Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt"

Transkript

1 Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt

2 Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent, fysiterapeut, spec.stud. Institut f. læring AU/DPU Helle Østergaard Frskningsleder, Ph.d. Claus Vinther Nielsen MarselisbrgCentret Flkesundhed g Kvalitetsudvikling (CFK), Regin Midtjylland P.P. Ørumsgade Aarhus C ISBN: Juli 2011 Krrektur g layut: Prjektsekretær Inger Hrnbech Rapprten kan dwnlades på under publikatiner

3 Frrd Børn med cerebral parese (CP) har varierende grader af vanskeligheder. De hyppigst frekmne er fysiske vanskeligheder, der især rammer musklerne i arme, ben g hele krppen, hs de fleste i frm af spasticitet. De mtriske vanskeligheder er fte ledsaget af sensriske frstyrrelse samt vanskeligheder indenfr kgnitin, kmmunikatin g perceptin. Langt hvedparten af børnene med CP har brug fr frskellig frm fr hjælp fx persnlig assistance, hjælpemidler, ændring i blig. Der savnes et redskab, med hvilket det er muligt at vurdere CP børns mangeartede begrænsninger i funktinsevnen ud fra et helhedssyn. Med dette prjekt har vi afprøvet et ICF-CY baseret redskab til en tværfaglig vurdering. Dette redskab medtager til vurdering af funktinsevnen både krppens funktiner, aktivitet g deltagelse samt faktrer i mgivelserne, der kan influere på funktinsevnen. PEDI er anvendt til beskrivelse af frældrenes vurdering af barnets funktinsevne. Der skal rettes en str tak til ledelse g persnale i Centerbørnehaven, Østerbr. Uden deres stre hjælp havde prjektet ikke kunne gennemføres. De har under hele prcessen bidraget aktivt med udvælgelse af børn til prjektet, rganisering af g udførelse af de tværfaglige scringer g rganisering af interviews med frældre til de inkluderede børn. Også str tak til børnenes frældre, deres interesse fr prjektet g deres velvillighed til at deltage i interviews. Endvidere skal der rettes en tak til de øknmiske bidragydere, der har muliggjrt prjektets gennemførelse: Helsefnden, Bevicafnden g Danske Fysiterapeuters Frskningsfnd. Det er vres håb, at vi med dette arbejde er kmmet nærmere et redskab til beskrivelse af funktinsevnen hs børn med CP, set i en helhedsbetragtning fra såvel de prfessinelle sm fra frældrene til børnene. MarselisbrgCentret, juli 2011 Hanne Melchirsen Helle Østergaard Claus Vinther Nielsen

4 Indhldsfrtegnelse Sammenfatning Baggrund ICF g PEDI Krtlægning af funktinsevnen hs børn med CP Frmål Materiale g metde prjektdeltagere g metde Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af ICF-CY Cde Set til børn med svære handicaps til en tværfaglig vurdering Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af PEDI til frældrenes vurdering Vurdere ICF-CY Cde Set g PEDI s anvendelighed til fælles planlægning af habiliteringsplan g til målsætning fr børn med CP Etiske frhldsregler g vervejelser Resultater Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af ICF-CY Cde Set til børn med svære handicaps tværfaglig vurdering Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af PEDI frældres vurdering Vurdere ICF-CY Cde Set g PEDI s anvendelighed til fælles planlægning af habiliteringsplan g til målsætning fr børn med CP Anvendeligheden af ICF-CY redskabet - spørgeskemaundersøgelse Anvendeligheden af ICF-CY redskabet prcesbeskrivelse umiddelbart efter prjektafslutning Anvendeligheden af ICF-CY redskabet prcesbeskrivelse et halvt år efter prjektafslutning Diskussin Data Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af ICF-CY Cde Set til børn med svære handicaps tværfaglig vurdering Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af PEDI frældres vurdering Vurdere ICF-CY Cde Set g PEDI s anvendelighed til fælles planlægning af habiliteringsplan g til målsætning fr børn med CP Knklusin Reference Liste Bilag... 40

5 Sammenfatning Frmål Prjektets frmål er at krtlægge funktinsevnen hs børn med cerebral parese (CP) ved 1) at anvende ICF-CY Cde Set til en tværfaglig vurdering, 2) At anvende PEDI til frældrenes vurdering, 3) At vurdere ICF-CY g PEDI s anvendelighed til fælles planlægning af habiliteringsplan g til målsætning. Metde Data til prjektet blev indsamlet i periden maj 2011 december 2011 fra samme centerbørnehave, Brgervænget, Østerbr. Ti børn i alderen 3,7 år 5,4 år, (gennemsnitsalder 4,5 år) med CP blev inkluderet. Deres funktinelle begrænsninger blev vha. Grss Mtr Functin Classificatin System (GMFCS) vurderet til mellem II IV. Børnenes funktinsevne blev vurderet af en tværfaglig gruppe, bestående af pædagg, fysiterapeut g ergterapeut samt af børnenes frældre. Vurderingen blev fretaget t gange hhv. ved prjektstart g igen efter maximalt seks måneder. Den tværfaglige vurdering blev frtaget vha. ICF-CY Cde Set til børn g unge med svære handicap, der indehlder i alt 41 kder, frdelt med: 17 kategrier fr krppens funktiner, 21 kategrier fr aktivitet g deltagelse g 3 kategrier fr mgivelsesfaktrer. Til vurdering af graden af funktinsevnenedsættelse blev anvendt gradienter. Frældrenes vurdering blev fretaget gennem interviews på baggrund af PEDI spørgeskemaer. Resultater Med ICF-CY Cde Set er det muligt at fretage en vurdering af barnets funktinsevne mht. krppens funktiner, aktivitet, deltagelse g af mgivelsesfaktrerne. Ved anvendelse af redskabet får fagpersner en helhedsbaseret viden m barnet, der kan bruges til fastlæggelse af en habiliteringsplan. Endvidere giver anvendelse af redskabet en øget grad af faglighed g er fremmende fr det tværfaglige samarbejde. Gradienterne er fundet vanskelige at anvende pga. den stre bredde i prcentintervallerne. Med PEDI får fagpersnerne indsigt i de enkelte pgaver, sm barnet magter g har vanskeligheder med at udføre i hverdagen, samt indsigt i mfanget af barnets behv fr hjælp til at klare pgaverne. Resultater fra de t anvendte redskaber giver gd basis fr, at fagpersner sammen med frældre kan udarbejde handleplaner fr deres barns habilitering. Knklusin ICF-CY redskabet er anvendeligt sm redskab til en helhedsvurdering af barnets funktinsevne. Det anbefales, at der udarbejdes andre g mere anvendelige skalaer til angivelse af funktinsevnenedsættelsen. PEDI er et gdt redskab til en vurdering af barnets aktuelle evne til at klare pgaver i hverdagen g medtager desuden et udviklingsperspektiv på pgaver, sm barnet ikke magter på nuværende tidspunkt

6 1. Baggrund CP skyldes skader i hjernen sm følge af iltmangel, infektin, små bldprpper eller manglende ernæring. Hjerneskaden sker fr 90 % i graviditeten g fr de resterende 10 % under fødslen eller umiddelbart efter. Omkring danskere har CP i varierende grad. I Danmark fødes et ud af 400 børn med CP, g prcent af alle børn med en fødselsvægt under 1500 gram får diagnsen CP. CP er først g fremmest et fysisk handicap, der i varierende grad rammer musklerne i arme g ben eller hele krppen hs de fleste i frm af spasticitet, hvilket medfører nedsat muskulær krdinering. Dette kan kmme til udtryk sm langsmme bevægelser, ufrivillige ryk g muskelspændinger i hved, hals, krp, arme g ben (1). De mtriske vanskeligheder er fte ledsaget af sensriske frstyrrelser, vanskeligheder indenfr kgnitin, kmmunikatin, perceptin, adfærd eller seizure disrder (ændringer i adfærd der pstår efter en episde af unrmale elektriske aktiviteter i hjernen) (2). Kgnitive vanskeligheder kan eksempelvis kmme til udtryk sm prblemer med hukmmelse, kncentratin g indlæring. Herudver har en del høre- g synsnedsættelse. Langt hvedparten af persner med CP har brug fr frskellige frmer fr hjælp, fx persnlig assistance, blig, indretning, hjælpemidler, transprt m.v. Ngle har endvidere behv fr spasticitetsnedsættende medicin g perativ behandling, der kan mindske muskelspændinger g fejlstilling af leddene (1). Scial g sundhedsvæsenet udfrdres af det 21. århundredes menneske. Frældre til børn med handicap har en større viden end tidligere m diagnser, sundhedsvæsenets ydelser, behandlingsmetder, behandlings- g habiliteringsmuligheder. Frældrene er i stigende grad i stand til at frmulere behv, g ønsker ikke at mdtage standardydelser, eller acceptere at deres børn bliver betragtet sm diagnser. Når deres barn har brug fr habilitering, vil de i stedet mdtages g behandles sm en familie med nuancerede ønsker g behv. Disse ændringer stiller krav m frandringer i det etablerede behandlersystem. Derfr vil vi i dette studie inddrage frældrene i krtlægning af barnets funktinsevne. Den habiliteringsindsats, der tilbydes børn med CP, er afhængig af, hvr familien er bsat g kan variere indenfr samme regin g kmmune. Habiliteringsindsats kan ydes fra behandlingscentre, fysiterapiklinikker eller fra specialbørnehaver. På fysiterapiklinikker tilbydes en mnfaglig træning tæt på barnets hjem, g i børnehaverne tilbydes typisk en tværfaglig indsats. På behandlingscentre arbejdes fte ud fra et familiecentreret perspektiv, idet ikke blt barnets funktinsnedsættelse, men gså barnets mgivelser, spiller en rlle fr barnets fysiske, psykiske, sciale funktinsevne g samlede helbredstilstand. Habiliteringsindsatser er tværfaglige g kan mfatte psyklg, fysiterapeut, ergterapeut, specialpædagg, musikterapeut, læge, scialrådgiver m.fl., der på baggrund af individuelle tests, måleinstrumenter, tjeklister, interviews, bservatiner m.m., vurderer barnets funktinsevne. Den enkelte faggruppes vurdering beskrives sm ftest i særskilte dkumenter. Fr at få en samlet vurdering af barnets funktinsevne skal plysninger indsamles fra flere dkumenter, hvrefter disse skal sammenskrives. Dette er en ressurcekrævende pgave, hvr der samtidig er risik fr, at vigtige plysninger går tabt eller mistlkes. Ligeledes vil den enkelte faggruppes kendskab til barnet fte have fkus på bestemte funktiner. Der savnes et redskab, med hvilket det er muligt at vurdere CP børns begrænsninger i funktinsevnen ud fra en helhedsbetragtning. Med et fælles ICF-CY baseret redskab vil man kunne vurdere funktinsevnen g understøtte en helhedsrienteret habiliteringsindsats verfr børn med CP g deres familier. Samtidig vil man stimulere samarbejdet med barnets frældre samt det tværfaglige g tværsektrielle samarbejde. Intentinen er, at de frskellige faggrupper med redskabet skal kunne arbejde i et fælles tværfagligt dkument. Redskabet tænkes sammen med PEDI anvendt i frbindelse - 5 -

7 med udredning af barnets samlede helbredstilstand, funktinsevne, ressurcer g begrænsninger med henblik på udarbejdelse af en habiliteringsplan ICF g PEDI Internatinal Classificatin f Functining, Disability and Health: Children and Yuth versin (ICF CY) er børn g unge versinen af WHO s Internatinal Classificatin f Functining, Disability and Health - ICF (3-5). ICF g ICF-CY er bygget p mkring samme mdel, der består af t dele. Første del funktinsevnen, indehlder kmpnenterne krppens funktiner g anatmi, aktivitet g deltagelse g anden del de kntekstuelle faktrer, der består af mgivelsesfaktrer g persnlige faktrer. Klassifikatinerne er med ca kategrier mfattende g ikke tænkt sm direkte anvendelige i klinikken. Fr at gøre ICF anvendelig har WHO udarbejdet redskaber til anvendelse i praksis bl.a. ICF Cre eller Cde Set, hvr der vha. Delfimetden udvælges et udvalgt sæt af kategrier til en specifik målgruppe (fx diagnse, diagnsegruppe, akut hspital g tidlig akut rehabiliteringsfærdigheder) (6-9). Også indenfr ICF-CY er der udarbejdet redskaber til anvendelse i praksis, idet der nylig er ffentliggjrt fire generelle aldersbaserede ICF-CY Cde Set (10). Pediatric Evaluatin f Disability Inventry (PEDI) er en krtlægningsinstrument g en målemetde til børn med funktinsevnenedsættelser. Da PEDI tager udgangspunkt i ICF, ønsker man gså med dette redskab at inkrprere såvel udvikling sm mgivelsernes indflydelse på barnets kapacitet g udførelse samt deltagelse i sciale g familiære sammenhæng. Det vigtigste er, at afdække m barnet udfører g deltager i de frskellige aktiviteter ikke m barnet kan det, men m barnet gør det (11;12) Krtlægning af funktinsevnen hs børn med CP De prblemmråder, sm er karakteristiske fr børn med CP, er i det følgende frsøgt kategriseret under ICF kmpnenterne krppens funktiner, aktivitet, deltagelse g mgivelsesfaktrer samt de persnlige faktrer g under PEDI i funktinelle færdigheder g hjælpebehv. Det vil det dg være vanskeligt at placere ét prblemmråde under kun én af kmpnenterne, da disse interagerer med hinanden. Således kan en aktivitetsbegrænsning fx prblemer med at gå, være frårsaget af funktinsnedsættelse, der endvidere kan påvirke deltagelsesfunktinen. Ved at se på mgivelserne kan der muligvis findes faktrer, der kan afhjælpe funktinsevnenedsættelsen sm fx hjælpemidler g hldninger. Omgivelseskmpnenten indehlder faktrer, der gør det muligt, at udtrykke det miljø sm mennesker lever i, hvilket kan spille en central rlle fr deres funktinsevne. I en CP kntekst kan det betyde bedre adgang til frskellige frmer fr kmpenserende hjælpemidler. Den kntekst, hvri barnet med CP lever g agerer, har str betydning fr funktinsevnen, hvr den første g mest indlysende faktr at identificere er mgivelsesfaktrerne mkring barnet, herunder især familien. Ved at inddrage ICF i den kliniske tænkning mkring CP, bliver det gså muligt under aktivitet at vurdere såvel udførelse (hvad barnet gør i de vante mgivelser) g kapacitet (hvad barnet kan gøre i standardiserede mgivelser). Med anvendelse af aktivitet sm anbefalet i ICF skærpes pmærksmheden på at udfærdige mål fr barnet mere specifikt. Et eksempel kunne være: At barnet bevæger sig selvstændigt eller at barnet kmmunikerer mere tydeligt i stedet fr kun at fkusere på færdigheden at gå g at tale. Det præciseres, at det er vigtigere at se på, hvad barnet ønsker g gør g sammenligne det med sig selv, end frventning m at barnet gør sm nrmalt fr andre børn. Ved at iagttage barnet ud fra et helhedsperspektiv flyttes intentinen m at gøre barnet nrmalt til at se på det enkelte barns interesser, muligheder fr aktivitet g deltagelse, evne - 6 -

8 til at vælge m.m., hvilket giver mulighed fr at arbejde med persnrelaterede mål frem fr mål rettet md nrmalitetsbegrebet. (13) Sm en del af funktinsevnen indgår deltagelse, hvr deltagelse i det sciale hverdagsliv fte er påvirket hs børn med CP. Dette blev belyst i rapprten: Børn med cerebral parese. Prblemer mkring deltagelse kan skyldes de fysiske mgivelser, sm tilgængelighed til bygninger g transprt, sciale mgivelser, relatiner til andre mennesker, scial g øknmisk støtte fra det ffentlige, g hldningsmæssige mgivelser, der bl.a. mfatter attitude g ptræden fra familie, fagpersner g øvrige beflkning. Danske børn (i alderen 8 12 år) med CP har en aktiv dagligdag, g de yngste børn i gruppen deltager ligeså fte i fx sprt sm andre på samme alder. Børnenes livskvalitet synes den samme sm andre børns, hvilket tyder på at tilfredshed med livet snarere er relateret til dagligdagens indhld g sciale kntakter end til børnenes funktinstab g dettes sværhedsgrad. Alligevel har ca. hvert femte barn det fte så dårligt, at de ikke har lyst til nget sm helst, føler sig ensmme, er misundelige på jævnaldrene, g hver ttende er udsat fr mbning (14). Scial deltagelse kan udver prblemer i mgivelserne gså relateres til frskellige aspekter af kgnitiv funktinsevne hs børn med CP. Specifikke kgnitive vanskeligheder er medvirkende til, at børn med CP har en højere risik fr indlæringsvanskeligheder g prblemer i relatin til jævnaldrene. Således kan indskrænket scial deltagelse føres tilbage til kgnitinsprcesser. Indskrænket scial deltagelse kan frklares ved nedsat mtrisk funktin, intellektuel funktin eller begge dele. Børnene rapprterer prblemer sm mbning pga. synlige abnrmiteter, hvilket fører til færre venskaber. CP børn er fte alene i frikvartererne, ligesm børnene har brug fr ekstra hjælp i sklen (15). Mulige prblemer hs børn med CP, kan gså identificeres ved at stille et åbent spørgsmål: Hvilke mråder/ting finder du mest vigtigt at tage med/tage hensyn til, når der skal evalueres effekt af en interventin fr dig/dit barn, barnet/din patient med CP? Spørgsmålet blev stillet til tre grupper hhv. børn/unge med CP fra år, frældre til børn med CP på 2 10 år g prfessinelle med kendskab til CP (læger, psyklger, fysiterapeuter, ergterapeuter, talepædagger, undervisere g sygeplejersker). Begreber fra indkmne udsagn blev efterfølgende kblet til ICF-CY kategrier, der demnstrerede den ekstreme bredde af prblemer, der findes fr det individuelle barn med CP. Besvarelserne var fr 91 % mulige at kble til ICF-CY med frdelingen under kmpnenterne: 36 % krppens funktiner g anatmi, 36 % aktivitet g deltagelse 9 % mgivelsesfaktrer. De samlede besvarelser var indehldt i 18 af de 30 mulige kapitler under ICF-CY. Ikke alle udsagn kunne kbles til ICF-CY, fx livskvalitet. Af de samlede fælles besvarelser var de hyppigste: Smerter, mtrisk funktin, bevægelse, fællesskab eller samfundsliv, ffentlige tjenester. I besvarelser fra grupperne identificerede de unge mråderne: Styrke, gangmønstre, bevægelse af hænder g arme, brug af hjælpemidler sm pririteter, mens frældrenes besvarelser var kncentreret m mtriske funktiner, kmmunikatin, bevægelse g tilgængelighed til ffentlige tjenester. Prfessinelle plistede ftest: Smerter, funktin, bevægelse, fællesskab g deltagelse. Med resultaterne belyst fra såvel barnet/den unge, frældre g prfessinelle demnstreres de mange varierede prblemmråder, der kan relateres indenfr alle ICF kmpnenterne hs børn g unge med CP g dermed hvilke mråder, der er vigtige at fkusere på i den terapeutiske interventin til børn g unge med CP (16). Oplysninger m børn med CP kan ligeledes indhentes vha. PEDI. Gennem telefninterview med frældre blev identificeret determinanter fr hverdagslivet, aktivitet, deltagelse med fkus på udførelse g kapacitet

9 Resultaterne viste, at de vanskeligste pgaver fr mere end halvdelen af de inkluderede børn var: 1) mrådet persnlig pleje, specielt at vaske sig g tage bad samt af g påklædning af såvel ver sm underkrp, 2) mrådet bevægelse, at flytte sig ind g ud af bil, 3) mrådet sciale funktiner, egen sikkerhed. Generelt havde børnene et større behv fr assistance under mrådet persnlige pleje end under bevægelse g sciale funktiner. Børns alder, karakter, rækkefølge i søskendeflk, fretrukne hånd, uddannelsesmæssige placering, graden af CP, scial adfærd er vigtige determinanter fr hverdagslivet. De anvendte metder gav ikke mulighed fr at afdække flere relevante mråder indenfr ICF-CY kategrier så sm sprgfunktiner, bevægelseskapacitet, deltagelse i leg (17) Ved at sammenhlde ICF g PEDI viser et resultat, at items i PEDI i det stre g hele matcher ICF kategrier, hvedsagelig indenfr aktivitet, deltagelse g mgivelsesfaktrer. Det er dg fte sådan, at er der flere items i PEDI fr hver ICF kategri. Resultaterne er baseret på ICF g således ikke ICF-CY klassifikatinen(18). Sammenfattende er der pnået et indblik i hvrdan børn med CP har mangeartede prblemer g begrænsninger indenfr alle kmpnenterne i ICF, de funktinelle færdigheder, mentale færdigheder, aktivitet g deltagelse. Udver at se på barnets funktinsevne i hele sin bredde, er det gså vigtigt at se på den kntekst barnet lever g fungerer i. Knteksten mfatter familien, øvrige netværk, hldninger, ffentlige systemer, hjælpemidler m.m. samt barnets persnlige egenskaber sm adfærd, mestrings-strategier m.m. De prblemmråder, der findes hs børn med CP, kan med frdel indhentes hs såvel fagpersner, børn g unge med CP sm hs frældre til børn med CP, da man dermed får afdækket flere prblemfelter, g hvrdan prblemerne vægtes. Der er anvendt frskellige metder g redskaber til indhentning af plysninger m frskellige prblemmråder hs børn med CP. Ligeledes er frskellige faggrupper, der arbejder med børn med CP g frældre til børn med CP samt unge med CP blevet adspurgt. Endnu mangler et fælles redskab til beskrivelse af funktinsevnen hs børn med CP, hvilket vi håber at kmme nærmere med dette prjekt. Sm nget nyt undersøges i prjektet: Om fagpersner kan anvende ICF-CY til vurdering af barnets funktinsevne? Om der til vurdering af barnets funktinsevnenedsættelse kan anvendes gradienter, sm anbefalet i ICF klassifikatinen? Om barnets funktinsevne kan vurderes af en tværfaglig gruppe g registreres i et fælles redskab - ICF-CY Cde Set? Om plysninger fra frældre m deres barns funktinsevne i hverdagen vha. PEDI kan anvendes i en samlet helhedsvurdering? Med frældrenes besvarelser vha. PEDI g tværfaglige besvarelser vha. af ICF-CY vil fagpersner få mulighed fr en dybere g bredere indsigt i g frståelse fr barnets samlede helbredstilstand. Intentinen er, at en samlet vurdering af barnets funktinsevne kan danne grundlag fr, at frældre g fagpersner mødes fr at drøfte barnets behandlingsplan g andre frhld, de finder væsentlige mhp. udarbejdelse af en fælles skriftlig frmuleret habiliteringsplan

10 2. Frmål I. At krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af ICF-CY Cde Set til børn med svære handicaps til en tværfaglig vurdering II. III. At krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af PEDI til frældrenes vurdering At vurdere ICF-CY Cde Set g PEDI s anvendelighed til fælles planlægning af habiliteringsplan g til målsætning fr børn med CP 3. Materiale g metde 3.1. prjektdeltagere g metde Målgruppen i prjektet er børn med CP, i alderen mellem 3-6 år, med et funktinsniveau II V, målt vha. Grss Mtr Functin Classificatin System(GMFCS) (19) se Bilag 1. I prjektet indgik ti børn med CP i aldersgruppen > 3 år g < 6 år, svarende til alle de børn der var vurderet ud fra GMFCS i centerbørnehaven jf. målgruppen. Børnenes GMFCS var følgende: Niveau II - Otte børn Nieveau III - Et barn Niveau IV - Et barn Kønsfrdelingen var seks drenge g fire piger med en gennemsnitsalder på tidspunkt fr 1. scring på 4 år g 5 måneder, med en spredning fra 3 år g 7 måneder til 5 år g 4 måneder. Alle inkluderede børn var tilknyttet Centerbørnehaven, der kan ptage børn i alderen fra 0 til 7 år. Centerbørnehaven har aktuelt indskrevet 32 børn frdelt på 21 drenge g 11 piger, hvr tte børn er under 4 år. 26 børn har CP, frdelt med syv børn med unilateral CP g 19 børn med bilateral CP g seks børn har beslægtede neurlgiske diagnser. Børnenes GMFCS strækker sig ver alle sværhedsgrader fra I V, hvr hvedparten er vurderet indenfr grad II-IV. Børnene er ftest udredt, når de starter, så fte er de ver 1 år, men ind imellem indskrives børn på 8 til 9 måneder. Børnene skal sm udgangspunkt i skle, når de er 6 år, men frældrene kan søge skleudsættelse, så børnene kan blive i Centerbørnehaven til de er 7 år. Persnalet består udver t ledere af pædagger, pædaggmedhjælpere, ergterapeuter, fysiterapeuter, en køkkenmedarbejder g en pedel. Der er tilknyttet t talepædagger, med ansættelse under Københavns Kmmune. Ad frmål I: 3.2. Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af ICF-CY Cde Set til børn med svære handicaps til en tværfaglig vurdering I dette prjekt valgte vi, en tværfaglig vurdering af børnenes funktinsevne vha. ICF-CY Cde Set, til børn g unge med svære handicap ved hhv. prjektstart g efter en interventinsperide på max 6 måneder

11 Fra ICF-CY klassifikatinen blev udvalgt et antal kategrier til specificeret målgruppe, ICF-CY Cde Set, til børn g unge med svære handicap. Udvælgelsen af kder frgik vha. Delfiteknikken, (en del af Delfimetden (6) g en kmmunikatinsprces med fire nøglekarakteristika: Annymitet, gentagelse med kntrlleret feed back, statistisk grupperespns g ekspert input). Det anvendte ICF-CY Cde Set er primært udarbejdet til prjekter, der er bevilget støtte fra satspuljen: "Kvalificering af træningsindsatsen fr børn g unge med svære handicaps" (20). ICF-CY Cde Set indehlder i alt 41 kategrier frdelt med: 17 kategrier fr krppens funktiner, 21 kategrier fr aktivitet g deltagelse (sm i prjektet kdes hver fr sig, således både aktivitet g deltagelse) g 3 kategrier fr mgivelsesfaktrer. Se tabel 1. Tabel 1 ICF-CY Cde Set til børn g unge med svære handicap Krppens Funktiner b 117 Intellektuelle funktiner b 320 Udtale b 130 Energi g handlekraft b 510 Fødeindtagelse b 140 Opmærksmhed b 710 Ledbevægelighed b 144 Hukmmelse b 715 Ledstabilitet b 156 Opfattelse b 730 Muskelstyrke b 163 Basale kgnitive funktiner b 735 Muskeltnus b 167 Sprgfunktiner b 760 Viljebestemte bevægelser b 210 Syn b 770 Gangmønstre b 230 Hørelse Aktivitet g deltagelse d 110 Iagttage d 450 Gå d 115 Lytte d 455 Bevæge sig mkring d 130 Kpiere d 460 Færden i frskellige mgivelser d 131 Læring gennem handlinger, d 465 Færden med brug af udstyr der indebærer håndtering af genstande d 155 Tilegne sig færdigheder d 530 Gå på tilet d 230 Udføre daglige rutiner d 540 Af- g påklædning d 310 Frstå mundtlige meddelelser d 550 Spise d 410 Ændre krpsstilling d 560 Drikke d 415 Fasthlde krpsstilling d 880 Engagere sig i leg d 440 Bruge hånd d 920 Deltage i rekreative aktiviteter g fritidsaktiviteter d 445 Bruge hånd g arm Omgivelsesfaktrer e 120 e 310 Prdukter g teknlgi til persnlig indendørs g udendørs mbilitet g transprt Opvækstfamilie e 355 Sundhedspersnale I dette prjekt blev der givet mulighed fr at vælge underkategrier til kategrierne, hvis der var et behv fr en specificering i frbindelse med funktinsevnevurderingen. Et eksempel er vist i tabel

12 Tabel 2 - Eksempel på underkategrier fr en af kategrierne i ICF-CY Cde Set til børn g unge med svære handicap d880 Engagere sig i leg Frmålsbestemt g vedhldende deltagelse i aktiviteter med genstande, legetøj, materialer eller spil til beskæftigelse alene eller sammen med andre. d8800 d8801 Lege fr sig selv Beskæftige sig selv med frmålsbestemte g vedhldende aktiviteter med genstande, legetøj, materialer eller spil. Iagttage leg Beskæftige sig selv med frmålsbestemt iagttagelse af andres aktiviteter med genstande, legetøj, materialer eller spil, men uden selv at deltage. d8802 d8803 d8808 d8809 Parallel leg Beskæftige sig med frmålsbestemte g vedhldende aktiviteter med genstande, legetøj, materialer eller spil under tilstedeværelse af andre, der gså leger, men uden at tage del i deres aktiviteter. Fællesleg Være sammen med andre i vedhldende aktiviteter med genstande, legetøj, materialer eller spil med et fælles mål eller frmål. Andet specificeret vedrørende det at engagere sig i leg Engagere sig i leg uden specifikatin På baggrund af fagpersners individuelle registrering af barnet (hvr plysninger er indhentet hhv. fra eksisterende måleinstrumenter, tjekguides, bservatin e.l.) mødtes pædagg, ergterapeut g fysiterapeut i et tværfagligt team. Sammen fretg de en fælles vurdering af barnet med efterfølgende elektrnisk registrering ved prjektstart = 1. scring g igen efter maximalt seks måneders interventin = 2. scring. I prjektet var tidsperiden mellem de t scringer fra 4 måneder g 30 dage til 6 måneder g 15 dage (fr et barn var interventinsperiden længere end 6 måneder). Til den fælles tværfaglige vurdering af barnets funktinsevne blev anvendt gradienter fra 0 4, sm anbefalet i ICF klassifikatinen med følgende pdeling: Gradient 0 (0 4%) - intet prblem, gradient 1 (5-24%) - let prblem, gradient 2 (25-49%) - mderat prblem, gradient 3 (50-95%) - alvrligt prblem, gradient 4 (96-100%) - kmplet prblem, 8 uden specifikatin g 9 ikke relevant. Frud fr igangsættelse af prjektet blev der afhldt en temadag fr fagpersnerne i Centerbørnehaven med præsentatin af prjektet g prcessen. Der blev givet en intrduktin til ICF g ICF-CY, en gennemgang af ICF-CY Cde Set, en gennemgang af manual til brug i en elektrnisk ICF-CY indberetning af det enkelte barns funktinsevne. Se bilag 2. Endvidere blev der på temadagen frtaget en frdeling af kderne i ICF-CY Cde Set, i en såkaldt tvhlderfunktin, hvilket betyder at kategrierne frdeles blandt faggrupperne, der frud fr den fælles tværfaglige vurdering af barnet, indhenter relevante plysninger til de kategrier, de står sm ansvarlige fr, således at alle kategrier i ICF-CY Cde set er dækket, se bilag

13 Ad Frmål II: 3.3 Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af PEDI til frældrenes vurdering PEDI har det frmål at afdække, hvrvidt det enkelte barn er frsinket i sin udvikling, at evaluere det enkelte barns fremskridt i en (re)habiliteringssituatin, at evaluere (re)habiliteringsprgrammer i familiecentreret (re)habilitering (21). PEDI blev anvendt til frældrenes vurdering af deres barns funktinsevne i hverdagen gennem strukturerede interviews. Frældrene fik tilsendt et PEDI spørgeskema frud fr interviewet, således at begge frældre fik mulighed fr at drøfte indhldet i skemaet, g i fællesskab give et freløbigt bud på besvarelserne. Interviews blev fretaget i centerbørnehaven, med deltagelse af en eller begge frældre til de inkluderede børn, estimeret til 1 2 timers varighed. De t prjektansvarlige, der fretg interviewene, havde ikke kendskab til børnene, hvrfr det udelukkende var frældrenes plevelser, der indgik i besvarelserne. Før interviewet startede, blev det pinteret, at barnets funktinsevne er, hvad barnet sædvanligvis gør på nuværende tidspunkt i deres liv, g ikke hvad barnet kan gøre engang imellem eller har gjrt en enkelt gang. Interviews var planlagt med et interval på max. 21 dage mellem ICF-CY scring g PEDI fr at have et så ens vurderingsgrundlag sm muligt. I prjektet var periden mellem 1. ICF-CY scring g 1. PEDI interview mellem 2 g 26 dage (fr t børn mere end 21 dage) g periden mellem 2. ICF-CY scring g 2. PEDI interview var mellem 2 g 33 dage (fr et barn mere end 21 dage). PEDI skemaet indehlder tre dele: Del I) Funktinelle færdigheder Del II Hjælpebehv Del III) Tilpasninger/hjælpemidler Alle tre dele med pdelt i hvedmråderne: Persnlig pleje, bevægelse g scial funktin. Del I: Funktinelle færdigheder: Persnlig pleje: Mundmtrik, brug af bestik, brug af glas, tandbørstning, frisere hår, pudse næse, vaske hænder, vaske ansigt g krp, trøjer g t-shirts, knappe lukke tøj, bukser, strømper/sk af g på, tiletbesøg, tisse, afføring. Bevægelse: Frflytning tilet, frflytning stl/kørestl, frflytning bil, frflytning egen seng, frflytning bad, indendørs mbilitet, indendørs afstand, bære ting, udendørs mbilitet, udendørs afstand, udendørs underlag, trappegang p, trappegang ned. Scial funktin: Ordfrråd, sprgfrståelse, ekspressiv kmmunikatin, kmpleks kmmunikatin, prblemløsning, leg med andre, kammeratskab, selvpfattelse, rientering i tid, hjemlige pligter, egen sikkerhed, nærmiljø. I Del I er færdighederne pdelt yderligere i frskellige items, der følger en sædvanlig udvikling, således med stigende sværhedsgrad. Sm eksempel er det første g letteste item under mundmtrik: Barnet spiser pureret mad g det sidste g vanskeligste item: Barnet spiser frskellige slags mad (knsistens) så sm suppe g hele kødstykker (fx steak, kylling) uden at spilde ud af munden. Eksempel på PEDI, Del I, funktinelle færdigheder, persnlige pleje findes i bilag

14 Del II g III: Hjælpebehv g tilpasninger/hjælpemidler Persnlig pleje: Spisning, persnlig hygiejne, vask/bad, af/påklædning af verkrp, af/påklædning af underkrp, tiletbesøg, blærekntrl, tarmkntrl. Bevægelse: Frflytning stl/tilet, frflytning bil, frflytning egen seng, frflytning bad, indendørs mbilitet, udendørs mbilitet, trappegang. Scial funktin: Sprgfrståelse, ekspressiv kmmunikatin, prblemløsning, leg med andre, egen sikkerhed. Del III Tilpasninger/hjælpemidler blev ikke medtaget i denne rapprt. Ad Frmål III: 3.4. Vurdere ICF-CY Cde Set g PEDI s anvendelighed til fælles planlægning af habiliteringsplan g til målsætning fr børn med CP Til indhentning af ICF-CY redskabets anvendelighed var der udarbejdet semistrukturerede spørgeskemaer med spørgsmål, der dækker mråder vedr. ICF-CY Cde Sets tilstrækkelighed til fælles planlægning af rehabiliteringsplan g målsætning. Se bilag 5. Spørgeskemaerne blev udfyldt, individuelt af de fagpersner, der deltg i de fælles tværfaglige ICF-CY scringer, umiddelbart efter 1. g 2. scring, Yderligere indgik en prcesbeskrivelse, hvr plysninger fra fagpersnerne blev indhentet umiddelbart efter prjektets afslutning g igen efter ca. et halvt år. 4. Etiske frhldsregler g vervejelser Der blev indhentet skriftligt samtykke fra frældre, hvis børn deltg i prjektet. Alle data vedr. børnene annymiseres g destrueres, når prjektet er afsluttet. Data behandles jf. retningslinjer fra Datatilsynet

15 5. Resultater Ad frmål I: 5.1 Krtlægge funktinsevnen hs børn med CP, ved anvendelse af ICF-CY Cde Set til børn med svære handicaps tværfaglig vurdering Resultater af de t ICF-CY scringer blev præsenteret på hvert barn, sm eksemplet vist i nedenstående figurer 1-4. Fr hver kategri er angivet graden af funktinsevnenedsættelse vha. gradienterne 0 4 ved hhv. 1. g 2. scring (kategrierne er ved 2. scring markeret med en underscre fx a 131_2). I figur 4 mgivelsesfaktrer er fremmende faktrer markeret med et f efter kden (fx e120f) g hæmmende faktrer står sm kategrien (fx e120). Figurerne 1-4 viser eksempler på funktinsevnenedsættelse vurderet vha. ICF-CY Cde Set hs et barn med CP, ved prjektstart (1. scring) g igen efter maximalt 6 måneder (2. scring) Figur 1 Funktinsevnevurdering fr Krppens Funktiner hs et barn m. CP

16 Figur 2 Funktinsevnevurdering fr Aktivitet hs et barn med CP Figur 3 Funktinsevnevurdering fr Deltagelse hs et barn med CP

17 Figur 4 Fremmere g Hæmmere i Omgivelserne hs et barn med CP Sm eksempel vælges figur 2 Aktivitet. Ved at se på kategri a fasthlde krpsstilling findes ingen prblemer, svarende til gradient 0, hverken ved 1. eller 2. scring. Under kategri 530 gå på tilet har barnet et prblem svarende til gradient 3 (alvrligt prblem) ved 1. scring, hvilket er reduceret til gradient 1 (let prblem) ved 2. scring. Med resultater sm præsenteret i figurerne, får man et samlet billede af indenfr hvilke mråder, barnet har sine funktinsevnenedsættelser g i hvilket mfang. Samtidig kan man af resultaterne se, m der er sket ændringer i periden mellem scringerne, hvis ændringerne strækker sig udver gradientintervallerne

18 Resultaterne fr alle ti inkluderede børn, er vist i nedenstående figurer 5-8. I figurerne er angivet, hvr mange børn der er vurderet til at have funktinsevnenedsættelse ud fr hver af de 41 kategrier, indenfr gradienterne 0 4, ved hhv. 1. g 2. scring. Figur 5 Funktinsevnevurdering fr krppens funktiner hs alle ti børn med CP. 1. Scring 2. Scring

19 Figur 6 Funktinsevnevurdering fr Aktivitet hs alle ti børn med CP. 1. Scring 2. Scring

20 Figur 7 Funktinsevnevurdering fr Deltagelse hs alle ti børn med CP. 1. Scring 2. Scring

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Neuropædagogik. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Neuropædagogik. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Neurpædaggik Kjeld Fredens er adjungeret prfessr ved recreate, Institut fr Læring g Filsfi, Aalbrg Universitet. Han har været lektr (hjernefrsker) ved Århus Universitet, seminarierektr ved Skive Seminarium,

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede Neurpædaggik g rehabilitering af hjerneskadede Videnscenter fr Diakni g Pædaggik D. 25. nvember 2009 Ledende neurpsyklg Anders Degn Pedersen Hammel Neurcenter Curriculum Vitæ Anders Degn Pedersen Ledende

Læs mere

Patienttilfredshed. på Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Randers. et pilotprojekt. Pernille Avlastenok & Nanna Kragelund

Patienttilfredshed. på Dagkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Randers. et pilotprojekt. Pernille Avlastenok & Nanna Kragelund Patienttilfredshed på Dagkirurgisk Afsnit, Reginshspitalet Randers et piltprjekt Pernille Avlastenk & Nanna Kragelund hld S07 Vejleder Sine Herhldt, Cand.pæd. i generel pædaggik Antal tegn. 59.908 VIA

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere