Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S"

Transkript

1 Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S Agerhatten Odense Tlf Support BUANCO.dk

2 Indholdsfortegnelse Vejledningshensigt Generelt Generel betjening Skærmbilleder Organisering af virksomheden Person- og opgave definitioner Brugere Operatører Konsulenter Ikonbrugere Systemoperatører Divisionsoperatører System-supportere IT-driftssupportere Funktionsbeskrivelse Skematisk oversigt Programstart Login Funktioner i startbilledet Områder Oprette bruger Tidsstyring Dagsmodeller Adgang Tillad adgang/afvis adgang Filtrering af linier Ændre/Slette/Skubbe linie Vis grafisk Valg af sikkerhedsniveauer Alarmeringsfunktioner Telefonterminal(er) Diverse Definition af sikkerhedsniveauer Dør funktion Kort funktion Pinkode Udtryk/Åbnetryk Kalender Diverse systemopsætninger Sommertid Kortmasker Automatisk sletning af log Andet Opdateringsfrekvens Auto Logoff tid Kort kan allokeres ind fra terminal. 39 Underskrift på perioderesultat Terminaler Sortering af term inaloversigt Gruppering af term inaloversigt. 41 Udskrift af term inaloversigt Vælg funktionsmåde for ny terminal.. 44 Terminalopsætning Diverse Karmdetektor Lokal anti-passback Styring af logning Områder Udtryk Tidsregistrering og adgang Døråbning og tidsregistrering.. 49 Input/Output Forvarsling BUANCO SYSTEM A/S 2

3 Pulserende forvarsling Forbikobling Forlængelse af døråbning Invertering Låse dør via input Tider Input alarmer Alarmer Kode uden kort Statistik over brug af døre Udvalgte stikord Makroer Funktionerne *1 og * Sammenhænge mellem enheder PC-kommunikationskanaler Genstart Drift Startbilledets statusfunktioner Status for døre/terminaler Status for concentrator(er) Fjernbetjening af døre Udfør makro Login som anden operatør Log Vis hændelseslog Udsøgning af logninger Udsøgningsprofiler Skriv logninger til fil Vis alt dagsvis Vis log for bruger Vis log for brugergruppe Vis log for dør/terminal Udskriv hændelseslog Sletning af hændelseslog Automatiske logudskrifter BUANCO SYSTEM A/S 3

4 Vejledningshensigt Hensigten m ed denne vejledning er at beskrive, hvordan CARD8-system et indstilles for at opfylde et givet behov for at kontrollere adgangen til forskellige områder i og omkring en bygning. Indholdet er tilpasset PC-operatører, som skal adm inistrere opsætning og drift af adgangskontrol. Generelt Alle øvrige funktioner i CARD8-systemet fremgår af de relevante beskrivelser om brugeradm inistration og system drift inden for tidsregistrering, tyverialarm, nøglebank, kantinesystem og parkeringssystem. De grundlæggende funktioner vedr. brugere er beskrevet i vejledningen Administration af brugere i CARD8 systemet, som dækker oprettelse og vedligehold af brugere sam t relaterede muligheder. Efterfølgende forudsættes det, at læseren har det nødvendige kendskab til denne vejledning. Generel betjening Menuerne gennemgås i den rækkefølge, som en ny bruger i et nyt system bør benytte dem. Hvis ikke andet er nævnt, forklarer m enuerne og tasterne sig selv. Elem entært betjeningskendskab til W indows er en forudsætning for at forstå denne vejledning. Når du har forvisset dig om, at de valgte punkter har korrekt indhold, skal menuen afsluttes med et tryk på OK eller Luk. Hvis du ikke vil ændre på noget, afsluttes med Fortryd. I nogle menuer er der en Genopfrisk tast. Den sørger for, at du på din skærm kan se, hvor langt andre brugere er kommet med deres arbejde, siden du startede dit aktuelle menuvindue eller funktion. Knappen benyttes kun, hvis du arbejder i et IT-netværk m ed flere brugere. Skærmbilleder Alle eksem pler er vist i W indows95/98/2000/nt. De menuknapper, hvor teksten er nedtonet, er menuer, som du ikke har adgang til at bruge. Det kan skyldes, at du ikke har ret til at benytte menuen, eller at de ikke er understøttet af den aktuelle program version. BUANCO SYSTEM A/S 4

5 Organisering af virksomheden En væsentlig forudsætning for et velfungerende adgangskontrolsystem er forberedelser om kring adm inistration og personale. Person- og opgavedefinitioner I CARD8-systemet deles de personer, som er i berøring med systemet, i 2 hovedgrupper: Brugere er dem, som benytter system et til at give adgang, registrere tider, til-/frakoble alarmer samt andre lignende opgaver. Brugere kaldes også kortholdere, idet de har eller kunne have fået et ID-kort, som giver dem ret til at benytte bygningen og dens faciliteter på netop den måde, de har ret til. Om kring ID-kort forudsættes blot alm indelig viden om identifikation m ed m agnetkort som ved Dankortterm inaler eller lignende. Kortanvendelsen sker i sim pel dialog m ed term inalens kortlæser, taster og display. Operatører er dem som benytter CARD8-system et fra en PC. Operatørerne består af 6 grupper: Konsulenter er dem, som dels hjælper og vejleder specielt nye brugere i virksomhedens regler - herunder hvordan brugerne benytter CARD8-systemet i hverdagen. Herudover indfører de registreringer for brugere, som ikke selv kan eller må lægge egne oplysninger ind i system et, f.eks. ved fravær eller justering af registreringstider. Ikonbrugere er brugere, som hovedsageligt benytter deres PC som udvidet CARD8-brugerplatform til egne registreringer f.eks. Flex-ikonbruger. Ud over oplysninger af fælles interesse, som f.eks. kollegers tilstedeværelse i bygningen, kan Ikon brugere kun se og eventuelt ændre egne data. Systemoperatører er dem, som benytter CARD8-systemet fra en PC og som i fællesskab indstiller funktionerne, så system et justeres i takt m ed virksomhedens aktuelle målsætning. System operatører er ofte teknik-, personale- og sikkerhedsafdelingers m edarbejdere, som fra deres respektive PC er sikrer, at virksom hedens aktuelle regler og forordninger løbende lægges ind i CARD8-system et, efterhånden som de ændres. Divisionsoperatører BUANCO SYSTEM A/S 5

6 er system operatører, der adm inistrerer udvalgte brugere. Når - specielt store virksom heder - opdeles i flere m eget selvstændige afdelinger, eller når flere virksomheder deler en stor bygning med et fælles adgangssystem, opstår behovet for divisionsoperatører. Divisionsoperatørerne har begrænset adgang til at benytte system et. Således kan de kun se og redigere i egne brugeres muligheder i systemet. System-supportere er alle andre, og de kan selvfølgelig også være brugere og alm indelige operatører. Selv om CARD8-systemer er designet til at passe sig selv, er det nødvendigt, at der er personer involveret. Alt efter størrelse og omfang af, hvad systemet skal udføre, kan det være lige fra en person som lejlighedsvis ser til systemet til en afdeling m ed flere ansatte. Udvalgte adm inistratorer står endvidere for den løbende afprøvning af systemets funktionalitet og drift. I CARD8-system et er der indbygget mange funktioner, som flere gange i sekundet overvåger driften og hjælper med til at vise den aktuelle virkemåde samt alarmerer om driftsproblemer, sabotageforsøg og evt. kom m ende fejl. Sam tlige oplysninger, som gives til og fås fra system ets enheder, lægges automatisk i tabeller, som system et anbringer i standardiserede databaser. IT-driftssupportere IT-drift - herunder netværksfunktionalitet og sikkerhedsbackup - udføres norm alt sam m en m ed virksom hedens øvrige IT-sikkerhedsforanstaltninger af IT-afdelingen. Da CARD8-system et arbejder med databaser - herunder ODBC - er sikkerhedsdisciplinen ordinær. I CARD8-system et kan hver enkelt operatør have sit eget rettighedsm ønster til system ets funktioner. De forskellige operatørers muligheder styres med stort set et og samme program. Denne struktur betyder, at det som hovedregel er nøjagtig de samm e skærm billeder (vinduer) de enkelte involverede ser, hvorfor assistance fra operatørkolleger er m eget enkel, selv om der er forskel på operatørernes rettigheder. De menuknapper, hvor teksten er nedtonet, er menuer, som du ikke har adgang til at bruge. Det kan skyldes, at du ikke skal have ret til at benytte menuen eller, at den ikke er understøttet af den aktuelle program version. BUANCO SYSTEM A/S 6

7 Funktionsbeskrivelse I Buancos Card8 system til adgangskontrol (ADK) fokuseres på områder og brugergrupper. Om råderne overvåges hovedsageligt via kontrol af adgangsvejene til områderne. Om råder oprettes i system et efter behov. Eksem pler: Forsendelse, arkiv, direktionskontorer, pengeskabet, IT-serverrum, salg o.s.v. Bygningseksempel med alarmopsamling, teknisk overvågning, adgangskontrol, PC LAN kontrol PC s og alarmering over alarmnettet. Gennem anvendelse af (adgangs-)brugergrupper gives der m ulighed for at fastlægge differentierede adgangsrettigheder for virksom hedens m edarbejdere. Generelt har alle m edarbejdere i én brugergruppe de sam m e adgangsrettigheder. Nogle brugergrupper kan evt. have blot et enkelt medlem. Et nyt medlem af en brugergruppe får BUANCO SYSTEM A/S 7

8 omgående de samme adgangsmuligheder som de andre i gruppen. Eksempler på brugergrupper kan være direktion, rengøringspersonale, gæster på kontor m.fl. Om råder og brugergrupper forbindes i dagsmodellerne, hvori det angives nøjagtigt, hvem der har adgang hvor og på hvilke tidspunkter, sam t hvilket sikkerhedsniveau adgang eventuelt gives på. En dagsmodel er altså en model for brugernes adgang til virksomhedens områder set over en hel dag. F.eks. kan det være specificeret i dagsmodellen, at brugergruppen Rengøringspersonale har adgang til direktionskontoret mellem kl og kl , sam t at sikkerhedsniveauet (for alle 1 med tilladt adgang) i direktionskontoret i dette tidsrum er kort + pinkode. Den samme dagsmodel kan i systemet med lethed anvendes på flere dage, og man vil med en systematisk inddeling af ugedagene ofte kunne klare sig med 3 dagsmodeller for en uge, idet en uge i denne sammenhæng kan siges at have 3 typer dage, nemlig 1. m andag til torsdag 2. fredag 3. lørdag til søndag Dagsmodellerne oprettes altså efter behov. Over hele året vil du måske kun behøve 5-10 dagsmodeller, som kunne være hverdage, fredage, weekends, helligdage, 1. m aj, 24. oktober, julefrokost. For en dag i året, der ikke følger det normale mønster for ugens dage, kan du vælge en anden dagsmodel vha. system ets kalender. På næste side findes en skematisk oversigt over sam menhængene m ellem kalender, dagsmodeller og term inaler i Buancos CARD8 ADK-system. I dagsmodellerne kan lys-/varm ekontrol, alarm styring, personkontrol m.m. foretages. Disse funktioner kan frem træde forskelligt afhængigt af de ekstrafunktioner, som CARD8 system et er leveret med. 1 Et sikkerhedsniveau defineres i system et som en kom bination af dørfunktion, kortfunktion m.v. (Se afsnittet Definition af sikkerhedsniveauer). Da der er over 100 m ulige sikkerhedskom binationer, anbefaler vi at søge vejledning hos en sikkerhedskyndig eller leverandøren. BUANCO SYSTEM A/S 8

9 Ugedagene i kalenderen får autom atisk de dagsm odeller, som ifølge standardindstillingen er delt ud som faste dagsm odeller for ugens syv dage. Standarddage KALENDER Specielle dage Hvis en speciel dag - f.eks. en helligdag - skal følge en anden dagsmodel end dén som er standard for den aktuelle ugedag, ændrer man i kalenderen dagens dagsm odel til den ønskede. DAGSMODELLER Adgang Sikkerhedsniveauer Brugergrupper Om råder Om råder eller enkelte døre Brugere Opsætning af, hvilke brugere der må komme ind hvor og hvornår Valg af sikkerhedsniveauer (Dør åben, kort alene, kort + pinkode osv.) for de områder/døre og på de tider, hvor brugere har adgang. Dørfunktioner TERMINALER Placering Ved opsætningen af en term inal angives bl.a., hvorfra og hvortil adgang sker. Term inalen kontrollerer adgang til det aktuelle område efter den dagsmodel, der ifølge kalenderen er gældende. Herover: Skematisk oversigt over centrale dele af ADK-systemets opsætning og funktion BUANCO SYSTEM A/S 9

10 Programstart Program m et startes v.h.a. den valgte ikon eller på anden måde, som det er normalt for dine W indows brugerflader. I tvivlstilfælde - se i din W indows håndbog eller spørg din W indows instruktør. Card8 programmet er alm indeligvis anbragt i folderen Buanco sammen m ed øvrige programdele og hedder C8win.exe eller C8win32.exe. C8win32 starter med at vise CARD8 W in32 billedet. Login Dit valgte eller udleverede operatørnavn og password indtastes. Husk i feltet Operatør at skifte linie m ed tabulator-tasten eller musen. Enter-tasten (eller OK ) benyttes først, når begge felter er udfyldt korrekt. Er det indtastede korrekt, frem kom m er programstartbilledet, hvor det øverste felt er standardlinien for W indows vinduer med versions- og systemnummer. Undersøg at disse er som aftalt eller som de plejer. I forbindelse med visse systemer er det ikke nødvendigt at foretage login, da CARD8 system et accepterer en fælles login på PCen (Trusted logon). BUANCO SYSTEM A/S 10

11 Benyttes en MS-Access data base eller tilsvarende, bliver databasen testet inden benyttelsen som vist. Opstår der en fejlm eddelelse her eller senere, skal meddelelsen gives til den system ansvarlige. Fejlen skyldes ofte, at basen er usynlig eller på anden m åde utilgængelig, fordi en server er ude af drift eller forbindelsen på anden måde afbrudt. Feltet under standardlinien er menulinien, som ruller ned, når du klikker på et m enufelt. Hvert enkelt m enupunkts funktioner beskrives i et afsnit for sig i den vejledning, der er relevant for det aktuelle delom råde inden for CARD8 systemet. BUANCO SYSTEM A/S 11

12 Funktioner i startbilledet Forneden i startbilledet er der nogle bjælker, som er m inim erede vinduer. De er hovedsagelig beregnet til at give eller skaffe sig oversigt med, enkelte kan dog udføre kommandoer. Når du klikker på dem, fremkommer en hjælpefunktion som f. eks. en rullende log eller bygningstegninger af etager eller af hele bygningen. På bygningstegningerne er døre/term inaler indlagt som farvede kvadrater. Farverne angiver dørstatus og har følgende betydninger: BUANCO SYSTEM A/S 12

13 Farve Grå Blå Magentarød Hvid med? Dørstatus Låst (eller blokeret) Åben Systemfejl (f.eks. hvor en term inal ikke eksisterer fysisk) eller sabotage. Disse to kategorier er svære at adskille. Enheden findes ikke i system et Når markøren anbringes hen over en dør på en bygningstegning, vises dørens navn. Klikker man på døren med musen, fremkommer en lokalmenu. På menuen kan der vælges Vis status hvorm ed oversigtsvinduet Status for terminal vises, eller Udfør dør-åbning hvorved døren åbnes som ved aktivering af UD-tryk. I vinduet Status for terminal, der omtales igen i kapitlet Drift, vises dørens status med samme farver som dørsym bolerne på bygningstegningerne. Som det frem går af eksem plet på foregående side, kan bygningstegningerne være forbundet m ed hyper-links, så operatøren hurtigt kan skifte fra oversigtstegningen ned til en tegning af en del af bygningen og tilbage igen. Eller han/hun kan skifte indbyrdes mellem deltegningerne. Den røde skive i eksemplet på hyper-linket til 1. sals tegning, indikerer system fejl/sabotage på 1. sal. Denne facilitet hjælper operatøren til ud fra oversigtstegningen lynhurtigt at danne sig et overblik over situationen i bygningen som helhed. Tallene i bygningsvinduernes titellinie angiver m arkørens aktuelle position i vinduet, dersom dette er aktivt. Mange hjælpefunktioner købes ekstra, hvorfor der kan være forskel fra anlæg til anlæg. Med et standardanlæg følger fire status funktioner, som viser PC-kom m unikationsstatus, enhedsstatus, rullelog sam t eventuelle ventende concentrator-opdateringer. Disse statusfunktioner benyttes under installation og som hjælpeværktøjer til hurtig afhjælpning af eventuelle driftsproblem er. Nærm ere herom i de tekniske beskrivelser. Proceslinien og startbjælken i W indows98 vil norm alt ligge nederst på skærm en. Her kan du se eventuelle andre programmer, som du i øjeblikket har aktive, f.eks. tekstbehandlingsprogram og aftalekalender. BUANCO SYSTEM A/S 13

14 Det kan være en fordel at benytte automatisk skjulning af proceslinjen. Højreklik på proceslinjen og vælg Egenskaber, hvor Skjul automatisk afklikkes på fanebladet Indstillinger for proceslinjen. Godt tips til store anlæg m ed m ange brugere/døre/registreringssteder: Inden du går i gang med det egentlige indkøringsarbejde bør du, for at undgå et unødvendigt stort arbejde, undersøge m ulighederne m ed redigeringsfaciliteterne. Prøv at se mulighederne i netop din situation for, hvordan det kan lade sig gøre at udsøge og ændre tilknytninger, udløbsdatoer m.m. for en udvalgt gruppe personer på én gang. Vi anbefaler iøvrigt inden der planlægges alt for meget at foretage en pilottest med nogle få brugere. På den måde opstår der en god forståelse af mulighederne og en fornemmelse af, hvor der skal sættes ind m ed ændringer i logistik eller systemets opsætning. Sørg for i prøvekørslen at arbejde med gode medarbejdere og en relativ simpel driftsform og acceptabelt få registrerings- og kontrolsteder. I løbet af testen strammes der så op til de endelige krav eller i nærheden heraf. BUANCO SYSTEM A/S 14

15 Områder I bygninger, hvori og -på der er terminaler, opdeles virksom heden i om råder. Opdelingen skal have en detaljeringsgrad, som svarer til de ønskede adgangsforhold i virksomheden. Hvis CARD8 systemet er leveret med en indbygget AIA funktion, skal der også tages hensyn til tyverialarm eringens opdeling. ADK-delen i CARD8 systemet er en del af AIA funktionernes perim etersikring og alarmbehandling. Se inform ationerne om CARD8 system ets integrerede Autom atisk Indbrud og Alarm behandling. Hvert område får et navn, og der angives, om der skal benyttes anti-passback, dvs. om CARD8 systemet skal kontrollere, om brugeren må benytte sit ID-kort i andre områder end i det, hvor vedkommende p.t. befinder sig. Er du i tvivl, lader du Nej blive stående. Anti-passback forhindrer, at kortet kan rækkes tilbage til andre personer, som ikke har et gyldigt kort. Sam tidig reduceres anvendelsesm ulighederne for kopierede kort betragteligt. Ordinær tidsstyret anti-passback, som alene har med en enkelt CARD8 terminal at gøre, indstilles i menuen for den aktuelle term inal, se Opsætning, Terminaler. BUANCO SYSTEM A/S 15

16 Oprette bruger Ved oprettelse eller redigering af en bruger kan der registreres udlevering af identifikationsmedier (ID-medier). Et medie kan f.eks. være et magnetkort med én eller flere kodninger, også kaldet m edie-id er. Når et ID-m edie udleveres, kan det vælges at brugeren skal beholde allerede udleverede medier, eller at disse medier skal udskiftes med det nye medie. Hvis de gamle ID-medier udskiftes med det nye ID-medie, forbliver de gamle medier registreret i det aktuelle CARD8 system og kan i princippet udleveres til andre brugere. I vinduet Identifikations-medier kan operatøren udlevere et ledigt m edie til en bruger eller slette m ediet helt fra systemet. Listen nederst til venstre i vinduet Bruger viser de ID-m edier, som aktuelt er udleveret til brugeren. På listen vises m ediernes navne/labels (en m edie-label kan ændres ved at dobbeltklikke på mediet og indtaste den ønskede label). Hvis man klikker på plusset ud for et medie, kan m an se m ediets tilhørende kodninger/id er. Når en bruger har flere ID-medier, vælges et af dem som det primære medie (Højreklik på IDmediet og vælg punktet Sæt som primær. Derved markeres ID-mediet med en stjerne i parentes). Den aktuelle brugers prim ære m edie vises i kolonnen Primært medie i vinduet BUANCO SYSTEM A/S 16

17 Redigér brugere. Ønsker man information om, hvilke medier der har været knyttet til den aktuelle bruger og hvornår, benyttes knappen Medie-historik. En liste over samtlige ID-medier i det aktuelle CARD8 system vises, når man åbner vinduet Identifikations-medier via brugerm enuen. Vinduet indeholder bl.a. en historik for det aktuelt m arkerede medie, idet en tidslinie viser ID-mediets brugertilknytning dag for dag. Ved oprettelse eller redigering af brugerdata i vinduet Bruger angives endvidere bl.a. pinkode for den aktuelle bruger, sam t hvilken brugergruppe denne bruger skal være tilknyttet. Oprettelse af brugergrupper sker i et selvstændigt punkt på m enuen Brugere. Om afkrydsningsfelterne til højre i vinduet skal følgende nævnes: Med markering i feltet Må anvende pinkode alene kan brugeren få adgang med pinkode alene, når det indstillede sikkerhedsniveau i øvrigt er i overensstem m else herm ed. Markering i feltet Masterkort giver brugeren rettigheden til at aktivere m akroer fra term inaler. Rettigheden til at aktivere funktionerne *1 og *3 tilvælges i feltet Kan slå lås til og fra. Endelig tildeles brugeren ved m arkering i feltet Forlænget reaktionstid de særligt specificerede forlængede tider til åbning og passage af dør. (Tiderne specificeres under term inalopsætningen). BUANCO SYSTEM A/S 17

18 Tidsstyring For at få forskellige adgangsmuligheder i løbet af en dag og på forskellige datoer i løbet af året benytter CARD8 system et sig af et system af dagsm odeller, som fordeles ud over årskalenderne, der p.t. går til (og med) år Dagsm odellerne indstilles i m enuen Opsætning. Dagsmodeller De enkelte dage i året ligner hinanden meget, hvorfor du kun behøver at arbejde med 5-10 dagsmodeller. Dagsm odellerne opretter du efter behov og navngiver, så du kan adskille dem fra hinanden som f.eks. Hverdage, Fredage, W eekends, Helligdage, 1. m aj, 24. oktober. For at få de forskellige dagsm odeller fordelt ud over årskalenderne på en enkel måde afsætter du prikker i de felter, som repræsenterer de enkelte ugedage, hvor du ønsker dagsm odellen anvendt. Ved tryk på Ændre fås et skema for den dagsm odel, som er ud for Ændreknappen. Hver dagsm odel har et navn og en farve, som du selv kan bestemme. Navnet indtastes i beskrivelsesfeltet (se næste side). I eksem plet har vi kaldt dagen Fredag, da opsætningen BUANCO SYSTEM A/S 18

19 svarer til det normale forløb for fredage i virksom heden. For- og baggrundsfarve for dagsmodellens navn kan vælges på tasterne øverst til højre. Disse farver benyttes af årskalenderne, hvorfor det er vigtigt at vælge forskellige farver, så overblikket bliver stort. Hvis du ønsker at oprette en dagsmodel, som har stor lighed med en allerede eksisterende dagsmodel, kan du kopiere den eksisterende dagsmodels linier ved at højreklikke inde i skemaet og vælge punktet Kopiér alt på højrekliksmenuen. Derefter lukkes vinduet med et klik på Fortryd, og skemaet for den nye dagsmodel åbnes ved at klikke på Ændre. Når du højreklikker inde i det nye skema og vælger Sæt alt ind, indsættes de kopierede linier på deres respektive faneblade (se beskrivelsen af fanebladene herunder). Hvis der er oprettet linier i den dagsmodel, som du kopierer til, bliver disse linier overskrevet og dermed slettet. Adgang Hver dagsmodel har sit eget tidsskema. Ved at vælge fanebladet Adgang kan du angive, BUANCO SYSTEM A/S 19

20 hvornår de enkelte brugergrupper m å komme i de enkelte om råder og hvornår de ikke må. Tillad adgang/afvis adgang Ved hjælp af knapperne Tillad adgang i område og Afvis adgang i område kan de enkelte brugergrupper få og blive frataget adgang til de enkelte områder i løbet af døgnet. Tilladelserne og afvis ningerne indføres i den udstrækning, det er nødvendigt for at få alle virksomhedens brugergrupper og områder dækket ind. For valg af brugergruppe og område klikkes i kvadratet ud for den aktuelle linie. Hvis der klikkes en gang m ere, forsvinder tegnet og valget er ophævet. Ved tryk på OK indsættes det valgte i dagsm odellens tidsskema på en eller flere linier (Hver kombination af brugergruppe og område optager en linie). BUANCO SYSTEM A/S 20

21 Nederst til højre i vinduet Dagsmodel oplyses, hvor mange linier der totalt set er oprettet i sam tlige dagsmodeller - i absolut tal og i relation til den sam lede liniekapacitet. Filtrering af linier Når en dagsm odel indeholder m ange forskellige linier m ed tilladelser og afvisninger af adgang, kan du få overblik over en bestemt brugergruppes adgangsmuligheder til et bestemt område ved at benytte filtreringsfaciliteterne på fanebladet Adgang. I felterne til højre for teksterne Vis for brugergr. og Vis for område vælges som filtreringskriterier henholdsvis en brugergruppe og et område fra de lister, som vises ved klik i disse felter. Derefter vises udelukkende de linier, som opfylder begge filtreringskriterier. Bem ærk at en dagsm odellinie, hvor adgang tillades/afvises for alle brugergrupper, er relevant og vises ved ethvert kriterium vedr. brugergruppen (se eksem plet herunder), samt at en dagsmodellinie, hvor adgang til alle om råder ( Overalt ) tillades/afvises, tilsvarende er relevant og vises ved ethvert kriterium vedr. området. Der er lagt begrænsninger på m ulighederne for at oprette tilladelser og afvisninger af adgang, når visningen af linier aktuelt er begrænset via filtrering. Det sam m e gælder mulighederne for at BUANCO SYSTEM A/S 21

22 ændre en eksisterende linie (se næste afsnit). Det vil nemlig ikke være muligt at vælge en kombination af brugergruppe og om råde, som pga. filtrering aktuelt ikke kan vises. Ændre/Slette/Skubbe linie Hvis du vil ændre i en linie i dagsmodellens adgangstidsskema, kan du markere linien og benytte knappen Ændre (eller evt. dobbeltklikke på linien). Derefter kan valget af tidspunkt, brugergruppe eller om råde ændres. Hvis en linie i adgangstidsskem aet ønskes fjernet helt, benyttes Slet linie. Hvis en linie ønskes skubbet op eller ned i forhold til andre linier med samme klokkeslæt, benyttes fanebladets piltaster. Vis grafisk For at få et mere samlet overblik over hvilke brugere, der med den aktuelle dagsmodel har adgang i de enkelte områder i virksomheden, kan du trykke på Vis grafisk. Så vises et skema m ed områder vandret og brugergrupper lodret. Hvert indrammet felt repræsenterer en dag. Inden for rammen svarer det grønne felts højde til BUANCO SYSTEM A/S 22

23 den del af dagen, hvor der er adgang og tilsvarende for det røde felt. Vil du kende tiderne præcist, går du tilbage til adgangstabellen og finder brugergruppen og om rådet. BUANCO SYSTEM A/S 23

24 Valg af sikkerhedsniveauer For at områder og terminaler i virksomheden ved, hvilken sikkerhed der skal gælde i løbet af dagen, tildeles hvert enkelt område et sikkerhedsniveau sam t et tidspunkt, hvorfra det skal gælde. I visse tilfælde vil det være ønskeligt, at der for forskellige adgangsveje til det samme område gælder forskellige sikkerhedsniveauer, og sikkerhedsniveauet kan til dette form ål også indstilles på dør-/term inalniveau. Dette udføres på fanebladet Sikkerhedsniveau, og fremgangsm åden er stort set den sam m e som for fanebladet Adgang. Efterhånden som sikkerheden skal skifte, indføres der nye tidspunkter i tabellen m ed tilhørende sikkerhedsniveauer. BUANCO SYSTEM A/S 24

25 Alarmeringsfunktioner Fra et rent adgangskontrolsystem sendes som hovedregel ikke alarm er afsted. Man kan også sige, at systemet befinder sig i frakoblet tilstand, og til- og frakobling af alarmen er således ikke relevant i denne sammenhæng. Men hvis systemet udvides med automatisk indbrudsalarm (AIA), vil til- og frakobling af alarmen i høj grad være relevant. I Buancos system til adgangskontrol (ADK) udgør sabotagealarm en en undtagelse fra reglen, idet åbning af en terminal døgnet rundt vil udløse alarm. Ved udvidelse med AIA-modulet vil man få mange ekstra muligheder for overvågning og alarm ering. BUANCO SYSTEM A/S 25

26 Telefonterminal(er) Tidsstyring af en term inal, der fungerer m ed lokaltelefon/porttelefon, indstilles på fanebladet Telefon. Tasterne på en sådan terminal kan benyttes som telefontaster, idet nogle særlige kort-nummer taster benyttes til opkald til bestemte telefonnumre, som er kodet ind ved term inalopsætningen, m ens term inalens almindelige taster kan benyttes til fritvalgs-opkald. Adgangen til døråbning via telefon og til at foretage telefonopkald styres ved indsættelse af de ønskede linier i tidsskem aet på dette faneblad. Alle skemaets linier refererer til en term inaltype m ed lokaltelefon/porttelefon. BUANCO SYSTEM A/S 26

27 Diverse På fanebladet Diverse kan to forskellige funktioner benyttes. For det første kan man indstille styring af en motor, lys, varme eller andet i et område, idet output 3 på alle CARD8 terminalerne i det valgte område skifter til ON på det tidspunkt, hvor output 3 sættes (Det er dog en forudsætning, at der ikke er karambolage med anvendelse af output 3 til forvarsling. Se afsnittet om term inalopsætning). Modsat skiftes til OFF, når output 3 cleares. Den anden funktion på dette faneblad er dag-/natindstilling. Med denne indstilling styres, hvornår term inalerne/dørene i system et skal fungere m ed norm al operationstid og alarmtid (dag-indstilling), og hvornår de skal fungere med ændrede, typisk afkortede tider (nat-indstilling). Hvis intet indstilles, gælder de norm ale (dag-) tider autom atisk døgnet rundt. De præcise tider vælges under opsætningen af hver enkelt term inal. BUANCO SYSTEM A/S 27

Betjeningsvejledning for flextidsregistrering BUANCO SYSTEM A/S

Betjeningsvejledning for flextidsregistrering BUANCO SYSTEM A/S Betjeningsvejledning for flextidsregistrering BUANCO SYSTEM A/S Agerhatten 25 5220 Odense Tlf. 64 73 14 07 Support 72 17 07 24 www.buanco.dk BUANCO@ BUANCO.dk Indholdsfortegnelse Vejlednings hensigt..................

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Skole-konferencer... 5 2 Indledning... 6 3 Oprettelse af hovedkonference... 7 3.1

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 1 Indhold 1 Om Privat-konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Oprettelse og indretning... 4 2.1.1 Nu skal du navngive konferencen og foretage andre tilpasninger...

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere