Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S"

Transkript

1 Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S Agerhatten Odense Tlf Support BUANCO.dk

2 Indholdsfortegnelse Vejledningshensigt Generelt Generel betjening Skærmbilleder Organisering af virksomheden Person- og opgave definitioner Brugere Operatører Konsulenter Ikonbrugere Systemoperatører Divisionsoperatører System-supportere IT-driftssupportere Funktionsbeskrivelse Skematisk oversigt Programstart Login Funktioner i startbilledet Områder Oprette bruger Tidsstyring Dagsmodeller Adgang Tillad adgang/afvis adgang Filtrering af linier Ændre/Slette/Skubbe linie Vis grafisk Valg af sikkerhedsniveauer Alarmeringsfunktioner Telefonterminal(er) Diverse Definition af sikkerhedsniveauer Dør funktion Kort funktion Pinkode Udtryk/Åbnetryk Kalender Diverse systemopsætninger Sommertid Kortmasker Automatisk sletning af log Andet Opdateringsfrekvens Auto Logoff tid Kort kan allokeres ind fra terminal. 39 Underskrift på perioderesultat Terminaler Sortering af term inaloversigt Gruppering af term inaloversigt. 41 Udskrift af term inaloversigt Vælg funktionsmåde for ny terminal.. 44 Terminalopsætning Diverse Karmdetektor Lokal anti-passback Styring af logning Områder Udtryk Tidsregistrering og adgang Døråbning og tidsregistrering.. 49 Input/Output Forvarsling BUANCO SYSTEM A/S 2

3 Pulserende forvarsling Forbikobling Forlængelse af døråbning Invertering Låse dør via input Tider Input alarmer Alarmer Kode uden kort Statistik over brug af døre Udvalgte stikord Makroer Funktionerne *1 og * Sammenhænge mellem enheder PC-kommunikationskanaler Genstart Drift Startbilledets statusfunktioner Status for døre/terminaler Status for concentrator(er) Fjernbetjening af døre Udfør makro Login som anden operatør Log Vis hændelseslog Udsøgning af logninger Udsøgningsprofiler Skriv logninger til fil Vis alt dagsvis Vis log for bruger Vis log for brugergruppe Vis log for dør/terminal Udskriv hændelseslog Sletning af hændelseslog Automatiske logudskrifter BUANCO SYSTEM A/S 3

4 Vejledningshensigt Hensigten m ed denne vejledning er at beskrive, hvordan CARD8-system et indstilles for at opfylde et givet behov for at kontrollere adgangen til forskellige områder i og omkring en bygning. Indholdet er tilpasset PC-operatører, som skal adm inistrere opsætning og drift af adgangskontrol. Generelt Alle øvrige funktioner i CARD8-systemet fremgår af de relevante beskrivelser om brugeradm inistration og system drift inden for tidsregistrering, tyverialarm, nøglebank, kantinesystem og parkeringssystem. De grundlæggende funktioner vedr. brugere er beskrevet i vejledningen Administration af brugere i CARD8 systemet, som dækker oprettelse og vedligehold af brugere sam t relaterede muligheder. Efterfølgende forudsættes det, at læseren har det nødvendige kendskab til denne vejledning. Generel betjening Menuerne gennemgås i den rækkefølge, som en ny bruger i et nyt system bør benytte dem. Hvis ikke andet er nævnt, forklarer m enuerne og tasterne sig selv. Elem entært betjeningskendskab til W indows er en forudsætning for at forstå denne vejledning. Når du har forvisset dig om, at de valgte punkter har korrekt indhold, skal menuen afsluttes med et tryk på OK eller Luk. Hvis du ikke vil ændre på noget, afsluttes med Fortryd. I nogle menuer er der en Genopfrisk tast. Den sørger for, at du på din skærm kan se, hvor langt andre brugere er kommet med deres arbejde, siden du startede dit aktuelle menuvindue eller funktion. Knappen benyttes kun, hvis du arbejder i et IT-netværk m ed flere brugere. Skærmbilleder Alle eksem pler er vist i W indows95/98/2000/nt. De menuknapper, hvor teksten er nedtonet, er menuer, som du ikke har adgang til at bruge. Det kan skyldes, at du ikke har ret til at benytte menuen, eller at de ikke er understøttet af den aktuelle program version. BUANCO SYSTEM A/S 4

5 Organisering af virksomheden En væsentlig forudsætning for et velfungerende adgangskontrolsystem er forberedelser om kring adm inistration og personale. Person- og opgavedefinitioner I CARD8-systemet deles de personer, som er i berøring med systemet, i 2 hovedgrupper: Brugere er dem, som benytter system et til at give adgang, registrere tider, til-/frakoble alarmer samt andre lignende opgaver. Brugere kaldes også kortholdere, idet de har eller kunne have fået et ID-kort, som giver dem ret til at benytte bygningen og dens faciliteter på netop den måde, de har ret til. Om kring ID-kort forudsættes blot alm indelig viden om identifikation m ed m agnetkort som ved Dankortterm inaler eller lignende. Kortanvendelsen sker i sim pel dialog m ed term inalens kortlæser, taster og display. Operatører er dem som benytter CARD8-system et fra en PC. Operatørerne består af 6 grupper: Konsulenter er dem, som dels hjælper og vejleder specielt nye brugere i virksomhedens regler - herunder hvordan brugerne benytter CARD8-systemet i hverdagen. Herudover indfører de registreringer for brugere, som ikke selv kan eller må lægge egne oplysninger ind i system et, f.eks. ved fravær eller justering af registreringstider. Ikonbrugere er brugere, som hovedsageligt benytter deres PC som udvidet CARD8-brugerplatform til egne registreringer f.eks. Flex-ikonbruger. Ud over oplysninger af fælles interesse, som f.eks. kollegers tilstedeværelse i bygningen, kan Ikon brugere kun se og eventuelt ændre egne data. Systemoperatører er dem, som benytter CARD8-systemet fra en PC og som i fællesskab indstiller funktionerne, så system et justeres i takt m ed virksomhedens aktuelle målsætning. System operatører er ofte teknik-, personale- og sikkerhedsafdelingers m edarbejdere, som fra deres respektive PC er sikrer, at virksom hedens aktuelle regler og forordninger løbende lægges ind i CARD8-system et, efterhånden som de ændres. Divisionsoperatører BUANCO SYSTEM A/S 5

6 er system operatører, der adm inistrerer udvalgte brugere. Når - specielt store virksom heder - opdeles i flere m eget selvstændige afdelinger, eller når flere virksomheder deler en stor bygning med et fælles adgangssystem, opstår behovet for divisionsoperatører. Divisionsoperatørerne har begrænset adgang til at benytte system et. Således kan de kun se og redigere i egne brugeres muligheder i systemet. System-supportere er alle andre, og de kan selvfølgelig også være brugere og alm indelige operatører. Selv om CARD8-systemer er designet til at passe sig selv, er det nødvendigt, at der er personer involveret. Alt efter størrelse og omfang af, hvad systemet skal udføre, kan det være lige fra en person som lejlighedsvis ser til systemet til en afdeling m ed flere ansatte. Udvalgte adm inistratorer står endvidere for den løbende afprøvning af systemets funktionalitet og drift. I CARD8-system et er der indbygget mange funktioner, som flere gange i sekundet overvåger driften og hjælper med til at vise den aktuelle virkemåde samt alarmerer om driftsproblemer, sabotageforsøg og evt. kom m ende fejl. Sam tlige oplysninger, som gives til og fås fra system ets enheder, lægges automatisk i tabeller, som system et anbringer i standardiserede databaser. IT-driftssupportere IT-drift - herunder netværksfunktionalitet og sikkerhedsbackup - udføres norm alt sam m en m ed virksom hedens øvrige IT-sikkerhedsforanstaltninger af IT-afdelingen. Da CARD8-system et arbejder med databaser - herunder ODBC - er sikkerhedsdisciplinen ordinær. I CARD8-system et kan hver enkelt operatør have sit eget rettighedsm ønster til system ets funktioner. De forskellige operatørers muligheder styres med stort set et og samme program. Denne struktur betyder, at det som hovedregel er nøjagtig de samm e skærm billeder (vinduer) de enkelte involverede ser, hvorfor assistance fra operatørkolleger er m eget enkel, selv om der er forskel på operatørernes rettigheder. De menuknapper, hvor teksten er nedtonet, er menuer, som du ikke har adgang til at bruge. Det kan skyldes, at du ikke skal have ret til at benytte menuen eller, at den ikke er understøttet af den aktuelle program version. BUANCO SYSTEM A/S 6

7 Funktionsbeskrivelse I Buancos Card8 system til adgangskontrol (ADK) fokuseres på områder og brugergrupper. Om råderne overvåges hovedsageligt via kontrol af adgangsvejene til områderne. Om råder oprettes i system et efter behov. Eksem pler: Forsendelse, arkiv, direktionskontorer, pengeskabet, IT-serverrum, salg o.s.v. Bygningseksempel med alarmopsamling, teknisk overvågning, adgangskontrol, PC LAN kontrol PC s og alarmering over alarmnettet. Gennem anvendelse af (adgangs-)brugergrupper gives der m ulighed for at fastlægge differentierede adgangsrettigheder for virksom hedens m edarbejdere. Generelt har alle m edarbejdere i én brugergruppe de sam m e adgangsrettigheder. Nogle brugergrupper kan evt. have blot et enkelt medlem. Et nyt medlem af en brugergruppe får BUANCO SYSTEM A/S 7

8 omgående de samme adgangsmuligheder som de andre i gruppen. Eksempler på brugergrupper kan være direktion, rengøringspersonale, gæster på kontor m.fl. Om råder og brugergrupper forbindes i dagsmodellerne, hvori det angives nøjagtigt, hvem der har adgang hvor og på hvilke tidspunkter, sam t hvilket sikkerhedsniveau adgang eventuelt gives på. En dagsmodel er altså en model for brugernes adgang til virksomhedens områder set over en hel dag. F.eks. kan det være specificeret i dagsmodellen, at brugergruppen Rengøringspersonale har adgang til direktionskontoret mellem kl og kl , sam t at sikkerhedsniveauet (for alle 1 med tilladt adgang) i direktionskontoret i dette tidsrum er kort + pinkode. Den samme dagsmodel kan i systemet med lethed anvendes på flere dage, og man vil med en systematisk inddeling af ugedagene ofte kunne klare sig med 3 dagsmodeller for en uge, idet en uge i denne sammenhæng kan siges at have 3 typer dage, nemlig 1. m andag til torsdag 2. fredag 3. lørdag til søndag Dagsmodellerne oprettes altså efter behov. Over hele året vil du måske kun behøve 5-10 dagsmodeller, som kunne være hverdage, fredage, weekends, helligdage, 1. m aj, 24. oktober, julefrokost. For en dag i året, der ikke følger det normale mønster for ugens dage, kan du vælge en anden dagsmodel vha. system ets kalender. På næste side findes en skematisk oversigt over sam menhængene m ellem kalender, dagsmodeller og term inaler i Buancos CARD8 ADK-system. I dagsmodellerne kan lys-/varm ekontrol, alarm styring, personkontrol m.m. foretages. Disse funktioner kan frem træde forskelligt afhængigt af de ekstrafunktioner, som CARD8 system et er leveret med. 1 Et sikkerhedsniveau defineres i system et som en kom bination af dørfunktion, kortfunktion m.v. (Se afsnittet Definition af sikkerhedsniveauer). Da der er over 100 m ulige sikkerhedskom binationer, anbefaler vi at søge vejledning hos en sikkerhedskyndig eller leverandøren. BUANCO SYSTEM A/S 8

9 Ugedagene i kalenderen får autom atisk de dagsm odeller, som ifølge standardindstillingen er delt ud som faste dagsm odeller for ugens syv dage. Standarddage KALENDER Specielle dage Hvis en speciel dag - f.eks. en helligdag - skal følge en anden dagsmodel end dén som er standard for den aktuelle ugedag, ændrer man i kalenderen dagens dagsm odel til den ønskede. DAGSMODELLER Adgang Sikkerhedsniveauer Brugergrupper Om råder Om råder eller enkelte døre Brugere Opsætning af, hvilke brugere der må komme ind hvor og hvornår Valg af sikkerhedsniveauer (Dør åben, kort alene, kort + pinkode osv.) for de områder/døre og på de tider, hvor brugere har adgang. Dørfunktioner TERMINALER Placering Ved opsætningen af en term inal angives bl.a., hvorfra og hvortil adgang sker. Term inalen kontrollerer adgang til det aktuelle område efter den dagsmodel, der ifølge kalenderen er gældende. Herover: Skematisk oversigt over centrale dele af ADK-systemets opsætning og funktion BUANCO SYSTEM A/S 9

10 Programstart Program m et startes v.h.a. den valgte ikon eller på anden måde, som det er normalt for dine W indows brugerflader. I tvivlstilfælde - se i din W indows håndbog eller spørg din W indows instruktør. Card8 programmet er alm indeligvis anbragt i folderen Buanco sammen m ed øvrige programdele og hedder C8win.exe eller C8win32.exe. C8win32 starter med at vise CARD8 W in32 billedet. Login Dit valgte eller udleverede operatørnavn og password indtastes. Husk i feltet Operatør at skifte linie m ed tabulator-tasten eller musen. Enter-tasten (eller OK ) benyttes først, når begge felter er udfyldt korrekt. Er det indtastede korrekt, frem kom m er programstartbilledet, hvor det øverste felt er standardlinien for W indows vinduer med versions- og systemnummer. Undersøg at disse er som aftalt eller som de plejer. I forbindelse med visse systemer er det ikke nødvendigt at foretage login, da CARD8 system et accepterer en fælles login på PCen (Trusted logon). BUANCO SYSTEM A/S 10

11 Benyttes en MS-Access data base eller tilsvarende, bliver databasen testet inden benyttelsen som vist. Opstår der en fejlm eddelelse her eller senere, skal meddelelsen gives til den system ansvarlige. Fejlen skyldes ofte, at basen er usynlig eller på anden m åde utilgængelig, fordi en server er ude af drift eller forbindelsen på anden måde afbrudt. Feltet under standardlinien er menulinien, som ruller ned, når du klikker på et m enufelt. Hvert enkelt m enupunkts funktioner beskrives i et afsnit for sig i den vejledning, der er relevant for det aktuelle delom råde inden for CARD8 systemet. BUANCO SYSTEM A/S 11

12 Funktioner i startbilledet Forneden i startbilledet er der nogle bjælker, som er m inim erede vinduer. De er hovedsagelig beregnet til at give eller skaffe sig oversigt med, enkelte kan dog udføre kommandoer. Når du klikker på dem, fremkommer en hjælpefunktion som f. eks. en rullende log eller bygningstegninger af etager eller af hele bygningen. På bygningstegningerne er døre/term inaler indlagt som farvede kvadrater. Farverne angiver dørstatus og har følgende betydninger: BUANCO SYSTEM A/S 12

13 Farve Grå Blå Magentarød Hvid med? Dørstatus Låst (eller blokeret) Åben Systemfejl (f.eks. hvor en term inal ikke eksisterer fysisk) eller sabotage. Disse to kategorier er svære at adskille. Enheden findes ikke i system et Når markøren anbringes hen over en dør på en bygningstegning, vises dørens navn. Klikker man på døren med musen, fremkommer en lokalmenu. På menuen kan der vælges Vis status hvorm ed oversigtsvinduet Status for terminal vises, eller Udfør dør-åbning hvorved døren åbnes som ved aktivering af UD-tryk. I vinduet Status for terminal, der omtales igen i kapitlet Drift, vises dørens status med samme farver som dørsym bolerne på bygningstegningerne. Som det frem går af eksem plet på foregående side, kan bygningstegningerne være forbundet m ed hyper-links, så operatøren hurtigt kan skifte fra oversigtstegningen ned til en tegning af en del af bygningen og tilbage igen. Eller han/hun kan skifte indbyrdes mellem deltegningerne. Den røde skive i eksemplet på hyper-linket til 1. sals tegning, indikerer system fejl/sabotage på 1. sal. Denne facilitet hjælper operatøren til ud fra oversigtstegningen lynhurtigt at danne sig et overblik over situationen i bygningen som helhed. Tallene i bygningsvinduernes titellinie angiver m arkørens aktuelle position i vinduet, dersom dette er aktivt. Mange hjælpefunktioner købes ekstra, hvorfor der kan være forskel fra anlæg til anlæg. Med et standardanlæg følger fire status funktioner, som viser PC-kom m unikationsstatus, enhedsstatus, rullelog sam t eventuelle ventende concentrator-opdateringer. Disse statusfunktioner benyttes under installation og som hjælpeværktøjer til hurtig afhjælpning af eventuelle driftsproblem er. Nærm ere herom i de tekniske beskrivelser. Proceslinien og startbjælken i W indows98 vil norm alt ligge nederst på skærm en. Her kan du se eventuelle andre programmer, som du i øjeblikket har aktive, f.eks. tekstbehandlingsprogram og aftalekalender. BUANCO SYSTEM A/S 13

14 Det kan være en fordel at benytte automatisk skjulning af proceslinjen. Højreklik på proceslinjen og vælg Egenskaber, hvor Skjul automatisk afklikkes på fanebladet Indstillinger for proceslinjen. Godt tips til store anlæg m ed m ange brugere/døre/registreringssteder: Inden du går i gang med det egentlige indkøringsarbejde bør du, for at undgå et unødvendigt stort arbejde, undersøge m ulighederne m ed redigeringsfaciliteterne. Prøv at se mulighederne i netop din situation for, hvordan det kan lade sig gøre at udsøge og ændre tilknytninger, udløbsdatoer m.m. for en udvalgt gruppe personer på én gang. Vi anbefaler iøvrigt inden der planlægges alt for meget at foretage en pilottest med nogle få brugere. På den måde opstår der en god forståelse af mulighederne og en fornemmelse af, hvor der skal sættes ind m ed ændringer i logistik eller systemets opsætning. Sørg for i prøvekørslen at arbejde med gode medarbejdere og en relativ simpel driftsform og acceptabelt få registrerings- og kontrolsteder. I løbet af testen strammes der så op til de endelige krav eller i nærheden heraf. BUANCO SYSTEM A/S 14

15 Områder I bygninger, hvori og -på der er terminaler, opdeles virksom heden i om råder. Opdelingen skal have en detaljeringsgrad, som svarer til de ønskede adgangsforhold i virksomheden. Hvis CARD8 systemet er leveret med en indbygget AIA funktion, skal der også tages hensyn til tyverialarm eringens opdeling. ADK-delen i CARD8 systemet er en del af AIA funktionernes perim etersikring og alarmbehandling. Se inform ationerne om CARD8 system ets integrerede Autom atisk Indbrud og Alarm behandling. Hvert område får et navn, og der angives, om der skal benyttes anti-passback, dvs. om CARD8 systemet skal kontrollere, om brugeren må benytte sit ID-kort i andre områder end i det, hvor vedkommende p.t. befinder sig. Er du i tvivl, lader du Nej blive stående. Anti-passback forhindrer, at kortet kan rækkes tilbage til andre personer, som ikke har et gyldigt kort. Sam tidig reduceres anvendelsesm ulighederne for kopierede kort betragteligt. Ordinær tidsstyret anti-passback, som alene har med en enkelt CARD8 terminal at gøre, indstilles i menuen for den aktuelle term inal, se Opsætning, Terminaler. BUANCO SYSTEM A/S 15

16 Oprette bruger Ved oprettelse eller redigering af en bruger kan der registreres udlevering af identifikationsmedier (ID-medier). Et medie kan f.eks. være et magnetkort med én eller flere kodninger, også kaldet m edie-id er. Når et ID-m edie udleveres, kan det vælges at brugeren skal beholde allerede udleverede medier, eller at disse medier skal udskiftes med det nye medie. Hvis de gamle ID-medier udskiftes med det nye ID-medie, forbliver de gamle medier registreret i det aktuelle CARD8 system og kan i princippet udleveres til andre brugere. I vinduet Identifikations-medier kan operatøren udlevere et ledigt m edie til en bruger eller slette m ediet helt fra systemet. Listen nederst til venstre i vinduet Bruger viser de ID-m edier, som aktuelt er udleveret til brugeren. På listen vises m ediernes navne/labels (en m edie-label kan ændres ved at dobbeltklikke på mediet og indtaste den ønskede label). Hvis man klikker på plusset ud for et medie, kan m an se m ediets tilhørende kodninger/id er. Når en bruger har flere ID-medier, vælges et af dem som det primære medie (Højreklik på IDmediet og vælg punktet Sæt som primær. Derved markeres ID-mediet med en stjerne i parentes). Den aktuelle brugers prim ære m edie vises i kolonnen Primært medie i vinduet BUANCO SYSTEM A/S 16

17 Redigér brugere. Ønsker man information om, hvilke medier der har været knyttet til den aktuelle bruger og hvornår, benyttes knappen Medie-historik. En liste over samtlige ID-medier i det aktuelle CARD8 system vises, når man åbner vinduet Identifikations-medier via brugerm enuen. Vinduet indeholder bl.a. en historik for det aktuelt m arkerede medie, idet en tidslinie viser ID-mediets brugertilknytning dag for dag. Ved oprettelse eller redigering af brugerdata i vinduet Bruger angives endvidere bl.a. pinkode for den aktuelle bruger, sam t hvilken brugergruppe denne bruger skal være tilknyttet. Oprettelse af brugergrupper sker i et selvstændigt punkt på m enuen Brugere. Om afkrydsningsfelterne til højre i vinduet skal følgende nævnes: Med markering i feltet Må anvende pinkode alene kan brugeren få adgang med pinkode alene, når det indstillede sikkerhedsniveau i øvrigt er i overensstem m else herm ed. Markering i feltet Masterkort giver brugeren rettigheden til at aktivere m akroer fra term inaler. Rettigheden til at aktivere funktionerne *1 og *3 tilvælges i feltet Kan slå lås til og fra. Endelig tildeles brugeren ved m arkering i feltet Forlænget reaktionstid de særligt specificerede forlængede tider til åbning og passage af dør. (Tiderne specificeres under term inalopsætningen). BUANCO SYSTEM A/S 17

18 Tidsstyring For at få forskellige adgangsmuligheder i løbet af en dag og på forskellige datoer i løbet af året benytter CARD8 system et sig af et system af dagsm odeller, som fordeles ud over årskalenderne, der p.t. går til (og med) år Dagsm odellerne indstilles i m enuen Opsætning. Dagsmodeller De enkelte dage i året ligner hinanden meget, hvorfor du kun behøver at arbejde med 5-10 dagsmodeller. Dagsm odellerne opretter du efter behov og navngiver, så du kan adskille dem fra hinanden som f.eks. Hverdage, Fredage, W eekends, Helligdage, 1. m aj, 24. oktober. For at få de forskellige dagsm odeller fordelt ud over årskalenderne på en enkel måde afsætter du prikker i de felter, som repræsenterer de enkelte ugedage, hvor du ønsker dagsm odellen anvendt. Ved tryk på Ændre fås et skema for den dagsm odel, som er ud for Ændreknappen. Hver dagsm odel har et navn og en farve, som du selv kan bestemme. Navnet indtastes i beskrivelsesfeltet (se næste side). I eksem plet har vi kaldt dagen Fredag, da opsætningen BUANCO SYSTEM A/S 18

19 svarer til det normale forløb for fredage i virksom heden. For- og baggrundsfarve for dagsmodellens navn kan vælges på tasterne øverst til højre. Disse farver benyttes af årskalenderne, hvorfor det er vigtigt at vælge forskellige farver, så overblikket bliver stort. Hvis du ønsker at oprette en dagsmodel, som har stor lighed med en allerede eksisterende dagsmodel, kan du kopiere den eksisterende dagsmodels linier ved at højreklikke inde i skemaet og vælge punktet Kopiér alt på højrekliksmenuen. Derefter lukkes vinduet med et klik på Fortryd, og skemaet for den nye dagsmodel åbnes ved at klikke på Ændre. Når du højreklikker inde i det nye skema og vælger Sæt alt ind, indsættes de kopierede linier på deres respektive faneblade (se beskrivelsen af fanebladene herunder). Hvis der er oprettet linier i den dagsmodel, som du kopierer til, bliver disse linier overskrevet og dermed slettet. Adgang Hver dagsmodel har sit eget tidsskema. Ved at vælge fanebladet Adgang kan du angive, BUANCO SYSTEM A/S 19

20 hvornår de enkelte brugergrupper m å komme i de enkelte om råder og hvornår de ikke må. Tillad adgang/afvis adgang Ved hjælp af knapperne Tillad adgang i område og Afvis adgang i område kan de enkelte brugergrupper få og blive frataget adgang til de enkelte områder i løbet af døgnet. Tilladelserne og afvis ningerne indføres i den udstrækning, det er nødvendigt for at få alle virksomhedens brugergrupper og områder dækket ind. For valg af brugergruppe og område klikkes i kvadratet ud for den aktuelle linie. Hvis der klikkes en gang m ere, forsvinder tegnet og valget er ophævet. Ved tryk på OK indsættes det valgte i dagsm odellens tidsskema på en eller flere linier (Hver kombination af brugergruppe og område optager en linie). BUANCO SYSTEM A/S 20

21 Nederst til højre i vinduet Dagsmodel oplyses, hvor mange linier der totalt set er oprettet i sam tlige dagsmodeller - i absolut tal og i relation til den sam lede liniekapacitet. Filtrering af linier Når en dagsm odel indeholder m ange forskellige linier m ed tilladelser og afvisninger af adgang, kan du få overblik over en bestemt brugergruppes adgangsmuligheder til et bestemt område ved at benytte filtreringsfaciliteterne på fanebladet Adgang. I felterne til højre for teksterne Vis for brugergr. og Vis for område vælges som filtreringskriterier henholdsvis en brugergruppe og et område fra de lister, som vises ved klik i disse felter. Derefter vises udelukkende de linier, som opfylder begge filtreringskriterier. Bem ærk at en dagsm odellinie, hvor adgang tillades/afvises for alle brugergrupper, er relevant og vises ved ethvert kriterium vedr. brugergruppen (se eksem plet herunder), samt at en dagsmodellinie, hvor adgang til alle om råder ( Overalt ) tillades/afvises, tilsvarende er relevant og vises ved ethvert kriterium vedr. området. Der er lagt begrænsninger på m ulighederne for at oprette tilladelser og afvisninger af adgang, når visningen af linier aktuelt er begrænset via filtrering. Det sam m e gælder mulighederne for at BUANCO SYSTEM A/S 21

22 ændre en eksisterende linie (se næste afsnit). Det vil nemlig ikke være muligt at vælge en kombination af brugergruppe og om råde, som pga. filtrering aktuelt ikke kan vises. Ændre/Slette/Skubbe linie Hvis du vil ændre i en linie i dagsmodellens adgangstidsskema, kan du markere linien og benytte knappen Ændre (eller evt. dobbeltklikke på linien). Derefter kan valget af tidspunkt, brugergruppe eller om råde ændres. Hvis en linie i adgangstidsskem aet ønskes fjernet helt, benyttes Slet linie. Hvis en linie ønskes skubbet op eller ned i forhold til andre linier med samme klokkeslæt, benyttes fanebladets piltaster. Vis grafisk For at få et mere samlet overblik over hvilke brugere, der med den aktuelle dagsmodel har adgang i de enkelte områder i virksomheden, kan du trykke på Vis grafisk. Så vises et skema m ed områder vandret og brugergrupper lodret. Hvert indrammet felt repræsenterer en dag. Inden for rammen svarer det grønne felts højde til BUANCO SYSTEM A/S 22

23 den del af dagen, hvor der er adgang og tilsvarende for det røde felt. Vil du kende tiderne præcist, går du tilbage til adgangstabellen og finder brugergruppen og om rådet. BUANCO SYSTEM A/S 23

24 Valg af sikkerhedsniveauer For at områder og terminaler i virksomheden ved, hvilken sikkerhed der skal gælde i løbet af dagen, tildeles hvert enkelt område et sikkerhedsniveau sam t et tidspunkt, hvorfra det skal gælde. I visse tilfælde vil det være ønskeligt, at der for forskellige adgangsveje til det samme område gælder forskellige sikkerhedsniveauer, og sikkerhedsniveauet kan til dette form ål også indstilles på dør-/term inalniveau. Dette udføres på fanebladet Sikkerhedsniveau, og fremgangsm åden er stort set den sam m e som for fanebladet Adgang. Efterhånden som sikkerheden skal skifte, indføres der nye tidspunkter i tabellen m ed tilhørende sikkerhedsniveauer. BUANCO SYSTEM A/S 24

25 Alarmeringsfunktioner Fra et rent adgangskontrolsystem sendes som hovedregel ikke alarm er afsted. Man kan også sige, at systemet befinder sig i frakoblet tilstand, og til- og frakobling af alarmen er således ikke relevant i denne sammenhæng. Men hvis systemet udvides med automatisk indbrudsalarm (AIA), vil til- og frakobling af alarmen i høj grad være relevant. I Buancos system til adgangskontrol (ADK) udgør sabotagealarm en en undtagelse fra reglen, idet åbning af en terminal døgnet rundt vil udløse alarm. Ved udvidelse med AIA-modulet vil man få mange ekstra muligheder for overvågning og alarm ering. BUANCO SYSTEM A/S 25

26 Telefonterminal(er) Tidsstyring af en term inal, der fungerer m ed lokaltelefon/porttelefon, indstilles på fanebladet Telefon. Tasterne på en sådan terminal kan benyttes som telefontaster, idet nogle særlige kort-nummer taster benyttes til opkald til bestemte telefonnumre, som er kodet ind ved term inalopsætningen, m ens term inalens almindelige taster kan benyttes til fritvalgs-opkald. Adgangen til døråbning via telefon og til at foretage telefonopkald styres ved indsættelse af de ønskede linier i tidsskem aet på dette faneblad. Alle skemaets linier refererer til en term inaltype m ed lokaltelefon/porttelefon. BUANCO SYSTEM A/S 26

27 Diverse På fanebladet Diverse kan to forskellige funktioner benyttes. For det første kan man indstille styring af en motor, lys, varme eller andet i et område, idet output 3 på alle CARD8 terminalerne i det valgte område skifter til ON på det tidspunkt, hvor output 3 sættes (Det er dog en forudsætning, at der ikke er karambolage med anvendelse af output 3 til forvarsling. Se afsnittet om term inalopsætning). Modsat skiftes til OFF, når output 3 cleares. Den anden funktion på dette faneblad er dag-/natindstilling. Med denne indstilling styres, hvornår term inalerne/dørene i system et skal fungere m ed norm al operationstid og alarmtid (dag-indstilling), og hvornår de skal fungere med ændrede, typisk afkortede tider (nat-indstilling). Hvis intet indstilles, gælder de norm ale (dag-) tider autom atisk døgnet rundt. De præcise tider vælges under opsætningen af hver enkelt term inal. BUANCO SYSTEM A/S 27

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Betjeningsvejledning for kantinesystem BUANCO SYSTEM A/S

Betjeningsvejledning for kantinesystem BUANCO SYSTEM A/S Betjeningsvejledning for kantinesystem BUANCO SYSTEM A/S Agerhatten 25 5220 Odense Tlf. 64 73 14 07 Support 72 17 07 24 www.buanco.dk BUANCO@ BUANCO.dk Indholdsfortegnelse Vejlednings hensigt..................

Læs mere

TS1000 Quick Guide. Daglig brug

TS1000 Quick Guide. Daglig brug TS1000 Quick Guide Daglig brug Indholdsfortegnelse Opret brugere... 4 Brugerliste... 4 Fanen Data... 4 Fanen Tilvalg... 5 Fanen Specialområder... 6 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)...

Læs mere

Betjeningsvejledning for flextidsregistrering BUANCO SYSTEM A/S

Betjeningsvejledning for flextidsregistrering BUANCO SYSTEM A/S Betjeningsvejledning for flextidsregistrering BUANCO SYSTEM A/S Agerhatten 25 5220 Odense Tlf. 64 73 14 07 Support 72 17 07 24 www.buanco.dk BUANCO@ BUANCO.dk Indholdsfortegnelse Vejlednings hensigt..................

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Skole-konferencer... 5 2 Indledning... 6 3 Oprettelse af hovedkonference... 7 3.1

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500 Betjeningsvejledning Stand alone AdgangsSystem 3500 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour 1 Indhold De efterfølgende sider indeholder gode råd og anbefalinger der kan benyttes i forbindelse med at du skal benytte Ajour. Inddragelse af underentreprenører:

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere