1. Påtegning af det samlede regnskab 03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Påtegning af det samlede regnskab 03"

Transkript

1 Årsrapport

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver Virksomhedens omfang (drift, anlæg og administrerede ordninger) Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Målrapportering Målrapporteringens 1. del skematisk oversigt Målrapporteringens 2. del uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reserveret bevilling Forventninger til det kommende år Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse m.v Resultatopgørelse Resultatdisponering Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Balance Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft (kun driftsbevillinger) Bevillingsregnskabet Udgiftsbaserede hovedkonto Bilag til årsrapporten 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Forelagte investeringer Anvendt metode til omkostningsfordeling Supplerende bilag 5.1 Kapacitet (normering) Antal elever på skolen fordelt på klassetrin pr. 5/ Gennemført studentereksamen Tilgang/afgang i 10. klasse klasseelever der fortsætter i gymnasieafdelingen Tilgang/afgang på kostskolen Lærer/elev ratio Samlede lønudgifter til administration i forhold til den samlede lønsum Direkte omkostninger til drift af 10. klasse Enhedsomkostning pr. elev 24

3 3 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Sorø Akademis Skole, CVR nr , er ansvarlig for: Sorø Akademis Skole (Driftsbevilling) og (Reservationsbevilling), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Sorø Akademis Skole, den Konstitueret rektor Per Præstholm Administrationschef Sven Bjødstrup København, den Departementschef Jesper Fisker, Ministeriet for Børn og Undervisning

4 4 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden Mission Sorø Akademis Skole er et statsdrevet, offentligt gymnasium med en kostskoleafdeling, en tilknyttet 10. klasse og et nationalt videncenter for talentpleje inden for de naturvidenskabelige fag (herefter ScienceTalenter). Institutionen sorterer direkte under Undervisningsministeriet. Skolens primære mission er fastlagt i Stx-bekendtgørelsen af 2013, og det overordnede mål er at varetage undervisning frem til studentereksamen. Uddannelsen er målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Målet er at forberede eleverne til videregående uddannelse gennem tilegnelse af almendannelse, viden og kompetencer i en kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspil mellem fagene. Vision Skolens vision er inden for den historiske og kulturbærende ydre ramme at skabe en gymnasieskole, hvor det indre skolemiljø giver optimale muligheder for engageret faglig fordybelse og frembyder moderne faciliteter for fagligt samspil, vidensdeling og samarbejde, samt at videreudvikle ScienceTalenter, så denne forsat kan udfordre unge naturvidenskabelige talenter og styrke deres viden, trivsel og netværk. Høj faglig kvalitet og fokus på talentudvikling er skolens adelsmærke. Skolens vision opnås gennem: Fokus på elevernes kompetenceudvikling inden for det enkelte fag og med henblik på almene studiekompetencer. En tæt opfølgning på udvikling, standpunkt, deltagelse og fravær hos den enkelte elev via samarbejde mellem lærerteam, studievejledere og skolens ledelse med henblik på at begrænse frafald og optimere udbyttet af undervisningen. Fortsat udvikling af studie- og undervisningsmiljøet til gavn for både elever og undervisere. Kompetenceudvikling af ansatte gennem efteruddannelse og deltagelse i udviklingsarbejde. Pædagogisk udvikling i fagene med særligt fokus på toning af studieretningerne. Fortsat udvikling af skolens IT-platform som avanceret kommunikationssystem, samt udnyttelse gennem lærersamarbejde og anvendelse af virtuelle arbejdsformer. Systematisk skoleudvikling via formulering af en flerårig strategi og handlingsplan. Udvikling af den nationale talentpleje inden for de naturvidenskabelige fag med henblik på at etablere nye netværk og projekter nationalt og internationalt. Hovedopgaver Pr har Sorø Akademis Skole 594 elever i gymnasiet fordelt på 22 stamklasser svarende til et gennemsnit på 27 elever pr. klasse, og 15 elever i 10. klasse. Kostskoleafdelingen rummer 138 elever, inkl. alle elever i 10. klasse, hvilket betyder, at ca. 20 pct. af gymnasieeleverne er kostelever. Sorø Akademis Skole har fire hovedopgaver: Uddannelsen til studentereksamen. Undervisning i 10. klasse. Kostskole. National talentpleje inden for de naturvidenskabelige fag. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller disse vederlagsfrit til rådighed for skolevirksomheden, samt finansierer anlægsopgaver og vedligeholder sportsanlæg og udeområder. Undervisningsministeriet afholder udgiften til driften af skolen samt står for vedligeholdelse og

5 5 renovering af skolens bygninger. Til skolen er der tilknyttet 10 tjeneste- og lejeboliger, som bebos af rektor, kostlærere, talentchefen og vagtmesteren. Herudover er 1 bolig udlejet til en privat lejer Virksomhedens omfang (drift, anlæg og administrerede ordninger) Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti på Finansloven Sorø Akademis Skole, som er en driftsbevilling, og Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole, der er en reservationsbevilling. Nedenstående tabel viser disse hovedkonti, idet der i øvrigt henvises til afsnit 2.5 Opgaver og ressourcer: Tabel 1. Hovedkonti 1) Hovedkonto Navn Bevillingstype (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Sorø Akademis Skole Driftsbevilling (inkl. TB) Udgifter 68,9 75,1 Indtægter 13,7 19, Tilskud til vedligeholdelsesarbejder Reservationsbevilling Udgifter 7,0 9,6 ved (ekskl. bevilling til Indtægter 0 0 Sorø Akademis Skole virksomhedens drift) 1) Sorø Akademis Skole ejer ingen bygninger, men er udelukkende bruger af et større bygningskompleks, som er stillet til rådighed for skolens drift. Reservationsbevillingen bestyres af Undervisningsministeriet, hvorfra Sorø Akademis Skole i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten modtager oplysninger for så vidt angår de regnskabsmæssige forklaringer til Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole Sorø Akademis Skole er opdelt i 5 underkonti. Tabel Sorø Akademis Skole fordelt på underkonti Underkonto Navn Bevilling Regnskab Almindelig virksomhed (skolen) Udgifter 59,8 62,4 Indtægter 7,9 9, Tilskud til talentaktiviteter mv. (ScienceTalenter) Udgifter 2,8 2,8 Indtægter 0 0, Indtægtsdækket virksomhed (skolen) Udgifter 0,7 0,5 Indtægter 0,7 0, Indtægtsdækket virksomhed (ScienceTalenter) Udgifter 0,2 0 Indtægter 0, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (ScienceTalenter) Udgifter 5,4 9,4 Indtægter 4,9 8,9 Som det fremgår af ovenstående råder skolevirksomheden over 2 underkonti, mens ScienceTalenter anvender de resterende 3 underkonti. Selv om ScienceTalenter er en del af skolen, holdes skolens og ScienceTalenters økonomi adskilt, og Undervisningsministeriet har givet tilsagn om at ministeriet vil finansiere et eventuelt underskud i forhold til budgettet på ScienceTalenters tilskudsfinansierede aktiviteter. I 2013 har ministeriet ydet et statslig bidrag på 0,5 mio. kr. til finansiering af et forventet underskud på underkonto 97 (ScienceTalenters tilskudsfinansierede aktiviteter). Det er dog målet, at ScienceTalenters økonomi skal kunne hvile i sig selv, og der stilles krav herom i rektors resultatkontrakt. 2.3 Årets faglige resultater I 2013 var der aftalt 20 resultatmål med Undervisningsministeriet inden for områderne: Generel ledelse og administration, gymnasiet, 10. klasse, kostskolen og talentplejen, jf. nedenstående tabel.

6 6 Tabel 3. Årets resultatkrav fordelt på hovedformål Ikke opfyldte resultatkrav Antal Andel opfyldte resultatkrav Omkostninger Mio. kr. Opfyldte resultatkrav Antal Delvis opfyldte resultatkrav Antal (%) 12, (Driftsbevilling) Hovedformål 0. Generel ledelse og administration 1. Gymnasium 40, Klasse 0, Kostskole 9, Talentaktiviteter 12, IDV 0, Hovedformål i alt 75, Talentaktivitetens omkostninger er inklusiv udgifter til dennes ledelse og administration. I alt blev 70 pct. af resultatkravene for 2013 opfyldt 100 pct. De delvist opfyldte og det ikke opfyldte resultatkrav uddybes i 2.6. Målrapporteringens 2. del uddybende analyser og vurderinger sammen med et særligt udvalgt, væsentligt resultatkrav fra det pædagogiske område. 2.4 Årets økonomiske resultat Tabel 4: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (mio. kr. i årets priser) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -69,1-72,3-73,6 - Heraf indtægtsført bevilling -53,1-54,3-55,2 - Heraf eksterne indtægter -16,0-18,0-18,4 Ordinære driftsomkostninger 68,3 74,0 74,9 - Heraf løn 46,9 50,1 53,9 - Heraf afskrivninger 0,3 0,2 0,1 - Heraf øvrige omkostninger 21,1 23,7 20,8 Resultat af ordinære drift -0,8 1,7 1,3 Resultat før finansielle poster -1,2 1,0 0,4 Årets resultat -1,3 1,0 0,4 Balance Anlægsaktiver 1,3 1,1 1,3 Omsætningsaktiver 17,5 17,3 15,7 Egenkapital 4,0 3,0 2,5 Langfristet gæld 0,4 0,2 0,4 Kortfristet gæld 12,2 14,0 12,9 Lånerammen 1,8 1,8 1,8 Træk på lånerammen (FF4) 0,4 0,2 0,4 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 20,3 10,3 20,7 Negativ udsvingsrate 3,44 2,30 182,4 Overskudsgrad 1,9-1,4-0,6 Bevillingsandel 76,9 75,1 75,0 Kapitalandel 0,4 0,3 0,2 Soliditetsgrad 21,4 16,3 15,1 Personaleoplysninger

7 7 Antal årsværk Årsværkspris (t.kr.) Lønomkostningsandel 67,9 69,3 73,2 Lønsumsloft * 43,8 45,6 47,5 Lønforbrug under lønsumsloft 43,2 44,9 48,0 * Lønsumsloft er inkl. TB andel. Årets resultat udviser et samlet underskud på 0,4 mio. kr. Underskuddet skyldes, at skolen i 2013 har haft et merforbrug på løn under lønsumsloftet på knap 1,6 mio. kr. (jf. tillige afsnit 3.6 Opfølgning på lønsumsloft), som ikke kunne dækkes fuldt ud af et tilsvarende mindreforbrug på driften. Merforbruget skyldes, at skolen ifm. OK13 valgte at gøre rent bord ved at udbetale skyldig overtid til lærere (som tidligere blev overført til afspadsering i senere år), ligesom vikardækning har medført merudgifter. Endelig har der som følge af OK13 i 2013 været betydelige merudgifter ifm. ændret tillægsstruktur med introduktionen af nyt adjunkt/lektor tillæg. Lønsumsmerforbruget har betydet, at skolen har haft en trængt økonomi i Ifølge skolens reviderede budget for august 2013 forventede skolen at realisere et stort underskud i 2013 samt et merforbrug på lønsum, som oversteg skolens opsparede lønsumsmindreforbrug fra tidligere år. Da lønudgifterne ikke må overstige finansårets lønsumsloft med mindre, at overskridelsen kan inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug på lønsum, har skolen på tillægsbevillingen for 2013 fået 1,1 mio. kr. ekstra i lønsum. Som følge af skolens økonomiske trængte situation har skolen fra efteråret 2013 og frem været underlagt skærpet økonomisk tilsyn i Undervisningsministeriet, og der har været afholdt møder mellem Undervisningsministeriet og skolen om skolens økonomiske situation og tiltag for at forbedre denne. Årets resultat på -0,4 mio. kr. er imidlertid væsentligt bedre end forventet i efteråret Det forbedrede resultat skyldes dels, at skolen som følge af den trængte økonomi har været meget påholdende, dels at skolen i december 2013 opnåede lønrefusioner for 1,0 mio. kr., som skolen ikke havde budgetteret med i efterårets budget. Der har været forskellige, særlige forhold, som har haft indflydelse på skolens bevillinger, og som har dannet grundlag for den regnskabsmæssige udvikling i Skolen fik tilladelse til at oprette en ny 7. Stx-klasse (1.g) i 2013, hvilket betyder, at skolen reelt er 7-sporet, selvom finansloven tager udgangspunkt i et årligt nyoptag på 6 klasser. Herudover har skolen gennemført pædagogikum og brobygning i ScienceTalenter, der varetager den nationale talentudvikling inden for de naturvidenskabelige fag for unge i alderen år, har i 2013 afholdt mange arrangementer for unge talenter og lærere. ScienceTalenters aktivitetsomfang blev imidlertid hæmmet af lærerlockouten i april 2013, som betød, at en række kurser for lærere og camps for unge talenter måtte aflyses i sidste øjeblik. De aflyste kurser og camps resulterede i en faldende indtægt, som ikke helt kunne opvejes af en tilsvarende mindre udgift, da aftaler med eksterne foredragsholdere og undervisere m.v. var indgået. De aflyste kurser og camps er en af årsagerne til, at ScienceTalenter i 2013 fik et underskud, som Undervisningsministeriet dækkede på tillægsbevillingen for 2013 med et statsligt bidrag på 0,5 mio. kr. Primo 2013 meddelte Undervisningsministeriet, at Sorø Akademis Skoles andel af statens generelle indkøbseffektivising for året 2013 var på 0,1 mio. kr. Indkøbseffektiviseringen blev udmøntet på tillægsbevillingen for Ud over indkøbseffektiviseringen blev skolens lønsumsramme i 2013 reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af en begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i forlængelse af OK13.

8 8 Lånerammens udnyttelsesgrad er steget i 2013 sammenlignet med forrige år, hvilket hovedsageligt skyldes foretagne investeringer til lineær afskrivning i de følgende år. Årets bevilling udgør 75,0% af de ordinære driftsindtægter. Til sammenligning udgjorde bevillingen 75,1% i 2012 og 76,8% i Dermed udgør bevillingen en stadigt faldende andel af de samlede indtægter. Dette kan især tilskrives dels centrale reduktioner som følge af generelle effektiviseringskrav, dels stigende egne indtægter. Ud af årets egne indtægter tegner skoledelen sig for ca. 10,6 mio. kr., og talentaktiviteterne for ca. 8,9 mio. kr. Kapitalandelen er et udtryk for, hvor stor en andel af de samlede driftsindtægter skolen bruger på at finansiere det eksisterende kapitalapparat via afholdelse af renter og afskrivninger. Denne andel er på 0,2% og ligger dermed svagt under niveauet for Stigningen i antallet af årsværk fra 109 i 2012 til 112 i 2013 skyldes bl.a. ansættelse af vikarer for lærere i pædagogikum, ligesom der har været en vækst i talentaktiviteterne. Endelig er der en regnskabsteknisk forklaring i og med, at lærere, som har fået udbetalt overtid (jf. ovenfor), tæller mere end det normale ene årsværk i opgørelsen af antal årsværk. Lønomkostningsandelen, svarende til forholdet mellem lønforbruget og de samlede ordinære indtægter på skolen, er på 73,3 og er dermed stigende i forhold til sidste år. 2.5 Opgaver og ressourcer Skolen har i 2013 fortsat arbejdet målrettet med de fire hovedopgaver: undervisning frem til studentereksamen, undervisning frem til 10. klasses afgangseksamen, drift af kostskolen og afviklingen af arrangementer under den nationale talentpleje inden for de naturvidenskabelige fag. Nedenstående tabel viser de ressourcer, som skolen har administreret i løbet af året. Tabel 5: Sammenfatning af økonomi for skolens ydelser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af overskud 0. Generel ledelse og 9,9 1,4 12,0 0,7 administration 1. Gymnasium 37,4 2,1 40,0 0, Klasse 0,5 0,0 0,5 0,0 3. Kostskole 4,1 6,3 9,8-0,6 4. Talentaktiviteter 3,3 8,9 12,2 0,0 5.Indtægtsdækkede 0,0 0,8 0,6-0,2 opgaver I alt 55,2 19,5 75,1 0,4 Indtægtsført bevilling er inkl. årets TB. Tallene er inkl. andre driftsposter og ekstraordinære poster. Talentaktivitetens omkostninger er inklusiv udgifter til dennes ledelse og administration. Skolens samlede bevilling, øvrige indtægter, samt årets omkostninger er fordelt på generel ledelse og administration, de fire hovedopgaver, som skolen varetager, samt indtægtsdækket virksomhed. For talentaktiviteternes vedkommende er der dog tale om afholdelse af samtlige omkostninger relateret til denne hovedopgave. Forskellen mellem de skønsmæssigt fordelte samlede indtægter og fordelingen af årets tilsvarende samlede omkostninger vises i sidste kolonne, som de enkelte hovedopgavers andel af årets resultat. De årlige forbrugsudgifter og udgifter til dagligt vedligehold er, når der ses bort fra talentaktiviteten, som udgangspunkt ikke fordelt på hovedopgaverne, men er en del af fællesomkostningerne, som er indeholdt under området generel ledelse og administration. Derfor er andelen af overskud for de enkelte hovedopgaver 1-3 et udtryk for en drift friholdt for disse udgifter, og der er således ikke tale om et reelt resultat.

9 9 For skolen udviser gymnasiet et mindre underskud som blandt andet skyldes udbetaling af merarbejde/overtid samt udgifter til efteruddannelse og pædagogikum. Disse merudgifter dækkes til dels af overskuddet fra skolens indtægtsdækkede virksomhed. Underskuddet på generel ledelse og administration skyldes bl.a., at udgifter til bygningsdrift (el, vand og varme) og bygningsmæssig vedligeholdelse af kostafdelingerne indgår som en udgiftspost under generel ledelse og administration. Det bygningsmæssige vedligehold vedrører udgifter til løbende udbedring af installationer, inventar og bygningsdele, som ikke kan afvente udmøntning af Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole. Overskuddet på kostskolen bidrager til at finansiere de omkostninger, der er forbundet med administrationen af kostafdelingen samt den løbende drift og vedligehold af de store alumnats bygninger, hvis udgifter som nævnt afholdes under generel ledelse og administration. Der skal imidlertid tages et vist forbehold for fordelingerne, idet de skal opfattes som skøn og dermed ikke er udtryk for et egentligt regnskab. Der henvises i øvrigt til afsnit 4.6 Anvendt metode til omkostningsfordeling samt de uddybende kommentar under afsnittet 2.4 Årets økonomiske resultat. 2.6 Målrapportering Målrapporteringens 1. del skematisk oversigt Resultatkrav Opnåede resultater Grad af målopfyldelse 1.1. Sikring af en god overgang fra folkeskole til gymnasium på baggrund af evaluering i Sikring af en god start som kostelev med afsæt i aktiviteter fra Af de elever, der gennemfører 10. klasse, må der max. være 1, der ikke umiddelbart fortsætter i en ungdomsuddannelse Fraværet for alle elever i gymnasiet må højst udgøre gennemsnitligt 7% Fraværet hos kosteleverne må højst udgøre Tilrettet model for Netwerk er iværksat i alle nye 1g klasser. Skolen deltager i rammeforsøg om ændret grundforløb hos UVM med titlen "En bedre start på Stx". Heri indgår den tilrettede model for Netwerk. Forsøget er evalueret nov.-dec % En række ekstra tilbud om aktiviteter 100% på tværs af husene er iværksat, herunder hverdagscafé, læsesal, og fodbold- og rugbytræning. Rektor har i sommerbrev til alle alumneforældre og ved velkomsten af nye alumner betonet betydningen af positive traditioner. Der pågår et strategiarbejde med kostskolen, der videreføres i resultatkontrakten for Der var 12 afgangselever i 10. klasse i 100% De 11 er fortsat på Stx. 1 elev blev erklæret "ikke uddannelsesparat". Det gennemsnitlige fravær for Stx 100% eleverne, målt pr , er 5,62%. Det gennemsnitlige fravær for kost- 100%

10 10 gennemsnitligt 6%. eleverne, målt pr , er 5,79% Det opsummerede frafald må højst udgøre 2% af det samlede elevtal i Det opsummerede frafald er 1,2%. 100% 3.1. Ny organisering af lærerteams mhp. øget fokus på sammenhæng mellem fagene og elevernes kompetenceudvikling Fokus på studieretningsgymnasiets mål og retning Sygefraværet for personalet må ikke ligge højere end gennemsnittet i staten. Ny struktur med lærerteams, studieretningsteams og studieretningskoordinatorer er iværksat. Effekten er evalueret via spørgeskema hos eleverne og på fælles læremøde dec. 13. Aftale i lærerteam og med skolens ledelse om, at alle stamklassefag skal indgå i mindst ét undervisningsforløb, hvor studieretningen tones. Indsatsen er evalueret via spørgeskema hos lærerne og på fælles lærermøde i dec. 13. På tidspunktet for udarbejdelsen af årsrapporten for 2013 var det ikke muligt at trække de endelige sygefraværstal for staten, men en sammenlægning af de gennemsnitlige sygefraværsdage for 1., 2., 3. og 4. kvartal viser, at statens ansatte i gennemsnit har haft ca. 7,9 sygefraværsdage i I 2013 havde alle skolens ansatte i gennemsnit 5,2 sygefraværsdage, hvilket er betydeligt lavere. Som følge heraf anses resultatkravet for at være opfyldt. 100% 100% 100% 5.1. Reformulering af skolens vision gennem drøftelser med UVM samt skolens øvrige ledelse og bestyrelse og med inddragelse af skolens medarbejdere i processen Udformning af en strategi for skolens udvikling med tilknyttet flerårig handlingsplan og med angivelse af mulige udviklingsredskaber Videreudvikling og bredere implementering af ITforsøget fra 2012 under overskriften Digitalisering af undervisningen. Målet er delvist opfyldt. Dokument om skolens mission og vision er reformuleret og indsat i resultatkontrakten for Der har fundet drøftelse sted med lærerne, skolebestyrelsen og UVM. Mission og vision vedtages dog først endeligt i Målet er delvist opfyldt. Arbejdet er påbegyndt. Strategiplan er formuleret af skolens ledelse, forelagt lærerne, skolebestyrelsen og UVM. Arbejdet med handlingsplaner og udviklingsredskaber afsluttes i 2014, jf. resultatkontrakten for Der har været nedsat en styregruppe mhp. udformningen af en digitaliseringsstrategi for skolen. Denne er afleveret dec. 13. Begyndende realisering af handlingsplan sker i 80% 20% 100%

11 Opstilling af strategi og handlingsplan for indsatsområdet Ny Nordisk Skole, herunder et matematikprojekt Oprettelse af et kommunalt netværk for kommuner, der vil sætte talentpleje på dagsordenen Etablering af samarbejde med internationale talenttiltag på det naturvidenskabelige område Oprettelse af en portal, hvor alle landets almene og tekniske gymnasier kan finde konkret inspiration til lokale talentforløb Økonomien i talentaktiviteterne skal hvile i sig selv Overgangen til de videregående uddannelser skal fortsat ligge højt Bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid Forbedring af regnskabspraksis. 2014, jf. resultatkontrakten for Målopfyldelsen for 2013 er evalueret af ledelse og lærere i fællesskab i dec. 13. Der er formuleret en forandringsstrategi, og projektet er, i øvrigt, koblet til UVM s skoleprojekt "Faglig overgang fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser" Målet om, at mindst 8 kommuner skulle melde sig til netværket, blev opfyldt allerede pr. 1. juli Målet om, at ScienceTalenter skulle etablere kontakt og samarbejdsaftaler med mindst 5 talenttiltag i mindst 5 forskellige lande ved årets udgang, er opfyldt med følgende lande: Norge, Sverige, Portugal, Serbien, Tyskland, Spanien. Målet er delvist opfyldt. Sigtet var, at mindst 10 gymnasier skulle bruge portalen i 2013; men kun 8 har gjort det. Målet er ikke opfyldt. Der var i 2013 et træk på underskudsgarantien på kr. Målet var, at 60% af studenterne fra årgang 2012 skulle have påbegyndt en videregående uddannelse efter 15 måneder. Af de 164 studenter fra årgang 2012 søgte 67 direkte optagelse, og 66 studenter søgte optagelse på videregående uddannelse i 2013; således 133 studenter i alt, svarende til 81,1% af studenterne fra Målet er delvist opfyldt. Der har været et stort lønsummerforbrug i Der er som følge heraf indført timeregistrering, samt at visse projekter nu skal udføres inden for den aftalte årsnorm. Der udestår at blive gennemført tiltag, som kan øge lærerelevtiden. Målet er delvist opfyldt. Rigsrevisionen har i sin afsluttende rapport af 17. december konkluderet, at forretningsgange og interne kontroller opfylder de krav, der stilles til god og pålidelig regnskabsforvaltning. Revideret regnskabsinstruks blev dog 100% 100% 100% 80% 0% 100% 20% 50%

12 12 først endeligt indsendt til Rigsrevisionen ultimo september 2013, dvs. 3 måneder efter den fastsatte frist Målrapporteringens 2. del uddybende analyser og vurderinger Pkt. 3.1 Ny organisering af lærerteams mhp. øget fokus på sammenhæng mellem fagene og elevernes kompetenceudvikling. Målet er 100% opfyldt. Nedenfor redegøres mere dybtgående for dette punkt. Redegørelse: Ved skoleårets start 2013/14 udpeges en række studieretningsteams og dertil hørende studieretningskoordinatorer. Arbejdsbeskrivelsen er som følger; Studieretningsteamets opgaver. Studieretningsteamets opgave er at bistå studieretningens lærerteams i toning af studieretningen. Teamet laver en progressionsplan for studieretningsforløbet. Teamet skal opbygge en idebank med velegnede tværfaglige forløb. Teamet skal tilrettelægge studieretningsdagen, hvor eleverne i grundforløbet præsenteres for studieretningerne. Teamet arrangerer temadag for studieretningens klasser. Studieretningskoordinators opgaver. Studieretningskoordinator skal være tovholder på studieretningsteamets arbejde. Studieretningskoordinator skal desuden hold styr på, at klasserne i studieretningen har en studieplan, hvor studieretningsklassernes toning og fagsamspil tydeligt fremgår. Studieretningskoordinator indkalder til møder, udsender dagsordner og sørger for, at der skrives referat, der er tilgængeligt for alle lærere i studieretningen. Studieretningskoordinator opretter en mappe i Lectio, hvor alle studieretningens stamklasselærere er medlemmer. Lærere på stamklassehold har fået et minimumskrav om at skulle indgå i mindst et tværfagligt samarbejde årligt ud over fagsamarbejde ved Almen Studieforberedelse (AT) og Studie Retnings Opgaven (SRO). Virkningen af tiltaget skal evalueres blandt 2.g eleverne en gang årligt. 1. evaluering i december 2013 skal danne sammenligningsgrundlag for kommende evalueringer. 1.evaluering viste, at eleverne oplever i mindre grad, at der tones på studieretningerne. Når den nye studieretningsteamstruktur er fuldt implementeret i 2014/15 forventes en markant øget bevidsthed hos eleverne, om hvilken studieretning de går på, og at fagene samarbejder om denne toning. Uddybende analyse af ikke-opfyldte delmål. Pkt.5.1: Reformulering af skolens vision gennem drøftelser med UVM samt skolens øvrige ledelse og bestyrelse og med inddragelse af skolens medarbejdere i processen. Målet er delvist opfyldt. Dokument om skolens mission og vision er reformuleret og indsat i resultatkontrakten for Der har fundet drøftelse sted med lærerne, skolebestyrelsen og UVM. Mission og vision vedtages dog først endeligt i 2014.

13 13 Pkt. 5.2: Udformning af en strategi for skolens udvikling med tilknyttet flerårig handlingsplan og med angivelse af mulige udviklingsredskaber. Målet er delvist opfyldt. Arbejdet er påbegyndt. Strategiplan er formuleret af skolens ledelse, forelagt lærerne, skolebestyrelsen og UVM. Arbejdet med handlingsplaner og udviklingsredskaber afsluttes i 2014, jf. resultatkontrakten for Pkt 5.1 og 5.2 blev ikke opfyldt 100%, blandt andet pga. af stort arbejdspres på ledelsen som følge af skolens økonomisk trængte situation i efteråret Pkt 6.3: Oprettelse af en portal, hvor alle landets almene og tekniske gymnasier kan finde konkret inspiration til lokale talentforløb. Målet er delvist opfyldt. Portalens udbredelse skete ikke så hurtig som forventet. Pkt 6.4: Økonomien i talentaktiviteterne skal hvile i sig selv. Målet er ikke opfyldt. Der var i 2013 et træk på underskudsgarantien på kr. Årsagen skyldes bl.a., at planlagte arrangementer på grundskoleområdet måtte aflyses pga. lærerlockouten i foråret Arrangementerne blev dermed tabsgivende for ScienceTalenter. Pkt.8.1. Bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid. Målet er delvist opfyldt. Skolen har indført tidsregistrering som følge af OK13. Lærernes tidsregistrering følges tæt, og ved overskridelse af normen anvises metoder til at få nedbragt tidsforbruget. Den bedre udnyttelse i lærernes arbejdstid forventes at vise sig ved en reduktion i mængden af lærernes overtid ved afslutningen af skoleåret 2013/2014 i juni måned 2014 i forhold til tidligere år. Tiltag til øget lærer-elevtid vil være i fokus i næste skoleår, 2014/2015. Pkt Forbedring af regnskabspraksis. Målet er delvist opfyldt. Rigsrevisionen har i sin afsluttende rapport af 17. december konkluderet, at forretningsgange og interne kontroller opfylder de krav, der stilles til god og pålidelig regnskabsforvaltning. Revideret regnskabsinstruks blev dog først endeligt indsendt til Rigsrevisionen ultimo september 2013, dvs. 3 måneder efter den fastsatte frist. Som med pkt. 5.1 og 5.2 skyldes også denne forsinkelse stort arbejdspres på ledelsen. 2.7 Redegørelse for reserveret bevilling Sorø Akademis Skole har ingen reservation. 2.8 Forventninger til det kommende år De økonomiske rammer er også i 2014 betinget af en fortsat god søgning til skolen. På lønsumssiden har resultatet for 2013 samt de udfordringer, som bl.a. OK13 har medført for skolen, resulteret i, at der i januar 2014 er implementeret en personalemæssig tilpasning med dels varsling af enkelte afskedigelser, dels enten frivillig eller tvungen nedgang i timer for en række lærere. Skolen vil igennem året nøje følge op på lønsumsforbruget for i givet fald at kunne reagere, skulle prognosen for året og forudsætningerne for denne blive udfordret. På driftssiden gælder, at skolen forventer at kunne håndtere den udmeldte generelle besparelse i størrelsesordenen 0,7 mio. kr. Det er fortsat ambitionen at kunne tilbyde gode faciliteter for elever

14 14 og ansatte. Og samlet set er det skolens ambition, at spareplanerne ikke i betydeligt omfang får indflydelse på skolens kerneopgave, undervisning. Forventningerne til ScienceTalenter i 2014 er en forsat vækst. ScienceTalenter har fået store to store projekter i hus, nemlig ScienceTalent Genius og ScienceTalent Mønsterbryder finansieret af henholdsvis Egmont Fonden og A.P. Møller Fonden. Desuden vil ScienceTalenter fortsat selv tage initiativ til, at så mange camps som muligt søges gennemført for grundskole- og gymnasieelever, ligesom der afholdes kurser og konferencer til inspiration for undervisere i ScienceTalenter. Der er bevillingsmæssigt over Finansloven anvist midler til driften af ScienceTalenters bygninger samt andre faste grundudgifter som aflønning af talentchefen. Hvad angår finansieringen af afholdelsen af selve talentaktiviteterne, forudsættes det, at aktiviteten selv genererer indtægter til dette. Det være sig i form af betaling til grundskolenetværk, kommunalt netværk og gymnasienetværk, en egenbetaling fra de deltagendes skoler eller øvrige eksterne tilskud. Der er sent i 2013 indgået tre store kontrakter med et samlet tilskud på 8,7 mio. kr. til afvikling af aktiviteter i eksternt finansierede flerårige projekter (førnævnte to samt Talentrygsækken). Skolen har derudover modtaget tilsagn om en underskudsgaranti på op til 2 mio. kr. fra Undervisningsministeriet, som kan komme i anvendelse i tilfælde af, at forudsætningerne for de lagte budgetter viser sig ikke at kunne holde. 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis har taget udgangspunkt i Regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning, hvis principper for den omkostningsbaserede regnskabspraksis igennem året er blevet fulgt for såvel resultatopgørelsens som for balancens vedkommende. Skolen afregner i forhold til den omkostningsbaserede bevilling, som er modtaget i regnskabsåret De anvendte data til brug for udarbejdelse af årsrapporten er henholdsvis fra SKS, SLS og Navision Stat. I forbindelse med en omkostningsfordeling af skolens årlige udgifter til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration på skolens 4 hovedopgaver, er der anvendt skøn på baggrund af fordelingsnøgler, jf Resultatopgørelse mv Resultatopgørelse Nedenstående tabel 6 viser årets økonomiske resultat. Ud over regnskabsåret 2013 er sidste år 2012 samt budgetåret 2014 anført til sammenligning, alle efter de omkostningsbestemte regler. Budgettet afspejler alene FL2014 og medtager således ikke forventninger til årets TB. Resultatopgørelsen for den samlede drift af skolen i 2013 udviser et underskud på 0,4 mio. kr., som overføres til egenkapitalen, jf. tabel 7. Der henvises i øvrigt til de uddybende kommentar under afsnittet 2.4 Årets økonomiske resultat samt noter.

15 15 Tabel 6: Resultatopgørelse Note Mio. DKK Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -54,3-55,2-52,7 Salg af varer og tjenesteydelser -18,0-18,4-18,2 Ordinære driftsindtægter i alt -72,3-73,6-70,9 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 0,1 0 0 Andre forbrugsomkostninger 0 0,1 0,1 Forbrugsomkostninger i alt 0,1 0,1 0,1 1 Personaleomkostninger Lønninger 46,3 49,8 46,8 Pension 6,5 7,0 6,6 Lønrefusion -2,4-3,0-2,5 Andre personaleomkostninger -0,3 0,1 0,1 Personaleomkostninger i alt 50,1 53,9 51,0 Andre ordinære driftsomkostninger 23,6 20,8 20,3 Af- og nedskrivninger 0,2 0,1 0,1 Ordinære driftsomkostninger i alt 74,0 74,9 71,5 Resultat af ordinær drift 1,7 1,3 0,6 Andre driftsposter 2 Andre driftsindtægter -0,8-1,0-0,7 Andre driftsudgifter 0,1 0,1 0,1 Resultat før finansielle poster 1,0 0,4 0,0 Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før ekstraordinære poster 1,0 0,4 0,0 Ekstraordinære poster 3 Ekstraordinære indtægter -0,1-0,1-0,1 Ekstraordinære udgifter 0,1 0,1 0,1 Årets resultat 1,0 0,4 0, Resultatdisponering Tabel 7. Resultatdisponering Mio. DKK Disponeret til overført overskud 1,0 0,4 0,0

16 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Skolen har ikke tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter. 3.3 Balance Balancen udviser skolens aktiver og passiver pr , jf. tabel 8. Tabel 8: Balancen AKTIVER Note Mio. kr Note PASSIVER ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 0,9 0,9 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0 0 Opskrivninger 0 0 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. 0 0 Reserveret egenkapital 0 Udviklingsprojekter under udførelse 0 0 Overført overskud 2,1 1,6 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 Egenkapital i alt 3,0 2,6* 4 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger Hensatte forpligtelser 1,2 1,2 Infrastruktur 0 0 Produktionsanlæg og maskiner 0 Langfristede gældsposter Transportmateriel 0,1 0,1 6 FF4 Anden langfristet gæld 0,2 0,4 Inventar og IT udstyr 0 0,3 Donationer 0 0 Igangværende arbejder for egen regning 0 0 Anden langfristet gæld 0 0 Materielle anlægsaktiver i alt 0,1 0,4 Langfristede gældsforpligtelser i alt 0,2 0,4 Finansielle anlægsaktiver Kortfristede gældsposter Statsforskrivning 0,9 0,9 Leverandører af varer og tjenesteydelser 4,7 3,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 0,9 0,9 Anden kortfristet gæld 1,5 1,5 Anlægsaktiver i alt 1,1 1,3 Skyldige feriepenge 7,0 7,2 Omsætningsaktiver Igangværende arbejder for fremmed regning -0,1 1,2 Varebeholdninger 0 0 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 0,9 0 Tilgodehavender 3,8 3,4 Kortfristet gæld i alt 14,0 12,9 Værdipapirer 0 0 Gæld i alt 14,2 13,3 Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto 11,5 11,4 Passiver i alt 18,4 17,0 FF7 Finansieringskonto 1,9 0,8 Andre likvider 0,1 0,1 * Forskellen skyldes afrunderinger. Likvide beholdninger i alt 13,5 12,3 Omsætningsaktiver i alt 17,3 15,7 Aktiver i alt 18,4 17,0

17 17 Balancesummen er samlet set i forhold til forrige år formindsket til 17,0 mio. kr. (-1,4 mio. kr.). Materielle anlægsaktiver er øget som følge af årets tilgang (0,3 mio. kr.). Inden for omsætningsaktiver har der været en nettoreduktion på -1,6 mio. kr., som skyldes både fald i tilgodehavender (-0,4 mio. kr.) og ændringer i den likvide beholdning (-1,2 mio. kr). Den modsvarende ændring i passivsiden kan bl.a. tilskrives en reduktion af egenkapitalen med 0,4 mio. kr., svarende til årets underskud. Derudover er den samlede gældsforpligtelse faldet med 1,0 mio. kr. Der henvises i øvrigt til de uddybende kommentar under afsnit 2.4 Årets økonomiske resultat Egenkapitalforklaring Tabel 9: Egenkapitalforklaring Mio. kr Egenkapital primo 4,0 3,0 Startkapital primo 0,9 0,9 Ændring i startkapital 0 0 Startkapital ultimo 0,9 0,9 Opskrivninger primo 0 0 Ændring i opskrivninger 0 0 Opskrivninger 0 0 Reserveret egenkapital primo 0 0 Ændringer i reserveret egenkapital 0 0 Reserveret egenkapital ultimo 0 0 Overført overskud primo 0 0 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0 0 Mellemregning med andre statsinstitutioner 0 0 Regulering af det overførte overskud 0 0 Overført fra årets resultat -1,0-0,4 Bortfald af årets resultat 0 0 Overført overskud ultimo 2,1 2,1 Egenkapital ultimo 3,0 2,6 Årets egenkapital var primo året 3,0 mio. kr., hvoraf startkapitalen udgjorde 0,9 mio. kr. Egenkapitalen ultimo året er reduceret med overførsel af årets underskud på 0,4 mio. kr., hvorefter egenkapitalen nu udgør i alt 2,6 mio. kr. Der budgetteres ikke med forbrug af egenkapitalen i Likviditet og låneramme Trækket på likviditet har igennem året holdt sig inden for lånerammen. Endvidere kan det bekræftes, at FF4 samt anden langfristet gæld igennem året har været lig med summen af de materielle anlægsaktiver. Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 2013 mio. kr. Sum af saldo på FF4 pr. 31. december ,4 Låneramme på FL13 1,8 Udnyttelsesgrad i pct. 20,7

18 Opfølgning på lønsumsloft (kun driftsbevillinger) Sorø Akademis Skoles udgifter til løn har i regnskabsåret overskredet det egentlige lønsumsloft. Skolen forventede i efteråret 2013, at skolen i 2013 ville overskride lønsumsloftet med ca. 2,6 mio. kr. efter indregning af den ekstra lønsum, som skolen ville få på tillægsbevillingen for 2013 som følge af meraktivitet. Da skolens akkumulerede lønsumsopsparing ultimo 2012 kun udgjorde 1,6 mio. kr., fik skolen på tillægsbevillingen for 2013 tilført 1,1 mio. kr. ekstra lønsum. Det faktiske lønsumsmerforbrug blev dog kun på 1,6 mio. kr., dvs. ca. 1 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes, at skolen ultimo 2013 opnåede lønrefusioner for 1,0 mio. kr., som ikke var indbudgetteret i budgettet for Skolens akkumulerede opsparing ultimo 2013 på 1,1 mio. kr. kan med andre ord tilskrives den på tillægsbevillingen tilførte ekstra lønsum. Undervisningsministeriet oplyser, at den ekstra lønsum på 1,1 mio. kr., som skolen fik på tillægsbevillingen for 2013, vil blive trukket tilbage på tillægsbevillingen for Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft Hovedkonto mio. kr. Lønsumsloft FL 44,0 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 47,5 Lønforbrug under lønsumsloft 48,0 Difference (overforbrug) 0,5 Akk. opsparing ult ,6 Akk. opsparing ult ,1 3.7 Bevillingsregnskabet Årets egne indtægter blev højere end forudsat på FL Hertil kommer, at skolens bevilling blev forøget på TB13 med netto 3,0 mio. kr. som følge af dels meraktivitet i 2013 dels et statslig bidrag til finansiering af et forventet underskud på ScienceTalenters (den nationale talentplejes) tilskudsfinansierede aktivitet. Meraktiviteten skyldtes, at skolen i 2013 havde flere elever i klasserne end forudsat på finansloven. Skolen har endvidere modtaget 0,5 mio. kr. i taxametertilskud for afvikling af brobygning og pædagogikum. Merbevillingen og de øgede indtægter er løbende blevet indkalkuleret i budgettet og er indgået i den løbende drift. Tabel 12: Bevillingsregnskab ( ) Regnskab Budget Mio. kr Regnskab 2013 Difference Budget 2014 Nettoudgiftsbevilling -54,3-52,2-55,2-3,0 52,7 Nettoforbrug af reservation Indtægter -18,9-13,5-19,5-6,0-13,7 Udgifter 74,2 65,7 75,2 9,5 66,4 Årets resultat -1,0 0 0,4 0,5 0 Budget i tabel 11 er ikke inklusiv TB i modsætning til årsresultatet som inkluderer TB indtægter. Årets resultat udviser et driftsmæssigt nettounderskud på 0,4 mio. kr., som skyldes, at skolen i 2013 har haft et merforbrug på løn. Resultatet er imidlertid bedre end budgetteret i efteråret Dette

19 19 skyldes dels, at skolen i efteråret 2013 som følge af skolens trængte økonomiske situation iværksatte udgiftsstop for en lang række driftsudgifter, dels at skolen ultimo 2013 modtog lønrefusioner for 1,0 mio. kr., som ikke var indarbejdet i budgettet. 3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti Nedenfor redegøres for den udgiftsbaserede konto Tilskud til vedligeholdelsesarbejder på Sorø Akademis Skole. Det bemærkes, at kontoen ikke administreres af Sorø Akademis Skole, men af Undervisningsministeriet. Kontoen medtages dog i Sorø Akademis Skoles årsrapport, da bevillingen på kontoen helt og holdent anvendes til renovering og vedligeholdelse af de bygninger, som skolen og ScienceTalenter har til huse i. Tabel 13 Hovedkonto Navn Bevillingstype (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Tilskud til vedligeholdelsesarbejder Reservationsbevilling Udgifter 7,0 9,6 ved (ekskl. bevilling til Indtægter 0 0 Sorø Akademis Skole virksomhedens drift) Tabel 14: Bevillingsafregning (mio. kr.) Hovedkonto Regnskab 2012 Budget 2013 (FL+TB) Regnskab 2013 Difference Budget Mindre byggearbejder 5,3 7,0 9,6-2,6 7,0 Øvrige beholdninger primo ,1 På FL2013 var der afsat 7,0 mio. kr. på Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole. Ved udgangen af 2013 var der anvendt ca. 9,6 mio. kr. til formålet svarende til et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at en planlagt udskiftning af brugsvandsledninger og fjernvarmerør (etape 2 og 3) var blevet udsat fra 2012 til Af nedenstående tabel fremgår de i 2012 og 2013 igangsatte projekter under Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole. Som det fremgår af tabellen, blev et af de to hovedprojekter tagrenoveringen af Ingemanns Hus - væsentligt dyrere end oprindeligt antaget. Merudgiften blev finansieret ved at undlade andre planlagte men ikke iværksatte vedligeholdelsesopgaver. Det eneste udestående projekt fra 2012 (opsætning af belysning i Danneskiolds Alle) blevet færdiggjort i Alle i 2013 igangsatte renoverings- og vedligeholdelsesprojekter blev færdiggjort i Der er således ingen arbejder, som fortsætter ind i Tabel 15: Oversigt over afsluttede projekter (mio. kr.) Afsluttede renoverings- og Byggestart vedligeholdelsesprojekter Forventet afslutning ved byggestart Faktisk afslutningstidspunkt Oprindelig budgetteret totaludgift Totaludgift Belysning Danneskiolds Alle ,3 0,3 Vedligeholdelsesarbejder ,6 3,2 Terrænarbejder 2013 etape 2 og 3 af ,0 3,0 udskiftningen af brugsvandsledninger og fjernvarmerør Renovering af Ingemanns Hus ,8 3,0 I 2014 planlægges gennemført en tagrenovering af Molbech hus.

20 20 4. Bilag til årsrapporten 4.1. Noter til resultatopgørelse og balance Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen 4.2 Indtægtsdækket virksomhed 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter 4.5 Forelagte investeringer 4.6 Anvendt metode til omkostningsfordeling 4.1 Noter til resultatopgørelsen og balance Noter til resultatopgørelsen Note 1. Personaleomkostninger Tabel 16: Personaleomkostninger Antal årsværk Ovenstående tabel viser, at der fra 2010 til 2013 har været en stigning i antal årsværk, hvilket dels skyldes en tilgang af nye medarbejdere tilknyttet talentaktiviteten, dels ansættelse af vikarer for lærere i pædagogikum og udbetaling af overtid (jf. afsnit 2.4 Årets økonomiske resultat). For 2014 gælder, at personaleomkostninger målt i årsværk vil falde ifm. at skolen i januar 2014 har påbegyndt en proces med tilpasning af organisationen som følge af skolens overordnede økonomiske situation. I ovenstående tabel er for 2014 imidlertid anført de på FL-2014 anførte årsværk for Den gennemsnitlige årsværkspris er steget fra 461 t.kr. (2012) til 484 t.kr. (2013), jf. tabel 4. Stigningen skyldes bl.a., at skolen ifm. OK13 valgte at gøre rent bord ift. udbetaling af lærernes skyldige overtid, som ellers traditionelt er overført til efterfølgende skoleår med overtidsberegning. Note 2. Andre driftsindtægter Beløbet vedrører driftsindtægter i form af taxametertilskud på 0,5 mio. kr. fra Undervisningsministeriet for afvikling af pædagogikum og brobygning, samt driftsindtægter på 0,5 mio. kr. vedr. erstatninger (ca. 47 t.kr.) og donationer (ca. 440 t.kr.). Note 3. Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter vedrører primært bidrag fra SU-styrelsen vedrørende hjælpematerialer i undervisningen Noter til balancen Note 4. Materielle anlægsaktiver Skolen har ingen igangværende arbejder for egen regning.

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2014 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

4. Påtegning af det samlede regnskab 17

4. Påtegning af det samlede regnskab 17 Årsrapport 2008 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Administrerede

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Akademigrunden Sorø. Årsrapport 2016

Akademigrunden Sorø. Årsrapport 2016 1 Akademigrunden 8 4180 Sorø Årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse 2 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden 04 2.2 Ledelsesberetning 05 2.3 Kerneopgaver og

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere