Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt"

Transkript

1 Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt

2 Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent, fysiterapeut, spec.stud. Institut f. læring AU/DPU Helle Østergaard Frskningsleder, Ph.d. Claus Vinther Nielsen MarselisbrgCentret Flkesundhed g Kvalitetsudvikling (CFK), Regin Midtjylland P.P. Ørumsgade Aarhus C ISBN: Juli 2011 Krrektur g layut: Prjektsekretær Inger Hrnbech Rapprten kan dwnlades på under publikatiner

3 Frrd Børn med cerebral parese (CP) har varierende grader af vanskeligheder. De hyppigst frekmne er fysiske vanskeligheder, der især rammer musklerne i arme, ben g hele krppen, hs de fleste i frm af spasticitet. De mtriske vanskeligheder er fte ledsaget af sensriske frstyrrelse samt vanskeligheder indenfr kgnitin, kmmunikatin g perceptin. Langt hvedparten af børnene med CP har brug fr frskellig frm fr hjælp fx persnlig assistance, hjælpemidler, ændring i blig. Der savnes et redskab, med hvilket det er muligt at vurdere CP børns mangeartede begrænsninger i funktinsevnen ud fra et helhedssyn. Med dette prjekt har vi afprøvet et ICF-CY baseret redskab til en tværfaglig vurdering. Dette redskab medtager til vurdering af funktinsevnen både krppens funktiner, aktivitet g deltagelse samt faktrer i mgivelserne, der kan influere på funktinsevnen. PEDI er anvendt til beskrivelse af frældrenes vurdering af barnets funktinsevne. Der skal rettes en str tak til ledelse g persnale i Centerbørnehaven, Østerbr. Uden deres stre hjælp havde prjektet ikke kunne gennemføres. De har under hele prcessen bidraget aktivt med udvælgelse af børn til prjektet, rganisering af g udførelse af de tværfaglige scringer g rganisering af interviews med frældre til de inkluderede børn. Også str tak til børnenes frældre, deres interesse fr prjektet g deres velvillighed til at deltage i interviews. Endvidere skal der rettes en tak til de øknmiske bidragydere, der har muliggjrt prjektets gennemførelse: Helsefnden, Bevicafnden g Danske Fysiterapeuters Frskningsfnd. Det er vres håb, at vi med dette arbejde er kmmet nærmere et redskab til beskrivelse af funktinsevnen hs børn med CP, set i en helhedsbetragtning fra såvel de prfessinelle sm fra frældrene til børnene. MarselisbrgCentret, juli 2011 Hanne Melchirsen Helle Østergaard Claus Vinther Nielsen

4 Indhldsfrtegnelse Sammenfatning Baggrund ICF g PEDI Krtlægning af funktinsevnen hs børn med CP Frmål Materiale g metde prjektdeltagere g metde Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af ICF-CY Cde Set til børn med svære handicaps til en tværfaglig vurdering Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af PEDI til frældrenes vurdering Vurdere ICF-CY Cde Set g PEDI s anvendelighed til fælles planlægning af habiliteringsplan g til målsætning fr børn med CP Etiske frhldsregler g vervejelser Resultater Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af ICF-CY Cde Set til børn med svære handicaps tværfaglig vurdering Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af PEDI frældres vurdering Vurdere ICF-CY Cde Set g PEDI s anvendelighed til fælles planlægning af habiliteringsplan g til målsætning fr børn med CP Anvendeligheden af ICF-CY redskabet - spørgeskemaundersøgelse Anvendeligheden af ICF-CY redskabet prcesbeskrivelse umiddelbart efter prjektafslutning Anvendeligheden af ICF-CY redskabet prcesbeskrivelse et halvt år efter prjektafslutning Diskussin Data Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af ICF-CY Cde Set til børn med svære handicaps tværfaglig vurdering Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af PEDI frældres vurdering Vurdere ICF-CY Cde Set g PEDI s anvendelighed til fælles planlægning af habiliteringsplan g til målsætning fr børn med CP Knklusin Reference Liste Bilag... 40

5 Sammenfatning Frmål Prjektets frmål er at krtlægge funktinsevnen hs børn med cerebral parese (CP) ved 1) at anvende ICF-CY Cde Set til en tværfaglig vurdering, 2) At anvende PEDI til frældrenes vurdering, 3) At vurdere ICF-CY g PEDI s anvendelighed til fælles planlægning af habiliteringsplan g til målsætning. Metde Data til prjektet blev indsamlet i periden maj 2011 december 2011 fra samme centerbørnehave, Brgervænget, Østerbr. Ti børn i alderen 3,7 år 5,4 år, (gennemsnitsalder 4,5 år) med CP blev inkluderet. Deres funktinelle begrænsninger blev vha. Grss Mtr Functin Classificatin System (GMFCS) vurderet til mellem II IV. Børnenes funktinsevne blev vurderet af en tværfaglig gruppe, bestående af pædagg, fysiterapeut g ergterapeut samt af børnenes frældre. Vurderingen blev fretaget t gange hhv. ved prjektstart g igen efter maximalt seks måneder. Den tværfaglige vurdering blev frtaget vha. ICF-CY Cde Set til børn g unge med svære handicap, der indehlder i alt 41 kder, frdelt med: 17 kategrier fr krppens funktiner, 21 kategrier fr aktivitet g deltagelse g 3 kategrier fr mgivelsesfaktrer. Til vurdering af graden af funktinsevnenedsættelse blev anvendt gradienter. Frældrenes vurdering blev fretaget gennem interviews på baggrund af PEDI spørgeskemaer. Resultater Med ICF-CY Cde Set er det muligt at fretage en vurdering af barnets funktinsevne mht. krppens funktiner, aktivitet, deltagelse g af mgivelsesfaktrerne. Ved anvendelse af redskabet får fagpersner en helhedsbaseret viden m barnet, der kan bruges til fastlæggelse af en habiliteringsplan. Endvidere giver anvendelse af redskabet en øget grad af faglighed g er fremmende fr det tværfaglige samarbejde. Gradienterne er fundet vanskelige at anvende pga. den stre bredde i prcentintervallerne. Med PEDI får fagpersnerne indsigt i de enkelte pgaver, sm barnet magter g har vanskeligheder med at udføre i hverdagen, samt indsigt i mfanget af barnets behv fr hjælp til at klare pgaverne. Resultater fra de t anvendte redskaber giver gd basis fr, at fagpersner sammen med frældre kan udarbejde handleplaner fr deres barns habilitering. Knklusin ICF-CY redskabet er anvendeligt sm redskab til en helhedsvurdering af barnets funktinsevne. Det anbefales, at der udarbejdes andre g mere anvendelige skalaer til angivelse af funktinsevnenedsættelsen. PEDI er et gdt redskab til en vurdering af barnets aktuelle evne til at klare pgaver i hverdagen g medtager desuden et udviklingsperspektiv på pgaver, sm barnet ikke magter på nuværende tidspunkt

6 1. Baggrund CP skyldes skader i hjernen sm følge af iltmangel, infektin, små bldprpper eller manglende ernæring. Hjerneskaden sker fr 90 % i graviditeten g fr de resterende 10 % under fødslen eller umiddelbart efter. Omkring danskere har CP i varierende grad. I Danmark fødes et ud af 400 børn med CP, g prcent af alle børn med en fødselsvægt under 1500 gram får diagnsen CP. CP er først g fremmest et fysisk handicap, der i varierende grad rammer musklerne i arme g ben eller hele krppen hs de fleste i frm af spasticitet, hvilket medfører nedsat muskulær krdinering. Dette kan kmme til udtryk sm langsmme bevægelser, ufrivillige ryk g muskelspændinger i hved, hals, krp, arme g ben (1). De mtriske vanskeligheder er fte ledsaget af sensriske frstyrrelser, vanskeligheder indenfr kgnitin, kmmunikatin, perceptin, adfærd eller seizure disrder (ændringer i adfærd der pstår efter en episde af unrmale elektriske aktiviteter i hjernen) (2). Kgnitive vanskeligheder kan eksempelvis kmme til udtryk sm prblemer med hukmmelse, kncentratin g indlæring. Herudver har en del høre- g synsnedsættelse. Langt hvedparten af persner med CP har brug fr frskellige frmer fr hjælp, fx persnlig assistance, blig, indretning, hjælpemidler, transprt m.v. Ngle har endvidere behv fr spasticitetsnedsættende medicin g perativ behandling, der kan mindske muskelspændinger g fejlstilling af leddene (1). Scial g sundhedsvæsenet udfrdres af det 21. århundredes menneske. Frældre til børn med handicap har en større viden end tidligere m diagnser, sundhedsvæsenets ydelser, behandlingsmetder, behandlings- g habiliteringsmuligheder. Frældrene er i stigende grad i stand til at frmulere behv, g ønsker ikke at mdtage standardydelser, eller acceptere at deres børn bliver betragtet sm diagnser. Når deres barn har brug fr habilitering, vil de i stedet mdtages g behandles sm en familie med nuancerede ønsker g behv. Disse ændringer stiller krav m frandringer i det etablerede behandlersystem. Derfr vil vi i dette studie inddrage frældrene i krtlægning af barnets funktinsevne. Den habiliteringsindsats, der tilbydes børn med CP, er afhængig af, hvr familien er bsat g kan variere indenfr samme regin g kmmune. Habiliteringsindsats kan ydes fra behandlingscentre, fysiterapiklinikker eller fra specialbørnehaver. På fysiterapiklinikker tilbydes en mnfaglig træning tæt på barnets hjem, g i børnehaverne tilbydes typisk en tværfaglig indsats. På behandlingscentre arbejdes fte ud fra et familiecentreret perspektiv, idet ikke blt barnets funktinsnedsættelse, men gså barnets mgivelser, spiller en rlle fr barnets fysiske, psykiske, sciale funktinsevne g samlede helbredstilstand. Habiliteringsindsatser er tværfaglige g kan mfatte psyklg, fysiterapeut, ergterapeut, specialpædagg, musikterapeut, læge, scialrådgiver m.fl., der på baggrund af individuelle tests, måleinstrumenter, tjeklister, interviews, bservatiner m.m., vurderer barnets funktinsevne. Den enkelte faggruppes vurdering beskrives sm ftest i særskilte dkumenter. Fr at få en samlet vurdering af barnets funktinsevne skal plysninger indsamles fra flere dkumenter, hvrefter disse skal sammenskrives. Dette er en ressurcekrævende pgave, hvr der samtidig er risik fr, at vigtige plysninger går tabt eller mistlkes. Ligeledes vil den enkelte faggruppes kendskab til barnet fte have fkus på bestemte funktiner. Der savnes et redskab, med hvilket det er muligt at vurdere CP børns begrænsninger i funktinsevnen ud fra en helhedsbetragtning. Med et fælles ICF-CY baseret redskab vil man kunne vurdere funktinsevnen g understøtte en helhedsrienteret habiliteringsindsats verfr børn med CP g deres familier. Samtidig vil man stimulere samarbejdet med barnets frældre samt det tværfaglige g tværsektrielle samarbejde. Intentinen er, at de frskellige faggrupper med redskabet skal kunne arbejde i et fælles tværfagligt dkument. Redskabet tænkes sammen med PEDI anvendt i frbindelse - 5 -

7 med udredning af barnets samlede helbredstilstand, funktinsevne, ressurcer g begrænsninger med henblik på udarbejdelse af en habiliteringsplan ICF g PEDI Internatinal Classificatin f Functining, Disability and Health: Children and Yuth versin (ICF CY) er børn g unge versinen af WHO s Internatinal Classificatin f Functining, Disability and Health - ICF (3-5). ICF g ICF-CY er bygget p mkring samme mdel, der består af t dele. Første del funktinsevnen, indehlder kmpnenterne krppens funktiner g anatmi, aktivitet g deltagelse g anden del de kntekstuelle faktrer, der består af mgivelsesfaktrer g persnlige faktrer. Klassifikatinerne er med ca kategrier mfattende g ikke tænkt sm direkte anvendelige i klinikken. Fr at gøre ICF anvendelig har WHO udarbejdet redskaber til anvendelse i praksis bl.a. ICF Cre eller Cde Set, hvr der vha. Delfimetden udvælges et udvalgt sæt af kategrier til en specifik målgruppe (fx diagnse, diagnsegruppe, akut hspital g tidlig akut rehabiliteringsfærdigheder) (6-9). Også indenfr ICF-CY er der udarbejdet redskaber til anvendelse i praksis, idet der nylig er ffentliggjrt fire generelle aldersbaserede ICF-CY Cde Set (10). Pediatric Evaluatin f Disability Inventry (PEDI) er en krtlægningsinstrument g en målemetde til børn med funktinsevnenedsættelser. Da PEDI tager udgangspunkt i ICF, ønsker man gså med dette redskab at inkrprere såvel udvikling sm mgivelsernes indflydelse på barnets kapacitet g udførelse samt deltagelse i sciale g familiære sammenhæng. Det vigtigste er, at afdække m barnet udfører g deltager i de frskellige aktiviteter ikke m barnet kan det, men m barnet gør det (11;12) Krtlægning af funktinsevnen hs børn med CP De prblemmråder, sm er karakteristiske fr børn med CP, er i det følgende frsøgt kategriseret under ICF kmpnenterne krppens funktiner, aktivitet, deltagelse g mgivelsesfaktrer samt de persnlige faktrer g under PEDI i funktinelle færdigheder g hjælpebehv. Det vil det dg være vanskeligt at placere ét prblemmråde under kun én af kmpnenterne, da disse interagerer med hinanden. Således kan en aktivitetsbegrænsning fx prblemer med at gå, være frårsaget af funktinsnedsættelse, der endvidere kan påvirke deltagelsesfunktinen. Ved at se på mgivelserne kan der muligvis findes faktrer, der kan afhjælpe funktinsevnenedsættelsen sm fx hjælpemidler g hldninger. Omgivelseskmpnenten indehlder faktrer, der gør det muligt, at udtrykke det miljø sm mennesker lever i, hvilket kan spille en central rlle fr deres funktinsevne. I en CP kntekst kan det betyde bedre adgang til frskellige frmer fr kmpenserende hjælpemidler. Den kntekst, hvri barnet med CP lever g agerer, har str betydning fr funktinsevnen, hvr den første g mest indlysende faktr at identificere er mgivelsesfaktrerne mkring barnet, herunder især familien. Ved at inddrage ICF i den kliniske tænkning mkring CP, bliver det gså muligt under aktivitet at vurdere såvel udførelse (hvad barnet gør i de vante mgivelser) g kapacitet (hvad barnet kan gøre i standardiserede mgivelser). Med anvendelse af aktivitet sm anbefalet i ICF skærpes pmærksmheden på at udfærdige mål fr barnet mere specifikt. Et eksempel kunne være: At barnet bevæger sig selvstændigt eller at barnet kmmunikerer mere tydeligt i stedet fr kun at fkusere på færdigheden at gå g at tale. Det præciseres, at det er vigtigere at se på, hvad barnet ønsker g gør g sammenligne det med sig selv, end frventning m at barnet gør sm nrmalt fr andre børn. Ved at iagttage barnet ud fra et helhedsperspektiv flyttes intentinen m at gøre barnet nrmalt til at se på det enkelte barns interesser, muligheder fr aktivitet g deltagelse, evne - 6 -

8 til at vælge m.m., hvilket giver mulighed fr at arbejde med persnrelaterede mål frem fr mål rettet md nrmalitetsbegrebet. (13) Sm en del af funktinsevnen indgår deltagelse, hvr deltagelse i det sciale hverdagsliv fte er påvirket hs børn med CP. Dette blev belyst i rapprten: Børn med cerebral parese. Prblemer mkring deltagelse kan skyldes de fysiske mgivelser, sm tilgængelighed til bygninger g transprt, sciale mgivelser, relatiner til andre mennesker, scial g øknmisk støtte fra det ffentlige, g hldningsmæssige mgivelser, der bl.a. mfatter attitude g ptræden fra familie, fagpersner g øvrige beflkning. Danske børn (i alderen 8 12 år) med CP har en aktiv dagligdag, g de yngste børn i gruppen deltager ligeså fte i fx sprt sm andre på samme alder. Børnenes livskvalitet synes den samme sm andre børns, hvilket tyder på at tilfredshed med livet snarere er relateret til dagligdagens indhld g sciale kntakter end til børnenes funktinstab g dettes sværhedsgrad. Alligevel har ca. hvert femte barn det fte så dårligt, at de ikke har lyst til nget sm helst, føler sig ensmme, er misundelige på jævnaldrene, g hver ttende er udsat fr mbning (14). Scial deltagelse kan udver prblemer i mgivelserne gså relateres til frskellige aspekter af kgnitiv funktinsevne hs børn med CP. Specifikke kgnitive vanskeligheder er medvirkende til, at børn med CP har en højere risik fr indlæringsvanskeligheder g prblemer i relatin til jævnaldrene. Således kan indskrænket scial deltagelse føres tilbage til kgnitinsprcesser. Indskrænket scial deltagelse kan frklares ved nedsat mtrisk funktin, intellektuel funktin eller begge dele. Børnene rapprterer prblemer sm mbning pga. synlige abnrmiteter, hvilket fører til færre venskaber. CP børn er fte alene i frikvartererne, ligesm børnene har brug fr ekstra hjælp i sklen (15). Mulige prblemer hs børn med CP, kan gså identificeres ved at stille et åbent spørgsmål: Hvilke mråder/ting finder du mest vigtigt at tage med/tage hensyn til, når der skal evalueres effekt af en interventin fr dig/dit barn, barnet/din patient med CP? Spørgsmålet blev stillet til tre grupper hhv. børn/unge med CP fra år, frældre til børn med CP på 2 10 år g prfessinelle med kendskab til CP (læger, psyklger, fysiterapeuter, ergterapeuter, talepædagger, undervisere g sygeplejersker). Begreber fra indkmne udsagn blev efterfølgende kblet til ICF-CY kategrier, der demnstrerede den ekstreme bredde af prblemer, der findes fr det individuelle barn med CP. Besvarelserne var fr 91 % mulige at kble til ICF-CY med frdelingen under kmpnenterne: 36 % krppens funktiner g anatmi, 36 % aktivitet g deltagelse 9 % mgivelsesfaktrer. De samlede besvarelser var indehldt i 18 af de 30 mulige kapitler under ICF-CY. Ikke alle udsagn kunne kbles til ICF-CY, fx livskvalitet. Af de samlede fælles besvarelser var de hyppigste: Smerter, mtrisk funktin, bevægelse, fællesskab eller samfundsliv, ffentlige tjenester. I besvarelser fra grupperne identificerede de unge mråderne: Styrke, gangmønstre, bevægelse af hænder g arme, brug af hjælpemidler sm pririteter, mens frældrenes besvarelser var kncentreret m mtriske funktiner, kmmunikatin, bevægelse g tilgængelighed til ffentlige tjenester. Prfessinelle plistede ftest: Smerter, funktin, bevægelse, fællesskab g deltagelse. Med resultaterne belyst fra såvel barnet/den unge, frældre g prfessinelle demnstreres de mange varierede prblemmråder, der kan relateres indenfr alle ICF kmpnenterne hs børn g unge med CP g dermed hvilke mråder, der er vigtige at fkusere på i den terapeutiske interventin til børn g unge med CP (16). Oplysninger m børn med CP kan ligeledes indhentes vha. PEDI. Gennem telefninterview med frældre blev identificeret determinanter fr hverdagslivet, aktivitet, deltagelse med fkus på udførelse g kapacitet

9 Resultaterne viste, at de vanskeligste pgaver fr mere end halvdelen af de inkluderede børn var: 1) mrådet persnlig pleje, specielt at vaske sig g tage bad samt af g påklædning af såvel ver sm underkrp, 2) mrådet bevægelse, at flytte sig ind g ud af bil, 3) mrådet sciale funktiner, egen sikkerhed. Generelt havde børnene et større behv fr assistance under mrådet persnlige pleje end under bevægelse g sciale funktiner. Børns alder, karakter, rækkefølge i søskendeflk, fretrukne hånd, uddannelsesmæssige placering, graden af CP, scial adfærd er vigtige determinanter fr hverdagslivet. De anvendte metder gav ikke mulighed fr at afdække flere relevante mråder indenfr ICF-CY kategrier så sm sprgfunktiner, bevægelseskapacitet, deltagelse i leg (17) Ved at sammenhlde ICF g PEDI viser et resultat, at items i PEDI i det stre g hele matcher ICF kategrier, hvedsagelig indenfr aktivitet, deltagelse g mgivelsesfaktrer. Det er dg fte sådan, at er der flere items i PEDI fr hver ICF kategri. Resultaterne er baseret på ICF g således ikke ICF-CY klassifikatinen(18). Sammenfattende er der pnået et indblik i hvrdan børn med CP har mangeartede prblemer g begrænsninger indenfr alle kmpnenterne i ICF, de funktinelle færdigheder, mentale færdigheder, aktivitet g deltagelse. Udver at se på barnets funktinsevne i hele sin bredde, er det gså vigtigt at se på den kntekst barnet lever g fungerer i. Knteksten mfatter familien, øvrige netværk, hldninger, ffentlige systemer, hjælpemidler m.m. samt barnets persnlige egenskaber sm adfærd, mestrings-strategier m.m. De prblemmråder, der findes hs børn med CP, kan med frdel indhentes hs såvel fagpersner, børn g unge med CP sm hs frældre til børn med CP, da man dermed får afdækket flere prblemfelter, g hvrdan prblemerne vægtes. Der er anvendt frskellige metder g redskaber til indhentning af plysninger m frskellige prblemmråder hs børn med CP. Ligeledes er frskellige faggrupper, der arbejder med børn med CP g frældre til børn med CP samt unge med CP blevet adspurgt. Endnu mangler et fælles redskab til beskrivelse af funktinsevnen hs børn med CP, hvilket vi håber at kmme nærmere med dette prjekt. Sm nget nyt undersøges i prjektet: Om fagpersner kan anvende ICF-CY til vurdering af barnets funktinsevne? Om der til vurdering af barnets funktinsevnenedsættelse kan anvendes gradienter, sm anbefalet i ICF klassifikatinen? Om barnets funktinsevne kan vurderes af en tværfaglig gruppe g registreres i et fælles redskab - ICF-CY Cde Set? Om plysninger fra frældre m deres barns funktinsevne i hverdagen vha. PEDI kan anvendes i en samlet helhedsvurdering? Med frældrenes besvarelser vha. PEDI g tværfaglige besvarelser vha. af ICF-CY vil fagpersner få mulighed fr en dybere g bredere indsigt i g frståelse fr barnets samlede helbredstilstand. Intentinen er, at en samlet vurdering af barnets funktinsevne kan danne grundlag fr, at frældre g fagpersner mødes fr at drøfte barnets behandlingsplan g andre frhld, de finder væsentlige mhp. udarbejdelse af en fælles skriftlig frmuleret habiliteringsplan

10 2. Frmål I. At krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af ICF-CY Cde Set til børn med svære handicaps til en tværfaglig vurdering II. III. At krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af PEDI til frældrenes vurdering At vurdere ICF-CY Cde Set g PEDI s anvendelighed til fælles planlægning af habiliteringsplan g til målsætning fr børn med CP 3. Materiale g metde 3.1. prjektdeltagere g metde Målgruppen i prjektet er børn med CP, i alderen mellem 3-6 år, med et funktinsniveau II V, målt vha. Grss Mtr Functin Classificatin System(GMFCS) (19) se Bilag 1. I prjektet indgik ti børn med CP i aldersgruppen > 3 år g < 6 år, svarende til alle de børn der var vurderet ud fra GMFCS i centerbørnehaven jf. målgruppen. Børnenes GMFCS var følgende: Niveau II - Otte børn Nieveau III - Et barn Niveau IV - Et barn Kønsfrdelingen var seks drenge g fire piger med en gennemsnitsalder på tidspunkt fr 1. scring på 4 år g 5 måneder, med en spredning fra 3 år g 7 måneder til 5 år g 4 måneder. Alle inkluderede børn var tilknyttet Centerbørnehaven, der kan ptage børn i alderen fra 0 til 7 år. Centerbørnehaven har aktuelt indskrevet 32 børn frdelt på 21 drenge g 11 piger, hvr tte børn er under 4 år. 26 børn har CP, frdelt med syv børn med unilateral CP g 19 børn med bilateral CP g seks børn har beslægtede neurlgiske diagnser. Børnenes GMFCS strækker sig ver alle sværhedsgrader fra I V, hvr hvedparten er vurderet indenfr grad II-IV. Børnene er ftest udredt, når de starter, så fte er de ver 1 år, men ind imellem indskrives børn på 8 til 9 måneder. Børnene skal sm udgangspunkt i skle, når de er 6 år, men frældrene kan søge skleudsættelse, så børnene kan blive i Centerbørnehaven til de er 7 år. Persnalet består udver t ledere af pædagger, pædaggmedhjælpere, ergterapeuter, fysiterapeuter, en køkkenmedarbejder g en pedel. Der er tilknyttet t talepædagger, med ansættelse under Københavns Kmmune. Ad frmål I: 3.2. Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af ICF-CY Cde Set til børn med svære handicaps til en tværfaglig vurdering I dette prjekt valgte vi, en tværfaglig vurdering af børnenes funktinsevne vha. ICF-CY Cde Set, til børn g unge med svære handicap ved hhv. prjektstart g efter en interventinsperide på max 6 måneder

11 Fra ICF-CY klassifikatinen blev udvalgt et antal kategrier til specificeret målgruppe, ICF-CY Cde Set, til børn g unge med svære handicap. Udvælgelsen af kder frgik vha. Delfiteknikken, (en del af Delfimetden (6) g en kmmunikatinsprces med fire nøglekarakteristika: Annymitet, gentagelse med kntrlleret feed back, statistisk grupperespns g ekspert input). Det anvendte ICF-CY Cde Set er primært udarbejdet til prjekter, der er bevilget støtte fra satspuljen: "Kvalificering af træningsindsatsen fr børn g unge med svære handicaps" (20). ICF-CY Cde Set indehlder i alt 41 kategrier frdelt med: 17 kategrier fr krppens funktiner, 21 kategrier fr aktivitet g deltagelse (sm i prjektet kdes hver fr sig, således både aktivitet g deltagelse) g 3 kategrier fr mgivelsesfaktrer. Se tabel 1. Tabel 1 ICF-CY Cde Set til børn g unge med svære handicap Krppens Funktiner b 117 Intellektuelle funktiner b 320 Udtale b 130 Energi g handlekraft b 510 Fødeindtagelse b 140 Opmærksmhed b 710 Ledbevægelighed b 144 Hukmmelse b 715 Ledstabilitet b 156 Opfattelse b 730 Muskelstyrke b 163 Basale kgnitive funktiner b 735 Muskeltnus b 167 Sprgfunktiner b 760 Viljebestemte bevægelser b 210 Syn b 770 Gangmønstre b 230 Hørelse Aktivitet g deltagelse d 110 Iagttage d 450 Gå d 115 Lytte d 455 Bevæge sig mkring d 130 Kpiere d 460 Færden i frskellige mgivelser d 131 Læring gennem handlinger, d 465 Færden med brug af udstyr der indebærer håndtering af genstande d 155 Tilegne sig færdigheder d 530 Gå på tilet d 230 Udføre daglige rutiner d 540 Af- g påklædning d 310 Frstå mundtlige meddelelser d 550 Spise d 410 Ændre krpsstilling d 560 Drikke d 415 Fasthlde krpsstilling d 880 Engagere sig i leg d 440 Bruge hånd d 920 Deltage i rekreative aktiviteter g fritidsaktiviteter d 445 Bruge hånd g arm Omgivelsesfaktrer e 120 e 310 Prdukter g teknlgi til persnlig indendørs g udendørs mbilitet g transprt Opvækstfamilie e 355 Sundhedspersnale I dette prjekt blev der givet mulighed fr at vælge underkategrier til kategrierne, hvis der var et behv fr en specificering i frbindelse med funktinsevnevurderingen. Et eksempel er vist i tabel

12 Tabel 2 - Eksempel på underkategrier fr en af kategrierne i ICF-CY Cde Set til børn g unge med svære handicap d880 Engagere sig i leg Frmålsbestemt g vedhldende deltagelse i aktiviteter med genstande, legetøj, materialer eller spil til beskæftigelse alene eller sammen med andre. d8800 d8801 Lege fr sig selv Beskæftige sig selv med frmålsbestemte g vedhldende aktiviteter med genstande, legetøj, materialer eller spil. Iagttage leg Beskæftige sig selv med frmålsbestemt iagttagelse af andres aktiviteter med genstande, legetøj, materialer eller spil, men uden selv at deltage. d8802 d8803 d8808 d8809 Parallel leg Beskæftige sig med frmålsbestemte g vedhldende aktiviteter med genstande, legetøj, materialer eller spil under tilstedeværelse af andre, der gså leger, men uden at tage del i deres aktiviteter. Fællesleg Være sammen med andre i vedhldende aktiviteter med genstande, legetøj, materialer eller spil med et fælles mål eller frmål. Andet specificeret vedrørende det at engagere sig i leg Engagere sig i leg uden specifikatin På baggrund af fagpersners individuelle registrering af barnet (hvr plysninger er indhentet hhv. fra eksisterende måleinstrumenter, tjekguides, bservatin e.l.) mødtes pædagg, ergterapeut g fysiterapeut i et tværfagligt team. Sammen fretg de en fælles vurdering af barnet med efterfølgende elektrnisk registrering ved prjektstart = 1. scring g igen efter maximalt seks måneders interventin = 2. scring. I prjektet var tidsperiden mellem de t scringer fra 4 måneder g 30 dage til 6 måneder g 15 dage (fr et barn var interventinsperiden længere end 6 måneder). Til den fælles tværfaglige vurdering af barnets funktinsevne blev anvendt gradienter fra 0 4, sm anbefalet i ICF klassifikatinen med følgende pdeling: Gradient 0 (0 4%) - intet prblem, gradient 1 (5-24%) - let prblem, gradient 2 (25-49%) - mderat prblem, gradient 3 (50-95%) - alvrligt prblem, gradient 4 (96-100%) - kmplet prblem, 8 uden specifikatin g 9 ikke relevant. Frud fr igangsættelse af prjektet blev der afhldt en temadag fr fagpersnerne i Centerbørnehaven med præsentatin af prjektet g prcessen. Der blev givet en intrduktin til ICF g ICF-CY, en gennemgang af ICF-CY Cde Set, en gennemgang af manual til brug i en elektrnisk ICF-CY indberetning af det enkelte barns funktinsevne. Se bilag 2. Endvidere blev der på temadagen frtaget en frdeling af kderne i ICF-CY Cde Set, i en såkaldt tvhlderfunktin, hvilket betyder at kategrierne frdeles blandt faggrupperne, der frud fr den fælles tværfaglige vurdering af barnet, indhenter relevante plysninger til de kategrier, de står sm ansvarlige fr, således at alle kategrier i ICF-CY Cde set er dækket, se bilag

13 Ad Frmål II: 3.3 Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af PEDI til frældrenes vurdering PEDI har det frmål at afdække, hvrvidt det enkelte barn er frsinket i sin udvikling, at evaluere det enkelte barns fremskridt i en (re)habiliteringssituatin, at evaluere (re)habiliteringsprgrammer i familiecentreret (re)habilitering (21). PEDI blev anvendt til frældrenes vurdering af deres barns funktinsevne i hverdagen gennem strukturerede interviews. Frældrene fik tilsendt et PEDI spørgeskema frud fr interviewet, således at begge frældre fik mulighed fr at drøfte indhldet i skemaet, g i fællesskab give et freløbigt bud på besvarelserne. Interviews blev fretaget i centerbørnehaven, med deltagelse af en eller begge frældre til de inkluderede børn, estimeret til 1 2 timers varighed. De t prjektansvarlige, der fretg interviewene, havde ikke kendskab til børnene, hvrfr det udelukkende var frældrenes plevelser, der indgik i besvarelserne. Før interviewet startede, blev det pinteret, at barnets funktinsevne er, hvad barnet sædvanligvis gør på nuværende tidspunkt i deres liv, g ikke hvad barnet kan gøre engang imellem eller har gjrt en enkelt gang. Interviews var planlagt med et interval på max. 21 dage mellem ICF-CY scring g PEDI fr at have et så ens vurderingsgrundlag sm muligt. I prjektet var periden mellem 1. ICF-CY scring g 1. PEDI interview mellem 2 g 26 dage (fr t børn mere end 21 dage) g periden mellem 2. ICF-CY scring g 2. PEDI interview var mellem 2 g 33 dage (fr et barn mere end 21 dage). PEDI skemaet indehlder tre dele: Del I) Funktinelle færdigheder Del II Hjælpebehv Del III) Tilpasninger/hjælpemidler Alle tre dele med pdelt i hvedmråderne: Persnlig pleje, bevægelse g scial funktin. Del I: Funktinelle færdigheder: Persnlig pleje: Mundmtrik, brug af bestik, brug af glas, tandbørstning, frisere hår, pudse næse, vaske hænder, vaske ansigt g krp, trøjer g t-shirts, knappe lukke tøj, bukser, strømper/sk af g på, tiletbesøg, tisse, afføring. Bevægelse: Frflytning tilet, frflytning stl/kørestl, frflytning bil, frflytning egen seng, frflytning bad, indendørs mbilitet, indendørs afstand, bære ting, udendørs mbilitet, udendørs afstand, udendørs underlag, trappegang p, trappegang ned. Scial funktin: Ordfrråd, sprgfrståelse, ekspressiv kmmunikatin, kmpleks kmmunikatin, prblemløsning, leg med andre, kammeratskab, selvpfattelse, rientering i tid, hjemlige pligter, egen sikkerhed, nærmiljø. I Del I er færdighederne pdelt yderligere i frskellige items, der følger en sædvanlig udvikling, således med stigende sværhedsgrad. Sm eksempel er det første g letteste item under mundmtrik: Barnet spiser pureret mad g det sidste g vanskeligste item: Barnet spiser frskellige slags mad (knsistens) så sm suppe g hele kødstykker (fx steak, kylling) uden at spilde ud af munden. Eksempel på PEDI, Del I, funktinelle færdigheder, persnlige pleje findes i bilag

14 Del II g III: Hjælpebehv g tilpasninger/hjælpemidler Persnlig pleje: Spisning, persnlig hygiejne, vask/bad, af/påklædning af verkrp, af/påklædning af underkrp, tiletbesøg, blærekntrl, tarmkntrl. Bevægelse: Frflytning stl/tilet, frflytning bil, frflytning egen seng, frflytning bad, indendørs mbilitet, udendørs mbilitet, trappegang. Scial funktin: Sprgfrståelse, ekspressiv kmmunikatin, prblemløsning, leg med andre, egen sikkerhed. Del III Tilpasninger/hjælpemidler blev ikke medtaget i denne rapprt. Ad Frmål III: 3.4. Vurdere ICF-CY Cde Set g PEDI s anvendelighed til fælles planlægning af habiliteringsplan g til målsætning fr børn med CP Til indhentning af ICF-CY redskabets anvendelighed var der udarbejdet semistrukturerede spørgeskemaer med spørgsmål, der dækker mråder vedr. ICF-CY Cde Sets tilstrækkelighed til fælles planlægning af rehabiliteringsplan g målsætning. Se bilag 5. Spørgeskemaerne blev udfyldt, individuelt af de fagpersner, der deltg i de fælles tværfaglige ICF-CY scringer, umiddelbart efter 1. g 2. scring, Yderligere indgik en prcesbeskrivelse, hvr plysninger fra fagpersnerne blev indhentet umiddelbart efter prjektets afslutning g igen efter ca. et halvt år. 4. Etiske frhldsregler g vervejelser Der blev indhentet skriftligt samtykke fra frældre, hvis børn deltg i prjektet. Alle data vedr. børnene annymiseres g destrueres, når prjektet er afsluttet. Data behandles jf. retningslinjer fra Datatilsynet

15 5. Resultater Ad frmål I: 5.1 Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af ICF-CY Cde Set til børn med svære handicaps tværfaglig vurdering Resultater af de t ICF-CY scringer blev præsenteret på hvert barn, sm eksemplet vist i nedenstående figurer 1-4. Fr hver kategri er angivet graden af funktinsevnenedsættelse vha. gradienterne 0 4 ved hhv. 1. g 2. scring (kategrierne er ved 2. scring markeret med en underscre fx a 131_2). I figur 4 mgivelsesfaktrer er fremmende faktrer markeret med et f efter kden (fx e120f) g hæmmende faktrer står sm kategrien (fx e120). Figurerne 1-4 viser eksempler på funktinsevnenedsættelse vurderet vha. ICF-CY Cde Set hs et barn med CP, ved prjektstart (1. scring) g igen efter maximalt 6 måneder (2. scring) Figur 1 Funktinsevnevurdering fr Krppens Funktiner hs et barn m. CP

16 Figur 2 Funktinsevnevurdering fr Aktivitet hs et barn med CP Figur 3 Funktinsevnevurdering fr Deltagelse hs et barn med CP

17 Figur 4 Fremmere g Hæmmere i Omgivelserne hs et barn med CP Sm eksempel vælges figur 2 Aktivitet. Ved at se på kategri a fasthlde krpsstilling findes ingen prblemer, svarende til gradient 0, hverken ved 1. eller 2. scring. Under kategri 530 gå på tilet har barnet et prblem svarende til gradient 3 (alvrligt prblem) ved 1. scring, hvilket er reduceret til gradient 1 (let prblem) ved 2. scring. Med resultater sm præsenteret i figurerne, får man et samlet billede af indenfr hvilke mråder, barnet har sine funktinsevnenedsættelser g i hvilket mfang. Samtidig kan man af resultaterne se, m der er sket ændringer i periden mellem scringerne, hvis ændringerne strækker sig udver gradientintervallerne

18 Resultaterne fr alle ti inkluderede børn, er vist i nedenstående figurer 5-8. I figurerne er angivet, hvr mange børn der er vurderet til at have funktinsevnenedsættelse ud fr hver af de 41 kategrier, indenfr gradienterne 0 4, ved hhv. 1. g 2. scring. Figur 5 Funktinsevnevurdering fr krppens funktiner hs alle ti børn med CP. 1. Scring 2. Scring

19 Figur 6 Funktinsevnevurdering fr Aktivitet hs alle ti børn med CP. 1. Scring 2. Scring

20 Figur 7 Funktinsevnevurdering fr Deltagelse hs alle ti børn med CP. 1. Scring 2. Scring

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune

Rapportering 1. halvår 2011. Genoptræningen. Rapportering fra 1. halvår 2011. Udarbejdet af: Genoptræningen i Esbjerg Kommune Rapprtering 1. halvår 211 Genptræningen Rapprtering fra 1. halvår 211 Udarbejdet af: Genptræningen i Esbjerg Kmmune Udarbejdet: August 211 1 Rapprtering 1. halvår 211 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet

Perceptionen af Forsvarsministeriets område. Bilag 1: Hovedresultater fra kvalitative interview KØBENHAVN SEPTEMBER 2012. Forsvarsministeriet ` Perceptinen af Frsvarsministeriets mråde Bilag 1: Hvedresultater fra kvalitative interview Frsvarsministeriet KØBENHAVN SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Fysiterapeutuddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhldsfrtegnelse 1 Indledning... 3 Frmål g fkus... 3 Design g indhld... 3 Distributin af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere