Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen"

Transkript

1 Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelser. Det opvejer hidtil de negative nyheder fra Energistyrelsens olieproduktionsskøn og dollarkursen. Nordsøindtægterne er større end beregnet i Finansministeriets 2015-plan fra 2007, men på linje med Finansministeret skøn i Konvergensprogrammet fra Den højere oliepris vil imidlertid øge olieproduktionsskønnet, da det bliver mere rentabelt. Endvidere kan nye store gasfund øge indtægterne fra Nordsøen yderligere, vurderer Energistyrelsen. AE foreslår, at merindtægterne fra Nordsøen placeres i en oliefond og investeres i klima og uddannelse. af chefanalytiker Martin Madsen 3. december 2009 Analysens hovedkonklusioner Det Internationale Energi Agentur har i en nye prognose fra november 2009 løftet olieprisen sammenlignet med den prognose, som Finansministeriet hidtil har benyttet. Det øger isoleret set indtægterne fra Nordsøen med 85 mia. kr. målt som en engangsindtægt i dag, hvilket svarer til en varig årlig indtægt fra i dag og al fremtid på 1,7 mia. kr. Energistyrelsens seneste prognose for olieproduktionen fra juni 2009 gav anledning til en nedjustering af olieproduktionen, hvilket trak Nordsøindtægterne ned. Ligeledes trækker en lavere dollarkurs indtægterne ned, så det opvejer den øgede oliepris. Olieindtægterne er imidlertid stadig permanent højere end i 2015-planen. Nedskrivning af olieproduktionen skyldes delvist de tidligere lavere olieprisforventninger, der gjorde olieindvinding mindre rentabel end nu oplyser Energistyrelsen. I Energistyrelsens gasproduktion indgår ikke det nye store gasfund fra Svane-feltet. Her kan der ligge en fremtidig finansieringsjoker. Kontakt Chefanalytiker Martin Madsen Tlf Mobil Presseansvarlig Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Nyt olieprisskøn er langt mere positivt end Finansministeret hidtil har turde indregne Det Internationale Energi Agentur (IEA) har i november offentliggjort World Energy Outlook 2009, som giver det seneste bud på den langsigtede olieprisudvikling. Her forventes det, at olieprisen i 2020 vil nå 100 dollar pr. tønde og 115 dollar pr. tønde i 2030, begge målt i 2008-priser. I dag er olieprisen ca. 78 dollar pr. tønde prognosen fra IEA nedjusterer godt nok olieprisen i forhold til sin 2008-prognose, men der er tale om en langt højere oliepris i forhold til IEAs og 2007-prognoser, som Finansministeriet anvendte i hhv planen og Konvergensprogram 2008 (KP08). I KP08 valgte Finansministeriet ikke, at indregne Det Internationale Energi Agenturs 2008-prognose af forsigtighedshensyn. Det vender vi tilbage til. I stedet valgte Finansministeriet at fortsætte med at anvende IEAs 2007-prognose. Derfor er der tale om, at olieprisen er opjusteret faktisk med hele 50 dollar pr. tønde i 2030 i forhold til IEA 2007-prognose, som Finansministeriet anvendte i sin seneste lange fremskrivning af Nordsøindtægterne. Det fremgår af tabel 1. Tabel 1. Oliepris ifølge Det Internationale Energi Agentur $ pr. tønde olie, 2008-priser IEA IEA 2008 (Finansministeriet så bort fra denne prognose af forsigtighedshensyn I KP08) IEA 2007 (Finansministeriet anvendte denne prognose i ØR, aug. 08 og KP08 dec. 08) IEA 2006 (Finansministeriet anvendte denne prognose i 2015-planen (aug. 07) Kilde: AE pba. Finansministeriet, diverse publikationer og Internationale Energi Agenturs World Energy Outlook november 2009, Executive Summery side 6 Figur 1 viser olieprisantagelsen frem mod 2040, som en linear interpolation af IEAs skøn for olieprisen i hhv. 2015, 2020 og Efter 2030 er olieprisen forudsat uændret målt i 2008-priser. Figur 3. Forventning til IEAs 2009-prognose for olieprisen på mellemfristet sigt $ pr. tønde 2008-priser 140 $ pr. tønde 2008-priser plan Konvergensprogram 2008 (KP08) AE pba IEAs 200-prognose 40 Kilde: AE pba. Finansministeriet, diverse publikationer og Internationale Energi Agenturs World Energy Outlook november

3 Af figur 3 ses det, at olieprisen, som i dag ligger på ca. 78 dollar pr. tønde Brent-olie, ventes at løfte sig igen oven på krisens kraftigte produktions- og efterspørgselsnedgang. På lidt længere sigt forventes knaphed på olieressourcer og stigende efterspørgsel at føre til yderligere stigende oliepriser. Det er bemærkelsesværdigt, at olieprisen i dag, på trods af krisen, ligger højere end IEAs langsigtede oliepris på 65 dollar pr. tønde i 2007-prognosen, som Finansministeret af forsigtighedshensyn valgte at bruge som udgangspunkt i sin seneste Nordsø-fremskrivning fra Nyt internationalt olieprisskøn øger fremtidige Nordsøindtægter I 2015-planen fra 2007 opgør Finansministeriet bidraget fra Nordsøindtægter til 6,2 mia. kr priser (svarende til 0,35 pct. af BNP) målt på den finanspolitiske holdbarhed - også kaldt råderummet dvs. den varige indtægt år efter år fra og med 2007 og i al fremtid. Året efter offentliggørelsen af 2015-planen blev indtægterne fra Nordsøen opjusteret, således at råderummet varigt blev forbedret med ca. 1 mia. kr. Det fremgår af Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra august 2008 side 16 og 174, hvor der står: Ifølge 2015-planen fra august 2007 indgår indtægterne fra Nordsøen som et varigt finansieringsbidrag på ca. 0,35 pct. af BNP eller godt 6 mia. kr. årligt (2008-priser) i al fremtid Med de aktuelle olieprisforudsætninger, inklusive Det Internationale Energi Agenturs (IEA) skøn for den langsigtede oliepris fra 2007 (World Energy Outlook, November 2007), lavere dollarkurs og ændrede produktionsskøn [Energistyrelsens Danmarks olie- og gasproduktion, 07 juni 2008], er den varige virkning af Nordsø-provenuerne i størrelsesordenen 1 mia. kr. højere end forudsat i august Dette lå også til grund for Finansministeriets seneste lange Nordsøfremskrivning i Konvergensprogrammet fra december 2008 (KP08) på trods af, at der på det tidspunkt var offentliggjort en ny oliepris-prognose i november 2008 fra Det Internationale Energi Agentur. Men Finansministeriet valgte for første gang at se bort fra IEAs prognose af forsigtighedshensyn. Således skriver Finansministeriet på side 11 i Konvergensprogrammet fra december 2008 (KP08): Det Internationale Energi Agentur (IEA) har i november 2008 udgivet en ny prognose, hvor skønnet for den reale råoliepris er opjusteret med pct. i forhold til IEA-prognosen fra Den finanspolitiske holdbarhedsindikator styrkes med ca. 0,2 pct. af BNP, svarende til ca. 4 mia. kr., hvis den nye IEA-prognose lægges til grund for fremskrivningen i Konvergensprogrammet. På baggrund af det store fald i olieprisen siden sommeren 2008 og de aktuelle spotpriser på under 50$ pr. tønde, er det imidlertid af forsigtighedshensyn valgt at lægge IEA-prognosen fra 2007 til grund for KP08-forløbet. Siden Finansministeriets Konvergensprogram 2008 er der kommet tre nye oplysninger, som er centrale for beregningen af provenuet fra Nordsøen: 1. Øget oliepris ifølge IEAs 2009-prognose i forhold til den 2007-olieprisprognose som Finansministeriet anvendte (men et fald i forhold til IEAs 2008-prognose). 2. Øget dollarkurs ifølge Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra august Fald i olieproduktionen ifølge Energistyrelsens 2009-prognose. 3

4 Tabel 2 viser, at den varige råderumsvirkning fra Nordsø-indtægterne med de nye oplysninger for oliepris, produktion og dollarkurs er øget til 7 mia. kr. Det er således en varig forbedring af de offentlige finanser med 0,8 mia. kr. i forhold til 2015-planen, mens indtægterne er uændrede i forhold til KP08. Tabel 1 viser også bidraget til de højere Nordsøindtægter fordelt på oliepris, olieproduktion og dollarkurs i forhold til Finansministeriets seneste Nordsøfremskrivning i KP08. Her fremgår det, at den højere olierpris bidrager positivt til Nordsøprovenuet med 1,7 mia. kr. ift. KP08. Det opvejes dog af nedjusteringen af olie- og gasproduktionen, som bidrager negativt med 1,1 mia. kr. samt en lavere dollarkurs med Finansministeriets antagelser som bidrager negativt med 0,6 mia. kr. ift. KP08. Det fremgår af tabel 2 og uddybes nedenfor. Tabel 2. Nordsø-råderum og bidrag fra ny information (med 2007 som udgangsår) Mia. kr., 2008-niveau plan, august ,2 2. Konvergensprogram, december ,0 3. Nordsøråderum med ny information om oliepris, produktion og $-kurs, december ,0 4. Samlet ændring fra 2015-planen til nu med ny information (3-1) 0,6 5. Samlet ændring fra Konvergensprogram 2008 til nu med ny information (3-2) 0,0 Heraf bidrag fra: 5.1 Det Internationale Energi Agenturs seneste oliepris-prognose, november ,7 5.2 Energistyrelsens seneste prognose for olie- og gasproduktion, juni ,1 5.3 Finansministeriets seneste dollarkurs-prognose, august ,6 Kilde: AE pba. Finansministeriets publikationer ( Økonomisk Redegørelse hhv. august 2008, december 2008 og august 2009, Konvergensprogram december 2008), Det Internationale Energi Agenturs World Energy Outlook 2009, november 2009 og Energistyrelsen Danmarks olie- og gasproduktion 08, juni Årligt olieprisbidrag på 1,7 mia. kr. er lig éngangsindtægt på 85 mia. kr. i dag Råderummet fra det nye olieprisskøn på 1,7 mia. kr. er dog en hypotetisk størrelse, hvor man omregner olieindtægter år for år til en fast årlig indtægt i al fremtid fra og med i dag, dvs. en såkaldt annuitet. Omregningen fra varig råderum til en éngangsindtægt i dag afhænger af diskonteringsfaktoren (dvs. den nominelle rente fratrukket den nominelle BNP-vækst), som Finansministeriet i 2015-planen antages til knap 2 pct. Et råderum på 1,7 mia. kr. svarer til en engangsindtægt i dag på 85 mia. kr. Det fremkommer ved at dividere 1,7 mia.kr. med diskonteringsfaktoren på 2%. Det fremgår af figur 2. 4

5 Figur 2. Råderumsbidrag fra oliepris på 1,7 mia. kr. svarer til engangsindtægt på 85 mia. kr. i dag Kilde: AE pba. Finansministeriets antagelser om rente og vækst i 2015-planen, teknisk baggrundsrapport, december Nordsøindtægter er opjusteret særligt efter 2015 i forhold til regeringens 2015-plan Det forudsættes, at der er en gradvis udtømning af olie- og gasreserverne i Energistyrelsens produktionsfremskrivning, som falder bort i årene efter Dermed har indtægterne midlertidig karakter. Det fremgår af figur 3. Figur 3. Indtægter fra Nordsøen i 2015-plan, Konvergensprogram 2008 og med nye oplysninger Pct. af BNP 2,0 Pct. af BNP 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0, plan Konvergensprogram 2008 (KP08) KP08 korrigeret for nye oplysninger om produktion, oliepris og valutakurs 0,0 Kilde: AE pba. Finansministeriet Økonomisk Redegørelse august 2009, Det Internationale Energi Agenturs World Energy Outlook 2009, november 2009 og Energistyrelsen Danmarks olie- og gasproduktion 08, juni

6 Der er imidlertid stor usikkerhed om indtægterne fra Nordsøen de kommende årtier, da der er usikkerhed om olieprisen, olieproduktionen, der kan påvirkes af ny teknologi, samt dollarkursen. Alle forhold har betydning for indtægterne fra Nordsøen. Finansministeriet opdaterer sin Nordsøfremskrivning i deres næste Konvergensprogram, som er udskudt fra primo december til ultimo januar Dollarkursen er lavere end Finansministeriet sidste år I Konvergensprogrammet fra 2008 som er baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2008 er det forudsat, at dollarkursen er 5,8 i Denne kurs holdes konstant i den lange fremskrivning. Finasnministeriet har nedjusteret dollarkursen sit seneste skøn i Økonomisk Redegørelse, august 2009 til 5,2 i Det fremgår af tabel 3. Det betyder, at en tønde olie målt i kroner er øget mindre end løftet i olieprisen ovenfor (målt som dollar pr. tønde) antyder. Dollarkursen på 5,2 fastholdes i AEs fremskrivning. Tabel 3. Dollarkurs ifølge Finansministeriet 2010 Kr. pr. dollar KP08 baseret på Økonomisk Redegørelse, december ,8 Økonomisk Redegørelse, august 2009 som anvendes i denne AE-fremskrivning 5,2 Kilde: AE pba. Finansministeriet. Olieproduktionen er nedjusteret Energistyrelsens seneste prognose for olieproduktionen fra publikationen Danmarks olie- og gasproduktion 08 fra juni 2009 viser, at olieproduktionen er nedjusteret kraftigt i forhold til både prognosen, som lå til grund for 2015-planen, og 2008-prognosen, som lå til grund for Danmarks Konvergensprogram Det fremgår af figur 4. Forklaringen på nedskrivning af produktionsprognoserne skyldes ifølge Energistyrelsen, at nye og bedre analyser mht. teknologi og efterforskning har vist, at det tidligere store teknologibidrag ikke er muligt. Flere steder i verden anvendes allerede en ny generation af indvindingsteknologi, der kaldes tertiære indvindingsmetoder eller EOR, der er en forkortelse af Enhanced Oil Recovery, som betyder forbedret olieindvinding. EOR benyttes endnu ikke i Danmark. Globale erfaringer med forskellige EORmetoder viser, at den gennemprøvede EOR-metode med injektion af CO 2, kan være anvendelig på danske felter. Størrelsesordenen af teknologi- og efterforskningsbidragene afhænger dog af den skønnede udvikling i olieprisen. Et højt niveau for olieprisen vil alt andet lige gøre det mere rentabelt at udvikle ny teknologi, som kan øge indvindingen af olie og gas. Det vil påvirke holdbarheden af de offentlige finanser positivt, hvis indtægter fra olie- og gasindvinding i Nordsøen er større eller fortsætter længere end antaget, blandt andet via højere oliepriser og forbedret indvindingsteknologi udover det forudsatte. I Børsen den 27. juli 2009 udtaler en kontorchef fra Energistyrelsen i forbindelse med nedjusteringen af olieproduktionen: Vi mener derfor ikke, at vi befinder os i en normalsituation og at der, i takt med at krisen tager af igen, nok vil være grundlag for at opjustere skønnet igen 6

7 Figur 4. Energistyrelsens tre seneste produktionsprognoser Anm.: Forklaring på produktionsknækket i 2013 skyldes indfasningen af yderligere potentiale på Halfdan-feltet samt at Hire-feltet sættes i gang. Ny udbygning af produktion giver en kortvarig stigning som efterfølgende henfalder. Kilde: Energistyrelsen. Gasproduktionen kan vise sig at blive en joker Gasproduktionen er stort set uændret i forhold til 2015-planen. Det fremgår af figur 5. På Energistyrelsens hjemmeside 1 fremgår det, at selv om Energistyrelsen har været nødt til at nedskrive oliereserverne, er der lyspunkter i de fremtidige udsigter for aktivitetsniveauet i Nordsøen Energistyrelsen vurderer således, at der er store potentialer i DONG Energy E&P s Svane-gasfund Svane-fundet har været under vurdering siden 2002, og i 2008 udløb fortroligheden af brønddata fra boringen. Energistyrelsen skønner på baggrund af de tilgængelige data, at Svane-reservoiret kan indeholde endnu mere gas end Tyra, hvis akkumulerede produktion og reserver overstiger 100 mia. Nm3, svarende til års dansk forbrug. Ifølge Energistyrelsens prognose for gasproduktionen indgår Svane-reservoiret ikke med særligt stort potentiale. Under ¼ af potentialet er efter Energistyrelsens udsagn indregnet i produktionsprognoserne, som er vist i figur 4. Så her kan der ligge en fremtidig finansieringsjoker. Det har imidlertid ikke været muligt at få oplysninger om, hvad potentialt er, målt i millarder kroner. 1 7

8 Figur 5. Energistyrelsens gasprognoser Mia. Nm 3 15 Mia. Nm Kilde: Energistyrelsen ENS 2007-prognose anvendt i 2015-plan ENS 2008-prognose anvendt i Konvergensprogram 2008 ENS 2009-prognose 0 AE: Placer de ekstra olieindtægter i en Nordsøfond AE foreslår, at de ekstra milliarder placeres i en oliefond til offentlige investeringer i renere/energibesparende teknologi, vedvarende energi, grøn transport og uddannelse, som er kendetegnet ved ikke at være permanente udgifter. Olieressourcerne ventes at slippe op om år. Ved at olieindtægterne placeres i en fond og investeres frem for at bruge indtægterne på skattelettelser og forbrug, sikrer man, at ikke kun nuværende generationer, men også fremtidige generationer får gavn af denne midlertidige indtægtskilde. Norge har netop en sådan oliefond. En Nordsøfond vil dels sikre, at der prioriteres midler til centrale målsætninger på klima- og uddannelsesområdet, dels at undgå en gentagelse af, en finansminister bliver forblændet af de mange olieindtægter og fejlagtigt tror, at man kan købe hele verden (som Thor Pedersen udtalte i forbindelse med finansloven i 2006). De store offentlige overskud under højkonjunkturen skyldtes i høj grad de ekstraordinært store Nordsø-indtægter og skyggede over regeringens uansvarlige politik, som betød, at finanspolitikken gik fra at være holdbar efter velfærdsaftalen i sommeren 2006 (ifølge Finansministeriet selv) til, at finanspolitikken igen var uholdbar i efteråret 2007, da 2015-planen med ufinansierede skattelettelser blev vedtaget. En Nordsøfond kan eksempelvis bestå af de ekstraordinære Nordsøindtægter der forventes at komme i forhold til 2015-planen. 8

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2015

Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2012

Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Rangliste over vækstinitiativer:

Rangliste over vækstinitiativer: : Se hvor man får flest job for pengene Hvordan får vi i Danmark mest vækst og beskæftigelse for pengene, når den offentlige kasse er slunken? Det spørgsmål bør være i fokus i Finansloven for 2012 og i

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering De udfordringer, Danmark står overfor i forhold til fremtidens arbejdsmarked, er ikke nye. Globalisering og effektivisering af produktionen

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere