REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER. Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER. Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2010-2014"

Transkript

1 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for August 2009

2

3 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for August 2009

4

5 VÆRDIBASERET UDVIKLINGSPOLITIK At fremme danske værdier og interesser i en globaliseret verden kræver et aktivt internationalt engagement. Regeringen har placeret udviklingspolitikken centralt heri. Danmark er blandt verdens mest velstillede lande. Det giver os en særlig forpligtigelse til at fremme frihed, fred og fremgang i verden. Vi har et ansvar for at bidrage til bedre muligheder for udvikling og bekæmpelse af den dybe fattigdom i mange udviklingslande, særligt i Afrika syd for Sahara. Vi har samtidig en klar egeninteresse i konsolideringen af åbne, demokratiske og økonomisk bæredygtige samfund. En relevant og effektiv bistand kræver kontinuerlig udvikling og fokusering. Derfor vil regeringen i 2010 formulere en ny strategi for dansk udviklingssamarbejde. En ny strategi skal tage højde for de centrale udfordringer udviklingslandene står over for de kommende år og de store forandringer i udviklingssamarbejdet. Regeringen ønsker med strategien at understrege udviklingspolitikkens centrale placering i Danmarks internationale engagement. EN VEDHOLDENDE OG EFFEKTIV INDSATS Regeringen fastholder rammen for udviklingsbistand også i en krisetid. Den økonomiske krise rammer de fattigste udviklingslande hårdt, og i denne situation bliver det desto mere vigtigt, at det internationale donorsamfund lever op til sine forpligtelser. Udviklingsbistanden øges til ca. 0,83 pct. af BNI i 2010 og herved fastholder regeringen det nominelle niveau for udviklingsbistanden i Herudover vil der være fokus på øget effektivitet i bistanden gennem fortsat opfølgning på Paris-erklæringen og Accra Handlingsplanen. For at imødegå konsekvenserne af den økonomiske krise for de fattigste lande vil regeringen arbejde for at sikre en stærk international respons med fokus på fleksibel og hurtig levering af støtte både til kortsigtede kriseindsatser og til mere langsigtede initiativer. EU og de internationale finansielle institutioner er centrale aktører i den forbindelse. 3

6 DE UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER VIDEREFØRELSE OG FORNYELSE Regeringen viderefører sin hidtidige udviklingspolitiske linje. Samtidig lægger regeringen op til fornyelse som svar på de udfordringer, der ligger forude. Det gælder især indsatsen for at fremme økonomisk vækst og skabe jobs til unge i Afrika. Regeringen vil være spydspids for opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger og herved bidrage med bedre bistand til Afrika. Der vil blive sat fokus på privatsektordrevet vækst, der skaber flere og bedre jobs til Afrikas voksende antal unge. Vækst og jobskabelse vil være det bedste middel til fattigdomsbekæmpelse i Afrika. Regeringen vil derfor aktivt følge op på kommissionens fem initiativer: bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder; mere og bedre faglig uddannelse forankret i efterspørgsel fra den private sektor og arbejdsmarkedet; bedre samspil mellem forskning, højere uddannelser og den private sektor inden for bæredygtig landbrug; bredspektret støtte til unge iværksættere; øget adgang til bæredygtig energi; og et indeks for konkurrenceevne for afrikanske lande. Opfølgningen vil også ske i form af en gradvis omlægning af udviklingssamarbejdet med programsamarbejdslandene i Afrika. Samtidig vil de nuværende erhvervsindsatser i 2010 blive vurderet og tilpasset i lyset af Afrikakommissionens anbefalinger. Bistanden til privatsektorudvikling i Afrika vil frem mod 2014 blive fordoblet, så der i 2014 afsættes ca. 2 mia. kr. I perioden vil der samlet set blive bevilget ca. 7,6 mia. kr. til formålet. Regeringen vil endvidere arbejde målrettet for at placere Afrikakommissionens temaer og anbefalinger højt på den internationale udviklingspolitiske dagsorden, herunder i forbindelse med statusmødet for 2015-Målene i FN i Det styrkede fokus på at fremme økonomisk vækst og jobskabelse i Afrika betyder, at andre indsatsområder nedprioriteres. Omprioriteringen sker bl.a. ved, at bistanden til Nicaragua, Bolivia og Bangladesh reduceres, regionalbistanden til Mellemamerika udfases i 2012 og afslutningen på miljøsamarbejdet med Vietnam fremskyndes til Regeringen viderefører bistanden til Latinamerika og Asien på det lavere niveau. Med afsæt i den geografiske prioritering vil regeringen fortsætte en klar tematisk prioritering i udviklingssamarbejdet. Regeringen lægger op til en styrket indsats mod klimaforandringerne. Klimapuljen øges med 100 mio. kr. i 2010 til samlet 300 mio. kr. Klimapuljen skal bistå de fattigste lande i kampen mod at begrænse og tilpasse sig de menneskeskabte klimaforandringer. Derudover fortsættes bestræbelserne på at klimasikre bistanden og gennemføre større, fokuserede programmer med fokus på klima og naturressourceforvaltning. Regeringen afsætter desuden 400 mio. kr. i 2010 til genopfyldning af den Globale Miljø Facilitet (GEF), der er den centrale finansieringsmekanisme for globale miljøkonventioner, heriblandt klima- 4

7 konventionen. Det præcise danske bidrag vil afhænge af resultatet af forhandlingerne om genopfyldning samt forhandlingerne om ny klimaftale på COP15. Klimafinansiering i opfølgning på COP15 vil som udgangspunkt blive finansieret inden for rammerne af klimapuljen. Den vedholdende indsats for at placere ligestilling og kvinders muligheder og rettigheder centralt i det internationale udviklingssamarbejde fastholdes. Regeringen vil arbejde for, at kvinders muligheder bliver et centralt emne frem mod og på statusmødet for Målene i opfølgning på kampagnen MDG3 Global Call to Action. Herudover gennemføres fra 2008 til 2010 en fordobling af bistanden til målrettede kvindeindsatser. Regeringen styrker engagementet for fremme af demokratiske retssamfund i udviklingslandene på grundlag af den nye strategi for demokrati og menneske rettigheder. Der vil blandt andet være et øget fokus på demokratiske, politiske processer i udviklingslandene og på politiske partier og parlamenter, som vigtige aktører for at skabe positive forandringer. Regeringen vil i tæt samarbejde med Folketingets partier søge at etablere et nyt uafhængigt institut for flerpartisamarbejde og har til formålet afsat 75 mio. kr. i Regeringens særlige ramme for Demokrati og menneskerettigheder uden for programsamarbejdslandene øges til 250 mio. kr. i 2010 og vil udover flerpartisamarbejde kunne omfatte opbygning af effektive demokratiske statsinstitutioner, forbedring af retstilstanden og fremme af respekt for menneskerettighederne i udviklingslande, herunder jordrettigheder og arveret til kvinder. Skrøbelige stater og konflikter udgør særlige udfordringer i forhold til at sikre stabilitet, demokrati og respekt for menneskerettigheder ikke blot inden for et lands grænser, men også hvad angår regional sikkerhed og udvikling. I opfølgning på Forsvarskommissionens beretning oprettes en stabiliseringsramme til bredere stabiliseringsindsatser, og der afsættes 65 mio. kr. i 2010 ud af den samlede ramme på 250 mio. kr. for stabilitets- og konfliktforebyggelse under udviklingsbistanden. Regeringen vil etablere en struktur for samtænkning mellem civile og militære indsatser med deltagelse af Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Fred, frihed og stabilitet i Afghanistan er fortsat en hovedprioritet. I erkendelse af at situationen i Afghanistan er uløseligt forbundet med situationen i Pakistan afsættes inden for den samlede bistand til Afghanistan 10 mio. kr. årligt til en styrket indsats i Pakistan. Nye bidrag til indsatsen i skrøbelige stater i Afrika fokuseres i 2010 på Zimbabwe og Somalia. Regeringens udmelding i forbindelse med Finansloven for 2007 om en fordobling af indsatsen mod hiv/aids til 1 mia. kr. i 2010 blev indfriet i 2008, og regeringen fastholder nu niveauet. Regeringen fortsætter justeringen af den multilaterale bistand, så den understøtter regeringens politiske prioriteter og viderefører fokuseringen og effektiviseringen af den danske multilaterale bistand. Derfor indstilles samarbejdet med en række mindre 5

8 udviklingsorganisationer over de kommende år, mens samarbejdet med en række multilaterale organisationer justeres. Den nye humanitære strategi lægger grundlaget for et styrket dansk humanitært engagement. Som et af de første tiltag i implementeringen afsætter regeringen 40 mio. kr. i 2010 til aftaler med private organisationer om årlige nødhjælpspuljer til hurtig respons i nye krisesituationer. Herudover fordobles støtten til FN s Koordinationskontor for humanitær bistand (OCHA) fra 10 mio. kr. til 20 mio. kr. årligt. Det høje niveau for nærområdeindsatsen fastholdes med en ramme på 305 mio. kr. i Det muliggør en fortsat markant indsats i nærområderne for flygtninge og internt fordrevne fra bl.a. Afghanistan og i flere afrikanske lande, herunder Somalia og Sudan. Samlet set er kernen i det danske udviklingssamarbejde fortsat den langsigtede indsats, der ydes gennem aktive og gensidigt forpligtende partnerskaber med udviklingslande og andre partnere. Tabel 1 viser, at der vil blive iværksat nye sektorprogrammer og andre større programmer i programsamarbejdslandene for ca. 4 mia. kr. i Tabel 2 giver en detaljeret oversigt over regeringens prioritering af udgiftsrammer for udviklingsbistanden i de kommende fem år,

9 Bilag 1: Nye sektorprogrammer og andre større programmer 2010 Land Aktiviteter Tilsagn i 2010 mio. kr. Heraf bilateralt miljø Heraf særlige bilaterale kvindeindsatser i Afrika Heraf bilaterale hiv/aids indsatser i Afrika Heraf Afrikakommissionen Kenya God regeringsførelse Erhvervssektor Uganda Social udvikling Mozambique Beskæftigelse og vækst Miljø Makroøkonomiske reformer 270 Ghana Makroøkonomiske reformer 350 Infrastruktur 130 Zambia Vand og sanitet Afrika i alt 9 programmer Afghanistan Statsopbygning 90 Uddannelse 90 Forbedring af levevilkår 85 Nærområdebistand 75 Bangladesh God regeringsførelse 190 Vand og sanitet 200 Nepal Rehabilitering og genopbygning 70 Vietnam Erhvervssektor 120 Bolivia Landbrug 190 Uddannelse 115 Asien og Latinamerika i alt 10 programmer I alt 19 programmer

10 Bilag 2: Oversigt over udviklingsbistanden på forslaget til finanslov for 2010 Ulandsrammen på finanslovens (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Finanslovs konto Beskrivelse priser priser priser priser priser priser Reserve 140,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Reserve 140,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Lande i Afrika 3.833, , , , , , Tanzania 935,0 15,0 890,0 15,0 415,0 615, Kenya 385,0 500,0 205,0 5,0 5,0 0, Uganda 425,0 530,0 335,0 15,0 315,0 465, Mozambique 175, ,0 15,0 845,0 560,0 0, Ghana 13,0 486,0 406,0 6,0 906,0 556, Benin 0,0 0,0 650,0 450,0 110,0 0, Burkina Faso 455,0 5,0 125,0 665,0 135,0 5, Zambia 95,0 305,0 305,0 105,0 405,0 240, Egypten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Mali 510,0 10,0 10,0 620,0 135,0 410, Øvrige indsatser i Afrika 710,0 40,0 5,0 355,0 150,0 0, Særlige bilaterale hiv/ aids indsatser i Afrika 0,0 0,0 400,0 250,0 300,0 400, Særlige bilaterale kvindeindsatser i Afrika 130,0 30,0 210,0 210,0 210,0 210, Opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger 0,0 225,0 450,0 550,0 600, ,0 Lande i Asien og Latinamerika 1.044, ,0 951, , ,0 755, Afghanistan 255,0 345,0 325,0 325,0 325,0 325, Bangladesh 10,0 400,0 10,0 390,0 10,0 10, Nepal 230,0 80,0 10,0 340,0 210,0 10, Bhutan 76,0 6,0 56,0 6,0 6,0 0, Vietnam 85,0 150,0 205,0 5,0 5,0 5, Øvrige indsatser i Asien 172,0 60,0 140,0 20,0 20,0 140, Nicaragua 126,0 8,0 165,0 60,0 240,0 10, Bolivia 90,0 310,0 10,0 180,0 195,0 255, Øvrige indsatser i Latinamerika 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 8

11 (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Finanslovs konto Beskrivelse priser priser priser priser priser priser Personelbistand 332,6 347,7 300,3 326,4 290,5 307, Rådgiverbistand 31,8 27,9 10,0 46,1 10,2 27, Stipendiatbistand 60,0 60,0 60,0 50,0 50,0 50, Firmarådgivere 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92, Bistandsfaglig kompetenceudvikling m.v. 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17, IT-, ejendoms-, rejse- og kommunikationsudgifter 60,0 70,0 50,0 50,0 50,0 50, Rådgivende enheder 71,0 80,0 70,5 70,5 70,5 70,5 Business-to-Business- Programmer m.v. 233,0 232,0 183,0 183,0 183,0 183, Business-to-Business Programmer (B2B) 200,0 200,0 160,0 160,0 160,0 160, CSR træningsfonden vedr. IFU-investeringer 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3, Innovative Partnerskaber 27,0 27,0 18,0 18,0 18,0 18, FN s Global Compact 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Blandede kreditter 350,0 350,0 300,0 300,0 300,0 300, Blandede kreditter 350,0 350,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Lånebistand 261,0 80,0 540,1 300,0 300,0 300, Gældslettelse til udviklingslandene 261,0 80,0 540,1 300,0 300,0 300,0 Øvrig bistand 568,0 648,0 568,0 568,0 568,0 618, Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48, Det Arabiske Initiativ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Stabilisering og konfliktforebyggelse 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 300, Demokrati og menneskerettigheder 170,0 250,0 170,0 170,0 170,0 170,0 9

12 (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Finanslovs konto Beskrivelse priser priser priser priser priser priser Naboskabsprogram 194,8 200,0 200,0 200,0 200,0 200, Programindsatser 165,0 160,0 160,0 160,0 160,0 166, Øvrige indsatser 29,8 40,0 40,0 40,0 40, Bistand gennem private organisationer (NGO er) 1.013, , , , , , Rammeaftaler 547,0 547,0 547,0 547,0 547,0 547, Andre samarbejdsformer med NGO er 337,0 342,0 341,0 341,0 341,0 341, Puljeordninger 129,0 134,0 135,0 135,0 135,0 135,0 Miljø- og klimabistand i udviklingslande m.v. 457, ,1 613,5 729,5 713, , Bilaterale miljøindsatser 70,0 199,1 384,5 559,5 489,5 605, FN s Miljøprogram (UNEP) 40,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0, Den Globale Miljøfacilitet (GEF) 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400, Klimapulje 189,8 285,0 0,0 0,0 0,0 0, Øvrige miljøbidrag 158,0 161,0 189,0 170,0 184,0 94,0 Forskning og oplysning i Danmark m.v. 268,1 248,7 258,6 208,6 250,6 208, Projekter i Danmark 16,8 0,0 50,0 0,0 0,0 0, Forskningsvirksomhed 175,7 133,1 135,0 135,0 135,0 135, Oplysningsvirksomhed 36,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34, Kulturelt samarbejde 0,0 42,0 0,0 0,0 42,0 0, Udredningsvirksomhed 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10, Seminarer, kurser, konferencer m.v. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9, Evaluering 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 International udviklingsforskning 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60, International landbrugsforskning (CGIAR) 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35, Anden international udviklingsforskning 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 10

13 (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Finanslovs konto Beskrivelse priser priser priser priser priser priser FN s Udviklingsprogram (UNDP) 371,0 369,0 369,0 369,0 369,0 369, FN s Udviklingsprogram (UNDP) 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320, FN s Udviklingsfond for Kvinder (UNIFEM) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10, FN-center i København 41,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 FN s Børnefond (UNICEF) 207,2 184,2 184,2 184,2 184,2 184, Generelt bidrag til UNICEF 180,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155, UNICEF s lagerfaciliteter i København 27,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 Hiv/aids, befolkningsog sundhedsprogrammer 740,0 670,0 655,0 585,0 655,0 505, FN s Befolkningsfond (UNFPA) 230,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205, Den Internationale Sammenslutning for Familieplanlægning (IPPF) 165,0 85,0 250,0 0,0 250,0 0, Verdenssundhedsorganisationen WHO s udviklingsaktiviteter 40,0 80,0 0,0 80,0 0,0 0, FN s Aidsbekæmpelsesprogram (UNAIDS) 105,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100, Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175, Det globale vaccinationsinitiativ (GAVI) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 FN s programmer for landbrugsudvikling 155,0 30,0 0,0 75,0 0,0 0, FN s Verdensfødevareprogram (WFP) 80,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0, FN s Landbrugsudviklingsfond (IFAD) 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 11

14 (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Finanslovs konto Beskrivelse priser priser priser priser priser priser FN s øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag 126,8 208,7 164,7 185,7 126,7 200, FN s organisation for industriel udvikling (UNIDO) 5,0 5,9 5,9 5,9 5,9 5, FN s arbejdsorganisation (ILO) 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 40, FN s organisation for uddannelse, forskning, kultur og kommunikation (UNESCO) 0,0 40,0 0,0 20,0 0,0 20, Multilaterale rådgivere 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75, FN-forbundet i Danmark 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, Støtte til aktiviteter indenfor handel og udvikling 25,0 31,0 62,0 28,0 24,0 43, OECD-DAC udviklingsrelateret bidrag 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0, Diverse multilaterale bidrag 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10, FN s kontor for Kriminalitet og Narkotika (UNODC) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Verdensbankgruppen 554,0 554,0 564,0 534,0 784, , Verdensbanken (IBRD) 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10, Den internationale Udviklingssammenslutning (IDA) 420,0 420,0 420,0 400,0 650,0 950, Special Action Account -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1, Fast-track initiativet 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 Regionale udviklingsbanker 0,0 60,0 180,0 432,0 398,0 452, Den afrikanske Udviklingsbank (AfDB) 0,0 0,0 180,0 250,0 250,0 250, Den asiatiske Udviklingsbank (AsDB) 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12

15 (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Finanslovs konto Beskrivelse priser priser priser priser priser priser Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde 413,4 266,4 392,6 432,0 398,0 452, Den afrikanske Udviklingsfond (AfDF) 123,4 123,4 200,0 250,0 250,0 250, Den asiatiske Udviklingsfond (AsDF) 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Den nordiske Udviklingsfond (NDF) 141,0 21,0 64,0 48,0 36,0 36, Multilaterale gældslettelsesinitiativer 49,0 122,0 128,6 184,0 162,0 166,4 Bistand gennem den Europæiske Union 550,8 542,9 556,1 536,3 554,2 557, Den europæiske Udviklingsfond (EUF) 552,7 544,9 558,1 538,4 556,3 559, EU-lån til Tyrkiet -1,9-2,0-2,0-2,1-2,1-2,1 Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer 425,0 460,0 490,0 490,0 490,0 490, FN s Flygtningehøjkommissær (UNHCR) 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130, FN s organisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA) 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70, FN s Humanitære Koordinationskontor (OCHA) 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20, Humanitær fødevarebistand (WFP) 115,0 155,0 185,0 185,0 185,0 185, Den internationale Røde Kors Komité (ICRC) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20, FN s Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, FN s Humanitære Fond (CERF) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 13

16 (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Finanslovs konto Beskrivelse priser priser priser priser priser priser FN s organisation for minerydning (UNMAS) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Ekstraordinære humanitære bidrag og Internationalt Humanitært Beredskab 843,0 768,0 838,0 838,0 838,0 838, Ekstraordinære humanitære bidrag 475,0 435,0 415,0 415,0 415,0 415, Internationalt Humanitært Beredskab (IHB) 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63, Bistand til flygtninge og internt fordrevne i nærområder 305,0 230,0 300,0 300,0 300,0 300, Nødhjælpspuljer 0,0 40,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Total bistand , , , , , ,2 14

17 Ulandsrammen udenfor (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Finanslovs konto Beskrivelse priser priser priser priser priser priser Administration af udviklingsbistanden 736,5 786,3 730,7 730,7 730,7 681,4 Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) 21,0 21,2 21,5 21,8 22,0 22,0 udviklingslande -79,9-59,7-54,8-53,5-51,5-51,5 EU-bistand 925, , ,2 1013, , ,2 politiets internationale indsats 50,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 fredsbevarende operationer 14,5 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 af flygtninge i Danmark 230,5 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 med gældslettelsesaftalen med Nigeria 166,0 3,00,0 0,0 0,0 0,0 almennyttige organisationer 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 organisationer m.v.) 12,1 11,5 11,0 11,8 11,0 10,9 Total bistand udenfor , , , , , ,8 Ulandsrammen i alt , , , , , ,0 15

18

19 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for August 2009 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Telefon: Fax: Internet: Design: one2one Tryk: one2one Fotos: Jørgen Schytte/Danida Publikationen kan downloades eller bestilles på: ISBN: (trykt version) ISBN: (internet version) Redigeringen af denne brochure blev afsluttet 1. august Teksten kan citeres frit

20 Regeringen fremlægger her sine udviklingspolitiske prioriteter for årene Regeringen lægger op til at øge udviklingsbistanden i 2010 til 0,83 pct. af BNI. Dermed bevarer udviklingsbistanden trods den økonomiske krise sin nominelle værdi på i alt 15,2 mia. kr. Regeringen viderefører sin hidtidige udviklingspolitiske linje. Samtidig lægger regeringen op til fornyelse som svar på de udfordringer, der ligger forude. Det gælder især indsatsen for at fremme økonomisk vækst og skabe jobs til unge i Afrika. Regeringen vil bl.a. være spydspids for opfølgning på Afrikakommissionens anbefalinger og herved bidrage med bedre bistand til Afrika. For at imødegå konsekvenserne af den økonomiske krise for de fattigste lande vil regeringen arbejde for at sikre en stærk international respons med fokus på fleksibel og hurtig levering af støtte både til kortsigtede kriseindsatser og til mere langsigtede initiativer. Regeringen lægger op til en styrket indsats mod klimaforandringerne, og den styrker engagementet for fremme af demokratiske retssamfund i udviklingslandene på grundlag af den nye strategi for demokrati og menneskerettigheder. Regeringen fortsætter justeringen af den multilaterale bistand, og den vedholdende indsats for at placere ligestilling og kvinders muligheder og rettigheder centralt i det internationale udviklingssamarbejde fastholdes. Samtidig lægger den nye humanitære strategi grundlaget for et styrket dansk humanitært engagement. ISBN

Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for

Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for 2011-2015 August 2010 Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2014 2017 August 2013 Grøn vækst til gavn for alle De udviklingspolitiske prioriteter for 2014-2017 afspejler

Læs mere

Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2009-2013

Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2009-2013 Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet for 2009-2013 August 2008 Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Plan til udgiftsrammer for bistandssamarbejdet

Læs mere

REGERINGENS UDVIKLINGS POLITISKE PRIORITETER 2016

REGERINGENS UDVIKLINGS POLITISKE PRIORITETER 2016 SEPTEMBER 2015 REGERINGENS UDVIKLINGS POLITISKE PRIORITETER 2016 PLAN TIL UDGIFTSRAMMER FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2016 2019 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER / 1 Regeringens udviklingspolitiske

Læs mere

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER PLAN TIL UDGIFTSRAMMER FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET FOR

REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER PLAN TIL UDGIFTSRAMMER FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET FOR REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER PLAN TIL UDGIFTSRAMMER FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET FOR 2012-2016 August 2011 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet

Læs mere

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter. Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter. Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for Regeringens udviklingspolitiske prioriteter Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet for 2013 2017 August 2012 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet

Læs mere

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2015. Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2015-2018

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2015. Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2015-2018 Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2015 Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2015-2018 August 2014 Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2015 3 En ansvarlig og aktiv udviklingspolitik

Læs mere

FATTIGDOMSBEKÆMPELSE OG RETTIGHEDSBASERET UDVIKLING

FATTIGDOMSBEKÆMPELSE OG RETTIGHEDSBASERET UDVIKLING RETTIGHEDER, GOD REGERINGSFØRELSE OG DEMOKRATI FØDEVARESIKKERHED, LANDBRUGSUDVIKLING OG MODSTANDSKRAFT FATTIGDOMSBEKÆMPELSE OG RETTIGHEDSBASERET UDVIKLING GRØN VÆKST OG BÆREDYGTIG ENERGI STABILITET OG

Læs mere

REGERINGENS UDVIKLINGS POLITISKE PRIORITETER 2017

REGERINGENS UDVIKLINGS POLITISKE PRIORITETER 2017 AUGUST 2016 REGERINGENS UDVIKLINGS POLITISKE PRIORITETER 2017 PLAN TIL UDGIFTSRAMMER FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2017-2020 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER / 1 2 / REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE

Læs mere

Regeringens udviklingspolitiske. prioriteter Plan for udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet

Regeringens udviklingspolitiske. prioriteter Plan for udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2018 Plan for udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2018-2021 3 REGERINGENS UDVIKLINGSPOLITISKE PRIORITETER 2018 Udviklingspolitiske prioriteter 2018 Del

Læs mere

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager.

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager. 2. juni 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 BLANDEDE KREDITTER: Resumé: BEHOV FOR EN FORDOBLING AF RAMMEBELØBET Der har i de seneste år været en kraftig stigning i bevillingerne under ordningen

Læs mere

Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring

Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring Regeringen 2003 Danmarks internationale indsats nye udfordringer i en verden i forandring, 2003 Publikationen kan bestilles hos:

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS Er Danmarks indsats mod aids grin? i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Fakta: Danmarks udviklingsbistand og udgifter til flygtningemodtagelse

Fakta: Danmarks udviklingsbistand og udgifter til flygtningemodtagelse Fakta: Danmarks udviklingsbistand og udgifter til flygtningemodtagelse 3 Fakta: Danmarks udviklingsbistand og udgifter til flygtningemodtagelse Hvad er regeringens målsætning for udviklingsbistanden?

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde BKI nr 21 af 06/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. UDV. j.nr. 104.Dan.1. Senere ændringer til forskriften BKI nr

Læs mere

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.

August 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um. Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Danmarks multilaterale udviklingssamarbejde frem mod 2015 August 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling Danmark og UNDP Samarbejde for Udvikling Takket være Danmarks bidrag til UNDP er livsvilkårene for millioner af mennesker verden over blevet forbedret, og et stigende antal mennesker nyder godt af menneskerettighederne

Læs mere

Prioriteter for Danmarks miljøindsats i udviklingslandene

Prioriteter for Danmarks miljøindsats i udviklingslandene U DENRIGSMINISTERIET Danida Prioriteter for Danmarks miljøindsats i udviklingslandene Foto: Mikkel Østergaard Prioriteter for Danmarks miljøindsats i udviklingslandene 1 Del 1: Miljø i udviklingslandene

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 5. januar 2005 Til orientering

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

VILJE TIL UDVIKLING. Regeringens udviklingspolitiske prioriteter

VILJE TIL UDVIKLING. Regeringens udviklingspolitiske prioriteter VILJE TIL UDVIKLING Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2011 August 2006 VILJE TIL UDVIKLING Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2011 August 2006 RESUMÉ Vilje til udvikling. Regeringen

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde BKI nr 5 af 12/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., KVA j.nr. 104.Dan.37-12. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 Carsten Staur 2015 Målene og dansk udviklingspolitik Med 2015 Målene er der i FN-regi etableret en fælles politisk forpligtelse for alle verdens lande

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde BKI nr 7 af 23/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., KVA j.nr. 104.Dan.37-12. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

Folketingets Udenrigsudvalg. Høring om dansk udviklingsbistand. 27. januar kl. 9.00-11.45. Landstingssalen, Christiansborg. Talenoter Finn Tarp

Folketingets Udenrigsudvalg. Høring om dansk udviklingsbistand. 27. januar kl. 9.00-11.45. Landstingssalen, Christiansborg. Talenoter Finn Tarp Udenrigsudvalget 2014-15 URU Alm.del Bilag 98 Offentligt Folketingets Udenrigsudvalg Høring om dansk udviklingsbistand 27. januar kl. 9.00-11.45 Landstingssalen, Christiansborg Talenoter Finn Tarp Hvad

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet Oplæg til fem nye programmer Indhold Forord af udenrigsministeren...1 1. Regeringens initiativ følger op på internationale forpligtelser...2 2.

Læs mere

Ligestilling i dansk udviklingsbistand. Strategi

Ligestilling i dansk udviklingsbistand. Strategi Ligestilling i dansk udviklingsbistand Strategi Danida UDENRIGSMINISTERIET Produktion: 2004 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Tlf.: 3392 0000 Fax: 3254 0533 E-mail: um@um.dk Internet:

Læs mere

En verden til forskel

En verden til forskel En verden til forskel Regeringens bud på nye prioriteter for dansk udviklingsbistand 2004-2008 Juni 2003 Produktion: 2003 Udenrigsministeriets Informationskontor Asiatisk Plads 2 1448 København K Danmark

Læs mere

Program- og projektorienteringen (PPO) kan læses på www.um.dk. Her præsenteres status for bilaterale og multilaterale programmer og projekter.

Program- og projektorienteringen (PPO) kan læses på www.um.dk. Her præsenteres status for bilaterale og multilaterale programmer og projekter. Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2008 DANIDAS ÅRSBERETNING 2008 Juni 2009 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33

Læs mere

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde

Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde BKI nr 9 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., KVA j.nr. 114.G.2015-6336. Senere ændringer til forskriften BKI nr 10 af 12/07/2016

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

GLOBALISERING FREMSKRIDT I FÆLLESSKAB. Regeringens plan for de udviklingspolitiske prioriteter

GLOBALISERING FREMSKRIDT I FÆLLESSKAB. Regeringens plan for de udviklingspolitiske prioriteter Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Bilag 202 Offentligt GLOBALISERING FREMSKRIDT I FÆLLESSKAB Regeringens plan for de udviklingspolitiske prioriteter 2006-2010 Danida Udenrigsministeriet August

Læs mere

R E F E R A T. Møde i Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde den 9. marts 2011

R E F E R A T. Møde i Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde den 9. marts 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget, Udenrigsudvalget, Finansudvalget 2013-14 (Omtryk - 26-11-2013 - (Bilag manglede i printpakker)) KEB Alm.del Bilag 74, URU Alm.del Bilag 42, FIU Alm.del B Offentligt

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v.

Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med et årligt rammebeløb på 300 mill.kr. til rentestøtte m.v. i:\maj-2001\udv-a-05-01.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÈ 29. juni 2001 BLANDEDE EKSPORTKREDITTER: EN SUCCES Den danske ordning for blandede kreditter blev etableret i 1993 med

Læs mere

FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER

FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER - Danmarks indsats mod aids skal under lup FRA RØDE NÆSER...TIL RØDE ØRER TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m o r m o d A i d s ı L i l l

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

bistandskronen 2009, mio. kr. *

bistandskronen 2009, mio. kr. * Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: 15.022 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % 10.188 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % 4.834

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

EN UAFHÆNGIG ANALYSE AF DANMARKS UDVIKLINGS- SAMARBEJDE

EN UAFHÆNGIG ANALYSE AF DANMARKS UDVIKLINGS- SAMARBEJDE EN UAFHÆNGIG ANALYSE AF DANMARKS UDVIKLINGS- SAMARBEJDE 2011-2013 SOM DET ER I DAG ER DET SVÆRT AT GENNEMSKUE, OM DANMARK REELT LEVERER ADDITIONELLE MIDLER ELLER OM KLIMAINDSATSEN GÅR UD OVER DEN ØVRIGE

Læs mere

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)?

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Konsekvenserne af den globale fødevarekrise! Hvad er udfordringerne for dansk og europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Af Morten Emil Hansen, politisk rådgiver Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere

16/05. Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene

16/05. Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene 16/05 Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN 2006

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 11.1.2006 B6-0046/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5 af Ģirts

Læs mere

Bilag 5.1. Programrapportering. Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0

Bilag 5.1. Programrapportering. Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0 Programrapportering Resume Maj - OktobeR 2 0 1 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Afrika... 3 1.1 Politiske, økonomiske og arbejdsrelaterede nyheder...3 1.2 Udvikling i program- og projektsamarbejdet

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 4. oktober 2005 Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Spørgsmål

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2006 maj 2007 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

TILFINANSLOVS ATFORSLAGET

TILFINANSLOVS ATFORSLAGET EN UAFHÆNGIG FOR ANALYSE GODT AF TILFINANSLOVS ATFORSLAGET VÆRE FOR HELT 2018 SANDT TIMBUKTU FONDEN JESPER HELDGAARD SEPTEMBER 2017 1 HIGHLIGHTS DENNE ANALYSE VISER BLANDT ANDET AT Danmark også i 2018

Læs mere

EN VERDEN FOR ALLE. Regeringens udviklingspolitiske prioriteter

EN VERDEN FOR ALLE. Regeringens udviklingspolitiske prioriteter EN VERDEN FOR ALLE Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2012 August 2007 EN VERDEN FOR ALLE August 2007 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

privatsektor programmer i udviklingslande

privatsektor programmer i udviklingslande Beretning til statsrevisorerne om privatsektor programmer i udviklingslande Marts 2003 RB A202/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-245 Center for Europa og Nordamerika Den 12. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender - udvikling)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0414 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0414 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0414 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2011 KOM(2011) 414 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Årsberetning 2011 om gennemførelsen

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Samrådsspørgsmål CM fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil ministeren redegøre for Danmarks indsats for at sikre:

Samrådsspørgsmål CM fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil ministeren redegøre for Danmarks indsats for at sikre: Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 461 Offentligt Samrådsspørgsmål CM fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil ministeren redegøre for Danmarks

Læs mere

DANIDAS ÅRSBERETNING 2005 Maj 2006. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K

DANIDAS ÅRSBERETNING 2005 Maj 2006. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K DANIDAS ÅRSBERETNING 2005 DANIDAS ÅRSBERETNING 2005 Maj 2006 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Overordnede konklusioner

Overordnede konklusioner Hvad er Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder? Reproduktiv sundhed dækker i bred forstand over mental og social velfærd igennem hele livet relateret til reproduktion- Reproduktive rettigheder er

Læs mere

Udenrigsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 URU Alm.del Bilag 229, UM-del - Bilag 17 Offentligt

Udenrigsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 URU Alm.del Bilag 229, UM-del - Bilag 17 Offentligt Udenrigsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 URU Alm.del Bilag 229, UM-del - Bilag 17 Offentligt danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 danmarks bilaterale bistand 2009

Læs mere

Notat om. Statsrevisorernes besigtigelser i Vietnam og Thailand 3. - 13. marts 2006

Notat om. Statsrevisorernes besigtigelser i Vietnam og Thailand 3. - 13. marts 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Bilag 162 Offentligt Notat om 14. juni 2006 Statsrevisorernes besigtigelser i Vietnam og Thailand 3. - 13. marts 2006 Efter en besigtigelsesrejse afgiver statsrevisorerne

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Aktstykke nr. 40 Folketinget Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 40 Folketinget Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 40 Folketinget 2016-17 40 Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016. a. Udenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der i finansåret 2016 tilføres

Læs mere

Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Svar på Spørgsmål 61 Offentligt. Kritisk eftersyn af den multilaterale bistand

Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Svar på Spørgsmål 61 Offentligt. Kritisk eftersyn af den multilaterale bistand Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Svar på Spørgsmål 61 Offentligt Kritisk eftersyn af den multilaterale bistand Udenrigsministeriet, august 2005 Konklusion Som opfølgning på regeringsgrundlaget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed INDSIGT Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang FN s mål for bæredygtighed. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Nanna Bøgesvang Olesen, nabo@di.dk Konsulent

Læs mere

2011 Afsluttet (måned og år)

2011 Afsluttet (måned og år) 2011 Afsluttet (måned og December 1161 Mali IMCC Uland Primær sundhedsprojekt i Mali: Et sam-arbejde mellem to mediciner for studerende 3.570 Beløbet December 1158 Bangladesh Folkekirkens Nødhjælp Rammeaftale

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere