Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis"

Transkript

1 Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis September 2014

2 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul Studieplan... 3 Studieopgave Studieopgave Studieopgave Studieopgave Studieplan for klinisk undervisning - modul Undervisningsplan for anatomi - modul Retningslinjer for intern skriftlig prøve - modul Obligatorisk litteraturliste - modul

3 Studieaktiviteter for modul 1 Forudsætninger for modulet De studerendes erfaringer fra tidligere uddannelse og erhvervserfaring synliggøres og anvendes i modulet. Tema: I modulet introduceres den studerende til uddannelsens opbygning og studieformer samt de krav, der stilles til den enkelte studerende, herunder vidensøgning og anvendelse af informationsteknologi. Der introduceres til ergoterapiens arbejdsområder og det ergoterapeutiske arbejde. Modulet rettes mod aktivitet og deltagelse som centrale begreber i ergoterapi og ergoterapeutiske arbejdsprocesser. Herunder belyses ergoterapeutens særlige ansvar angående helbredsforhold relateret til menneskets aktivitetsformåen, funktionsevne, muligheder for og rettigheder til aktiv deltagelse i samfundslivet. Til forståelse af sammenhængen mellem sundhed, aktivitet og deltagelse introduceres til kroppens opbygning og struktur, kommunikations- og gruppeprocesser samt de sociale og kulturelle omgivelsers betydning. Den kliniske undervisning rettes mod det ergoterapeutiske ansvarsområde og den ergoterapeutiske arbejdsproces. Mål for læringsudbytte At den studerende kan: Viden benævne etiske retningslinjer og tavshedspligt identificere paradigme, centrale begreber, værdier og antagelser i ergoterapi redegøre for og beskrive det ergoterapeutiske ansvars- og ansættelsesområde samt arbejdsproces forklare og forstå aktiviteters forskellige betydninger og indflydelse på hverdagen redegøre for sammenhængen mellem personen, omgivelserne og aktiviteter ved brug af CMOP- E, samt elementernes indflydelse på aktivitet og deltagelse redegøre for den ergoterapeutiske arbejdsproces model CPPF kendskab til læringsteori i relation til aktivitet og deltagelse kendskab til sundhedspædagogiske overvejelser herunder forskellige sundhedsopfattelser samt den sundhedspædagogiske relation mellem borger og ergoterapeut forklare kommunikationsformer samt processer i grupper benævne den sociologiske forståelse af kulturelle og sociale omgivelser, herunder sociologiens relation til ergoterapi forklare kroppens overordnede opbygning og struktur og den overordnede opbygning af nervesystemet og af et neuron beskrive en muskels opbygning og udseende samt forklare musklens kontraktionsformer, kraft og funktion 1

4 identificere de forskellige ledtyper og forklare deres overordnede opbygning Færdigheder tør begå fejl udviser tillid til egen fantasi opdager sin evne til at se muligheder og designe løsninger kan illustrere et håndgribeligt og synligt løsningsforslag opdager og udfordrer egen evne til at improvisation kan etablere en relation til medstuderende gennem ja- og budskaber planlægge og udføre et interview med udgangspunkt i COPM, samt redgøre for dens anvendelse i CPPF anvende CMOP-E og CPPF redegøre for og analysere egen aktivitet ud fra Flowteorien identificere og udvælge egen rolle i forhold til en gruppe samarbejde i grupper omkring et fagligt emne anvende viden om kommunikation i en professionel sammenhæng identificere planer og retninger, se kroppen tredimensionelt og identificere disse, samt anvende den anatomiske terminologi, finde og identificere knoglerne formulere egne læringsbehov ud fra de faglige og personlige udfordringer ergoterapeutuddannelsen stiller Indhold i modulet og ECTS point Fag ECTS Workload Ergoterapi 8,5 230 Klinisk undervisning 1,5 40 Anatomi 2 52 Sociologi 1 26 Psykologi 1 26 Pædagogik 1 26 I alt 15 ECTS 400 2

5 Studieplan I studieplan for modulet beskrives de obligatoriske delaktiviteter for overstående indhold. Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter i modulet Alle typer af undervisning, hvor der er en underviser tilstede (F2F, parallel, på nettet, forelæsninger etc.) Vejledning, øvelser, feedback, introduktioner mv. Praktik/klinisk undervisning, vejledning i praktikken Eksamen, prøver Kategori 1 Deltagelse af undervisere og studerende initieret af underviser Initieret af: Undervisere Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser Projekt og gruppearbejde Forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af underviser Arbejde med e-læringsopbjekter Praktik (som ikke har karakter af organiseret undervisning) Netbaseret introduktion til studieaktiviteter Studiebesøg, feltstudier Evaluering af studie-og undervisning Deltagelse af: Underviser & Studerende Kategori 4 Deltagelse af undervisere og studerende initieret af studerende Kategori 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende Deltagelse af: Studerende Debatarrangementer Egen opsamling på gruppearbejde Studievejledning Fælles timer Initieret af: Studerende Egen forberedelse til undervisning, praktik, og eksamen Selvstændige studieaktiviteter Studiegrupper Litteratursøgning Studiecafé Obligatoriske delaktiviteter i modul 1 Opgaver 1, 2, 3 og 4 i modulet. Se særskilte beskrivelser og retningslinjer for opgaver i modul 1. Arbejde med individuel studieplan Klinisk undervisning Modulprøve Skriftlig individuel prøve. Se retningslinjer for intern prøve modul 1. Bedømmelse Intern teoretisk prøve. Individuel bedømmelse efter 7 trin-skalaen. 3

6 Studieopgave 1 Opgave i relation til ergoterapeuters ansættelses- og ansvarsområde. Trin 1. Introduktion: Se udleveret Samarbejdsaftale i opgavegrupper Trin 2. Arbejde med opgaven Interview (ca. 1 time) udføres sidst på 1. dag med fælles studietid eller først på 2. dag. Der udarbejdes en interviewguide, hvor der søges viden om: 1. institutionelle rammer (hvor) 2. fysiske rammer (hvor) 3. typer af aktiviteter (hvad) 4. hvordan vælges aktiviteterne 5. klientgruppe m.m. 6. Beskrivelse af et forløb/et typisk forløb: hvordan har de fået kontakt, hvordan har de undersøgt klienten, hvordan arbejder de med målsætning, hvad gør de med klienten/borgeren, hvordan afsluttes forløbet. Søgning af supplerende viden på området, fx lovgivning, undersøgelser, fakta, debat, ved hjælp af faglige tidsskrifter, internet, interesseforeninger o.lign. Søgning af en videnskabelig artikel indenfor området i en videnskabelig database, søg evt. hjælp på biblioteket. Tidsforbrug 15 timers arbejde med studieopgave. Trin 3. Formidling, feed-back og refleksion Gruppen formidler til vejleder 15 minutter med mundtlig formidling pr. gruppe hvor følgende områder skal belyses: hvilket ansvarsområde har I beskæftiget jer med hvordan ser I ergoterapeutens arbejde med aktivitet og deltagelse supplerende viden om ansvarsområdet, samt redegørelse for referencer (Harvard) 5-10 minutter med feedback fra vejleder og refleksion over gruppens samarbejde og erfaring med videnskabelig søgning.. Praktisk tilrettelæggelse Holdet arbejder i modulgrupper. Gruppens skriftlige materiale med referencer (Harvard) lægges på fronter, så alle får indsigt i de forskellige arbejdsområder. Vejledning ½ lektion pr. gruppe på den 1. studiedag, hvor følgende diskuteres: - arbejdspapir for refleksion og samarbejde i opgavegrupper - planlægning af undersøgelse 4

7 Studieopgave 2 Analyse af aktivitet ved hjælp af Flow theory. Trin 1. Introduktion: Se udleveret Samarbejdsaftale i opgavegrupper Trin 2. Arbejde med opgaven Valg af aktivitet som I mener, kan give oplevelsen af Flow for nogle af jer. Udfør aktiviteten sammen. Analyse af aktivitet ved hjælp af Flow theory ` Tidsforbrug: 6 timers arbejde med studieopgave. Trin 3. Formidling, feed-back og refleksion Formidlingen foregår på halve hold 15 minutter med praktisk/mundtlig formidling pr. gruppe hvor der indgår: illustration af aktivitet ved praktisk udførsel, billeder, film eller lignende fremstilling af analyse med begrundelse for valg af aktivitet, beskrivelse af udførslen, oplevelsen for den enkelte med udgangspunkt i Flow theory 5 minutter med feed back og refleksioner over læringsudbytte i samarbejde med underviser. Praktisk tilrettelæggelse Holdet arbejder i 8 modulgrupper Vejledning: ingen 5

8 Studieopgave 3 Studieopgave i relation til den ergoterapeutiske begrebsmodel CMOP-E. Trin 1. Introduktion Se udleveret Samarbejdsaftale i opgavegrupper Trin 2. Arbejde med opgaven 1. Gruppen analyserer en case udleveret af underviseren ud fra nedenstående punkter. Mennesket: de affektive elementer de kognitive de fysiske de åndelige Omgivelserne: institutionelle kulturelle fysiske sociale Aktiviteterne: arbejdsaktiviteter egenomsorgsaktiviteter fritidsaktiviteter Aktivitetsudøvelsen: hvordan er aktivitetsudøvelsen, hvilke problemer er der 2. Søg informationer om diagnose, aldersrelaterede problemer o.l. på nettet 3. Gruppen redegør skriftligt for begreberne i modellen og beskriver hvordan de forskellige elementer influerer på aktivitetsudøvelsen. Tidsforbrug: 8 timers arbejde med studieopgave. Trin 3. Formidling, feed-back og refleksion Formidling på halvt hold Punkt 1 og 2 formidles mundtligt. Punkt 3 afleveres i mappe på fronter og der gives gruppevis feedback af underviser på indhold og skriftlighed. Efterfølgende reflekterer gruppen og gør status på læringsudbytte for den enkelte studerende Praktisk tilrettelæggelse 8 modulgrupper Vejledning: ingen 6

9 Studieopgave 4 Studieopgave i relation til den ergoterapeutiske arbejdsprocesmodel CPPF. Trin 1. Introduktion Se udleveret arbejdspapir for refleksion og samarbejde i opgavegrupper Trin 2. Arbejde med opgaven Læs, diskuter og sammenlign de data I har skrevet ind i arbejdsprocesmodellen i klinisk undervisning Diskuter og sammenlign hvordan CMOP-E er anvendt som analysemodel i forhold til jeres data Vælg en af opgaverne til skriftlig feedback. Det diskuteres hvordan CMOP-E kan anvendes i forhold til den valgte arbejdsproces-beskrivelse ud fra nedenstående refleksionsspørgsmål og udvalgte dele af diskussionen præsenteres til evalueringen. Læg den valgte opgave i mappen til skriftlig feedback på Fronter. Refleksion over den skriftlige feedback: sammenhold den givne feedback med de øvrige opgaver og arbejdsprocesmodellen, formuler de spørgsmål I har brug for at drøfte til evalueringen. På noget Genstandsfelt Hvordan kan CMOP-E anvendes i forhold til den valgte arbejdsproces-beskrivelse. Med noget Teori Ud fra noget Inden for noget Viden Antagelser Erfaringen Følelser Perspektiv Interesser: Motiver Målsætninger: Kontekst: Uddannelsen Arbejdsplads: Kultur: Privat Tidsforbrug: 14 timers arbejde med studieopgave. Trin 3. Evaluering, feedback og refleksion Evaluering Hvad er CMOP-E og hvad bruges den til? Hvad er CPPF og hvad bruges den til? Hvilken sammenhæng er der mellem CMOP-E og CPPF? Til hvilken nytte var CMOP-E i forhold til den ergoterapeutiske intervention? Til hvilken nytte var CPPF i forhold til den ergoterapeutiske intervention? Hvad var den kliniske undervisers målsætning med at anvende CMOP-E og CPPF? Hvordan passer CMOP-E og CPPF til det sted du var i klinisk undervisning? Evalueringen foregår gruppevis 7

10 Begrund valg af opgave og redegør for udvalgte dele af jeres diskussion omkring anvendelsen af CMOP-E i relation til CPPF (5 min.) Drøftelse af feedback og spørgsmål (15 min) Efterfølgende reflekterer den enkelte over eget læringsudbytte og fremtidige læringsbehov, hvilket formidles i gruppen. Disse føres ind i individuel studieplan. Praktisk tilrettelæggelse Holdet arbejder i de 8 modulgrupper. 8

11 Studieplan for klinisk undervisning - modul 1 Det ergoterapeutiske ansvarsområde og den ergoterapeutiske arbejdsproces Forudsætninger for deltagelse i klinisk undervisning modul 1. Viden, færdigheder og kompetence fra modul 1. Den studerendes har udfærdiget personlige læringsmål: faglige mål, sociale mål og lærings- og udviklingsmål dokumentret i Individuelstudieplan. Mål for læringsudbytte i den kliniske undervisning modul 1 Den studerende kan: Viden Redegøre for og beskrive det ergoterapeutiske ansvars- og ansættelsesområde på det kliniske undervisningssted Redegøre for den ergoterapeutiske arbejdsproces model CPPF Forklare og forstå aktiviteters forskellige betydninger og indflydelse på hverdagen Redegøre for sammenhængen mellem personen, omgivelserne og aktiviteter ved brug af CMOP-E, samt elementernes indflydelse på aktivitet og deltagelse Færdigheder Planlægge og udføre et interview med udgangspunkt i COPM Anvende CPPF og under vejledning identificerer og placere interventioner i arbejdsprocesmodellen CPPF Anvende CMOP-E som analysemodel anvende kommunikation i en professionel sammenhæng redegøre for sine observationer og refleksioner udfordre egen tryghedszone og tør begå fejl i praksis reflektere over etiske retningslinje opsøge/modtage vejledning og feed-back i forhold til deltagelse i den kliniske undervisning Kompetencer overholde regler for tavshedspligt fremlægge egne læringsmål ved forventningssamtale i samarbejde med den kliniske underviser reflekterer over opnåelse af læringsmålene for kliniske undervisning modul 1. Indhold i den kliniske undervisning 9

12 Præsentation af det kliniske undervisningssteds ansvarsområde med fokus på målgrupper, brug af aktiviteter, afgrænsning af det ergoterapeutiske ansvarsområde og præsentation af samarbejdspartnere. Deltage i ergoterapeutisk intervention og gennem observation og dialog identificerer det ergoterapeutiske ansvarsområde, målgruppen samt anvendelse af aktiviteter. Skabe kontakt til en eller flere brugere/klienter og indsamle data om aktivitetsproblemer ved brug af COPM Nedskrive de indsamlede data i kort form Analysere de fundne data ved hjælp af CMOP-E og konkludere på aktivitetsproblemer og ressourcer I den kliniske undervisningsperiode indgår en opgave, som delvis udføres som studieopgave/hjemmeopgave. Den studerende: deltager i en ergoterapeutisk intervention, som er udvalgt af den kliniske underviser. identificerer og placerer i samarbejde med vejlederen/ergoterapeuten interventionen i den ergoterapeutiske arbejdsproces model CPPF. foretager et interview af den ergoterapeut, som udfører den udvalgte intervention. Interviewet skal afklare, hvordan og hvornår ergoterapeuten arbejder med trinene i arbejdsprocesmodellen CPPF. nedskriver ergoterapeutens arbejde i forhold til den udvalgte intervention i arbejdsprocesmodellen CPPF. Pædagogisk tilrettelæggelse Introduktion til den kliniske undervisning på ergoterapeutuddannelsen. På det kliniske undervisningssted introduktion til det kliniske undervisningssted, afstemning af forventninger, den studerende fremlægger sine læringsmål nedskrevet i Individuel Studieplan og den kliniske underviser formidler stedets rammer og muligheder. Den studerende følger ergoterapeuters arbejde. Den studerende arbejder med fokuserede og afgrænsede opgaver, som er defineret i samarbejde med den kliniske underviser eller en ergoterapeut. Før- og eftervejledning hvor den studerende beskriver hvordan evnen til at kommunikere, skabe kontakt og opsøge informationer trænes samt redegøre for sine observationer og refleksioner. Slutevaluering med brug af evalueringsredskaber udviklet på UCL samt mundtlig evaluering, hvor den studerende reflekterer over opnåelse af egne læringsmål med fokus på formulering af mål for nærmeste udviklingszone og bud på hvordan der kan arbejdes med målene. Opgaven udført under det kliniske undervisningsforløb inddrages i modulets opgave 4, som afvikles på Ergoterapeutuddannelsen i ugen efter klinisk undervisning. Den praktiske tilrettelæggelse 10

13 Den kliniske undervisning strækker sig over 1 uge svarende til 1,5 ECTS point. Den studerende er på det kliniske undervisningssted 30 timer. Den kliniske underviser planlægger timerne i forhold til stedets arbejdsopgaver og praksis. Den kliniske underviser attesterer den individuelle studieplan, at den studerende har opfyldt deltagelsespligten på minimum 90%. 11

14 Undervisningsplan for anatomi - modul 1 Forudsætninger for anatomi: De studerendes forudsætninger fra tidligere uddannelse og erhvervserfaring kan anvendes i modulet. Læringsmål - at den studerende kan identificere planer og retninger samt anvende den anatomiske terminologi kan forstå kroppens overordnede opbygning og struktur kan identificere de forskellige ledtyper og forklare deres overordnede opbygning kan finde og identificere knoglerne kan beskrive en muskels opbygning og udseende samt forklare musklens kontraktionsformer, kraft og funktion kan forstå den overordnede opbygning af nervesystemet og af et neuron ser kroppens strukturer tredimensionelt og kan identificere disse kan samarbejde Dato Emne Litteratur Lektioner 18/9 Introduktion Bojsen-Møller (2006): lektioner Knudsen og Sandermann (2013): 8 24/9 Almen vævslære Bojsen-Møller (2006): lektioner 25/9 Knoglekassens indhold (i 2 lektioner undervisningslokale) 25/9 Almen ledlære Bojsen-Møller (2006): lektioner 28/10 Almen muskellære og Bojsen-Møller (2006): lektioner 29/10 (i undervisningslokale) Knudsen og Sandermann (2013): /10 Almen nervelære Bojsen-Møller (2006): lektioner 30/10 Manuduktion 1: 2 lektioner Opsamling i arbejdsgrupper af den almene anatomi. 12

15 fagligt i grupper på 3 Opgaver i anatomi i modul 1 Opgavehæfte til manuduktion 1 udfyldes. Studieformer Lektioner /lærerstyret undervisning : Forelæsning, dialogbaseret undervisning m.v. (19 lektioner). Gruppearbejde (2 lektioner). Timer/studenterstyret: Arbejde med opgaver (2 timer). Forberedelse (37 timer). Afleveringer Ingen. Bedømmelse Indgår i modulprøven. 13

16 Retningslinjer for intern skriftlig prøve - modul 1 Intern prøve i modul 1 ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Tilmelding til prøven Begyndelse på modul 1 er samtidig tilmelding til den tilhørende prøve. Ved tilmelding bruges en prøvegang, jf. 6, stk. 3 i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom og barsel. Prøvens udstrækning og form Prøven er en skriftlig prøve der strækker sig over 2 dage. Den interne prøve er individuel og er placeret i slutningen af modulet. Bedømmelse af læringsudbytte Viden benævne etiske retningslinjer og tavshedspligt identificere paradigme, centrale begreber, værdier og antagelser i ergoterapi redegøre for og beskrive det ergoterapeutiske ansvars- og ansættelsesområde samt arbejdsproces forklare og forstå aktiviteters forskellige betydninger og indflydelse på hverdagen redegøre for sammenhængen mellem personen, omgivelserne og aktiviteter ved brug af CMOP- E, samt elementernes indflydelse på aktivitet og deltagelse. redegøre for den ergoterapeutiske arbejdsprocesmodel CPPF Kendskab til læringsteori i relation til aktivitet og deltagelse. Har kendskab til sundhedspædagogiske overvejelser herunder forskellige sundhedsopfattelser samt den sundhedspædagogiske relation mellem borger og ergoterapeut. forklare kommunikationsformer samt processer i grupper benævne den sociologiske forståelse af kulturelle og sociale omgivelser, herunder sociologiens relation til ergoterapi forklare kroppens overordnede opbygning og struktur og den overordnede opbygning af nervesystemet og af et neuron beskrive en muskels opbygning og udseende samt forklare musklens kontraktionsformer, kraft og funktion identificere de forskellige ledtyper og forklare deres overordnede opbygning Færdigheder 14

17 opdager sin evne til at se muligheder og designe løsninger kan illustrere et håndgribeligt og synligt løsningsforslag opdager og udfordrer egen kreativitet kan etablere en relation til medstuderende gennem ja- og budskaber planlægge og udføre et interview med udgangspunkt i COPM samt redgøre for dens anvendelse i CPPF. Anvende CMOP-E og CPPF redegør for og analyserer egen aktivitet ud fra Flowteorien. identificere og udvælge egen rolle i forhold til en gruppe samarbejde i grupper omkring et fagligt emne anvende viden om kommunikation i en professionel sammenhæng. identificere planer og retninger, se kroppen tredimensionelt og identificere disse, samt anvende den anatomiske terminologi, finde og identificere knoglerne Prøven bedømmes ud fra 7 trin-skalaen Formelle krav Der er i UCL udarbejdet fælles formmæssige krav til skriftlige opgaver, som skal benyttes i alle opgaver på Ergoterapeutuddannelsen se linket Eksamensopgaven kan være forsynet med en grafisk side, dette er frivilligt. Der må ikke benyttet UCL s logo på opgaven. Opgavens skal være forsynet med titelblad, indholdsfortegnelse, referenceliste, bilag og bilagsliste se punkt 4 i dokumentet. Der benyttes Harvard-standarden på Ergoterapeutuddannelsen se punkt 5 i dokumentet. Opgaven må maksimalt fylde anslag incl. mellemrum. Besvarelsen indledes med prøvespørgsmålet og prøvespørgsmålet indgår i antal anslag. Derudover henvises til retningslinjer for afvikling af prøver på Ergoterapeutuddannelsen: 15

18 Obligatorisk litteraturliste - modul 1 Sundhedsvidenskabelige fag Ergoterapeutiske fag Ergoterapiteori Townsend, E. A. og Polatajko, H. J. (2008) Menneskelig aktivitet II. Munksgaard Danmark, København. 1. udgave. 2.oplag. ISBN nr Law et al. (2007) Canadian Occupational Performance Measurement. 1. udgave. eller dansk udgave, oversat af: Andersen et al (2007). Canadian Occupational Performance Measurement. Ergoterapeutforeningen, tilgængelig fra: Brandt Å., Madsen A.J. og Peoples H. (2013). Basisbog i ergoterapi. Munksgaard Danmark. 3. udgave. 1. oplag. ISBN nr Naturvidenskabelige fag Anatomi Bojsen-Møller, F. (2006), Bevægeapparatets anatomi. Munksgaard. 12. udgave, 7. oplag. ISBN nr Knudsen, S. E. og Sandermann J. (2013), Bevægelsesanalyse anvendt anatomi. Odense Universitetsforlag. 3.udgave, 1. oplag. ISBN nr Netter,F.H. Thieme (2011) Atlas der Anatomie des Menschen. (findes også på CD-rom) 3. udgave ISBN nr (NB Vent med at købe atlas til efter introduktion til anatomi!) Samfundsvidenskabelige fag Sociologi Niklasson, G. (red.) (2006). Samfund og kultur i sundhedsarbejdet. København: Bogforlaget Frydenlund. ISBN nr Humanistiske fag 16

19 Pædagogik Mach-Zagal, Ruth og Saugstad, Tone (2009) Sundhedspædagogik for praktikere. Munksgaard Danmark, 3. udgave. ISBN nr Dalland, O. (2012) Metode og oppgaveskrivning. Gyldendal norsk forlag. 5. udgave. ISBN nr Kompendium - Ergoterapeutuddannelsen, modul 1 17

Modul 1 Erg 113. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 1 Erg 113. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 1 Erg 113 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 1... 1 Undervisningsplan for ergoterapi modul 1... 3 Opgave 1... 9 Opgave 2... 10 Opgave

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Februar 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 1... 1 Undervisningsplan for ergoterapi modul 1... 3 Opgave 1... 9 Opgave 2... 10 Opgave 3... 11 Opgave

Læs mere

Studieplan for modul 1

Studieplan for modul 1 Uge Dag lektion s nr Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 6 08.02.16 1 BRSB Ergoterapi Modtagelse og introduktion til modul 1 Modulbeskrivelsen - Studieaktiviteter

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre August 2014 Indholdsfortegnelse... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3...

Læs mere

Studieplan for modul 1

Studieplan for modul 1 Studieplan for modul Uge Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggel- sesformer K K K K 6 Studiestart og introduktion til modul Modulbeskrivelsen (findes på Fronter og udleveres på dagen på papir)

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse 11-05-2016 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Idealstudieplan for modul 1. Tilrettelæggel- sesformer. Undervisning 2. Videndeling/formidling. Undervisning. Laboratorium

Idealstudieplan for modul 1. Tilrettelæggel- sesformer. Undervisning 2. Videndeling/formidling. Undervisning. Laboratorium Uge Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggel- sesformer K1 K K4 Modtagelse Introduktion til modul 1 Modulbeskrivelsen (findes på Fronter og udleveres på dagen på papmodtagelse studiet Bekendtgørelsen

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis.

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. og ergoterapeutisk praksis Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Undervisningsplan for 1. modul: og ergoterapeutisk praksis. Side 1 af 17 Undervisningsområde: Hovedfag.

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger 01-10-2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E14v Ret til ændringer forbeholdes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tema Aktivitet og deltagelse

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12 Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12 29-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 12... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 10-01-2017 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet

1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutuddannelsen i Odense Efterår 2016 1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Indhold 1. Temabeskrivelse...

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7

Studieaktiviteter for modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som mu uliggør aktivitet og delta agelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatris ske problemstillinger Februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Erg513 April 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 April 2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktiviteter

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræssonering Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 3 Studieaktivitetsmodel... 8 Studieopgave 1... 10 Studieopgave

Læs mere

1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet

1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutuddannelsen i Odense 1. september 2016 1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Indhold 1. Temabeskrivelse...

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Studieaktivitete er for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatisk og psykiatrisk problemstillinger. Oktober 2014 Studieaktiviteter

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Studieaktiviteter for. Tværprofessionel virksomhed

Studieaktiviteter for. Tværprofessionel virksomhed Studieaktiviteter for modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2014 1 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 5... 1 Studieaktiviteter for modul 5... 3 Studieaktivitetsmodel... 5 Retningslinjer

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II.

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II. Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II Januar 2011 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning Uge Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 1 1 Introduktion til modul 1 Introduktion til klinisk undervisning - etablering af sparringsgrupper Modulbeskrivelse for modul

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering

Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Studieaktiviteter for modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Erg514 11-11-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 6... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Studieopgave 1 - modul 6...

Læs mere

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 6, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E12v Senest revideret 02-08-2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø.

Modulbeskrivelse. Modul 10. Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Modulbeskrivelse Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig - og lokalmiljø. Hjælpemiddelformidling og boligindretning, anvendelse af teknologi og kompenserende foranstaltninger Oktober 2014 ASLD

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modul 9. kompleks praksis

Modul 9. kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis August 2014 0 Studieaktiviteter for modul 9 Forudsætninger for modulet Forudsætning for opstart på modulet er at den studerende har bestået

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste - Modul 1

Obligatorisk litteraturliste - Modul 1 Obligatorisk litteraturliste - Modul 1 Ergoterapeutiske fag Townsend, E. A. og Polatajko, H. J. (2008) Menneskelig aktivitet II. 1. udgave. 2. oplag. Munksgaard Danmark, København. ISBN nr. 9788762808140

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen i Odense

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen i Odense OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutuddannelsen i Odense 1. februar 2018 Indhold 1. semester... 1 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet...

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 3... 1 Undervisningsplan for ergoterapi- modul 3... 3 Opgave 1...

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E09s 0 o / i ' ' / PROFESSIONSHØJSKOLEN / 1 University College Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema: 3

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E10s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4...... 3 Studieaktivitetsmodel...... 5 Studieopgave

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Februar 2011 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.... 1 Undervisningsplan klinisk undervisning

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Hold ERG 510 Efterår 2012 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning

Læs mere

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning Uge Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 1 1 Introduktion til modul 1 Introduktion til klinisk undervisning - etablering af sparringsgrupper Modulbeskrivelse for modul

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning VI

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning VI Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning VI September 2014 1 Studieaktiviteter for modul 12 Forudsætninger for modulet Forudsætning

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. August 2016 PIAJ og MALN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 9, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Semester- beskrivelse

Semester- beskrivelse Professionsbachelor i Ergoterapi Semester- beskrivelse 3. semester Rehabilitering og habilitering samt sundhedsfremme og forebyggelse som muliggør aktivitet og deltagelse Institut for sundhedsuddannelse

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse 14-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 13... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Valgfagsplan...

Læs mere

Obligatorisk Litteratur hold ERG111

Obligatorisk Litteratur hold ERG111 Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Obligatorisk Litteratur hold ERG111 Obligatorisk litteraturliste - modul 1 Ergoterapeutiske fag Townsend, Elisabeth A. og Polatajko, Helene J. (2008)

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere