Betjeningsvejledning for flextidsregistrering BUANCO SYSTEM A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning for flextidsregistrering BUANCO SYSTEM A/S"

Transkript

1 Betjeningsvejledning for flextidsregistrering BUANCO SYSTEM A/S Agerhatten Odense Tlf Support BUANCO.dk

2 Indholdsfortegnelse Vejlednings hensigt Generel betjening Skærmbilleder Organisering af virksomheden Person- og opgave definitioner Brugere Operatører System operatører Divisionsoperatører System supportere IT-driftssupportere Flextidsbrugere ved Card8 term inalerne Flextidsbrugere ved PCer Flextidskonsulent(er) Systemadministrator Funktionsbeskrivelse på generelt plan Funktionsbeskrivelse - detaljeret Normal arbejdstid Overarbejdstid Fravær Sygdom Ferier Kursusdeltagelse Brugerdefinerede fraværsårsager. 15 Forskudt fravær Opdeling i afdelinger Opdeling i divisioner Programstart Login Funktioner i startbilledet Brugere af CARD8 tidsregistrering Flexkonsulenter Brugerne Flexkonsulenter Menuer under tidsregistrering Tidsregistreringsgrupper Nr Beskrivelse Opret ny Ændre Overtid Overtidsfordeling Oprette bruger Finde brugere Tilknytning af brugere Arbejdsplanlægning Rette tidsregistreringer Rette enkelt brugers registreringer Genberegn Historik Status Print resultat Ny melding for flere brugere Udsøgning af meldinger Vise tidsregistreringer Opsætning af visse fraværsårsager Brugerdefinerede fraværsårsager Nulstilling af konti Tastefunktioner på terminaler Adgang til Tidsregistrering Flex-ikon adgang Selvregistrering BUANCO SYSTEM A/S 2

3 Flex-Ikon Programstart Login Indtast ny melding Behandling af fraværsårsag/m elding Pauser Pausemelding Tilstedeværelsesgrænse Pauseberegningsoversigt Rettelser Slet melding Udskrift Print resultat Status Afslut flex-ikon Brug af flexsaldoen som timesaldo Fixtid Normtider på 0 på alle dage Håndtering af afvigende situationer Manglende Kom-melding Manglende Gå-melding Kom-melding én dag og Gå-melding næste dag Sygemelding Feriemelding Registreringstidspunkter BUANCO SYSTEM A/S 3

4 Vejlednings hensigt At orientere om CARD8 system ets tidsregistrerings modul - herunder gennemgang af nogle overvejelser som det kan være nødvendigt at gøre inden og under system ets opsætning og drift. Indholdet er tilpasset PCoperatører, som skal adm inistrere flextidsdrift og opsætning. I vejledningen redegøres der også for flex-ikonens virkem åder, da det er en naturlig forlængelse af flextidsm odulet. Alle øvrige funktioner i CARD8 system et m ed hensyn til dagsm odeller, sikkerhedsniveauer, term inalopsætning m.m. frem går af de relevante beskrivelser om brugeradm inistration og systemdrift inden for AdgangsKontrol, TyveriAlarm, NøgleBank, KantineSystem og ParkeringsSystem. De grundlæggende funktioner vedr. brugere er beskrevet i vejledningen af brugere i CARD8 systemet, som dækker oprettelse og vedligehold af brugere sam t relaterede muligheder. Efterfølgende forudsættes det, at læseren har det nødvendige kendskab til denne vejledning. Generel betjening Menuerne gennemgås i den rækkefølge, som en ny bruger i et nyt system bør benytte dem. Hvis ikke andet er nævnt, forklarer m enuerne og tasterne sig selv. Elem entært betjeningskendskab til W indows er en forudsætning for at forstå denne vejledning. Når du har forvisset dig om, at de valgte punkter har korrekt indhold, skal menuen afsluttes med et tryk på OK eller Luk. Hvis du ikke vil ændre på noget, afsluttes med Fortryd. I nogle menuer er der en Genopfrisk tast. Den sørger for, at du på din skærm kan se, hvor langt andre brugere er kommet med deres arbejde, siden du startede dit aktuelle menu-vindue eller funktion. Knappen benyttes kun, hvis du arbejder i et IT-netværk med flere brugere. Skærmbilleder Alle eksempler er vist i W indows95/98/nt. Hvis du har andre eller ældre versioner af C8W in program m et og/eller W indows (f.eks. 3.11), vil skærm billederne frem træde lidt anderledes. De menuknapper, hvor teksten er nedtonet, er menuer som du ikke har adgang til at bruge. Det kan skyldes, at du ikke har ret til at benytte menuen, eller at de ikke er understøttet af den aktuelle program version. Hvis flex-ikon operatørernes muligheder bliver begrænset, forsvinder m enuknapperne til de funktioner, som den enkelte ikke m å benytte. BUANCO SYSTEM A/S 4

5 Organisering af virksomheden En meget væsentlig forudsætning for et velfungerende tidsregistrerings system er forberedelserne om kring adm inistration og personale. Person- og opgave definitioner I CARD8 systemet deles de personer, som er i berøring med systemet, i 2 hovedgrupper: Brugere er dem som benytter system et til at give adgang, registrere tider, til/frakoble alarm er sam t andre lignende opgaver. Brugere kaldes også kortholdere, idet de har eller kunne have fået et ID-kort, som giver dem ret til at benytte bygningen og dens faciliteter på netop den måde de har ret til. Operatører er dem som benytter CARD8 systemet fra en PC. Operatørerne består af 6 grupper: Konsulenter er dem som dels hjælper og vejleder specielt nye brugere i virksomhedens regler - herunder hvordan brugerne benytter CARD8 system et i hverdagen. Herudover indfører de registreringer for brugere, som ikke selv kan eller må lægge egne oplysninger ind i system et, f.eks. ved fravær eller justering af registreringstider. Ikonbrugere Det er brugere som hovedsageligt benytter deres PC som udvidet CARD8 brugerplatform til egne registreringer f.eks. Flex-ikon bruger. Ud over oplysninger af fælles interesse som f.eks. kollegers tilstedeværelse i bygningen kan Ikon brugere kun se og evt. ændre egne data. System operatører er dem som benytter CARD8 systemet fra en PC og som i fællesskab indstiller funktionerne, så system et justeres i takt m ed virksomhedens aktuelle målsætning. System operatører er ofte teknik-, personale- og sikkerhedsafdelingers m edarbejdere, som fra deres respektive PCer sikrer, at virksom hedens aktuelle regler og forordninger løbende lægges ind i CARD8 system et, efterhånden som de ændres. System operatørerne, som adm inistrerer udvalgte brugere, er: Divisionsoperatører Når - specielt store virksom heder - opdeles i flere m eget selvstændige afdelinger eller når flere virksomheder deler en stor bygning med et fælles adgangssystem, opstår behovet for divisionsoperatører. Divisionsoperatørerne har begrænset adgang til at benytte system et. Således kan de BUANCO SYSTEM A/S 5

6 kun se og redigere i egne brugeres muligheder i systemet. System supportere er alle andre og de kan selvfølgelig også være brugere og alm indelige operatører. Selv om CARD8 systemer er designet til at passe sig selv, er det nødvendigt at der er personer involveret. Alt efter størrelse og om fang af, hvad system et skal udføre, kan det være lige fra en person som lejlighedsvis ser til systemet til en afdeling m ed flere ansatte. Udvalgte adm inistratorer står endvidere for den løbende afprøvning af systemets funktionalitet og drift. I CARD8 systemet er der indbygget mange funktioner som flere gange i sekundet overvåger driften og hjælper med til at vise den aktuelle virkemåde samt alarmerer om driftsproblemer, sabotageforsøg og evt. kom m ende fejl. Sam tlige oplysninger, som gives til og fås fra system ets enheder, lægges automatisk i tabeller, som system et anbringer i standardiserede databaser. IT-driftssupportere IT-drift - herunder netværksfunktionalitet og sikkerhedsbackup - udføres norm alt sam m en m ed virksom hedens øvrige IT-sikkerhedsforanstaltninger af IT-afdelingen. Da CARD8 system et arbejder med databaser - herunder ODBC - er sikkerhedsdisciplinen ordinær. I CARD8 systemet kan hver enkelt operatør have sit eget rettighedsmønster til systemets funktioner. Det er faktisk på denne m åde de forskellige operatørers m uligheder styres med stort set et og samme program. Denne struktur betyder, at det som hovedregel er nøjagtigt de sam m e skærm billeder (vinduer) de enkelte involverede ser, hvorfor assistance fra operatørkolleger er m eget enkel selv om der er forskel på operatørernes rettigheder. BUANCO SYSTEM A/S 6

7 Specielle organisatoriske forhold ved tidsregistrering Flextidsbrugere ved Card8 terminalerne Tidsregistreringen ved CARD8 term inalerne er enkel og effektiv og foregår ofte sam tidig m ed adgangskontrollen ved dørene. Brugerne skal kun have alm indelig viden om identifikation med m agnetkort som ved Dankortterm inaler e.l. sam t elementært kendskab til CARD8 systemets tidsregistreringsmuligheder/krav. Muligheder og dermed betjeningen om fatter de oftest benyttede Flex-funktioner og sker m ed få indtastninger og uden mange overvejelser, så afgivelse af m eldinger ikke danner kø. Betjeningsm åden er afhængig af indstillingen og kan derfor udledes af efterfølgende afsnit. Almindelig Kom og Gå melding samt udvalgte fraværsårsager registreres i en simpel dialog med term inalens kortlæser, taster og display. Andre og krævende m eldinger sam t korrektioner foretages enten af Flexbrugeren selv på sin PC m ed en BUANCO FLEX-ikon eller opgaverne overlades til en FLEX-konsulent, som bør være en særligt betroet og engageret m edarbejder m ed kollegernes og ledelsens respekt. Flextidsbrugere ved PCer (Flex-ikon programmet) Skal have almindelig operatør kendskab til W indows samt kendskab til CARD8 systemets tidsregistreringsm uligheder/krav. Flex-ikon program m et har selvadm inistration m ed ferie-, sygdom s-, og lignende m eldinger sam t udprintningsm uligheder. Virkem åden kan variere fra bruger til bruger. Flextidskonsulent(er) Skal have et godt kendskab til: - virksomhedens flextidspolitik inden for flextidskonsulentens virkefelt. - W indows helst i form af PC kørekort ell. tilsvarende. - flextidsmenuerne og årsagen til deres eksistens. - ID-kort- og term inalkontrol m enuerne i CARD8 system ets adgangskontrol-del. Flextidskonsulenternes ballast og operationssikkerhed er m eget væsentlig for de kolleger, som skal vejledes/adm inistreres. Vigtigt: Brugere af et hvilket som helst system skal kunne føle sig trygge og sikre i formålet med og anvendelsen af systemet. På den måde bliver tidsforbruget og ærgrelserne i opstartsfasen og den efterfølgende drift minimeret. Brug flexkonsulenterne til at sikre det - på et tidligt tidspunkt i indføringsfasen! Kendskab til de øvrige funktioner under adgangskontrol og alarm afsnittene, som omhandler alle CARD8 system ets funktioner f.eks. bygningsadgang og -sikkerhed, er kun nødvendig, hvis BUANCO SYSTEM A/S 7

8 systemet også benyttes til disse opgaver. Systemadministrator Skal have god indsigt i virksomhedens behov og alle CARD8 systemets elementer - fra start til slut! Flextidskonsulenternes succes er baseret på systemadministratorens indsigt, sikkerhed og drivkraft. Den antydede opdeling af de enkeltes funktioner og viden er alene baseret på hidtidige erfaringer, m en den aktuelle situation kan let forårsage, at der skal disponeres anderledes. Især hos store organisationer bør forholdene afdækkes nøje, så mål og midler afstemmes omhyggeligt. BUANCO SYSTEM A/S 8

9 Funktionsbeskrivelse på generelt plan Med Buancos flextidssystem får m an en ukom pliceret registrering af arbejdstider sam t mulighed for at tilpasse tidsberegningsgrundlaget præcist til den enkeltes ansættelsesforhold. Grundlaget for system et er flextidsprincippet, ifølge hvilket man - inden for visse grænser - kan lægge sine arbejdstimer, som man vil. Der vil for hver dag være fastlagt en normtid, som den registrerede arbejdstid sammenholdes med. På dage, hvor en bestemt bruger arbejder ud over normtiden, lægges den overskydende tid til vedkommendes flexsaldo, mens der på dage, hvor arbejdstidens længde bliver m indre end normtiden, trækkes fra flexsaldoen. Figuren herunder illustrerer flextidsprincippet. Systemet kan dog indstilles til blot at fungere m ed fixtid, hvor al arbejdstid og betalt fraværstid for de aktuelle brugere opgøres og akkumuleres uden fradrag af norm tiden. Under både flextid og fixtid vil system et kunne benytte de specificerede normtider ved beregning af fraværstid, f.eks. som det er vist med figuren ovenfor, hvor den anden arbejdsdag i uge 8 tænkes at indeholde en kursusregistrering og ikke andre registreringer. På en sådan dag samt på eventuelle følgende kursusdage vil system et sætte længden af kursustiden til at være lig dagens norm tid. Arbejde ud over flexgrænser udløser autom atisk overtidsberegning. Som ovenfor antydet er en vigtig byggesten i flex- (og fix)tidssystem et anvendelsen af tidsregi- BUANCO SYSTEM A/S 9

10 streringsgrupper. Ved opsætningen heraf specificerer virksom heden den ansattes/brugerens forhold m.h.t. arbejdsaftale. Gevinsten ved at inddele brugerne i de op til 255 tidsregistreringsgrupper er, at opsætning af en gruppe brugere med ensartede arbejdsaftaler kan laves på én gang. I Buancos kom binerede adgangskontrol- og flextidssystem er skelnes der m ellem brugergrupper og tidsregistreringsgrupper. Man kan tilknyttes en tidsregistreringsgruppe, når der er åbnet mulighed for dette ved den generelle oprettelse som bruger i systemet. Registreringerne af arbejdstider m.v. - i flextidssystem et kaldet meldinger - sker via enten en CARD8 term inal eller en bruger-pc, der har FlexIkon program m et. Foruden de dagligdags indog udmeldinger kan man bl.a. foretage melding af fravær p.g.a. sygdom, ferie eller en speciel brugerdefineret årsag. Ved tidsberegningen behandler system et de indgåede m eldinger i henhold til opsætningen af tidsregistreringsgrupperne. ET EKSEMPEL: En overenskom st kan tillade, at lægebesøg foregår i arbejdstiden. Er dette afmærket ved opsætningen, vil arbejdsdagen ved melding af besøg hos læge i løbet af en arbejdsdag blot blive betragtet som fortsat frem imod en eventuel senere Gå-melding, eller til Normal gå-tid nås. Er det ikke afmærket, at lægebesøg er arbejdstid, vil resultatet af meldingen Læge derimod være, at arbejdsdagen betragtes som afsluttet på det i m eldingen angivne tidspunkt. Man kan spørge, om der i det sidstnævnte eksempel overhovedet er nogen grund til, at brugeren melder, at han/hun går til læge. Der kan faktisk være nytte i at få en sådan melding ind, idet der i flextidssystem et føres en fraværsstatistik, hvor bl.a. lægebesøgene i det indeværende år tælles op. Når tidsberegning er foretaget, kan m an bede om at få perioderesultatet for en selvvalgt periode at se. Heri er indeholdt m eldingerne, de deraf følgende bevægelser på flexsaldoen og overtidskontoen, sam t fraværsstatistikken. Perioderesultatet kan vises først som udskrift på skærmen, hvorefter man kan vælge at få en printerudskrift. Meldinger betragtes i dette flextidssystem som faktiske hændelser og kan som hovedregel ikke slettes. Vil man gerne se bort fra en melding, kan den ignoreres (hvilket kan ophæves igen ved at ignorere ignoreringen). Den eneste vej til sletning er forudgående fastfrysning af tidsregistreringerne. Fastfrysning sker en bloc bagud i tiden fra en angivet dato og har det selvstændige form ål at nedsætte pc ens beregningstid. Virkningen af en fastfrysning er desuden, at der ikke kan tilføres nye data til perioden før fastfrysningsdatoen, som dermed betragtes som afsluttet. Det vil dog fortsat være m uligt at udskrive perioderesultater fra tiden før fastfrysningsdatoen. Det vil m an kun være udelukket fra, hvis tidsregistreringerne også slettes. BUANCO SYSTEM A/S 10

11 Funktionsbeskrivelse - detaljeret Normal arbejdstid for tidsregistreringsgrupperne Der kan ialt oprettes 255 tidsregistreringsgrupper m ed hvert sit sæt arbejdstidsbetingelser og derm ed også overtidsbetingelser. Til hver tidsregistreringsgruppe kan der for hver ugedag tilknyttes en arbejdsnormtid, et normeret start-, normeret slut-, tilladt start- og tilladt sluttidspunkt sam t angivelse af pauselængde. Møder brugere før tilladt start, eller går de senere end tilladt slut, vil meldingen blive fremrykket til tilladt start-tid henholdsvis tilladt slut-tid. Beordret overarbejde får system et til at fravige denne funktion. I tilfælde hvor medarbejderen ikke kan melde på normal vis p.g.a. udearbejde, benytter systemet henholdsvis Normal kom-tid og Normal gå-tid. Hvis arbejdet startes ude, og der m eldes Ind fra udearbejde, vil arbejdsdagen autom atisk blive registreret som påbegyndt ved Normal kom-tid. På samme måde hvis der meldes Ud på udearbejde, og brugeren ikke kommer tilbage samme dag, vil arbejdsdagen blive registreret som afsluttet ved Normal gå-tid. I disse tilfælde vil der ikke blive registreret manglende Kom eller Gå. På tilsvarende måde kan systemet lave automatiske Kom- og Gå-meldinger, hvis brugeren glemmer at melde. Fra en CARD8 terminal kan brugeren desuden melde visse typer fravær forskudt, dvs. at fraværet vil blive behandlet som begyndt den næstfølgende arbejdsdag ved Normal kom-tid. Den aktuelle arbejdsdag behandles som afsluttet på meldingstidspunktet. For en tidsregistreringsgruppe kan man angive spisepausen som en del af arbejdstiden eller ikke. Endvidere angives, om brugeren skal melde sin pause, og om pausen kan afkortes. Hvis det angives, at hele pausen skal afholdes, vil brugeren ikke få noget ud af at arbejde i en større eller mindre del af pausen. Er det tværtimod angivet, at en betalt pause ikke absolut skal afholdes i sin fulde længde, vil brugeren kunne afspadsere en større eller mindre del af pausen. Eksem pelvis kan brugeren arbejde i 10 minutter af sin pause og derefter uden negativ effekt på flexsaldoen afslutte sin arbejdsdag 10 m inutter tidligere end ellers. Dog gælder dette ikke, hvis restpauseoptionen er valgt til, da brugeren i så fald blot har fået en lettere måde at registrere sin pause på - i tidsberegningen forudsættes nemlig at der samlet set er afholdt en pause af (mindst) den fulde, specificerede længde. Det kan desuden angives, hvor længe brugeren mindst skal være til stede på sit arbejde, for at flextidssystem et udfører den specificerede pauseberegning. Herudover har systemet minimum- og maksimumsaldo samt minimum- og maksimumsaldo ved BUANCO SYSTEM A/S 11

12 m ånedsskift. Overskrides m aksim um saldoerne, nedrundes flextidssaldoen automatisk til de angivne grænser. Overarbejdstid for tidsregistreringsgrupperne I flexregistreringspakken kan der foretages overarbejdsdispositioner så som at indføre beordret overarbejde sam t at fastsætte tidligste flexgrænse og seneste flexgrænse. Arbejdstid inden for flexgrænserne betragtes som flextim er og bliver derfor tillagt eller fratrukket flextidssaldoen i forholdet 1 : 1 afhængigt af, om brugeren har arbejdet over eller under sin normtid. Arbejdstid uden for disse tidsgrænser betragtes samlet set som overarbejde og behandles herefter. Overarbejde om regnes til norm tim er vha. 4 forskellige valgfrie tillægsprocentsatser, som hver er tilknyttet sin overarbejdstype. For hver ugedag kan der angives, hvor mange timer og minutter den enkelte overarbejdstype må bestå af, inden næste overarbejdstype og tilhørende tillægsprocent bliver benyttet til at beregne overarbejdstiden, og så frem deles indtil alle 4 grupper er opbrugt. Fravær En medarbejder kan være fraværende af flere forskellige årsager, f.eks. tjenstligt eller p.g.a. sygdom eller ferie. For at få så realistiske udskrifter som muligt kan meldinger af fravær indlægges enten før eller efter hændelsen. CARD8 flextidssystem et kan indstilles således at alle m eldinger, bortset fra kommentarer og korrektioner af saldi, kan foretages på CARD8 term inalen. Men valgfriheden kan også begrænses til et mindre antal af de mulige meldinger. Meldinger, som foretages på CARD8 term inalen, benyttes i forbindelse m ed at m edarbejderen komm er eller går, idet de har virkning um iddelbart fra m eldingstidspunktet. Hvis m edarbejderen vælger en tastekombination som er indstillet til at virke med forskydelse, er der desuden en virkning på den næstfølgende arbejdsdag. Hvis m eldingen ikke er omfattet af de indstillede standard-m eldinger eller f.eks. først bliver givet ved tilbagekom st til arbejdspladsen, skal m eldingen registreres ved at benytte flex-ikonen på m edarbejderens egen arbejdsplads eller ved at lade en flexkonsulent foretage rettelsen på sin arbejdsstation. BUANCO SYSTEM A/S 12

13 Øverst på næste side ses eksem pler på standard-meddelelseskoder. Meldingsteksterne frem kom m er i CARD8 term inalens display (til flexregistrering bør der kun benyttes CARD8 term inaler m ed display). Tast M elding Tast(er) M elding #: Gå 7: Rejse i DK 0: Kom 8: Tyskland 1: Se flexsaldo 9: Polen 2: Ind fra udearbejde 10: Kursus (forskudt) 3: Ud til udearbejde 11: Rejse i DK (forskudt) 4: Sygdom 12: Tyskland (forskudt) 5: Ferie 13: Polen (forskudt) 6: Kursus Meddelelseskoderne 0 og # betyder altid henholdsvis Kom og Gå, mens 1 giver visning af flexsaldoen (for de brugere som må se deres flexsaldo). Betydningen af talkoderne fra 2 og op til 99 vælges på CARD8 systemets master-pc, hvor man frit kan bestemme, hvilke af disse koder der skal knyttes en funktion til. I eksem plet vælger m edarbejderen en brugerdefineret fraværsårsag, når han/hun benytter tasterne 7, 8 eller 9. Tastekombinationerne 11, 12 og 13 angiver de samme fraværsårsager, m en med forskydelse til næste arbejdsdag. Sygdom Hvis der på en arbejdsdag kun er en sygemelding og ingen andre meldinger, vil hele dagen blive regnet som sygedag, og sygedagssaldoen forøges m ed 1. Sygedages arbejdsnorm tid sættes til 0. Fra at systemet betragter en bruger som syg, og indtil der fremkommer en Kom melding, vil alle mellemliggende dage (hvis de har en normtid) blive regnet som sygedage. Hvis sygemeldingen sker i løbet af dagen, dvs. at der er både en Kom melding og en sygemelding, vil den resterende tid, der går fra hvor sygemeldingen sker og indtil den normerede arbejdstid ville være nået, blive tillagt sygetimesaldoen. Sygemeldingen fungerer sam tidig som ud-melding, og hvis der oveni m eldes Gå senere den sam m e dag, har det kun den effekt at eventuelle efterfølgende dage uden Kom-meldinger ikke autom atisk bliver regnet som sygedage. Hvis der meldes Gå på en dag med en sygemelding, vil systemet advare om, at der mangler en Kom-tid, og stadig holde normtiden på nul som for andre sygedage. Er det virkelig en sygedag, m å Gå-tiden være forkert, og den skal derfor ignoreres. Hvis den m anglende Kom-tid indføres, og den ligger efter sygem eldingstidspunktet, vil dagen delvist blive betragtet som en arbejdsdag. Hvis sygem eldingen ligger enten før Kom-m eldingen BUANCO SYSTEM A/S 13

14 eller efter Gå-m eldingen er resultatet, uden hensyntagen til det præcise tidspunkt for sygemeldingen, at den tid der er arbejdet mindre end normtiden lægges til sygetimesaldoen. OBS. Hvis arbejdstiden bliver så kort, at den er under den grænse der er specificeret for arbejdsdage m ed sygem elding for den aktuelle tidsregistreringsgruppe, m edregnes hele dagen i sygedagesaldoen. Flexsaldoen holdes uændret for dagen. Sygedage og -timer tælles sammen i hvert deres register sygdom i år til dato. 1. januar nulstilles sygedagsregistrene. Ferier Hvis der på en arbejdsdag kun er en feriemelding og ingen andre meldinger, vil hele dagen blive regnet som feriedag, og feriedagssaldoen forøges m ed 1. Hvis den aktuelle tidsregistreringsgruppe arbejder med ferie beregnet i ferienormtimer, øges feriesaldoen med normtimerne for den aktuelle dag. Feriedagens arbejdsnorm tid sættes i øvrigt til 0. Fra at systemet betragter en bruger som gået på ferie og indtil der fremkommer en Kommelding, vil alle mellemliggende dage (hvis de har en normtid) blive regnet som feriedage. Hvis feriemeldingen sker i løbet af dagen d.v.s. at der er både en Kom-melding og en afsluttende feriem elding, vil system et betragte brugeren som gået på ferie, d.v.s. håndtere feriem eldingen som en Gå-m elding og en ferie-m elding og håndtere det derefter. Hvis den aktuelle brugers tidsregistreringsgruppe arbejder m ed feriefraværsforskydelse, har feriem eldingen først effekt fra og m ed den følgende dag. Arbejdes der ikke m ed feriefraværsforskydelse, har feriem eldingen øjeblikkelig effekt, og det antal timer der på denne dag evt. er arbejdet mindre end normtiden trækkes ud af flexsaldoregnskabet og lægges til ferietim esaldoen. Hvis der meldes Gå på en dag med en feriemelding, vil systemet advare om, at der mangler en Kom-tid og stadig holde flexsaldoen uændret som på andre feriedage. Er dagen virkelig en feriedag, m å Gå-tiden være forkert, og den skal derfor ignoreres. Indføres den m anglende Kom-tid, vil dagen delvist blive betragtet som en arbejdsdag. Hvis feriem eldingen ligger enten før Kom-m eldingen eller efter Gå-m eldingen er resultatet, uden hensyntagen til det præcise tidspunkt for feriem eldingen, at den tid der evt. er arbejdet m indre end norm tiden betragtes som ferie. Feriedage og -timer tælles sammen i hvert deres register og vises samlet. Feriedagsregistrene nulstilles - hvis ikke andet er valgt - ved ferieårets start den 2. m aj. Som alternativer kan vælges 1. januar eller fortløbende sam m entælling uden nulstilling. Kursusdeltagelse Hvis der på en arbejdsdag kun er en Kursus-melding og ingen andre meldinger, vil hele dagen BUANCO SYSTEM A/S 14

15 blive regnet som kursusdag, og kursusdagssaldoen forøges m ed 1. Kursusdagens arbejdsnormtid sættes til 0. Fra at systemet betragter en bruger som startet på kursus og indtil der fremkommer en Kommelding, vil alle mellemliggende dage (hvis de har en normtid) blive regnet som kursusdage. Hvis en bruger er på kursus den første del af arbejdsdagen og arbejder resten af dagen, vil denne rækkefølge af m eldinger være hensigtsm æssig: Kursus (ved kursets start) - Kom (ved arbejdets start) - Gå (ved arbejdets afslutning) Hvis en bruger omvendt begynder dagen med at arbejde og senere deltager i kursus, vil denne m eldingsrækkefølge være brugbar: Kom (ved arbejdets start) - Kursus (ved kursets start) - Gå (ved kursets slutning) (Laves der ikke en Gå-m elding med kursets sluttidspunkt, betragter flexsystem et autom atisk kursusdeltagelsen som afsluttet ved udløbet af dagens norm tid). Med de ovenstående m eldingsrækkefølger vil kursustim etallet blive trukket fra kursusdagens arbejdsnorm tid og lagt til kursustim esaldoen. Kursusdage og -timer tælles samm en i hvert deres register kursusdage/-tim er i år til dato, som nulstilles 1. januar. Brugerdefinerede fraværsårsager Ud over de fast definerede fraværsårsager/meldinger som f.eks. Kursus kan der benyttes såkaldt brugerdefinerede fraværsårsager/m eldinger i flextidssystem et. De oprettes m ed de ønskede egenskaber af en systemoperatør, sådan at særlige behov i virksomheden kan tilgodeses. De egenskaber som defineres er: 1. Et beskrivende navn efter eget valg 2. Revolverende/ikke-revolverende, dvs. endags/flerdags. Dermed indstiller system operatøren om en enkelt melding også kan have virkning på følgende arbejdsdage (indtil der meldes Kom) eller kun på den ene dag som angives i meldingen. 3. Betalt/ikke-betalt. Derm ed bestem m es om fravær af den aktuelle art skal behandles som en del af arbejdstiden eller ej. 4. Opsummering. Der vælges mellem ingen opsummering, opsummering uden nulstilling af registeret, samt opsum mering med nulstilling den 1. januar eller den 2. maj. Med hensyn til system ets beregning af fraværstid ligner brugerdefinerede m eldinger i øvrigt den fast definerede m elding Kursus (se ovenfor). Dette kan dog i en vis udstrækning ændres gennem opsætningen af den tidsregistreringsgruppe, som den aktuelle bruger er tilknyttet, se det nedenstående. BUANCO SYSTEM A/S 15

16 Opretter m an en brugerdefineret fraværsårsag, der er revolverende, betalt samt opsum m eret med nulstilling 1. januar, har man dermed en fraværsmelding, der af flextidssystemet behandles næsten som meldingen Kursus. Dog er der én evt. to forskel(le) - forklaring følger. Den ene forskel er, at samm entællingen i registret for en brugerdefinerede fraværsårsag m ed opsummering udelukkende sker i antal timer og minutter. Den anden forskel er betinget af opsætningen af brugerens tidsregistreringsgruppe, hvor du kan ændre på flextidssystemets beregningsm åde m ht. brugerdefinerede fraværsårsager. Hvis du i opsætningen af tidsregistreringsgruppen har valgt, at Normal kom-tid / Normal gå-tid autom atisk skal benyttes som komm e-/gå-tid i samm enhæng m ed en brugerdefineret fraværsm elding, der er registreret først hhv. sidst på dagen, ændres flextidssystem ets beregningsm åde nem lig: Valgt opsætning i tidsregistreringsgruppen: Benyt Normal kom-tid som start-tidspunkt for fravær Benyt Normal gå-tid som slut-tidspunkt for fravær Beregningsm åden ændres i situationer, hvor..: En brugerdefineret fraværsm elding findes som den første af flere meldinger på dagen En brugerdefineret fraværsm elding findes som den sidste af flere meldinger på dagen Den ændrede beregningsm åde: Fraværet beregnes til at vare fra Normal kom-tid for dagen og til m eldingens tidspunkt, hvor arbejdet anses for påbegyndt Fraværet beregnes til at vare fra m eldingens tidspunkt og til Normal gå-tid for dagen Om kring anvendelsesm uligheder for det netop nævnte skal blot fremhæves, at den første opsætningsm ulighed tilgodeser et behov for at en bruger på m ødetidspunktet direkte fra CARD8 term inalen kan registrere et fravær siden normal arbejdstids begyndelse. De to opsætningsmuligheder kan anvendes uafhængigt af hinanden. Hvis ingen af dem anvendes, beregnes fraværstiden i forbindelse med brugerdefinerede fraværsmeldinger på samme måde som ved den faste melding Kursus. Forskudt fravær I CARD8 flextidssystem et kan der oprettes tastefunktioner, m ed hvilke en bruger kan registrere fravær, der forventes at starte den næste arbejdsdag ved den tid hvor arbejdet norm alt starter. Brugeren kan dermed melde et fravær forskudt. En tastefunktion, som er indstillet til at virke med forskydelse, benyttes ved ud-m elding på CARD8 terminalen ved arbejdsdagens afslutning. Ved benyttelse af tastefunktionen indfører system et to m eldinger: BUANCO SYSTEM A/S 16

Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S

Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S Agerhatten 25 5220 Odense Tlf. 64 73 14 07 Support 72 17 07 24 www.buanco.dk BUANCO@ BUANCO.dk Indholdsfortegnelse Vejledningshensigt...................

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Tilmelding til Åbne løb i O-service

Tilmelding til Åbne løb i O-service Tilmelding til Åbne løb i O-service Før du kan tilmelde dig via O-service, skal du have et password til hjemmesiden. Det får du ved at sende en e-mail til Tove på: klubtilmelder@horsensok.dk. Du vil så

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

RegTid - Tidsregistrering

RegTid - Tidsregistrering RegTid - Tidsregistrering KRTIDSREGISTRERING 12. januar 2015 Skrevet af: Knud Rasmussen RegTid - Tidsregistrering QUICKGUIDE... 2 LIDT FLERE DETALJER... 3 1 UDVÆLG OPGAVER... 3 2 VIS OPGAVER MED TID REGISTRERET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brugervejledning til storkunder

Brugervejledning til storkunder Version 5.0 Brugervejledning til storkunder Version pr 20110322 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Brugermanual for ledere til RMUK - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Version Februar 2014 Denne manual beskriver de funktioner der er relevant for dig som leder.

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

DM-NYT December 2012

DM-NYT December 2012 DM-NYT December 2012 StarTime siden sidst Standardaktiviteter Planlagt ferie og ferieregnskab Ajourføringsstatus Flextimer ønskes udbetalt Udvidet tekstfelt på ordreovervågning Valgfrie placeringer til

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering Næsgaard MOBILE Tid Generelt Næsgaard MOBILE Tid er et tillægsmodul og skal anvendes sammen med modulet Næsgaard MARK Online i PC programmet. Næsgaard MOBILE Tid kan anvendes separat eller sammen med Næsgaard

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere