder Kalve- og Færgestrømmen. Alternativet er ikke aktuelt for dette fagnotat. Tilvalg 1, Overhalingsspor til m lange godstog Overhalingsspor til m lange godstog, hvor det i grundløsningerne er til 750 m lange godstog. Tilvalg 2, 22,5 t akseltryk Besparelse ved at udføre den nye del af banen til et akseltryk på 22,5 t, hvor det i grundløsningerne er 25 t. Tilvalg 3, Station på Lolland Anlæg af en ny passagerstation nordøst for Rødby Havn. 0-Alternativet Situationen i 2025 uden udbygning af banen men med en delvis sporfornyelse og udrulning af ERTMS, samt trafikale effekter som følge af etablering af ny bane København Køge Ringsted. Fagnotatet er disponeret i forhold til ovenstående løsningsrum. I behandlingen arealbehovet beskrives Grundløsning 1. Ændringer i forhold til denne beskrives i særlige afsnit om hhv. Grundløsning 2, alternativer og tilvalg. Af praktiske grunde stedfæstes en række af beskrivelserne via banens kilometrering stationering og så vidt muligt med en stedbetegnelse. Fagnotatet dækker strækningen fra Orehoved ved st (Storstrømsbroens landfæste på Orehoved) til Holeby ved st (vest for Ladhavevej).

8 9 Arealbehov Ikke-teknisk resumé Ikke-teknisk resumé Grundløsning 1 Ved udbygning af Sydbanen på strækningen Orehoved Holeby er der behov for permanent areal til etablering af et ekstra spor på hele strækningen, et overhalingsspor syd for Orehoved og to overhalingsspor ved Ladhavevej samt etablering af regnvandsbassiner og omlægning af skærende veje. Noget af arealbehovet kan dækkes ved at inddrage Banedanmarks arealer langs det eksisterende spor. Banedanmarks eget areal er dog ikke tilstrækkeligt til at dække hele arealbehovet, og det er derfor nødvendigt at ekspropriere fra naboejendommene. Naboejendommene er landbrugsejendomme, ejendomme med private helårsboliger, ejendomme til erhverv samt kommunale og statslige arealer. De kommunale og statslige arealer er hovedsageligt kommunale og statslige veje og jernbaner. Langt den største del af arealerne, der eksproprieres, er landbrugsarealer. En del af såvel Banedanmarks som naboarealerne, der skal eksproprieres, er fredskov. En ny vej langs banens østside fra Tårngade til Eskilstrup Jernbanegade, der var nævnt i høringsudgaven af miljøredegørelsen som erstatningsanlæg, er fravalgt i projektet. I stedet anlægges Alternativ 3 Erstatningsanlæg B i Eskilstrup. Det samlede arealbehov er ca. 49,7 ha. Heraf udgør ca. 22,8 ha eksisterende banearealer, hvorved det er nødvendigt at foretage permanente ekspropriationer af ca. 26,9 ha. Til ny bro syd for Kong Frederik I s Bro over Guldborgsund skal der ansøges om at matrikulere et areal på ca. 0,5 ha fra søterritoriet. Der skal herudover eksproprieres arealer til midlertidige arbejdsveje og arbejdspladser. Langs arealet, der permanent eksproprieres, etableres en arbejdsvej med en bredde på ca. 7 meter på det meste af strækningen på den side af Sydbanen, hvor det nye spor anlægges. Det forventes, at arbejdsvejen vil være i brug i hele anlægsperioden. I forbindelse med udvidelse af eksisterende broanlæg etableres der arbejdspladser. Det samlede arealbehov for midlertidige ekspropriationer er ca. 62,7 ha. Generelt anlægges arbejdsveje og arbejdspladserne på landbrugsarealer. Efter anlægsperioden retableres arealerne så vidt muligt til deres oprindelige formål og stand og leveres tilbage til ejeren. Der ydes erstatning til ejeren for de arealer, der midlertidigt eksproprieres. Projektet medfører ekspropriation af bygninger på en række ejendomme, hvilket bl.a. skyldes projektets arealbehov, vibrationer under drift og elektrificering af Sydbanen. Der eksproprieres i alt 40 boligejendomme samt bygninger fra 6 erhvervs- og landbrugsejendomme i Grundløsning 1. Grundløsning 2 Ved Grundløsning 2 er arealbehovet til permanente ekspropriationer større, da løsningen stiller større krav til skråningspartierne langs Sydbanen. Ændring af skråninger medfører flere arbejdsveje og enkelte flere arbejdspladser og medfører dermed også et lidt større arealbehov til midlertidige ekspropriationer. Det samlede arealbehov for Grundløsning 2 er ca. 52,0. Heraf udgør ca. 23,6 ha eksisterende banearealer, hvorved det er nødvendigt at foretage permanente ekspropriationer af ca. 28,4 ha. Det samlede arealbehov for midlertidige ekspropriationer er ca. 65,6 ha. I Grundløsning 2 eksproprieres i alt 52 boligejendomme samt bygninger fra 7 erhvervs- og landbrugsejendomme.

9 10 Arealbehov Ikke-teknisk resumé Alternativer Alternativ 3, Erstatningsanlæg B i Eskilstrup Det er besluttet at indarbejde Alternativ 3 Erstatningsanlæg B i Eskilstrup, i det anlæg der etableres. Tilvalg Tilvalg 3, Station på Lolland Etablering af den nye passagerstation Lolland Syd ved Ladhavevej medfører behov for permanent ekspropriation af ca. 1,2 ha. landbrugsjord. Skematisk oversigt over løsningerne I Tabel 1 og Tabel 2 fremgår det samlede permanente arealbehov samt antallet af berørte ejendomme, der eksproprieres, ved de forskellige løsninger. Udover de nedenfor anførte arealer, er arealbehovet til totalekspropriationer hhv. 2,8 ha. og 4,6 ha. i Grundløsning 1 og 2. Arealerne er boligarealer.

10 11 Arealbehov Ikke-teknisk resumé Tabel 1. Opgørelse over det samlede arealbehov i ha ved de forskellige løsninger. Arealbehov i ha Kommunalt /statsligt ejet Landbrug, skov og gartneri Erhverv Bolig I alt Grundløsning 1 inkl. Alternativ 3 22,8 24,4 0,6 1,9 49,7 Grundløsning 2 inkl. Alternativ 3 23,6 25,8 0,6 2,0 52,0 Tilvalg 1, Overhalingsspor til m lange godstog Tilvalg 3, Station på Lolland 0 1, ,2 Tabel 2. Opgørelse over antallet af ejendomme, der eksproprieres, ved de forskellige løsninger. Ejendomme Kommunalt /statsligt ejet Landbrug, skov og gartneri Erhverv Bolig I alt Grundløsning 1 inkl. Alternativ Grundløsning 2 inkl. Alternativ Tilvalg 1, Overhalingsspor til m lange godstog Tilvalg 3, Station på Lolland

11

12 13 Arealbehov Metode for undersøgelserne Metode for undersøgelserne De indledende undersøgelser til brug for vurdering af arealindgreb har omfattet en gennemgang af projektgrundlaget sammenholdt med matrikelkort og ortofoto. Med baggrund i den projekterede løsning er der udarbejdet arealplaner, som viser behovet for midlertidige og permanente ekspropriationer. Ligeledes indeholder planerne informationer om linjeføringen, eldriftservituttens geografiske udstrækning, hvilke bygninger, der eksproprieres, samt en række relevante baggrundstemaer. Med baggrund i de indledende udgaver af arealplanerne og oplysningerne om arbejdspladser og arbejdsveje er der foretaget en besigtigelse i marken, hvor de berørte arealer er vurderet. Forholdene i marken er sammenholdt med forholdene på arealplanerne herunder de ortofoto, der er brugt som baggrundskort. Besigtigelsen, ejendomsoplysningerne, ortofoto, matrikelkort samt OIS-data /1/ har efterfølgende ligget til grund for endelig optegning af arealplaner. De to grundløsninger afviger hovedsageligt fra hinanden i forhold til udstrækningen af fremtidige skråningspartier for det eksisterende spor og udretning af en enkelt kurve i Grundløsning 2. Dette er medvirkende til forskelle i arealbehovet for de to grundløsninger, og der er dermed udarbejdet 30 arealplaner for hver af de to grundløsninger. Derudover er der udarbejdet 2 supplerende arealplaner, som omhandler alternativer og tilvalg. Arealplanerne for Grundløsning 1 er navngivet TAE_1_SY_P_011 - TAE_1_SY_P_040. Arealplanerne for Grundløsning 2 er navngivet TAE_1_SY_P_051 - TAE_1_SY_P_080. Arealplanen omhandlende tilvalg er navngivet TAE_1_SY_P_092. Arealbehovet til permanente ekspropriationer er primært fastlagt på baggrund af udstrækningen af den projekterede løsnings fremtidige skråningspartier, som er sammenholdt med matrikelkortet og informationer om ejerforhold. Derudover er arealbehovet også påvirket af anlæg af f.eks. regnvandsbassiner og andre anlæg. Arealbehovet til midlertidige ekspropriationer består af arbejdsveje langs den projekterede løsning samt arbejdsarealer og midlertidige adgangsveje. Fra arbejdsarealerne er fratrukket eksisterende banearealer og arealer, der skal eksproprieres permanent, hvorved de resterende arealer skal eksproprieres midlertidigt. Beregninger af størrelsen på arealbehovet for de to grundløsninger udgøres af summen af de arealer, der eksproprieres. Dette er gjort på baggrund af forskellige tematiseringer af arealerne i forhold til zonestatus, arealanvendelse mv. Informationerne, der ligger til grund for tematiseringerne, er fra matrikelregistret og OIS.

13

14 15 Arealbehov Byggelinjer Byggelinjer I Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark /2/ eksisterer der hjemmel til at pålægge byggelinjer ved den faste forbindelse over Femern Bælt samt de danske jernbanelandanlæg i tilknytning hertil. Byggelinjer er medvirkende til at forhindre opførsel af uønsket byggeri, der kan fordyre projektet. Byggelinjer pålægges normalt ved at lade dem tinglyse på berørte ejendomme. Der er ikke tinglyst eller defineret nogen byggelinjer langs strækningen Orehoved - Holeby. Transportministeriet har udsendt et brev om indberetningspligt til relevante kommuner. I brevet anføres det under henvisning til lovens 11, stk. 2 /3/, at kommunerne skal indberette til transportministeren om ansøgt byggeri på ejendomme, der berøres af projekteringen af den faste forbindelse og de tilhørende landanlæg i Danmark, inden der meddeles tilladelse til det ansøgte byggeri. Det anføres endvidere i brevet, at der ved afgørelse af, hvorvidt en ejendom berøres af projekteringen, skal tages udgangspunkt i kommuneplanernes angivelse af interesseområdet for den faste forbindelse og de tilhørende landanlæg. Disse interesseområder fremgår ikke af den nye kommuneplan for Guldborgsund Kommune /4/. For Lolland Kommune er der i forslag til Kommuneplan 2010 /4/ angivet et større interesseområde ved forbindelsens danske landfæste. Dette interesseområde omfatter jernbanestrækningen mellem landfæstet og st

15

16 17 Arealbehov Forlods overtagelser Forlods overtagelser Transportministeren kan efter anmodning fra ejeren forlods overtage en ejendom, der berøres særlig indgribende af projekteringen, når ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation, og ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår. Overtagelsessummen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom /2/. Indtil d. 31. december 2011 er der overtaget følgende ejendomme: Skernevej 4, Matr. nr. 48e Nr. Alslev By, Nr. Alslev. Skernevej 13, Matr. nr. 47q Nr. Alslev By, Nr. Alslev. Jernbanevej 5, 4863 Eskilstrup. Matr. nr. 11 Eskilstrup By, Eskilstrup. Bangsebrovej 31, 4800 Nykøbing F. Matr. nr. 13aa Øverup By, Tingsted.

17 18 Arealbehov Forlods overtagelser Permanente ekspropriationer Grundløsning 1 Modernisering og udbygning af Sydbanen til hastigheden 160 km/t indebærer etablering af et nyt spor på Falster og Lolland samt elektrificering af hele strækningen. Det nye spor medfører, at skråningsanlægget langs Sydbanen skal udvides. Der er derfor behov for at foretage permanente ekspropriationer af arealer langs hele den ene side af eksisterende spor. Enkelte steder er der behov for at ekspropriere arealer på begge sider af eksisterende spor. Flere steder på strækningen er de eksisterende banearealer af en tilstrækkelig udstrækning til, at det ikke bliver nødvendigt at foretage permanente ekspropriationer i disse delområder. Dette gælder som hovedregel i byerne Nørre Alslev, Eskilstrup og Nykøbing F. samt ved Orehoved Station, men også enkelte steder i det åbne land. Der etableres desuden et sidelagt overhalingsspor syd for Orehoved til 750 m lange godstog og to overhalingsspor til m lange godstog ved Ladhavevej, hvilket medfører behov for permanent ekspropriation af et noget bredere areal på delstrækningerne hhv. st st øst for eksisterende spor og st st på begge sider af eksisterende spor. Det sidelagte overhalingsspor ved Orehoved medfører behov for ekspropriation af et op til 13 m bredt areal på den østlige side af sporet, mens de to overhalingsspor ved Ladhavevej medfører behov for ekspropriation af arealer med en bredde på ca. 7 m. En ny vej langs banens østside fra Tårngade til Eskilstrup Jernbanegade, der var nævnt i høringsudgaven af miljøredegørelsen som erstatningsanlæg, er fravalgt i projektet. Hovedparten af vejen skulle anlægges på eksisterende baneareal og kun en mindre del på ca. 0,3 ha skulle eksproprieres. Desuden ville det være nødvendigt at nedrive et skur i det sydvestlige hjørne af ejendommen Nørregade 31, Eskilstrup. I stedet anlægges Alternativ 3 Erstatningsanlæg B i Eskilstrup. Guldborgsund Kommune ønsker dog vejen anlagt som beskrevet i høringsudgaven af miljøredegørelsen, og den kan derfor senere besluttes etableret, såfremt der indgås aftale med Guldborgsund Kommune om medfinansiering. Lukning af 14 vej-/stikrydsninger af Sydbanen medfører, at der skal eksproprieres areal til omlægning af følgende veje og stier: Der etableres permanent vejadgang til arealet øst for Sydbanen ved etablering af en grusvej langs banen fra Gåbensevej (markvej) til Sommersang. Den nye vej udløser behov for permanent ekspropriation af et areal på ca. 0,4 ha. Skjoldmosevej langs Sydbanen frem til Skjoldmosevej nr. 16 st forlægges mod vest, hvilket medfører et arealbehov på ca. 0,4 ha. Der etableres en ny sti langs nordsiden af banen fra st , hvilket medfører et arealbehov på ca. 0,1 ha. Stien Nordensvej skal på en del af strækningen st langs Sydbanen flyttes mod øst, hvilket medfører et arealbehov på ca. 0,2 ha. Der etableres en ny grusvej langs Sydbanens nordside, som forbinder markvejen ved Karlebygård med Karlebyvej st Den nye grusvej medfører et arealbehov på ca. 0,4 ha. Syd for Kong Frederik I s Bro over Guldborgsund etableres en ny bro til 2. sporet. Dette medfører, at der skal ansøges om at matrikulere et areal på ca. 0,5 ha fra søterritoriet.

18 19 Arealbehov Forlods overtagelser Der anlægges regnvandsbassiner adskillige steder langs Sydbanen. De fleste af regnvandsbassinerne er placeret helt op til baneanlægget, og derfor vil dele af regnvandsbassinerne blive etableret på eksisterende baneareal, mens de resterende delarealer skal eksproprieres. Eventuel ekspropriation af arealer til deponering af overskudsjord fra anlægsarbejderne udestår. På steder hvor der etableres teknikhytter og sikringshytter helt eller delvist uden for eksisterende baneareal, er det nødvendigt at foretage permanent ekspropriation af arealer, som har en størrelse på ca. 36 m 2. Tabel 3. Opgørelse over steder, hvor der foretages ekspropriation af mindre arealer til etablering af teknikhytter og sikringshytter. Stationering Placering i forhold til banen Grundløsninger Gr. 1 Gr Øst Vest Vest Øst Øst Nord Syd Syd Nord Ved Nystedvej st etableres en fordelingsstation med tilhørende transformere og vejadgang nord for sporet. Hertil er det nødvendigt at foretage permanent ekspropriation af ca. 0,4 ha. Se arealplan: TAE_1_SY_P_024. Ombygning af broer ved veje, der krydser Sydbanen, kan medføre ekspropriation af arealer på offentlig vej. Der etableres støttemure langs skråningsanlæggene ved størstedelen af broerne, hvorved behovet for permanente ekspropriationer nedbringes. Udstrækningen af de fremtidige skråningsanlæg til banen og de skærende veje er flere steder i konflikt med eksisterende bebyggelse. Så vidt det er muligt, er der taget hensyn til bebyggelsen ved at etablere støttemure, som begrænser skråningsanlæggenes udstrækning og dermed behovet for permanente ekspropriationer. Der etableres støttemure for at sikre plads til bibeholdelse af bebyggelse ved følgende lokaliteter: st , , , , , , , , , , , , , og Det samlede arealbehov for permanente ekspropriationer i forbindelse med elektrificering og udbygning af Sydbanen til hastigheden 160 km/t er ca. 49,7 ha. Heraf er ca. 22,8 ha kommunalt eller statsligt ejet, ca. 24,4 ha er landbrug, mens ca. 2,5 ha er erhverv eller privatejet. Bygninger der eksproprieres Flere steder langs Sydbanen er der bygninger, der eksproprieres. Der kan være forskellige begrundelser for, hvorfor en given bygning skal eksproprieres. At en bygning eksproprieres er ikke ensbetydende med, at den også skal neddrives, selvom det ofte er tilfældet. De mulige årsager til ekspropriation af en given bygning kan være at:

19 20 Arealbehov Forlods overtagelser - Arealbehov: bygningen ligger på et areal, som er omfattet af anlæggets arealbehov. Denne begrundelse medfører desuden, at bygningen skal nedrives. Dette kan være alle typer bygninger. - Vibrationer > 75 db(a): beboelsesbygning påvirkes af vibrationer i et omfang, så den ikke længere er egnet til beboelse. - Eldriftservitut 10 m fra spormidte: bygningen ligger inden for et område, hvorpå der pålægges en servitut om eldrift jf. afsnit Servitutter. Hvis en bygning ligger inden for 10 m fra nærmeste elektrificerede spormidte, skal den eksproprieres og evt. nedrives. - Totalekspropriation: bygningen medeksproprieres, da den tilhører en ejendom som skal totaleksproprieres, fordi der eksproprieres andre bygninger. Da arealplanerne anvender samme signatur for bygninger, der eksproprieres, uanset årsag, er det ikke muligt herpå at se den direkte årsag til ekspropriationen. Årsagen fremgår i stedet af tabellen i bilag 1. Tabellen indeholder alle de ejendomme, hvorpå der eksproprieres bygninger samt hvilke årsager der ligger til grund for ekspropriationerne. Ekspropriation af beboelsesbygninger omfatter også bygninger med lejemål, hvorved ekspropriationen omhandler opsigelse af lejemål og tinglysning af forbud mod efterfølgende at anvende bygningen til beboelse. Elektrificering af strækningen indebærer, at der skabes magnetfelter omkring højspændingsanlæggene, hvilket kan medføre, at nogle ejendomme herefter ikke er egnet til beboelse eller børneinstitution. For bygninger, der eksproprieres som følge af magnetfelter, skal der tages forbehold for, at der kan være mange faktorer der kan have betydning for magnetfelternes styrke og om en bygning overhovedet er uegnet til beboelse. Generelt vurderes bygningerne ikke at være egnede til beboelse, hvis de ligger tættere end 7 m fra højspændingsanlægget, hvilket svarer til en afstand på 10 m fra spormidten til et spor, der elektrificeres. Bygninger inden for 7 m fra højspændingsanlægget forventes derfor eksproprieret. Som ved bygninger der eksproprieres pga. magnetfelter kan der være en vis usikkerhed forbundet med omfanget af vibrationer, der påvirker beboelsesbygninger, idet vibrationerne afhænger af en række konkrete forhold. En bygning vurderes ikke at være egnet til beboelse, såfremt den udsættes for vibrationer, der overstiger grænseværdien 75 db og den eksproprieres derfor. Der kan være forskelle på omfanget af vibrationer og antallet af bygninger, der skal eksproprieres, alt afhængig af grundløsningerne. Der eksproprieres i alt 40 boligejendomme samt bygninger fra 6 erhvervs- og landbrugsejendomme i Grundløsning 1. Følgende erhvervsejendomme omfatter en eller flere bygninger, som bør eksproprieres af hensyn til pålægget af eldriftservitutten: Gåbensevej 36, Stationspladsen 3, Langgade 3a, (Beboelse) Prinsholmvej 1, Nykøbing F. Nystedvej 10, Toreby Brænder Allé 4-6, Toreby Da ovenstående ejendomme er erhvervsejendomme, kan der muligvis dispenseres fra eldriftsservitutten, så bygningerne ikke skal eksproprieres. Ejendomme der totaleksproprieres På ejendomme, hvor der eksproprieres bygninger kan det være nødvendigt at totalekspropriere ejendommen. Dette er nødvendigt, hvis der på ejendommen eksproprieres bygninger som medfører, at ejendommen ikke længere kan opretholde sin hovedfunktion. Et eksempel på dette er, at et hus rammes af

20 21 Arealbehov Forlods overtagelser vibrationer, hvorfor det er nødvendigt at ekspropriere beboelsesbygningen på ejendommen. Herved er det ikke længere muligt for ejendommen at opretholde sin funktion som beboelsesejendom, og den totaleksproprieres derfor. Sidstnævnte medfører dermed også, at de resterende bygninger på ejendommen f.eks. skure og carporte også eksproprieres og er markeret på arealplanerne. Et eksempel på det modsatte kan være en ejendom, hvor bygningen anvendes til erhverv og bolig. Hvis bygningen eksproprieres, fordi den som følge af vibrationer er uegnet til beboelse, kan ejendommen fortsat anvendes til erhverv, og ejendommen totaleksproprieres derfor ikke. Det samme kan gøre sig gældende for andre erhvervsejendomme, hvor der eksproprieres en enkelt eller få bygninger, som anvendes i driften. I Grundløsning 1 totaleksproprieres i alt 40 beboelsesejendomme. Den hyppigste årsag er, at vibrationer påvirker beboelsesbygningen på en ejendom. Det samlede areal af ejendommene, der totaleksproprieres, udgør 2,3 ha, og er ikke en del af anlæggets reelle arealbehov som fremgår af Tabel 1. I tabellen i bilag 1 fremgår det, hvilke ejendomme der forventes totaleksproprieret. Grundløsning 2 Modernisering af eksisterende spor til 200 km/t indebærer, at der stilles større krav til de fremtidige skråningsanlæg (fladere), hvilket nogle steder medfører et større arealbehov. Der skal således tillige eksproprieres et areal på ydersiden af eksisterende spor på delstrækninger. Kurverne i sydenden af Eskilstrup rettes ud, hvilket vil sige, at eksisterende spor justeres og rykkes op til 3 m mod øst fra st Justeringen har ingen betydning for arealbehovet, da der er tilstrækkeligt plads på eksisterende banearealer. Arealbehovet til etablering af nye teknikhytter er lidt mindre i Grundløsning 2. Se Tabel 3. Det samlede arealbehov for permanente ekspropriationer i forbindelse med elektrificering og udbygning af Sydbanen til hastigheden 200 km/t er ca. 52,0 ha. Heraf er ca. 23,6 ha kommunalt eller statsligt ejet, ca. 25,8 ha er landbrug, mens ca. 2,6 ha er erhverv eller privatejet. Bygninger der eksproprieres Bygninger der eksproprieres i Grundløsning 2 som følge af anlæggets arealbehov eller eldriftservitut er de samme som i Grundløsning 1. For vibrationer eksproprieres de samme bygninger som i Grundløsning 1 samt yderligere 12 beboelsesbygninger og beboelse på landbrugsejendommen Smalbyvej 15 se arealplan TAE_1_SY_P_061. Se endvidere tabellen i bilag 1. Ejendomme der totaleksproprieres I Grundløsning 2 totaleksproprieres yderligere 12 beboelsesejendomme, hvorved der i alt totaleksproprieres 52 beboelsesejendomme. Det samlede areal til totalekspropriationer i Grundløsning 2 udgør 4,4 ha og er ikke en del af anlæggets reelle arealbehov, som fremgår af Tabel 2. Se endvidere tabellen i bilag 1. Alternativer Alternativ 3, Erstatningsanlæg B i Eskilstrup Det er besluttet at indarbejde Alternativ 3 Erstatningsanlæg B i Eskilstrup, i det anlæg der etableres

21 22 Arealbehov Forlods overtagelser Tilvalg Tilvalg 3, Station på Lolland Etablering af den nye passagerstation Lolland Syd ved Ladhavevej (st ) medfører behov for permanent ekspropriation af ca. 1,2 ha landbrugsjord. Se arealplan: TAE_1_SY_P_092.

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, Ringsted - Orehoved. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Anlægsbeskrivelse -Fagnotat, Ringsted - Orehoved Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-51-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Landskab og arkitektur. -Fagnotat, Orehoved Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Landskab og arkitektur. -Fagnotat, Orehoved Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Landskab og arkitektur -Fagnotat, Orehoved Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-77-4 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen

Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen April 2010 3 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Forord Forord

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 2 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Høringsudgave Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane-

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne 200 milliarder indtil 2025 Oversigt over anlægsprojekterne KLAR TIL HEDER ULIG NYE M Hvorfor være med i Klar til nye muligheder? De kommende 10 til 15 år vil der blive brugt for over 200 milliarder kroner

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionerne vedrørende jernbaneanlæg på Øerne. Anlæg af en ny bane København-Ringsted, Ringsted 2018 Ringsted Kommune 105. hæfte Besigtigelsesforretning

Læs mere

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Indledning Der var 78 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark, Naturstyrelsen og Kommunen. Selve mødet varede fra kl.

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Storstrømsforbindelsen Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Hvorfor en ny bro? Forbindelsen har stor betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Endelig VVM-redegørelse, juli 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 2 Opgradering Hobro-Aalborg Forord Formålet med opgraderingen er at øge hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg fra 120 til 160 km/t.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Åstedsforretning. Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Vildbjergvej og Ejsingkærvej.

Åstedsforretning. Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Vildbjergvej og Ejsingkærvej. Herning kommune Åstedsforretning Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Vildbjergvej og Ejsingkærvej. Udskrift af protokollen fra åstedsforretningen 3. og 4. april 2013 Geopartner Landinspektørgården

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning 4 6 10 32 40 Ny forbindelse - Storstrømmen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder:

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder: Undersøgelser af en ny højhastighedsbane København - Rødby af Akademiingeniør Ole Kien, projektleder RAMBØLL Transport og anlæg, Bredevej 2, 2830 Virum Indledning Udbygningen af jernbaneforbindelsen mellem

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Landskab og arkitektur. - Fagnotat. Elektrificering Køge Nord - Næstved Landskab og arkitektur - Fagnotat Elektrificering Køge Nord - Næstved Godkendt dato 12. januar 2014 Godkendt af Senest revideret dato Senest revideret af 12. januar 2014 Møller & Grønborg AS Landskab og

Læs mere

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Beslutningsgrundlag Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Oktober 2012 Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/hobro-aalborg Beslutningsgrundlag

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan.

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan. Aalborg Kommune Energi- og Miljøforvaltningen e-mail: MEF-INTERN@aalborg.dk Dato: 20.06.2014 Sagsnr.: 2014-25165 Dok. nr.: 2014-186737 Direkte telefon: 7743 9281 Initialer: PTA Mandag-fredag kl. 8-15 Torsdag

Læs mere

Hermed sendes udkast til lovforslag om en moderne jernbane om ændring af lov om jernbane i høring.

Hermed sendes udkast til lovforslag om en moderne jernbane om ændring af lov om jernbane i høring. DEPARTEMENTET Til adressaterne på vedlagte høringsliste 27. januar 2014 Dato J. nr. 2013-4974 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Høring

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Metroselskabet I/S. Cityringen i København og på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune. Arealfortegnelse Aksel Møllers Have Nr. 2.

Metroselskabet I/S. Cityringen i København og på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune. Arealfortegnelse Aksel Møllers Have Nr. 2. Metroselskabet I/S Cityringen i København og på Arealfortegnelse Aksel Møllers Have Nr 2 Marts 2012 Metroselskabet I/S Cityringen i København og på Arealfortegnelse Aksel Møllers Have Nr 2 Marts 2012 Dokument

Læs mere

AFGØRELSE i sag om ekspropriation til etablering af vejadgang til pumpestation i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om ekspropriation til etablering af vejadgang til pumpestation i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. december 2014 J.nr.: NMK-10-00698 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om ekspropriation til etablering af vejadgang til pumpestation

Læs mere