Direktionscenter - Økonomi. Revideret Inspirationskatalog (nr. 3) 6. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionscenter - Økonomi. Revideret Inspirationskatalog (nr. 3) 6. september 2013"

Transkript

1 Direktionscenter - Økonomi Revideret Inspirationskatalog (nr. 3) 6. september 2013 Budget september 2013

2 2

3 INSPIRATIONSKATALOG BUDGET september 2013 Hele kr. Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt Nr. Inspirationsforslag BUDGETREDUKTIONER Økonomi- og Planudvalget B Kommunale ejendomme, Forsikringer KE-01 Besparelse fra 2015 ved nyt forsikringsudbud i B Arbejdsmarkedsforanstaltninger BS-02 Jobcenter - Virksomhedskontrakter og tilbud unge kontanthjælpsmodtagere Børne- og Undervisningsudvalget B Skoler, Driftsteder CBU-02 Nedsættelse af åbningstid i kommunens sfo'er med ½ time om ugen B Dagtilbud, Fællesudgifter og -indtægter CBU-06 Udfasning af aktiviteter i sygefraværsprojektet i dagtilbud og sfo'er CBU-06 Forældrebetaling, mindreindtægt B Dagtilbud, Driftsteder CBU-04 Nedsættelse af åbningstid i kommunens dagtilbud fra 52 til 51½ timer om ugen CBU-04 Forældrebetaling, mindreindtægt Kultur- og integrationsudvalget B Kultur og Fritid KF-01 Rammebesparelse Social- og Sundhedsudvalget B Det specialiserede område, Botilbud for voksne BS-01 Socialpsyk. hjemtagelse til egen kommune B Sundheds- og Ældreområdet, Hjemmehjælp SÆ-02 Frit valg priser B Sundheds- og Ældreområdet, Kommunal tandpleje SÆ-05 Strukturændringer i tandplejen B Børn og Unge, Rådgivning støtte børn og unge FC-02 Reduktion i pulje til rådgivning og særlig støtte til børn og unge BUDGETUDVIDELSER Budgetreduktioner I alt Økonomi- og Planudvalget B Centralfunktioner og puljer, Tryghed og kriminalitetsforebyggelse DC-01 Videreførsel af elementer fra projekt "Virksomheden i Vejleåparken" Social- og Sundhedsudvalget B Sundheds- og Ældreområdet, Plejecentre SÆ-06 Oprettelse af hospicelignende pladser TEKNISKE KORREKTIONER Budgetudvidelser I alt Økonomi- og Planudvalget B Arbejdsmarkedsforanstaltninger BS-03 Jobcenter - Reduktion i Ressourceforløb og Kontanthjælpsreform Tekniske korrektioner I alt

4 Inspirationskatalog budget Besparelse forsikring Økonomi- og planudvalget Bevillings-/budgetområde B Forsikringer Kommunale ejendomme KE-01 Dato Morten Clausen Peter Oriat Samlede budget på bevillings- /budgetområde Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Projektbeskrivelse: I forbindelse med udbud af kommunens forsikringsprogram i 2014 forventes en årlig besparelse på kr på ejendomsforsikringen fra Ishøj Kommune betaler i øjeblikket 20 gange så høj en præmie som gennemsnitskommunen, hvilket primært skyldes geografisk placering, dårligt skadesforløb samt mangelfuld og udokumenteret sikring. Der er fra 2013 skabt øget fokus på området med ansættelse af en risikokoordinator og nedsættelse af en sikringsgruppe, der har til formål at prioritere og kvalificere alle fremtidige sikringstiltag. Ved at dokumentere overfor bydende selskaber at Ishøj Kommune har viljen og evnen til at arbejde i den rigtige retning forventes omhandlede besparelse. 4

5 Bevillings-/Budgetområde Funktionsområde BS-02 Dato 25/ Helle Madsen Inspirationskatalog budget Jobcenter: Optimering af virksomhedskontrakten og tilbud til unge kontanthjælpsmodtagere Social- og Sundhedsudvalget B Dagpenge / B Ressourceforløb / B Løntilskud / B beskæftigelsesindsats Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Dagpenge / Løntilskud / Ressourceforløb / Beskæftigelsesindsats Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Med udgangspunkt i beskæftigelsesudvalgets drøftelser er det den administrative vurdering at der kan tilvejebringes besparelser på nedenstående områder. Da det er nødvendigt med en opfølgning er anbefalingen, at der alene fokuseres på 2014 budgettet; men tanken er at der skal være successivitet i indsatserne. Fra beskæftigelsesudvalgets mødesag 14 af 17. juni 2013 fremgår: Optimering af virksomhedskontakten: Der skal etableres virksomhedsnetværk med nichebeskæftigelse så unge eller målgruppen af borgere med svært nedsat funktionsevne kan rummes på arbejdsmarkedet. Der tænkes i den forbindelse i øget samarbejde med boligselskaber i Ishøj samt botilbuddet Kløverengen, samtidig med, at der overvejes en ændring af brugen af den nuværende 103 i serviceloven til også at omfatte beskæftigelseslovgivningen. Denne optimering skal sikre at der er mulighed for at afklare/afprøve arbejdsevnen hos borgere der tidligere blev tilkendt førtidspension. 5

6 Etableringen af virksomhedsnetværket vil derfor på lidt længere sigt være medvirkende til, at forebygge at borgere er på langvarig offentlig forsørgelse. Det er ikke vurderingen at der er konkrete besparelser i 2014 ved indsatsen men på lidt længere sigt. Der skal foretages evaluering eller opgørelse pr. 30. juni 2014 og evt. videre (positive) konsekvenser vil kunne indgå i budgetdrøftelserne september 2014 og dermed indgå i budget Fra beskæftigelsesudvalgets mødesag 14 af 17. juni 2013 fremgår: Tilbudsvifte for unge kontanthjælpsmodtagere: Der er pt. ved at blive udarbejdet et tilbudskatalog, hvori det fremgår hvilke tilbud der er til unge kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, 2 og 3. Kataloget rummer beskæftigelses- og socialtilbud. Sideløbende hermed kortlægges det, hvilke tilbud der mangler til målgruppen. Forslag til fokusområder drøftes i Ad Hoc Beskæftigelsesudvalget. Drøftelserne vil danne udgangspunkt for notat om indsatser på beskæftigelsesområdet. Notatet vil foreligge i løbet af sommeren 2013, og vil indgå som del af den kommende budgetvedtagelse. Der er tale om jobparate kontanthjælpsmodtagere. I gruppen er der ca. 450 borgere. Det er den administrative vurdering, at det at få et forløb på igennem et forløb i l a 2014 til at blive selvforsørgende enten ved uddannelse, beskæftigelse eller læreplads er en overkommelig opgave. Jobcentret anmodes om at udarbejde en samlet plan for hvorledes Jobcentret agter at gennemføre tiltagene og samtidig opstille effektmål for indsatsen. Det vurderes muligt om end optimistisk men dog realistisk at der ved selvforsøgelse kan opnås en besparelse svarende til 3,0 mio.kr. i Af forsigtighedsgrunde medtages effekten ikke i overslagsårene

7 Inspirationskatalog budget Nedsættelse af åbningstid i kommunens sfo er med ½ time om ugen. Børne- og Undervisningsudvalget Bevillings-/Budgetområde B er for Børn og Undervisning Alle sfo er Funktionsområde CBU-02 Dato 24/ Ann Møller Nielsen Indenfor servicerammen I alt ,9-0,9-0,9-0,9 på bevillings-/budgetområde på bevillings-/budgetområde, tager udgangspunkt i personaleoversigt 2012 som den fremgår af regnskab Nedsættelse af sfo ernes åbningstid med ½ time om ugen, med fastholdelse af den nuværende forældrebetaling, således at sfo erne lukker kl om fredagen. Sfo1 vil med reduceringen i åbningstiden gå fra 1572 årlige åbningstimer til 1547 årlige åbningstimer Sfo2 vil med reduceringen i åbningstiden gå fra 1103 årlige åbningstimer til 1079 årlige åbningstimer. Strandgårdskolens sfo har kortere åbningstid grundet helhedsskolen. Strandgårdskolens sfo1 vil med reduceringen i åbningstiden gå fra 1119 årlige åbningstimer til 1094 årlige åbningstimer. Sfo2 vil gå fra 559 årlige åbningstimer til 535 årlige åbningstimer. Der er i beregningen taget højde for ændring nr. CBU-03. 7

8 Inspirationskatalog budget Udfasning af aktiviteter i sygefraværsprojektet i dagtilbud og sfo er Børne- og Undervisningsudvalget Bevillings-/Budgetområde B for Børn og Undervisning for Børn og Undervisning Funktionsområde CBU-06 Dato Ann Møller Nielsen Indenfor servicerammen dagtilbud Forældrebetaling mindreindtægt I alt pædagoger/medhjælpere: Samlede fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde Beskrivelse af ændringen: Udfasning af aktiviteter i sygefraværsprojektet i dagtilbud og sfo er. Ishøj Kommune havde i 2011 landets højeste sygefravær i dagtilbud og sfo er. Derfor blev det besluttet, at iværksætte et projekt, der skal nedbringe sygefraværet i kommunens dagtilbud og sfo er. Til projektets aktiviteter i dagtilbuddene blev der i budget 2013 afsat kr. fra regeringspuljen til Bedre kvalitet i dagtilbud. Projektets aktiviteter løber til og med 2014, hvorefter det evalueres. Konsekvensen af forslaget er, at dagtilbuddenes andel af regeringspuljen til Bedre kvalitet i dagtilbud reduceres. En reducering af projektmidlerne vil betyde en sænkning af bruttodriftsudgiften hvilket kan betyde en sænkning af forældrebetalingen som max må udgøre 25 %. 8

9 Inspirationskatalog budget Nedsættelse af åbningstid i kommunens dagtilbud fra 52 til 51½ timer om ugen. Børne- og Undervisningsudvalget Bevillings-/Budgetområde B for Børn og Undervisning Alle daginstitutioner Funktionsområde CBU-04 Dato Ann Møller Nielsen Indenfor servicerammen dagtilbud Forældrebetaling mindreindtægt I alt pædagoger/medhjælpere -2/2,5-2/2,5-2/2,5-2/2,5 på bevillings-/budgetområde på bevillings-/budgetområde, tager udgangspunkt i personaleoversigt 2012 som den fremgår af regnskab det angivne antal fuldtidsansatte vedrører pædagoger (inkl. afdelingsledere) og pædagogmedhjælpere omregnet til fuldtidsansatte. Studerende og vikarer er ikke medregnet. Beskrivelse af ændringen: Med virkning fra 1. januar 2013 blev åbningstiden i kommunens daginstitutioner nedsat fra 52½ til 52 timer om ugen (vedtaget i forbindelse med budget 2013). Nærværende ændringen vil betyde en yderligere nedsættelse af åbningstiden med ½ time fra 52 til 51½ timer om ugen. Beregningen tager udgangspunkt i børnenormeringen for Nedsættelse af åbningstiden vil betyde en sænkning af bruttodriftsudgiften hvilket kan betyde en sænkning af forældrebetalingen som max må udgøre 25 %. 9

10 Inspirationskatalog budget Rammebesparelse Området for kultur Kultur- og Integrationsudvalget Bevillings-/Budgetområde B Området for kultur Området for kultur Funktionsområde Området for kultur KF-01 Dato John Romlund Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Rammebesparelse der udmøntes indenfor udvalgets område, f.eks. parkunderholdning. 10

11 Inspirationskatalog budget Socialpsykiatri: Hjemtagelse til egen kommune Social- og Sundhedsudvalget Bevillings-/Budgetområde B Botilbud for voksne / B Socialpædagogisk vejledning Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Funktionsområde / XG (botilbud) / (soc. pæd. vejledning) BS-01 Dato 23/ Thomas Paulsen/Helle Madsen Indenfor servicerammen Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde 11,4 11,4 11,4 11,4 på bevillings-/budgetområde, tager udgangspunkt i personaleoversigt 2012 som den fremgår af regnskab Beskrivelse af ændringen: Ved en stram revisitation forventer Borger- og Socialservice at kunne hjemtage 4 til 5 borgere på psykiatriområdet i løbet af 2013/14, hvilket giver en besparelse på ca. 2 mio. kr. i 2014 og overslagsår. Forudsætningen er at det lykkedes at finde udslusningsboliger/egnede boliger til de udvalgte borgere. For at kunne gennemføre 4-5 hjemtagelser, bør der tilsvarende afsættes kr. til ansættelse af en social mentor/udslusningskoordinator, der skal varetage udslusningen samt de nye krav jf. FØP reformen 11

12 Inspirationskatalog budget Frit valg priser Social- og Sundhedsudvalget Bevillings-/Budgetområde B , Hjemmehjælp Sundhed og Ældre Sundhed og Ældre Funktionsområde SÆ-02 Dato 27/ Per Tostenæs Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Der forventes en besparelse på Frit Valg, da forudsætningen for prisberegningen er ændret. Dette betyder at kommunen selv kan fastsætte prisen, med udgangspunkt i visiteret tid og ikke leveret tid. 12

13 Inspirationskatalog budget Strukturændringer i Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget Bevillings-/Budgetområde B Kommunal tandpleje Sundhed og Ældre Tandplejen Funktionsområde SÆ-05 Dato 27/ Indenfor servicerammen I alt ,4-0,4-0,4-0,4 Samlede fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde 14,2 14,2 14,2 14,2 på bevillings-/budgetområde, tager udgangspunkt i personaleoversigt 2012 som den fremgår af regnskab Det foreslås at serviceklinikkerne nedlægges. Fremover skal al form profylakse og tandbehandling foregå på Strandgårdsskolen. Det vil betyde, at der på enkelte skoler vil blive frigjort arealer til anden brug. 13

14 Inspirationskatalog budget Reduktion i pulje til rådgivning og særlig støtte til børn og unge Social- og Sundhedsudvalget Bevillings-/Budgetområde B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge Familiecentret Familiecentret Funktionsområde xxxx FC-02 Dato 25/ Flemming Bøchmann Andersen Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Minustegn (-) angiver mindreudgift / merindtægt eller personalereduktion. Der er i budget indarbejdet udgifter for 3 mio. kr. yderligere til rådgivning og særlig støtte til børn og unge. Dette beløb er teknisk placeret som en pulje, under Social- og Sundhedsdirektøren, og der føres særskilt regnskab med beløbets anvendelse. Dette forslag medfører, at denne pulje reduceres til 2,5 mio.kr. Samtidig er det forventet, at en nuværende udgift på 2 mio. kr. bibeholdes i Familiecentret, selvom de unge der modtager ydelsen fylder 18 år, og dermed overgår til voksenområdet. Den forebyggende indsats reduceres svarende til en halv million kr. i Familiecentret. Reduktionen kan gennemføres fra 1. januar. Der vil ingen personalemæssige konsekvenser være i Ishøj Kommune. Der vil være tale om en reduktion i antallet af ydelser, der bliver købt ude i Byen. 14

15 Inspirationskatalog budget Videreførelse af elementer fra projektet Virksomheden i Vejleåparken. Økonomiudvalget Bevillings-/Budgetområde B Direktionscenteret Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse Funktionsområde DC-01 Dato 1/ Jonas Mannov Indenfor servicerammen I alt Fastholdelse antal fuldtidsansatte 1,5 1,5 1,5 1,5 på bevillings-/budgetområde 4, Beskrivelse af ændringen: Ishøj Kommune har i perioden 1. maj 2010 til 30. april 2014 drevet projektet Virksomheden i Vejleåparken, hvis formål er, at give unge kriminalitetstruede og kriminelle støtte til at etablere sig på arbejdsmarkedet gennem et mentorstøttet fritidsjob. Projektet har spillet en afgørende rolle i at involvere det lokale erhvervsliv i arbejdet med at forebygge kriminalitet. Aktuelt er 44 unge under 18, der er vurderet kriminalitetstruede (nogle allerede med plet på straffeattesten) i fritidsjob via projektet og endnu flere er nu overgået til helt normale ansættelsesvilkår i det lokale erhvervsliv. Vi har for nyligt åbnet op for at tage unge over 18 år ind i projektet. 26 unge over 18 er nu i fritidsjob via projektet, alle med alvorlige pletter på straffeattesten. Finansieringen af projektet kommer fra en pulje under det daværende Indenrigs- og Socialministerium, og har i alt været 16,5 mio. kr. over den fireårige projektperiode. Det er Tryghed og Kriminalitetsforebyggelses vurdering, at de positive samarbejdsrelationer med det lokale erhvervsliv og særlige faglige kompetencer, der er opbygget i projektperioden ikke kan videreføres i tilstrækkeligt omfang, når projektperioden udløber, medmindre der afsættes driftsmidler hertil. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til at videreføre projektet. Dette indebærer ansættelse af to ungekonsulenter, der skal arbejde opsøgende i forhold til kriminelle og alvorligt kriminalitetstruede unge, der har behov for hjælp til at få en fod indenfor på arbejdsmarkeder i form af praktikplads eller fritidsjob. Ungekonsulenterne har ligeledes til opgave at vedligeholde og styrke relationer til det lokale erhvervsliv. Projektledelsen er i projektperioden reduce- 1 Projektmidlerne løber frem til 30. april 2014, hvorfor der kun er behov for finansiering i otte måneder i

16 ret fra en fuldtidsstilling til en halvtidsstilling. Projektledelsen vurderes fremadrettet kun at kræve et kvart årsværk, da projektet skaleres ned i forhold til den nuværende eksterne finansiering. Udover udgifterne til løn, indgår der i mindre omfang midler til frikøb af erhvervsmentorer på lokale virksomheder i den beskrevne driftsramme. 16

17 Inspirationskatalog budget Oprettelse af hospicelignende pladser Social- og Sundhedsudvalget Bevillings-/Budgetområde B , Plejecentre Sundhed og Ældre Torsbo Funktionsområde?? SÆ-06 Dato 27/ Per Tostenæs Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde 3,34 3,34 3,34 Beskrivelse af ændringen: Der er udarbejdet forslag til oprettelse af 2 hospicelignende pladser på Torsbo. Der er udarbejdet notat om ovenstående hvilket vedlægges. 17

18 Teknisk Korrektion Bevillings-/Budgetområde Funktionsområde BS-03 Dato 25/ Helle Madsen Inspirationskatalog budget Jobcenter: Ressourceforløb og tilbud til unge kontanthjælpsmodtagere Social- og Sundhedsudvalget B Dagpenge / B Ressourceforløb / B Løntilskud / B beskæftigelsesindsats Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Dagpenge / Løntilskud / Ressourceforløb / Beskæftigelsesindsats Indenfor servicerammen I alt på bevillings-/budgetområde Teknisk korrektion Det administrative budgetforslag indeholder de budgetforudsætninger som er modtaget fra Jobcentret. Det er den administrative vurdering, at der alene er foretaget en fremskrivning af budgetterne fra tidligere år, dog korrigeret med lovændringer f.eks. kontanthjælpsreformen. Kontanthjælpsmodtagere Administrationen vurderer, at det er muligt at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der er pt. ca. 890 og det bør være muligt at flytte 24 til selvforsørgelse ved en løbende opfølgning overfor borgere også i forbindelse med projektet: Brug for alle. Det bør være muligt at nedbringe ydelserne med 2,0 mio.kr. netto. Jobcenteret anmodes om at redegøre for hvilke initiativer der skal iværksættes. Ressourceforløb Ressourceforløb gennemføres for tungere ydelsesmodtagere indenfor sygedagpenge eller kontanthjælpsområdet, herunder tidligere borgere der kunne tilkendes førtidspension. Det er den administrative vurdering at der er afsat et urealistisk højt budget til gennemførelsen af ressourceforløb. 18

19 Modtagere af ressourceforløb er jo kendte borgere som enten er på sygedagpenge eller kontanthjælp eller som noget nyt udfaldstruede A-kasse ledige. Besparelsen skønnes at være på 3,0 mio.kr. og anvendes (mod forventning) der flere midler end det afsatte budget vil det modsat have effekt på den ydelse borgerne allere modtager (excl. A-kasse ledige). Resultattilskud Opfølgningen på integrationsindsatsen forventes at være på 2011 niveau, og der dermed kan indtægterne øges med 0,5 mio.kr. Jobcentret har anvendt 2012 regnskabet som udgangspunkt for 2014 vurderingerne. Administrationen bemærker, at 2012 har været et usædvanligt år i forhold til et udsædvanligt lavt niveau på resultattilskud. Tages i stedet udgangspunkt i 2011 regnskabet betyder det en merindtægt på 0,5 mio.kr. i forhold til den nuværende budgetforudsætning for Seniorjob Jobcentret forventer en tilgang på 35 helårspersoner i Det er administrationens vurdering at en omlægning af lovgivningen (uddannelse og 60/80% ledighedsydelse) og en øget indsats vil kunne reducere antallet med 5 personer, svarende til en nettobesparelse på 0,770 mio.kr. Indsatsen vurderes at være realistisk. Kontanthjælpsreform Kontanthjælpsreformen er indarbejdet med de skøn der er fra ministerierne. Beskæftigelsesindsatsen i 2014 er af Jobcentret væsentlig højere i 2014 end 2015 og flerårene. Det er administrationens vurdering at det ikke er realistisk at der vil blive igangsat så mange ekstra aktiveringer allerede i Vurderingen er at niveauet nærmer sig ministeriets skøn for overslagsårene. En langsommere igangsætning niveaumæssigt som medfører besparelse på 1,554 mio.kr. Det skønnes ikke at give konsekvenser. 19

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere