Direktionscenter - Økonomi. Revideret Inspirationskatalog (nr. 3) 6. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionscenter - Økonomi. Revideret Inspirationskatalog (nr. 3) 6. september 2013"

Transkript

1 Direktionscenter - Økonomi Revideret Inspirationskatalog (nr. 3) 6. september 2013 Budget september 2013

2 2

3 INSPIRATIONSKATALOG BUDGET september 2013 Hele kr. Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt Nr. Inspirationsforslag BUDGETREDUKTIONER Økonomi- og Planudvalget B Kommunale ejendomme, Forsikringer KE-01 Besparelse fra 2015 ved nyt forsikringsudbud i B Arbejdsmarkedsforanstaltninger BS-02 Jobcenter - Virksomhedskontrakter og tilbud unge kontanthjælpsmodtagere Børne- og Undervisningsudvalget B Skoler, Driftsteder CBU-02 Nedsættelse af åbningstid i kommunens sfo'er med ½ time om ugen B Dagtilbud, Fællesudgifter og -indtægter CBU-06 Udfasning af aktiviteter i sygefraværsprojektet i dagtilbud og sfo'er CBU-06 Forældrebetaling, mindreindtægt B Dagtilbud, Driftsteder CBU-04 Nedsættelse af åbningstid i kommunens dagtilbud fra 52 til 51½ timer om ugen CBU-04 Forældrebetaling, mindreindtægt Kultur- og integrationsudvalget B Kultur og Fritid KF-01 Rammebesparelse Social- og Sundhedsudvalget B Det specialiserede område, Botilbud for voksne BS-01 Socialpsyk. hjemtagelse til egen kommune B Sundheds- og Ældreområdet, Hjemmehjælp SÆ-02 Frit valg priser B Sundheds- og Ældreområdet, Kommunal tandpleje SÆ-05 Strukturændringer i tandplejen B Børn og Unge, Rådgivning støtte børn og unge FC-02 Reduktion i pulje til rådgivning og særlig støtte til børn og unge BUDGETUDVIDELSER Budgetreduktioner I alt Økonomi- og Planudvalget B Centralfunktioner og puljer, Tryghed og kriminalitetsforebyggelse DC-01 Videreførsel af elementer fra projekt "Virksomheden i Vejleåparken" Social- og Sundhedsudvalget B Sundheds- og Ældreområdet, Plejecentre SÆ-06 Oprettelse af hospicelignende pladser TEKNISKE KORREKTIONER Budgetudvidelser I alt Økonomi- og Planudvalget B Arbejdsmarkedsforanstaltninger BS-03 Jobcenter - Reduktion i Ressourceforløb og Kontanthjælpsreform Tekniske korrektioner I alt

4 Inspirationskatalog budget Besparelse forsikring Økonomi- og planudvalget Bevillings-/budgetområde B Forsikringer Kommunale ejendomme KE-01 Dato Morten Clausen Peter Oriat Samlede budget på bevillings- /budgetområde Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Projektbeskrivelse: I forbindelse med udbud af kommunens forsikringsprogram i 2014 forventes en årlig besparelse på kr på ejendomsforsikringen fra Ishøj Kommune betaler i øjeblikket 20 gange så høj en præmie som gennemsnitskommunen, hvilket primært skyldes geografisk placering, dårligt skadesforløb samt mangelfuld og udokumenteret sikring. Der er fra 2013 skabt øget fokus på området med ansættelse af en risikokoordinator og nedsættelse af en sikringsgruppe, der har til formål at prioritere og kvalificere alle fremtidige sikringstiltag. Ved at dokumentere overfor bydende selskaber at Ishøj Kommune har viljen og evnen til at arbejde i den rigtige retning forventes omhandlede besparelse. 4

5 Bevillings-/Budgetområde Funktionsområde BS-02 Dato 25/ Helle Madsen Inspirationskatalog budget Jobcenter: Optimering af virksomhedskontrakten og tilbud til unge kontanthjælpsmodtagere Social- og Sundhedsudvalget B Dagpenge / B Ressourceforløb / B Løntilskud / B beskæftigelsesindsats Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Dagpenge / Løntilskud / Ressourceforløb / Beskæftigelsesindsats Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Med udgangspunkt i beskæftigelsesudvalgets drøftelser er det den administrative vurdering at der kan tilvejebringes besparelser på nedenstående områder. Da det er nødvendigt med en opfølgning er anbefalingen, at der alene fokuseres på 2014 budgettet; men tanken er at der skal være successivitet i indsatserne. Fra beskæftigelsesudvalgets mødesag 14 af 17. juni 2013 fremgår: Optimering af virksomhedskontakten: Der skal etableres virksomhedsnetværk med nichebeskæftigelse så unge eller målgruppen af borgere med svært nedsat funktionsevne kan rummes på arbejdsmarkedet. Der tænkes i den forbindelse i øget samarbejde med boligselskaber i Ishøj samt botilbuddet Kløverengen, samtidig med, at der overvejes en ændring af brugen af den nuværende 103 i serviceloven til også at omfatte beskæftigelseslovgivningen. Denne optimering skal sikre at der er mulighed for at afklare/afprøve arbejdsevnen hos borgere der tidligere blev tilkendt førtidspension. 5

6 Etableringen af virksomhedsnetværket vil derfor på lidt længere sigt være medvirkende til, at forebygge at borgere er på langvarig offentlig forsørgelse. Det er ikke vurderingen at der er konkrete besparelser i 2014 ved indsatsen men på lidt længere sigt. Der skal foretages evaluering eller opgørelse pr. 30. juni 2014 og evt. videre (positive) konsekvenser vil kunne indgå i budgetdrøftelserne september 2014 og dermed indgå i budget Fra beskæftigelsesudvalgets mødesag 14 af 17. juni 2013 fremgår: Tilbudsvifte for unge kontanthjælpsmodtagere: Der er pt. ved at blive udarbejdet et tilbudskatalog, hvori det fremgår hvilke tilbud der er til unge kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, 2 og 3. Kataloget rummer beskæftigelses- og socialtilbud. Sideløbende hermed kortlægges det, hvilke tilbud der mangler til målgruppen. Forslag til fokusområder drøftes i Ad Hoc Beskæftigelsesudvalget. Drøftelserne vil danne udgangspunkt for notat om indsatser på beskæftigelsesområdet. Notatet vil foreligge i løbet af sommeren 2013, og vil indgå som del af den kommende budgetvedtagelse. Der er tale om jobparate kontanthjælpsmodtagere. I gruppen er der ca. 450 borgere. Det er den administrative vurdering, at det at få et forløb på igennem et forløb i l a 2014 til at blive selvforsørgende enten ved uddannelse, beskæftigelse eller læreplads er en overkommelig opgave. Jobcentret anmodes om at udarbejde en samlet plan for hvorledes Jobcentret agter at gennemføre tiltagene og samtidig opstille effektmål for indsatsen. Det vurderes muligt om end optimistisk men dog realistisk at der ved selvforsøgelse kan opnås en besparelse svarende til 3,0 mio.kr. i Af forsigtighedsgrunde medtages effekten ikke i overslagsårene

7 Inspirationskatalog budget Nedsættelse af åbningstid i kommunens sfo er med ½ time om ugen. Børne- og Undervisningsudvalget Bevillings-/Budgetområde B er for Børn og Undervisning Alle sfo er Funktionsområde CBU-02 Dato 24/ Ann Møller Nielsen Indenfor servicerammen I alt ,9-0,9-0,9-0,9 på bevillings-/budgetområde på bevillings-/budgetområde, tager udgangspunkt i personaleoversigt 2012 som den fremgår af regnskab Nedsættelse af sfo ernes åbningstid med ½ time om ugen, med fastholdelse af den nuværende forældrebetaling, således at sfo erne lukker kl om fredagen. Sfo1 vil med reduceringen i åbningstiden gå fra 1572 årlige åbningstimer til 1547 årlige åbningstimer Sfo2 vil med reduceringen i åbningstiden gå fra 1103 årlige åbningstimer til 1079 årlige åbningstimer. Strandgårdskolens sfo har kortere åbningstid grundet helhedsskolen. Strandgårdskolens sfo1 vil med reduceringen i åbningstiden gå fra 1119 årlige åbningstimer til 1094 årlige åbningstimer. Sfo2 vil gå fra 559 årlige åbningstimer til 535 årlige åbningstimer. Der er i beregningen taget højde for ændring nr. CBU-03. 7

8 Inspirationskatalog budget Udfasning af aktiviteter i sygefraværsprojektet i dagtilbud og sfo er Børne- og Undervisningsudvalget Bevillings-/Budgetområde B for Børn og Undervisning for Børn og Undervisning Funktionsområde CBU-06 Dato Ann Møller Nielsen Indenfor servicerammen dagtilbud Forældrebetaling mindreindtægt I alt pædagoger/medhjælpere: Samlede fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde Beskrivelse af ændringen: Udfasning af aktiviteter i sygefraværsprojektet i dagtilbud og sfo er. Ishøj Kommune havde i 2011 landets højeste sygefravær i dagtilbud og sfo er. Derfor blev det besluttet, at iværksætte et projekt, der skal nedbringe sygefraværet i kommunens dagtilbud og sfo er. Til projektets aktiviteter i dagtilbuddene blev der i budget 2013 afsat kr. fra regeringspuljen til Bedre kvalitet i dagtilbud. Projektets aktiviteter løber til og med 2014, hvorefter det evalueres. Konsekvensen af forslaget er, at dagtilbuddenes andel af regeringspuljen til Bedre kvalitet i dagtilbud reduceres. En reducering af projektmidlerne vil betyde en sænkning af bruttodriftsudgiften hvilket kan betyde en sænkning af forældrebetalingen som max må udgøre 25 %. 8

9 Inspirationskatalog budget Nedsættelse af åbningstid i kommunens dagtilbud fra 52 til 51½ timer om ugen. Børne- og Undervisningsudvalget Bevillings-/Budgetområde B for Børn og Undervisning Alle daginstitutioner Funktionsområde CBU-04 Dato Ann Møller Nielsen Indenfor servicerammen dagtilbud Forældrebetaling mindreindtægt I alt pædagoger/medhjælpere -2/2,5-2/2,5-2/2,5-2/2,5 på bevillings-/budgetområde på bevillings-/budgetområde, tager udgangspunkt i personaleoversigt 2012 som den fremgår af regnskab det angivne antal fuldtidsansatte vedrører pædagoger (inkl. afdelingsledere) og pædagogmedhjælpere omregnet til fuldtidsansatte. Studerende og vikarer er ikke medregnet. Beskrivelse af ændringen: Med virkning fra 1. januar 2013 blev åbningstiden i kommunens daginstitutioner nedsat fra 52½ til 52 timer om ugen (vedtaget i forbindelse med budget 2013). Nærværende ændringen vil betyde en yderligere nedsættelse af åbningstiden med ½ time fra 52 til 51½ timer om ugen. Beregningen tager udgangspunkt i børnenormeringen for Nedsættelse af åbningstiden vil betyde en sænkning af bruttodriftsudgiften hvilket kan betyde en sænkning af forældrebetalingen som max må udgøre 25 %. 9

10 Inspirationskatalog budget Rammebesparelse Området for kultur Kultur- og Integrationsudvalget Bevillings-/Budgetområde B Området for kultur Området for kultur Funktionsområde Området for kultur KF-01 Dato John Romlund Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Rammebesparelse der udmøntes indenfor udvalgets område, f.eks. parkunderholdning. 10

11 Inspirationskatalog budget Socialpsykiatri: Hjemtagelse til egen kommune Social- og Sundhedsudvalget Bevillings-/Budgetområde B Botilbud for voksne / B Socialpædagogisk vejledning Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Funktionsområde / XG (botilbud) / (soc. pæd. vejledning) BS-01 Dato 23/ Thomas Paulsen/Helle Madsen Indenfor servicerammen Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde 11,4 11,4 11,4 11,4 på bevillings-/budgetområde, tager udgangspunkt i personaleoversigt 2012 som den fremgår af regnskab Beskrivelse af ændringen: Ved en stram revisitation forventer Borger- og Socialservice at kunne hjemtage 4 til 5 borgere på psykiatriområdet i løbet af 2013/14, hvilket giver en besparelse på ca. 2 mio. kr. i 2014 og overslagsår. Forudsætningen er at det lykkedes at finde udslusningsboliger/egnede boliger til de udvalgte borgere. For at kunne gennemføre 4-5 hjemtagelser, bør der tilsvarende afsættes kr. til ansættelse af en social mentor/udslusningskoordinator, der skal varetage udslusningen samt de nye krav jf. FØP reformen 11

12 Inspirationskatalog budget Frit valg priser Social- og Sundhedsudvalget Bevillings-/Budgetområde B , Hjemmehjælp Sundhed og Ældre Sundhed og Ældre Funktionsområde SÆ-02 Dato 27/ Per Tostenæs Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Der forventes en besparelse på Frit Valg, da forudsætningen for prisberegningen er ændret. Dette betyder at kommunen selv kan fastsætte prisen, med udgangspunkt i visiteret tid og ikke leveret tid. 12

13 Inspirationskatalog budget Strukturændringer i Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget Bevillings-/Budgetområde B Kommunal tandpleje Sundhed og Ældre Tandplejen Funktionsområde SÆ-05 Dato 27/ Indenfor servicerammen I alt ,4-0,4-0,4-0,4 Samlede fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde 14,2 14,2 14,2 14,2 på bevillings-/budgetområde, tager udgangspunkt i personaleoversigt 2012 som den fremgår af regnskab Det foreslås at serviceklinikkerne nedlægges. Fremover skal al form profylakse og tandbehandling foregå på Strandgårdsskolen. Det vil betyde, at der på enkelte skoler vil blive frigjort arealer til anden brug. 13

14 Inspirationskatalog budget Reduktion i pulje til rådgivning og særlig støtte til børn og unge Social- og Sundhedsudvalget Bevillings-/Budgetområde B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge Familiecentret Familiecentret Funktionsområde xxxx FC-02 Dato 25/ Flemming Bøchmann Andersen Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Minustegn (-) angiver mindreudgift / merindtægt eller personalereduktion. Der er i budget indarbejdet udgifter for 3 mio. kr. yderligere til rådgivning og særlig støtte til børn og unge. Dette beløb er teknisk placeret som en pulje, under Social- og Sundhedsdirektøren, og der føres særskilt regnskab med beløbets anvendelse. Dette forslag medfører, at denne pulje reduceres til 2,5 mio.kr. Samtidig er det forventet, at en nuværende udgift på 2 mio. kr. bibeholdes i Familiecentret, selvom de unge der modtager ydelsen fylder 18 år, og dermed overgår til voksenområdet. Den forebyggende indsats reduceres svarende til en halv million kr. i Familiecentret. Reduktionen kan gennemføres fra 1. januar. Der vil ingen personalemæssige konsekvenser være i Ishøj Kommune. Der vil være tale om en reduktion i antallet af ydelser, der bliver købt ude i Byen. 14

15 Inspirationskatalog budget Videreførelse af elementer fra projektet Virksomheden i Vejleåparken. Økonomiudvalget Bevillings-/Budgetområde B Direktionscenteret Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse Funktionsområde DC-01 Dato 1/ Jonas Mannov Indenfor servicerammen I alt Fastholdelse antal fuldtidsansatte 1,5 1,5 1,5 1,5 på bevillings-/budgetområde 4, Beskrivelse af ændringen: Ishøj Kommune har i perioden 1. maj 2010 til 30. april 2014 drevet projektet Virksomheden i Vejleåparken, hvis formål er, at give unge kriminalitetstruede og kriminelle støtte til at etablere sig på arbejdsmarkedet gennem et mentorstøttet fritidsjob. Projektet har spillet en afgørende rolle i at involvere det lokale erhvervsliv i arbejdet med at forebygge kriminalitet. Aktuelt er 44 unge under 18, der er vurderet kriminalitetstruede (nogle allerede med plet på straffeattesten) i fritidsjob via projektet og endnu flere er nu overgået til helt normale ansættelsesvilkår i det lokale erhvervsliv. Vi har for nyligt åbnet op for at tage unge over 18 år ind i projektet. 26 unge over 18 er nu i fritidsjob via projektet, alle med alvorlige pletter på straffeattesten. Finansieringen af projektet kommer fra en pulje under det daværende Indenrigs- og Socialministerium, og har i alt været 16,5 mio. kr. over den fireårige projektperiode. Det er Tryghed og Kriminalitetsforebyggelses vurdering, at de positive samarbejdsrelationer med det lokale erhvervsliv og særlige faglige kompetencer, der er opbygget i projektperioden ikke kan videreføres i tilstrækkeligt omfang, når projektperioden udløber, medmindre der afsættes driftsmidler hertil. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til at videreføre projektet. Dette indebærer ansættelse af to ungekonsulenter, der skal arbejde opsøgende i forhold til kriminelle og alvorligt kriminalitetstruede unge, der har behov for hjælp til at få en fod indenfor på arbejdsmarkeder i form af praktikplads eller fritidsjob. Ungekonsulenterne har ligeledes til opgave at vedligeholde og styrke relationer til det lokale erhvervsliv. Projektledelsen er i projektperioden reduce- 1 Projektmidlerne løber frem til 30. april 2014, hvorfor der kun er behov for finansiering i otte måneder i

16 ret fra en fuldtidsstilling til en halvtidsstilling. Projektledelsen vurderes fremadrettet kun at kræve et kvart årsværk, da projektet skaleres ned i forhold til den nuværende eksterne finansiering. Udover udgifterne til løn, indgår der i mindre omfang midler til frikøb af erhvervsmentorer på lokale virksomheder i den beskrevne driftsramme. 16

17 Inspirationskatalog budget Oprettelse af hospicelignende pladser Social- og Sundhedsudvalget Bevillings-/Budgetområde B , Plejecentre Sundhed og Ældre Torsbo Funktionsområde?? SÆ-06 Dato 27/ Per Tostenæs Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde 3,34 3,34 3,34 Beskrivelse af ændringen: Der er udarbejdet forslag til oprettelse af 2 hospicelignende pladser på Torsbo. Der er udarbejdet notat om ovenstående hvilket vedlægges. 17

18 Teknisk Korrektion Bevillings-/Budgetområde Funktionsområde BS-03 Dato 25/ Helle Madsen Inspirationskatalog budget Jobcenter: Ressourceforløb og tilbud til unge kontanthjælpsmodtagere Social- og Sundhedsudvalget B Dagpenge / B Ressourceforløb / B Løntilskud / B beskæftigelsesindsats Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Dagpenge / Løntilskud / Ressourceforløb / Beskæftigelsesindsats Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Teknisk korrektion Det administrative budgetforslag indeholder de budgetforudsætninger som er modtaget fra Jobcentret. Det er den administrative vurdering, at der alene er foretaget en fremskrivning af budgetterne fra tidligere år, dog korrigeret med lovændringer f.eks. kontanthjælpsreformen. Kontanthjælpsmodtagere Administrationen vurderer, at det er muligt at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der er pt. ca. 890 og det bør være muligt at flytte 24 til selvforsørgelse ved en løbende opfølgning overfor borgere også i forbindelse med projektet: Brug for alle. Det bør være muligt at nedbringe ydelserne med 2,0 mio.kr. netto. Jobcenteret anmodes om at redegøre for hvilke initiativer der skal iværksættes. Ressourceforløb Ressourceforløb gennemføres for tungere ydelsesmodtagere indenfor sygedagpenge eller kontanthjælpsområdet, herunder tidligere borgere der kunne tilkendes førtidspension. Det er den administrative vurdering at der er afsat et urealistisk højt budget til gennemførelsen af ressourceforløb. 18

19 Modtagere af ressourceforløb er jo kendte borgere som enten er på sygedagpenge eller kontanthjælp eller som noget nyt udfaldstruede A-kasse ledige. Besparelsen skønnes at være på 3,0 mio.kr. og anvendes (mod forventning) der flere midler end det afsatte budget vil det modsat have effekt på den ydelse borgerne allere modtager (excl. A-kasse ledige). Resultattilskud Opfølgningen på integrationsindsatsen forventes at være på 2011 niveau, og der dermed kan indtægterne øges med 0,5 mio.kr. Jobcentret har anvendt 2012 regnskabet som udgangspunkt for 2014 vurderingerne. Administrationen bemærker, at 2012 har været et usædvanligt år i forhold til et udsædvanligt lavt niveau på resultattilskud. Tages i stedet udgangspunkt i 2011 regnskabet betyder det en merindtægt på 0,5 mio.kr. i forhold til den nuværende budgetforudsætning for Seniorjob Jobcentret forventer en tilgang på 35 helårspersoner i Det er administrationens vurdering at en omlægning af lovgivningen (uddannelse og 60/80% ledighedsydelse) og en øget indsats vil kunne reducere antallet med 5 personer, svarende til en nettobesparelse på 0,770 mio.kr. Indsatsen vurderes at være realistisk. Kontanthjælpsreform Kontanthjælpsreformen er indarbejdet med de skøn der er fra ministerierne. Beskæftigelsesindsatsen i 2014 er af Jobcentret væsentlig højere i 2014 end 2015 og flerårene. Det er administrationens vurdering at det ikke er realistisk at der vil blive igangsat så mange ekstra aktiveringer allerede i Vurderingen er at niveauet nærmer sig ministeriets skøn for overslagsårene. En langsommere igangsætning niveaumæssigt som medfører besparelse på 1,554 mio.kr. Det skønnes ikke at give konsekvenser. 19

Revideret Inspirationskatalog (nr. 4*) 17. september 2013. Budget 2014 2017

Revideret Inspirationskatalog (nr. 4*) 17. september 2013. Budget 2014 2017 Direktionscenter - Økonomi Revideret Inspirationskatalog (nr. 4*) 17. september 2013 Budget 2014 2017 *Forslagene i inspirationskatalog nr. 4 indgår som en del af budgetforliget mellem Socialdemokraterne,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bevillingsområderne på arbejdsmarkedsområdet/socialudvalget er blevet ændret i henhold til konstitueringsaftalen. Det betyder dels, at en del af de tidligere arbejdsmarkedsudvalgs

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr. Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015 1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 101 Projektnavn Strategisk integrationsindsats Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 054660 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Jobcenteret Tværgående områder

Jobcenteret Tværgående områder Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. Budgetmæssige konsekvenser for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse, Ydelsescentret samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

Udvalg: Politisk koordination og økonomi: Tilpasning af personalebehov i jobcentret som følge af nye/udvidede opgaver

Udvalg: Politisk koordination og økonomi: Tilpasning af personalebehov i jobcentret som følge af nye/udvidede opgaver Oversigt over poster, der foreslås indarbejdet i budgetoplægget På baggrund af en gennemgang af forhold, der kan påvirke budget 2016, er der foretaget en opdeling i tre kategorier: 1. Foreslås indarbejdet

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Udvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere