Direktionscenter - Økonomi. Revideret Inspirationskatalog (nr. 3) 6. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionscenter - Økonomi. Revideret Inspirationskatalog (nr. 3) 6. september 2013"

Transkript

1 Direktionscenter - Økonomi Revideret Inspirationskatalog (nr. 3) 6. september 2013 Budget september 2013

2 2

3 INSPIRATIONSKATALOG BUDGET september 2013 Hele kr. Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt Nr. Inspirationsforslag BUDGETREDUKTIONER Økonomi- og Planudvalget B Kommunale ejendomme, Forsikringer KE-01 Besparelse fra 2015 ved nyt forsikringsudbud i B Arbejdsmarkedsforanstaltninger BS-02 Jobcenter - Virksomhedskontrakter og tilbud unge kontanthjælpsmodtagere Børne- og Undervisningsudvalget B Skoler, Driftsteder CBU-02 Nedsættelse af åbningstid i kommunens sfo'er med ½ time om ugen B Dagtilbud, Fællesudgifter og -indtægter CBU-06 Udfasning af aktiviteter i sygefraværsprojektet i dagtilbud og sfo'er CBU-06 Forældrebetaling, mindreindtægt B Dagtilbud, Driftsteder CBU-04 Nedsættelse af åbningstid i kommunens dagtilbud fra 52 til 51½ timer om ugen CBU-04 Forældrebetaling, mindreindtægt Kultur- og integrationsudvalget B Kultur og Fritid KF-01 Rammebesparelse Social- og Sundhedsudvalget B Det specialiserede område, Botilbud for voksne BS-01 Socialpsyk. hjemtagelse til egen kommune B Sundheds- og Ældreområdet, Hjemmehjælp SÆ-02 Frit valg priser B Sundheds- og Ældreområdet, Kommunal tandpleje SÆ-05 Strukturændringer i tandplejen B Børn og Unge, Rådgivning støtte børn og unge FC-02 Reduktion i pulje til rådgivning og særlig støtte til børn og unge BUDGETUDVIDELSER Budgetreduktioner I alt Økonomi- og Planudvalget B Centralfunktioner og puljer, Tryghed og kriminalitetsforebyggelse DC-01 Videreførsel af elementer fra projekt "Virksomheden i Vejleåparken" Social- og Sundhedsudvalget B Sundheds- og Ældreområdet, Plejecentre SÆ-06 Oprettelse af hospicelignende pladser TEKNISKE KORREKTIONER Budgetudvidelser I alt Økonomi- og Planudvalget B Arbejdsmarkedsforanstaltninger BS-03 Jobcenter - Reduktion i Ressourceforløb og Kontanthjælpsreform Tekniske korrektioner I alt

4 Inspirationskatalog budget Besparelse forsikring Økonomi- og planudvalget Bevillings-/budgetområde B Forsikringer Kommunale ejendomme KE-01 Dato Morten Clausen Peter Oriat Samlede budget på bevillings- /budgetområde Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Projektbeskrivelse: I forbindelse med udbud af kommunens forsikringsprogram i 2014 forventes en årlig besparelse på kr på ejendomsforsikringen fra Ishøj Kommune betaler i øjeblikket 20 gange så høj en præmie som gennemsnitskommunen, hvilket primært skyldes geografisk placering, dårligt skadesforløb samt mangelfuld og udokumenteret sikring. Der er fra 2013 skabt øget fokus på området med ansættelse af en risikokoordinator og nedsættelse af en sikringsgruppe, der har til formål at prioritere og kvalificere alle fremtidige sikringstiltag. Ved at dokumentere overfor bydende selskaber at Ishøj Kommune har viljen og evnen til at arbejde i den rigtige retning forventes omhandlede besparelse. 4

5 Bevillings-/Budgetområde Funktionsområde BS-02 Dato 25/ Helle Madsen Inspirationskatalog budget Jobcenter: Optimering af virksomhedskontrakten og tilbud til unge kontanthjælpsmodtagere Social- og Sundhedsudvalget B Dagpenge / B Ressourceforløb / B Løntilskud / B beskæftigelsesindsats Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Dagpenge / Løntilskud / Ressourceforløb / Beskæftigelsesindsats Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Med udgangspunkt i beskæftigelsesudvalgets drøftelser er det den administrative vurdering at der kan tilvejebringes besparelser på nedenstående områder. Da det er nødvendigt med en opfølgning er anbefalingen, at der alene fokuseres på 2014 budgettet; men tanken er at der skal være successivitet i indsatserne. Fra beskæftigelsesudvalgets mødesag 14 af 17. juni 2013 fremgår: Optimering af virksomhedskontakten: Der skal etableres virksomhedsnetværk med nichebeskæftigelse så unge eller målgruppen af borgere med svært nedsat funktionsevne kan rummes på arbejdsmarkedet. Der tænkes i den forbindelse i øget samarbejde med boligselskaber i Ishøj samt botilbuddet Kløverengen, samtidig med, at der overvejes en ændring af brugen af den nuværende 103 i serviceloven til også at omfatte beskæftigelseslovgivningen. Denne optimering skal sikre at der er mulighed for at afklare/afprøve arbejdsevnen hos borgere der tidligere blev tilkendt førtidspension. 5

6 Etableringen af virksomhedsnetværket vil derfor på lidt længere sigt være medvirkende til, at forebygge at borgere er på langvarig offentlig forsørgelse. Det er ikke vurderingen at der er konkrete besparelser i 2014 ved indsatsen men på lidt længere sigt. Der skal foretages evaluering eller opgørelse pr. 30. juni 2014 og evt. videre (positive) konsekvenser vil kunne indgå i budgetdrøftelserne september 2014 og dermed indgå i budget Fra beskæftigelsesudvalgets mødesag 14 af 17. juni 2013 fremgår: Tilbudsvifte for unge kontanthjælpsmodtagere: Der er pt. ved at blive udarbejdet et tilbudskatalog, hvori det fremgår hvilke tilbud der er til unge kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, 2 og 3. Kataloget rummer beskæftigelses- og socialtilbud. Sideløbende hermed kortlægges det, hvilke tilbud der mangler til målgruppen. Forslag til fokusområder drøftes i Ad Hoc Beskæftigelsesudvalget. Drøftelserne vil danne udgangspunkt for notat om indsatser på beskæftigelsesområdet. Notatet vil foreligge i løbet af sommeren 2013, og vil indgå som del af den kommende budgetvedtagelse. Der er tale om jobparate kontanthjælpsmodtagere. I gruppen er der ca. 450 borgere. Det er den administrative vurdering, at det at få et forløb på igennem et forløb i l a 2014 til at blive selvforsørgende enten ved uddannelse, beskæftigelse eller læreplads er en overkommelig opgave. Jobcentret anmodes om at udarbejde en samlet plan for hvorledes Jobcentret agter at gennemføre tiltagene og samtidig opstille effektmål for indsatsen. Det vurderes muligt om end optimistisk men dog realistisk at der ved selvforsøgelse kan opnås en besparelse svarende til 3,0 mio.kr. i Af forsigtighedsgrunde medtages effekten ikke i overslagsårene

7 Inspirationskatalog budget Nedsættelse af åbningstid i kommunens sfo er med ½ time om ugen. Børne- og Undervisningsudvalget Bevillings-/Budgetområde B er for Børn og Undervisning Alle sfo er Funktionsområde CBU-02 Dato 24/ Ann Møller Nielsen Indenfor servicerammen I alt ,9-0,9-0,9-0,9 på bevillings-/budgetområde på bevillings-/budgetområde, tager udgangspunkt i personaleoversigt 2012 som den fremgår af regnskab Nedsættelse af sfo ernes åbningstid med ½ time om ugen, med fastholdelse af den nuværende forældrebetaling, således at sfo erne lukker kl om fredagen. Sfo1 vil med reduceringen i åbningstiden gå fra 1572 årlige åbningstimer til 1547 årlige åbningstimer Sfo2 vil med reduceringen i åbningstiden gå fra 1103 årlige åbningstimer til 1079 årlige åbningstimer. Strandgårdskolens sfo har kortere åbningstid grundet helhedsskolen. Strandgårdskolens sfo1 vil med reduceringen i åbningstiden gå fra 1119 årlige åbningstimer til 1094 årlige åbningstimer. Sfo2 vil gå fra 559 årlige åbningstimer til 535 årlige åbningstimer. Der er i beregningen taget højde for ændring nr. CBU-03. 7

8 Inspirationskatalog budget Udfasning af aktiviteter i sygefraværsprojektet i dagtilbud og sfo er Børne- og Undervisningsudvalget Bevillings-/Budgetområde B for Børn og Undervisning for Børn og Undervisning Funktionsområde CBU-06 Dato Ann Møller Nielsen Indenfor servicerammen dagtilbud Forældrebetaling mindreindtægt I alt pædagoger/medhjælpere: Samlede fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde Beskrivelse af ændringen: Udfasning af aktiviteter i sygefraværsprojektet i dagtilbud og sfo er. Ishøj Kommune havde i 2011 landets højeste sygefravær i dagtilbud og sfo er. Derfor blev det besluttet, at iværksætte et projekt, der skal nedbringe sygefraværet i kommunens dagtilbud og sfo er. Til projektets aktiviteter i dagtilbuddene blev der i budget 2013 afsat kr. fra regeringspuljen til Bedre kvalitet i dagtilbud. Projektets aktiviteter løber til og med 2014, hvorefter det evalueres. Konsekvensen af forslaget er, at dagtilbuddenes andel af regeringspuljen til Bedre kvalitet i dagtilbud reduceres. En reducering af projektmidlerne vil betyde en sænkning af bruttodriftsudgiften hvilket kan betyde en sænkning af forældrebetalingen som max må udgøre 25 %. 8

9 Inspirationskatalog budget Nedsættelse af åbningstid i kommunens dagtilbud fra 52 til 51½ timer om ugen. Børne- og Undervisningsudvalget Bevillings-/Budgetområde B for Børn og Undervisning Alle daginstitutioner Funktionsområde CBU-04 Dato Ann Møller Nielsen Indenfor servicerammen dagtilbud Forældrebetaling mindreindtægt I alt pædagoger/medhjælpere -2/2,5-2/2,5-2/2,5-2/2,5 på bevillings-/budgetområde på bevillings-/budgetområde, tager udgangspunkt i personaleoversigt 2012 som den fremgår af regnskab det angivne antal fuldtidsansatte vedrører pædagoger (inkl. afdelingsledere) og pædagogmedhjælpere omregnet til fuldtidsansatte. Studerende og vikarer er ikke medregnet. Beskrivelse af ændringen: Med virkning fra 1. januar 2013 blev åbningstiden i kommunens daginstitutioner nedsat fra 52½ til 52 timer om ugen (vedtaget i forbindelse med budget 2013). Nærværende ændringen vil betyde en yderligere nedsættelse af åbningstiden med ½ time fra 52 til 51½ timer om ugen. Beregningen tager udgangspunkt i børnenormeringen for Nedsættelse af åbningstiden vil betyde en sænkning af bruttodriftsudgiften hvilket kan betyde en sænkning af forældrebetalingen som max må udgøre 25 %. 9

10 Inspirationskatalog budget Rammebesparelse Området for kultur Kultur- og Integrationsudvalget Bevillings-/Budgetområde B Området for kultur Området for kultur Funktionsområde Området for kultur KF-01 Dato John Romlund Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Rammebesparelse der udmøntes indenfor udvalgets område, f.eks. parkunderholdning. 10

11 Inspirationskatalog budget Socialpsykiatri: Hjemtagelse til egen kommune Social- og Sundhedsudvalget Bevillings-/Budgetområde B Botilbud for voksne / B Socialpædagogisk vejledning Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Funktionsområde / XG (botilbud) / (soc. pæd. vejledning) BS-01 Dato 23/ Thomas Paulsen/Helle Madsen Indenfor servicerammen Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde 11,4 11,4 11,4 11,4 på bevillings-/budgetområde, tager udgangspunkt i personaleoversigt 2012 som den fremgår af regnskab Beskrivelse af ændringen: Ved en stram revisitation forventer Borger- og Socialservice at kunne hjemtage 4 til 5 borgere på psykiatriområdet i løbet af 2013/14, hvilket giver en besparelse på ca. 2 mio. kr. i 2014 og overslagsår. Forudsætningen er at det lykkedes at finde udslusningsboliger/egnede boliger til de udvalgte borgere. For at kunne gennemføre 4-5 hjemtagelser, bør der tilsvarende afsættes kr. til ansættelse af en social mentor/udslusningskoordinator, der skal varetage udslusningen samt de nye krav jf. FØP reformen 11

12 Inspirationskatalog budget Frit valg priser Social- og Sundhedsudvalget Bevillings-/Budgetområde B , Hjemmehjælp Sundhed og Ældre Sundhed og Ældre Funktionsområde SÆ-02 Dato 27/ Per Tostenæs Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Der forventes en besparelse på Frit Valg, da forudsætningen for prisberegningen er ændret. Dette betyder at kommunen selv kan fastsætte prisen, med udgangspunkt i visiteret tid og ikke leveret tid. 12

13 Inspirationskatalog budget Strukturændringer i Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget Bevillings-/Budgetområde B Kommunal tandpleje Sundhed og Ældre Tandplejen Funktionsområde SÆ-05 Dato 27/ Indenfor servicerammen I alt ,4-0,4-0,4-0,4 Samlede fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde 14,2 14,2 14,2 14,2 på bevillings-/budgetområde, tager udgangspunkt i personaleoversigt 2012 som den fremgår af regnskab Det foreslås at serviceklinikkerne nedlægges. Fremover skal al form profylakse og tandbehandling foregå på Strandgårdsskolen. Det vil betyde, at der på enkelte skoler vil blive frigjort arealer til anden brug. 13

14 Inspirationskatalog budget Reduktion i pulje til rådgivning og særlig støtte til børn og unge Social- og Sundhedsudvalget Bevillings-/Budgetområde B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge Familiecentret Familiecentret Funktionsområde xxxx FC-02 Dato 25/ Flemming Bøchmann Andersen Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Minustegn (-) angiver mindreudgift / merindtægt eller personalereduktion. Der er i budget indarbejdet udgifter for 3 mio. kr. yderligere til rådgivning og særlig støtte til børn og unge. Dette beløb er teknisk placeret som en pulje, under Social- og Sundhedsdirektøren, og der føres særskilt regnskab med beløbets anvendelse. Dette forslag medfører, at denne pulje reduceres til 2,5 mio.kr. Samtidig er det forventet, at en nuværende udgift på 2 mio. kr. bibeholdes i Familiecentret, selvom de unge der modtager ydelsen fylder 18 år, og dermed overgår til voksenområdet. Den forebyggende indsats reduceres svarende til en halv million kr. i Familiecentret. Reduktionen kan gennemføres fra 1. januar. Der vil ingen personalemæssige konsekvenser være i Ishøj Kommune. Der vil være tale om en reduktion i antallet af ydelser, der bliver købt ude i Byen. 14

15 Inspirationskatalog budget Videreførelse af elementer fra projektet Virksomheden i Vejleåparken. Økonomiudvalget Bevillings-/Budgetområde B Direktionscenteret Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse Funktionsområde DC-01 Dato 1/ Jonas Mannov Indenfor servicerammen I alt Fastholdelse antal fuldtidsansatte 1,5 1,5 1,5 1,5 på bevillings-/budgetområde 4, Beskrivelse af ændringen: Ishøj Kommune har i perioden 1. maj 2010 til 30. april 2014 drevet projektet Virksomheden i Vejleåparken, hvis formål er, at give unge kriminalitetstruede og kriminelle støtte til at etablere sig på arbejdsmarkedet gennem et mentorstøttet fritidsjob. Projektet har spillet en afgørende rolle i at involvere det lokale erhvervsliv i arbejdet med at forebygge kriminalitet. Aktuelt er 44 unge under 18, der er vurderet kriminalitetstruede (nogle allerede med plet på straffeattesten) i fritidsjob via projektet og endnu flere er nu overgået til helt normale ansættelsesvilkår i det lokale erhvervsliv. Vi har for nyligt åbnet op for at tage unge over 18 år ind i projektet. 26 unge over 18 er nu i fritidsjob via projektet, alle med alvorlige pletter på straffeattesten. Finansieringen af projektet kommer fra en pulje under det daværende Indenrigs- og Socialministerium, og har i alt været 16,5 mio. kr. over den fireårige projektperiode. Det er Tryghed og Kriminalitetsforebyggelses vurdering, at de positive samarbejdsrelationer med det lokale erhvervsliv og særlige faglige kompetencer, der er opbygget i projektperioden ikke kan videreføres i tilstrækkeligt omfang, når projektperioden udløber, medmindre der afsættes driftsmidler hertil. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til at videreføre projektet. Dette indebærer ansættelse af to ungekonsulenter, der skal arbejde opsøgende i forhold til kriminelle og alvorligt kriminalitetstruede unge, der har behov for hjælp til at få en fod indenfor på arbejdsmarkeder i form af praktikplads eller fritidsjob. Ungekonsulenterne har ligeledes til opgave at vedligeholde og styrke relationer til det lokale erhvervsliv. Projektledelsen er i projektperioden reduce- 1 Projektmidlerne løber frem til 30. april 2014, hvorfor der kun er behov for finansiering i otte måneder i

16 ret fra en fuldtidsstilling til en halvtidsstilling. Projektledelsen vurderes fremadrettet kun at kræve et kvart årsværk, da projektet skaleres ned i forhold til den nuværende eksterne finansiering. Udover udgifterne til løn, indgår der i mindre omfang midler til frikøb af erhvervsmentorer på lokale virksomheder i den beskrevne driftsramme. 16

17 Inspirationskatalog budget Oprettelse af hospicelignende pladser Social- og Sundhedsudvalget Bevillings-/Budgetområde B , Plejecentre Sundhed og Ældre Torsbo Funktionsområde?? SÆ-06 Dato 27/ Per Tostenæs Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde 3,34 3,34 3,34 Beskrivelse af ændringen: Der er udarbejdet forslag til oprettelse af 2 hospicelignende pladser på Torsbo. Der er udarbejdet notat om ovenstående hvilket vedlægges. 17

18 Teknisk Korrektion Bevillings-/Budgetområde Funktionsområde BS-03 Dato 25/ Helle Madsen Inspirationskatalog budget Jobcenter: Ressourceforløb og tilbud til unge kontanthjælpsmodtagere Social- og Sundhedsudvalget B Dagpenge / B Ressourceforløb / B Løntilskud / B beskæftigelsesindsats Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Dagpenge / Løntilskud / Ressourceforløb / Beskæftigelsesindsats Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Teknisk korrektion Det administrative budgetforslag indeholder de budgetforudsætninger som er modtaget fra Jobcentret. Det er den administrative vurdering, at der alene er foretaget en fremskrivning af budgetterne fra tidligere år, dog korrigeret med lovændringer f.eks. kontanthjælpsreformen. Kontanthjælpsmodtagere Administrationen vurderer, at det er muligt at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der er pt. ca. 890 og det bør være muligt at flytte 24 til selvforsørgelse ved en løbende opfølgning overfor borgere også i forbindelse med projektet: Brug for alle. Det bør være muligt at nedbringe ydelserne med 2,0 mio.kr. netto. Jobcenteret anmodes om at redegøre for hvilke initiativer der skal iværksættes. Ressourceforløb Ressourceforløb gennemføres for tungere ydelsesmodtagere indenfor sygedagpenge eller kontanthjælpsområdet, herunder tidligere borgere der kunne tilkendes førtidspension. Det er den administrative vurdering at der er afsat et urealistisk højt budget til gennemførelsen af ressourceforløb. 18

19 Modtagere af ressourceforløb er jo kendte borgere som enten er på sygedagpenge eller kontanthjælp eller som noget nyt udfaldstruede A-kasse ledige. Besparelsen skønnes at være på 3,0 mio.kr. og anvendes (mod forventning) der flere midler end det afsatte budget vil det modsat have effekt på den ydelse borgerne allere modtager (excl. A-kasse ledige). Resultattilskud Opfølgningen på integrationsindsatsen forventes at være på 2011 niveau, og der dermed kan indtægterne øges med 0,5 mio.kr. Jobcentret har anvendt 2012 regnskabet som udgangspunkt for 2014 vurderingerne. Administrationen bemærker, at 2012 har været et usædvanligt år i forhold til et udsædvanligt lavt niveau på resultattilskud. Tages i stedet udgangspunkt i 2011 regnskabet betyder det en merindtægt på 0,5 mio.kr. i forhold til den nuværende budgetforudsætning for Seniorjob Jobcentret forventer en tilgang på 35 helårspersoner i Det er administrationens vurdering at en omlægning af lovgivningen (uddannelse og 60/80% ledighedsydelse) og en øget indsats vil kunne reducere antallet med 5 personer, svarende til en nettobesparelse på 0,770 mio.kr. Indsatsen vurderes at være realistisk. Kontanthjælpsreform Kontanthjælpsreformen er indarbejdet med de skøn der er fra ministerierne. Beskæftigelsesindsatsen i 2014 er af Jobcentret væsentlig højere i 2014 end 2015 og flerårene. Det er administrationens vurdering at det ikke er realistisk at der vil blive igangsat så mange ekstra aktiveringer allerede i Vurderingen er at niveauet nærmer sig ministeriets skøn for overslagsårene. En langsommere igangsætning niveaumæssigt som medfører besparelse på 1,554 mio.kr. Det skønnes ikke at give konsekvenser. 19

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På et overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi Økonomien i et refusionssystem Nyt refusionssystem og effektiv indsats på overfor personer på langvarig offentlig forsørgelse herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget 24. oktober 2013 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Møde: 24. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Sundhedscentret Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter 105 Meddelelser 3 106 Nøgletal 3 107 Indførelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionsforslag 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension Fra 1. januar 2013 er der nye regler om førtids pension Er du syg og overvejer førtidspension efter 1. januar 2013, gælder de nye regler Du er under 40 år Du kan som hovedregel ikke få førtidspension,

Læs mere