ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard, Erik Mortensen, Anders Bøge, Peder Christensen, Ole Priess, Else Theill Sørensen, Ditte Staun Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetforslag 2012 på økonomiudvalgets eget område Budgetstatus Ansøgning til visionsprocessen - Sund Mad-projekt Ansøgning til visionsprocessen - Iværksætterfestival Ansøgning til visionspuljen - Med Hjertet på rette sted - Glyngøre TV-SKIVE Alment boligbyggeri - ansøgning fra BOMIVA om sammenlægning og ændret brug af lejemål - Aage Nielsens Vej 21, Skive Kvalitetskontrakter - opfølgningsredegørelse for og ny kontrakt for Statusrapport 2010 for Skive Kommunes forsikrings- og sikringsforhold Udbud af Skive Kommunes mæglerbetjening vedrørende forsikringer og sikring Afskrivning af restancer og tilgodehavender Ejendomsforhold Dølbyvej Stenøre 14, Fur - salg af areal Marienlystvej, Skive - Anmodning om deklarering af areal til brug for nyt bassin Sølvvej 20, Thorum - udbud af ejendommen...33 Samlet bilagsliste...35 SIDE 1

3 1. BUDGETFORSLAG 2012 PÅ ØKONOMIUDVALGETS EGET OMRÅDE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller At budgetforslag 2012 drøftes, herunder At det foreliggende budgetforslag på økonomiudvalgets eget område indarbejdes i det samlede budgetforslag, At forslagene til beredskabskatalog og anlæg vurderes og prioriteres med henblik på fremsendelse til budgetseminariet. SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren for 2012 skal fagudvalgene udarbejde beredskabskatalog, forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægsforslag med henblik på prioritering ved budgetseminaret d september Administrationen har udarbejdet budgetforslag på økonomiudvalgets eget område. Budgetforslaget vedrører: Driftsudgifter for den politiske organisation, administrationen samt by- og landsbyudvikling. Renter, afdrag og låneoptagelse. Indtægter fra skatter samt tilskud og udligning. Finansforskydninger, herunder indskud i Landsbyggefond. Der er følgende bemærkninger til budgetforslaget for de nævnte hovedområder. Driftsudgifter. Budgetforslaget udgør 285,1 mio. kr. svarende til en merudgift i forhold til basisbudgettet på 7,5 mio. kr. Der er finansieringsmæssig dækning for ændringerne, idet 5,2 mio. kr. er omplaceringer fra andre udvalg, 2,7 mio. kr. vedrører trepartsmidler, hvortil der er bloktilskud, og mindreudgifter i øvrigt på 0,4 mio. kr. i alt tilgår kassen. Der er indarbejdet følgende ændringer: Merudgifter til trepartsmidler på 2,7 mio. kr. i henhold til aftalen mellem regeringen og KL, finansieret af bloktilskud. Midlerne anvendes til voksenelevløn, øget dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne, opkvalificering af ufaglærte og lederuddannelse. Mindreudgifter til pensionsforsikringspræmier med 0,5 mio. kr. Mindreindtægter fra opkrævning af vandafgifter fra private vandværker med 0,3 mio. kr. opgaven er flyttet til Vand A/S. Minderudgift i forbindelse med udbud af kommunens forsikringer, heraf 0,2 mio. kr. på økonomiudvalgets område. Omplacering af udgifter fra andre udvalg med 5,2 mio. kr., heraf vedrører 4,5 mio. kr. flytning af lønudgifter til jobkonsulenter i sygedagpengeafdelingen og Jobstart. Fra 2013 er der endvidere indarbejdet en teknisk ændring på 2,0 mio. kr. forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark. Skatter og tilskud. SIDE 2

4 Indtægterne er budgetteret med 2.769,9 mio. kr. fordelt med 1.763,9 mio. kr. fra skatter og 1.006,0 mio. kr. fra tilskud og udligning. Budgetteringen er baseret på statsgarantien, jf. den generelle sag om budgetstatus Renter, afdrag og låneoptagelse. Der er budgetteret med udgifter til renter på 17,0 mio. kr., 43,5 mio. kr. i afdrag på lån og 25,6 mio. kr. i låneoptagelse. Låneoptagelsen på 25,6 mio. kr. vedr. følgende områder: 10,0 mio. kr. til rådhusbyggeri. 9,7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. 4,9 mio. kr. til arealerhvervelser og byfornyelse. Den variable forrentning er forudsat til 2,5%. Finansforskydninger. Under finansforskydninger er der indarbejdet en udgift til indskud i Landsbyggefond på 0,8 mio. kr., en udgift til afdrag på kommunens gæld til spildevand på 1,6 mio. kr. og indtægter fra afvikling af gæld til kommunen på 0,3 mio. kr. Prioriteringsmateriale. I henhold til budgetproceduren foretager fagudvalgene prioritering af drift og anlæg medio august med henblik på forelæggelse for budgetseminaret d september Der er ikke udarbejdet forslag til driftsudvidelser. Beredskabskatalog. Økonomiudvalget har i marts 2011 besluttet, at der skal udarbejdes beredskabskatalog svarende til 1% af serviceudgifterne. Det svarer på økonomiudvalgets område til kr. Der er udarbejdet følgende forslag, der har været forelagt Rådhus MED i mødet d. 10. august kr. i reduktion af visionspuljen, der p.t. udgør 2,5 mio. kr. årligt kr. i reduktion af lønnen på det administrative område med 1% kr. i reduktion af uddannelsespuljen, der p.t. udgør kr. Anlægsforslag. Der er udarbejdet følgende forslag til afsættelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter: 1. 3,4 mio. kr. til digitalisering af arkiver i 2012, med en afledt årlig driftsbesparelse på kr. 2. 0,3 mio. kr. i 2012 og 1,6 mio. kr. i 2013 til nyt web-system til hjemmesiden. 3. 0,5 mio. kr. årligt til bydelspuljen. 4. 3,0 mio. kr. netto årligt til landsbypuljen. 5. 4,0 mio. kr. til Pulsen i Salling (der er overført 2,0 mio. kr. fra 2010 til 2011). 6. 0,5 mio. kr. årligt til Fjordstien. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Økonomiudvalgets beredskabskatalog, budget 2012 SIDE 3

5 Økonomiudvalgets anlægsforslag, budget Økonomiudvalgets budgetbemærkninger, budget 2012 SIDE 4

6 2. BUDGETSTATUS 2012 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller At der udmeldes budgetrammer for den skattefinansierede drift på 2.719,3 mio. kr., jf. bilag. At økonomiudvalget godkender de indtil nu foreliggende tekniske ændringer, jf. bilag. SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren skal økonomiudvalget i mødet d. 16. august 2011 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2012 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget Økonomiudvalget behandlede i møderne d. 17. maj og 14. juni 2011 budgetstatus 2012 med foreløbige udmeldinger af budgetrammer. Økonomiudvalget besluttede endvidere i forbindelse med vedtagelsen af budget- og regnskabsproceduren i mødet d. 22. marts 2011, at der skal ske en reduktion i pris- og lønfremskrivningen med 0,5% eller en tilsvarende reduktion efter fagudvalgets beslutning indenfor eget område, svarende til knap 10 mio. kr., der indtil videre placeres i en pulje. Heraf vedrører de 5 mio. kr. beslutningen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 om, at der i 2012 indarbejdes en indtægt fra puljen til vanskeligt stillede kommuner på 5 mio. kr., og at der skal ske en reduktion i pris- og lønfremskrivningen, såfremt tilskuddet ikke tildeles. Desuden blev det besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2012 på 1%, som en sikkerhed i forhold til den økonomiske balance, såfremt det viser sig nødvendigt med reduktioner ud over det, der er udmøntet i forbindelse med den flerårige balancestrategi i budget I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 er det endvidere forudsat, at når aftalen mellem KL og regeringen er kendt for 2012, udarbejdes der en ansøgning til Indenrigsministeriet om forhøjelse af skatter svarende til 0,3% - målrettet forbedring af vejnettet og de kommunale bygninger. Efter en treårig periode nedsættes skatten igen tilsvarende. Hvis der ikke gives adgang til skatteforhøjelse, undersøges muligheden for låneoptagelse som følge af regeringsaftalen med KL - rettet mod de samme indsatsområder. I henhold til regeringsaftalen er der ikke adgang til at søge om skatteforhøjelse. D.v.s. at der ved en skatteforhøjelse vil ske modregning med 75% det første år og 50%, 50% og 25% de følgende år. Lånepuljen til borgernær anlæg mv. er reduceret fra 800 mio. kr. i 2011 til 600 mio. kr. i Økonomiudvalget har besluttet, at der sendes ansøgninger om låneoptagelse. Fagudvalgene har i maj-juni udarbejdet budgetoplæg 2012, herunder en opgørelse af de foreløbige tekniske ændringer svarende til udgifterne til uændret serviceniveau. SIDE 5

7 Der er endvidere d. 4. juni 2011 indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Indtægter. Der forudsættes indtil videre vækst i skatteindtægter og indtægter fra tilskud og udligning svarende til den udmeldte statsgaranti. En vurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget for vil kunne foretages ultimo august, når der forventes at være indberettet ca. 99% af skatteyderne. Indtil da er der taget udgangspunkt i den statsgaranterede vækst. 90% af et afvigende vækstmønster i forhold til landstendensen vil for Skive Kommunes vedkommende blive udlignet over de kommunale udligningsordninger. Udligningen på 90% vil dog ikke slå helt igennem, hvis der er parallelitet mellem Skive Kommune og landstendensen i afvigelse i forhold til den udmeldte statsgaranti. Endelig vurdering af skatteindtægter og indbyggertal vil kunne foretages senest i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget. Jf. aftalen mellem regeringen og KL er der forudsat følgende for de kommunale indtægter: Tilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner efter ansøgning er som i 2011 ekstraordinær høj med 550 mio. kr. Skive Kommune har søgt om andel i puljen. Der er afsat lånepuljer på 0,6 mia. kr. til medfinansiering af anlægsprojekter til borgernær service og 0,2 mia. kr. i ordinær lånepulje til øvrige formål. Lånepuljerne er rettet mod kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Skive Kommune har søgt om låneadgang til borgernær anlæg med 10,6 mio. kr. og til vejrenovering fra den ordinære pulje på 15,0 mio. kr. I lighed med 2011 er 3 mia. kr. af det årlige bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af såvel de budgetterede som de realiserede serviceudgifter for Det svarer til 26 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. De 26 mio. kr. er indarbejdet som indtægt i budgetforslaget. For regnskab 2012 vil modregning i givet fald ske i bloktilskuddet for Driftsudgifter. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en merudgift på i alt 69,4 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter udgør 2.719,3 mio. kr. Ændringerne vedrører primært: Der forudsættes en omlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet, således at kommunernes udgifter til regionerne erstattes af et forøget kommunalt aktivitetsbestemt bidrag. D.v.s. at udgiften ændres fra en udgift pr. indbygger til en udgift baseret på aktiviteten på området. Samtidig flytter udgiften fra tilskud og udligning til driftsudgifter. Skive Kommunes manko i 2012 ventes at blive på netto 1,5 mio. kr. Merudgiften til drift udgør 61,0 mio. kr. Der er bloktilskud til formålet med 59,5 mio. kr. En merudgift til busdrift på 1,3 mio. kr. som følge af Midttrafiks administrative oplæg til driftsbudget. Oplægget er p.t. til høring i kommunerne. En merudgift til boligsikring på 1,4 mio. kr. som følge af et stigende antal modtagere p.g.a. den økonomiske afmatning. Der er et bloktilskud til formålet på 0,8 mio. kr. En netto mindreudgift på Kultur- og Fritidsudvalget på 0,6 mio. kr. som følge af primært en indtægt på 1,3 mio. kr. netto vedr. lejeindtægt minus leasingydelse mv. for KCL og en udgift til tilskud til Skive Hallerne på 0,9 mio. kr. En mindreindtægt fra Krabbeshus Heldagsskole på 5,2 mio. kr. som følge en budgetkorrektion vedr Der er merudgifter til lovændringer vedr. service på netto 2,5 mio. kr. i alt finansieret af bloktilskud. Heraf er der merudgifter til trepartsmidler på 2,7 mio. kr., mindreudgifter i tilskud til høreapparater på 0,6 mio. kr., mindreudgifter på 0,6 mio. kr. som følge SIDE 6

8 af loft over tabt arbejdsfortjeneste på familie-området samt merudgifter til en række øvrige lovændringer på 1,0 mio. kr., jf. bilag. Mindreudgifter til forsikringer på 2,3 mio. kr. i forlængelse af udbud af kommunens forsikringer. Merudgifter på arbejdsmarkedsudvalgets område på 1,8 mio. kr. fordelt med 6,3 mio. kr. i merudgifter til forsikrede ledige og 4,5 mio. kr. i mindreudgifter på øvrige områder. Beskæftigelsestilskuddet til forsikrede ledige er reduceret med 24,2 mio. kr., mens bloktilskuddet til øvrige overførsler er forøget med 11,4 mio. kr. Finansieringsmæssigt er der således en samlet manko på arbejdsmarkedsudvalgets område på 14,6 mio. kr. Excl. omplacering af 4,4 mio. kr. fra arbejdsmarkedsudvalget til service er serviceudgifterne forøget med 66,3 mio. kr., hvoraf der er finansieringsmæssig dækning for 62,0 mio. kr. For overførselsudgifter er der merudgifter på 3,2 mio. kr. samtidig med at tilskuddet til formålet er reduceret med 12,0 mio. kr., netto en finansieringsmæssig manko på 15,2 mio. kr. Serviceudgifterne er i budgetoplægget ca. 15 mio. kr. under servicerammen i henhold til regeringsaftalen. Det svarer til en realvækst på 0,7% under servicerammen. Anlæg. Der er forudsat skattefinansierede nettoanlægsudgifter på 72,0 mio. kr. i Kvalitetsfondsmidlerne til borgernær anlæg på skoler, dagpasning, ældre og idræt er i regeringsaftalen på 2 mia. kr. Skive Kommunes andel heraf er på 17,1 mio. kr., svarende til det der er indarbejdet i bloktilskuddet i det aktuelle budgetforslag. Der forudsættes tilsvarende kommunal egenfinansiering, således at der forudsættes borgernære anlægsudgifter på 34,2 mio. kr. Såfremt kommunen ikke overholder det aftalte niveau for borgernær anlæg skal der foretages deponering af halvdelen af forskellen mellem rammen og det budgetterede. Af de samlede forudsatte anlægsudgifter på netto 72,0 mio. kr. er der følgende bevillingsmæssige bindinger, idet bruttoudgiften endvidere anføres, da rammen for borgernær anlæg er opgjort som bruttoudgift: 10,0 mio. kr. til rådhuset. Til borgernær anlæg er der givet bevillinger der svarer til 3,7 mio. kr. (brutto 5,8 mio. kr.) til solceller og lovliggørelse af el-installationer på kommunale bygninger. 4,9 mio. kr. (brutto 7,9 mio. kr.) er derudover bundet til bevillinger til byfornyelsesprojekter, geotermisk energi og it-serverplatform. Der er således bevillingsmæssige bindinger på 18,6 mio. kr. (23,7 mio. kr. brutto). Rammen for borgernær anlæg er som nævnt 34,2 mio. kr. brutto, således at der forudsættes udgifter på 28,4 mio. kr. ud over de projekter der er givet bevilling til. Der er således bevillingsmæssige bindinger på 18,6 mio. kr. samt en forudsætning om budgettering med yderligere 28,4 mio. kr. til borgernær anlæg, i alt 47,0 mio. kr. bundet til projekter eller borgernær anlæg. Herefter resterer der 25,0 mio. kr. i anlægudgifter der ikke er bundet. Fagudvalgene sikrer, at rådighedsbeløb afsat i overslagsårene i det vedtagne budget for 2011 indgår i piroriteringen af anlæg. Ved budgetseminaret vil der skulle foretages nyprioritering af anlæg. Forsyning. SIDE 7

9 Budgetforslaget på forsyningsområdet, der omfatter renovation, viser et overskud på driften på 4,2 mio. kr. og udgifter til anlæg på 1,6 mio. kr., svarende til et overskud på 2,6 mio. kr. i alt i I henhold til gældende regler skal kommunen, såfremt der budgetteres med overskud på forsyningsområdet, deponere et beløb svarende til overskuddet i en 2-årig periode fra 1. januar Lån. Der er budgetteret med udgifter til renter på 17,0 mio. kr., 43,5 mio. kr. i afdrag på lån og 25,6 mio. kr. i låneoptagelse. Låneoptagelsen på 25,6 mio. kr. vedr. følgende områder: 10,0 mio. kr. til rådhusbyggeri. 9,7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. 4,9 mio. kr. til arealerhvervelser og byfornyelse. Den variable forrentning er forudsat til 2,5% Status for den økonomiske balance. Resultatopgørelsen for er vedlagt som bilag. Samlet er der et likviditetsforbrug i budgetforslaget på 55,8 mio. kr. mod 58,0 mio. kr. ved Økonomiudvalgets budgetbehandling i mødet d. 14. juni Ændringen kan forklares således: Mio. kr Likviditetsforbrug, ØK d ,0 Indkomstskat, ændret skøn -1,8 Modregning udligning, indkomstskat 1,6 Forhøjelse af ejendomsværdier, grundskyld 3,8 Modregning udligning, grundskyld -4,7 Selskabsskat -5,7 Modregning udligning, selskabsskat 5,3 Dækningsafgift -0,3 Indbyggertal: -50-2,4 Beskæftigelsestilskud -24,2 Bloktilskud, overførsler 12,2 Balancetilskud 1,1 mia. kr. for indkomstskat & ejd.skat 9,5 Balancetilskud -0,6 mia. kr. forhøjelse selskabsskat -4,8 Efterregulering af skatter 2009, 1,0 mia. kr. 8,6 Balancetilskud til "øvrige udgifter" 0,7 mia. kr. 6,0 Indtægter i alt 3,1 Aktivitetsbestemt medfinansiering, reform 3,0 Lovændring, nedsættelse af tilskud til høreapparater 0,6 Arbejdsmarkedsområdet -2,0 Lovændring, tabt arbejdsfortjeneste, serviceloven 0,6 Demografi, skoler, justering 0,3 Øvrige lovændringer, service -1,0 Trepartsmidler -2,7 Forsikringer 2,3 Øvrige ændringer 0,7 Drift i alt 1,2 Renter 0,6 Forsyningsvirkomheder -2,2 Afdrag -1,1 Likviditetsforbrug i alt, revideret -55,8 SIDE 8

10 Likviditetsforbruget er forøget med 10 mio. kr. siden budgetstatus udsendt til økonomiudvalget primo juli Det kan tilskrives forventede merudgifter til forsikrede ledige. Resultatopgørelsen viser et overskud på ordinær drift på 33,6 mio. kr., mens den økonomiske politik forudsætter 65,0 mio. kr. incl. bloktilskud til borgernær anlæg på 17,0 mio. kr. I forhold til den økonomiske politiks mål mangler der således 31,4 mio. kr. Prioritering. I henhold til budgetproceduren foretager fagudvalgene prioritering af drift og anlæg medio august med henblik på forelæggelse for budgetseminaret d september Det videre forløb. August September Status budget 2012 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar 1. behandling af budget 2012 Oktober 2. behandling af budget 2012 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Resultatopgørelse og driftsudgifter, budget 2012 SIDE 9

11 3. ANSØGNING TIL VISIONSPROCESSEN - SUND MAD-PROJEKT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Hanne Torp Brodersen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Kultur og Borgerservice indstiller, At projektet RENT LIV og sund mad bevilges af visionsprocessens midler afsat for SAGSFREMSTILLING I samarbejde med Skive Folkeblad, Skives detalihandel (repræsenteret ved Skive City) Kræftens Bekæmpelse med flere arrangeres tre lyserøde dage fra 30. september 2. oktober Her planlægges bl.a. følgende aktiviteter: auktion, foredrag om brystproteser, aktiviteter ved SundhedsCenter Skive, 'Bryst-kager'-konkurrence, tattoo med 'sløjfelogo', strikkeprojekt, hvor det gamle Rådhus pyntes med gigantisk sløjfe og indsamling af brystproteser. I regi af dette projekt vil der være et delprojekt RENT LIV - og sund mad. Dette projekt har til formål at gøre opmærksom på, hvordan sunde råvarer fra egnen kan være med til at give større livskvalitet og ikke mindst, hvordan man gennem kost kan reducere risikoen for at blive ramt af brystcancer. For at skabe opmærksomhed omkring netop dette, vil man benytte sig af to kendiskokke Claus Holm og Christian Bitz. De vil søndag 2. oktober lave sund mad af lokale råvarer i et telt på Rådhustorvet. Kultur & Markedsføring indstiller, at projektet RENT LIV og sund mad bevilges af visionsprocessens midler afsat for Planstrategien, der er et af de væsentlige dokumenter, der danner baggrund for vurdering af ansøgninger til visionspuljen har netop fokus på det tværgående tema sundhed. Brandingstrategien - RENT LIV har som én af sine 4 styrkepositioner de gode fødevareoplevelser. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Udgifter Claus Holm og Christian Bitz ,00 Transport kokke 5.000,00 Grej (strøm, leje af køkkenudstyr, service m.m.) 5.000,00 Råvarer, lokale leverandører 5.000,00 Annoncer lokale og regionale medier 9.000,00 Udgifter i alt ,00 Indtægter SET ,00 Indtægter i alt ,00 SIDE 10

12 Der ansøges fra visionspuljen om ,00 BILAG Oversigt over visionsmidler efter ØK møde 14. juni 2011 SIDE 11

13 4. ANSØGNING TIL VISIONSPROCESSEN - IVÆRKSÆTTERFESTIVAL 2012 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Hanne Torp Brodersen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget ÅBENT INDSTILLING Kultur og Borgerservice indstiller: At projektet Iværksætterfestival 2012 i Skive bevilges kr. af visionspuljens midler afsat for SAGSFREMSTILLING I 2010 og i 2011 har man i Aarhus afholdt iværksætterfestivallen (Iværksætter DNA). Udstillerne har primært været unge iværksættere fra forskellige brancher, men også veletablerede og velrenommereder virksomheder har deltaget som udstillere. Målgruppen i forhold til besøgende har naturligt været alle der har lyst til at starte op som iværksættere. Målet for festivalen har været at medvirke til at få endnu flere unge til at starte op som iværksættere i Danmark. Det estimeres, at der til festivalen i 2010 var ca besøgende det samme gælder for 2011 festivalen. Kræfterne bag festivalen har for 2012 besluttet sig for at udvide den og skabe en karavane for festivalen. Planen er således, at festivalen i 2012 afholdes i tre byer Skive, Aarhus og København i nævnte rækkefølge. For Skives vedkommende er målgruppen iblandt udstillerne følgende: 1) udstillere udefra der vil være tale om små og mellemstore primært nyetablerede unge iværksættere 2) lokale udstillere der vil være tale om små og mellemstore primært nyetablerede iværksættere 3 ) lokale etablerede virksomheder disse forventes at blive sponsorer på projektet. Dvs. i alt forventes et sted mellem 45 og 60 udstillere på festivalen. For udstillerne nævnt under punkt 1 og 2 er målet at sætte fokus på iværksættere, der i en eller anden forstand arbejder med energi. Dette fokus jævnfør brandingstrategien, der i forhold til målgruppen erhverv/virksomheder netop har fokus på energi. Målgruppen i blandt de besøgende er, som i Aarhus, alle der ønsker at danne sig et indtryk af hvad det vil sige at være iværksætter og ikke mindst hvilke rammer Skiveegnen kan byde iværksætterne. Der forsøges således at trække bredt geografisk iblandt potentielle iværksættere også udefra kommunen. Der er to mål med festivalen i Skive: Det ene mål er at introducere de unge nyetablerede iværksættere under punkt 1 delvist også under punkt 2 - til Skiveegnen som et godt sted at starte op som iværksætter og ikke mindst også at bosætte sig her. Derfor er udstillerne nævnt under punkt 3 ovenfor væsentlige. Meningen er, at målgrupperne omtalt under punkt 1 og 2 ovenfor kan stifte et netværk i blandt lokale etablerede virksomheder eksempelvis andre virksomheder, SIDE 12

14 der arbejder med energi på et eller andet plan eller vigtige samarbejdspartnere som revisorer, banker, advokater, reklamebureauer, Skive Kommune, Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter og lignende. På denne måde kan de unge iværksættere omtalt under punkt 1 og 2 ovenfor blive introduceret til Skiveegnens mange muligheder for at slå sig ned som iværksætter og tilflyttere på egnen. Det andet mål er at få gjort de unge studerende samt potentielle iværksættere, der besøger messen interesseret i at starte op som selvstændige og ikke mindst som selvstændige på Skiveegnen. Der er nedsat en projektgruppe, der arbejder med projektet. Den består af følgende: Hans Christian Johansen (ophavsmanden bag iværksætterfestivalen i Aarhus i 2010 og 2011) Jens E. Kristensen (SET) Jeanne Søgaard (SET) Hanne Greisen (KUMA) Hanne Brodersen (KUMA) Festivalen afholdes den 2. maj 2012 på Posthustorvet i Skive i tidsrummet kl ca Kultur og Borgerservice vurderer, at projektet støtter op om brandingstrategiens styrkeposition energi. Desuden vurderes, at projektet i kraft af, at det også indebærer festivaler i Aarhus og København vil kunne sætte Skiveegnen på landkortet det vil med andre ord have en stor effekt i en markedsføringsmæssig såvel som i en PR-mæssig sammenhæng. Det skal i den forbindelse oplyses, at der ikke planlægges, at få festivalen til andre byer end de tre ovennævnte. På baggrund heraf indstiller Kultur og Borgerservice, at projektet bevilges kr. af visionspuljens midler afsat for JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Udgifter: Event koordinator Magasinet First Mover udgave om festivalen i Skive Flash Mobs happenings Leje af telte Scene, strøm, lys og lys Musik via Lars Folmer Markedsføring Transport, ophold og forplejning for personale Vagtselskab Foredragsholdere Diverse I alt Indtægter: Visionspuljen Øvrige fonde Sponsorater 10 styk á I alt SIDE 13

15 BILAG Oversigt over visionsmidler efter ØK møde 14. juni 2011 SIDE 14

16 5. ANSØGNING TIL VISIONSPULJEN - MED HJERTET PÅ RETTE STED - GLYNGØRE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Hanne Torp Brodersen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING ÅBENT Kultur & Borgerservice indstiller: at projektet Med hjertet på rette sted bevilges kr. af visionspuljens midler afsat for SAGSFREMSTILLING Borgerne i Glyngøre har under projekt Vildrosen udarbejdet en masterplan for Glyngøre og omegn Glyngøre Up2Date. Her arbejdes med fysiske tiltag, der bl.a. beskrives i projektet Salling Aquapark. Arbejdet med masterplanen indebærer også, at der fokuseres på de menneskelige ressourcer den lokale samfundskapacitet. Arbejdet på dette punkt afslørede gode, men også svage sider. Sidstnævnte svage sider viser sig helt konkret at være indenfor områderne; mentalitet, samarbejde, opbakning, initiativ og ungdomsarbejde. På baggrund af denne kortlægning af svagheder har man i Glyngøre arbejdet videre og er kommet med projektet Med Hjertet på rette sted. Projektet handler kort fortalt om at udvikle den sociale og samfundsmæssige kapacitet/kapital. Formålet med dette er arbejde er, at gøre Glyngøre til et sted, hvor det gode liv leves. Endvidere hedder det, at Glyngøre skal være et værdiskabende område der gør: - Glyngøre til et sted, hvor man får lyst til at gøre noget sammen og løfte i flok - Glyngøre til et sted, hvor man sætter nye normer for, hvad et lokalt samfund kan tilbyde borgerne, samtidig med, at den enkelte borger udvikler sig socialt. Der er således meldt tilbage, at det forventes, at 70 80% af den lokale befolkning på en eller anden måde vil bidrage til projektet i løbet af projektets 3-5 årige periode Åbenhed er nøgleordet for projektet, man skal møde et åbent samfund, der både er motiveret for at modtage nye borgere og er åben overfor forandringer og nye ideer. Kultur & Borgerservice vurderer, at projektet falder godt i tråd med kommunens øvrige projekter, der har fokus på tiltrækning, fastholdelse og modtagelse af nye borgere. Her skal kort nævnes projekt om tiltrækning af hollændere og det kontinuerlige arbejde med bl.a. tiltrækning af personale til kasernen. Kultur & Borgerservice indstiller derfor, at projektet Med hjertet på rette sted bevilges kr. af visionspuljens midler afsat for De kr. skal dække udgifterne til projektets dokumentation og evaluering. I denne forbindelse skal det kort oplyses, at projektet Med hjertet på rette sted arbejder med udgangspunkt i princippet Empowerment. En metode, der netop sætter fokus på arbejdet med at forøge samfundskapaciteten. Metoden beskrives bl.a. af Konsulentkompagniet. Desuden oplyses, at projektet også har taget udgangspunkt i ABCD-metoden. En metode, der også er en ressourcebaseret tilgang til byudvikling og bl.a. bruges lokalt i forbindelse med projekt under BOMIVA og bl.a. tidligere er brugt af Vejle kommune. På baggrund af denne dokumentation og evaluering er det muligt at andre lokalområder, der mobiliseres til at arbejde med områdets sociale kapital kan drage nytte af denne læring. Derfor aftales det med projektlederen, at Skive SIDE 15

17 Kommune får adgang til denne afrapportering ligesom, at afrapporteringen i det hele taget gøres offentlig tilgængelig. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Projektet har et samlet budget på kr. Finansieringen ser på nuværende tidspunkt således ud: Landdistrikspuljen LAG Visionspuljen Lokale bidragydere kr. (er bevilget) kr. (er bevilget) kr kr. (der ansøges herom senere i processen) Projektets budget ser således ud: Projektleder over 3 årig periode Workshop Foredrag (ca. 12 det første år) kr. Kompendie (dokumentation, metode evaluering) Informationsomkostninger Mellemfinansiering Markedsføring Revision Diverse udgifter I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr. BILAG Oversigt over visionsmidler efter ØK møde 14. juni 2011 SIDE 16

18 6. TV-SKIVE 2012 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Hanne Greisen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Kultur og Borgerservice indstiller: At TV-SKIVE fra januar 2012 målretter indslagene udelukkende til web-tv. Indslagene skal produceres in-house i Skive Kommune. At der fra visionspuljen bevilges kr til ekstern produktion af indslag, der kan brande Skive Kommune i fjernsynet på Kanal Midt Vest i SAGSFREMSTILLING På økonomiudvalgsmøde d. 2. november 2010 blev det besluttet, at TV-SKIVE skal forlægge en evaluering af TV-SKIVE for økonomiudvalgt i august 2011, heri skal der blandt andet indgå samarbejde med andre TV-stationer. Sagsfremstilling indeholder således dels en kort evaluering af TV-SKIVE samt et forslag til model fra januar Baggrund Formålet med TV-SKIVE er dels at informere borgerne om de forskellige kommunale tiltag, projekter og resultater, dels at fortælle borgere og potentielle tilflytter nogle af de gode historier, som kan være med til at brande Skive. TV-SKIVE producerer og sender både på fjernsynet på Kanal Midt-vest umiddelbart efter Mokka og på Der produceres og sendes hver måned 15 minutters nyproduceret tv, der som hovedregel er sammensat af 3 forskellige indslag. Produktionen udføres primært in-house (af medarbejde i Kultur og Markedsføring). Der blev i 2010 listet en række fordele ved denne model så som: Web-tv vurderes af mange som fremtidens løsning. At sende på nettet gør det umiddelbart nemt at distribuere indslagene videre til de sociale medier som facebook, ipods, mobiler, m.fl. TV-SKIVE lægger indslagene på You Tube sammen med en række søgeord (Skive Kommune er et af dem), hvilket betyder, at indslagene dukker frem, når der søges på de pågældende ord. Fordelen ved også at producere til fjernsynet er, at borgere, der kun ser TV-SKIVE på fjernsyn, stadig har mulighed for at se indslagene på Kanal Midt-Vest. Erfaringer med den nuværende model Da det er forholdsvis omkostningskrævende at lave en seeranalyse for seere på fjernsynet, er der ikke siden juni 2010 blevet gennemført en analyse af seertallet. Som forventet har det været let at distribuere indslagene på de digitale medier facebook og You Tube samt at lave links til de enkelte indslag på andre hjemmesider. På hjemmesiden er seertallet faldet en smule fra , hvis der sammenlignes i en specifik periode. Derimod stiger antallet af visninger af de enkelte indslag løbende på You Tube - eksempelvis er indslaget om vinterbaderne i Skive blevet vist gange. SIDE 17

19 En ny tendens for brug af digitale medier er brug af QR-koder, der er en form for todimensionel stregkode. Gennem de fleste mobiltelefoner, kan man aflæse QR-koderne og derved gå direkte ind på et givet elektronisk materiale. QR-koderne har Skive Kommune brugt i det materiale, som er ved at blive lavet i forbindelse med brandingsstategien RENT LIV. Ved brug af QR-koderne kommer man direkte ind til indslag fra TV-SKIVE. TV-SKIVE har produceret indslag både til web-tv og fjernsyn samtidig. Indslagene er dog produceret så de er tilpasset fjernsynsmediet med indslag,der oftest er på 3-6 min. Den tid man kan fastholde en seer på et indslag på web-tv er betydelig kortere end på et indslag, der vises på TV. En grov regel siger, at man kan fastholde en seer på web-tv i ca. 2,5 min. Når TV-SKIVE i dag viser indslag på mellem 3-6 min betyder det, at der er en vis risiko for at disse indslag vil være for lange til web-tv, og at seerne derfor mister interessen inden indslaget er afsluttet. TV-SKIVE fra 1. januar 2012 Der er indgået et nyt medieforlig der bevirker, at TV 2 regionerne håber på at kunne flytte over på en selvstændig kanal fra 1. januar Såfremt dette sker, vil TV/MIDT-VEST således ikke længere vise Mokka på Kanal Midt-Vest. For at holde på seerne på både fjernsynet og de digitale medier kan man vælge, at lave kortere indslag på max. 2,5 min., men det vil betyde at der vil skulle laves 5-6 indslag pr. fjernsynsudsendelse mod 3 indtil nu. Dette vil planlægningsmæssigt øge tidsforbruget på produktion af TV-SKIVE og dermed også øge omkostningsniveauet. Et andet alternativ er at vælge at TV-SKIVE kun at satser på et af medierne - og kun arbejder med web-tv. På den måde vil indslagene kunne målrettes til web-tv. Her vil man eksempelvis kunne visualisere nogle af Skive Kommunes politikker, blandt andet turismeog oplevelsespolitikken, som TEKE udvalget har fået ideen til at visualisere. Da TV-SKIVE allerede nu har gode erfaringer med at vise indslagene gennem de digitale medier, og da det forventes at have et godt udviklingspotentiale, anbefales det, at TV- SKIVE fra januar 2012 kun satser på web-tv og de digitale muligheder, det giver. Indslagene vil skulle produceres in-house i Skive Kommune, da det kræver stor indsigt i de kommunale forhold eksempelvis at visualisere en politik. Andre sendemuligheder på Kanal Midt-Vest fra januar 2012 For stadig at kunne bevare muligheden for at brande Skive Kommune gennem Kanal Midt-Vest, er der mulighed for at indgå et samarbejde med TWILIGHT-TV, der i dag allerede laver udsendelser til denne kanal og har en ugentlig sendetid på 4 timer og 15 min. Kai Toft, Skive, er ejer af TWILIGHT-TV, som i dag hovedsaglig drives af frivillige kræfter. Kanalen har til formål at fortælle borgere og potentielle tilflytter nogle af de gode historier, som kan være med til at brande Skive. TWILIGHT-TV har udstyr og kompetencer til at kunne dække længerevarende begivenheder indenfor kultur og idrætsområdet. Ved at indgå et samarbejde med TWILIGHT-TV om at brande Skive Kommune på Kanal Midt-Vest, vil Skive Kommune få muligheden for at stadig at brande kommunen gennem både web-tv med TV-SKIVE og fjernsynet på Kanal Midt-Vest med TWILIGHT-TV. TV- SKIVE vil således kunne lave indslag, der er målrettet til web-tv og TWILIGHT-TV vil kunne lave indslag, der er målrettet fjernsynet. Såfremt ovenstående skal kunne gennemføres vil det betyde, at Skive Kommune skal bevilge kr til køb af produktion og planlægning af udsendelser, der gennem TWI- LIGHT-TV skal være med til at brande Skive Kommune på Kanal Midt-Vest. TWILIGHT vil selv stadig lægge mange frivillige kræfter i dette samtidig. SIDE 18

20 Det vil også være muligt at lave en aftale med TWILIGHT-TV om produktion af indslag til TV-SKIVE, da TWILIGHT-TV råder over et stort professionelt produktionsudstyr og har professionelle kamerafolk tilknyttet på freelance basis. Kultur og Borgerservice anbefaler dog, at produktion til Skive Kommunes egnens kanaler (web-tv) udføres af Skive Kommune eksempelvis vil en visualisering af en politik bedst kunne produceres in-house. Sendemuligheder sammen med TV/MIDT-VEST fra januar Den 3. mulighed, som ses helt uafhængig af de ovenstående muligheder, er at lave fjernsyn på den kanal som TV/MIDT-VEST muligvis skal over på fra januar 2012 og som også kommer til at vise Mokka. For at kunne gøre dette kræver det andre regionale samarbejdspartnere, idet udsendelserne skal have stor regional interesse. TV-SKIVE er i færd med at undersøge muligheden for dette, men det er meget usikkert, om dette vil være muligt. Dette kan formodentlig først endeligt afklares i løbet af nogle måneder. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Uddybning af sagsfremstilling TV-SKIVE 2012 SIDE 19

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere