1. Påtegning af det samlede regnskab 03

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Påtegning af det samlede regnskab 03"

Transkript

1 Årsrapport

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver Virksomhedens omfang (drift, anlæg og administrerede ordninger) Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Målrapportering Målrapporteringens 1. del skematisk oversigt Målrapporteringens 2. del uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reserveret bevilling Forventninger til det kommende år Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse m.v Resultatopgørelse Resultatdisponering Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Balance Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft (kun driftsbevillinger) Bevillingsregnskabet Udgiftsbaserede hovedkonto Bilag til årsrapporten 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Forelagte investeringer Anvendt metode til omkostningsfordeling Supplerende bilag 5.1 Kapacitet (normering) Antal elever på skolen fordelt på klassetrin pr. 5/ Gennemført studentereksamen Tilgang/afgang i 10. klasse klasseelever der fortsætter i gymnasieafdelingen Tilgang/afgang på kostskolen Lærer/elev ratio Samlede lønudgifter til administration i forhold til den samlede lønsum Direkte omkostninger til drift af 10. klasse Enhedsomkostning pr. elev 24

3 3 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Sorø Akademis Skole, CVR nr , er ansvarlig for: Sorø Akademis Skole (Driftsbevilling) og (Reservationsbevilling), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Sorø Akademis Skole, den Konstitueret rektor Per Præstholm Administrationschef Sven Bjødstrup København, den Departementschef Jesper Fisker, Ministeriet for Børn og Undervisning

4 4 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden Mission Sorø Akademis Skole er et statsdrevet, offentligt gymnasium med en kostskoleafdeling, en tilknyttet 10. klasse og et nationalt videncenter for talentpleje inden for de naturvidenskabelige fag (herefter ScienceTalenter). Institutionen sorterer direkte under Undervisningsministeriet. Skolens primære mission er fastlagt i Stx-bekendtgørelsen af 2013, og det overordnede mål er at varetage undervisning frem til studentereksamen. Uddannelsen er målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Målet er at forberede eleverne til videregående uddannelse gennem tilegnelse af almendannelse, viden og kompetencer i en kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspil mellem fagene. Vision Skolens vision er inden for den historiske og kulturbærende ydre ramme at skabe en gymnasieskole, hvor det indre skolemiljø giver optimale muligheder for engageret faglig fordybelse og frembyder moderne faciliteter for fagligt samspil, vidensdeling og samarbejde, samt at videreudvikle ScienceTalenter, så denne forsat kan udfordre unge naturvidenskabelige talenter og styrke deres viden, trivsel og netværk. Høj faglig kvalitet og fokus på talentudvikling er skolens adelsmærke. Skolens vision opnås gennem: Fokus på elevernes kompetenceudvikling inden for det enkelte fag og med henblik på almene studiekompetencer. En tæt opfølgning på udvikling, standpunkt, deltagelse og fravær hos den enkelte elev via samarbejde mellem lærerteam, studievejledere og skolens ledelse med henblik på at begrænse frafald og optimere udbyttet af undervisningen. Fortsat udvikling af studie- og undervisningsmiljøet til gavn for både elever og undervisere. Kompetenceudvikling af ansatte gennem efteruddannelse og deltagelse i udviklingsarbejde. Pædagogisk udvikling i fagene med særligt fokus på toning af studieretningerne. Fortsat udvikling af skolens IT-platform som avanceret kommunikationssystem, samt udnyttelse gennem lærersamarbejde og anvendelse af virtuelle arbejdsformer. Systematisk skoleudvikling via formulering af en flerårig strategi og handlingsplan. Udvikling af den nationale talentpleje inden for de naturvidenskabelige fag med henblik på at etablere nye netværk og projekter nationalt og internationalt. Hovedopgaver Pr har Sorø Akademis Skole 594 elever i gymnasiet fordelt på 22 stamklasser svarende til et gennemsnit på 27 elever pr. klasse, og 15 elever i 10. klasse. Kostskoleafdelingen rummer 138 elever, inkl. alle elever i 10. klasse, hvilket betyder, at ca. 20 pct. af gymnasieeleverne er kostelever. Sorø Akademis Skole har fire hovedopgaver: Uddannelsen til studentereksamen. Undervisning i 10. klasse. Kostskole. National talentpleje inden for de naturvidenskabelige fag. Skolens bygninger ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, der stiller disse vederlagsfrit til rådighed for skolevirksomheden, samt finansierer anlægsopgaver og vedligeholder sportsanlæg og udeområder. Undervisningsministeriet afholder udgiften til driften af skolen samt står for vedligeholdelse og

5 5 renovering af skolens bygninger. Til skolen er der tilknyttet 10 tjeneste- og lejeboliger, som bebos af rektor, kostlærere, talentchefen og vagtmesteren. Herudover er 1 bolig udlejet til en privat lejer Virksomhedens omfang (drift, anlæg og administrerede ordninger) Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti på Finansloven Sorø Akademis Skole, som er en driftsbevilling, og Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole, der er en reservationsbevilling. Nedenstående tabel viser disse hovedkonti, idet der i øvrigt henvises til afsnit 2.5 Opgaver og ressourcer: Tabel 1. Hovedkonti 1) Hovedkonto Navn Bevillingstype (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Sorø Akademis Skole Driftsbevilling (inkl. TB) Udgifter 68,9 75,1 Indtægter 13,7 19, Tilskud til vedligeholdelsesarbejder Reservationsbevilling Udgifter 7,0 9,6 ved (ekskl. bevilling til Indtægter 0 0 Sorø Akademis Skole virksomhedens drift) 1) Sorø Akademis Skole ejer ingen bygninger, men er udelukkende bruger af et større bygningskompleks, som er stillet til rådighed for skolens drift. Reservationsbevillingen bestyres af Undervisningsministeriet, hvorfra Sorø Akademis Skole i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten modtager oplysninger for så vidt angår de regnskabsmæssige forklaringer til Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole Sorø Akademis Skole er opdelt i 5 underkonti. Tabel Sorø Akademis Skole fordelt på underkonti Underkonto Navn Bevilling Regnskab Almindelig virksomhed (skolen) Udgifter 59,8 62,4 Indtægter 7,9 9, Tilskud til talentaktiviteter mv. (ScienceTalenter) Udgifter 2,8 2,8 Indtægter 0 0, Indtægtsdækket virksomhed (skolen) Udgifter 0,7 0,5 Indtægter 0,7 0, Indtægtsdækket virksomhed (ScienceTalenter) Udgifter 0,2 0 Indtægter 0, Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (ScienceTalenter) Udgifter 5,4 9,4 Indtægter 4,9 8,9 Som det fremgår af ovenstående råder skolevirksomheden over 2 underkonti, mens ScienceTalenter anvender de resterende 3 underkonti. Selv om ScienceTalenter er en del af skolen, holdes skolens og ScienceTalenters økonomi adskilt, og Undervisningsministeriet har givet tilsagn om at ministeriet vil finansiere et eventuelt underskud i forhold til budgettet på ScienceTalenters tilskudsfinansierede aktiviteter. I 2013 har ministeriet ydet et statslig bidrag på 0,5 mio. kr. til finansiering af et forventet underskud på underkonto 97 (ScienceTalenters tilskudsfinansierede aktiviteter). Det er dog målet, at ScienceTalenters økonomi skal kunne hvile i sig selv, og der stilles krav herom i rektors resultatkontrakt. 2.3 Årets faglige resultater I 2013 var der aftalt 20 resultatmål med Undervisningsministeriet inden for områderne: Generel ledelse og administration, gymnasiet, 10. klasse, kostskolen og talentplejen, jf. nedenstående tabel.

6 6 Tabel 3. Årets resultatkrav fordelt på hovedformål Ikke opfyldte resultatkrav Antal Andel opfyldte resultatkrav Omkostninger Mio. kr. Opfyldte resultatkrav Antal Delvis opfyldte resultatkrav Antal (%) 12, (Driftsbevilling) Hovedformål 0. Generel ledelse og administration 1. Gymnasium 40, Klasse 0, Kostskole 9, Talentaktiviteter 12, IDV 0, Hovedformål i alt 75, Talentaktivitetens omkostninger er inklusiv udgifter til dennes ledelse og administration. I alt blev 70 pct. af resultatkravene for 2013 opfyldt 100 pct. De delvist opfyldte og det ikke opfyldte resultatkrav uddybes i 2.6. Målrapporteringens 2. del uddybende analyser og vurderinger sammen med et særligt udvalgt, væsentligt resultatkrav fra det pædagogiske område. 2.4 Årets økonomiske resultat Tabel 4: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (mio. kr. i årets priser) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -69,1-72,3-73,6 - Heraf indtægtsført bevilling -53,1-54,3-55,2 - Heraf eksterne indtægter -16,0-18,0-18,4 Ordinære driftsomkostninger 68,3 74,0 74,9 - Heraf løn 46,9 50,1 53,9 - Heraf afskrivninger 0,3 0,2 0,1 - Heraf øvrige omkostninger 21,1 23,7 20,8 Resultat af ordinære drift -0,8 1,7 1,3 Resultat før finansielle poster -1,2 1,0 0,4 Årets resultat -1,3 1,0 0,4 Balance Anlægsaktiver 1,3 1,1 1,3 Omsætningsaktiver 17,5 17,3 15,7 Egenkapital 4,0 3,0 2,5 Langfristet gæld 0,4 0,2 0,4 Kortfristet gæld 12,2 14,0 12,9 Lånerammen 1,8 1,8 1,8 Træk på lånerammen (FF4) 0,4 0,2 0,4 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 20,3 10,3 20,7 Negativ udsvingsrate 3,44 2,30 182,4 Overskudsgrad 1,9-1,4-0,6 Bevillingsandel 76,9 75,1 75,0 Kapitalandel 0,4 0,3 0,2 Soliditetsgrad 21,4 16,3 15,1 Personaleoplysninger

7 7 Antal årsværk Årsværkspris (t.kr.) Lønomkostningsandel 67,9 69,3 73,2 Lønsumsloft * 43,8 45,6 47,5 Lønforbrug under lønsumsloft 43,2 44,9 48,0 * Lønsumsloft er inkl. TB andel. Årets resultat udviser et samlet underskud på 0,4 mio. kr. Underskuddet skyldes, at skolen i 2013 har haft et merforbrug på løn under lønsumsloftet på knap 1,6 mio. kr. (jf. tillige afsnit 3.6 Opfølgning på lønsumsloft), som ikke kunne dækkes fuldt ud af et tilsvarende mindreforbrug på driften. Merforbruget skyldes, at skolen ifm. OK13 valgte at gøre rent bord ved at udbetale skyldig overtid til lærere (som tidligere blev overført til afspadsering i senere år), ligesom vikardækning har medført merudgifter. Endelig har der som følge af OK13 i 2013 været betydelige merudgifter ifm. ændret tillægsstruktur med introduktionen af nyt adjunkt/lektor tillæg. Lønsumsmerforbruget har betydet, at skolen har haft en trængt økonomi i Ifølge skolens reviderede budget for august 2013 forventede skolen at realisere et stort underskud i 2013 samt et merforbrug på lønsum, som oversteg skolens opsparede lønsumsmindreforbrug fra tidligere år. Da lønudgifterne ikke må overstige finansårets lønsumsloft med mindre, at overskridelsen kan inddækkes af tidligere års akkumulerede mindreforbrug på lønsum, har skolen på tillægsbevillingen for 2013 fået 1,1 mio. kr. ekstra i lønsum. Som følge af skolens økonomiske trængte situation har skolen fra efteråret 2013 og frem været underlagt skærpet økonomisk tilsyn i Undervisningsministeriet, og der har været afholdt møder mellem Undervisningsministeriet og skolen om skolens økonomiske situation og tiltag for at forbedre denne. Årets resultat på -0,4 mio. kr. er imidlertid væsentligt bedre end forventet i efteråret Det forbedrede resultat skyldes dels, at skolen som følge af den trængte økonomi har været meget påholdende, dels at skolen i december 2013 opnåede lønrefusioner for 1,0 mio. kr., som skolen ikke havde budgetteret med i efterårets budget. Der har været forskellige, særlige forhold, som har haft indflydelse på skolens bevillinger, og som har dannet grundlag for den regnskabsmæssige udvikling i Skolen fik tilladelse til at oprette en ny 7. Stx-klasse (1.g) i 2013, hvilket betyder, at skolen reelt er 7-sporet, selvom finansloven tager udgangspunkt i et årligt nyoptag på 6 klasser. Herudover har skolen gennemført pædagogikum og brobygning i ScienceTalenter, der varetager den nationale talentudvikling inden for de naturvidenskabelige fag for unge i alderen år, har i 2013 afholdt mange arrangementer for unge talenter og lærere. ScienceTalenters aktivitetsomfang blev imidlertid hæmmet af lærerlockouten i april 2013, som betød, at en række kurser for lærere og camps for unge talenter måtte aflyses i sidste øjeblik. De aflyste kurser og camps resulterede i en faldende indtægt, som ikke helt kunne opvejes af en tilsvarende mindre udgift, da aftaler med eksterne foredragsholdere og undervisere m.v. var indgået. De aflyste kurser og camps er en af årsagerne til, at ScienceTalenter i 2013 fik et underskud, som Undervisningsministeriet dækkede på tillægsbevillingen for 2013 med et statsligt bidrag på 0,5 mio. kr. Primo 2013 meddelte Undervisningsministeriet, at Sorø Akademis Skoles andel af statens generelle indkøbseffektivising for året 2013 var på 0,1 mio. kr. Indkøbseffektiviseringen blev udmøntet på tillægsbevillingen for Ud over indkøbseffektiviseringen blev skolens lønsumsramme i 2013 reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af en begrænsning af statslige drifts- og lønudgifter i forlængelse af OK13.

8 8 Lånerammens udnyttelsesgrad er steget i 2013 sammenlignet med forrige år, hvilket hovedsageligt skyldes foretagne investeringer til lineær afskrivning i de følgende år. Årets bevilling udgør 75,0% af de ordinære driftsindtægter. Til sammenligning udgjorde bevillingen 75,1% i 2012 og 76,8% i Dermed udgør bevillingen en stadigt faldende andel af de samlede indtægter. Dette kan især tilskrives dels centrale reduktioner som følge af generelle effektiviseringskrav, dels stigende egne indtægter. Ud af årets egne indtægter tegner skoledelen sig for ca. 10,6 mio. kr., og talentaktiviteterne for ca. 8,9 mio. kr. Kapitalandelen er et udtryk for, hvor stor en andel af de samlede driftsindtægter skolen bruger på at finansiere det eksisterende kapitalapparat via afholdelse af renter og afskrivninger. Denne andel er på 0,2% og ligger dermed svagt under niveauet for Stigningen i antallet af årsværk fra 109 i 2012 til 112 i 2013 skyldes bl.a. ansættelse af vikarer for lærere i pædagogikum, ligesom der har været en vækst i talentaktiviteterne. Endelig er der en regnskabsteknisk forklaring i og med, at lærere, som har fået udbetalt overtid (jf. ovenfor), tæller mere end det normale ene årsværk i opgørelsen af antal årsværk. Lønomkostningsandelen, svarende til forholdet mellem lønforbruget og de samlede ordinære indtægter på skolen, er på 73,3 og er dermed stigende i forhold til sidste år. 2.5 Opgaver og ressourcer Skolen har i 2013 fortsat arbejdet målrettet med de fire hovedopgaver: undervisning frem til studentereksamen, undervisning frem til 10. klasses afgangseksamen, drift af kostskolen og afviklingen af arrangementer under den nationale talentpleje inden for de naturvidenskabelige fag. Nedenstående tabel viser de ressourcer, som skolen har administreret i løbet af året. Tabel 5: Sammenfatning af økonomi for skolens ydelser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af overskud 0. Generel ledelse og 9,9 1,4 12,0 0,7 administration 1. Gymnasium 37,4 2,1 40,0 0, Klasse 0,5 0,0 0,5 0,0 3. Kostskole 4,1 6,3 9,8-0,6 4. Talentaktiviteter 3,3 8,9 12,2 0,0 5.Indtægtsdækkede 0,0 0,8 0,6-0,2 opgaver I alt 55,2 19,5 75,1 0,4 Indtægtsført bevilling er inkl. årets TB. Tallene er inkl. andre driftsposter og ekstraordinære poster. Talentaktivitetens omkostninger er inklusiv udgifter til dennes ledelse og administration. Skolens samlede bevilling, øvrige indtægter, samt årets omkostninger er fordelt på generel ledelse og administration, de fire hovedopgaver, som skolen varetager, samt indtægtsdækket virksomhed. For talentaktiviteternes vedkommende er der dog tale om afholdelse af samtlige omkostninger relateret til denne hovedopgave. Forskellen mellem de skønsmæssigt fordelte samlede indtægter og fordelingen af årets tilsvarende samlede omkostninger vises i sidste kolonne, som de enkelte hovedopgavers andel af årets resultat. De årlige forbrugsudgifter og udgifter til dagligt vedligehold er, når der ses bort fra talentaktiviteten, som udgangspunkt ikke fordelt på hovedopgaverne, men er en del af fællesomkostningerne, som er indeholdt under området generel ledelse og administration. Derfor er andelen af overskud for de enkelte hovedopgaver 1-3 et udtryk for en drift friholdt for disse udgifter, og der er således ikke tale om et reelt resultat.

9 9 For skolen udviser gymnasiet et mindre underskud som blandt andet skyldes udbetaling af merarbejde/overtid samt udgifter til efteruddannelse og pædagogikum. Disse merudgifter dækkes til dels af overskuddet fra skolens indtægtsdækkede virksomhed. Underskuddet på generel ledelse og administration skyldes bl.a., at udgifter til bygningsdrift (el, vand og varme) og bygningsmæssig vedligeholdelse af kostafdelingerne indgår som en udgiftspost under generel ledelse og administration. Det bygningsmæssige vedligehold vedrører udgifter til løbende udbedring af installationer, inventar og bygningsdele, som ikke kan afvente udmøntning af Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole. Overskuddet på kostskolen bidrager til at finansiere de omkostninger, der er forbundet med administrationen af kostafdelingen samt den løbende drift og vedligehold af de store alumnats bygninger, hvis udgifter som nævnt afholdes under generel ledelse og administration. Der skal imidlertid tages et vist forbehold for fordelingerne, idet de skal opfattes som skøn og dermed ikke er udtryk for et egentligt regnskab. Der henvises i øvrigt til afsnit 4.6 Anvendt metode til omkostningsfordeling samt de uddybende kommentar under afsnittet 2.4 Årets økonomiske resultat. 2.6 Målrapportering Målrapporteringens 1. del skematisk oversigt Resultatkrav Opnåede resultater Grad af målopfyldelse 1.1. Sikring af en god overgang fra folkeskole til gymnasium på baggrund af evaluering i Sikring af en god start som kostelev med afsæt i aktiviteter fra Af de elever, der gennemfører 10. klasse, må der max. være 1, der ikke umiddelbart fortsætter i en ungdomsuddannelse Fraværet for alle elever i gymnasiet må højst udgøre gennemsnitligt 7% Fraværet hos kosteleverne må højst udgøre Tilrettet model for Netwerk er iværksat i alle nye 1g klasser. Skolen deltager i rammeforsøg om ændret grundforløb hos UVM med titlen "En bedre start på Stx". Heri indgår den tilrettede model for Netwerk. Forsøget er evalueret nov.-dec % En række ekstra tilbud om aktiviteter 100% på tværs af husene er iværksat, herunder hverdagscafé, læsesal, og fodbold- og rugbytræning. Rektor har i sommerbrev til alle alumneforældre og ved velkomsten af nye alumner betonet betydningen af positive traditioner. Der pågår et strategiarbejde med kostskolen, der videreføres i resultatkontrakten for Der var 12 afgangselever i 10. klasse i 100% De 11 er fortsat på Stx. 1 elev blev erklæret "ikke uddannelsesparat". Det gennemsnitlige fravær for Stx 100% eleverne, målt pr , er 5,62%. Det gennemsnitlige fravær for kost- 100%

10 10 gennemsnitligt 6%. eleverne, målt pr , er 5,79% Det opsummerede frafald må højst udgøre 2% af det samlede elevtal i Det opsummerede frafald er 1,2%. 100% 3.1. Ny organisering af lærerteams mhp. øget fokus på sammenhæng mellem fagene og elevernes kompetenceudvikling Fokus på studieretningsgymnasiets mål og retning Sygefraværet for personalet må ikke ligge højere end gennemsnittet i staten. Ny struktur med lærerteams, studieretningsteams og studieretningskoordinatorer er iværksat. Effekten er evalueret via spørgeskema hos eleverne og på fælles læremøde dec. 13. Aftale i lærerteam og med skolens ledelse om, at alle stamklassefag skal indgå i mindst ét undervisningsforløb, hvor studieretningen tones. Indsatsen er evalueret via spørgeskema hos lærerne og på fælles lærermøde i dec. 13. På tidspunktet for udarbejdelsen af årsrapporten for 2013 var det ikke muligt at trække de endelige sygefraværstal for staten, men en sammenlægning af de gennemsnitlige sygefraværsdage for 1., 2., 3. og 4. kvartal viser, at statens ansatte i gennemsnit har haft ca. 7,9 sygefraværsdage i I 2013 havde alle skolens ansatte i gennemsnit 5,2 sygefraværsdage, hvilket er betydeligt lavere. Som følge heraf anses resultatkravet for at være opfyldt. 100% 100% 100% 5.1. Reformulering af skolens vision gennem drøftelser med UVM samt skolens øvrige ledelse og bestyrelse og med inddragelse af skolens medarbejdere i processen Udformning af en strategi for skolens udvikling med tilknyttet flerårig handlingsplan og med angivelse af mulige udviklingsredskaber Videreudvikling og bredere implementering af ITforsøget fra 2012 under overskriften Digitalisering af undervisningen. Målet er delvist opfyldt. Dokument om skolens mission og vision er reformuleret og indsat i resultatkontrakten for Der har fundet drøftelse sted med lærerne, skolebestyrelsen og UVM. Mission og vision vedtages dog først endeligt i Målet er delvist opfyldt. Arbejdet er påbegyndt. Strategiplan er formuleret af skolens ledelse, forelagt lærerne, skolebestyrelsen og UVM. Arbejdet med handlingsplaner og udviklingsredskaber afsluttes i 2014, jf. resultatkontrakten for Der har været nedsat en styregruppe mhp. udformningen af en digitaliseringsstrategi for skolen. Denne er afleveret dec. 13. Begyndende realisering af handlingsplan sker i 80% 20% 100%

11 Opstilling af strategi og handlingsplan for indsatsområdet Ny Nordisk Skole, herunder et matematikprojekt Oprettelse af et kommunalt netværk for kommuner, der vil sætte talentpleje på dagsordenen Etablering af samarbejde med internationale talenttiltag på det naturvidenskabelige område Oprettelse af en portal, hvor alle landets almene og tekniske gymnasier kan finde konkret inspiration til lokale talentforløb Økonomien i talentaktiviteterne skal hvile i sig selv Overgangen til de videregående uddannelser skal fortsat ligge højt Bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid Forbedring af regnskabspraksis. 2014, jf. resultatkontrakten for Målopfyldelsen for 2013 er evalueret af ledelse og lærere i fællesskab i dec. 13. Der er formuleret en forandringsstrategi, og projektet er, i øvrigt, koblet til UVM s skoleprojekt "Faglig overgang fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser" Målet om, at mindst 8 kommuner skulle melde sig til netværket, blev opfyldt allerede pr. 1. juli Målet om, at ScienceTalenter skulle etablere kontakt og samarbejdsaftaler med mindst 5 talenttiltag i mindst 5 forskellige lande ved årets udgang, er opfyldt med følgende lande: Norge, Sverige, Portugal, Serbien, Tyskland, Spanien. Målet er delvist opfyldt. Sigtet var, at mindst 10 gymnasier skulle bruge portalen i 2013; men kun 8 har gjort det. Målet er ikke opfyldt. Der var i 2013 et træk på underskudsgarantien på kr. Målet var, at 60% af studenterne fra årgang 2012 skulle have påbegyndt en videregående uddannelse efter 15 måneder. Af de 164 studenter fra årgang 2012 søgte 67 direkte optagelse, og 66 studenter søgte optagelse på videregående uddannelse i 2013; således 133 studenter i alt, svarende til 81,1% af studenterne fra Målet er delvist opfyldt. Der har været et stort lønsummerforbrug i Der er som følge heraf indført timeregistrering, samt at visse projekter nu skal udføres inden for den aftalte årsnorm. Der udestår at blive gennemført tiltag, som kan øge lærerelevtiden. Målet er delvist opfyldt. Rigsrevisionen har i sin afsluttende rapport af 17. december konkluderet, at forretningsgange og interne kontroller opfylder de krav, der stilles til god og pålidelig regnskabsforvaltning. Revideret regnskabsinstruks blev dog 100% 100% 100% 80% 0% 100% 20% 50%

12 12 først endeligt indsendt til Rigsrevisionen ultimo september 2013, dvs. 3 måneder efter den fastsatte frist Målrapporteringens 2. del uddybende analyser og vurderinger Pkt. 3.1 Ny organisering af lærerteams mhp. øget fokus på sammenhæng mellem fagene og elevernes kompetenceudvikling. Målet er 100% opfyldt. Nedenfor redegøres mere dybtgående for dette punkt. Redegørelse: Ved skoleårets start 2013/14 udpeges en række studieretningsteams og dertil hørende studieretningskoordinatorer. Arbejdsbeskrivelsen er som følger; Studieretningsteamets opgaver. Studieretningsteamets opgave er at bistå studieretningens lærerteams i toning af studieretningen. Teamet laver en progressionsplan for studieretningsforløbet. Teamet skal opbygge en idebank med velegnede tværfaglige forløb. Teamet skal tilrettelægge studieretningsdagen, hvor eleverne i grundforløbet præsenteres for studieretningerne. Teamet arrangerer temadag for studieretningens klasser. Studieretningskoordinators opgaver. Studieretningskoordinator skal være tovholder på studieretningsteamets arbejde. Studieretningskoordinator skal desuden hold styr på, at klasserne i studieretningen har en studieplan, hvor studieretningsklassernes toning og fagsamspil tydeligt fremgår. Studieretningskoordinator indkalder til møder, udsender dagsordner og sørger for, at der skrives referat, der er tilgængeligt for alle lærere i studieretningen. Studieretningskoordinator opretter en mappe i Lectio, hvor alle studieretningens stamklasselærere er medlemmer. Lærere på stamklassehold har fået et minimumskrav om at skulle indgå i mindst et tværfagligt samarbejde årligt ud over fagsamarbejde ved Almen Studieforberedelse (AT) og Studie Retnings Opgaven (SRO). Virkningen af tiltaget skal evalueres blandt 2.g eleverne en gang årligt. 1. evaluering i december 2013 skal danne sammenligningsgrundlag for kommende evalueringer. 1.evaluering viste, at eleverne oplever i mindre grad, at der tones på studieretningerne. Når den nye studieretningsteamstruktur er fuldt implementeret i 2014/15 forventes en markant øget bevidsthed hos eleverne, om hvilken studieretning de går på, og at fagene samarbejder om denne toning. Uddybende analyse af ikke-opfyldte delmål. Pkt.5.1: Reformulering af skolens vision gennem drøftelser med UVM samt skolens øvrige ledelse og bestyrelse og med inddragelse af skolens medarbejdere i processen. Målet er delvist opfyldt. Dokument om skolens mission og vision er reformuleret og indsat i resultatkontrakten for Der har fundet drøftelse sted med lærerne, skolebestyrelsen og UVM. Mission og vision vedtages dog først endeligt i 2014.

13 13 Pkt. 5.2: Udformning af en strategi for skolens udvikling med tilknyttet flerårig handlingsplan og med angivelse af mulige udviklingsredskaber. Målet er delvist opfyldt. Arbejdet er påbegyndt. Strategiplan er formuleret af skolens ledelse, forelagt lærerne, skolebestyrelsen og UVM. Arbejdet med handlingsplaner og udviklingsredskaber afsluttes i 2014, jf. resultatkontrakten for Pkt 5.1 og 5.2 blev ikke opfyldt 100%, blandt andet pga. af stort arbejdspres på ledelsen som følge af skolens økonomisk trængte situation i efteråret Pkt 6.3: Oprettelse af en portal, hvor alle landets almene og tekniske gymnasier kan finde konkret inspiration til lokale talentforløb. Målet er delvist opfyldt. Portalens udbredelse skete ikke så hurtig som forventet. Pkt 6.4: Økonomien i talentaktiviteterne skal hvile i sig selv. Målet er ikke opfyldt. Der var i 2013 et træk på underskudsgarantien på kr. Årsagen skyldes bl.a., at planlagte arrangementer på grundskoleområdet måtte aflyses pga. lærerlockouten i foråret Arrangementerne blev dermed tabsgivende for ScienceTalenter. Pkt.8.1. Bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid. Målet er delvist opfyldt. Skolen har indført tidsregistrering som følge af OK13. Lærernes tidsregistrering følges tæt, og ved overskridelse af normen anvises metoder til at få nedbragt tidsforbruget. Den bedre udnyttelse i lærernes arbejdstid forventes at vise sig ved en reduktion i mængden af lærernes overtid ved afslutningen af skoleåret 2013/2014 i juni måned 2014 i forhold til tidligere år. Tiltag til øget lærer-elevtid vil være i fokus i næste skoleår, 2014/2015. Pkt Forbedring af regnskabspraksis. Målet er delvist opfyldt. Rigsrevisionen har i sin afsluttende rapport af 17. december konkluderet, at forretningsgange og interne kontroller opfylder de krav, der stilles til god og pålidelig regnskabsforvaltning. Revideret regnskabsinstruks blev dog først endeligt indsendt til Rigsrevisionen ultimo september 2013, dvs. 3 måneder efter den fastsatte frist. Som med pkt. 5.1 og 5.2 skyldes også denne forsinkelse stort arbejdspres på ledelsen. 2.7 Redegørelse for reserveret bevilling Sorø Akademis Skole har ingen reservation. 2.8 Forventninger til det kommende år De økonomiske rammer er også i 2014 betinget af en fortsat god søgning til skolen. På lønsumssiden har resultatet for 2013 samt de udfordringer, som bl.a. OK13 har medført for skolen, resulteret i, at der i januar 2014 er implementeret en personalemæssig tilpasning med dels varsling af enkelte afskedigelser, dels enten frivillig eller tvungen nedgang i timer for en række lærere. Skolen vil igennem året nøje følge op på lønsumsforbruget for i givet fald at kunne reagere, skulle prognosen for året og forudsætningerne for denne blive udfordret. På driftssiden gælder, at skolen forventer at kunne håndtere den udmeldte generelle besparelse i størrelsesordenen 0,7 mio. kr. Det er fortsat ambitionen at kunne tilbyde gode faciliteter for elever

14 14 og ansatte. Og samlet set er det skolens ambition, at spareplanerne ikke i betydeligt omfang får indflydelse på skolens kerneopgave, undervisning. Forventningerne til ScienceTalenter i 2014 er en forsat vækst. ScienceTalenter har fået store to store projekter i hus, nemlig ScienceTalent Genius og ScienceTalent Mønsterbryder finansieret af henholdsvis Egmont Fonden og A.P. Møller Fonden. Desuden vil ScienceTalenter fortsat selv tage initiativ til, at så mange camps som muligt søges gennemført for grundskole- og gymnasieelever, ligesom der afholdes kurser og konferencer til inspiration for undervisere i ScienceTalenter. Der er bevillingsmæssigt over Finansloven anvist midler til driften af ScienceTalenters bygninger samt andre faste grundudgifter som aflønning af talentchefen. Hvad angår finansieringen af afholdelsen af selve talentaktiviteterne, forudsættes det, at aktiviteten selv genererer indtægter til dette. Det være sig i form af betaling til grundskolenetværk, kommunalt netværk og gymnasienetværk, en egenbetaling fra de deltagendes skoler eller øvrige eksterne tilskud. Der er sent i 2013 indgået tre store kontrakter med et samlet tilskud på 8,7 mio. kr. til afvikling af aktiviteter i eksternt finansierede flerårige projekter (førnævnte to samt Talentrygsækken). Skolen har derudover modtaget tilsagn om en underskudsgaranti på op til 2 mio. kr. fra Undervisningsministeriet, som kan komme i anvendelse i tilfælde af, at forudsætningerne for de lagte budgetter viser sig ikke at kunne holde. 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis har taget udgangspunkt i Regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning, hvis principper for den omkostningsbaserede regnskabspraksis igennem året er blevet fulgt for såvel resultatopgørelsens som for balancens vedkommende. Skolen afregner i forhold til den omkostningsbaserede bevilling, som er modtaget i regnskabsåret De anvendte data til brug for udarbejdelse af årsrapporten er henholdsvis fra SKS, SLS og Navision Stat. I forbindelse med en omkostningsfordeling af skolens årlige udgifter til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration på skolens 4 hovedopgaver, er der anvendt skøn på baggrund af fordelingsnøgler, jf Resultatopgørelse mv Resultatopgørelse Nedenstående tabel 6 viser årets økonomiske resultat. Ud over regnskabsåret 2013 er sidste år 2012 samt budgetåret 2014 anført til sammenligning, alle efter de omkostningsbestemte regler. Budgettet afspejler alene FL2014 og medtager således ikke forventninger til årets TB. Resultatopgørelsen for den samlede drift af skolen i 2013 udviser et underskud på 0,4 mio. kr., som overføres til egenkapitalen, jf. tabel 7. Der henvises i øvrigt til de uddybende kommentar under afsnittet 2.4 Årets økonomiske resultat samt noter.

15 15 Tabel 6: Resultatopgørelse Note Mio. DKK Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -54,3-55,2-52,7 Salg af varer og tjenesteydelser -18,0-18,4-18,2 Ordinære driftsindtægter i alt -72,3-73,6-70,9 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 0,1 0 0 Andre forbrugsomkostninger 0 0,1 0,1 Forbrugsomkostninger i alt 0,1 0,1 0,1 1 Personaleomkostninger Lønninger 46,3 49,8 46,8 Pension 6,5 7,0 6,6 Lønrefusion -2,4-3,0-2,5 Andre personaleomkostninger -0,3 0,1 0,1 Personaleomkostninger i alt 50,1 53,9 51,0 Andre ordinære driftsomkostninger 23,6 20,8 20,3 Af- og nedskrivninger 0,2 0,1 0,1 Ordinære driftsomkostninger i alt 74,0 74,9 71,5 Resultat af ordinær drift 1,7 1,3 0,6 Andre driftsposter 2 Andre driftsindtægter -0,8-1,0-0,7 Andre driftsudgifter 0,1 0,1 0,1 Resultat før finansielle poster 1,0 0,4 0,0 Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før ekstraordinære poster 1,0 0,4 0,0 Ekstraordinære poster 3 Ekstraordinære indtægter -0,1-0,1-0,1 Ekstraordinære udgifter 0,1 0,1 0,1 Årets resultat 1,0 0,4 0, Resultatdisponering Tabel 7. Resultatdisponering Mio. DKK Disponeret til overført overskud 1,0 0,4 0,0

16 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Skolen har ikke tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter. 3.3 Balance Balancen udviser skolens aktiver og passiver pr , jf. tabel 8. Tabel 8: Balancen AKTIVER Note Mio. kr Note PASSIVER ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 0,9 0,9 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0 0 Opskrivninger 0 0 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. 0 0 Reserveret egenkapital 0 Udviklingsprojekter under udførelse 0 0 Overført overskud 2,1 1,6 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 Egenkapital i alt 3,0 2,6* 4 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger Hensatte forpligtelser 1,2 1,2 Infrastruktur 0 0 Produktionsanlæg og maskiner 0 Langfristede gældsposter Transportmateriel 0,1 0,1 6 FF4 Anden langfristet gæld 0,2 0,4 Inventar og IT udstyr 0 0,3 Donationer 0 0 Igangværende arbejder for egen regning 0 0 Anden langfristet gæld 0 0 Materielle anlægsaktiver i alt 0,1 0,4 Langfristede gældsforpligtelser i alt 0,2 0,4 Finansielle anlægsaktiver Kortfristede gældsposter Statsforskrivning 0,9 0,9 Leverandører af varer og tjenesteydelser 4,7 3,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 0,9 0,9 Anden kortfristet gæld 1,5 1,5 Anlægsaktiver i alt 1,1 1,3 Skyldige feriepenge 7,0 7,2 Omsætningsaktiver Igangværende arbejder for fremmed regning -0,1 1,2 Varebeholdninger 0 0 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 0,9 0 Tilgodehavender 3,8 3,4 Kortfristet gæld i alt 14,0 12,9 Værdipapirer 0 0 Gæld i alt 14,2 13,3 Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto 11,5 11,4 Passiver i alt 18,4 17,0 FF7 Finansieringskonto 1,9 0,8 Andre likvider 0,1 0,1 * Forskellen skyldes afrunderinger. Likvide beholdninger i alt 13,5 12,3 Omsætningsaktiver i alt 17,3 15,7 Aktiver i alt 18,4 17,0

17 17 Balancesummen er samlet set i forhold til forrige år formindsket til 17,0 mio. kr. (-1,4 mio. kr.). Materielle anlægsaktiver er øget som følge af årets tilgang (0,3 mio. kr.). Inden for omsætningsaktiver har der været en nettoreduktion på -1,6 mio. kr., som skyldes både fald i tilgodehavender (-0,4 mio. kr.) og ændringer i den likvide beholdning (-1,2 mio. kr). Den modsvarende ændring i passivsiden kan bl.a. tilskrives en reduktion af egenkapitalen med 0,4 mio. kr., svarende til årets underskud. Derudover er den samlede gældsforpligtelse faldet med 1,0 mio. kr. Der henvises i øvrigt til de uddybende kommentar under afsnit 2.4 Årets økonomiske resultat Egenkapitalforklaring Tabel 9: Egenkapitalforklaring Mio. kr Egenkapital primo 4,0 3,0 Startkapital primo 0,9 0,9 Ændring i startkapital 0 0 Startkapital ultimo 0,9 0,9 Opskrivninger primo 0 0 Ændring i opskrivninger 0 0 Opskrivninger 0 0 Reserveret egenkapital primo 0 0 Ændringer i reserveret egenkapital 0 0 Reserveret egenkapital ultimo 0 0 Overført overskud primo 0 0 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0 0 Mellemregning med andre statsinstitutioner 0 0 Regulering af det overførte overskud 0 0 Overført fra årets resultat -1,0-0,4 Bortfald af årets resultat 0 0 Overført overskud ultimo 2,1 2,1 Egenkapital ultimo 3,0 2,6 Årets egenkapital var primo året 3,0 mio. kr., hvoraf startkapitalen udgjorde 0,9 mio. kr. Egenkapitalen ultimo året er reduceret med overførsel af årets underskud på 0,4 mio. kr., hvorefter egenkapitalen nu udgør i alt 2,6 mio. kr. Der budgetteres ikke med forbrug af egenkapitalen i Likviditet og låneramme Trækket på likviditet har igennem året holdt sig inden for lånerammen. Endvidere kan det bekræftes, at FF4 samt anden langfristet gæld igennem året har været lig med summen af de materielle anlægsaktiver. Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 2013 mio. kr. Sum af saldo på FF4 pr. 31. december ,4 Låneramme på FL13 1,8 Udnyttelsesgrad i pct. 20,7

18 Opfølgning på lønsumsloft (kun driftsbevillinger) Sorø Akademis Skoles udgifter til løn har i regnskabsåret overskredet det egentlige lønsumsloft. Skolen forventede i efteråret 2013, at skolen i 2013 ville overskride lønsumsloftet med ca. 2,6 mio. kr. efter indregning af den ekstra lønsum, som skolen ville få på tillægsbevillingen for 2013 som følge af meraktivitet. Da skolens akkumulerede lønsumsopsparing ultimo 2012 kun udgjorde 1,6 mio. kr., fik skolen på tillægsbevillingen for 2013 tilført 1,1 mio. kr. ekstra lønsum. Det faktiske lønsumsmerforbrug blev dog kun på 1,6 mio. kr., dvs. ca. 1 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes, at skolen ultimo 2013 opnåede lønrefusioner for 1,0 mio. kr., som ikke var indbudgetteret i budgettet for Skolens akkumulerede opsparing ultimo 2013 på 1,1 mio. kr. kan med andre ord tilskrives den på tillægsbevillingen tilførte ekstra lønsum. Undervisningsministeriet oplyser, at den ekstra lønsum på 1,1 mio. kr., som skolen fik på tillægsbevillingen for 2013, vil blive trukket tilbage på tillægsbevillingen for Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft Hovedkonto mio. kr. Lønsumsloft FL 44,0 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 47,5 Lønforbrug under lønsumsloft 48,0 Difference (overforbrug) 0,5 Akk. opsparing ult ,6 Akk. opsparing ult ,1 3.7 Bevillingsregnskabet Årets egne indtægter blev højere end forudsat på FL Hertil kommer, at skolens bevilling blev forøget på TB13 med netto 3,0 mio. kr. som følge af dels meraktivitet i 2013 dels et statslig bidrag til finansiering af et forventet underskud på ScienceTalenters (den nationale talentplejes) tilskudsfinansierede aktivitet. Meraktiviteten skyldtes, at skolen i 2013 havde flere elever i klasserne end forudsat på finansloven. Skolen har endvidere modtaget 0,5 mio. kr. i taxametertilskud for afvikling af brobygning og pædagogikum. Merbevillingen og de øgede indtægter er løbende blevet indkalkuleret i budgettet og er indgået i den løbende drift. Tabel 12: Bevillingsregnskab ( ) Regnskab Budget Mio. kr Regnskab 2013 Difference Budget 2014 Nettoudgiftsbevilling -54,3-52,2-55,2-3,0 52,7 Nettoforbrug af reservation Indtægter -18,9-13,5-19,5-6,0-13,7 Udgifter 74,2 65,7 75,2 9,5 66,4 Årets resultat -1,0 0 0,4 0,5 0 Budget i tabel 11 er ikke inklusiv TB i modsætning til årsresultatet som inkluderer TB indtægter. Årets resultat udviser et driftsmæssigt nettounderskud på 0,4 mio. kr., som skyldes, at skolen i 2013 har haft et merforbrug på løn. Resultatet er imidlertid bedre end budgetteret i efteråret Dette

19 19 skyldes dels, at skolen i efteråret 2013 som følge af skolens trængte økonomiske situation iværksatte udgiftsstop for en lang række driftsudgifter, dels at skolen ultimo 2013 modtog lønrefusioner for 1,0 mio. kr., som ikke var indarbejdet i budgettet. 3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti Nedenfor redegøres for den udgiftsbaserede konto Tilskud til vedligeholdelsesarbejder på Sorø Akademis Skole. Det bemærkes, at kontoen ikke administreres af Sorø Akademis Skole, men af Undervisningsministeriet. Kontoen medtages dog i Sorø Akademis Skoles årsrapport, da bevillingen på kontoen helt og holdent anvendes til renovering og vedligeholdelse af de bygninger, som skolen og ScienceTalenter har til huse i. Tabel 13 Hovedkonto Navn Bevillingstype (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Tilskud til vedligeholdelsesarbejder Reservationsbevilling Udgifter 7,0 9,6 ved (ekskl. bevilling til Indtægter 0 0 Sorø Akademis Skole virksomhedens drift) Tabel 14: Bevillingsafregning (mio. kr.) Hovedkonto Regnskab 2012 Budget 2013 (FL+TB) Regnskab 2013 Difference Budget Mindre byggearbejder 5,3 7,0 9,6-2,6 7,0 Øvrige beholdninger primo ,1 På FL2013 var der afsat 7,0 mio. kr. på Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole. Ved udgangen af 2013 var der anvendt ca. 9,6 mio. kr. til formålet svarende til et merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at en planlagt udskiftning af brugsvandsledninger og fjernvarmerør (etape 2 og 3) var blevet udsat fra 2012 til Af nedenstående tabel fremgår de i 2012 og 2013 igangsatte projekter under Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademis Skole. Som det fremgår af tabellen, blev et af de to hovedprojekter tagrenoveringen af Ingemanns Hus - væsentligt dyrere end oprindeligt antaget. Merudgiften blev finansieret ved at undlade andre planlagte men ikke iværksatte vedligeholdelsesopgaver. Det eneste udestående projekt fra 2012 (opsætning af belysning i Danneskiolds Alle) blevet færdiggjort i Alle i 2013 igangsatte renoverings- og vedligeholdelsesprojekter blev færdiggjort i Der er således ingen arbejder, som fortsætter ind i Tabel 15: Oversigt over afsluttede projekter (mio. kr.) Afsluttede renoverings- og Byggestart vedligeholdelsesprojekter Forventet afslutning ved byggestart Faktisk afslutningstidspunkt Oprindelig budgetteret totaludgift Totaludgift Belysning Danneskiolds Alle ,3 0,3 Vedligeholdelsesarbejder ,6 3,2 Terrænarbejder 2013 etape 2 og 3 af ,0 3,0 udskiftningen af brugsvandsledninger og fjernvarmerør Renovering af Ingemanns Hus ,8 3,0 I 2014 planlægges gennemført en tagrenovering af Molbech hus.

20 20 4. Bilag til årsrapporten 4.1. Noter til resultatopgørelse og balance Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen 4.2 Indtægtsdækket virksomhed 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter 4.5 Forelagte investeringer 4.6 Anvendt metode til omkostningsfordeling 4.1 Noter til resultatopgørelsen og balance Noter til resultatopgørelsen Note 1. Personaleomkostninger Tabel 16: Personaleomkostninger Antal årsværk Ovenstående tabel viser, at der fra 2010 til 2013 har været en stigning i antal årsværk, hvilket dels skyldes en tilgang af nye medarbejdere tilknyttet talentaktiviteten, dels ansættelse af vikarer for lærere i pædagogikum og udbetaling af overtid (jf. afsnit 2.4 Årets økonomiske resultat). For 2014 gælder, at personaleomkostninger målt i årsværk vil falde ifm. at skolen i januar 2014 har påbegyndt en proces med tilpasning af organisationen som følge af skolens overordnede økonomiske situation. I ovenstående tabel er for 2014 imidlertid anført de på FL-2014 anførte årsværk for Den gennemsnitlige årsværkspris er steget fra 461 t.kr. (2012) til 484 t.kr. (2013), jf. tabel 4. Stigningen skyldes bl.a., at skolen ifm. OK13 valgte at gøre rent bord ift. udbetaling af lærernes skyldige overtid, som ellers traditionelt er overført til efterfølgende skoleår med overtidsberegning. Note 2. Andre driftsindtægter Beløbet vedrører driftsindtægter i form af taxametertilskud på 0,5 mio. kr. fra Undervisningsministeriet for afvikling af pædagogikum og brobygning, samt driftsindtægter på 0,5 mio. kr. vedr. erstatninger (ca. 47 t.kr.) og donationer (ca. 440 t.kr.). Note 3. Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter vedrører primært bidrag fra SU-styrelsen vedrørende hjælpematerialer i undervisningen Noter til balancen Note 4. Materielle anlægsaktiver Skolen har ingen igangværende arbejder for egen regning.

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere