Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling Lyøvej 1. med fl. den 27. maj 2014 i A/B Ad 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen indstillede Dannie Buchberg fra Egemar & Clausen (administrator) Michael Rasmussen som referent. som dirigent og Generalforsamlingen vedtog dette enstemmigt. Dirigenten kunne konstatere, at 24 ud af 27 stemmeberettigede repræsenterede Karen Blom via fuldmagt. andelshavere var fremmødt. Pertina Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ud over bestyrelsens forslag var det indkommet ét forslag fra Frederik Rasmussen, Eltong og 1 fra Pertina Hamilton. 5 fra Jonna Dirigenten bemærkede at forslag fra andelshaverne, i følge vedtægterne, skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Ad 2: Formandens beretning. Vedlagt. Jonna Eltong beklager at formandens beretning ikke, som det blev lovet i indkaldelsen, var blevet eftersendt. Per Leth beklagede dette på bestyrelsens vegne. Frederik Rasmussen spurgte til om det var klogt at melde sig ud af ABF lige før der skal foretages en større investering (facadeprojektet). Per Leth svarede, at bestyrelsen havde rådført sig med administrator, der ikke mente at foreningen havde behov for yderligere juridiskbistand. Jonna Eltong fremhævede fordelene ved et ABF medlemskab, herunder juridiskbistand og kurser for bestyrelsesmedlemmer. Erling Mortensen påpegede at store dele af informationerne vedrørende lovgivning på andelsboligområdet var frit tilgængeligt på internettet. Sonja Vulevic spurgte om nogen individuelle andelshavere havde benyttet sig af ABF's tilbud. Det var umiddelbart kun Jonna Eltong der svarede positivt. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

2 Ad 3: Forelæggelse af årsrapport med revisors påtegning. Dirigenten spurgte om der var nogen der ønskede en punktvis gennemgang af årsrapporten eller om det var tilstrækkeligt med mulighed for at stille spørgsmål til konkrete punkter. Der var ingen der ønskede en komplet gennemgang. Danni Møller bemærkede at foreningens hensættelser fremadrettet bør passe til de løbende omkostninger for ikke unødigt at straffe nye andelshavere. Jonna Eltong sagde at hun ikke kunne godkende regnskabet, da nogle bilag ikke var korrekt attesteret. svarede at dette skete i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker for at mindske unødigt papirarbejde. Per Leth bekræftede på bestyrelsens vegne, at dette var korrekt. Enkelte andelshavere bemærkede, at de ikke havde modtaget regnskabet før generalforsamlingen. beklagede fejlen og lovede at eftersende disse. Årsrapportenblev godkendt med 1 stemme imod og 24 stemmer for. Ad 4: Forelæggelse af drifts og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Sonja Vulevic stillede spørgsmål til det store elektricitetsbudget. bemærkede at det ikke var urimeligt højt. Peter Poulsen sagde, at der bliver sørget for, at nogle af de lyskontakter, der automatisk burde slukke, faktisk virker. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Ad 5: Behandling af indkomne forslag. 5.a. Forslag fra bestyrelsen om istandsættelse af facader. bemærkede at dette punkt krævede kvalificeret flertal. Per Leth fortalte at Friborg og Lassen havde lavet et estimat for projektets omfang. Deres forslag blev gennemgået. Bestyrelsen foreslår en renovering af facaden ud mod gaden samt en istandsættelse af facaden mod gården inkl. reparation af vinduer både for og bagtil. Bestyrelsen tanke var at optage et lån til dækning af projektet med det samme og efter at havde fået en projektbeskrivelse fremstillet af et arkitektbureau søge andelshavernes accept til gennemførelse af det fulde projekt på en ekstraordinær generalforsamling. Danni møller mente at projektbeskrivelsen entreprenører. var mangelfuld og manglede tilbud fra flere forskellige Per Leth svarede at rådgiverrollen også skulle i udbud, planen var at betale et arkitektfirma for at

3 lave tegninger og yde juridisk og teknisk bistand på projektet, men at foreningen selv ville sende opgaven i udbud til forskellige entreprenører. Jonna Eltong mente at der skulle søges tilskud fra kommunen før et projekt igangsættes. Per Leth sagde at det var bestyrelsen og administrators vurdering at det var meget usandsynligt at foreningen ville kunne få tilskud. Frederik Rasmussen efterspurgte yderlige specifikation på, hvad bestyrelsen havde tænkt sig at bruge de 4 mio. på og hvor estimaterne til finansieringsomkostninger kom fra? Per Leth beklagede på bestyrelsens vegne, at det formuleringerne på det rundsendte forslag ikke var klarere og mere fyldestgørende. Han gjorde opmærksom på, at der var behov for omkring kr til at få lavet en komplet projektbeskrivelse og at de estimerede finansieringsomkostninger var udarbejdet af administrator. Jonna Eltong sagde at der kunne fås byfornyelsespenge og at hun havde fået tilsagn fra Frederiksberg kommune på at få 30 % af omkostningerne dækket for to år siden. bemærkede at der i samarbejde med arkitektfirmaet kan søges igen. Per Leth sagde at bestyrelsen ville søge, men vurderede fortsat at sandsynligheden at foreningen tidligere har fået tilskud. var lav i og med, Danni Møller mente, at der fortsat var for mange løse ender omkring projektet, herunder at der ikke var søgt tilskud på trods af, at der åbenbart var givet tilsagn fra kommunen. Per Leth bemærkede at der ikke forlå et projekt som sådan, blot et estimat, og at der skulle bruges midler til at få udarbejdet en egentlig projektbeskrivelse. Anette Christiansen fortalte, hvad den estimerede stigning i boligafgiften på 26 % betød i kroner og øre for lejligheder af forskellige størrelse. Jonna Eltong sagde at projektet ikke burde startes før vi havde fået tilsagn fra kommunen. Pertina Hamilton sagde at facaden mod gården også burde ordnes i forbindelse med projektet. Peter Poulsen sagde at facadeprojektet selvfølgelig også ville indeholde reparation og udbedring af skader på bagfacaden, men at tanken var ikke at gøre lige så meget ud af denne. Han beklagede også endnu en gang på bestyrelsens vegne, at dette ikke var kommet klart til udtryk i det rundsendte materiale. Danni Møller spurgte til, hvad der ville ske, hvis generalforsamlingen gav tilsagn til at der kunne optages lån på 4 mio. kr. og det så viste sig, at projektet blev dyrere end estimatet fra Friborg og Lassen. Anette sagde, at det ikke var til at vide, hvad den endelige pris blev før projektbeskrivelsen udarbejdet. var Erling Mortensen foreslog at eftersom der var gået noget tid siden estimatet blev udarbejdet, så man skulle nok regne med ca. 10 % mere og foreslog en ramme på 5 mio. for at have en rimelig buffer. bemærkede, at hvis lånerammen skulle hæves i forslaget gav dette anledning til en 14

4 dages indsigelsesfrist for de andelshavere der ikke var til stede. Mads GrothRasmussen spurgte til omkostningerne ved at optage lånet af to omgange. gav et overslag på kr i meromkostninger, men mente at det kunne gøres billigere ved at optage et byggelån til arkitektomkostningerne. Der var udbredt enighed om, at dette var en farbar vej og forslaget til afstemning blev derfor om at give bestyrelsen mandat til at optage et lån på kr til at få udarbejdet en projektbeskrivelse. Herefter skal bestyrelsen fremlægge det endelige budget på en ekstraordinær generalforsamling. Dette blev enstemmigt vedtaget. 5.b. Forslag fra bestyrelsen om at suspendere valg til bestyrelsen. Bestyrelsen frafalder forslaget. 5.c. Forslag fra bestyrelsen om fremadrettet at ophøre med at udbetale betaling for deltagelse i arbejdsdage bemærkede at de udbetalte penge skulle opgives som Bindkomst og man derfor i mange foreninger i stedet gav bøder til ikkedeltagende andelshavere. Erling Mortensen mente at bøderne og udbetalingen i det hele taget burde droppes. Sonja Vulevic mente at pengene burde bruges til f.eks. sommerfest eller havemøbler. Jonna Eltong mente at det var en dårlig undskyldning administrere. fra bestyrelsens side, at det var svært at sagde at de manglende udbetalinger for i år kunne udbetales over huslejen. Pertina Hamilton foreslog at bøderne/udbetalingen helt blev droppet. Det var der en vis lydhørhed overfor, men da det ikke var forslået i tid, kunne der ikke stemmes om dette, i stedet blev der opfordret til at tage det op på næstkommende generalforsamling. Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 20 stemmer for, 1 blank og 4 imod. 5.d. Forslag fra bestyrelsen om at udskyde salg af lejligheden Lyøvej 3 st. th. til denne kan slås sammen med nabolejligheden. Danni sagde at han savnede information fra bestyrelsen når der via rundsendte gule sedler blev sået tvivl om beslutningsgrundlaget. Anette Christiansen svarede at bestyrelsen selvfølgelig ikke svindler. Begrundelsen for at klagen hos naturklagenævnet blev frafaldet var, at bestyrelsen ikke kunne stå inde for klagens indhold. Hun bemærkede også, at der i de rundsendte gule sedler var en udeladelse: At undtagelsen for indbetaling til parkeringsfonden kun gjaldt, hvis lejligheden blev konverteret til en ungdomsbolig og at en omdannelse til en sådan ville medføre en tilsynsopgave og yderligere adminstration. Jacob Carstensen forslog at bestyrelsen fik kommunens tilsagn om, at lejlighederne kunne slås sammen før salg på skrift til fremtidig brug.

5 Anette Christiansen svarede at det var en god idé, og at hun ville undersøge, om hun kunne få en bekræftelse fra kommunen herpå. bemærkede i den forbindelse, at det var en formsag at få lagt lejligheder sammen så længe det samlede boligareal var under 130 kvm. Jonna Eltong sagde at hun også mente, at det ville være muligt at få lejlighederne lagt sammen, men at dette jo først kunne blive efter Søren Petersen fraflytter sin lejlighed, hvilket kunne have lange udsigter. Jonna fastholdt samtidig hendes vurdering af at lejligheden kunne sælges som andelslejlighed uden indbetaling til parkeringsfonden. Per Leth redegjorde for, hvordan lejligheden i sin tid var blevet nedlagt om omdannet til fælles lejlighed, da han også sad i bestyrelsen på daværende tidspunkt. Morten Jensen henstillede i øvrigt til, at andelshavere henvendte sig til bestyrelsen, hvis de en anden gang havde lignende spørgsmål som det Danni Møller stillede. Forslaget blev vedtaget med 1 stemme i mod, 2 blanke og 22 for. 5.e. Forslag fra Jonna Eltong om at forsat medlemskab af ABF. Forslaget afvist med 1 stemme for, 2 blanke og 22 imod. Ad 6: Valg af bestyrelse Anni Andersen udtrådte. Peter Poulsen og Per Leth var på valg. Morten Jensen og Michael Rasmussen fortsætter indtil næste ordinære generalforsamling, hvor de er på valg. Danni Møller, Peter Poulsen og Per Leth stillede op til bestyrelsen. Det blev afgjort ved fredsvalg og de tre blev valgt for 2 år. Jonna Eltong bemærkede, at hun ikke støtter Per Leth. Anette Christiansen og Lars Nevald stillede op som suppleanter og blev også valgt ved fredsvalg. Ad 7: Valg af administrator Ad 8: Eventuelt og revisor og revisor blev genvalgt enstemmigt. Morten Jensen fortalte om det indhentede tilbud på internet, telefoni og TV: Foreningen betaler årligt kr for antenneanlægget og denne udgift forventes kun at stige, samtidig er det i forfald og TV2 Zulu kan ikke længere modtages. En dialog med naboejendommen, med hvem der deles antenneanlæg, er indledt. Anni Andersen spurgte til om der stadig blev betalt for TV2 Zulu og om det var muligt at spare penge ved at indhente et tilbud, der ikke inkluderede fastnet telefoni. Peter Poulsen sagde, at der ikke blev betalt for Zulu længere. Morten Jensen sagde at fastnet telefoni var en del af tilbuddet.

6 Per Leth foreslog at vi sagde ja til TV delen og at andelshaverne individuelt kunne tilmelde sig internet og telefonordninger. Danni Møller bemærkede i Yousee og TDC var forskellige firmaer, og det derfor var Yousee der burde kontaktes i forbindelse med indhentning af tilbud på fiberforbindelser. Morten Jensen sagde at planen fremadrettet var, at fremlægge et konkret tilbud på en ekstraordinær generalforsamling når naboejendommen var afklaret. Per Leth sagde at tilbuddet ville blive lagt på foreningens hjemmeside snarest muligt. Anette Christiansen foreslog, at der blev nedsat et udvalg til at tage hånd om sagen, hvilket herefter blev nedsat. Frederiksberg takkede for god ro og orden. den 3.juni2014 annie B erg, dirigent Per Leth, formand Michael Rasmussen, referent Morte ensen

7 Vi Haxholmsagen Sagen Jonnas Fælleslokalet Der Nu Der Arbejdsweekend nej, og vi bestyrelsen af Beretnmig ABE Lyøvej 2014 Konstitueringen af bestyrelsen foregik planmæssigt AIIeer engagerede og aktive Det har været et stort og besværligt arbejde at finde rytmen og få et overblik. Iførste omgang har der været focus på oprydning i hængepartier med det formål at vi vil kunne hellige os det allervigtigrd. at få sat gang i nøvendige vedligeholdelses arbejder, som har været forsørnt i flere år. Klagesagen vedr. beboerlokale lukket. Undskyldning til Frb. komm. Sagen med Kjøbstadens forsikring afsluttet. er stadig aktiv. Vi har holdt penge tilbage fra konkursbo. med arkitekt Søren Svendsen er afsluttet, og han har fået sine penge. er lavet forlig med Varmekonsulenterne er udmeldt af ABF,Viønske jlkkeat blive repræsenteret af Jonna som Der Containerrummet kresdsbestyrelsesmedlem her! En udgift på 5000 kr. pr. år er unødvendig. egnrådige dispositioner har koste foreningen rigtig mange penge, noget er rent tilsaetning andet kan diskuteres. bliver strammere regler mindst tre underskrifter på alle regninger, så vi fremover undgår diverse frynsegoder til bestyrelse, formand og bestyrelsesmøder foregik planmæssigt det blev et fint arrangement. er reetableret. må se, hvordan det virker. kan igen benyttes bliver benyttet beboerne. er reageret på "De Gule Sedler" har bevidst hold lav profit og har ikke ladet sig provokere af indirekte anklager om dette eller hint. skal vi koncentrere os om et stort vedligeholdelses projekt. Derfor er det vigtigt at bilægge gamle stridigheder og focusere netop pä det store projekt, facaden m.m., som er vigtigt for vores fremtid. Det er ved at være sidste udkald. Vi håber vi har brug for at der udvises tillid til bestyrelsen, som nu er ved at være på plads og skal.have arbejdsro til at

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere