Responsum vedrørende retslige skridt i anledning af revisors handlinger overfor afdøde Sam Zinglersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Responsum vedrørende retslige skridt i anledning af revisors handlinger overfor afdøde Sam Zinglersen"

Transkript

1 Responsum vedr. Sam Zinglersens dødsbo- revisoransvar side 1 af 4 Responsum vedrørende retslige skridt i anledning af revisors handlinger overfor afdøde Sam Zinglersen 1. Indledning Ved brev af 4. april 2008 har Registreret revisor Majken Bøg, der, sammen med advokat Bjørn Wittrup, er bestyrer i dødsboet efter Sam Zinglersen anmodet om:»assistance med: 1. Hvor (hvilken instans) bør sagen forelægges/anlægges - og hvorfor? 2. Hvem (hvilke juridiske personer) skal der klages over? 3. Hvad skal der klages over? 4. Hvilke spørgsm~l ska l der stilles til den pågældende instans? 5. Hvordan f~r vi optimal erstatning for de lidte tab?«med anmodningen fulgte en længere beskrivelse af et sagsforløb, der har strakt sig over adskillige år tillige med en række bilag, der supplerede sagsbeskrivelsen. Jeg har for overskuelighedens skyld valgt at dele hændelsesforløbet op i en række.. delepisoder", hvor jeg i beskrivelsen har fundet muligt ansvarspådragende adfærd. Opbygningen er kronologisk. Som afslutning sammenfatter jeg min opfattelse af sagsforløbet, svarene på de stillede fem spørgsmål og fremkommer der tillige med mine anbefalinger vedrørende det samlede kompleks. Jeg har ikke fundet anledning til at resumere sagsforløbet, men beskriver blot kort de enkelte episoder, hvor dette er relevant - og muligt. l hele nedenstående periode har Finn Bentzen været rådgiver og revisor for såvel Sam Zinglersen personligt som for E. Zinglersens Forlag Aps. 2. Møllevang 4 Handelen finder sted 28/ Til en pris af kr. med en udbetaling på Sælger er Sam Zinglersen, Køber er Finn Bentzen lnvest A/S. Det er muligt, men næppe bevisbart, at Finn Bentzen lnvest A/S har gjort en god forretning. Da Sam Zinglersen imidlertid må antages at have været ved sin fornufts fulde brug, er der næppe begået noget strafbart - og næppe heller noget erstatningspådragende. Under alle omstændigheder må forholdet i dag antages at være forældet. Da Finn Bentzen på daværende tidspunkt var registreret revisor og da investeringsselskabet var ejet helt eller delvist af ham selv, jf. udskriften fra E&S, handlede han i strid med den daværende revisorlovgivnings forbud mod at revisor udøvede nogen anden form erhvervsvirksomhed end revision m.v. 3. Ternevej 1/ sælges denne ejendom fra Sam Zinglersen personligt til hans selskab E. Zinglersens Forlag Aps. Jeg lægger til grund 1, at dette var skattemæssigt uheldigt og derfor et udtryk for dårlig rådgivning fra Finn Bentzens side. 1 Idet jeg ikke er skatteretskyndig

2 Responsum vedr. Sam Zinglersens dødsbo- revisoransvar side 2 af 4 Året inden var Finn Bentzen blevet indvalgt som formand for forlagssetskabel Fra 1993 opkøbte Finn Bentzen lnvest A/S anparterne i forlagsselskabet, således at investeringsselskabet i 2003 ejede 12/20 - dele af forlaget. Ved forlig af 17/ tilbagekøbte Sam Zinglersen anparterne i forlagssetskabel En til politiet indgivet anmeldelse om mandatsvig blev afvist af politimesteren på Frederiksberg som følge af mangel på bevis for berigelsesforsæl Det ser endvidere ud som ejendommen i regnskaberne ikke blev optaget til den værdi, den reelt repræsenterede. Det kan ikke afvises, at der ved de foretagne transaktioner har været tale om et forsøg på reelt at få overført ejendommen fra Sam Zinglersen personligt til Finn Bentzen lnvest AIS så billigt som muligt. Da politiet imidlertid en gang har afvist anmeldelsen herom, og da der næppe er fremkommet nye beviser i forhold til dengang, tjener det næppe noget formål at gå videre med dette. Den strafferetlige forældelsesfrist for det mulige bedrageri / mandatsvig, der i værste fald kunne være tale om, er 10 år, jf. straffelovens 93, stk. 1, nr. 3, jf Gældsbrev Michael Parker Ifølge redegørelsen og bilagene har Sam Zinglersen kautioneret for/stillet anden sikkerhed for Finn Bentzens kærestes søn, Michael Parker. Der er intet i papirerne, der indicerer, at Sam Zinglersen ikke har gjort dette med åbne øjne. Tværtimod synes det som om såvel Finn Bentzen som Sam Zinglersen er blevet.. snydt" af Michael Parker (jf. også brev af 3/ fra Sam Zinglersen til advokat Annette Fabricius-Bjerre:.. Finn B. har vistnok det samme problem... ) Der figurerer i regnskaberne for Forlagsselskabet et.. gældsbrev l gældsbrev Michael Parker.. på kr Det er ikke umiddelbart muligt at se, hvorfra dette beløb stammer. Udover at det kan undre, at gældsbrevet optages til kurs pari (uden nogen form for hensættelse til imødegåelse af tab), ses der ikke i selve gældsforholdet at ligge noget kritisabelt. Tværtimod kan man sige, at fordringen med den værdi, den nu måtte repræsentere, også er blevet.. overtaget.. af Finn Bentzen lnvest AIS. 5. Sammenfatning Finn Bentzen har i årene fra slutningen af 1970'erne til været rådgiver og revisor for Sam Zinglersen og dennes selskab. Han har i perioden fra 1990 til 2004/ 5 været formand for forlagsselskabet, og han har tilsyneladende tillige været dirigent på dettes generalforsamlinger. l årene fra 1975 til 1987 har Finn Bentzen været registreret som registreret revisor, har EB:S oplyst i Ved søgning i Revireg. i dag (2/5 2008), står han (fortsat) som.. registreret revisor med deponeret beskikkelse... Såfremt Finn Bentzen havde været aktiv som registreret revisor, ville han have overtrådt revisorlovgivningen i perioden frem til september 2003, idet lovgivningen dengang ikke tillod at man drev anden erhvervsvirksomhed end revision. l 2003 ændredes dette således, at det generelle forbud blev ophævet. l stedet strammedes reglerne om konkret uafhængighed. Heri ligger at man ikke selv må revidere et regnskab, som er aflagt af en ledelse, man selv er medlem af - eller hvor man har været dirigent på generalforsamlingen. Da Finn Bentzen imidlertid ikke - således som sagen ligger oplyst - har haft sit registreringsbevis udleveret siden den nye lovs ikraft-

3 Responsum vedr. Sam Zinglersens dødsbo - revisoransvar side 3 af 4 træden, har han ikke herved handlet i strid med den nye revisorlovgivning. Det har dog muligvis den underskrivende statsautoriserede revisor Bent Andrup, idet denne a) enten har været ansat i Finn Bentzens Revisionsinstitut Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, d. 15. juli 2004, da det seneste forlagsregnskab underskrives, b) eller ikke har været ansat i firmaet, men har afgivet sin erklæring (påtegningen).. gennem" det nævnte firma i stedet for gennem sit eget firma, som han imidlertid ikke ses at være knyttet til i CVR-registeret. Såfremt a) er tilfældet, vil der være tale om en overtrædelse af revisorlovens 12, der kræver at erklæringsafgivelse skal ske gennem et firma, der opfylder revisorlovens betingelser hertil - bl.a. ejerskab af en statsautoriseret eller registreret revisor. Denne betingelse opfyldes i kke af Finn Bentzen, der, jf. ovenstående, har deponeret sin registrering. Hertil kommer, at revi sorlovens 11, stk. 2 eller stk. 3 efter al sandsynlighed vil være tilsidesat ved at en revisor i et så lille firma underskriver på en revisionspåtegning i et selskab, hvor revisionsfirmaets ejer er medlem af /formand for bestyrelsen samt dirigent på generalforsamlingen i erklæringsobjektet. Såfremt b) er tilfældet vil der efter min opfattelse fortsat være tale om en overtrædelse af 12, idet Bent Andrup fremtræder som en del af Finn Bentzens firma. l begge tilfælde kan der endvidere være tale om en overtrædelse af revisorlovens 27, 4, hvorefter det er strafbart for en revisor at underskrive revisionspåtegningen på et regnskab, der ikke er revideret af vedkommende. Der foreligger således udtalelser fra Sam Zinglersen om, at han ikke kendte nogen Bent Andrup, og at der aldrig havde været en sådan ude i hans virksomhed. (dette sidste er dog et svagt bevis, idet det ikke er muligt at afhøre Sam Zinglersen herom). 6. De stillede spørgsmål 1. Hvor (hvilken instans) bør sagen forelægges/ anlægges- og hvorfor? Som det (Indirekte) er fremgået af ovenstående forekommer det mig ikke oplagt/ at nogle af de rejste problemstillinger i dag - så mange år efter- fornuftigt kan Indbringes for hverken politi i form af anmeldelse for muligt strafbare forhold eller domstole i form af krav om erstatning. Det mest velbelyste er salget af Ternevej fra Sam lingiersen til dennes selskab. Den er der imidlertid taget hånd om i forbindelse med et sagsanlæg om mangelfuld rådgivning. Såfremt den skatteretlige vurdering heraf er 1 at det på enhver måde var en skatteretlig uklog disposition (og der ikke var grund til at tro, at Sam lingiersen af andre grunde måtte have ønsket en sådan overdragelse), vil der kunne være et erstatningsansvar. Ovenstående skatteretlige spørgsmål er således et spørgsmål om rådgivningsansvart der på grund af sagsøgers (Sam linglersens) ukendskab til fejlen antageligt endnu ikke er foræ l det. Se så ledes 2007-forældelsesloven 29, smh. med 1908-lovens l, 1), e, smh. m. samme lovs 3, jf. bl.a. afgørelsen FED Ø. De øvrige episoder forekommer mig dels at være så gamle, at de vil kunne være forældede 1 dels kunne være undergivet sådanne bevisvanskeligheder bl.a. grundet offerets mellemkommende død, at det i dag må anses som en umulig opgave at forfølge disse. Ovenfor under 5) er der angivet nogle mulige overtrædelser af revisorlovgivningen. Sådanne overtrædelser vil kunne indbringes for Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og reg istrerede revisorer i det omfang overtrædelsen måtte være begået af en person med sin beskikkelse

4 Responsum vedr. Sam Zinglersens dødsbo - revisoransvar side 4 af 4 eller registrering i behold p~ tidspunkt for tilsidesætteisen af den gode revisorskik. Sammenholdes dette krav med den absolutte 5 - ~rige forældelsesgrænse, der er for det disciplinære ansvar, jf. Revisorlovens 24, synes det imidlertid Ikke muligt at gøre noget disciplinært ansvar gældende over for Finn Bentzen heller. Hvorvidt det forhold, at Finn Bentzen underskriver sig»skatterevlsor, F.S.D.«er tilstrækkeligt til at statuere overtrædelse af revisorlovens 8 er vel tvivlsomt. Ganske vist synes brevpapiret sammenholdt med Revisionsfirmaets navn og hans underskrift med næsten tilsvarende navn alt at pege p~, at han er statsautoriseret revisor. Det forhold, at han skriver F.S. D. er antageligt tænkt som en oprindelig henvisning til Foreningen af skatterevisorer i Danmark, som imidlertid ikke (længere) findes p~ Internettet. I stedet henvises nu til hjemmesiden der tilhører»foreningen af Stammere l Danmark«. Der findes dog stort set ingen praksis om overtrædelse af 8, hvorfor det er vanskeligt at udtale sig præcist derom. 2. Hvem (hvilke juridiske personer) skal der klages over? Se ovenfor 3. Hvad skal der klages over? Se ovenfor 4. Hvilke spørgsm~l skal der stilfes til den p~gældende instans? Se ovenfor 5. Hvordan f r vi optimal erstatning for de lidte tab?«se ovenfor. 7. Afrunding En gennemlæsning af sagen gør det sandsynligt, at afdøde Sam Zinglersen via sit bekendtskab med Finn Bentzen har haft et dyrt sådant. Det er også sandsynligt, at Finn Bentzen agerer i en gråzone af (muligt) uretmæssigt påklistret autoritet og kompetence kombineret med en mere eller mindre hensynsløs og direkte hytten sit eget skind gerne på andres bekostning. Det er imidlertid ikke min vurdering, at der - udover den allerede anlagte sag - er noget fornuftigt juridisk formål med yderligere sagsanlæg/indbringen for andre instanser. Århus d. 2. maj 2008 Lars Bo Langsted

5 Responsum vedr. Sam Zinglersens dødsbo - fortsat Side l af 2 Responsum vedr. Sam Zinglersens dødsbo fortsat - spm. Til FSRs responsumudvalg I forlængelse af mit responsum af 2. maj 2008 vedrørende Sam Zinglersens dødsbo - spm. om revisoransvar- er jeg af bobestyrer Bjørn Wittrup ved skrivelse af 7. maj 2008 blevet anmodet om at vurdere en række spørgsmål, der kunne stilles til FSRs responsumudvalg. 1. Det relevante organ Indledningsvis bemærkes, at det ikke uden videre er klart, at der vil kunne stilles spørgsmål til nogle af de eksisterende revisorforeningers responsumudvalg. Finn Bentzen havde således deponeret sit registreringsbevis i 1988, hvorfor det ikke er givet, at FRRs responsumudvalg vil besvare de stillede spørgsmål. Rådgivningen vedrørende salget af Ternevej er foretaget af Finn Bentzen gennem firmaet»finn Bentzens revisionsinstitut A/S«med undertitlen»revisorlinien I/S - Samarbejdende statsautoriserede revisorer«. (jf. stævningens bilag 5). Af generalforsamlingsreferaterne synes at fremgå, at reviderende revisor i perioden, hvor salget fandt sted var»finn Bentzens Revisionsinstitut A/S«, og at den underskrivende revisor var statsautoriseret revisor Henrik Påske (på revisionspåtegningen på regnskabet 90/91). Jeg er ikke i besiddelse af regnskabet for 91/92, hvor det relevante hussalg må være registreret første gang. Den kritiserede rådgivning er således foretaget af en registreret revisor med deponeret beskikkelse, der samtidig er (med?)ejer af et revisionsfirma, der tilsyneladende er et statsautoriseret sådant. Revisionen er (antageligt) foretaget af en statsautoriseret revisor, men denne har ikke været impliceret i rådgivningen, ligesom der ikke ses at være grundlag for at krit isere revisionen. Jeg er enig i, at det mest nærliggende er at forespørge FSRs responsumudvalg, idet rådgivningen synes at indgå i den»pakke«, der udbydes af et statsautoriseret revisionsfirma. Skulle FSRs responsumudvalg imidlertid afvise at behandle sagen, må der antageligt skulle udmeldes syn og skøn/indkaldes et sagkyndigt vidne, vedrørende de samme spørgsmål, der, jf. nedenfor, kunne stilles til en af de to foreningers responsumudvalg. 2. Mulige spørgsmål Man kunne formentlig med fordel opstille spørgsmålene i to hovedgrupper. En vedrørende omstændighederne ved rådgivningen og en vedrørende selve materien i den ydede rådgivning. Det er dog under alle omstændigheder klart, at hovedvægten bør ligge på indholdet af rådgivningen, idet det er her den cu lpøse adfærd skal godt gøres.

6 Responsum vedr. Sam Zinglersens dødsbo - fortsat Side 2 af 2 1) a) Var det i 1991 i overensstemmelse med god revisorskik, at et revisionsfirma fremtrådte som et statsautoriseret revisionsfirma, selvom en (med)ejer ikke var statsautoriseret revisor men registreret revisor med deponeret registrering? b) var det i 1991 i overensstemmelse med god revisorskik, at en statsautoriseret revisor underskrev påtegninger på regnskaber i et sådant firmas navn, når ejerforholdene var som under 1)a) anført? c) var det i 1991 i overensstemmelse med god revisorskik, at en medarbejder i et revisionsfirma udover at rådgive en revisionskunde også var dirigent på denne kundes generalforsamling? d) var det i 1991 i overensstemmelse med god revisorskik, at en medarbejder fra det reviderende revisionsfirma sad i revisionskundens bestyrelse? e) var det under de ovenfor anførte omstændigheder i overensstemmelse med god revisorskik, at den samme medarbejder successivt opkøbte anparter i det reviderede selskab? 2) a) Var det i 1991 i overensstemmelse med god rådgivningsskik, at man rådgav en hovedanpartshaver til at overdrage sin personlige faste ejendom til hovedanpartshaverens anpartsselskab? b) Kunne der være nogle fordele forbundet med en overdragelse som anført under 2)a)? c) Ville det gøre nogen forskel for besvarelsen af spørgsmål 2)a) og 2)b) at hovedanpartshaver på rådgivningstidspunktet var 80 år gammel? d) Ville det gøre nogen forskel for besvarelsen af spørgsmål 2)a) og 2)b) at ejendommen var ubehæftet (min note: hvis den alts& var det?!)? e) Var det i 1991 i overensstemmelse med god rådgivningsskik at undlade i skriftlig form at redegøre for de skatteretlige konsekvenser af en overdragelse som anført under 2)a)? Jeg tror ikke, at det tjener noget formål at bede responsumudvalget om at besvare de konkrete skattemæssige konsekvenser og beregningerne heraf, idet dette ligger ud over det, udvalget erfaringsmæssigt ønsker at besvare. Århus, d. 13. maj 2008 Lars Bo Langsted

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere