Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S"

Transkript

1 Betjeningsvejledning for adgangskontrol BUANCO SYSTEM A/S Agerhatten Odense Tlf Support BUANCO.dk

2 Indholdsfortegnelse Vejledningshensigt Generelt Generel betjening Skærmbilleder Organisering af virksomheden Person- og opgave definitioner Brugere Operatører Konsulenter Ikonbrugere Systemoperatører Divisionsoperatører System-supportere IT-driftssupportere Funktionsbeskrivelse Skematisk oversigt Programstart Login Funktioner i startbilledet Områder Oprette bruger Tidsstyring Dagsmodeller Adgang Tillad adgang/afvis adgang Filtrering af linier Ændre/Slette/Skubbe linie Vis grafisk Valg af sikkerhedsniveauer Alarmeringsfunktioner Telefonterminal(er) Diverse Definition af sikkerhedsniveauer Dør funktion Kort funktion Pinkode Udtryk/Åbnetryk Kalender Diverse systemopsætninger Sommertid Kortmasker Automatisk sletning af log Andet Opdateringsfrekvens Auto Logoff tid Kort kan allokeres ind fra terminal. 39 Underskrift på perioderesultat Terminaler Sortering af term inaloversigt Gruppering af term inaloversigt. 41 Udskrift af term inaloversigt Vælg funktionsmåde for ny terminal.. 44 Terminalopsætning Diverse Karmdetektor Lokal anti-passback Styring af logning Områder Udtryk Tidsregistrering og adgang Døråbning og tidsregistrering.. 49 Input/Output Forvarsling BUANCO SYSTEM A/S 2

3 Pulserende forvarsling Forbikobling Forlængelse af døråbning Invertering Låse dør via input Tider Input alarmer Alarmer Kode uden kort Statistik over brug af døre Udvalgte stikord Makroer Funktionerne *1 og * Sammenhænge mellem enheder PC-kommunikationskanaler Genstart Drift Startbilledets statusfunktioner Status for døre/terminaler Status for concentrator(er) Fjernbetjening af døre Udfør makro Login som anden operatør Log Vis hændelseslog Udsøgning af logninger Udsøgningsprofiler Skriv logninger til fil Vis alt dagsvis Vis log for bruger Vis log for brugergruppe Vis log for dør/terminal Udskriv hændelseslog Sletning af hændelseslog Automatiske logudskrifter BUANCO SYSTEM A/S 3

4 Vejledningshensigt Hensigten m ed denne vejledning er at beskrive, hvordan CARD8-system et indstilles for at opfylde et givet behov for at kontrollere adgangen til forskellige områder i og omkring en bygning. Indholdet er tilpasset PC-operatører, som skal adm inistrere opsætning og drift af adgangskontrol. Generelt Alle øvrige funktioner i CARD8-systemet fremgår af de relevante beskrivelser om brugeradm inistration og system drift inden for tidsregistrering, tyverialarm, nøglebank, kantinesystem og parkeringssystem. De grundlæggende funktioner vedr. brugere er beskrevet i vejledningen Administration af brugere i CARD8 systemet, som dækker oprettelse og vedligehold af brugere sam t relaterede muligheder. Efterfølgende forudsættes det, at læseren har det nødvendige kendskab til denne vejledning. Generel betjening Menuerne gennemgås i den rækkefølge, som en ny bruger i et nyt system bør benytte dem. Hvis ikke andet er nævnt, forklarer m enuerne og tasterne sig selv. Elem entært betjeningskendskab til W indows er en forudsætning for at forstå denne vejledning. Når du har forvisset dig om, at de valgte punkter har korrekt indhold, skal menuen afsluttes med et tryk på OK eller Luk. Hvis du ikke vil ændre på noget, afsluttes med Fortryd. I nogle menuer er der en Genopfrisk tast. Den sørger for, at du på din skærm kan se, hvor langt andre brugere er kommet med deres arbejde, siden du startede dit aktuelle menuvindue eller funktion. Knappen benyttes kun, hvis du arbejder i et IT-netværk m ed flere brugere. Skærmbilleder Alle eksem pler er vist i W indows95/98/2000/nt. De menuknapper, hvor teksten er nedtonet, er menuer, som du ikke har adgang til at bruge. Det kan skyldes, at du ikke har ret til at benytte menuen, eller at de ikke er understøttet af den aktuelle program version. BUANCO SYSTEM A/S 4

5 Organisering af virksomheden En væsentlig forudsætning for et velfungerende adgangskontrolsystem er forberedelser om kring adm inistration og personale. Person- og opgavedefinitioner I CARD8-systemet deles de personer, som er i berøring med systemet, i 2 hovedgrupper: Brugere er dem, som benytter system et til at give adgang, registrere tider, til-/frakoble alarmer samt andre lignende opgaver. Brugere kaldes også kortholdere, idet de har eller kunne have fået et ID-kort, som giver dem ret til at benytte bygningen og dens faciliteter på netop den måde, de har ret til. Om kring ID-kort forudsættes blot alm indelig viden om identifikation m ed m agnetkort som ved Dankortterm inaler eller lignende. Kortanvendelsen sker i sim pel dialog m ed term inalens kortlæser, taster og display. Operatører er dem som benytter CARD8-system et fra en PC. Operatørerne består af 6 grupper: Konsulenter er dem, som dels hjælper og vejleder specielt nye brugere i virksomhedens regler - herunder hvordan brugerne benytter CARD8-systemet i hverdagen. Herudover indfører de registreringer for brugere, som ikke selv kan eller må lægge egne oplysninger ind i system et, f.eks. ved fravær eller justering af registreringstider. Ikonbrugere er brugere, som hovedsageligt benytter deres PC som udvidet CARD8-brugerplatform til egne registreringer f.eks. Flex-ikonbruger. Ud over oplysninger af fælles interesse, som f.eks. kollegers tilstedeværelse i bygningen, kan Ikon brugere kun se og eventuelt ændre egne data. Systemoperatører er dem, som benytter CARD8-systemet fra en PC og som i fællesskab indstiller funktionerne, så system et justeres i takt m ed virksomhedens aktuelle målsætning. System operatører er ofte teknik-, personale- og sikkerhedsafdelingers m edarbejdere, som fra deres respektive PC er sikrer, at virksom hedens aktuelle regler og forordninger løbende lægges ind i CARD8-system et, efterhånden som de ændres. Divisionsoperatører BUANCO SYSTEM A/S 5

6 er system operatører, der adm inistrerer udvalgte brugere. Når - specielt store virksom heder - opdeles i flere m eget selvstændige afdelinger, eller når flere virksomheder deler en stor bygning med et fælles adgangssystem, opstår behovet for divisionsoperatører. Divisionsoperatørerne har begrænset adgang til at benytte system et. Således kan de kun se og redigere i egne brugeres muligheder i systemet. System-supportere er alle andre, og de kan selvfølgelig også være brugere og alm indelige operatører. Selv om CARD8-systemer er designet til at passe sig selv, er det nødvendigt, at der er personer involveret. Alt efter størrelse og omfang af, hvad systemet skal udføre, kan det være lige fra en person som lejlighedsvis ser til systemet til en afdeling m ed flere ansatte. Udvalgte adm inistratorer står endvidere for den løbende afprøvning af systemets funktionalitet og drift. I CARD8-system et er der indbygget mange funktioner, som flere gange i sekundet overvåger driften og hjælper med til at vise den aktuelle virkemåde samt alarmerer om driftsproblemer, sabotageforsøg og evt. kom m ende fejl. Sam tlige oplysninger, som gives til og fås fra system ets enheder, lægges automatisk i tabeller, som system et anbringer i standardiserede databaser. IT-driftssupportere IT-drift - herunder netværksfunktionalitet og sikkerhedsbackup - udføres norm alt sam m en m ed virksom hedens øvrige IT-sikkerhedsforanstaltninger af IT-afdelingen. Da CARD8-system et arbejder med databaser - herunder ODBC - er sikkerhedsdisciplinen ordinær. I CARD8-system et kan hver enkelt operatør have sit eget rettighedsm ønster til system ets funktioner. De forskellige operatørers muligheder styres med stort set et og samme program. Denne struktur betyder, at det som hovedregel er nøjagtig de samm e skærm billeder (vinduer) de enkelte involverede ser, hvorfor assistance fra operatørkolleger er m eget enkel, selv om der er forskel på operatørernes rettigheder. De menuknapper, hvor teksten er nedtonet, er menuer, som du ikke har adgang til at bruge. Det kan skyldes, at du ikke skal have ret til at benytte menuen eller, at den ikke er understøttet af den aktuelle program version. BUANCO SYSTEM A/S 6

7 Funktionsbeskrivelse I Buancos Card8 system til adgangskontrol (ADK) fokuseres på områder og brugergrupper. Om råderne overvåges hovedsageligt via kontrol af adgangsvejene til områderne. Om råder oprettes i system et efter behov. Eksem pler: Forsendelse, arkiv, direktionskontorer, pengeskabet, IT-serverrum, salg o.s.v. Bygningseksempel med alarmopsamling, teknisk overvågning, adgangskontrol, PC LAN kontrol PC s og alarmering over alarmnettet. Gennem anvendelse af (adgangs-)brugergrupper gives der m ulighed for at fastlægge differentierede adgangsrettigheder for virksom hedens m edarbejdere. Generelt har alle m edarbejdere i én brugergruppe de sam m e adgangsrettigheder. Nogle brugergrupper kan evt. have blot et enkelt medlem. Et nyt medlem af en brugergruppe får BUANCO SYSTEM A/S 7

8 omgående de samme adgangsmuligheder som de andre i gruppen. Eksempler på brugergrupper kan være direktion, rengøringspersonale, gæster på kontor m.fl. Om råder og brugergrupper forbindes i dagsmodellerne, hvori det angives nøjagtigt, hvem der har adgang hvor og på hvilke tidspunkter, sam t hvilket sikkerhedsniveau adgang eventuelt gives på. En dagsmodel er altså en model for brugernes adgang til virksomhedens områder set over en hel dag. F.eks. kan det være specificeret i dagsmodellen, at brugergruppen Rengøringspersonale har adgang til direktionskontoret mellem kl og kl , sam t at sikkerhedsniveauet (for alle 1 med tilladt adgang) i direktionskontoret i dette tidsrum er kort + pinkode. Den samme dagsmodel kan i systemet med lethed anvendes på flere dage, og man vil med en systematisk inddeling af ugedagene ofte kunne klare sig med 3 dagsmodeller for en uge, idet en uge i denne sammenhæng kan siges at have 3 typer dage, nemlig 1. m andag til torsdag 2. fredag 3. lørdag til søndag Dagsmodellerne oprettes altså efter behov. Over hele året vil du måske kun behøve 5-10 dagsmodeller, som kunne være hverdage, fredage, weekends, helligdage, 1. m aj, 24. oktober, julefrokost. For en dag i året, der ikke følger det normale mønster for ugens dage, kan du vælge en anden dagsmodel vha. system ets kalender. På næste side findes en skematisk oversigt over sam menhængene m ellem kalender, dagsmodeller og term inaler i Buancos CARD8 ADK-system. I dagsmodellerne kan lys-/varm ekontrol, alarm styring, personkontrol m.m. foretages. Disse funktioner kan frem træde forskelligt afhængigt af de ekstrafunktioner, som CARD8 system et er leveret med. 1 Et sikkerhedsniveau defineres i system et som en kom bination af dørfunktion, kortfunktion m.v. (Se afsnittet Definition af sikkerhedsniveauer). Da der er over 100 m ulige sikkerhedskom binationer, anbefaler vi at søge vejledning hos en sikkerhedskyndig eller leverandøren. BUANCO SYSTEM A/S 8

9 Ugedagene i kalenderen får autom atisk de dagsm odeller, som ifølge standardindstillingen er delt ud som faste dagsm odeller for ugens syv dage. Standarddage KALENDER Specielle dage Hvis en speciel dag - f.eks. en helligdag - skal følge en anden dagsmodel end dén som er standard for den aktuelle ugedag, ændrer man i kalenderen dagens dagsm odel til den ønskede. DAGSMODELLER Adgang Sikkerhedsniveauer Brugergrupper Om råder Om råder eller enkelte døre Brugere Opsætning af, hvilke brugere der må komme ind hvor og hvornår Valg af sikkerhedsniveauer (Dør åben, kort alene, kort + pinkode osv.) for de områder/døre og på de tider, hvor brugere har adgang. Dørfunktioner TERMINALER Placering Ved opsætningen af en term inal angives bl.a., hvorfra og hvortil adgang sker. Term inalen kontrollerer adgang til det aktuelle område efter den dagsmodel, der ifølge kalenderen er gældende. Herover: Skematisk oversigt over centrale dele af ADK-systemets opsætning og funktion BUANCO SYSTEM A/S 9

10 Programstart Program m et startes v.h.a. den valgte ikon eller på anden måde, som det er normalt for dine W indows brugerflader. I tvivlstilfælde - se i din W indows håndbog eller spørg din W indows instruktør. Card8 programmet er alm indeligvis anbragt i folderen Buanco sammen m ed øvrige programdele og hedder C8win.exe eller C8win32.exe. C8win32 starter med at vise CARD8 W in32 billedet. Login Dit valgte eller udleverede operatørnavn og password indtastes. Husk i feltet Operatør at skifte linie m ed tabulator-tasten eller musen. Enter-tasten (eller OK ) benyttes først, når begge felter er udfyldt korrekt. Er det indtastede korrekt, frem kom m er programstartbilledet, hvor det øverste felt er standardlinien for W indows vinduer med versions- og systemnummer. Undersøg at disse er som aftalt eller som de plejer. I forbindelse med visse systemer er det ikke nødvendigt at foretage login, da CARD8 system et accepterer en fælles login på PCen (Trusted logon). BUANCO SYSTEM A/S 10

11 Benyttes en MS-Access data base eller tilsvarende, bliver databasen testet inden benyttelsen som vist. Opstår der en fejlm eddelelse her eller senere, skal meddelelsen gives til den system ansvarlige. Fejlen skyldes ofte, at basen er usynlig eller på anden m åde utilgængelig, fordi en server er ude af drift eller forbindelsen på anden måde afbrudt. Feltet under standardlinien er menulinien, som ruller ned, når du klikker på et m enufelt. Hvert enkelt m enupunkts funktioner beskrives i et afsnit for sig i den vejledning, der er relevant for det aktuelle delom råde inden for CARD8 systemet. BUANCO SYSTEM A/S 11

12 Funktioner i startbilledet Forneden i startbilledet er der nogle bjælker, som er m inim erede vinduer. De er hovedsagelig beregnet til at give eller skaffe sig oversigt med, enkelte kan dog udføre kommandoer. Når du klikker på dem, fremkommer en hjælpefunktion som f. eks. en rullende log eller bygningstegninger af etager eller af hele bygningen. På bygningstegningerne er døre/term inaler indlagt som farvede kvadrater. Farverne angiver dørstatus og har følgende betydninger: BUANCO SYSTEM A/S 12

13 Farve Grå Blå Magentarød Hvid med? Dørstatus Låst (eller blokeret) Åben Systemfejl (f.eks. hvor en term inal ikke eksisterer fysisk) eller sabotage. Disse to kategorier er svære at adskille. Enheden findes ikke i system et Når markøren anbringes hen over en dør på en bygningstegning, vises dørens navn. Klikker man på døren med musen, fremkommer en lokalmenu. På menuen kan der vælges Vis status hvorm ed oversigtsvinduet Status for terminal vises, eller Udfør dør-åbning hvorved døren åbnes som ved aktivering af UD-tryk. I vinduet Status for terminal, der omtales igen i kapitlet Drift, vises dørens status med samme farver som dørsym bolerne på bygningstegningerne. Som det frem går af eksem plet på foregående side, kan bygningstegningerne være forbundet m ed hyper-links, så operatøren hurtigt kan skifte fra oversigtstegningen ned til en tegning af en del af bygningen og tilbage igen. Eller han/hun kan skifte indbyrdes mellem deltegningerne. Den røde skive i eksemplet på hyper-linket til 1. sals tegning, indikerer system fejl/sabotage på 1. sal. Denne facilitet hjælper operatøren til ud fra oversigtstegningen lynhurtigt at danne sig et overblik over situationen i bygningen som helhed. Tallene i bygningsvinduernes titellinie angiver m arkørens aktuelle position i vinduet, dersom dette er aktivt. Mange hjælpefunktioner købes ekstra, hvorfor der kan være forskel fra anlæg til anlæg. Med et standardanlæg følger fire status funktioner, som viser PC-kom m unikationsstatus, enhedsstatus, rullelog sam t eventuelle ventende concentrator-opdateringer. Disse statusfunktioner benyttes under installation og som hjælpeværktøjer til hurtig afhjælpning af eventuelle driftsproblem er. Nærm ere herom i de tekniske beskrivelser. Proceslinien og startbjælken i W indows98 vil norm alt ligge nederst på skærm en. Her kan du se eventuelle andre programmer, som du i øjeblikket har aktive, f.eks. tekstbehandlingsprogram og aftalekalender. BUANCO SYSTEM A/S 13

14 Det kan være en fordel at benytte automatisk skjulning af proceslinjen. Højreklik på proceslinjen og vælg Egenskaber, hvor Skjul automatisk afklikkes på fanebladet Indstillinger for proceslinjen. Godt tips til store anlæg m ed m ange brugere/døre/registreringssteder: Inden du går i gang med det egentlige indkøringsarbejde bør du, for at undgå et unødvendigt stort arbejde, undersøge m ulighederne m ed redigeringsfaciliteterne. Prøv at se mulighederne i netop din situation for, hvordan det kan lade sig gøre at udsøge og ændre tilknytninger, udløbsdatoer m.m. for en udvalgt gruppe personer på én gang. Vi anbefaler iøvrigt inden der planlægges alt for meget at foretage en pilottest med nogle få brugere. På den måde opstår der en god forståelse af mulighederne og en fornemmelse af, hvor der skal sættes ind m ed ændringer i logistik eller systemets opsætning. Sørg for i prøvekørslen at arbejde med gode medarbejdere og en relativ simpel driftsform og acceptabelt få registrerings- og kontrolsteder. I løbet af testen strammes der så op til de endelige krav eller i nærheden heraf. BUANCO SYSTEM A/S 14

15 Områder I bygninger, hvori og -på der er terminaler, opdeles virksom heden i om råder. Opdelingen skal have en detaljeringsgrad, som svarer til de ønskede adgangsforhold i virksomheden. Hvis CARD8 systemet er leveret med en indbygget AIA funktion, skal der også tages hensyn til tyverialarm eringens opdeling. ADK-delen i CARD8 systemet er en del af AIA funktionernes perim etersikring og alarmbehandling. Se inform ationerne om CARD8 system ets integrerede Autom atisk Indbrud og Alarm behandling. Hvert område får et navn, og der angives, om der skal benyttes anti-passback, dvs. om CARD8 systemet skal kontrollere, om brugeren må benytte sit ID-kort i andre områder end i det, hvor vedkommende p.t. befinder sig. Er du i tvivl, lader du Nej blive stående. Anti-passback forhindrer, at kortet kan rækkes tilbage til andre personer, som ikke har et gyldigt kort. Sam tidig reduceres anvendelsesm ulighederne for kopierede kort betragteligt. Ordinær tidsstyret anti-passback, som alene har med en enkelt CARD8 terminal at gøre, indstilles i menuen for den aktuelle term inal, se Opsætning, Terminaler. BUANCO SYSTEM A/S 15

16 Oprette bruger Ved oprettelse eller redigering af en bruger kan der registreres udlevering af identifikationsmedier (ID-medier). Et medie kan f.eks. være et magnetkort med én eller flere kodninger, også kaldet m edie-id er. Når et ID-m edie udleveres, kan det vælges at brugeren skal beholde allerede udleverede medier, eller at disse medier skal udskiftes med det nye medie. Hvis de gamle ID-medier udskiftes med det nye ID-medie, forbliver de gamle medier registreret i det aktuelle CARD8 system og kan i princippet udleveres til andre brugere. I vinduet Identifikations-medier kan operatøren udlevere et ledigt m edie til en bruger eller slette m ediet helt fra systemet. Listen nederst til venstre i vinduet Bruger viser de ID-m edier, som aktuelt er udleveret til brugeren. På listen vises m ediernes navne/labels (en m edie-label kan ændres ved at dobbeltklikke på mediet og indtaste den ønskede label). Hvis man klikker på plusset ud for et medie, kan m an se m ediets tilhørende kodninger/id er. Når en bruger har flere ID-medier, vælges et af dem som det primære medie (Højreklik på IDmediet og vælg punktet Sæt som primær. Derved markeres ID-mediet med en stjerne i parentes). Den aktuelle brugers prim ære m edie vises i kolonnen Primært medie i vinduet BUANCO SYSTEM A/S 16

17 Redigér brugere. Ønsker man information om, hvilke medier der har været knyttet til den aktuelle bruger og hvornår, benyttes knappen Medie-historik. En liste over samtlige ID-medier i det aktuelle CARD8 system vises, når man åbner vinduet Identifikations-medier via brugerm enuen. Vinduet indeholder bl.a. en historik for det aktuelt m arkerede medie, idet en tidslinie viser ID-mediets brugertilknytning dag for dag. Ved oprettelse eller redigering af brugerdata i vinduet Bruger angives endvidere bl.a. pinkode for den aktuelle bruger, sam t hvilken brugergruppe denne bruger skal være tilknyttet. Oprettelse af brugergrupper sker i et selvstændigt punkt på m enuen Brugere. Om afkrydsningsfelterne til højre i vinduet skal følgende nævnes: Med markering i feltet Må anvende pinkode alene kan brugeren få adgang med pinkode alene, når det indstillede sikkerhedsniveau i øvrigt er i overensstem m else herm ed. Markering i feltet Masterkort giver brugeren rettigheden til at aktivere m akroer fra term inaler. Rettigheden til at aktivere funktionerne *1 og *3 tilvælges i feltet Kan slå lås til og fra. Endelig tildeles brugeren ved m arkering i feltet Forlænget reaktionstid de særligt specificerede forlængede tider til åbning og passage af dør. (Tiderne specificeres under term inalopsætningen). BUANCO SYSTEM A/S 17

18 Tidsstyring For at få forskellige adgangsmuligheder i løbet af en dag og på forskellige datoer i løbet af året benytter CARD8 system et sig af et system af dagsm odeller, som fordeles ud over årskalenderne, der p.t. går til (og med) år Dagsm odellerne indstilles i m enuen Opsætning. Dagsmodeller De enkelte dage i året ligner hinanden meget, hvorfor du kun behøver at arbejde med 5-10 dagsmodeller. Dagsm odellerne opretter du efter behov og navngiver, så du kan adskille dem fra hinanden som f.eks. Hverdage, Fredage, W eekends, Helligdage, 1. m aj, 24. oktober. For at få de forskellige dagsm odeller fordelt ud over årskalenderne på en enkel måde afsætter du prikker i de felter, som repræsenterer de enkelte ugedage, hvor du ønsker dagsm odellen anvendt. Ved tryk på Ændre fås et skema for den dagsm odel, som er ud for Ændreknappen. Hver dagsm odel har et navn og en farve, som du selv kan bestemme. Navnet indtastes i beskrivelsesfeltet (se næste side). I eksem plet har vi kaldt dagen Fredag, da opsætningen BUANCO SYSTEM A/S 18

19 svarer til det normale forløb for fredage i virksom heden. For- og baggrundsfarve for dagsmodellens navn kan vælges på tasterne øverst til højre. Disse farver benyttes af årskalenderne, hvorfor det er vigtigt at vælge forskellige farver, så overblikket bliver stort. Hvis du ønsker at oprette en dagsmodel, som har stor lighed med en allerede eksisterende dagsmodel, kan du kopiere den eksisterende dagsmodels linier ved at højreklikke inde i skemaet og vælge punktet Kopiér alt på højrekliksmenuen. Derefter lukkes vinduet med et klik på Fortryd, og skemaet for den nye dagsmodel åbnes ved at klikke på Ændre. Når du højreklikker inde i det nye skema og vælger Sæt alt ind, indsættes de kopierede linier på deres respektive faneblade (se beskrivelsen af fanebladene herunder). Hvis der er oprettet linier i den dagsmodel, som du kopierer til, bliver disse linier overskrevet og dermed slettet. Adgang Hver dagsmodel har sit eget tidsskema. Ved at vælge fanebladet Adgang kan du angive, BUANCO SYSTEM A/S 19

20 hvornår de enkelte brugergrupper m å komme i de enkelte om råder og hvornår de ikke må. Tillad adgang/afvis adgang Ved hjælp af knapperne Tillad adgang i område og Afvis adgang i område kan de enkelte brugergrupper få og blive frataget adgang til de enkelte områder i løbet af døgnet. Tilladelserne og afvis ningerne indføres i den udstrækning, det er nødvendigt for at få alle virksomhedens brugergrupper og områder dækket ind. For valg af brugergruppe og område klikkes i kvadratet ud for den aktuelle linie. Hvis der klikkes en gang m ere, forsvinder tegnet og valget er ophævet. Ved tryk på OK indsættes det valgte i dagsm odellens tidsskema på en eller flere linier (Hver kombination af brugergruppe og område optager en linie). BUANCO SYSTEM A/S 20

21 Nederst til højre i vinduet Dagsmodel oplyses, hvor mange linier der totalt set er oprettet i sam tlige dagsmodeller - i absolut tal og i relation til den sam lede liniekapacitet. Filtrering af linier Når en dagsm odel indeholder m ange forskellige linier m ed tilladelser og afvisninger af adgang, kan du få overblik over en bestemt brugergruppes adgangsmuligheder til et bestemt område ved at benytte filtreringsfaciliteterne på fanebladet Adgang. I felterne til højre for teksterne Vis for brugergr. og Vis for område vælges som filtreringskriterier henholdsvis en brugergruppe og et område fra de lister, som vises ved klik i disse felter. Derefter vises udelukkende de linier, som opfylder begge filtreringskriterier. Bem ærk at en dagsm odellinie, hvor adgang tillades/afvises for alle brugergrupper, er relevant og vises ved ethvert kriterium vedr. brugergruppen (se eksem plet herunder), samt at en dagsmodellinie, hvor adgang til alle om råder ( Overalt ) tillades/afvises, tilsvarende er relevant og vises ved ethvert kriterium vedr. området. Der er lagt begrænsninger på m ulighederne for at oprette tilladelser og afvisninger af adgang, når visningen af linier aktuelt er begrænset via filtrering. Det sam m e gælder mulighederne for at BUANCO SYSTEM A/S 21

22 ændre en eksisterende linie (se næste afsnit). Det vil nemlig ikke være muligt at vælge en kombination af brugergruppe og om råde, som pga. filtrering aktuelt ikke kan vises. Ændre/Slette/Skubbe linie Hvis du vil ændre i en linie i dagsmodellens adgangstidsskema, kan du markere linien og benytte knappen Ændre (eller evt. dobbeltklikke på linien). Derefter kan valget af tidspunkt, brugergruppe eller om råde ændres. Hvis en linie i adgangstidsskem aet ønskes fjernet helt, benyttes Slet linie. Hvis en linie ønskes skubbet op eller ned i forhold til andre linier med samme klokkeslæt, benyttes fanebladets piltaster. Vis grafisk For at få et mere samlet overblik over hvilke brugere, der med den aktuelle dagsmodel har adgang i de enkelte områder i virksomheden, kan du trykke på Vis grafisk. Så vises et skema m ed områder vandret og brugergrupper lodret. Hvert indrammet felt repræsenterer en dag. Inden for rammen svarer det grønne felts højde til BUANCO SYSTEM A/S 22

23 den del af dagen, hvor der er adgang og tilsvarende for det røde felt. Vil du kende tiderne præcist, går du tilbage til adgangstabellen og finder brugergruppen og om rådet. BUANCO SYSTEM A/S 23

24 Valg af sikkerhedsniveauer For at områder og terminaler i virksomheden ved, hvilken sikkerhed der skal gælde i løbet af dagen, tildeles hvert enkelt område et sikkerhedsniveau sam t et tidspunkt, hvorfra det skal gælde. I visse tilfælde vil det være ønskeligt, at der for forskellige adgangsveje til det samme område gælder forskellige sikkerhedsniveauer, og sikkerhedsniveauet kan til dette form ål også indstilles på dør-/term inalniveau. Dette udføres på fanebladet Sikkerhedsniveau, og fremgangsm åden er stort set den sam m e som for fanebladet Adgang. Efterhånden som sikkerheden skal skifte, indføres der nye tidspunkter i tabellen m ed tilhørende sikkerhedsniveauer. BUANCO SYSTEM A/S 24

25 Alarmeringsfunktioner Fra et rent adgangskontrolsystem sendes som hovedregel ikke alarm er afsted. Man kan også sige, at systemet befinder sig i frakoblet tilstand, og til- og frakobling af alarmen er således ikke relevant i denne sammenhæng. Men hvis systemet udvides med automatisk indbrudsalarm (AIA), vil til- og frakobling af alarmen i høj grad være relevant. I Buancos system til adgangskontrol (ADK) udgør sabotagealarm en en undtagelse fra reglen, idet åbning af en terminal døgnet rundt vil udløse alarm. Ved udvidelse med AIA-modulet vil man få mange ekstra muligheder for overvågning og alarm ering. BUANCO SYSTEM A/S 25

26 Telefonterminal(er) Tidsstyring af en term inal, der fungerer m ed lokaltelefon/porttelefon, indstilles på fanebladet Telefon. Tasterne på en sådan terminal kan benyttes som telefontaster, idet nogle særlige kort-nummer taster benyttes til opkald til bestemte telefonnumre, som er kodet ind ved term inalopsætningen, m ens term inalens almindelige taster kan benyttes til fritvalgs-opkald. Adgangen til døråbning via telefon og til at foretage telefonopkald styres ved indsættelse af de ønskede linier i tidsskem aet på dette faneblad. Alle skemaets linier refererer til en term inaltype m ed lokaltelefon/porttelefon. BUANCO SYSTEM A/S 26

27 Diverse På fanebladet Diverse kan to forskellige funktioner benyttes. For det første kan man indstille styring af en motor, lys, varme eller andet i et område, idet output 3 på alle CARD8 terminalerne i det valgte område skifter til ON på det tidspunkt, hvor output 3 sættes (Det er dog en forudsætning, at der ikke er karambolage med anvendelse af output 3 til forvarsling. Se afsnittet om term inalopsætning). Modsat skiftes til OFF, når output 3 cleares. Den anden funktion på dette faneblad er dag-/natindstilling. Med denne indstilling styres, hvornår term inalerne/dørene i system et skal fungere m ed norm al operationstid og alarmtid (dag-indstilling), og hvornår de skal fungere med ændrede, typisk afkortede tider (nat-indstilling). Hvis intet indstilles, gælder de norm ale (dag-) tider autom atisk døgnet rundt. De præcise tider vælges under opsætningen af hver enkelt term inal. BUANCO SYSTEM A/S 27

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk

32,- KnowWare. Start med. Access 7/97. Kåre Thomsen. 1. udgave. www.knowware.dk 32,- KnowWare Start med Access 7/97 Kåre Thomsen www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik / Pro Build 682 Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik - Tillæg til brugervejledning baseret på Dantek BiblioMatik / Pro - Build 682 af Ole

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4

ASPECT4. fit for business. Release 4 Foundation. EG www.eg.dk/aspect4 ASPECT4 fit for business Release 4 Foundation EG www.eg.dk/aspect4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til release 4 af ASPECT4 Foundation... 1 2 Overblik... 2 3 Selvstændige nyheder... 4 3.1 Apps... 4

Læs mere