TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole"

Transkript

1 TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden den interne skole Oddervej 249, 8270 Højbjerg Tlf.nr Hjemmesideadresse www. dalgaarden.dk Forstander Skoleleders navn Antal medarbejdere på skolen Antal pladser i skolen Alder ved visitation Per Ruby Eva Fiedler Bech Skolen har: 9 lærere på fuld tid 4 pædagoger med 82 % tid i skolen og 18 % på afdeling. 1 skoleleder Maks. 40 pladser pt. er der indskrevet 38 børn år Organisationsform Den interne skole er oprettet i henhold til folkeskoleloven 22, stk. 5 Godkendt målgruppe Dato for seneste anmeldte tilsyn Dalgaarden modtager børn med omfattende sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder, som i en periode har brug for særlig støtte. Målgruppen er børn, der har så store vanskeligheder, at det i kortere eller længere tid vil være mest hensigtsmæssigt at undervise dem på den interne skole. Hvis barnets undervisningsmæssige behov kan tilgodeses i folkeskolens almene undervisning evt. med støtte i minimum 9 timer / 12 lektioner, eller hvis det vurderes at være mest relevant at henvise til undervisning i en specialklasse eller en specialskole, kan barnet ikke visiteres til den interne skole på Dalgaarden. (Jvf. undervisningsoverenskomsten) 31. oktober

2 Dato for seneste uanmeldte tilsyn Kontakt med skolen siden sidste tilsyn: 11. januar 2012 Der har været kontakt i forbindelse med diverse gensidige orienteringer samt i forbindelse med temadag for de interne skoler vedr. lovgivning på området samt folkeskolereformen. Fokusområde for tilsyn: Tilsyn varetaget af PPR og Specialpædagogik / Børn og Unge, Aarhus Kommune omhandler såvel kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og kontrol. Tilsynet skal sikre, at børn, der af kommunalbestyrelsen er henvist til specialundervisning på den interne skole, får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvem har der været kontakt med / er der talt med ved tilsynsbesøget: Tilsynet har været i dialog med forstander, skoleleder samt det pædagogiske personale tilknyttet de forskellige klasser. Tilsynet har desuden været i dialog med elever i de forskellige klasser. Skolens fysiske rammer Den interne skole er beliggende i naturskønne omgivelser. Dalgaardens interne skole råder over 1200 m2 fordelt over 6 klasselokaler i skolens hovedbygning. 4 af klasserne har et grupperum, 2 klasser har tilknyttet 2 gruppelokaler. Skolen har en gymnastiksal med scene, et lokale til kreative fag, samt et fælles mødelokale med elektronisk tavle. I Søhuset er der et klasselokale, som bruges i forbindelse med holddannelse. Lokalet er desuden base for projekter i de enkelte klasser og fungerer også som skolens sløjd og natur /teknik lokale. Derudover rummer skolens hovedbygning et lærerværelse og et kontor. Tilsynet har ved besøgene i klasserne kunnet konstatere, at klasselokalerne er meget forskelligt indrettet. Nogle lokaler indbyder mere til ro og fordybelse end andre. Indretning og udsmykning giver de forskellige klasseværelser individuelt særpræg og kan være med til at styrke oplevelsen af et klassefællesskab. Visitationsprocedure Udtalelser fra PPR vedr. den enkelte elev, her - under stillingtagen til den enkelte elevs behov for specialunder Visitation til undervisning skal tidsmæssigt følge visitering til døgnanbringelse. PPR og Specialpædagogik forholder sig i samarbejde med anbringende kommune til barnets undervisningsmæssige behov og træffer beslutning om konkret undervisningstilbud. Dette kan være optag på den interne skole på Dalgaarden. Anbringende kommune skal godkende afgørelsen. Der må højst gå 3 uger (15 skoledage) fra anbringelsen, til eleven får et undervisningstilbud. I den mellemliggende tid skal eleven tilbydes enkeltmandsundervisning, som anbringende kommune finansierer. PPR og Specialpædagogik vurderer nyvisiterede børns behov inden start i den interne skole. I samarbejde med den interne skole tager PPR og Specialpædagogik løbende stilling til, om en elev evt. kan modtage undervisning i den lokale folkeskole. Der er pt. børn anbragt på 2

3 visning/undervisning i den lokale folkeskole Beskrivelse af undervisningen Skabelon til elevplan - herunder dispensationer og fritagelse fra prøver m.m. Dalgaarden, som modtager deres undervisningstilbud på specialskoler i Aarhus Kommune. Der er pt. et enkelt barn anbragt på Dalgaarden, som er indskrevet på den lokale folkeskole. Eleven starter således i distriktsskolens børnehaveklasse efter sommerferien. Alle skolens elever har sammensatte og komplekse vanskeligheder, hvilket fordrer særlig tilrettelagt undervisning og en høj grad af differentiering. Elevplanerne beskriver den enkelte elevs potentialer og kompetencer samt bidrager til den løbende evaluering. Tilsynet har til orientering modtaget 3 elevplaner på elever i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Næsten alle skolens elevplaner er udført efter samme elevplanskabelon. De resterende vil i det kommende skoleår blive udarbejdet efter samme skabelon som resten af skolen anvender. Undervisningsti metal Overordnet årsplan for klasserne herunder oversigt over den udbudte fagrække Alle elever på skolen følger undervisning fra kl til kl Alle elever modtager uanset alder ca. 800 timer i skolen. Alt efter alder og formåen indlægges de nødvendige pauser i løbet af formiddagen. Mange af skolens børn har svært ved at koncentrere sig i længere tid ad gangen, derfor er hvert undervisningsmodul kun på 35 minutter, dette giver i alt 35 skemapositioner i løbet af en undervisningsuge. Den overordnede årsplan for klasserne indeholder følgende: Løbebånd og læsebånd, fælles emneuger og temadage, bl.a. i forbindelse med forældrearrangement samt en lejrskole på henholdsvis 3 og 5 dage samt diverse ekskursioner. Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolelovens fagrække og fagområder samt Fælles Mål. Der undervises i: dansk, matematik, engelsk, kristendomskundskab, natur/teknik, historie, samfundsfag, tysk, fysik, musik, billedkunst, sløjd, idræt og hjemkundskab. Skolen danner hold ud fra elevernes alder samt individuelle kapacitet for læring. Et eksempel på denne holddannelse er praktisk - musiske hold, der tilgodeser elevernes behov for at opleve verden på en direkte måde. Eleverne træner grundlæggende færdigheder/fag på deres niveau, hvor der indgår læsning, skrivning, matematik samt livs- og samfundsrelevante emner. Meget af det, der arbejdes med tager udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, som eleven gør sig i de praktiske fag og via oplevelser i naturen. Ud over ovenstående arbejder skolen med holdundervisning, hvor der er fokus på det faglige. I forbindelse med holddannelse især i udskolingen sikres det ved planlægningen, at den fornødne faglige undervisningskompetence er til stede. 3

4 Skolen har organiseret sig med et ugeskema, hvor timerne veksler mellem de grundlæggende fag som dansk, matematik, engelsk, natur og teknik samt praktisk-musiske fag. Efter frokostpausen foregår der desuden evaluering af skoledagen og elevernes individuelle indsats og resultater. Indskolingsklasserne arbejder i høj grad med ikke-fagdelt undervisning. Alle klasser på skolen har idrætsaktiviteter indlagt i deres skoledag. Derudover er der på skolen blandede hold, der undervises i yoga, dans og ridning. Forsøgsvis er nogle af de ældste elever med som hjælpeinstruktører. Ud over de skemalagte fysiske aktiviteter deltager eleverne på afdelingerne i aktiviteter som fx svømning. Alle afdelinger har en fast ugedag, hvor børnene kommer til svømning, er på cykelture eller dyrker andre former for motion og idræt. Deltagelse i folkeskolens fagrække Helt Delvist Ikke (fritagelse) Vægtning mellem individuel undervisning (1:1) og kollektiv undervisning Beskrivelse af undervisning gennemført på lokal folkeskole Beskrivelse af undervisningsmidler, herunder IT udstyr og særlige hjælpemidler Undervisningens forløb og fremgang, herunder Som udgangspunkt arbejder alle elever med de grundlæggende fag i folkeskolens fagrække. Elevernes undervisning tilrettelægges ud fra en vurdering af den enkeltes kompetencer og potentialer. PPR og Specialpædagogik deltager i klassekonferencer og tilbyder løbende rådgivning og vejledning også i forbindelse med vurdering af evt. fritagelse. Grundet elevernes sammensatte og komplekse vanskeligheder tilrettelægges undervisningen overvejende som individuel undervisning. Alt efter elevernes behov og specifikke vanskeligheder er det ofte nødvendigt at undervise enkelte elever 1:1 for at øge udbyttet af undervisningen. Skolen har tidligere haft et samarbejde vedrørende fysikundervisning med Skåde skole. Siden sidste skoleår har Dalgaardens interne skole haft et tæt samarbejde med den interne skole på Behandlingshjemmet Bøgholt, hvor en af lærerne underviser de ældste af Dalgaardens elever i fysik. Skåde skole er distriktsskole og er behjælpelig med at gennemføre de afsluttende prøver bl.a. ved at stille censorer til rådighed. Eleverne arbejder i flere fag overvejende med individuelle undervisningsmaterialer alt efter behov og forudsætninger. Undervisningsmaterialer fra Center for Undervisningsmidler anvendes ligeledes som supplement. Skolen råder i alt over 15 ipads, 20 stationære pc er samt 15 bærbare computere. Skolen råder over 3 elektroniske tavler, hvor den sidst indkøbte er mobil, så den kan flyttes fra rum til rum. Der afholdes klassekonferencer to gange om året sammen med psykolog fra PPR og Specialpædagogik. Skolekonsulent fra PPR og 4

5 evaluering af elevens undervisning i de enkelte fag og undervisningssituationer Opfølgning på den løbende evaluering Dokumentation for undervisningen / evaluering Løbende stillingtagen til den enkelte elevs undervisning på intern skole hhv. lokale folkeskole Specialpædagogik deltager efter behov. På klassekonferencerne træffes beslutning om eventuelle tiltag, der er påkrævet i forhold til den enkelte elevs faglige og sociale udvikling. Alle elever er blevet testet op til konferencerne. Skolens personale holder 3 teammøder inden for en periode på 14 dage. Her tilrettelægges undervisningen og elevernes samlede udvikling drøftes, evalueres og nye tiltag for den enkelte besluttes. Derudover deltager alle lærere og skolepædagoger på fælles konferencer og konsultationer med de respektive afdelinger, hvortil der udarbejdes status for hver enkelt elev to gange om året. For at koordinere den samlede indsats i forhold til det enkelte barn på Dalgaarden afholder ledelsesgruppen perspektivmøder sammen med Dalgaardens psykolog og familiebehandlerne. Elevplaner, konferenceskemaer og -referater samt statusrapporter samles i Dalgaardens elektroniske dagbogssystem, som er tilgængelig for alle medarbejdere på Dalgaarden. Med hensyn til den enkelte elevs faglige udbytte af undervisningen anvendes gængse pædagogiske prøver som: Il-basis (bh.kl. 1. kl.) OS 64, 120 samt Mini SL ( kl.), SL60, 40 (3.-4. kl.) LÆS5 (5. kl.), TL 1-5 Mat 1-9 samt de obligatoriske nationale test, som sidst er gennemført foråret 2013 samt elektroniske prøver. De pædagogiske prøver anvendes til at følge elevernes faglige progression. Alle deltager som udgangspunkt i de nationale test og folkeskolens afgangsprøver. Alle skolens elever har sommeren 2013 gennemført folkeskolens afgangsprøver helt eller delvist. Fire af skolens afgangselever er efter afgang fra den interne skole startet på efterskoler. En elev er startet på Center 10 og en på Aarhus Produktionsskole. En elev går stadig på den interne skole for at færdiggøre folkeskolens afgangsprøver. Elevernes udbytte af undervisningen evalueres løbende. Hvis det vurderes, at en elev evt. vil kunne klare sig i en folkeskoleklasse, aftales der et skolepraktikforløb, som efterfølgende evalueres sammen med de involverede parter. To af skolens tidligere elever, var forud for deres efterskoleophold i skolepraktik af en uges varighed på de respektive efterskoler, for at få indblik i de forventninger og krav, der ventede fremover. Begge disse elever blev klarere på deres valg og fortsatte efter sommerferien på en efterskole. To elever, som blev hjemgivet sidste sommer, er startet i en folkeskole efter sommerferien og klarer sig fint. Også i indeværende skoleår er en elev på vej tilbage til familien. 5

6 Magtanvendelse Den interne skoles udviklingsmål I 2013 havde skolen 7 lovlige magtanvendelser. Skolens leder har oplyst nedenstående. Skolens fokuspunkter: Større faglighed Velbeskrevne elever målrettet indsats Samarbejde med PPR fagpersoner /ekspertteam Testning af alle elever med pædagogisk prøver Kortlægning af elevernes udvikling/ læringsprogression og særlige behov Klassekonferencer 2 gange årligt Faglig sparring med læsevejledere, konsulenter samt psykolog fra PPR og Specialpædagogik. Dygtiggørelse af skolens personale via uddannelse, kurser og netværksarbejde Udvikling af vores specialfaglige profil IT flere elektroniske arbejdsredskaber Samarbejde på tværs af Dalgaarden (strategimål) den samlede organisation Skolens udfordringer: Ændring i målgruppen med større spredning i elevgruppens profiler/ diagnoser/ individuelle behov Implementering af folkeskolereformen Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale Pædagogisk sparring med andre interne skoler Skolens personale har sammen med Dalgaardens pædagogiske personale på afdelingerne gennemgået et omfattende uddannelsesforløb: En bio-psyko-social forståelse /v. Jørn Nielsen Kursusforløb efterår 2012/ forår 2013 Neuropsykologi og pædagogik: 1. modul af diplomuddannelsen Studieforløb over 10 gange af 3 timer på VIA Konflikthåndtering / v. Trine Urskov efterår 2013 Børn af med dansk som andetsprog / anden etnisk baggrund: 2 kursusdage Gruppecoaching af skolens personale/ v. psyk. Ida Lund fra MacMann Berg Kursus i førstehjælp Inspirationskursus på CFU specialundervisning Individuelle kursusforløb med fagligt indhold under CFU og andre udbydere Alle skolens medarbejdere har med få undtagelser deltaget i disse forløb. Alle lærere fra den interne skole deltager hvert år i konferencen for lærere på interne skoler, afholdt af SL s lærernetværk. I løbet af de to dage er der rige muligheder for at knytte kontakter og udveksle erfaringer imellem de forskellige skoler. To af skolens lærere er medlemmer af styregruppen og har kontakt med netværket. 6

7 Klager Generelt indtryk/ tilsynets vurdering Skolelederen på den interne skole på Dalgaarden er i tæt faglig dialog med skolelederen på Behandlingshjemmet Bøgholt, ligesom skolelederne på samtlige interne skoler i Aarhus Kommune samles, når PPR og Specialpædagogik indbyder til temadage. Den interne skole har ikke modtaget klager Skoleleder havde udarbejdet en plan for tilsynsdagen, der gav mulighed for at observere undervisningen i samtlige klasser. Tilsynet overværede som start på dagen morgenmødet, hvor der blev givet diverse vigtige informationer. Morgenmødet finder sted i lærerværelset, der er hyggeligt indrettet. Der hersker en god og konstruktiv stemning, hvor man lytter til hinanden. Undervisningsbesøg i tyskundervisningen gav et positivt indtryk af en undervisning, hvor der blev tilbudt kollektiv undervisning med brug af smartboard samt brug af individuelle undervisningsmaterialer. To elever blev efter flere henstillinger bedt om at gå tilbage til deres stamklasse, idet de obstruerede undervisningen. Besøget i indskolingsklassen gav indtryk af et roligt, inspirerende og velstruktureret læringsmiljø. Fire elever arbejdede med individuelle undervisningsmaterialer. Umiddelbart inden besøget var en elev vist ud på gangarealet uden for klasselokalet, idet han var for oprevet til at modtage undervisning i klassen. Besøget i mellemgrupperne viste forskellige aktiviteter og gav indtryk af en elevgruppe med meget forskellige forudsætninger, bl.a. observerede tilsynet en elev i læsevanskeligheder. De to mellemgrupper er rent fysisk indrettet forskelligt og tilsynet kunne iagttage en del visuel og auditiv støj. Personalet har i indeværende skoleår været optaget af at ryste nye elevgrupper sammen, og der har i den anledning været udfordringer for såvel elever som lærere/ pædagoger. Besøgene i udskolingsklasserne gav et overordnet indtryk af en elevgruppe, der er meget bredt sammensat. I den første elevgruppering var der forberedelse af afgangsprøve i diktat. Eleverne udviste engagement og respekt for hinanden og for læreren. Den anden og noget mindre elevgruppe var sammen med pædagogen, der er tilknyttet klassen, optaget af at bygge med Lego. Der herskede begge steder en god og konstruktiv stemning. Det kreative lokale var udsmykket med de seneste og meget populære dekorerede tegninger, der også pryder gangarealerne. Ud over besøg i klasserne var der afsat tid til møde med skoleleder og som afslutning på dagen en arbejdsfrokost, hvor også forstander deltog. Møderne bar præg af ledelsens store engagement og nære kendskab til de enkelte elever på skolen. Tilsynet blev orienteret om nogle af de problemstillinger, som elever og personale har været udfordret med siden sidste tilsyn. Forstander og skoleleder kunne berette om vedvarende kontakt til tidligere elever, og der blev fortalt eksempler på 7

8 tidligere elevers mestringskompetencer. Kompetenceudvikling og de nye bestemmelser og krav i forbindelse med folkeskolereformen blev drøftet. Det er tilsynets overordnede og generelle indtryk, at den interne skole tilbyder specialundervisning af høj kvalitet. Der arbejdes kontinuerligt på at udvikle den pædagogiske praksis ligesom kompetenceudvikling vægtes højt. Tilsynet har kunnet konstatere, at der i de forskellige klasselokaler er stor forskel på det fysiske læringsrum. Det vurderes, at der på den interne skole med få ændringer kan skabes forbedringer, så visuel og auditiv støj mindskes. Tilsynet kan tilbyde at medinddrage konsulent i PPR og Specialpædagogik, som vil kunne bidrage med ideer til at indrette lokalerne, så den enkelte elevs trivsel og udviklingsmuligheder forbedres. Tilsynets anbefalinger Det anbefales, at skolen som ovenfor anført tager imod tilbud om konsultativ bistand i forbindelse med indretning af de forskellige klasselokaler for at højne den enkelte elevs oplevelse af tryghed i det fysiske rum samt mindske støj for ører og øjne. Tilsynet anbefaler, at man internt på skolen drøfter og tager stilling til brugen af sanktioner ved uro i undervisningen. Tilsynet anbefaler, at den interne skole har fokus på at anvende kompenserende it-støtte til elever i læsevanskeligheder Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsoverenskomst Undervisningsmiljøvurdering er gennemført foråret Der er en ny undersøgelse på vej, som skolen gennemfører i løbet af foråret. Undersøgelsen lægges på skolens hjemmeside. Undervisningsoverenskomsten vil i skoleåret 2014/2015 blive justeret efter behov i forbindelse med folkeskolereformens ikrafttræden. Dato: 8. april 2014 Tilsynsførendes underskrift: Konsulent Lisbeth Tegllund og skolekonsulent Karin Kelstrup 8

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere