Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi"

Transkript

1 Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv Indledning Formål Habilitet Definitioner Afdelingsledelse Bevillingsgiver Ekstern finansiering Forsikringer Hospital Ledelsen Projekt Regnskabsfunktion Administration af bevillinger Kasse- og regnskabsregulativet Godkendelse af eksternt finansierede projekter Projekttyper Levetid for projekter Registrering af projekter Processen ved oprettelse af et nyt projekt Oprettelsesblanket Budgetskema Administrationsgebyr Ejerforhold Anskaffelser, inventar, apparatur, it-udstyr mv Revisionskrav på projekter Indbetaling skal ske til særlige konti i banken Arkivering og opbevaring Momsforhold Forsikringsforhold Opfølgning på projekter Årlig opfølgning på projekter Overskud af projekter Underskud på projekter Projektregnskaber til bevillingsgiver Afstemning af fondsmidler Omkostninger ved projektet Lønudgifter Forbrug af ydelser fra egen afdeling Forbrug af ydelser fra andre afdelinger... 15

3 5 De personalemæssige aspekter for eksternt finansieret personale Samme regler for eksternt finansieret personale som for øvrige medarbejdere i Region Midtjylland Ansættelse af medarbejdere i et projekt Allerede ansatte medarbejdere, som i en del af deres arbejdstid skal deltage i et projekt Undervisningsaktivitet (ansatte medarbejdere) Honorar (ikke ansatte) Forsøgspersoner Retningslinjer for registrering af projektpersoner Udbetaling af godtgørelser til forsøgspersoner Transportudgifter Tabt arbejdsfortjeneste Ulempegodtgørelse Gavekort Udbetaling eller flytning af eksterne midler Bilagshåndtering og kontrol Varemodtagelse, attestation og anvisning Udenlandske betalinger Særlige krav til udenlandske fakturaer Personlige udlæg Private udgifter Repræsentation, møder, bespisning og rejser Kørselsgodtgørelse Eurocard Udbetaling af honorar Bilagsfortegnelse og referenceliste Side 3

4 1 Indledning, formål mv. 1.1 Indledning Regionsrådet har godkendt Kasse- og regnskabsregulativet for Region Midtjylland. Bestemmelserne i Kasse- og regnskabsregulativet er gældende for samtlige enheder i Region Midtjylland. Eksterne midler tildeles et bestemt projekt eller en afdeling, men ikke medarbejderne personligt. De eksterne midler tilhører dermed Region Midtjylland, hvorfor Kasse- og regnskabsregulativet, personalepolitiske regler samt regionens øvrige regler og retningslinjer også er gældende for eksternt finansierede projekter. Regulativet er udarbejdet med udgangspunkt i Region Midtjyllands Kasseog regnskabsregulativ afsnit 8.4, hvoraf det fremgår, at Koncernøkonomi skal fastsætte retningslinjer for administration af fonde, legater og forskningsmidler mv. Fonde, legater og forskningsmidler administreres med de nødvendige tilpasninger inden for rammerne af Kasse- og regnskabsregulativet. Dette regulativ omfatter fastlæggelse af regnskabsmæssige regler samt hvorledes personalemæssige forhold håndteres for eksternt finansierede projekter i Region Midtjylland. Reglerne indebærer et krav om at eksternt finansierede projekter registreres i regionen. Dette beskrives nærmere under punkt 2.5. Det er obligatorisk at følge reglerne i dette regulativ. 1.2 Formål Formålet med dette regulativ er, at fastsætte de gældende regler for den administrative håndtering af eksternt finansierede projekter i Region Midtjylland. Regulativet er primært møntet på forskningsprojekterne på hospitalerne, men gælder alle projekter med ekstern finansiering i Region Midtjylland. Målgruppen er afdelingsledelserne, de forskningsansvarlige, de projektansvarlige og det administrative personale, der assisterer med håndtering af fondsmidler. Øvrige interessenter, der kan have interesse i regulativet er Hospitalsledelserne, Koncernøkonomi, bevillingsgivere, Region Midtjyllands valgte revisionsselskab og Rigsrevisionen. Formålet med regulativet er desuden at sikre, at der ikke sker utilsigtede administrative fejl. Efterlevelse af regulativet sikrer overholdelse af Side 4

5 lovmæssige, skattemæssige, forsikringsmæssige samt personalemæssige krav for projektejerne, Region Midtjylland, medarbejderne, patienter og forsøgspersoner. Samtidig overholdes krav om ensartede og klare retningslinjer for samtlige projekter i Region Midtjylland. Dette regulativ omhandler alene økonomiske og administrative spørgsmål. Der behandles således ikke spørgsmål af lægefaglig eller klinisk karakter. Forskningsprojekter, som indebærer indgåelse af forskningskontrakt mellem Region Midtjyllands hospitaler og eksterne parter, skal godkendes af Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. 1.3 Habilitet De almindelige habilitetsregler for offentlig virksomhed gælder for såvel eksternt finansierede projekter som for regionens øvrige aktiviteter. Der henvises til Forvaltningslovens 3 og Definitioner Afdelingsledelse Afhængigt af den organisatoriske opbygning anvendes afdelingsledelse eller centerledelse Bevillingsgiver Bevillingsgiver anvendes som fælles betegnelse for alle, der har givet en bevilling, donation eller gave til Region Midtjylland Ekstern finansiering Ekstern finansiering omfatter bevillinger og donationer, der tildeles projekter på Region Midtjyllands enheder. Der kan være tale om bevillinger, der er givet fra industrien, private fonde eller personer, ministerier, arbejdstilsynet, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, samt øvrige forskningsråd, EU og lignende. Ekstern finansiering omfatter som udgangspunkt ikke midler fra Regionsrådet, Satspuljemidler, indtægter ved salg af sengedage eller øvrige indtægter, der er opnået gennem levering af ydelser finansieret af enhedens driftsbevilling Forsikringer Når der omtales forsikringer gælder det alle forsikringer, herunder ansvars- og arbejdsskadeforsikring, ulykkesforsikring, rejseforsikring og patientskadeforsikring. Side 5

6 1.4.5 Hospital Betegnelsen hospital omfatter universitetshospitaler, regionshospitaler, forskningsområder under Psykiatri og Social samt regionens øvrige enheder, der har eksternt finansierede projekter Ledelsen Ved betegnelsen ledelsen menes hospitalsledelsen eller den relevante øverste ledelse for enheden Projekt Betegnelsen Projekt dækker over såvel konkrete forskningsprojekter med formålsspecifik forskning som apparaturanskaffelser, afholdelse af kurser mv. med det fællestræk, at projektet finansieres af eksternt finansierede midler Regnskabsfunktion Ved regnskabsfunktion forstås en organisatorisk enhed der varetager regnskabsmæssige opgaver for enhedens øvrige ansatte. Uddelegering af opgaver til medarbejdere på projektet kan være besluttet. 2 Administration af bevillinger 2.1 Kasse- og regnskabsregulativet De administrative procedurer og regler for bilagshåndtering, dokumentation af udgifter, anvisning mv. er fastlagt i Region Midtjyllands Kasse- og regnskabsregulativ og gælder for samtlige enheder i regionen. Det er derfor ikke muligt at fravige disse retningslinjer. Nærværende regulativ skal ses som en uddybning af forhold særligt relateret til administration af eksternt finansierede projekter. 2.2 Godkendelse af eksternt finansierede projekter Det er som udgangspunkt en forudsætning for at få oprettet et eksternt projekt i Region Midtjylland, at den projektansvarlige er ansat på en af regionens enheder. Afdelingsledelsen skal godkende oprettelse af projekter til ikke-ansatte. Igangsætning af et projekt i Region Midtjylland kræver godkendelse af afdelingsledelsen. Afdelingsledelsen skal godkende de praktiske og økonomiske sider af projektet. Disse krav er dels begrundet i forbrug af afdelingens kollegiale, fysiske samt serviceprægede ressourcer og dels begrundet i, at afdelingen hæfter for et eventuelt underskud på projektet, hvis forskningsmidlerne mod forventning ikke er tilstrækkelige til at dække projektomkostningerne. Derudover er projekter, som involverer patienter i sidste instans hospitalets og dermed afdelingsledelsens ansvar. Side 6

7 Afdelingsledelsen skal derfor have projektbeskrivelsen inklusiv budget forelagt til godkendelse. Projektbeskrivelsen skal indeholde en redegørelse af de praktiske sider af projektet herunder de personalemæssige og økonomiske forhold. Der skal indgå oplysninger om projektets tidshorisont. Alle forskningsprojekter skal have en forventet slutdato. 2.3 Projekttyper Ved oprettelse af et projekt skal der angives projekttype. Nedenfor er angivet de fire typer af projekter. Type 1: Arv og gaver mv. Arv, gaver og donationer til andet end forskning. Modtagelse af arv, legater, gaver og donationer eksempelvis til forskønnelse, kunst mv. til glæde for patienter og personale. Der oprettes som udgangspunkt ét projekt pr. donation. Der skal angives start- og forventet sluttidspunkt for projektet. Type 1 projekter må ikke have underskud. Ledelsen nedsætter en bestyrelse til at administrere arv og gaver jævnfør regionens regler for området. Type 2: Forskningsprojekter Formålsbestemte projekter vedrørende forskning. Omfatter forskningsprojekter med støtte fra forskningsrådsmidler, andre statslige midler, andre offentlige midler, danske virksomheder, organisationer og fonde, EU, udenlandske virksomheder og andre udenlandske kilder. Disse projekter er kendetegnet ved, at når forskningsprojektet er afsluttet, så skal projektet og kontoplanen lukkes. Der skal angives start- og forventet sluttidspunkt for projektet. Type 3: Løbende konti Konti der løber over længere tid uden tilknytning til et bestemt forskningsprojekt. Oprettes pr. afdeling, ikke til enkeltpersoner, med ansvar overfor afdelingsledelsen. Der kan oprettes flere løbende konti pr. afdeling, men de tilknyttes ikke til enkeltpersoner eller enkelte projekter. Indtægter kan stamme fra overskud fra type 1 og type 2. Derudover kan indtægterne eksempelvis stamme fra modtagne honorarer og donationer, mens udgifterne ofte vil være rejse- og kongresudgifter. Hvis honorarmodtager vælger at indsætte beløb på en løbende konto i afdelingen, så fraskrives den personlige råderet over midlerne. Det er herefter afdelingsledelsen, der råder over midlerne. Der skal angives start- og forventet sluttidspunkt for projektet. Type 3 projekter må ikke have underskud. Side 7

8 Type 4: Øvrige projekter Projekter der ikke kan klassificeres under de ovenstående tre typer. Det vil typisk være midler, som regionen ikke alene har råderet over. Eksempler på projekter under type 4; bevillinger fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Region Midtjyllands Praksisforskningsfond, Folkesundhed i Midten, Psykiatriens forskningsfond, egenfinansering af ph.d. studerende, parkeringsfonde, hospitalsklovne, Skandiatransplant og Dansk Organdonation. Der skal angives start- og forventet sluttidspunkt for projektet. Oprettelse af projekter med type 4 kræver godkendelse af Koncernøkonomi. 2.4 Levetid for projekter Ved oprettelse af projekter skal der angives et starttidspunkt og et forventet sluttidspunkt. Sluttidspunktet skal ses i sammenhæng med projektbeskrivelsen og kan senere flyttes, hvis det viser sig, at projektet ikke er afsluttet til forventet tid. 2.5 Registrering af projekter Registrering af projekter på en særlig kontoplan i Region Midtjyllands koncernøkonomisystem er obligatorisk. Derudover er der til oprettelse/vedligeholdelse af stamoplysninger vedrørende projektet udviklet et modul i koncernøkonomisystemet, der hedder Fondsadministrationssystemet (FAS). Der skal oprettes et stamkort i FAS for alle eksternt finansierede projekter Processen ved oprettelse af et nyt projekt 1. Den projektansvarlige udfylder oprettelsesblanket og budgetskema, som underskrives af den projektansvarlige, afdelingsledelsen og den forskningsansvarlige. 2. Blanketterne sendes til regnskabsfunktionen sammen med ansøgning, bevillingsskrivelser, kontrakter og eventuelle samarbejdsaftaler. 3. Regnskabsfunktionen sørger for oprettelse af særlig kontoplan til projektet i koncernøkonomisystemet. 4. Regnskabsfunktionen sender stamkortet samt brev med praktiske oplysninger til den projektansvarlige, når projektet er oprettet i koncernøkonomisystemet. 5. Den projektansvarlige sørger for at hjemtage bevilligede midler Oprettelsesblanket Oprettelsesblanket samt vejledning til udfyldelse heraf er vedlagt som bilag 1. Side 8

9 For at sikre at de involverede er bekendt med reglerne i dette regulativ skal regulativet gennemlæses inden der underskrives på oprettelsesblanketten. Ved underskriften bekræftes at regulativet er gennemlæst og at reglerne vil blive efterlevet Budgetskema Af hensyn til den projektansvarlige, som har det økonomiske ansvar for projektet og afdelingsledelsen som med afdelingsbudgettet står inde for et eventuelt underskud, er det vigtigt, at projektets økonomiske forudsætninger, tidshorisont mv. er klarlagt allerede fra projektets start. Den projektansvarlige skal derfor sammen med oprettelsesblanketten udfylde et budgetskema. Som eksempel er vedlagt bilag 2. Budgetskemaet er opbygget ud fra kontoplanen, således at indtægter og udgifter kan fordeles over projektets levetid. For projekter af type 1 og 3 stilles der ikke krav om budgetskema. Det er op til det enkelte hospital, at beslutte om budgettet skal registreres i koncernøkonomisystemet. Det skal noteres i hospitalets regnskabsinstruks, hvorvidt budgettet skal registreres i koncernøkonomisystemet. 2.6 Administrationsgebyr Som udgangspunkt betaler forskningsprojekterne en af ledelsen fastsat procentsats i administrationsgebyr. Principperne for beregning af administrationsgebyr beskrives i enhedens regnskabsinstruks. Administrationsgebyret medfinansierer assistance med bogføring, regnskabsudarbejdelse, ordinær revision, lønadministration for tilknyttede forskningsmedarbejdere samt anden administrativ bistand. I forbindelse med ansøgning om forskningsmidler skal administrationsgebyret medtages i budgettet. I særlige tilfælde kan et projekt friholdes for administrationsgebyret, hvilket i de enkelte tilfælde aftales med hospitalsledelsen. 2.7 Ejerforhold Eksterne midler tildeles et bestemt projekt eller en afdeling, men ikke medarbejderne personligt. Midlerne tilhører dermed Region Midtjylland og registreres på et projekt på det pågældende hospital. Alle midler skal indbetales til regionens bankkonti. Det er ikke tilladt at anvende private bankkonti eller konti uden Koncernøkonomis godkendelse til modtagelse af eksterne midler. Side 9

10 Det understreges, at når en bevilling eller et honorar er indbetalt til Region Midtjylland, så er det Region Midtjyllands midler. Den enkelte forsker/medarbejder har dermed ikke personlig råderet over midlerne. Forskningsresultater, opfindelser mv. tilvejebragt for eksterne midler tilhører Region Midtjylland. Der henvises i den forbindelse til Bekendtgørelse nr. 210 af 17. marts 2009 af Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. 2.8 Anskaffelser, inventar, apparatur, it-udstyr mv. Omfatter projektet indkøb af anskaffelser, inventar, apparatur, it-udstyr mv. skal det fremgå af projektbeskrivelsen. Alle indkøb foretaget for eksterne midler tilhører projektet i projektets levetid. Efter projektets afslutning tilhører det indkøbte Region Midtjylland. Ved indkøb af it-udstyr, pc, telefoner mv. skal det oplyses på bogføringsbilaget, hvem der har fået det indkøbte udleveret. Ved ophør af ansættelsesforhold tilhører det indkøbte Region Midtjylland. Den projektansvarlige skal sikre at indkøb foretages i overensstemmelse med Region Midtjyllands regler for indkøb. Region Midtjyllands indkøbsaftaler og indkøbssystem skal anvendes til indkøb, hvor det er muligt. Apparatur til en værdi over kr ekskl. moms skal aktiveres efter Region Midtjyllands sædvanlige regler herfor. Aktiver afskrives jævnfør Region Midtjyllands regnskabspraksis. Videnskabelige og medicinske instrumenter og apparater kan indføres fra lande udenfor EU uden importafgift (told). Betingelsen er, at apparaturet udelukkende anvendes til forskningsformål. Der skal udarbejdes en speciel ansøgning, der skal godkendes af SKAT. Se mere på Søg på blanket nr Revisionskrav på projekter Eksternt finansierede projekter indgår i regionens regnskab og er dermed omfattet af den ordinære revision af Region Midtjylland som en samlet koncern. Udover revisionen er Region Midtjyllands Interne Kontrol bemyndiget til at få fremvist samtlige bilag i forbindelse med et projekt, herunder ansøgning om midler, bevillingsskrivelser, dokumentation for modtagelse af projektmidler på korrekt bankkonto, dokumentation for afholdte udgifter mv. Projekter med revisionskrav skal revideres særskilt. Det er et krav at regionens revisionsfirma anvendes. Projekterne afholder selv udgifter til Side 10

11 revisionshonorar. Omkostninger til revisionshonorar skal medtages i budgettet for projektet Indbetaling skal ske til særlige konti i banken Indbetaling af midler til forskning mv. skal ske til enhedens særlige konto til eksterne midler i regionens bank. Det er ikke tilladt at indbetalinger sker til private konti heller ikke midlertidigt. Det skal fremgå tydeligt af ansøgningen, til hvilket kontonummer indbetalingen skal ske. Oplysning om kontonummer i regionens bankforbindelse fås ved henvendelse til enhedens regnskabsfunktion eller Koncernøkonomi Arkivering og opbevaring Som udgangspunkt gælder Region Midtjyllands sædvanlige regler for opbevaring og kassation af regnskabsmateriale. Det vil sige at regnskabsmaterialet opbevares fem år efter projektets afslutning. Bemærk at skrivelser vedrørende ansøgning af projektmidler, donationer fra donator mv. ligeledes skal opbevares fem år efter projektets afslutning. Hvis der i projektbeskrivelsen er angivet særligt skærpede krav til opbevaring af regnskabsmateriale, så skal disse regler følges Momsforhold Når regionen modtager tilskud fra fonde, private foreninger mv., så skal der betales 17,5 % moms til den offentlige momsrefusionsordning. Eksterne midler til forskning på hospitalsområdet er fritaget for betaling af 17,5 % moms. Arv og gaver fra enkeltpersoner er ligeledes fritaget for betaling af 17,5 % moms. Der henvises til vejledning Arv og gaver på Koncern-intra under økonomi. Udgifter afholdt af projekter er underlagt den offentlige momsrefusionsordning, hvilket betyder, at der hjemtages købsmoms Forsikringsforhold Når projektet oprettes hos Region Midtjylland er det omfattet af regionens forsikringer. Projektansatte er omfattet af Region Midtjyllands forsikringer på samme vilkår som regionens øvrige ansatte. Forsikringsforholdet dækker ansvarsforsikring, det vil sige fejl eller ulykker, som den ansatte er skyld i under arbejdet. Derudover omfattes ulykkesforsikring, hvor den ansatte kommer til skade under arbejdet. Side 11

12 Endvidere er medarbejderne omfattet af regionens rejseforsikring. Bemærk at ved afholdelse af ferie i forbindelse med deltagelse i møder/konferencer i udlandet, kan der være problemer med forsikringsdækningen for hele perioden. Det anbefales at kontakte regionens forsikringsenhed inden afrejse, så medarbejderen forsikres korrekt i hele perioden. 3 Opfølgning på projekter 3.1 Årlig opfølgning på projekter Der skal foretages økonomisk gennemgang af alle projekter mindst én gang årligt. Et eventuelt underskud, når projektet afsluttes, skal dækkes af afdelingen i indeværende eller næste budgetår. Projekter kan ikke stå åbne i flere år uden aktivitet. Efter ét år uden aktivitet skal der ske stillingtagen til, hvad der skal ske med projektet. Det skal afklares om projektet er klar til afslutning eller om der kommer yderligere aktivitet. Hvis et projekt har underskud og ikke er afsluttet skal der søges yderligere midler. Det skal beskrives i hospitalets regnskabsinstruks, hvorledes hospitalet vil foretage opfølgning på alle projekter årligt. Det skal beskrives, hvem der har ansvaret for at lave udtræk fra koncernøkonomisystemet, opstille forskellige nøgletal, behandle data og forelægge dem for de relevante parter. Det skal ligeledes beskrives, hvem der skal have oversigt over hvilke projekter. 3.2 Overskud af projekter Eksterne midler skal anvendes til det formål, de er bevilget. Hvis projekter lukkes med overskud skal der tages stilling til, hvad der skal ske med overskuddet. Såfremt det fremgår af bevillingen, at bevillingsgiver ønsker et eventuelt overskud retur, så returneres overskuddet dertil. Såfremt der ikke er stillet krav om, at et eventuelt overskud skal tilbagebetales, så skal afdelingsledelsen tage stilling til, hvad der skal ske med overskuddet. Overskuddet kan overføres til et andet projekt (type 2) eller det kan flyttes til en løbende konto (type 3) i afdelingen. Overskuddet kan ikke indtægtsføres i afdelingens regnskab. Et overskud fra et projekt kan ikke betragtes som den projektansvarliges personlige overskud. Bemærk at hvis der sker overførsel af et overskud til en løbende konto (type 3), så er der ikke tale om at kategorien på det eksisterende projekt Side 12

13 ændres. Projektet lukkes og overskuddet overføres til enten en eksisterende løbende konto eller der oprettes en ny løbende konto på afdelingen. Den løbende konto er ikke tilknyttet det pågældende projekt, det er afdelingsledelsen og ikke den projektansvarlige, der råder over midlerne på den løbende konto. 3.3 Underskud på projekter I tilfælde af at projektet har underskud inden, det er afsluttet, så skal der søges yderligere midler til afslutning af projektet. Såfremt det ikke er muligt, så skal afdelingsledelsen give tilsagn om, at projektet kan afsluttes for afdelingens budget ellers skal projektet afbrydes. Når projekter lukkes med underskud skal afdelingen dække underskuddet i indeværende eller førstkommende budgetår. Det kan ikke tillades, at et projekt udviser underskud i flere år. Afdelingsledelsen kan beslutte, at et underskud på et projekt af typen 1, 2 eller 4 skal dækkes af et overskud på en af afdelingens løbende konti (type 3). Underskud fra projekter kan kun dækkes af løbende konti, hvis der er tilstrækkeligt med midler hertil på afdelingens løbende konti. 3.4 Projektregnskaber til bevillingsgiver Ved bevillinger, hvor bevillingsgiver kræver det, skal der udarbejdes et regnskab, når projektet afsluttes. Hospitalets regnskabsfunktion skal assistere med udarbejdelse af projektregnskaber, men det er den projektansvarlige, der har ansvaret for, at de nødvendige oplysninger er tilgængelige, så eventuelle tidsfrister kan overholdes. 3.5 Afstemning af fondsmidler Modtagne midler bogføres på særlige konti, mens betaling af fakturaer sker via Region Midtjyllands hovedbankkonto, der bogføres i den almindelige drift. Der er derfor behov for at foretage en afstemning af forbruget på de særlige konti, således at der kan foretages bogføring og afregning fra bankkontoen med de eksterne midler til Region Midtjyllands hovedbankkonto. Det er ikke den forskningsansvarlige eller projektansvarlige, der skal foretage denne afstemning og bogføring. Det skal angives i enhedens regnskabsinstruks, hvem der varetager opgaven. Koncernøkonomi har udarbejdet Vejledning til håndtering af FAS i forhold til den løbende økonomistyring og regnskabsaflæggelse. Der henvises til vejledning på Koncern-intra under økonomi. Side 13

14 4 Omkostninger ved projektet 4.1 Lønudgifter Indebærer projektet ansættelse af forskningsmedarbejdere, skal der udarbejdes et lønbudget. I lønbudgettet skal basisløn, pension, feriepenge, ATP og eventuelle aftalte tillæg medtages. Lønnen skal følge de almindelige regler i regionen se mere under punkt 5. Hospitalets HR afdeling skal bistå med udarbejdelsen af lønbudgettet. Ved deltidsansættelse på projektet medtages en forholdsvis andel af de samlede lønudgifter i projektet. Forbrug af løn på et projekt skal som udgangspunkt registreres i lønsystemet på den angivne medarbejder, således at lønforbruget registreres løbende frem for ved skønsmæssige omposteringer foretaget i koncernøkonomisystemet. Hvis det er medarbejdere, der allerede er ansat på hospitalet og vedkommende kun anvender en del af arbejdstiden i projektet registreres det i lønsystemet, således at det procentvise lønforbrug bogføres direkte på projektet og den resterende løn bogføres på afdelingen. Såfremt der foretages tidsregistrering kan der foretages løbende omkonteringer ud fra det faktiske tidsforbrug. I projekter, hvor der ansøges om midler til dækning af en angiven medarbejders løn, skal medarbejderens løn registreres direkte på projektet. Der kan ikke efterfølgende ske ompostering af andre medarbejderes løn for at forbruge lønmidlerne og der kan ikke i slutningen af projektperioden ske ompostering af en tilfældig medarbejders løn med det formål at opbruge lønmidlerne. 4.2 Forbrug af ydelser fra egen afdeling Forbrug af ydelser fra egen afdeling kan være fremfinding af journaler, sekretærassistance samt øvrige almindelige forbrugsvarer. Det er afdelingsledelsen, eventuelt hospitalsledelsen, der skal tage stilling til, hvorvidt projektet skal betale for forbrug af ydelser fra egen afdeling, og i givet fald hvor meget, der skal betales. Det er den projektansvarliges ansvar at sikre, at der afregnes som aftalt. Betalingen tilfalder afdelingen eller hospitalet. Afdelingsledelsen/hospitalsledelsen kan vælge at betaling for forbrug af ydelser fra egen afdeling fastsættes som en procentdel af projektets samlede budget eller som en procentdel af projektets samlede lønbudget. Der er behov for at differentiere procentsatsen mellem projekter, da der Side 14

15 er stor forskel på, i hvilket omfang projekter forbruger ydelser fra egen afdeling. 4.3 Forbrug af ydelser fra andre afdelinger Projektet kan i forskelligt omfang inddrage ydelser fra andre afdelinger for eksempel analyser fra laboratorier samt røntgenydelser. I forbindelse med start af et projekt er det projektejerens ansvar at orientere de berørte afdelinger, herunder at sikre en afklaring af de praktiske og økonomiske sider. Afhængigt af projektets karakter og forbrugets omfang kan der være behov for at betale for forbrug af ydelser til andre afdelinger. Ledelsen skal tage stilling til, hvorvidt projektet skal betale for ydelser fra den pågældende afdeling og i givet fald hvor meget. Det er den projektansvarliges ansvar at sikre, at der afregnes som aftalt. Betalingen tilfalder den afdeling, der leverer ydelserne. 5 De personalemæssige aspekter for eksternt finansieret personale 5.1 Samme regler for eksternt finansieret personale som for øvrige medarbejdere i Region Midtjylland Idet eksternt finansierede forskningsprojekter tilhører Region Midtjylland, vil forskningsmedarbejdere på projekterne blive ansat i Region Midtjylland. Ved ansættelse af forskningsmedarbejdere/eksternt finansieret personale gælder som udgangspunkt de samme regler mv. som ved ansættelse af andre medarbejdere i Region Midtjylland. Regionens og hospitalets almindelige regler finder således også anvendelse i forhold til eksternt finansierede medarbejdere. Der er dog enkelte undtagelser, hvor der ved ansættelsen af eksternt finansieret personale gælder særlige regler, jf. nærmere i dette regulativ. Herudover kan der være rent praktiske administrationsmæssige forskelle. De almindelige regler i regionen og på det pågældende hospital gælder således som helt overvejende udgangspunkt i forhold til bl.a.: ansættelsesproceduren ansættelse i henhold til regional overenskomst lønfastsættelsen ansættelsesvilkår i øvrigt befordring, overnatning, fortæring, time-dagpenge mv. Side 15

16 tildeling af mobiltelefon, it-udstyr mv. regler om tavshedspligt, herunder regler for adgang til EPJ Ansættelse i et forskningsprojekt giver således ikke mulighed for ansættelse på særligt fordelagtige løn- og ansættelsesvilkår mv. i forhold til de vilkår, der i øvrigt er gældende i Region Midtjylland. Omvendt tillades ansættelse heller ikke på ringere vilkår. Hvis fondsmidlerne mod forventning ikke kan dække udgifterne til lønnen til de eksternt finansierede medarbejdere i hele perioden, er det afdelingens budget, der skal dække den resterende del. Afdelingsledelsen skal derfor give sin accept i forbindelse med projektgodkendelsen og den forskningsansvarlige skal inddrages. Afdelingsledelsen har ansættelseskompetencen. Afdelingsledelsen skal løbende orienteres om, personalemæssige forpligtelser på projektet. 5.2 Ansættelse af medarbejdere i et projekt Hospitalet kan have fastsat særlige regler om stillingsopslag mv. Før ansættelse af en medarbejder skal der udarbejdes et lønbudget, så det sikres, at der er lønmidler til hele ansættelsesperioden (jævnfør kapitel 4). Da et forskningsprojekt er midlertidigt, er behovet for arbejdskraft og finansieringen af projektet i sagens natur også af midlertidig karakter. Eksternt finansierede medarbejdere skal derfor, hvis det er muligt, ansættes i en tidsbegrænset ansættelse. En tidsbegrænset ansættelse indebærer, at ansættelsen ophører med udgangen af den aftalte periode uden yderligere opsigelse. Eventuel afspadseringssaldo skal være afviklet inden udløb af ansættelsesperioden. Hvis medarbejderen umiddelbart efter projektansættelsen overgår direkte til anden ansættelse inden for Region Midtjylland medtages tilgodehavende ferie til den nye ansættelse. Hvis medarbejderen ikke overgår til anden ansættelse i Region Midtjylland får medarbejderen tilgodehavende ferie på et feriekort. Det skal fremgå af ansættelsesbrevet, at aflønningen er finansieret af eksterne midler og at den pågældende er tidsbegrænset ansat. Indstilling til HR om ansættelse af den konkrete medarbejder underskrives af både en fra afdelingsledelsen og den projektansvarlige. Regnskabsinstruksen skal beskrive den valgte procedure, hvis dette afviges. Indstillingen skal indeholde oplysning om kontonumre til kontering af løn. Regnskabsenheden kan assistere med oplysning om kontonumre på projektet. Side 16

17 Såfremt en projektansat er sygemeldt, får projektet tilført sygedagpenge. I forbindelse med barsel- og graviditetsfravær følges hospitalets almindelige regler. Hvis en allerede ansat medarbejder på hospitalet skal ansættes i et eksternt finansieret projekt på hospitalet og som følge heraf ikke kan varetage funktioner i sin hidtidige stilling, kan den pågældende eventuelt bevilges orlov fra sin hidtidige stilling på hospitalet. Såfremt den hidtidige stilling og projektansættelsen er i samme afdeling, skal spørgsmålet om, hvorvidt der kan gives orlov eller ej være afklaret af afdelingsledelsen, inden indstilling om ansættelse i projektet sendes til HR. Med mindre andet er aftalt skal optjent afspadsering i afdelingen være afviklet inden overgang til projektansættelse. Tilsvarende gælder det som udgangspunkt, at al optjent afspadsering relateret til projektet skal være afviklet, inden den ansatte vender tilbage til sin almindelige stilling. 5.3 Allerede ansatte medarbejdere, som i en del af deres arbejdstid skal deltage i et projekt For medarbejdere, som er ansat på hospitalet i forvejen, og som i en del af deres arbejdstid i denne ansættelse skal deltage i et projekt, udarbejdes ikke et nyt ansættelsesbrev. Dette betragtes som en form for udlån. Dette giver mulighed for, at lønudgifter kan være delvist finansieret af eksterne midler. Den praktiske håndtering af hvordan timer og fordeling af udgiften deles mellem drift og projekt aftales individuelt med hospitalets HR afdeling. En medarbejder kan godt deltage i flere forskellige projekter. Medarbejderens samlede forventede arbejdstid må ikke overstige det overenskomstmæssigt fastsatte antal timer. 5.4 Undervisningsaktivitet (ansatte medarbejdere) Medarbejdere, som i forvejen er ansat på hospitalet, og som skal honoreres af projektet for undervisningsaktivet, kan få udbetalt undervisningshonorar i henhold til regionens almindelige regler og satser. Honorar til ansatte udbetales via lønsystemet for at sikre korrekt indberetning til SKAT. Der er ikke mulighed for at aftale særligt gunstige satser for undervisning i projekter. Side 17

18 Regionens almindelige regler gælder mht. spørgsmålet om, hvornår der kan ske konkret aflønning af en i forvejen ansat medarbejder for undervisningsaktivitet, og hvornår et eventuelt honorar i stedet skal tilfalde afdelingen/projektet. 5.5 Honorar (ikke ansatte) Honorar kan kun udbetales til ikke-fastansat personale for enkeltstående ydelser, f.eks. gæsteprofessorer. Det fremgår af regionens Vejledning om aflønning og beskatning af vikarer og andre løst tilknyttede, at der kun kan udbetales honorar, hvis løsningen af en opgave ikke er underlagt ledelsens instruktionsbeføjelse (f.eks. underviser eller konsulent) og personen udfører arbejde, der ikke er overenskomstdækket. Honorar er et engangsvederlag, der ikke indeholder feriegodtgørelse, ATP, pension el. lignende. Honoraret udbetales til NemKonto via koncernøkonomisystemet med indberetning af b-indkomst. Honorarmodtagers CPR-nummer skal angives på honorarfakturaen. Der kan ikke ske udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse til honorarmodtagere. Hele det udbetalte beløb skal indberettes som b- indkomst. 6 Forsøgspersoner 6.1 Retningslinjer for registrering af projektpersoner Alle personer, der møder på Region Midtjyllands hospitaler i forskningsøjemed skal registreres i hospitalets patientregistreringssystem. Alle undersøgelser i forskningsøjemed skal registreres på den afdeling, hvor den projektansvarlige er ansat. Det er uafhængigt af, hvordan den pågældende kliniske undersøgelse er finansieret eller hvor undersøgelsen gennemføres. Det er derfor den projektansvarliges ansættelsessted, der afgør registreringsstedet og ikke den lokalitet, hvor undersøgelsen gennemføres. Side 18

19 6.2 Udbetaling af godtgørelser til forsøgspersoner Vederlag for tabt arbejdsfortjeneste og ulempegodtgørelse skal være beskrevet i projektbeskrivelsen og skal være godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland Transportudgifter Der kan dækkes dokumenterede transportudgifter. For transport i egen bil anvendes laveste kilometertakst. Refusion af dokumenterede udgifter er ikke skattepligtig Tabt arbejdsfortjeneste For personer med lønnet arbejde kan der gives fuld kompensation, beregnet som timeløn for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. For personer uden lønnet arbejde, for eksempel studerende, kan der benyttes den seneste offentliggjorte timeløn for ufaglærte arbejdere. Oplysning om lønsatser kan fås ved henvendelse til HR afdelingen. Tabt arbejdsfortjeneste er skattepligtig. Udbetaling sker til personens NemKonto via koncernøkonomisystemet med indberetning af b-indkomst Ulempegodtgørelse Udbetaling af ulempegodtgørelse er skattepligtig. Udbetaling sker til personens NemKonto via koncernøkonomisystemet med indberetning af b-indkomst Gavekort Udlevering af gavekort til forsøgspersoner kan være omfattet af indberetningspligten til SKAT afhængig af beløbsstørrelse i forhold til ulejlighed. Der henvises til SKAT. Det er vigtigt at bemærke, at gavekort sidestilles med kontanter og derfor skal opbevares forsvarligt. Det skal beskrives i enhedens regnskabsinstruks, hvordan gavekort håndteres på den enkelte afdeling. Der skal være nedskrevne retningslinjer for, hvorledes gavekortene opbevares, hvem der har adgang til gavekortene, hvem kan udlevere dem mv. Side 19

20 7 Udbetaling eller flytning af eksterne midler Eksterne midler tildeles et bestemt projekt eller afdeling i Region Midtjylland, ikke medarbejderne personligt. Midlerne tilhører dermed Region Midtjylland og bogføres på et projekt på det pågældende hospital. Midlerne skal anvendes til det formål, de er bevilget. Et eventuelt overskud på et projekt skal tilbagebetales til bevillingsgiver, hvis der er stillet krav herom. Alternativt kan overskuddet overføres til en af afdelingens løbende konti. Et overskud fra et projekt kan ikke betragtes som den forskningsansvarliges personlige overskud. Indkøb, der er foretaget for eksterne midler, tilhører projektet og dermed Region Midtjylland og kan ikke medtages af forskeren ved fratrædelse. Der kan ikke ske udbetaling til en forsker ved ophør af ansættelsesforholdet, uanset om det skyldes overflytning til et andet hospital indenfor eller udenfor Region Midtjylland eller fratrædelse af andre årsager. I helt særlige tilfælde, hvor de tildelte forskningsmidler specifikt er givet til en forskning, der forudsætter tilstedeværelsen og deltagelse af en bestemt forsker og projektet ikke kan videreføres uden tilknytning af denne forsker, da kan ledelsen helt undtagelsesvist give tilladelse til at midlerne overføres til det hospital, hvor forskeren fremover tilknyttes. For at dette kan forekomme skal alle nedenstående punkter som udgangspunkt være opfyldt: Donationen er udtrykkeligt givet til én bestemt forsker Det skal være klart for bevillingsgiver, at forskningsprojektet kun kan gennemføres af én bestemt forsker Donationen er givet til et forskningsprojekt, der efterfølgende vil blive fuldført på det hospital, hvortil forskeren overføres. Bevillingsgiver skal godkende at bevillingen overføres til det hospital, hvortil forskeren overføres. 8 Bilagshåndtering og kontrol Projektregnskabet vil være underlagt samme krav som regionens øvrige regnskab. Det vil sige, at bestemmelserne i Kasse- og regnskabsregulativet samt regionens øvrige administrative vejledninger er gældende. Side 20

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Sygehus Lillebælt attraherer hvert år flere millioner kr. i ekstern støtte til forskning og udvikling. Følgende instruks er udarbejdet med formålet at

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger 1/6 1. Retningslinjer for administration af projektbevillinger Midler til forskningsprojekter bliver administreret af Sygehus Lillebælt, Sygehusstaben.

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.

Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv. Indledning Nærværende retningslinjer er gældende for administration af eksterne

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet Forskningsmidler Appendix til FAS regulativet Koncern HR Koncernøkonomi November 2014 Indledning Appendix til FAS-regulativet er ment som et kort supplement til»regulativ vedrørende eksternt finansierede

Læs mere

Styrkelse af administrationen af eksterne forskningsmidler 2014

Styrkelse af administrationen af eksterne forskningsmidler 2014 Styrkelse af administrationen af eksterne forskningsmidler 2014 Økonomichef Morten Palle Christensen 12. august 2014 Dagsorden 1.Seneste tids fokus på midlernes administration har medført 2.Kategorisering

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Forskningsøkonomi. 1 Midler til rådighed. 1) Midler til rådighed. 2) Procedure (fra bestilling af vare til betaling af faktura)

Forskningsøkonomi. 1 Midler til rådighed. 1) Midler til rådighed. 2) Procedure (fra bestilling af vare til betaling af faktura) Forskningsøkonomi 1) Midler til rådighed 2) Procedure (fra bestilling af vare til betaling af faktura) a. Ordinær bevilling, Aarhus Universitet b. Eksterne bevillinger, Aarhus Universitet c. Klinisk Instituts

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Registrering af forskningsprojekter

Registrering af forskningsprojekter Projektnummer: (udfyldes af Økonomi & Plan) Registrering af forskningsprojekter Registreringen skal omfatte alt arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder:

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud til psykiatrien fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Pulje 3 - Opsøgende og udgående virksomhed I. Indledning I

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Velkommen. 16.00 Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen. 16.15 Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler

Velkommen. 16.00 Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen. 16.15 Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler Velkommen 16.00 Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen 16.15 Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler samarbejdet mellem universitetet og regionen, v. Kristjar Skajaa 16.35 Regulativet

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 4. november 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1608040 Fanø Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem. REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere