Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 21-maj-2003 Kommunalbestyrelsens mødelokale Ingen. Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Hanne Staff, Jane Kierans, Jens Himmelstrup, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Ove Engstrøm, Steen Gundertofte, Torben Frost, Torben Nielsen, Vibeke Rindom åben

2 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Indholdsfortegnelse 36. Godkendelse af dagsorden Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Kommunernes Landsforening Til efterretning - Naturgas Fyn Til behandling - for åbne døre Egebjerg Kommunes Årsberetning og regnskab Skolestruktur Valg til offentlig hverv Udtræden af Folkeoplysningsudvalget Anlægsbevilling - Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til renovering af eksisterende kloakledninger Ansøgning om anlægsbevilling til vandledning i Bøllemosen Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til realisering af del af trafiksikkerhedsplanen Anlægsregnskab Ombygning og nyt fyr på Lunde kursuscenter Anlægsregnskaber afsluttet i 2002 på Teknik- og Miljøudvalgets område Fremtidig pleje af kommunens grønne områder i forhold til "Pestesidaftalen" Udlejning af Rødmevej 1 A -B Driftskontrakter - principper for udarbejdelse af 2. generations kontrakter Egebjerg Kommunes ledelsespolitik SPØRGETID Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Alkoholbevilling Bilagsliste åben

3 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side Godkendelse af dagsorden. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Godkendt. Til efterretning - for åbne døre 37. Til efterretning - Kommunernes Landsforening J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fra Kommunernes Landsforenings delegeretmøde 2003 foreligger formandens mundtlige beretning fra mødet den 03. april /. Vedlagt: - Beretning dok. nr Til efterretning.

4 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side Til efterretning - Naturgas Fyn J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Naturgas Fyn fremsender protokol samt pressemeddelelse fra repræsentantskabsmødet den 13. marts (Bilag ligger i sagen dok. nr ) Til efterretning. Til behandling - for åbne døre 39. Egebjerg Kommunes Årsberetning og regnskab 2002 J.nr.: K01 Sagsid.: Initialer: kis Åben sag Økonomiafdelingen indstiller Egebjerg Kommunes årsberetning og årsregnskab 2002 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunernes Revision har givet årsberetningen følgende påtegning og konklusion: Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bestemmelserne i Egebjerg Kommunes revisionsregulativ. Revisionen er tilrettelagt efter danske revisionsstandarder og de særlige regler, som gælder for kommunal virksomhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

5 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side 47 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2002 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen../. Vedlagt: - Årsberetning og regnskab 2002 (er tidligere udleveret til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer) Notat: Kirsten Sejersen deltager ved sagens behandling i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles til godkendelse. Godkendt. 40. Skolestruktur 2003 J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag I budgetforliget 2003 blev det bestemt, at der skal udarbejdes en analyse af en ændret skolestruktur byggende på : 2 skoledistrikter, 2 skoleledelser og 2 skolebestyrelser. Som skitseret i budgetforliget skal der overordnet belyses fordele og ulemper ved en evt. ny skolestruktur i forhold til den eksisterende på følgende områder: 1. Muligheder og begrænsninger i pædagogikken 2. Muligheder og begrænsninger i samarbejdet med daginititutionsområdet 3. Konsekvenser for ledelsesstrukturen 4. Konsekvenser i koordineringen med andre samarbejdsområder eksempelvis: Bibliotek, musikskole, idrætsforeninger 5. Muligheder og begrænsninger inden for det teknisk/administrative område

6 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side Økonomiske konsekvenser. Udkastet til Skolestruktur Kommissorium har været til udtalelse i skolebestyrelserne og Hovedudvalget. Kommunaldirektør Søren Stensbo-Smidt deltager i mødet kl Nedenstående dokumenter ligger i sagen: - Skolestruktur - kommissorium (75371) - Kirkeby Skole (80154) - V.Skerninge skole (80232) - Stenstrup skole (80161) - Bymarkskolen (80155) - Hovedudvalget (80156) - Kirkeby skole- skolebestyrelsen (78553) - Svar til skolebestyrelsen på Kirkeby skole angående kommisorium (78694) Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Kommissoriet blev med enkelte tilretninger godkendt. Med udgangspunkt i det godkendte kommissorium er der udarbejdet rapport. Søren Stensbo-Smidt og Preben Larsen er indbudt til mødet. Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Fraværende: Orla Hansen Oversendes til næste møde. Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Børne- og Kulturudvalget beklager, at den korte tidsfrist åbenbart har ført til, at hovedparten af forslagene kræver yderligere analysearbejde, der dog ikke ønskes foretaget af eksterne konsulenter på nuværende tidspunkt. Udvalget har følgende bemærkninger til Resumé af anbefalinger: De 4 skoledistrikter fastholdes. Ideen om børnecentre i kommunens 4 hjørner ønskes analyseret og vurderet inden stillingtagen til evt. oprettelse. Detajlplanlægning af børnecenter i Ollerup jfr. ovenstående. Der er ikke i Børne- og Kulturudvalget enighed om flytning af 7. klasserne til de store skoler. 10. klasseundervisning tilbydes ikke i Egebjerg Kommune. Enighed om gennemførelse af analyse for special-pædagogisk indsats. Enighed om at fortsætte Helhed og Sammenhæng. Enighed om at rullende skolestart vurderes. Enighed om at vurdere Kombibibliotek Enighed om at Teknisk-Service i Nord henholdsvis Syd fremlægger konkret forslag om samarbejde. Enighed om at Teknisk-Service i Nord og Syd fremlægger forslag til yderligere samarbejde med andre kommunale institutioner.

7 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side 49 Der var enighed om at ressourcetildelingssystemet evalueres og evt. revideres../. Vedlagt Bilag: - Skolestruktur styregruppens rapport april 2003 (89111) - Kommissorium fremsendes til udtalelse (76629) - Budget 2003 Budgetforlig (69212) - Skolestruktur Styregruppens kriterier for kvalitet (82394) - Fysisk struktur (84074) - Kirkeby Børnehave Følgegruppen daginstitutioner (90885) - Brev til styregruppen (90322) - Kirkeby/Bymarkskolens anbefaleringer til skolestrukturgruppens arbejde (90884) - Supplerende kommentarer fra Følgegruppen fra Kirkeby skole (90820) - Forbehold vedr. arbejdsgruppens notat vedr. strukturen i Egebjerg kommune. (91216) - Bemærkninger fra Stenstrup skole skolestruktur (91494) - Bemærkninger til Folkeskolen struktur fra Stenstrup skole (91495) Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til 2. behandling. Notat: Kulturchef Elise Hansen deltager ved behandlingen - kl Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsen: - De 4 skoledistrikter fastholdes. Christian Ulrich finder dog, at prognoserne peger på, at 1 distrikt i syd overvejes klasserne overflyttes til Stenstrup og Vester Skerninge skoler klasseundervisning tilbydes for indeværende ikke i Egebjerg. Økonomiudvalget tilslutter sig Børne og Kulturudvalgets øvrige indstillinger. Endelig indstilles, at de fornødne handleplaner snarest muligt udarbejdes. - Ændringsforslag fra Liste C: Prognoserne peger på, at 1 distrikt i syd overvejes. For 2 (liste C), Imod skoledistrikter fastholdes: For 15, Imod 2 (liste C) - Gennemførelse af analyse vedr. børnecenter. Imod 2 (Mie Bendrup (V) og Niels Bo Lauridsen) For 15

8 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side 50 - Forslag om at 7. klasses overflytning til Stenstup og Vester Skerninge skoler sendes i høring. For 13 Imod 4 ( Hanne Staff og Mie Bendrup (V), Orla Hansen (A) samt Niels Bo Lauridsen) Forbeholdet indføjes i høringsmaterialet. - Ændringsforslag fra Steen Gundertofte (V) 10. klassesundervisning tilbydes ikke i Egebjerg Kommune. For 9 Imod 5 (Niels Bo Lauridsen, Finn Olsen (B), Arne Ebsen og Torben Nielsen (T) Orla Hansen (A)) Stemmer ikke: 1 (Vibeke Rindom (T) Indføjes i høringsmaterialet: Niels Bo Lauridsen ønsker, at 10. klasse tilbydes i Egebjerg Kommune. Finn Olsen (B), Arne Ebsen (T) ønsker, at 10. klasse for indeværende ikke tilbydes i Egebjerg Kommune. - Analyse vedr. specialpædagogisk indsats: For 16 Stemmer ikke: 1 (Niels Bo Lauridsen) - Helhed og sammenhæng: For 17 - Rullende skolestart For 16 Imod 1 (Niels Bo Lauridsen) - Vurdering af kombibibliotek For 16 Stemmer ikke 1 (Niels Bo Lauridsen) - Teknisk og service indstillingerne For 16 Stemmer ikke 1 (Niels Bo Lauridsen) - Ressourcetildelingssystemet For 17 - Handleplan på analyserne For 16 Imod 1 (Niels Bo Lauridsen) Niels Bo Lauridsen ønsker ikke at der udarbejdes handleplaner forud for endelig beslutning.

9 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side Valg til offentlig hverv. J.nr.: A16 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Finn Houmann Nielsen, Kirkeby, der er valgt af Kommunalbestyrelsen til - Skatteankenævn - Beredskabskommission fraflytter Egebjerg Kommune pr. 01. juli (Skrivelse ligger i sagen dok.nr ) Notat: V- gruppen anmodes om at indstille nyt medlem til skatteankenævn og beredskabskommission. Medlem til henholdsvis Skatteankenævn og Beredskabskommission kan vælges uden for Kommunalbestyrelsens midte. V-gruppen indstiller Erik Jørgensen, Agerbakken 26, Ollerup til begge poster. 42. Udtræden af Folkeoplysningsudvalget J.nr.: K02 Sagsid.: 53223/ Initialer: ssm Åben sag Ved brev af anmoder Tilsynsrådet om, at Kommunalbestyrelsen genbehandler sagerne nr. 147 og 148 fra mødet den På dette møde godkendtes, at Kurt Sorknæs og Jørn Hansen udtrådte af Folkeoplysningsudvalget. Tilsynsrådet finder ikke, at de pågældendes begrundelser for ønsket om udtræden var i overensstemmelse med de lovlige fritagelsesgrunde. Tilsynsrådets brev af er tidligere fremsendt til Kommunalbestyrelsen pr. mail.

10 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side 52 Kommunaldirektørens indstilling: Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen tager Tilsynsrådets brev af til efterretning og at Kurt Sorknæs og Jørn Hansen anmodes om at uddybe deres begrundelser for at udtræde af Folkeoplysningsudvalget. Når disse uddybninger fremkommer, indstilles det, at Kommunalbestyrelsen på ny behandler sagerne og efterfølgende underretter Tilsynsrådet om afgørelserne. Ændringsforslag fra Liste T: Kommunalbestyrelsen anmoder Jørn Hansen og Kurt Sorknæs om at genindtræde i Folkeoplysningsudvalget. For 16 Stemmer ikke 1 (Finn Olsen (B)) 43. Anlægsbevilling - Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling til renovering af eksisterende kloakledninger J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om tillæg til anlæsbevilling til renovering af eksisterende kloakledninger på kr Bevillingen finansieres af kr afsat i budget 2003 stednr Rådighedsbeløb til renovering af eksisterende kloakledninger med tillæg af kr stednr Rådighedsbeløb til byggestyring Kommunalbestyrelsen bevilgede i møde den 18. september 2002 til renovering af kloakledninger ( Grønnegade ) kr. Forbruget til renovering af kloakken i Grønnegade forventes at blive kr. Restbevillingen kr. Nu bevilling Samlet rådighedsbeløb kr kr. Rådighedsbeløbet foreslås anvendt på følgende projekter: Langemarken Udskiftning af 140 m hovedledning i Langemarken. Den ekst. ledning stopper jævnligt og skal spules for at fungerer.

11 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side 53 Pris kr. Gemalvej Kloakken i den ekst. del af Gemalvej fra Assensvej til Gemalvej 9 er i dårlig stand. Kloakken bliver en del af den fremtidige kloak der skal afvande Dongs Højrup. Dette sammenholdt med at vejen trænger til en ny belægning er begrundelsen for af få renoveret kloakken på nuværende tidspunkt. Pris kr. Stationsvej I forbindelse med at vandledningen på Stationsvej skal udskiftes har vi undersøgt kloakledningen med tilhørende stik og fundet at det er nødvendigt, at foretage reparationer en hel del steder. Ideen er at vi kun skal grave i Stationsvej en gang. Pris kr. Nørremarksvej Kloakering af Egebo og Nørremarksvej 23 og 24, jfr. sag nr. 33 på udvalgets møde den 26. februar Pris kr. Restbeløb anvendes til reparationer på det eksisterende kloakanlæg. Pris Samlet anlæg kr kr. Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling på kr til gennemførelse af ovennævnte projekter. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles../. Vedlagt: - Bevillingsskemaer dok. nr Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde.

12 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side 54 Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsen. Godkendt. 44. Ansøgning om anlægsbevilling til vandledning i Bøllemosen J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling på kr til anlæg af vandledning i Bøllemosen og Høje Dong. Ansøgningen finansieres af kr afsat under stednr Vandforsyning Bøllemosen med tillæg af kr Rådighedsbeløb til byggestyring Med denne bevilling er det muligt at vandforsyne den resterende del af området øst for rute 9. Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling på kr til anlæg af vandledning i Bøllemosen og Høje Dong. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles../. Vedlagt: - Bevillingsskema dok Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde. Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsen. Godkendt.

13 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til realisering af del af trafiksikkerhedsplanen J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag Teknik- og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling til realisering af en del af de trafikfremmende projekter der er prioriteret i planen for kr Bevillingen finansieres af beløb afsat i budget 2003, stednr Rådighedsbeløb trafikforbedring og stednr Trafiksanering Bevillingen foreslås anvendt på de projekter der i planen forventes udført i perioden og en ombygning af Langegyde i tilknytning til amtets trafiksanering af Fåborgvej. Den del af Langegyde der skal ombygges er strækningen fra Fåborgvej til V. Stationsvej Enkelte af projekterne er udført. Det drejer sig om projekt 38, 49, 34,69 og 71. Projekt nr. 20 og 19 ( Lukning af Grønnegade ved Vibevej ) skønnes at ville give beboerne i den del af Grønnegade så store gener, at projektet foreslås henlagt. Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller at der meddeles den ansøgte anlægsbevilling på kr til realisering af trafiksikkerhedsplanen../. Anlægsbevilling Trafikforbedringer (85544). Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Oversendes til anden behandling og sikkerhedsplanen uddeles til udvalgets medlemmer. Bilag: Anlægsbevillingsskema Trafiksanering (89086) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der frigives anlægsbevilling på kr. der finansieres af rådighedsbeløb sted nr og Prioriteringsrække følgen i Trafiksikkerhedsplanen til og med nr. 15, projektnr. 34 Filippavej følges. Projektnr. 29 og 13 udgår. Restbeløbet ca kr. anvendes til etablering af cykelsti langs Industrivej, primært krydset Skerningegårdsvej/Industrivej. Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde.

14 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side 56 Økonomiudvalgs beslutning den Indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget følges og indstilles til Kommunalbestyrelsen. Godkendt. 46. Anlægsregnskab Ombygning og nyt fyr på Lunde kursuscenter J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender regnskab for anlægsbevilling på ombygning og nyt fyr på Lunde Kursuscenter. Regnskabet udviser en overskridelse på hvilket skyldes, at der efter aftale med kriminalforsorgen er etablet gulvriste i køkkenet i stedet for almindelige gulvafløb for at lette rengøringsarbejdet. Hele anlægsprojektet er lånefinansiet, renter og afdrag på lånet betales af Kriminalforsorgen. Overskridelsen i forhold til det hjemtagene lån er afholdt af Kriminalforsorgen. Økonomiafdelingen indstiller regnskabet til godkendelse../. Vedlagt: - Skemaer regnskab for anlægsbevilling (dok 90981) - Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde. Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsen. Godkendt.

15 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side Anlægsregnskaber afsluttet i 2002 på Teknik- og Miljøudvalgets område. J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: joh Åben sag På Teknik- og Miljøudvalgets område foreligger der anlægsregnskab for: Kloakering af Egebjerg/Rødme, Midtervej, Brunsvej, Knarrebjergvej, Gemalvej samt udbygning af sparebassin i Ulbølle Regnskabet udviser en mindreudgift på kr og en merindtægt på kr Mindreforbruget fremkommer ved at der ikke er opført 4 stk. oliefang. Merindtægten skyldes kloakering af Gemalvej. Anlæg af spildevandstrykledning fra Scan-Hide til Fåborg Kommunes kloaksystem i Vester Aaby. Regnskabet udviser en mindreudgift på kr ,00. Indstilling: Teknik- og Miljøafdelingen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes. Bilag: Regnskab for anlægsbevilling, Kloakering Egebjerg/Rødme m.m. (89134) Regnskab for anlægsbevilling, Afløb Scan-Hide (89135) Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilles. Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde. Økonomiudvalgs beslutning den Indstilles til kommunalbestyrelsen. Godkendt.

16 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side Fremtidig pleje af kommunens grønne områder i forhold til "Pestesidaftalen" J.nr.: P00 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Den 3. november 1998 indgik Kommunernes Landsforening og den daværende regering en aftale om afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer. Aftalen er i daglig tale benævnt Pesticidaftalen. I aftalen er fastsat nogle terminer for iværksættelse af forskellige initiativer og det var målet at aftalen skulle være gennemført ved udgangen af I Egebjerg Kommune har Teknik & Miljøudvalget arbejdet med opgaven og har forsøgt at bringe opgaven op som et tema til drøftelse i budgetlægningen. Det er ikke lykkedes og det nye Teknik & Miljøudvalg har den 4. september besluttet at lægge op til et temamøde i Kommunalbestyrelsen. Baggrunden for at drøftelsen skal ske i Kommunalbestyrelsen er, at alle 4 fagudvalg har opgaver, der skal afklares, hvis Egebjerg Kommune skal leve op til aftalen På opfordring af Teknik & Miljøudvalget blev der den 20. november holdt en temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen med følgende dagsorden: 1. Gennemgang af aftalen. 2. Gennemgang af de tiltag Teknik & Miljøudvalget indtil har gjort og erfaringer hermed. 3. Debat 4. Evt. Under gennemgangen kom det frem at det er vanskeligt at passe de grønne områder uden kemiske bekæmpelsesmidler hvis den hidtidige standart skal opretholdes. De alternative bekæmpelsesmidler er ikke altid effektive nok, og der er mangel på ressourcer idet de fleste alternative bekæmpelsesmidler er meget mandskabskrævende. Under debatten fremkom bl.a.: - ved nyanlæg tænkes således, at kemiske bekæmpelsesmidler ikke anvendes - de kemiske bekæmpelsesmidler bør anvendes særdeles skånsomt og udfases gennem erstatningsstoffer eller anden form for bekæmpelse. - om prioriteringer i arbejdsopgaverne f.eks. sjældnere græsslåning - paradoks ved på den ene side at betale passiv hjælp til nogle borgere og på den anden side mandskabsmangel - naturpleje ved hjælp af f.eks. får - sprøjter man på kommunale arealer følger borgerne med - kommunen bør være et forbillede - kommunens værdi efterlade en verden til efterkommerne - sti + bræmme rund om søer tilså med f.eks. hør. Besparelse. Herefter var der enighed om, at sagen tages op i de enkelte fagudvalg med henblik på, at hvert fagudvalg træffer beslutning om, hvad der skal gøres på de områder udvalget har ansvar for. Herefter samles sagerne til en behandling i den samlede kommunalbestyrelse

17 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side 59 Indstilling: Sammen med drøftelse af sparemuligheder på de grønne områder på en anden sag bør udvalget fastsætte nogle retningslinier for plejeniveau og metoder. Sagen oversendes til anden behandling idet de øvrige fagudvalg høres inden Teknik & Miljøudvalget indstiller et samlet pleje niveau med retningslinier for metoder. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Oversendes til 2. behandling. Socialudvalgs beslutning den Fraværende: Karen Strandhave Socialudvalget ønsker ikke, at der skal bruges kemiske bekæmpelsesmidler med mindre anden anvendelse er uforsvarlig. (f.eks brandfare). Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Børne- og Kulturudvalget ønsker i lighed med Socialudvalget ikke, at der skal bruges kemiske bekæmpelsesmidler med mindre anden anvendelse er uforsvarlig. (f.eks. brandfare). Økonomiudvalgs beslutning den Godkendt. Forbehold: Chr. Ulrich og Birger Jensen ønsker, at bortforpagtede arealer fortsat kan dyrkes på traditionel vis, hvorfor de sidste 2 sætninger i indstillingen bør undgås. Sagen har nu været behandlet i de 3 fagudvalg som har ansvar for arealer. Socialudvalget og Børne- og Kulturudvalget ønsker ikke at der anvendes kemi på arealer i deres institutioner, men kan begge acceptere brug af kemi hvor der er brandfare. Økonomiudvalget kan tilslutte sig driften som den har foregået de seneste år med begrænset brug, og udvalget ønsker at der indføjes begrænsninger på forpagtede arealer ved nye kontrakter. Efter beslutning på mødet den 22. januar skal udvalget fremlægge en samlet plan for pasning af grønne områder i Egebjerg Kommune. Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at der tillades brug af begrænsede mængder som i de senere år af Round Up og MCPA på områder som passes af driftsafdelingen. På skoler børnehaver og plejehjem bruges ikke kemi, men gas eller håndarbejde. Ved fremtidige forpagtninger forbydes brugen af kemiske bekæmpelsesmidler. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt.

18 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side 60 Birger Jensen ønsker ikke begrænsninger på de arealer der forpagtes ud og fastholder sin indstilling fra økonomiudvalget. Torben Nielsen ønsker også begrænsninger i brug af Roundup og MCPA på driftsafdelingens områder. - Ændringforslag fra Liste T: Kemiske bekæmpelsesmidler udfases i henhold til aftalen mellem KL og Regeringen. Ved fremtidige forpagtninger forbydes brugen af kemiske bekæmpelsesmidler. For 3 (Liste T) Imod 9 Stemmer ikke 5 (Niels Bo Lauridsen, Finn Olsen (B), Torben Frost (A), Orla Hansen (A), Karen Strandhave (A). - For indstillingen 14 Stemmer ikke 3 (liste T) Christian Ulrich (C) ønsker følgende tilføjelse til protokollen: Ønsker bortforpagtede arealer fortsat kan dyrkes på traditionel vis. 49. Udlejning af Rødmevej 1 A -B J.nr.: Ø54 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Teknik & Miljøudvalget har på mødet den 23. april behandlet en ansøgning om etablering af en friskole i ejendommen, Gemalvej 17 i Kirkeby. Ejendommen er en landbrugsejendom, og det var planen at stuehuset og en del af udhusbygningerne skulle indrettes til skole. Resten af driftsbygningerne skulle fortsat anvendes til landbrugsdrift. Ejendommen ejes af Kim Jørgensen, Nørregårdsvej 25 og drives sammen med hans ejendom her. Teknik & Miljøudvalget afslog en zonetilladelse med henvisning til at en del af ejendommen måske skulle indgå i et erhvervsområde. Der er tale om det område vi har foreslået til udvidelse af erhvervsområdet ved Smedegårdsvej ved den kommende revision af Kommuneplanen. Det er kun en mindre del af ejendommen der skal indgå og bygningerne er ikke omfattet, men udvalget har ment at det er uhensigtsmæssigt at etablere en skole ved et kommende erhvervsområde. Med i overvejelserne har også spillet ind at Nørregårdsvej og Gemalvej ikke er egnet til skolevej med placering af en stor virksomhed som Teglværksgården A/S. Det er her LMglasfiber har til huse, og selv om de flytter skulle der gerne komme en anden virksomhed.

19 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side 61 Efter samtale med ansøger har Teknik- og Miljøafdelingen foreslået at de kan overtage Reginahaven når den bliver overflødig, og det er de interesseret i. De har dog travlt da de planlægger at starte efter sommerferien Som alternativ har Teknik- og Miljøafdelingen foreslået Rødmevej 1 A B, IAU-huset. Også dette er de interesseret i, men på lidt længere sigt er det ikke stort nok. Derfor vil de gerne leje med forkøbsret eller se på Reginahaven senere hvis det går godt med skolen. Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet en årlig leje til kr., og det kan næsten dække de årlige renter og afdrag på det lån der blev optaget i forbindelse med oprettelse af IAUhuset. Lånet løber i endnu 3 år. Med en leje som anslået vil der være nogle driftsudgifter der hviler på udlejer så der vil være et underskud på ca kr. pr. år. Yderligere skal det tages i betragtning at der vil mangle en forventet salgsindtægt på kr. Der er regnet med indfrielse af lånet på kr. så netto vil der være et likviditetsunderskud på knap kr. Det skal oplyses at Børne- og Kulturudvalget i forbindelse med behandlingen i Teknik & Miljøudvalget om tilladelse til indretning af en skole på Gemalvej blev hørt. Børne- og Kulturudvalget har ikke kompetence til at afgøre om der kan oprettes en friskole, men et udsagn herfra kunne uden at bruges som et argument indgå i overvejelserne. Børne- og Kulturudvalget mener ikke Egebjerg Kommune skal arbejde for flere friskoler på grund af de økonomiske konsekvenser. Indstilling: Friskolen Skolen i det Sydfynske tilbydes en leje på 3 år for Rødmevej 1 A B for et årligt lejebeløb på kr. Det skal være en betingelse at vi som udlejer kun vil foretage de mest nødvendige udgifter til udvendig vedligeholdelse, forsikringer mm., og skolen selv skal afholde udgifter til forbrug. Nettolejen vil udgøre ca kr. Som begrundelse for at Teknik- og Miljøafdelingen ikke følger Børne- og Kulturudvalgets anbefaling skal lægges til grund at Egebjerg Kommune vil få svært ved at sælge de bygninger der er planlagt afhændet uden det på en eller anden måde vil give kommunale udgifter. Her tænkes på boligtilskud mm. hvis der oprettes lejligheder. Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde. Økonomiudvalgs beslutning den Angivelsen i sagsfremstillingen af, at Børne- og Kulturudvalget ikke mener, at Kommunen skal arbejde for flere friskoler, beror på en misforståelse. Udvalget skal ikke tage stilling til oprettelse af friskoler, der modtager tilskud fra Undervisningsministeriet, såfremt de i øvrigt opfylder lovens betingelser. Indstilles, at Rødmevej 1 A B udlejes pr under forudsætning af, at der kan opnås en tilfredsstillende lejeindtægt../. Vedlagt: - Økonomiafdelingens bemærkninger af dok. nr

20 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side 62 Indstillingen godkendt med 16 stemmer mod 1 (Niels Bo Lauridsen) 50. Driftskontrakter - principper for udarbejdelse af 2. generations kontrakter J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Økonomiudvalget godkendte den en skabelon for de administrative driftskontrakter, der skal indgås i kommunen. Under drøftelserne var man opmærksom på, at driftskontrakterne skulle udvikles løbende i takt med indhøstede erfaringer. Der er nu gået så tilpas lang tid, at nye kontrakter får karakter af 2. generationskontrakter. Hovedsigtet med kontraktstyringen er imidlertid uforandret: Kontrakterne skal afspejle de forventninger og krav, som kontraktsparterne har til hinanden. Kontraktsparterne er: Den ansvarlige leder, det pågældende fagudvalg, borgmester og direktion. Disse parter er forpligtet af kontraktsindholdet gennem deres underskrift. Underliggende disse kontrakter eksisterer virksomhedsplanerne, som ser tilbage og frem: Tilbage, idet virksomhedsplanerne evaluerer det forgangne års drift hvad levede man op til, hvad blev ikke realiseret, hvad gør man så? Frem, idet planerne beskriver den måde, virksomheden i hverdagen skal drives det kommende år. Hvor kontrakter er forpligtende for de underskrivende parter, er virksomhedsplanerne den pågældende virksomheds egen ejendom. Derfor sendes virksomhedsplaner kun frem til orientering for fagudvalg og direktion. Kontrakterne angiver de ledelsesvilkår, som er gældende på det pågældende område fx kommunens ledelsespolitik samt i skemaform ansvar og kompetence på visse væsentlige områder. Samtidig skal kontrakterne gerne afspejle en balance mellem på den ene side service- og kvalitetskrav og på den anden side den pågældende leders budget. Det er derfor naturligt, at der politisk forholdes til det kvalitetsniveau, som det bevilgede budget levner mulighed for.

21 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side 63 De hidtil indgåede kontrakter er meget upræcise med hensyn til servicemålene men præcise med hensyn til budgettet, der jo følger de årlige budgetvedtagelser. Dette skaber dels en risiko for ubalance mellem servicemål og midler (budget) dels en politisk uklarhed over den service, der rent faktisk leveres over for borgerne. Det er dette (mis)forhold, der søges rettet op på gennem de såkaldte 2. generationskontrakter. Vi står her i et dilemma, hvor flere hensyn skal vejes op mod hinanden: Vi ønsker ikke, at driftskontrakterne skal genforhandles i tide og utide heller ikke pr. automatik hver år, når det ny budget indgås. Vi ønsker heller ikke, at kontrakterne indeholder en detajlstyring, der modvirker hele idéen med lønsumsstyring, som er følgende: Du skal levere den og den service og du får dette budget. Hvordan du løser denne opgave, blander vi (politikere og direktion) os principielt ikke i. Vi ønsker, at det bliver klart ikke mindst for fagudvalg og kommunalbestyrelse hvilken service, der kan fås for det bevilgede budget. Vi ønsker et sikkert styringsværktøj for de implicerede i et driftsområde fx i forbindelse med løbende budgetopfølgning. Den enkelte leder skal ikke stilles til ansvar for ikke at kunne levere den ønskede service til halv pris (dvs., med et for skrabet budget). Spørgsmålet er herefter, hvor eventuelt specifikke krav til service og budgetstyring skal indskrives: Skrives de ind i selve kontrakten, får kommunens driftskontrakter et tilfældighedernes præg: Det vil nemlig bero på tilfældigheder, om der på et eller andet område er udmeldt specifikke krav nogle kontrakter ville indeholde sådanne, andre ikke. Skrives de ind i kontrakten, skulle denne genforhandles så snart, de pågældende specifikke krav ikke mere er gældende. Skrives de ind i virksomhedsplanen, skal den for at være forpligtende for alle parter godkendes. Planen ville således miste den værdi, den har i dag, hvor den enkelte virksomhed (fx en skole) reelt føler ejerskab til virksomhedsplanen. Planen ville ændre karakter og blive til en udvidet kontrakt. Skrives de derimod ind i et tillæg/bilag til kontrakten, opnår man den ønskede flexibilitet: Tillægget/bilaget kan ændres når som helst, uden at selve kontrakten skal tages op til revision. Det bemærkes, at kommunens driftskontrakter efter direktionens opfattelse over tid nødvendigvis vil udvikle sig forskelligt, simpelt hen fordi de afspejler forskellige driftsvilkår for de enkelte virksomheder. Endvidere vil behovet for og ønsket om at stille specifikke krav til den enkelte virksomhed også være forskellige. Disse forskelligheder gør mindst skade for hele kontraktsprincippet ved, at eventuelle specifikke krav indskrives i et tillæg/bilag til driftskontrakten.

22 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side 64 På baggrund af ovenstående indstiller direktionen, at eventuelle specifikke krav indskrives i et tillæg/bilag til driftskontrakten../. Tidligere udleveret: - Skabelon for de administrative driftskontrakter godkendt i Øk.udv dok.nr Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til ekstraordinært møde den kl Økonomiudvalgs beslutning den Det er et krav, at der udarbejdes en præcis handleplan, som godkendes af kontraktparterne: Afdelingslederen, fagudvalget, direktionen, borgmesteren. I forbindelse med fremtidige kontraktforhandlinger indskrives som standardvilkår, at der udarbejdes handleplaner til opfølgning af budgetbeslutninger og at disse handleplaner godkendes som oven for angivet. Administrativ håndtering af Økonomiudvalgets beslutning den : Den senere tids drøftelser vedr. udarbejdelse og godkendelse af handleplan på social- og arbejdsmarkedsområdet synes at vise, at der kan være nogen usikkerhed med hensyn til, hvem der godkender hvad i en handleplan. Endvidere og i fortsættelse af drøftelserne i udvalget den bør der udarbejdes nogle praktiske retningslinier på området. På baggrund heraf har direktionen udarbejdet notat af (dok 86029) vedr. handleplaner. Afsnit 1 omhandler bla. nytten ved at udarbejde handleplaner. Afsnit 2 indeholder en praktisk fortolkning af udvalgets beslutning den Afsnit 3 beskriver, hvem der politisk og administrativt godkender hvad i en handleplan Afsnit 4 omtaler kort lederens forpligtelser. Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender notat af som administrativt værktøj. (Notat vedr. Handleplaner dok. nr ) Økonomiudvalgets beslutning den Godkendt med enkelte redaktionelle rettelser.

23 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side 65 Tidligere udleveret: - Notat vedr Handleplaner - tilrettet i h.t. Økonomiudvalgets beslutning dok. nr Notat: Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Bo Lauridsen har ønsket sagen sendt til Kommunalbestyrelsen - møde Stl. 11. Kommunalbestyrelsens beslutning den Sagen tilbagesendes Økonomiudvalget. Notat: Kommunaldirektøren eftersender notat. Tidligere udleveret: Kommunaldirektørens notat af vedr. godkendelse af handleplaner dok Økonomiudvalgs beslutning den Kommunaldirektørens notat tages til efterretning. Notatet vedlægges sagen i forbindelse med oversendelse til Kommunalbestyrelsen../. Vedlagt: Notat vedr. Handleplaner - dok.nr Handleplaner/hvem godkender - dok.nr Godkendelse af handleplaner forespørgsel til Tilsynsråd- dok.nr Oversendes til 2. behandling. 51. Egebjerg Kommunes ledelsespolitik. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Bo Lauridsen har ønsket flg. punkt optaget på den åbne dagsorden ved kommunalbestyrelsens maj møde Egebjerg kommunes ledelsespolitik.

24 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side 66./. Vedlagt: - Ledelsespolitik status dok. nr Oversendes til næste møde. 52. SPØRGETID. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: bip Åben sag (Ingen skriftlige spørgsmål indgået.) Ingen spørgsmål. 53. Lukket sag: Alkoholbevilling Til behandling - for lukkede døre

25 Kommunalbestyrelsen, onsdag den 21-maj-2003 Side i

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 05-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.20 Mødested: Udsendelsesdato: Den 17-september-2003 Afbud fra: Ove Engstrøm Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Christian Ulrich, Karen Strandhave, Orla Hansen

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Christian Ulrich, Karen Strandhave, Orla Hansen Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 21-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.10 Mødested: Udsendelsesdato: 14.06.02 Afbud fra: Onsdag den 19-juni-2002 E.Stoumann's

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-december-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 05-september-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 08.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Tirsdag den 18-juni-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 28. september 2004 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 20.00 Mødested: Udvalgsværelse 2. Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Onsdag den 28-maj-2003 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 21.05.03

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 14. februar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Jane Kierans,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 28-02-2006. Mødetidspunkt: 13:00-17:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 28-02-2006. Mødetidspunkt: 13:00-17:00. Mødested: Mødelokale 2 Teknik- og Miljøudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 13:00-17:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 02-03-2006 Deltagere: Birger Jensen, Ove Engstrøm, Torben Nielsen, Niels Rasmussen, Niels

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 30-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 15:00-21:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 09-06-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Jane Kierans, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. og 25. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. ca. 14.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.50 Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 21. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 22.09.04 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 12-04-2005. Mødetidspunkt: 15:30-20:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 12-04-2005. Mødetidspunkt: 15:30-20:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 15:30-20:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Deltagere: Sten Gundertofte, Jane Kierans, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.03.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:45 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Følgende sager behandles:

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere