Planklagenævnet ændrer afgørelsen til et afslag. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planklagenævnet ændrer afgørelsen til et afslag. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder."

Transkript

1 8. december 2017 Sagsnr. NMK KlageID: BIRST-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes lovliggørende landzonetilladelse til at bibeholde bygning og anvende den til bolig på Stavnsholt Gydevej, Birkerød PLANKLAGENÆVNET Toldboden Viborg Furesø Kommune har den 16. juni 2015 givet lovliggørende landzonetilladelse til at bibeholde en bygning (bygning 3) og anvende den til bolig på ejendommen Stavnsholt Gydevej 70, 3460 Birkerød. Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen. Tlf CVR nr EAN nr Planklagenævnet ændrer afgørelsen til et afslag. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder. Planklagenævnet bemærker, at den del af kommunens afgørelse af den 16. juni 2015, der handler om at anvende bygning 4 på samme ejendom til udhus/garage, ikke er påklaget og derfor ikke omfattet af nævnets afgørelse. Det betyder, at denne del af kommunens afgørelse stadig gælder.

2 1. Klagen til Planklagenævnet Danmarks Naturfredningsforening, DN Furesø, klagede den 29. juni 2015 til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunens afgørelse om tilladelse. Sagen er pr. 1. februar 2017 overført til Planklagenævnet, jf. 14, stk. 2, i lov om Planklagenævnet. I klagen er der navnlig klaget over, at kommunen har givet tilladelse til at bibeholde bygningen og anvende den til bolig, samt over at den tinglyste deklaration om nedrivning af bygningen aflyses. 2. Sagens oplysninger 2.1. Området og ejendommen Klagesagen vedrører ejendommen Bigården, på Stavnsholt Gydevej 70, 3460 Birkerød. Den aktuelle bygning ligger på matr.nr. 5c Stavnsholt By, Farum. Ejendommen er en landbrugsejendom på i alt 17,7 ha, jf. LIFA OIS. Ejendommen ligger i landzone og bynært, cirka 600 m fra nærmeste byzone. Området er landområde med dyrkede arealer, mindre søer og spredt bebyggelse. Ejendommen ligger i en ydre kile, jf. Fingerplan 2017, og i et område, der er udpeget som naturområde i kommuneplan 2013 for Furesø Kommune. Den aktuelle bygning er delvist i et område med landskabelige værdier, jf. kommuneplanen. Ejendommen er omfattet af kommuneplanens ramme nr. 20L3, Furesø-Stavnsholtkilens forlængelse, Stavnsholtkilen nord, der udlægger området til landområde. Ejendommen ligger inden for fredningen af Stavnsholtkilen. På ejendommen er følgende bygninger, jf. Furesø Kommunes afgørelse: Bygning 1: Stuehus, opført i 1997 Bygning 2: Stuehus, opført i 1877 Bygning 3: Bygning, opført i 1971 (bygning behandlet i nærværende sag) Bygning 4: Driftsbygning, opført i 1827 Bygning 5: Udhus, opført i 1827 Bygning 6: Carport/udhus, lovliggjort i 2012 Bygning 7: Havepavillon, lovliggjort i Forløbet før ansøgningen I 1996 gav Frederiksborg Amt landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus (bygning 1) på vilkår om blandt andet, at bygningerne 2 og 3 skulle nedrives. Vilkårene blev tinglyst. 2

3 Efterfølgende er der truffet flere afgørelser om byggeri på ejendommen af landzonemyndighederne, henholdsvis Frederiksborg Amt og Furesø Kommune. Furesø Kommune gav den 12. juli 2012 lovliggørende landzonetilladelse til at anvende bygning 2 til bolig, afslag til at bibeholde og anvende bygning 3 til bolig, og afslag til at anvende bygning 4 til bolig eller kontorvirksomhed. Kommunens afgørelse om afslag blev påklaget for så vidt angik bygning 3 og bygning 4; den del af kommunens afgørelse, der vedrørte bygning 2, blev ikke påklaget. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede Furesø Kommunes afgørelse fra 2012 om afslag på lovliggørende landzonetilladelse til bygning 3 (samme bygning, som nærværende sag handler om), jf. nævnets afgørelse af den 12. juli 2013 (NMK ). Natur- og Miljøklagenævnet gav Furesø Kommune medhold i, at bygning 3 var ulovligt beliggende og skulle fjernes fra ejendommen. Nævnet fandt, at der hverken var tale om en sådan myndighedspassivitet eller et beskyttet indrettelseshensyn for klageren, der kunne medføre, at bygning 3 måtte anses for lovligt bestående. Nævnet lagde vægt på, at der gennem hele forløbet havde været en deklaration tinglyst på ejendommen om, at boligen i bygning 3 skulle være fjernet inden ibrugtagningen af det nye stuehus, der stod færdigt i Da stuehuset var i brug, var bygning 3 ulovligt beliggende. Samtidig hjemviste nævnet spørgsmålet om lovliggørende landzonetilladelse til etablering af kontor i en driftsbygning (bygning 4) til fornyet behandling i kommunen. Nævnet fandt, at bygning 4 formelt set stadig var en landbrugsbygning, og hjemviste spørgsmålet, idet kommunen måtte vurdere, om det ansøgte kontor kunne indrettes uden landzonetilladelse, jf. planlovens 37 og Kommunens afgørelse Furesø Kommune har den 16. juni 2015 givet landzonetilladelse til følgende, efter planlovens 35, stk. 1: - at bibeholde bygning 3 og anvende den til bolig - at anvende bygning 4 til udhus/garage. Klageren har alene påklaget den del af kommunens tilladelse, der handler om bygning 3. Der er således ikke klaget over tilladelsen til at anvende bygning 4 til udhus/garage. Kommunen har redegjort for forhistorien og anført, at: 3

4 Furesø Kommune blev i 2010 i forbindelse med salg af Bigården opmærksom på en række ulovlige forhold på ejendommen. Disse omhandlede blandt andet, at bygning 4 var indrettet til bolig, og at bygning 3 ikke var nedrevet men i stedet ombygget indvendigt og udvendigt, så bygningen sammen med de øvrige tre længer i dag fremstår som et ensartet hele. Som led i lovliggørelsen af forholdene meddelte Furesø Kommune den 12. juli 2012 landzonetilladelse til at anvende bygning 2 til bolig eller kontorerhverv, men afslag til at bibeholde og anvende bygning 3 til bolig og til at anvende bygning 4 til bolig eller kontorvirksomhed. Denne del af afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som den 12. juli 2013 stadfæstede kommunens afslag til at bibeholde bygning 3. Samtidig hjemviste Nævnet spørgsmålet om anvendelsen af bygning 4 til kontorvirksomhed til fornyet behandling i kommunen. [ ] Etagearealet for bygning 3 udgør ifølge ansøgningen af 25. marts 2014 ca. 128 m 2 i stueplan og 59 m 2 i tagetage, i alt 187 m 2. Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke vurderes at stride mod de bestemmelser og hensyn, der skal varetages gennem administrationen af planlovens landzonebestemmelser, eller mod retningslinjerne i kommuneplanen. Kommunen har anført, at der ikke er tale om nybyggeri, men om at bibeholde og anvende en eksisterende bygning til bolig. Tilladelsen til at bibeholde bygning 3 er givet for at bevare indtrykket og den kulturhistoriske værdi af Bigården som en firelænget landbrugsejendom fra begyndelsen af 1800-tallet. Kommunen har anført, at de vilkår om nedrivning af bygningerne 2 og 3, som Frederiksborg Amt lod tinglyse i forbindelse med landzonetilladelsen til det nye stuehus, vil blive aflyst Klagen og bemærkninger til klagen Korrespondance under klagesagen I sagen indgår klagerens klage af 29. juni Kommunen er kommet med bemærkninger til klagen i brev af 29. februar Klagen og bemærkningerne er i hovedtræk gengivet nedenfor Klagen Klageren har præciseret, at der er klaget over tilladelsen til at bibeholde bygning 3 og at anvende den til bolig. Klagen omfatter ikke tilladelsen til, 4

5 at driftsbygningen, bygning 4, der ifølge klageren har været anvendt til bolig uden tilladelse i flere år, tillades anvendt til garage/udhus. I klagen er henvist til forhistorien og til, at det var et vilkår for amtets tilladelse i 1996, som er udnyttet, at bygning 3 skulle nedrives. Klageren har anført, at kommunens begrundelse for den nye tilladelse til bygning 3 ikke indeholder nye oplysninger i forhold til de oplysninger, der forelå i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 12. juni 2013 bør derfor stå ved magt. At bygningen er bygget om i perioden i modstrid med det tinglyste vilkår, berettiger efter klagerens opfattelse ikke kommunen til at give tilladelse. Det forhold, at vilkåret fra 1996 ikke er håndhævet, kan ifølge klageren ikke føre til argumentet om, at der ikke er tale om nybyggeri. Ifølge klageren kunne det være hensigtsmæssigt, at Planklagenævnet sætter en frist for, hvornår nedrivningen af bygning 3 skal være sket, og hvornår bygning 4 skal være ændret fra bolig til udhus/garage. Klageren klager desuden over, at den tinglyste deklaration om nedrivning af bygningen aflyses Kommunens bemærkninger til klagen Kommunen har på baggrund af klagen bl.a. oplyst, at Natur- og Miljøklagenævnet i afgørelse af 12. juli 2013 vurderede, at bygning 4 var en overflødiggjort driftsbygning, og hjemviste kommunens afgørelse om indretning af bygning 4 til kontor til fornyet behandling efter planlovens 37. Kommunen har også oplyst, at ansøger den 25. marts 2014 har tilkendegivet, at han ønsker at anvende - bygning 2 til kontor - bygning 3 til bolig. Ifølge kommunen er ansøgningen om at placere boligen i bygning 3 i stedet for at udnytte muligheden efter 37 til at anvende bygning 4 til bolig, begrundet i et ønske om at undgå værdispild ved nedrivning af bygning 3. Samtidig er der søgt om at anvende bygning 4 til udhus/garage, og hermed skulle der ikke være behov for en ny bygning til garage/udhus, og bygning 4 vil efterfølgende ikke kunne tages i brug til bolig eller kontorformål efter 37. Kommunen har bemærket, at kommunens landzonetilladelse er givet, da der ikke er tale om nybyggeri og/eller udvidelse af de bymæssige funktioner på ejendommen udover det, som planlovens 37 giver mulighed for i bygning 4. 5

6 Dertil kommer, at bevaring af bygning 3 er med til at fastholde indtrykket af den firlængede landbrugsejendoms kulturhistoriske værdi. Det er ifølge kommunen på linje med Naturklagenævnet, som den 23. juni 1999 stadfæstede Frederiksborg Amts landzonetilladelse til at bibeholde det oprindelige stuehus, bygning 2, med henvisning til, at stuehuset udgør en bevaringsværdig enhed sammen med de to øvrige driftsbygninger. 3. Planklagenævnets bemærkninger og afgørelse 3.1. Planklagenævnets kompetence og prøvelse Planklagenævnet kan tage stilling til en kommunes afgørelse efter planloven 35, stk. 1 (landzone), jf. lovens 58, stk. 1, nr Der er alene klaget over den del af kommunens afgørelse af den 16. juni 2015, der handler om bygning 3. Kommunens tilladelse til at anvende bygning 4 til udhus/garage, er ikke påklaget og derfor ikke omfattet af nævnets prøvelse. Frist for fjernelse af bygning/ændring af anvendelse Efter planlovens 51, stk. 1, er det kommunalbestyrelsen, der påser overholdelsen af planloven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven. Kommunen påser, at påbud og forbud efter planloven efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser, dispensationer m.v. overholdes, jf. 51, stk. 2. Det betyder bl.a., at kommunen skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning, jf. lovens 51, stk. 3. Det er således Furesø Kommune, der som tilsynsmyndighed må fastsætte en frist for fjernelse af bygningen. Planklagenævnet har ikke kompetence til at fastsætte en sådan frist. Klageren har anført, at nævnet bør fastsætte en frist for ændring af bolig 4 fra boligformål til udhus/garage. Hertil bemærker nævnet, at ansøger ikke har pligt til at udnytte en landzonetilladelse. Nævnet henviser til kommunen som tilsynsmyndighed. Aflysning af deklaration Beslutning om aflysning af en deklaration er ikke en afgørelse efter planloven, og Planklagenævnet kan således ikke behandle dette spørgsmål Generelt om landzonebestemmelserne I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens 35, stk. 1. Der gælder efter loven en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, jf. planlovens 5u og Lovbekendtgørelse nr af 23. november 2015 om planlægning med senere ændringer. 6

7 Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonereglerne er at forhindre byspredning i det åbne land og at sikre, at egentlig bymæssig udvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Det følger af formålsbestemmelsen, at landzonereglerne skal administreres på baggrund af landskabelige, rekreative og arealressourcemæssige hensyn og andre samfundsmæssige interesser, f.eks. trafikale hensyn samt hensynet til erhvervslivets muligheder for vækst og udvikling 2. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden spredt og uplanlagt bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Udover at værne om natur og landskab er varetagelsen af de primære erhvervsinteresser blandt de hensyn, der ligger bag landzonereglerne. Efter hidtidig praksis lægges der stor vægt på lovens almene formål, uanset at den enkelte sags betydning er begrænset. I vurderingen indgår derfor overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager. Spørgsmålet om, hvorvidt der bør meddeles lovliggørende tilladelse til forhold, der allerede er etableret, skal som udgangspunkt behandles, som hvis der på forhånd var søgt tilladelse. Særligt om nye boliger i landzone Efter hidtidig praksis meddeles som altovervejende hovedregel afslag på ansøgninger om at opføre fritliggende boliger i det åbne land og ansøgninger om at opføre boliger i landområder med spredt bebyggelse. Nævnet foretager en konkret vurdering af den enkelte sag i forhold til planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, bl.a. med afsæt i kommunens planlægning. Tæt på byzone og lige uden for landsbyer er hidtidig praksis særligt restriktiv for at sikre en klar grænse mellem by og land. Den hidtidige praksis hviler på det synspunkt, at nye boliger i landzone bør baseres på planlægning typisk lokalplanlægning hvor offentligheden inddrages i forhold til kommunens overvejelser om bl.a. landsbyens kvaliteter og muligheder for placering af ny bebyggelse Vurdering af den konkrete sag Natur- og Miljøklagenævnet traf den 12. juli 2013 afgørelse om, at den aktuelle bygning, bygning 3, er ulovligt bestående og skal fjernes fra ejendommen. Planklagenævnet finder, at bygning 3 fortsat er ulovligt bestående. 2 Bemærkninger til lovforslaget, kapitel 7 (LFF nr. 76 af 23. januar 1991) og (LFF nr. 121 af 25. januar 2017). 7

8 Da der er tale om retlig lovliggørelse af en ulovligt bestående bygning, skal det ansøgte vurderes på samme måde, som hvis der var tale om en ansøgning om nyopførelse af en bolig. Der er i forvejen et stuehus på ejendommen (bygning 1). Planklagenævnet finder efter en samlet vurdering, at det ansøgte er i strid med de hensyn, der skal varetages med planlovens landzonebestemmelser, herunder at forhindre byspredning og sikre en klar grænse mellem by og land. I nævnets vurdering er indgået, at ejendommen er nær byzone, og at en tilladelse i den konkrete sag kan få betydning for fremtidige lignende sager om opførelse af nye boliger i området. Det af ansøger og Furesø Kommune anførte, herunder at ansøger efter planlovens undtagelsesbestemmelser kan indrette en bolig i en anden eksisterende bygning, har ikke betydning i den sammenhæng Planklagenævnets afgørelse Planklagenævnet ændrer Furesø Kommunes afgørelse af 16. juni 2015 om landzonetilladelse til at bibeholde en bygning (bygning 3) og anvende den til bolig på ejendommen Stavnsholt Gydevej 70, 3460 Birkerød, matr.nr. 5c Stavnsholt By, Farum, til et afslag. Den øvrige del af afgørelsen, som vedrører anvendelse af bygning 4 til udhus/garage, gælder uændret. Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 3, stk. 3, i lov om Planklagenævnet. 3 Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. 3, stk. 4, i lov om Planklagenævnet. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 4, stk. 1, i lov om Planklagenævnet. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til, om ansøger kan indrette en bolig i en anden bygning, jf. planlovens 37 eller 38. Planklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. Afgørelsen vil blive offentliggjort på Personoplysninger vil blive anonymiseret. Anja Bergman Thuesen Stedfortrædende formand 3 Lov nr af 20. december 2016 om Planklagenævnet. 8

9 Afgørelsen er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening, AH Holding af 15. maj 2002 Aps, Att.: Arne Hansen, Furesø Kommune, Center for By og Miljø, Att.: Kirsten Meldgaard, j.nr , 9

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød 10. november 2017 Sagsnr. NMK-31-01963 KlageID:100430 MAS-NH AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød Allerød Kommune

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge. 6. oktober 2017 Sagsnr. NMK-31-02110 KlageID: 120790 CATCA AFGØRELSE i klagesag om landzonetilladelse til udstykning af ejendom i Køge Kommune Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup

AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup 7. juni 2018 Sagsnr. NMK-31-02245 KlageID: 183863 MAS-NH AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup Hillerød Kommune har den 18.

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om opførelse af ny boligbebyggelse og opførelse af nyt udhus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i klagesag om opførelse af ny boligbebyggelse og opførelse af nyt udhus i Hedensted Kommune 29. august 2017 Sagsnr. NMK-31-01905 KlageID: 93336 MARAN-NMKN AFGØRELSE i klagesag om opførelse af ny boligbebyggelse og opførelse af nyt udhus i Hedensted Kommune Hedensted Kommune har den 25. januar

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Hedensted Kommunes landzonetilladelse til opførelse af bolig og udhus på Søndre Fælledvej, Tørring

AFGØRELSE i klagesag om Hedensted Kommunes landzonetilladelse til opførelse af bolig og udhus på Søndre Fælledvej, Tørring 7. september 2018 Sagsnr. NMK-31-02396 (nyt sagsnr. pr. 27. august 2018: 18/05928) og NMK-31-02397 (nyt sagsnr. pr. 27. august 2018: 18/05929) KlageID: 242775 og 242689 MVT-NH AFGØRELSE i klagesag om Hedensted

Læs mere

Landzonetilladelse til anvendelse af to byninger på Bigården til helholdsvis bolig og garage/udhus, Stavnsholt Gydevej 70, 3460 Birkerød

Landzonetilladelse til anvendelse af to byninger på Bigården til helholdsvis bolig og garage/udhus, Stavnsholt Gydevej 70, 3460 Birkerød Landzonetilladelse Landzonetilladelse til anvendelse af to byninger på Bigården til helholdsvis bolig og garage/udhus, Stavnsholt Gydevej 70, 3460 Birkerød AH Holding af 15. maj 2002 Aps. har den 25. marts

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Faxe Kommunes afslag på landzonetilladelse til etablering af 3 lejligheder på Spjellerupvej, Karise

AFGØRELSE i klagesag om Faxe Kommunes afslag på landzonetilladelse til etablering af 3 lejligheder på Spjellerupvej, Karise 3. januar 2019 Sagsnr.: 18/07838 Klagenr.: 1000325 LUA AFGØRELSE i klagesag om Faxe Kommunes afslag på landzonetilladelse til etablering af 3 lejligheder på Spjellerupvej, Karise Faxe Kommune har den 17.

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø

AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø 20. december 2017 Sagsnr. NMK-33-04176 KlageID: 189245 SAL AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø Fanø Kommune har den

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Herning Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninger på Skjernvej ved Vind

AFGØRELSE i klagesag om Herning Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninger på Skjernvej ved Vind 7. december 2018 18/05931 (NMK-31-02398) MAS AFGØRELSE i klagesag om Herning Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninger på Skjernvej ved Vind Herning Kommune har den 11. januar

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes påbud om lovliggørelse af forhold på Borgmestervej, Horsens

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes påbud om lovliggørelse af forhold på Borgmestervej, Horsens 14. juni 2018 Sagsnr. NMK-33-03888 KlageID: 123540 ULJ-NH AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes påbud om lovliggørelse af forhold på Borgmestervej, Horsens Horsens Kommune har den 17. oktober 2016 givet

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde.

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde. 9. januar 2018 Sagsnr. NMK-33-03859 KlageID: 117719 JLA-NH AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde.

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af digital skærmpylon på Cordozasvinget 4, Solrød Strand.

AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af digital skærmpylon på Cordozasvinget 4, Solrød Strand. 12. juni 2018 Sagsnr. NMK-33-04029 KlageID: 158601 INROE-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af digital skærmpylon på Cordozasvinget 4, Solrød PLANKLAGENÆVNET

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Næstved Kommunes landzonetilladelse til virksomhed til neddeling og sortering af haveaffald på Tyvelsevej, Glumsø

AFGØRELSE i klagesag om Næstved Kommunes landzonetilladelse til virksomhed til neddeling og sortering af haveaffald på Tyvelsevej, Glumsø 9. april 2018 Sagsnr. NMK-31-02158 KlageID: 150598 SIKER-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Næstved Kommunes landzonetilladelse til virksomhed til neddeling og sortering af haveaffald på Tyvelsevej, Glumsø Næstved

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00342 Ref.: MILMA/ LIMBU AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse

Læs mere

Planklagenævnet ophæver Fredensborg Kommunes afgørelse af 11. marts 2016 og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Planklagenævnet ophæver Fredensborg Kommunes afgørelse af 11. marts 2016 og hjemviser sagen til fornyet behandling. 17. oktober 2017 Sagsnr. NMK-31-01932 KlageID: 95049 SIKER-NMKN AFGØRELSE i klagesag om flyvning med modelfly og lovliggørelse af to bygninger i Langstrup Mose i Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse samt påbud om fjernelse af en støjvold på Slangerupvej, Lynge

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse samt påbud om fjernelse af en støjvold på Slangerupvej, Lynge 7.september 2018 Sagsnr. NMK-31-02347 KlageID: 223382 LUA-NH AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse samt påbud om fjernelse af en støjvold på Slangerupvej,

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Holbæk Kommunes landzonetilladelse til opførelse af et enfamilieshus på Rækmarken, Holbæk

AFGØRELSE i klagesag om Holbæk Kommunes landzonetilladelse til opførelse af et enfamilieshus på Rækmarken, Holbæk 7.september 2018Sagsnr. NMK-31-02483 KlageID: 320416, 320232, 320770 LUA-NH AFGØRELSE i klagesag om Holbæk Kommunes landzonetilladelse til opførelse af et enfamilieshus på Rækmarken, Holbæk Holbæk Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en bolig i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en bolig i Horsens Kommune 19. maj 2017 Sagsnr. NMK-31-01939 KlageID: 95333 LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af en bolig i Horsens Kommune Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Horsens Kommune har meddelt landzonetilladelse

Læs mere

Planklagenævnet ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.

Planklagenævnet ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder. 23. januar 2018 Sagsnr. NMK-33-04408 KlageID: 211183 AML-NH AFGØRELSE i klagesag om Frederiksberg Kommunes afslag på dispensation fra lokalplanens krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. bolig ved

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Assens Kommunes dispensation fra lokalplan samt landzonetilladelse til møddingsplads

AFGØRELSE i klagesag om Assens Kommunes dispensation fra lokalplan samt landzonetilladelse til møddingsplads 14. december 2017 Sagsnr. NMK-33-03689 og NMK-31-02008 KlageID: 102199 og 102196 INROE-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Assens Kommunes dispensation fra lokalplan samt landzonetilladelse til møddingsplads

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opstilling af en husstandsmølle på Roskildevej, Solrød

AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opstilling af en husstandsmølle på Roskildevej, Solrød 29.marts 2019 Sagsnr.: 18/09845 Klagenr.: 1002622 LUA AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opstilling af en husstandsmølle på Roskildevej, Solrød Solrød Kommune har

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Egedal Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til bilsalg på Råbrovej, Smørum

AFGØRELSE i klagesag om Egedal Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til bilsalg på Råbrovej, Smørum f 7. januar 2019 Sagsnr.: 18/08699 og 18/08704 Klagenr.: 1002184 og 1002191 MARAN AFGØRELSE i klagesag om Egedal Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til bilsalg på Råbrovej, Smørum Egedal

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage

AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage 13. december 2017 Sagsnr. NMK-33-03858 KlageID: 118097 CLARI-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage

Læs mere

AFGØRELSE i sag om indretning af boliganneks i tilbygning til stald i Borsholm i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om indretning af boliganneks i tilbygning til stald i Borsholm i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. juli 2016 J.nr.: NMK-31-01736 og NMK-33-03712 KlageID: 86624 Ref.: JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om indretning af boliganneks

Læs mere

AFGØRELSE i sag om landzonetilladelse til hundefold i Faxe Kommune

AFGØRELSE i sag om landzonetilladelse til hundefold i Faxe Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. december 2016 J.nr.: NMK-31-01788 KlageID: 88288 Ref.: MARAN-NMKN AFGØRELSE i sag om landzonetilladelse til hundefold

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes dispensation fra lokalplanen til opførelsen

AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes dispensation fra lokalplanen til opførelsen 9. oktober 2017 Sagsnr. NMK-33-03805 KlageID: 113062 MIKPRI AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes dispensation fra lokalplanen til opførelsen af et rækkehusbyggeri Furesø Kommune har den 29. august 2016

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen. Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen. Det betyder, at kommunens afgørelse gælder.

Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen. Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen. Det betyder, at kommunens afgørelse gælder. 7. september 2018 Sagsnr. NMK-33-04410 KlageID: 222977 AML-NH AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afslag på dispensation fra lokalplan til etablering af kontorvirksomhed på Bredebjergvej, Høje-

Læs mere

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00417 Ref.: Birgitte Olesen, BOL-NMKN AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme

Læs mere

Det er en forudsætning for landzonetilladelsen, at den ansøgte helårsbolig erstatter den eksisterende bolig på ejendommen, der nedrives.

Det er en forudsætning for landzonetilladelsen, at den ansøgte helårsbolig erstatter den eksisterende bolig på ejendommen, der nedrives. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til ny helårsbolig på Bistrupvej 189, 3460 Birkerød Du har på vegne af ejerne søgt om tilladelse til at opføre en helårsbolig på ejendommen matr. nr. 11t Stavnsholt

Læs mere

Afgørelse i klagesag om Glostrup Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til carport i Hvissingeparken, Glostrup Sag NMK

Afgørelse i klagesag om Glostrup Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til carport i Hvissingeparken, Glostrup Sag NMK Afgørelse i klagesag om Glostrup Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til carport i Hvissingeparken, Glostrup Planklagenævnets afgørelse af 13. juli 2018 Sag NMK-33-04669 Glostrup Kommune har

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af en husstandsmølle ved Illebølle i Langeland Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af en husstandsmølle ved Illebølle i Langeland Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. juli 2016 J.nr.: NMK-31-01694 KlageID: 84491 Ref.: JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af en husstandsmølle ved Illebølle

Læs mere

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested.

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. oktober 2012 J.nr.: NMK-31-00617 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse af et stuehus på en ejendom ved Gurre i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse af et stuehus på en ejendom ved Gurre i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10. november 2015 J.nr.: NMK-31-01726 KlageID: 86487 Ref.: MTJ-NMKN AFGØRELSE i sag om genoptagelse af en sag om opførelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1.

AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 35, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2011 J.nr.: NMK-31-00067 (tidl. NKN-31-02040) Ref.: ltp AFGØRELSE i sag om en staldbygning i Rudersdal Kommune

Læs mere

Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen. Det betyder, at kommunens afgørelse gælder. 12. januar 2018 Sagsnr. NMK KlageID: SAL

Planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen. Det betyder, at kommunens afgørelse gælder. 12. januar 2018 Sagsnr. NMK KlageID: SAL 12. januar 2018 Sagsnr. NMK-33-04011 KlageID: 124582 SAL AFGØRELSE i klagesag om Kolding Kommunes afslag på dispensation fra lokalplan til anvendelse til udlejning til arrangementer samt udlejning til

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om terrænregulering af et landbrugsareal i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i klagesag om terrænregulering af et landbrugsareal i Frederikssund Kommune 26. oktober 2017 Sagsnr. NMK-31-02064 KlageID: 114692 MVT-NH AFGØRELSE i klagesag om terrænregulering af et landbrugsareal i Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune har den 25. august 2016 meddelt

Læs mere

Furdalsvej 4, 9230 Svenstrup J - Landzonetilladelse til opsætning af container med overdækning til opbevaring af værktøj

Furdalsvej 4, 9230 Svenstrup J - Landzonetilladelse til opsætning af container med overdækning til opbevaring af værktøj #BREVFLE Benny Bækmand Kovshøjsvej 4 9000 Aalborg Att.: Stenbiderne 01. november 2017 Furdalsvej 4, 9230 Svenstrup J - Landzonetilladelse til opsætning af container med overdækning til opbevaring af værktøj

Læs mere

BYGMESTEREN A/S Troldmosevej Give. Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af garage samt redskabsrum

BYGMESTEREN A/S Troldmosevej Give. Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af garage samt redskabsrum BYGMESTEREN A/S Troldmosevej 2 7323 Give Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af garage samt redskabsrum Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at etablere

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag på opførelse af maskinhus uden tilknytning til eksisterende bygninger i Herning Kommune

AFGØRELSE i sag om afslag på opførelse af maskinhus uden tilknytning til eksisterende bygninger i Herning Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2015 J.nr.: NMK-31-01696 KlageID: 84533 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om afslag på opførelse af maskinhus uden

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har ændret Kolding Kommunes landzonetilladelse til et afslag på ejendommen Mosebakken 10, 6000 Kolding ved Harte.

Natur- og Miljøklagenævnet har ændret Kolding Kommunes landzonetilladelse til et afslag på ejendommen Mosebakken 10, 6000 Kolding ved Harte. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Plan Dato 27. maj 2015 Sagsnr. 14/11108 Løbenr. 94155/15 Sagsbehandler Hans Peter Therkildsen Direkte telefon 79 79 16 11 E-mail hant@kolding.dk Emne: Natur-

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00559 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om læskure på ejendom i Halsnæs Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

RP-Byg og Montage Perregårdsvej Frederikshavn Att. Rene Pedersen. Sendt pr. mail:

RP-Byg og Montage Perregårdsvej Frederikshavn Att. Rene Pedersen. Sendt pr. mail: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn RP-Byg og Montage Perregårdsvej 4 9900 Frederikshavn Att. Rene Pedersen Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 26. april 2004 J.nr.: 03-31/650-0050 TGA Afgørelse i sagen om

Læs mere

Østerkærvej 24, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til fastholdelse af byggeretten i 10 år

Østerkærvej 24, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til fastholdelse af byggeretten i 10 år #BREVFLE Michael Laden Gattenvej 84 Gatten 9640 Farsø 28. november 2017 Østerkærvej 24, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til fastholdelse af byggeretten i 10 år Landzonetilladelse Aalborg Kommune meddeler

Læs mere

Grindstedvej 54, 9310 Vodskov Opførelse af hestestald på 350 m 2

Grindstedvej 54, 9310 Vodskov Opførelse af hestestald på 350 m 2 #BREVFLE EJENDOMSSELSKABET HELGSTRAND ApS Uggerhalnevej 80 9310 Vodskov 4. september 2017 Grindstedvej 54, 9310 Vodskov Opførelse af hestestald på 350 m 2 Landzonetilladelse Aalborg Kommune meddeler hermed

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afgørelse om landzonetilladelse til terrænregulering og motocrossbane på Skovvænget, Havdrup

AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afgørelse om landzonetilladelse til terrænregulering og motocrossbane på Skovvænget, Havdrup 13. juli 2018 Sagsnr. NMK-31-02229 KlageID: 161954, 161859, 162014 MARAN-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afgørelse om landzonetilladelse til terrænregulering og motocrossbane på Skovvænget,

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Jens Bengtsson Smedevænget 3 4330 Hvalsø Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller Tlf. direkte:

Læs mere

Arne Kornum Krag Gitte Nørbæk Krag Ringklostervej Skanderborg

Arne Kornum Krag Gitte Nørbæk Krag Ringklostervej Skanderborg Arne Kornum Krag Gitte Nørbæk Krag Ringklostervej 8 8660 Skanderborg E-mail: ankra@lb.dk, gk@gittekrag.dk Tilladelse efter planlovens 35 til indretning af Bed & Breakfast på Ringklostervej 8 Der meddeles

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Ansøger har herefter bedt nævnet om at genoptage sagen. Planklagenævnet afslår anmodningen om at genoptage sagen.

Ansøger har herefter bedt nævnet om at genoptage sagen. Planklagenævnet afslår anmodningen om at genoptage sagen. 10. oktober 2017 Sagsnr. NMK-33-04236 CLARI-NMKN AFGØRELSE i klagesag om anmodning om genoptagelse af NMK-33-03685 vedrørende Køge Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af selskabslokale

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 29. september 2017 Sagsnr. NMK-512-00152 KlageID: 110542 LINMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes afslag på nedlæggelse af vej igennem skov Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III 7. januar 2019 Sagsnr. 18/06262 Klagenr.: 1001092 (Tidl.: NMK-33-04806) JLA-NH AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 415 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet -

Læs mere

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune

AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. december 2014 J.nr.: NMK-31-01112 Ref.: JAV AFGØRELSE i sag om etablering af vognmandsvirksomhed og garageanlæg i Høje-Taastrup

Læs mere

Søren Abildgaard Christina Lægsgaard Kristensen

Søren Abildgaard   Christina Lægsgaard Kristensen Søren Abildgaard E-mail: soa@terma.com Christina Lægsgaard Kristensen E-mail: laegsgaard@hotmail.com Alexander Strandby Henriksen E-mail: alexanderstrandby@gmail.com Tilladelse efter planlovens 35 til

Læs mere

Landinspektørfirmaet Skel.dk har, på dine vegne, den 21. maj 2019 søgt om tilladelse til at udflytte bygningssættet på din ejendom:

Landinspektørfirmaet Skel.dk har, på dine vegne, den 21. maj 2019 søgt om tilladelse til at udflytte bygningssættet på din ejendom: Jacob Ordrup Pedersen Søstrupvej 14 4300 Holbæk HOLBÆK KOMMUNE Dato: 18. juni 2019 Sagsb.: Dorte Harbo Sagsnr.: 19/19939 Dir.tlf.: 72361264 E-mail: djens@holb.dk AFSLAG PÅ LANDZONETILLADELSE Landinspektørfirmaet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Bonefeldt og Bystrup A/S Strandpromenaden Horsens. Sendt via

Bonefeldt og Bystrup A/S Strandpromenaden Horsens. Sendt via Bonefeldt og Bystrup A/S Strandpromenaden 6 8700 Horsens Sendt via e-mail: ddd@landplan.dk Tilladelse efter planlovens 35 til udstykning af ny landbrugsejendom Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

AFGØRELSE i sag om oplag af biler på Andrupvej i Esbjerg Kommune

AFGØRELSE i sag om oplag af biler på Andrupvej i Esbjerg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2016 J.nr.: NMK-31-01838 KlageID: 91401 Ref.: JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om oplag af biler på Andrupvej i Esbjerg

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning og genopførelse af helårshus.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning og genopførelse af helårshus. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. oktober 2014 J.nr.: NMK-31-01175 Ref.: MARMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Arkitektfirmaet Bent Sørensen ApS Att: Bent Sørensen Rosenvænget Haslev Sendt på mail:

Arkitektfirmaet Bent Sørensen ApS Att: Bent Sørensen Rosenvænget Haslev Sendt på mail: Arkitektfirmaet Bent Sørensen ApS Att: Bent Sørensen Rosenvænget 13 4690 Haslev Sendt på mail: ark-bent.s@mail.tele.dk Dato: 23. september 2016 Lovliggørende landzonetilladelse til garage indrettet i overflødiggjort

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2013 J.nr.: NMK-31-00986 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. december 2015 J.nr.: NMK-33-03261 KlageID: 85120 Ref.: SOELE-NMKN AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

Mathias Astrup Nielsen Flensted Byvej Låsby. Du får landzonetilladelse til en dobbelt garage med tilhørende redskabsskur

Mathias Astrup Nielsen Flensted Byvej Låsby. Du får landzonetilladelse til en dobbelt garage med tilhørende redskabsskur Mathias Astrup Nielsen Flensted Byvej 23 8670 Låsby Du får landzonetilladelse til en dobbelt garage med tilhørende redskabsskur Vi giver dig tilladelse efter planlovens 35 til at opføre en dobbelt garage

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. november 2013 J.nr.: NMK-31-00795 (tidl. j.nr. NKN-31-01938) Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om lovliggørelse

Læs mere

Vaarstvej 100, 9260 Gistrup - Landzonetilladelse til genopførelse af bolig

Vaarstvej 100, 9260 Gistrup - Landzonetilladelse til genopførelse af bolig #BREVFLE Kaj Norman Larsen Nørregade 21 9370 Hals 18. februar 2019 Vaarstvej 100, 9260 Gistrup - Landzonetilladelse til genopførelse af bolig Landzonetilladelse Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse

Læs mere

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år.

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år. 04. maj 2017 Sagsnr. NMK-500-00700 KlageID: 100422 LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om en mobil sauna i Odder Kommune MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Planklagenævnet afviser at behandle klagen, da klagefristen er overskredet.

Planklagenævnet afviser at behandle klagen, da klagefristen er overskredet. 19. juni 2018 Sagsnr. NMK-33-04642 og NMK-41-00577 KlageID: 274387 ANNFY-NMKN og PIALYN AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 3-392, Erhvervsområde

Læs mere

Jan Svend Andersen Bremerskovvej 4 5550 Langeskov. Landzonetilladelse til carport, brændeskur og redskabsskur Afslag på ansøgning om garage

Jan Svend Andersen Bremerskovvej 4 5550 Langeskov. Landzonetilladelse til carport, brændeskur og redskabsskur Afslag på ansøgning om garage Jan Svend Andersen Bremerskovvej 4 5550 Langeskov Miljø- og Kulturforvaltningen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 Fax 65 15 14 99 natur-miljo@kerteminde.dk Landzonetilladelse til carport,

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes landzonetilladelse til etablering af parkeringsplads og jordvold på Jonstrupvej, Værløse

AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes landzonetilladelse til etablering af parkeringsplads og jordvold på Jonstrupvej, Værløse 16.januar 2019 Sagsnr.: 18/06471 Klagenr.: 1001257 (Tidl.: NMK-31-02305, KlageID: 204637) LUA-NH AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes landzonetilladelse til etablering af parkeringsplads og jordvold

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø 1 Temaer 1. Passivitet 2. Retlig lovliggørelse 3. 3 4. Dispensationer 2 2 Passivitet/indrettelsessynspunktet 3 Indrettelse/passivitet NKO 334: Det er dog i

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Dorte Filges Skullerupvej 13 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Dragør Kommunes lovliggørende dispensation fra byplanvedtægten til et byggeri i 2 etager på Øresunds Allé, Dragør

AFGØRELSE i klagesag om Dragør Kommunes lovliggørende dispensation fra byplanvedtægten til et byggeri i 2 etager på Øresunds Allé, Dragør 29. april 2019 Sagsnr.: 18/06244 Klagenr.: 1001076 MAS AFGØRELSE i klagesag om Dragør Kommunes lovliggørende dispensation fra byplanvedtægten til et byggeri i 2 etager på Øresunds Allé, Dragør Dragør Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

Margrete Særmark Ravnsøvej Låsby

Margrete Særmark Ravnsøvej Låsby Margrete Særmark Ravnsøvej 73 8670 Låsby E-mail: saerkon@mail.dk Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til renovering og udvidelse af udhus på Ravnsøvej 73 Der meddeles hermed lovliggørende tilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Nibevej 537, 9240 Nibe - Opsætning af antennemast.

Nibevej 537, 9240 Nibe - Opsætning af antennemast. #BREVFLE KM-Telecom René Lau Jørgensen Navervej 12 7000 Fredericia rla@km-telecom.com 19. maj 2017 Nibevej 537, 9240 Nibe - Opsætning af antennemast. Landzonetilladelse Aalborg Kommune meddeler hermed

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. STENBJERG EJENDOMME A/S Søndergade 20! " Skelbækvej 2 Tlf.: 7376 7676 Dato: 13. juni 2017 Sagsnr.: 17/11397 Ejendomsnr.: 16927 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E7mail: pmu@aabenraa.dk I henhold

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 24. marts 2014 J.nr.: NMK-31-00874 Ref.: Bibis AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes afgørelse om byggeret på en ejendom beliggende i sommerhusområdet Slagballe Bakker

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes afgørelse om byggeret på en ejendom beliggende i sommerhusområdet Slagballe Bakker 30. juni 2017 Sagsnr. NMK-33-03733 KlageID: 106947 MIKPRI AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes afgørelse om byggeret på en ejendom beliggende i sommerhusområdet Slagballe Bakker PLANKLAGENÆVNET Toldboden

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Leo Frederiksen Granetorp 5154 280 22 Vittsjö Sverige Afgørelse sendt pr. mail KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Maya Aller

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om fritliggende gyllebeholder på Rotvigvej 4A, 7490 Aulum i Herning Kommune

AFGØRELSE i sag om fritliggende gyllebeholder på Rotvigvej 4A, 7490 Aulum i Herning Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-31-01816 KlageID: 90067, 89894 Ref.: BIRST-NMKN AFGØRELSE i sag om fritliggende gyllebeholder

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om udvidelse af biogasanlæg på Over Lyngen 4 i Vordingborg

AFGØRELSE i klagesag om udvidelse af biogasanlæg på Over Lyngen 4 i Vordingborg 13. juli 2017 Sagsnr. NMK-31-02249 KlageID: 86537 EVAJP-NMKN AFGØRELSE i klagesag om udvidelse af biogasanlæg på Over Lyngen 4 i Vordingborg Kommune Planklagenævnet har modtaget en klage over Vordingborg

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Henning Chr. Andersen Arkitekterne Andersen & Forsberg Aps (sendt pr. mail: hca@anfo.dk) Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte

Læs mere

Landzonetilladelse. Planloven

Landzonetilladelse. Planloven Karsten Leth Jensen Højbyvej 53 4320 Lejre KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Storemosevej 17, 9310 Vodskov Opstilling af pavillon på 64 m 2, der anvendes til udhus

Storemosevej 17, 9310 Vodskov Opstilling af pavillon på 64 m 2, der anvendes til udhus #BREVFLE Aak-Bygninger René Larsen Danmarksgade 19, 1. sal 9000 Aalborg 29. september 2017 Storemosevej 17, 9310 Vodskov Opstilling af pavillon på 64 m 2, der anvendes til udhus Landzonetilladelse Aalborg

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse Christian Holm Schwartz Sandballevej 40 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere