4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2"

Transkript

1 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 2 INDHOLD INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier 7 Produktet 8-13 IBRUGTAGNING 8 Indeholdt i leveringen af Sinio 8 Fabriksindstilling 9 Opstilling/rækkevidde 10 Isætning af batterier i håndsættet 10 Valg af land 11 Tilslutning af basestation 12 Tilslutning af ekstra håndsæt (tilbehør) Batterierne KORT OVERSIGT 14 Håndsæt 15 Basestation 16 Display symboler og deres betydning TELEFONERING 17 Opkald med taltasterne 17 Opkald fra genvalgsfunktionen 18 Direkte opkald 18 Opkald fra telefonbogen Opkald fra opkaldslisten 20 CLIP-funktionen 21 Besvarelse af et opkald 21 Afslutning af samtalen 21 Håndfri tale 22 Privat notering, hvis optaget Banke på (besvarelse/afvisning) 23 Forespørgsel 24 Skift 24 Konference 25 Aktivering/deaktivering af tastlås 25 Til-/frakobling af håndsættet 25 Til-/frakobling af mikrofonen 26 Regulering af lydstyrken

2 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 3 INDHOLD INDSTILLINGER 27 Navigering i menuen 28 Indstilling af menusprog 28 Indstilling af dato og klokkeslæt Lydindstillinger Indstilling af baggrundsbillede og kontrast Spærring af indstillinger (PIN) 34 Direkte modtagelse af et opkald Tilbagestilling af indstillinger (reset) KOMFORTFUNKTIONER Telefonbogen 39 Vækkefunktionen 40 Direkte opkald (kortnummervalg) 40 Optagelse af samtale (kun Sinio A1) 41 Rumovervågningen SMS-FUNKTIONER 43 Valg af sms-menu Skrive og sende en sms Sms-indgang 45 Menuen»Udkast«46 Menuen»Udgang«46-47 Menuen»Sms-centrum«47 Delvis sletning af sms-hukommelse (auto. sletning) TELEFONSVARER (kun Sinio A1) 48 Til-/frakobling af telefonsvareren 49 Aktivering af meddelelse eller henvisningsmeddelelse Indtaling af egen meddelelsestekst eller henvisningsmeddelelse 50 Aktivering af henvisningssignal beskedindgang 51 Aflytning af beskeder 51 Sletning af beskeder Indstillinger for telefonsvarerfunktionen Forespørgsel udefra Indstillinger for forespørgsel udefra 59 TALEBESKEDER (kun Sinio A1) 59 Optagelse af talebeskeder 59 Aflytning og redigering af talebeskeder DANSK 3

3 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 4 INDHOLD EKSTRA HÅNDSÆT 60 Tilmelding af nyt håndsæt (tilbehør) til basestationen 61 Indtastning af personligt navn for et håndsæt Særlige forhold ved telefonering med flere håndsæt 64 Framelding af et håndsæt fra en basestationen ANVENDELSE MED TELEFONANLÆG 65 Indstilling af flashtid 66 Indtastning af bylinjenummer og opkaldspause 67 TEKNISKE DATA 68 SERVICEHENVISNINGER 68 Garanti 4

4 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 5 INFORMATIONER Forord Kære kunde. Vi ønsker dig til lykke med købet af din Grundig DECT-telefon og takker for den tillid, du har vist os. Dette apparat er fremstillet med størst mulig omhyggelighed. Hvis du skulle få problemer med brugen, anbefaler vi at læse efter i denne brugerhåndbog. Du kan også finde de pågældende informationer på følgende internetside: For at sikre sikkerheden og komforten i forbindelse med anvendelse af apparatet beder vi dig om at læse følgende afsnit opmærksomt: Henvisninger vedrørende anvendelsen Telefonen bruges til overførsel af tale via telefonnet. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt og gælder som værende i strid med bestemmelserne. Sikkerhedshenvisninger DECT-telefonen må ikke installeres i fugtige omgivelser (badeværelse, vaskehus, kælder etc.) og ikke mindre end 1,50 m væk fra en vandkilde eller udendørs. Apparatet er beregnet til brug ved temperaturer fra 5 til 45 C. Anvend udelukkende den vedlagte nettilslutning, og tilslut den til lysnettet i henhold til installationsanvisningerne i denne brugerhåndbog og angivelsen på pladen på apparatet (spænding, strømtype, frekvens). I tilfælde af fare kan netstikkene trækkes ud for afbryde 230 V-strømforsyningen forebyggende. Derfor skal stikkontakterne være i nærheden af apparatet og let tilgængelige. Dette apparat er beregnet til tilslutning til det offentlige telefonnet. Hvis der skulle opstå problemer, skal du først kontakte din specialforhandler. Anvend udelukkende det vedlagte telefonkabel. Af sikkerhedsmæssige årsager må du aldrig sætte håndsættet på basedelen uden isat batteri eller uden klappen til batterirummet, fordi der ellers er fare for elektrisk stød. DANSK 5

5 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 6 INFORMATIONER For at undgå beskadigelser af håndsættet må du udelukkende anvende det vedlagte genopladelige batteri. Det anvendte batteri skal bortskaffes i henhold til recyclingbestemmelserne i denne brugerhåndbog. Din DECT-telefon har en rækkevidde på ca. 50 m indendørs og op til 300 m i det fri. Hvis der er metalgenstande (f.eks. tv er) eller elektriske apparater i umiddelbar nærhed, kan rækkevidden reduceres. Bestemte medicinske og følsomme apparater eller sikkerhedssystemers funktion kan blive forstyrret af telefonens sendeeffekt. Det anbefales altid at overholde sikkerhedshenvisningerne. I områder, hvor der ofte er tordenvejr, anbefaler vi, at telefonledningen beskyttes mod elektrisk overspænding med en speciel anordning. I tilfælde af strømsvigt kan der ikke telefoneres med apparatet. Hold derfor en anden telefon klar til eventuelle nødstilfælde i forbindelse med strømsvigt. CE-mærket bekræfter, at produkter principielt er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets direktiv 1999/5/EF angående radio- og telekommunikationsudstyr til beskyttelse af brugeren og for at undgå elektromagnetiske forstyrrelser. I overensstemmelse hermed benyttes det tildelte radiospektrum effektivt, og radiotransmissionsforstyrrelser undgås. Overensstemmelseserklæringen kan ses på websiden 6

6 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 7 INFORMATIONER Miljø At beskytte miljøet er et væsenligt anliggende for Sagem Communication. Sagem Communication har ønsket at benytte en installation, som beskytter miljøet, og har valgt at integrere miljøpræstationer som helhed i deres produkters livscyklus, fra fabrikations-fasen til ibrugtagning, brug og destruktion. Emballagen Logoet på emballagen (grønt punkt) betyder, at det gives til en godkendt national organisation, når det afleveres, for at forbedre emballagens genbrugs- og recycling-infrastrukturer. Overhold de lokale sorteringsregler for denne type affald for at forbedre recyclingen. Batterier og genopladelige batterier Hvis dit produkt indeholder batterier eller genopladelige batterier, skal de bortskaffes på de godkendte samlesteder. Produktet Den skraldespand med et kryds over, der er anbragt på produktet, betyder, at det hører til gruppen elektriske og elektroniske apparater. I den sammenhæng beder de europæiske regler dig om at medvirke til en selektiv indsamling: Salgstederne, hvis der købes et ækvivalent apparat. De samlesteder, der er stillet til rådighed lokalt (genbrugscenter, sorteret indsamling osv.). På den måde yder du dit bidrag til genanvendelsen og den værdifulde brug af brugte elektriske og elektroniske apparater, som ellers kan påvirke miljøet og menneskers helbred negativt. DANSK 7

7 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 8 IBRUGTAGNING Indeholdt i leveringen af Sinio Basestation Håndsæt 2 batterier (Ni-MH-type, 2 x 1,2 V, AAA, 550 mah) Stiknetdel Telefonledning Betjeningsvejledning Fabriksindstilling Base: Toneringning lydstyrke: 3 Toneringning melodi: 3 PIN: 0000 CLIP: Til Pause: 0 sekunder Flashtid: 200 ms Håndsæt: Toneringning lydstyrke: 5 Toneringning melodi: 1 Lydstyrke i håndsættet: 3 Tastaturlyd: Til Batteri-opladningssignal: Til Batteri-advarselssignal: Til Rækkevidde-advarselssignal: Fra Listeslutsignal: Fra Signal sms-indgang: Fra Signal telefonsvarer: Fra Displaysprog: Svenska Autom. opkaldsmodtagelse: Fra Telefonbog: Tom Opkaldsliste: Tom Genvalg: Tom Telefonsvarer (kun Sinio A1): TAD-PIN forespørgsel udefra: 123 Telefonsvarer: Til Tekster: 1 meddelelsestekst og 1 henvisningstekst 8

8 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 9 IBRUGTAGNING Opstilling/rækkevidde Placer basestationen centralt og frit tilgængeligt i det område, hvor du gerne vil telefonere. Afhængigt af omgivelsesbetingelserne er rækkevidden udendørs op til ca. 300 meter. I bygninger er rækkevidden, afhængit af de rumlige og byggetekniske forhold, op til 50 meter. Særlige byggetekniske forhold kan resultere i dødzoner i radiokommunikationen. Det kan betyde korte afbrydelser i samtalen på grund af manglende transmission. Ved utilstrækkelig feltstyrke vil forbindelsen blive afbrudt efter kort tid. Læg et skridsikkert underlag under basestationen. Normalt efterlader apparatets fødder ingen uvelkomne spor. I betragtning af den mangfoldighed af laktyper og politur, der anvendes til møbler, kan det dog ikke helt udelukkes, at kontakten med dele af apparatet kan forårsage mærker på ståfladen. Grundig hæfter ikke for skader af den art. Det er ikke tilladt at anvende base- eller ladestationen udendørs eller på steder, der er udsat for frost. Den anbefalede omgivelsestemperatur til brug af basestationen er +5 C +45 C, og den anbefalede relative luftfugtighed er 20 % 75 %. På opstillingsstedet skal der være en 230 V~ netstikkontakt til strømforsyning af basestationen eller ladestationen. DANSK 9

9 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 10 IBRUGTAGNING Isætning af batterier i håndsættet 1 Tryk på den øverste kant af batterirumsdækslet nedefra, og løft dækslet. 2 Sæt batterier i med den polaritet, der er markeret forrest på batterirummet. 3 Sæt batterirumsdækslet i ovenfra, og tryk det ned, til det går i indgreb. Land Sweden Norway Finland Denmark Valg af land Når batterierne er sat i, eller hvis håndsættet og basen er sat helt tilbage til fabriksindstillingerne (reset), vises der en menu til valg af land på displayet. Dette valg er nødvendigt, hvis en landegruppe består af to eller flere lande. 1 Vælg det ønskede land med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. Nu indstilles alle grundindstillinger (flash, M/B ratio, telefonsvarerens meddelelser etc.) for det valgte land. I menuen vises det valgte lands sprog som grundindstilling. 10

10 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 11 IBRUGTAGNING Tilslutning af basestation Telefonstik Stiknetdel Tilslutningsledning til telefonstikket Tilslutning af telefonledning 1 Sæt telefonledningens westernstik i bøsningen» «på bagsiden af basestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt telefonledningens telefonstik i telefonstikdåsen, bøsning»f«. For at tage westernstikket ud skal krogen trykkes ned og westernstikket trækkes ud. Tilslutning af netdelen Anvend kun den vedlagte netdel. 1 Sæt netdelkablets stik i bøsningen» «på bagsiden af basestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt netdelen i netstikkontakten 230 V~. På siderne af basestationen er der to fødder, der kan klappes ud. Så kan du bedre se dit håndsæt. DANSK 11

11 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 12 IBRUGTAGNING Tilslutning af ekstra håndsæt (tilbehør) Anvend kun den vedlagte netdel. 1 Sæt netdelkablets stik i bøsningen på bagsiden af ladestationen, og sørg for, at det går i indgreb. 2 Sæt netdelen i netstikkontakten 230 V~. Batterierne Opladning af batterier Læg håndsættet med tastaturet opad i basestationens eller ladestationens (tilbehør) holder, så kontakten på batterirumsdækslet ligger på spejlet og kontakten på bagsiden af håndsættet på sølvkanten. Hvis batterierne er tomme (»Ä«på håndsættets display blinker), varer en ladecyklus 12 til 15 timer. Når håndsættet lægges i basestationen første gang, tilmelder det sig automatisk til basestationen. 12

12 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 13 IBRUGTAGNING Batteriernes opladningstilstand Batteriernes opladningstilstand vises på displayet. Antallet af streger angiver batteriernes opladningstilstand (»Ä«tom,»Ü«opladet). Hvis batteriernes kapacitet næsten er brugt op, blinker symbolet»ä«, displayets baggrundsbelysning tændes ikke, og der høres et advarselssignal (såfremt du ikke har slået det fra, se kapitlet Indstillinger på side 31). Det sker også, hvis de opladte batterier kortvarigt tages ud og sættes i igen. Nye batterier når i reglen først deres fulde kapacitet efter nogle opladnings-/afladningscykler. Selv om batterisymbolet indikerer, at batterierne i et håndsæt er ladet op, må man i denne startfase gå ud fra, at de normale samtale- og standby-tider endnu ikke nås. Batteriernes driftstid Batteriernes driftstid er i standby op til 5 dage eller op til 10 timers uafbrudt samtale. Batteriernes levetid For at batterierne får en lang levetid, bør du være opmærksom på følgende: Stikket må ikke kortsluttes. Brug håndsættet som mobil telefon, og sæt det ikke tilbage til opladning i basestationen eller ladestationen (tilbehør) efter hver samtale. DANSK 13

13 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 14 KORT OVERSIGT Håndsæt R K Venstre funktionstast, hovedfunktion genvalg. Højre funktionstast, hovedfunktion hentning af hovedmenu (de tilhørende funktioner står på displayet over tasterne). Hentning af opkaldslisten; bladring opad. Åbning af telefonbogen; bladring nedad. Slår håndfri tale til og fra under en samtale. Signaltast (hook-flash), er nødvendig ved omstillingsanlæg. Etablering af forbindelse. k Afbrydelse af forbindelse; afslutning af menufunktion; ved at holde tasten inde et øjeblik slukkes og tændes der for håndsættet Taltaster. Stjernetast; * ved at holde tasten inde et øjeblik: tastlås til/fra. # INT Rudetast; ved at holde tasten inde et øjeblik: forvalg for internt opkald. 14

14 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 15 KORT OVERSIGT Basestation Kort tryk: Alle tilmeldte håndsæt ringer i ca. 30 sekunder; ved at holde tasten inde i mere end 5 sekunder: Basestationen er klar til tilmelding. Indikatoren (LED) blinker under samtalen. Vær opmærksom på, at du skal lægge håndsættet i basestationen fra en højde på maksimalt 15 mm. Hvis du lader håndsættet falde ned i basestationen, er der fare for beskadigelse af håndsættet eller basestationen. Hold basestationens kontaktflader, dvs. sølvkant og spejl, tørre. Rengør kontaktfladerne med en tør, støvbindende klud. Der må ikke anvendes vand eller rengøringsmidler. DANSK 15

15 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 16 KORT OVERSIGT Display symboler og deres betydning III HÅNDSÆT :22 d Menü III HÅNDSÆT 1 Modtagestyrke; symbolerne ses, når håndsættet befinder sig inden for basestationens rækkevidde; symbolerne blinker, når håndsættet befinder sig uden for basestationens rækkevidde eller søger efter en basestation. Batteriernes opladningstilstand. Håndsættets navn og nummer :22 Dato og klokkeslæt. d Menu Den venstre funktionstasts aktuelle funktion genvalg. Den højre funktionstasts aktuelle funktion hovedmenu. 16

16 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 17 TELEFONERING Opkald med taltasterne 1 Indtast telefonnummeret med»1... 0«. Telefonnummeret kan vælges i de næste ca. 60 sekunder. Displaybelysningen tændes automatisk, når der trykkes på den første tast, og slukkes 20 sekunder, efter der er trykket på sidste tast. Forkert indtastede cifre kan slettes trinvist med funktionstasten» «. 2 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 3 Afbryd forbindelsen med»k«. Opkald fra genvalgsfunktionen Genvalgsfunktionen gemmer de sidste 10 kaldte telefonnumre. Hvis det pågældende telefonnummer er gemt i telefonbogen, vises navnet også. 1 Tryk på den venstre funktionstast» «. Det senest valgte telefonnummer vises. Med» «eller» «kan der bladres i listen med de sidst kaldte telefonnumre. 2 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 3 Afbryd forbindelsen med»k«. Det er muligt at slette telefonnumre fra genvalgsfunktionens liste. Det gøres ved at vælge det ønskede telefonnummer med» «eller» «og aktivere det med den højre funktionstast»option«. Vælg linjen»sletning«med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. Hvis alle numrene på listen skal slettes, vælges linjen»slet alle?«med» «eller» «, og der bekræftes med den højre funktionstast»ok«. K K DANSK 17

17 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 18 TELEFONERING Direkte opkald Taltasterne 1, 2 til 8, 9 kan programmeres med telefonnumre. Hvordan du indtaster navne og telefonnumre til direkte opkald, er beskrevet i kapitlet Komfortfunktioner på side Hent et direkte nummer ved at trykke på en tast»1«til»9«og holde den inde et øjeblik. 2 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 3 Afbryd forbindelsen med»k«. Opkald fra telefonbogen Fra fabrikken er telefonbogen tom. Hvordan du indtaster navne og telefonnumre i telefonbogen, er beskrevet i kapitlet Komfortfunktioner på side 36 til Åbn telefonbogen med» «. Det første opslag i telefonbogen vises. 2 Tryk på» «eller» «flere gange, indtil det ønskede navn vises på displayet; eller søg målrettet i telefonbogen ved at trykke på taltasten ved siden af det pågældende bogstav flere gange, indtil navnet med det ønskede begyndelsesbogstav vises (tryk f.eks. på tasten»8«to gange for at finde navne, der begynder med bogstavet U ). 3 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 4 Afbryd forbindelsen med»k«. K K 18

18 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 19 TELEFONERING Opkald fra opkaldslisten Ved et opkald, hvor telefonnummeret også overføres, gemmes telefonnummeret i opkaldslisten, uanset om du besvarer opkaldet eller ej. Hvis du har et apparat med telefonsvarer (Sinio A1), bliver talebeskederne også gemt i listen. Hvis telefonnummeret ikke overføres i forbindelse med et opkald, vises opkaldet ikke, hvis det ikke besvares. I opkaldslisten gemmes der maks. 30 opkald. Hvert opslag består af et navn (maks. 12 tegn) og et nummer (maks. 24 cifre) samt dato og klokkeslæt. 1 Hent opkaldslisten med» «. 2 Hvis der er gemt flere opkald i opkaldslisten (f.eks. displayvisningen»# 03«), kan der bladres gennem opkaldene med» «eller» «. Bemærk Tallene i parantes viser, hvor mange opkaldsforsøg der er udgået fra det viste nummer. 3 Etablér forbindelsen med» «eller» «. Telefonnummeret ringes op. 4 Afbryd forbindelsen med» k «. Sletning af opkald i opkaldslisten 1 Hent opkaldslisten med» «. 2 Vælg det ønskede opkald med» «eller» «. 3 Tryk på den højre funktionstast»option«. 4 Vælg linjen»sletning«med» «eller» «, og slet opkaldet med den højre funktionstast»ok«. K DANSK 19

19 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 20 TELEFONERING Indstillinger Indst. håndsæt Indst. base Indst. base Ændring af PIN Frameld håndsæt Reset base Flash-tid Pause Opkaldsliste Indstilling af opkaldslisten Du kan indstille opkaldslisten, så alle opkald eller så kun de ikke besvarede opkald vises i listen. 2 Vælg menupunktet»indstillinger«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»indst. base«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg linjen»opkaldsliste«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 5 Vælg linjen»alle opkald«eller»besv. opkald«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. Opkaldene vises. 6 Afslut indstillingen med» k«. CLIP-funktionen For at kunne bruge overførslen af telefonnumre (CLIP) skal funktionen stilles til rådighed af telefonselskabet, og også personen, der ringer op, skal have aktiveret ydelsen. Muligvis kræver det en speciel tarif eller et gebyr for at kunne anvende funktionen. Hvis nummeret på den person, der ringer, er indtastet i telefonbogen, vises både telefonnummeret og navnet. Hvis den person, der ringer, har deaktiveret overførslen af telefonnumre eller ikke har bestilt ydelsen, vises»ukendt«. 20

20 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 21 TELEFONERING Besvarelse af et opkald Et indgående opkald signaliseres med en ringetone på håndsættet. Der er mulighed for at indstille ringetonens lydstyrke og melodi, se kapitlet Indstillinger på side 29. Ved et opkald, hvor telefonnummeret også overføres, vises telefonnummeret på displayet. Hvis der allerede er gemt et navn til det viste telefonnummer i telefonbogen, vises navnet også. 1 Tag håndsættet af basestationen. Opkaldet besvares hvis denne indstilling er aktiveret automatisk; eller tryk på» «, hvis håndsættet ikke ligger i basestationen. K Afslutning af samtalen 1 Tryk på» k «; eller læg håndsættet i basestationen. Håndfri tale Under samtalen kan du stille om til håndfri tale, lægge håndsættet fra dig og alligevel fortsætte samtalen. 1 Tryk på» «under samtalen. 2 Slå funktionen håndfri tale fra med» «. DANSK 21

21 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 22 TELEFONERING Privat notering, hvis optaget Hvis du ringer til en person, og forbindelsen er optaget, kan du bestille et tilbagekald. Når forbindelsen er fri, ringer dit håndsæt. 1 Tag håndsættet af basestationen. Opkaldet besvares hvis denne indstilling er aktiveret automatisk; eller tryk på» «, hvis håndsættet ikke ligger i basestationen. K Aktivering af tilbagekald Når du hører optagetonen... 1 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»privat notering, hvis optaget«, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 2 Tryk på» k «, når du har fået bekræftelsen fra telefonnettet. Bemærk Funktionen forbliver aktiv i ca. 45 minutter. Der er ikke mulighed for flere private noteringer samtidig. Banke på (besvarelse/afvisning) Med denne funktion kan du besvare et opkald fra en yderligere ekstern samtalepartner eller afvise denne. 1 Besvar et eksternt opkald med» «. Du får forbindelse med det eksterne opkald. Hvis du modtager et eksternt opkald mere under den eksterne samtale, hører du banke på-lyden (kort tone). 2 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»besvar+standby«, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. Det andet opkald modtages, og den første samtale sættes på standby; K 22

22 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 23 TELEFONERING eller tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»besvar+slut«, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. Det andet opkald modtages, og den første samtale afsluttes; eller tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afvis«, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. Det andet opkald afvises og får et optagesignal. Forespørgsel Under en ekstern samtale kan du ringe til en anden ekstern samtalepartner. 1 Besvar et eksternt opkald med» «. Du får forbindelse med det eksterne opkald. 2 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»forespørgsel«, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. Den første samtale sættes på standby, og samtalepartneren hører en meddelelse. 3 Indtast telefonnummeret på den anden person med»1... 0«. Gennemfør forespørgslen. 4 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut 2. forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. Du skifter tilbage til den første samtalepartner. 5 Afslut samtalen med» k «. K DANSK 23

23 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 24 TELEFONERING Skift Under en ekstern samtale kan du på skift snakke med en anden samtalepartner. 1 Bekræft den anden eksterne samtale med den venstre funktionstast»option«, og bekræft funktionen»modtag+hold«med»ok«. 2 Du får forbindelse med det andet eksterne opkald. Den første samtalepartner sættes på standby og hører en meddelelse. Tryk på den venstre funktionstast»option«, og vælg funktionen»skift«. Skift mellem de to eksterne samtalepartnere med den højre funktionstast»ok«. 3 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»afslut forb.«, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. Den aktuelle forbindelse afbrydes, og du er igen forbundet med den anden samtalepartner. 4 Afbryd den aktuelle forbindelse med» k «. Konference Du kan tale med to samtalepartnere samtidigt. 1 Besvar det første opkald med» «. Du får forbindelse med det eksterne opkald. 2 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»forespørgsel«, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. Den første samtale sættes på standby, og samtalepartneren hører en meddelelse. 3 Indtast telefonnummeret på den anden person med»1... 0«. 4 Tryk på den venstre funktionstast»option«, vælg funktionen»konference«, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. Du får forbindelse med begge de eksterne samtalepartnere. 5 Afslut samtalen med» k «. K 24

24 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 25 TELEFONERING Aktivering/deaktivering af tastlås Du kan beskytte håndsættets tastatur mod utilsigtet aktivering. Aktivering af tastlåsen 1 Tryk på» «i hvilefunktionen, indtil symbolet» «vises. * Håndsættets tastatur er låst. Indgående opkald kan modtages. Deaktivering af tastlåsen 1 Tryk igen på» «i hvilefunktionen, og hold tasten inde et * øjeblik. Til-/frakobling af håndsættet Frakobling af håndsættet 1 Tryk på» «i hvilefunktionen, indtil der slukkes for displayet. Der kan ikke telefoneres. Tilkobling af håndsættet 1 Tryk på» «, mens der er slukket for håndsættet. Der er igen tændt for håndsættet. Til-/frakobling af mikrofonen Mikrofonen kan kobles til og fra under en samtale. 1 Tryk på den højre funktionstast» «under samtalen. Display:»Mute til«, mikrofonen er koblet fra. 2 For at tilkoble den trykkes på den højre funktionstast» «igen. DANSK 25

25 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 26 TELEFONERING Regulering af lydstyrken Du kan indstille lydstyrken i håndsættet og håndsættets lydstyrke ved håndfri tale separat. Hvordan du regulerer lydstyrken, fremgår af kapitlet Indstillinger på side

26 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 27 INDSTILLINGER Navigering i menuen Menuen Med den højre funktionstast»menu«får du oversigten over de forskellige menuer. Menuen»Telefonsvarer«(nederst til højre på illustrationen) er kun til rådighed med modellen Sinio A1. I hovedmenuen er der ud over otte funktionsrelaterede menuer også en menu»spil«. Dette spil kan styres med nogle af taltasterne»1... 0«(få vist den korte vejledning ved at hente menuen). Telefonbog Tilbag Sinio A1 OK Telefonbog Tilbag Sinio OK Betjeningen via menu og taster Med den højre funktionstast»menu«henter du menuen. På displayet ses de menupunkter, der er til rådighed. Menupunkterne vælges med cursortasterne» «,» «,» «eller»r«. Den valgte menu kan aktiveres med den højre funktionstast»ok«. Der skiftes et menuniveau tilbage med den venstre funktionstast»tilbag«. I de enkelte menuer vælges der funktioner med cursortasterne» «eller» «, og funktionerne gemmes med den højre funktionstast»ok«. Hvilken funktion den venstre og den højre funktionstast aktiverer, står i displayet over den pågældende tast. Den aktiverede funktion markeres med» «. Når du har valgt eller indstillet en funktion, kan du springe et menuniveau tilbage (venstre funktionstast»tilbag«) eller gå ud af menuen (tryk på» k «). DANSK 27

27 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 28 INDSTILLINGER Indstillinger Indst. håndsæt Indst. base Indst. håndsæt Aut. opkaldsm. Tilmeld håndsæt Navn håndsæt Sprog Reset håndsæt Rumoverv. Indstilling af menusprog Du kan vælge mellem forskellige sprog. 2 Vælg menupunktet»indstillinger«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»indst. håndsæt«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg linjen»sprog«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 5 Vælg det ønskede sprog med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 6 Afslut indstillingen med» k«. Alarm/ur Klokkeslæt/dato Alarmindst. Klokkeslæt/dato Dato/klokkes. ss: mm DD MM ÅÅ 14 : 43 23/11/06 Indstilling af dato og klokkeslæt 2 Vælg menupunktet»alarm/ur«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»klokkeslæt/dato«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Indtast klokkeslættet fircifret med»1... 0«. 5 Indtast datoen sekscifret med»1... 0«, og gem med den højre funktionstast»ok«. Ved fejlindstastninger kan det sidste tal slettes med den venstre funktionstast»tilbag«. 6 Afslut indstillingen med» k«. Hvis basestationen adskilles fra lysnettet, resettes klokkeslæt og dato til 01. JAN. 00:00. 28

28 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 29 INDSTILLINGER Lydindstillinger Det er muligt at tildele interne og eksterne opkald forskellige melodier. Det kan du også bruge til at kunne skelne mellem forskellige ekstra håndsæt. Audioindst. Lydstyr. håndsæt Ringetone hånd. Ringetone int. Ringetone base Henvisningssig. Lydstyr. håndsæt Rør Højttaler Rør Indstilling af håndsættets lydstyrke Du kan indstille lydstyrken i håndsættet og håndsættets lydstyrke ved håndfri tale separat. 2 Vælg menupunktet»audioindst.«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»lydstyr. håndsæt«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg linjen»rør«eller»højttaler«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 5 Indstil den ønskede lydstyrke med» «eller»r«, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 6 Afslut indstillingen med» k «. Audioindst. Lydstyr. håndsæt Ringetone hånd. Ringetone int. Ringetone base Henvisningssig. Ringetone hånd. Melodi Lydstyrke Melodi Melodi 1 Melodi 2 Melodi 3 Indstilling af håndsættets melodi og lydstyrke for eksterne opkald 2 Vælg menupunktet»audioindst.«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»ringetone hånd.«med» «eller» «,, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg linjen»melodi«eller»lydstyrke«med» «eller» «,, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 5 Væl den ønskede melodi med» «eller» «,, eller indstil den ønskede lydstyrke med» «eller»r«, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 6 Afslut indstillingen med» k«. DANSK 29

29 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 30 INDSTILLINGER Audioindst. Lydstyr. håndsæt Ringetone hånd. Ringetone int. Ringetone base Henvisningssig. Ringetone int. Melodi Lydstyrke Melodi Melodi 1 Melodi 2 Melodi 3 Indstilling af håndsættets melodi og lydstyrke for interne opkald 2 Vælg menupunktet»audioindst.«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»ringetone int.«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg linjen»melodi«eller»lydstyrke«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 5 Vælg den ønskede melodi med» «eller» «, eller indstil den ønskede lydstyrke med» «eller»r«, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 6 Afslut indstillingen med» k «. Audioindst. Lydstyr. håndsæt Ringetone hånd. Ringetone int. Ringetone base Henvisningssig. Ringetone base Melodi Lydstyrke Melodi Melodi 1 Melodi 2 Melodi 3 Indstilling af basestationens melodi og lydstyrke 2 Vælg menupunktet»audioindst.«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»ringetone base«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg linjen»melodi«eller»lydstyrke«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 5 Vælg den ønskede melodi med» «eller» «, eller indstil den ønskede lydstyrke med» «eller»r«, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 6 Afslut indstillingen med» k«. 30

30 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 31 INDSTILLINGER Audioindst. Lydstyr. håndsæt Ringetone hånd. Ringetone int. Ringetone base Henvisningssig. Henvisningssig. Tastaturlyd opladningstone Lavt batteri U. f. rækkevidde Listeslut-sig. Tone for CID Henvisningssignaler Henvisningssignaler informerer dig om håndsættets forskellige tilstande, som f.eks. tomt batteri, for dårlig modtagelse osv. Lydsignalerne kan slås til og fra. 2 Vælg menupunktet»audioindst.«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»henvisningssig.«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg den ønskede linje med» «eller» «, og slå den til med den højre funktionstast»til«. Til» «markerer den aktiverede funktion. 5 Afslut indstillingen med» k «. For at slå henvisningssignalerne fra gentages indstillingen. Under punkt 4 slås henvisningssignalet fra med den højre funktionstast»fra«. Indstilling af baggrundsbillede og kontrast Du kan indstille displayets baggrundsbillede og displaykontrasten. Display Baggrund Kontrast Indstilling af displayets baggrundsbillede 2 Vælg menupunktet»display«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»baggrund«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg det ønskede billede med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 5 Afslut indstillingen med» k «. DANSK 31

31 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 32 INDSTILLINGER Display Baggrund Kontrast Kontast Trin 1 Trin 2 Trin 3 Indstilling af displayets kontrast 2 Vælg menupunktet»display«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»kontrast«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg den ønskede kontrast med» «eller» «og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 5 Afslut indstillingen med» k«. Spærring af indstillinger (PIN) For at beskytte indstillinger mod uberettiget adgang kan du indstille et personligt identifikationsnummer (PIN). Fra fabrikken er PIN-koden Uafhængigt af, om der er indtastet en egen PINkode, så er forespørgslen udefra på telefonsvareren altid beskyttet med en PIN-kode. Sørg for at huske din nye PIN-kode. Indstillinger Indst. håndsæt Indst. base Indst. base Ændring af PIN Frameld håndsæt Reset base Flash-tid Pause Opkaldsliste Ændring af PIN-kode 2 Vælg menupunktet»indstillinger«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»indst. base«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg linjen»ændring af PIN«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 32

32 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 33 INDSTILLINGER Ændring af PIN Indtast ny PIN 5 Indtast den fircifrede PIN-kode»0000«med»1... 0«, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 6 Indtast den nye fircifrede PIN-kode med»1... 0«, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. Ved fejlindstastninger kan det sidste bogstav slettes med den venstre funktionstast» «. 7 Gentag indtastningen med»1... 0«, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 8 Afslut indstillingen med» k «. DANSK 33

33 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 34 INDSTILLINGER Indstillinger Indst. håndsæt Indst. base Indst. håndsæt Aut. opkaldsm. Tilmeld håndsæt Navn håndsæt Reset håndsæt Rumoverv. Direkte modtagelse af et opkald Du kan indstille håndsættet, så du hører den person, der ringer op, når du tager håndsættet fra basestationen/ladestationen. 2 Vælg menupunktet»indstillinger«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»indst. håndsæt«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg linjen»aut. opkaldsm.«med» «eller» «, og slå funktionen til med den højre funktionstast»til«. 5 Afslut indstillingen med» k«. For at slå funktionen fra gentages indstillingen. Under punkt 4 slås den fra med den højre funktionstast»fra«. Tilbagestilling af indstillinger (reset) Med resetfunktionen resettes alle indstillinger, og opslag i telefonbogen og opkaldslisten slettes. Indstillinger Indst. håndsæt Indst. base Indst. håndsæt Aut. opkaldsm. Tilmeld håndsæt Navn håndsæt Reset håndsæt Rumoverv. Reset af indstillingerne for håndsættet 2 Vælg menupunktet»indstillinger«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»indst. håndsæt«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg linjen»reset håndsæt«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 5 Bekræft resetfunktionen med den højre funktionstast»ok«; eller afbryd resetfunktionen med» k «. 34

34 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 35 INDSTILLINGER Reset af indstillingerne for basestationen Indstillinger Indst. håndsæt Indst. base Indst. base Ændring af PIN Frameld håndsæt Reset base Flash-tid Pause Opkaldsliste Hvis der er indstillet et individuelt PIN-nummer, kan indstillingen for basestationen kun foretages efter indtastning af PINnummeret! 2 Vælg menupunktet»indstillinger«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»indst. base«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg linjen»reset base«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 5 Bekræft resetfunktionen med den højre funktionstast»ok«; eller afbryd resetfunktionen med» k«. DANSK 35

35 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 36 KOMFORTFUNKTIONER Telefonbogen I telefonbogen kan du indtaste navne og telefonnumre og så vælge dem direkte. Telefonbogen har plads til omtrent 100 opslag afhængigt af antallet af tegn (maks. 12 til navnet) og tal (maks. 24 til telefonnummeret). Når hukommelsen til telefonbogen er fuld, vil du høre et advarselssignal, næste gang du prøver at gemme et nyt telefonnummer, og meddelelsen»funktion ikke mulig«vises på displayet. Telefonbog Nyt opslag Vis opslag Rediger opslag Slet opslag Slet alle Tlf.b. overf. Nyt opslag Indtast navn _ Indtast nr. Henvisningssig. Nyt opslag Indtast navn XXX XXXXXXX Indtast nr. _ Henvisningssig. Nyt opslag i telefonbogen Du kan selv indtaste navne og telefonnumre, eller du kan kopiere dem fra telefonbogen, opkaldslisten eller genvalgsfunktionen. Opslag i telefonbogen bør altid indtastes med områdenummer, ellers virker CLIP-navnevisningen i den programmerede telefonbog ikke. 1 Åbn telefonbogen med» «. Det første opslag vises. 2 Tryk på den højre funktionstast»option«, vælg linjen»nyt opslag«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 3 Indtast navnets bogstaver/tegn med»1... 0«(maksimalt 12). Bogstaverne/tegnene vises i den nederste linje. Med»# INT«kan der skiftes mellem store og små bogstaver. Ved fejlindstastninger kan det sidste bogstav slettes med den venstre funktionstast» «. 4 Bekræft navnet med den højre funktionstast»ok«. 5 Indtast telefonnummeret (maks. 24 tal) med»1... 0«, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 6 Vælg ringetone for opslaget med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 7 Afslut indstillingen med den venstre funktionstast»tilbag«. 36

36 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 37 KOMFORTFUNKTIONER Telefonbog Nyt opslag Vis opslag Rediger opslag Slet opslag Slet alle Tlf.b. overf. Rediger opslag Indtast navn XXX XXXXXXX_ Indtast nr. Ændring af opslag i telefonbogen 1 Åbn telefonbogen med» «. Det første opslag vises. 2 Vælg det opslag, der skal ændres, med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 3 Tryk på den højre funktionstast»option«, vælg linjen»rediger opslag«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Foretag ændring af navn, nummer og/eller ringetone, og bekræft hver gang med den højre funktionstast»ok«. 5 Afslut indstillingen med den venstre funktionstast»tilbag«. Henvisningssig. Info Gem nr. Sletning Slet alle? Lagring af et opslag fra genvalgsfunktionen i telefonbogen 1 Hent genvalgsfunktionen med den venstre funktionstast» «. De første opslag vises. 2 Vælg det navn/nummer, der skal gemmes i telefonbogen, med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»option«. 3 Vælg linjen»gem nr.«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Indtast navnet, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. Det valgte nummer vises. 5 Bekræft nummeret med den højre funktionstast»ok«. 6 Vælg ringetone for opslaget med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 7 Afslut indstillingen med den venstre funktionstast»tilbag«. DANSK 37

37 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 38 KOMFORTFUNKTIONER Telefonbog Nyt opslag Vis opslag Rediger opslag Slet opslag Slet alle Tlf.b. overf. Telefonbog Nyt opslag Vis opslag Rediger opslag Slet opslag Slet alle Tlf.b. overf. Kopiering af telefonbog fra et håndsæt til et andet 1 Åbn telefonbogen på håndsæt 1 med» «. Det første opslag vises. 2 Tryk på den højre funktionstast»option«, vælg linjen»tlf.b. overf.«med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg det håndsæt, som indholdet af telefonbogen skal sendes til, med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. Display: Sending af telefonbog til håndsæt 2. 4 På håndsæt 2 trykkes på den højre funktionstast»besv.«. Telefonbogen overføres fra håndsæt 1 til håndsæt 2. Sletning af enkelte opslag i telefonbogen 1 Åbn telefonbogen med» «. Det første opslag vises. 2 Vælg det opslag, der skal slettes, med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 3 Tryk på den højre funktionstast»option«, vælg linjen»slet opslag«med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 4 Afslut indstillingen med den venstre funktionstast»tilbag«. 38

38 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 39 KOMFORTFUNKTIONER Telefonbog Nyt opslag Vis opslag Rediger opslag Slet opslag Slet alle Tlf.b. overf. Sletning af alle opslag i telefonbogen 1 Åbn telefonbogen med» «. Det første opslag vises. 2 Tryk på den højre funktionstast»option«, vælg linjen»slet alle«med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 1 Bekræft sletningen ved at trykke på den højre funktionstast»ok«. Display»Telefonbog tom«. 4 Afslut indstillingen med den venstre funktionstast»tilbag«. Vækkefunktionen Du kan bruge håndsættet som vækkeur. Klokkeslæt og dato skal være indstillet, se kapitlet Indstillinger, indstilling af dato og klokkeslæt på side 28. Alarm/ur Klokkeslæt/dato 2 Vælg menupunktet»alarm/ur«med» «,» «,» «eller Alarmindst.»R«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»alarmindst.«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. Alarmindst. 4 Tryk på den højre funktionstast»ændring«, og indtast Tid: 16:00 vækketidspunktet fircifret med»1... 0«, og gem det med Alarm: Fra den højre funktionstast»ok«. Alarmsignal 5 Vælg linjen»alarm«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»til«. Alarmindst. 6 Vælg linjen»alarmsignal«med» «eller» «, og aktivér Rediger opslag: den med den højre funktionstast»ok«. Tid: 7 Vælg det ønskede alarmsignal med» «eller» «, og 00:00 bekræft med den højre funktionstast»ok«. Alarmindst. 6 Afslut indstillingen med» k«. Alarmsignal1 Alarmsignal2 Alarmsignalet kan afbrydes med» k«. Alarmsignal3 DANSK 39

39 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 40 KOMFORTFUNKTIONER Direkte opkald (kortnummervalg) Der kan programmeres et telefonnummer på hver af taltasterne»1... 9«. Telefonbog Vis opslag Rediger opslag Slet opslag Slet alle Tlf.b. overf. Kortnr. valg Kortnr. valg Indtast nr. _ (1 9) Indtastning af et direkte nummer 1 Åbn telefonbogen med» «. Det første opslag vises. 2 Vælg det opslag, der skal programmeres på en kortvalgtast, med» «eller» «. 3 Tryk på den højre funktionstast»option«, vælg linjen»kortnr. valg«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Indtast kortvalgtastens nummer med»1...9«, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 5 Afslut indstillingen med» k«. Optagelse af samtale (kun Sinio A1) Du kan optage en igangværende telefonsamtale. Optagelsen gemmes som en ny besked i telefonsvareren. 1 Tryk på den venstre funktionstast»option«under samtalen. 2 Vælg linjen»optagelse«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 3 Afslut optagelsen med den højre funktionstast»stop«. 40

40 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 41 KOMFORTFUNKTIONER Rumovervågningen Du kan bruge håndsættet til rumovervågning. Hvis et bestemt støjniveau overskrides, ringes der automatisk til et andet håndsæt. Hvis funktionen rumovervågning er aktiveret, ringer håndsættet ikke ved indgående opkald. En samtale, der aktiveres af rumovervågningen, afbrydes automatisk efter 2 minutter. Denne funktion er kun en ekstra hjælp til at kontrollere. Den erstatter under ingen omstændigheder nødvendigt medicinsk overvågningsudstyr. Hvis funktionen bruges som babyalarm, skal forældrene fortsat regelmæssigt holde personligt øje med barnet. Indstillinger Indst. håndsæt Indst. base Indst. håndsæt Aut. opkaldsm. Tilmeld håndsæt Navn håndsæt Reset håndsæt Rumoverv. Tilkobling af rumovervågning 2 Vælg menupunktet»indstillinger«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»indst. håndsæt«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg linjen»rumoverv.«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 5 Indtast det ønskede håndsætnummer med»1«til»5«. Display:»Rumoverv.«. Rumoverv. Rumoverv. Frakobling af rumovervågning 1 Tryk på den højre funktionstast»menu«. 2 Slå funktionen fra med den højre funktionstast»fra«. DANSK 41

41 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 42 SMS-FUNKTIONER Du kan sende og modtage tekstbeskeder (sms Short Message Service) fra alle håndsæt, der er tilmelt basestationen. Hvis der bruges flere håndsæt, har kun et håndsæt ad gangen adgang til sms-funktionen. Når der modtages en ny sms, høres et henvisningssignal hvis det er aktiveret. Eine SMS kann bis zu 640 Buchstaben/Zeichen enthalten. En sms kan indeholde op til 640 bogstaver/tegn. Sms er udveksles via sms-centre hos serviceudbydere. Håndsættet har telefonnumre til to sms-centre. Sms-centrenes telefonnumre er forindstillet. For at kunne modtage sms er skal følgende forudsætninger være opfyldt: Overførslen af telefonnumre er frigivet og aktiveret for din telefontilslutning. Du er registreret hos din serviceudbyder til modtagelse af sms er. For at kunne sende sms er er der ikke yderligere nødvendige forudsætninger. Få følgende oplysninger hos din serviceudbyder: Hvilke udgifter, der beregnes for at sende og modtage en sms. Hvilke mobiltelefonudbydere, du kan sende sms er til, og hvilke, du kan modtage sms er fra. Hvilke funktioner din sms-service har. I hvilken form, du registreres hos de forindstillede sms-centre. 42

42 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 43 SMS-FUNKTIONER Sms Skriv Indgang 00/00 Udkast 00 Udgang 00 Sms-centrum Sms Schreiben Indgang 00/00 Udkast 00 Udgang 00 Sms-centrum Skriv XXX XXXX XXXXX Skriv Telefonnummer: _ Valg af sms-menu 2 Vælg menupunktet»sms«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. Sms-menuen vises, og du kan se, om og hvor mange sms er der er gemt i hukommelsen. Skrive og sende en sms 2 Vælg menupunktet»sms«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»skriv«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Indtast teksten med taltasterne»1... 0«. Bogstaverne/tegnene vises i den nederste linje, når der er trykket på den første tast. Med»# INT«kan der skiftes mellem store og små bogstaver. Ved fejlindstastninger kan det sidste bogstav slettes med den venstre funktionstast» «. 5 Bekræft teksten med den højre funktionstast»ok«. 6 Indtast telefonnummeret (maks. 24 tal) med»1... 0«, og bekræft med den højre funktionstast»ok«; eller tryk på den højre funktionstast»telb«, vælg telefonnummeret fra telefonbogen med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. Det lokale forvalg skal altid tilføjes til telefonnummeret. DANSK 43

43 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 44 SMS-FUNKTIONER Send sms Gem sms Skriv 7 Vælg linjen»send sms«eller linjen»gem sms«(hvis den skal gemmes i mappen»udkast«) med» «eller» «, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. Display:»Sender besked«. 8 Afslut funktionen med» k «. Sms-indgang I menuen»indgang«kan du læse modtagne beskeder, Sms besvare beskeder, videresende beskeder, gemme afsenderens Skriv Indgang 00/00 telefonnummer i telefonbogen og slette enkelte eller alle beskeder. Udkast 00 Udgang 00 2 Vælg menupunktet»sms«med» «,» «,» «eller»r«, Sms-centrum og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»indgang«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. Indgang XXXX XXX XXXXXXX 4 Vælg beskeden med «eller» ««, og åbn den med den højre funktionstast»læs«. Med den højre funktionstast»option«kan der vælges flere funktioner. 8 Afslut funktionen med» k«. Audioindst. Lydstyr. håndsæt Ringetone hånd. Ringetone int. Ringetone base Henvisningssig. Aktivering af henvisningssignal sms-indgang Du kan aktivere et henvisningssignal, som høres, når der indgår en sms. 2 Vælg menupunktet»audioindst.«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»henvisningssig.«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 44

44 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 45 SMS-FUNKTIONER Henvisningssig. Lavt batteri U. f. rækkevidde Listeslut-sig. Tone for CID Tone for SMS Medd. tone 4 Vælg linjen»tone for SMS«med» «eller» «, og slå funktionen til med den højre funktionstast»til«. Et» «markerer den aktiverede funktion. 5 Afslut indstillingen med» k«. For at slå henvisningssignalerne fra gentages indstillingen. Under punkt 4 slås henvisningssignalet fra med den højre funktionstast»fra«. Sms Skriv Indgang 00/00 Udkast 03 Udgang 00 Sms-centrum 00/00 Udkast Rediger sms Send sms Sletning Slet alle Menuen»Udkast«I menuen»udkast«kan du gemme sms er, redigere dem efterfølgende og sende eller slette dem. 2 Vælg menupunktet»sms«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»udkast«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg sms med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»læs«. 5 Tryk på den højre funktionstast»option«for at redigere sms en. 6 Vælg den ønskede option med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 7 Gennemfør optionen, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 8 Afslut funktionen med» k «. DANSK 45

45 4_SinioA1/Sinio1_da :42 Uhr Seite 46 SMS-FUNKTIONER Sms Skriv Indgang 00/00 Udkast 03 Udgang 00 Sms-centrum Udgang Rediger sms Send sms Gem sms Sletning Slet alle Menuen»Udgang«I menuen»udgang«kan du læse beskeder, ændre beskeder, sende beskeder en gang til, gemme beskeder i udkastmappen eller slette enkelte beskeder eller alle beskeder. 2 Vælg menupunktet»sms«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 3 Vælg linjen»udgang«med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 4 Vælg sms med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»læs«. 5 Tryk på den højre funktionstast»option«for at redigere sms en. 6 Vælg den ønskede option med» «eller» «, og aktivér den med den højre funktionstast»ok«. 7 Gennemfør optionen, og bekræft med den højre funktionstast»ok«. 8 Afslut funktionen med» k«. Menuen»Sms-centrum«Hukommelsespladserne til sms-centrene er forprogrammeret med telefonnumre. Sms-centrene kan ændres ved at overskrive telefonnumrene. Som standard sendes sms er via sms-centrum 1, og via sms-centrum 2 modtages sms er. Hvis du vil sende sms er via sms-centrum 2, skal du ændre dette i menulinjen»via centrum 2«. 2 Vælg menupunktet»sms«med» «,» «,» «eller»r«, og aktivér det med den højre funktionstast»ok«. 46

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 dk LU Illiom DA.book Page 2 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 INFORMATIONER 4

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs D 9+ & D 9+TWIN D9 + D9 + TWIN Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT telefon med nummerviser Billeder i denne vejledning kan afvige fra det købte produkt. Oversigt: Håndsæt AEG har 3 modeller

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Doro Magna 4000. Dansk

Doro Magna 4000. Dansk Doro Magna 4000 Dansk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Dansk 1. Volumenkontrol røret 2. Højttaler 3. Adgangstaster til teletjenester 4. Ophængningskrog til rør 5. Slet 6. OK

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2 Trådløs telefon DT288 DECT GAP/CAP Brugervejledning DA/LZTNB 101 179 R2 HVOR SKAL JEG BEGYNDE? Denne brugervejledning består af flere afsnit, som kan læses uafhængigt af hinanden. Du kan finde alle afsnittene

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere