Indsendt af: Indsigelse/bemærkninger Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan Høringssvar til Kommuneplantillæg 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsendt af: Indsigelse/bemærkninger Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan Høringssvar til Kommuneplantillæg 3"

Transkript

1 Hvidbog med høringssvar til forslag til lokalplan 7.15 Boliger på Kanalgaden 3, kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2018 samt lokalplan for ophævelse af restarealer for lokalplan 7.5 og I høringsperioden hed kommuneplantillægget nr. 13 til Kommuneplan Siden planforslagen blev sendt i høring er kommuneplan 2018 blevet vedtaget, og nummereringen af kommuneplantillæg er derfor revideret i forhold til gældende Kommuneplan Kommunen har modtaget i alt fire høringssvar ét til kommuneplantillægget og tre til forslag for lokalplan Der er ikke kommet høringssvar til lokalplan for ophævelse af restarealer for lokalplan 7.5 og Denne hvidbog indeholder samtlige høringssvar, der er modtaget i perioden. Forvaltningen har redigeret i brevene, men ingen budskaber er fjernet eller ændret. Indsendt af: Indsigelse/bemærkninger Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan Høringssvar til Kommuneplantillæg 3 1. Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter jf. 7 i Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr af 26. november 2016). Der har været foretaget en vurdering af Bilag IV arter i forbindelse med udarbejdelse af planforslagene, men dette er ikke præciseret i kommuneplantillægget. Det foreslås, at det præciseres og at følgende sætning tilføjes kommuneplantillægget: Der er ved besigtigelse af planområdet vurderet, at der ikke er habitater, herunder yngle- eller rasteområder, for bilag IV-arter i eller i umiddelbart nærhed af planområdet. Det vurderes samtidig at planlægningen ikke påvirker Natura 2000 områder. Kommuneplantillægget tilføjes: Der er ved besigtigelse af planområdet vurderet, at der ikke er habitater, herunder yngle- eller rasteområder, for bilag IV-arter i eller i umiddelbart nærhed af planområdet. Det vurderes samtidig at planlægningen ikke påvirker Natura 2000 områder.

2 Høringssvar til kommuneplantillæg 3 og lokalplan 7.15 Boliger på Kanalgaden 3 2. Hanne og Henrik Friberg, Gymnasievej 4 Positiv overfor muligheden at etablere nye boliger for seniorer. Foreslår, at byggeriet på Kanalgaden 3 holdes så lavt som muligt fx 4 etager. De uddyber med: A. For at sikre et harmonisk byrum i Albertslund, bør fremtidigt højhusbyggeri alene ske i Albertslund Centrum B. Byggehøjden af Kanalgaden 3 bør begrænses for at sikre, at andre eksisterende bygværker langs kanalen ikke trykkes ved højere bygninger. Det er vigtigt at fastholde den æstetiske oplevelse af et lavere byggeri langs Kanalgaden og Opstandelseskirken med stor arkitektonisk værdi, og som er tegnet af Inger og Johannes Exner. I forbindelse med byggeriets højde er følgende forhold vurderet: A. I planlægningen, skal der tages hensyn til stationsnærhedsprincippet. Det betyder, at der skal bygges med en højere tæthed ved stationerne, blandet andet for at sikre, at flere benytter sig af offentlig transport. Kommunalbestyrelsen har udpeget et stationært kerneområde, der omfatter et større område end Albertslund Centrum, og som omfatter Kanalgaden 3. Med kommuneplantillæg 3 og lokalplan 7.15 reduceres den hidtil mulige højde fra 33 m til 25 m, samt antallet af etager reduceres fra 9 etager til 7 etager. B. Bygningshøjden på Kanalgaden 3 er terrasseret fra 3 til 7 etager for at skabe et lettere udtryk. Den højeste del af bygningen er vendt mod Nordmarks Allés nordøstlige hjørne for at skabe en lethed mod Kanalgaden og for at sikre de bedste lys og støjforhold for de kommende beboer. Oplevelsen af kirken mest tydelig, Forslaget medfører ikke ændringer i planforslaget.

3 Høringssvar til lokalplan 7.15 Boliger på Kanalgaden 3 3. Menighedsrådet for Opstandelseskirken Menighedsrådet finder, at opstandelseskirken er et af Albertslunds æstetisk fineste kunstværker tegnet af Inger og Johannes Exner. Opførelsen af seniorboliger på Kanalgaden er en fin ide og god placering i byen. Følgende ændringer foreslås: A. Fastholde letheden i bygningerne langs Kanalgaden og ved Opstandelseskirken Det foreslås at vende planløsningen for Kanalgaden 3 en kvart omgang mod uret, så den højeste del af bygningen er placeret i det nordvestlige hjørne. Herved får det højeste punkt tæt kontakt til Albertslund Centrum fremfor overfor Opstandelseskirken, sat at bygningen bliver lavere ud mod Kanalgaden og når man bevæger sig på Kanalgaden. Denne oplevelse vil ikke blive ændret ved den fremtidige bebyggelse. Fra Kanalgaden set fra øst er kirketårnet næsten ikke synligt. Fra vest på Nordmarks Allé kan man i dag se kirketårnet hen over bygningen Kanalgaden 3. Med det nye byggeri vil tårnet ikke kunne ses når man kører i bil på Nordmarks Allé. A. I forbindelse med planlægningen af Kanalgaden 3 er der arbejdet meget med kantzoner, den overgang der er mellem bygningen og stien langs Kanalgaden, så overgangen virker indbydende og sikrer et mere åbent udtryk ud til Kanalgaden. Se endvidere svar til punkt 2.B. B. Der er udarbejdet skyggediagrammer i forbindelse med lokalplanarbejdet (bilag 7 i lokalplanen). Opstandelseskirkens terrasse ligger langs kirkens vestlige facade ud mod kanalen. Af skyggediagrammerne fremgår det, at der vil blive kastet en slagskygge på følgende tidspunkter: Forslaget medfører ikke ændringer i planforslaget.

4 Opstandelseskirken, hvor byggeriet er karakteriseret ved 2-2½ etager. B. Slagskygge på kirkens terrasse En placering af det højeste punkt i det nordøstlige hjørne vil kaste en slagskygge på terrassen uden for Opstandelseskirken ud til kanalen, der anvendes hyppigt i sommerhalvåret. Ved forår/efterårsjævndøgn vil bygningen kaste skygge i den nordligste del af terrassen kl. 15. På dette tidspunkt af året er solen gået ned kl. 18. Ved midsommer vil bygningen ikke kaste skygge på bygningen kl. 15. Kl. 18 vil ¾ af terrassen have skygge. Slagskygge fra bygningen vil først på dagen primært falde på Nordmarks Allé og biblioteksparken. 4. Danske Handicaporganisationer, Albertslund afdeling (DH) Positiv overfor at seniorboliger og ønsker, at lokalplanerne sikre at seniorboligerne bliver indrettet, så det er muligt at blive så længe så muligt i eget hjem, med udgangspunkt i PFA s Seniorboligstandard En bolig til hele livet, med primært fokus på: A. Gangafstand til indkøb, transport og grønne områder B. Trygge og lette adgangsforhold til boligen, god belysning ved indgangsparti, let betjent dørtelefon med video og elevator i etageejendomme C. Boligen skal være i et plan, uden Bygningen på Kanalgaden 3 er vendt med det højeste punkt mod nordøst, for at skabe de bedste lys og skyggeforhold for de kommende borgere i de cirka 80 lejligheder. Albertslund Kommune arbejder for at fremme fysisk tilgængelighed, mobilitet og bevægelsesfrihed i nærmiljøet og byen generelt for alle uanset førlighed. I forbindelse med denne lokalplan er der arbejdet med tilgængelighed og tryghed ved forbindelser til eksisterende vej- og stinet, samt interne forbindelser i bygningen. Herudover er der arbejdet med seniorvenlig indretning af boligerne i forbindelse med kompetencenorm til parkering. Parkeringsnormen kan Bilag 9 - Kompetencenorm for parkering i forbindelse med seniorbyggeri i lokalplanen foreslås ændret, se bilag A i hvidbogen.

5 dørtrin, med mere plads i køkken og på badeværelse, og med vinduer og altan med godt udsyn også for siddende. nedsættes hvis boligerne indrettes til seniorboliger, på baggrund af de beskrivelser der fremgår af Bilag 9 i lokalplanen. 5. Forvaltningen Administrativ præcisering af 6.8, så det tydeligt fremgår, at antallet af handicapparkeringspladser er en del af den samlede parkeringsnorm i 6.4 og 6.5. Der kan i lokalplaner ikke stilles krav til indretning af boliger, og indretningen af boligerne som seniorvenlige er derfor afhængig af udnyttelse af kompetencenormen for parkering. Det foreslås, at bestemmelser om indretning af seniorvenlige boliger præciseres i Bilag 9 i lokalplanen, se bilag A i hvidbogen Mindst to af parkeringspladserne i 6.4 eller 6.5 skal udlægges til handicapparkering.

6 Bilag A. BILAG 9: Kompetencenorm for parkering i forbindelse med seniorbyggeri Forslag til lokalplan 7.15 Skemaet vil fungere som grundlag for en dispensationsansøgning til lokalplanen, som godkendes samtidig med vedtagelse af forslag til lokalplan. De forhold, der beskrives i skemaet, vil ligge til grund for dispensationen, og vil blive sat som betingelser i byggesagsbehandlingen. Emne Eksisterende beskrivelse Forslag til ny beskrivelse Projektbeskrivelse og formål Lokalplan 7.15 åbner mulighed for et spændende boligbyggeri til seniorer på ejendommen Kanalgaden 3 på samlet omkring m². Boligbebyggelsen vil have op mod 85 mindre boliger i forskellige størrelser. Bebyggelsen opføres i mellem 3 og 7 etager. Den højeste del af bebyggelsen kommer til at ligge mod nordøst. Den laveste del mod sydvest. Det sikrer, at alle boliger og bebyggelsens udearealer får masser af sol på de tidspunkter af dagen, hvor de fleste beboere er hjemme om eftermiddagen og aftenen. Bebyggelsen får både private altaner eller haver til den enkelte bolig og fælles, grønne friarealer på tagene eller i bebyggelsens gårdrum. Lokalplan 7.15 åbner mulighed for et spændende boligbyggeri til seniorer på ejendommen Kanalgaden 3 på samlet omkring m². Boligbebyggelsen vil have op mod 85 mindre boliger i forskellige størrelser. Bebyggelsen opføres i mellem 3 og 7 etager. Den højeste del af bebyggelsen kommer til at ligge mod nordøst. Den laveste del mod sydvest. Det sikrer, at alle boliger og bebyggelsens udearealer får masser af sol på de tidspunkter af dagen, hvor de fleste beboere er hjemme om eftermiddagen og aftenen. En seniorbolig er en bolig, der vil kunne tilfredsstille de ændrede behov der kan følge med det at blive ældre. Det kan betyde, at det bliver sværere at bevæge sig rundt, og der kan opstå behov for fysiske hjælpemidler og hjælp i hjemmet. Derfor stilles der en række krav til indretningen af seniorboligen, der skal opfyldes. B e Seniorboligen er ikke en ældre- eller plejebolig, men det skal være muligt at kunne blive boende længst muligt i efter hjem. Det skal derfor være muligt at komme ind og rundt i boligen, benytte soveog badeværelset og bevæge sig rundt i bebyggelsen som kørestolsbruger og der er plads til at kunne få installeret eventuelle hjælpemidler. Der skal derfor være afsat tilstrækkeligt areal til

7 Udlejningsmodel Boligens indretning Udlejningen er til seniorer på ubegrænsede lejeaftaler. Der vil være mulighed for at udleje enkelte af boligerne til unge. De enkelte boliger vil fremstå som moderne og tidssvarende boliger. Dog er alle boliger disponeret med gulvarealer og uden trin, der imødekommer krav for en selvhjulpen kørestolsbruger. Toilet og køkken er forberedt, så der med få foranstaltninger vil kunne suppleres med hjælperedskaber, hvis behovet for dette opstår. dette. Alle boligens rum bør planlægges og disponeres, så de er fleksible i deres anvendelse. Bliver beboeren på et tidspunkt kørestolsbruger må køkkenet og badeværelse efterfølgende indrettes dertil. Ingen ændringer De enkelte boliger vil fremstå som moderne og tidssvarende boliger. Og derudover vil de fremstå seniorvenlige ved: Generelle krav til boligen Alle boliger vil indvendigt blive disponeret med gulvarealer uden trin Færdsel i boligen skal være muligt ad gangarealer uden passage af niveauspring i form af trin Alle døre i boligen skal have en fri åbningsbredde på minimum 77 cm. Ved dobbeltdøre skal mindst det ene dørblad opfylde ovenstående gennemgangsbredde Dørtrin må maksimalt være 25 mm høje og markeres ved et farveskift eller materialevalg, der afviger fra omgivelserne. Der må ikke være dørtrin inde i boligen Der skal være indrettet mulighed for vaskemaskine i lejligheden Køkken Køkkenet er forberedt, så der med få foranstaltninger vil kunne suppleres med hjælperedskaber, hvis behovet opstår Hvis beboeren får behov for det, skal køkkenerne kunne indrettes, så der er et frit areal på med en radius på minimum 150 cm foran hver arbejdsstation. Er der fri benplads under køkkenbordets arbejdsstationer, kan dette areal indgå som en del af manøvrearealet og derved mindske behovet for fri afstand. B y Toilet og bad

8 Tilgængelighed til bygningen Byggeriet vil være tilgængeligt som minimum beskrevet i det til en hver tid gældende bygningsreglement. Dette gælder naturligvis ude- såvel som indearealer. Derudover vil de enkelte boliger være indrettet særligt til seniorer. Toilet og bad er forberedt, så der med få foranstaltninger vil kunne suppleres med hjælperedskaber, hvis behovet for dette opstår Der skal være et frit gulvareal med en radius på minimum 150 cm, når løst inventar som fx stole, hylder mm. fjernes Der skal være minimum 90 cm fri afstand ved siden af toilettet modsat håndvasken og mindst 150 cm fra forkant til modstående væg eller installationer Brusepladsen må højest være nedsænket 1 cm og må ikke have opkant. Hvis der ikke er andre mulige adgange til badeværelset end døren, skal døren være udadgående, så en liggende person ikke blokere for hjælp. Soveværelse Det er hensigtsmæssigt, at mindst ét soverum i boligen kan anvendes af en kørestolsbruger. Mindst ét soverum bør have mulighed for opstilling af dobbeltseng. Der skal være frit gulvareal med en radius på minimum 150 cm når soveværelset er møbleret, og minimum 90 cm fri bredde ved siden af sengen Entré i boligen Entredøren bør have en minimumsbredde på 87 cm Ved hoveddøren skal der være mindst 0,5 meter ved siden af døren modsat hængselsiden, af hensyn til en kørestolsbrugers betjening af døren Svalegange Svalegange skal have en minimums bredde på 130 cm Tilgængelighed til byggeriet er sikret i bestemmelser i lokalplanen om niveaufri adgang samt at adgang for gående og cyklister ligger i direkte tilknytning til det eksisterende stisystem.

9 Friarealer Fællesfaciliteter Friarealer vil være på terræn og på taghaver, og de er en vigtig del af bygningens grønne udtryk. Der er adgang for alle beboere til disse arealer, der indrettes tilgængeligt efter gældende bygningsreglement. Fællesfaciliteterne understøtter det sociale liv blandt beboerne. Disse vil facilitere fællesspisning, sundhed, velvære, lounge mm. og være et vigtigt omdrejningspunkt i den enkelte beboers daglige liv. Fællesfaciliteterne understøtter det uformelle fællesskab blandt beboerne, og orienterer sig med direkte forbindelse til de grønne friarealer. Friarealer vil være på terræn og på taghaver, og de er en vigtig del af bygningens grønne udtryk. Der er adgang for alle beboere til disse arealer, der indrettes tilgængeligt med niveaufri adgang. Herudover vil hver bolig have en privat altan eller terrasse i direkte tilknytning til egen bolig. En del af bebyggelsen vil blive indrettet til fællesfaciliteter, der understøtter et aktivt og socialt liv blandt beboerne, som fx fællesspisning, sundhed, velvære og lignende er aktiviteter. Fællesfaciliteterne vil understøtte det sociale liv blandt beboerne og være et vigtigt omdrejningspunkt i den enkelte beboers daglige liv. Fællesfaciliteterne understøtter det uformelle fællesskab blandt beboerne, og orienterer sig med direkte forbindelse til de grønne friarealer.

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø INDSIGELSER I FORBINDELSE MED: Kommuneplantillæg Høring Kpt. nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 Lokalplan Høring Lokalplan GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets

Læs mere

Indsendt af: Indsigelse/bemærkninger Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan 1 Martin og Maja Jørgensen, Randager 12

Indsendt af: Indsigelse/bemærkninger Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan 1 Martin og Maja Jørgensen, Randager 12 Hvidbog med høringssvar til forslag til lokalplan 23.5 Senioregnede boliger i Albertslund Vest. Kommunen har modtaget i alt 9 høringssvar til lokalplanen, hvoraf 8 høringssvar indkom i den 8 ugers høringsperiode

Læs mere

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø INDSIGELSER I FORBINDELSE MED: Kommuneplantillæg Høring Kpt. nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 Lokalplan Høring Lokalplan GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets

Læs mere

Resumenotat. Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd P

Resumenotat. Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd P Side 1/9 Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-4-17 Dato: 24-05-2018 Resumenotat Kommentering af høringssvar - kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1137 for et boligområde

Læs mere

Resumenotat. Holstebro Byråd

Resumenotat. Holstebro Byråd Side 1/6 Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-4-17 Dato: 24-05-2018 Resumenotat Kommentering af høringssvar - kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1137 for et boligområde

Læs mere

Indsendt af: Indsigelse/bemærkninger Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan

Indsendt af: Indsigelse/bemærkninger Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan Hvidbog med høringssvar til forslag til lokalplan nr. 9.7, Landsby og kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013. Der er modtaget i alt 5 høringssvar til forslag til lokalplan nr. 9.7, Landsby og kommuneplantillæg

Læs mere

Notat - Forvaltningens gennemgang af de udtalelser modtaget ved naboorienteringer om byggeri på Trekroner Centervej 50

Notat - Forvaltningens gennemgang af de udtalelser modtaget ved naboorienteringer om byggeri på Trekroner Centervej 50 Emner i nabo-udtalelser Parkeringsforhold Forvaltningens bemærkninger I forbindelse med første naboorientering var der væsentlig flere bemærkninger angående parkeringsforhold. Der er modtaget færre bemærkninger

Læs mere

Indsendt af: Indsigelse/bemærkninger Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til planforslag

Indsendt af: Indsigelse/bemærkninger Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til planforslag Hvidbog med høringssvar til Forslag til Lokalplan 9.8, Senioregnede boliger i Herstedvester Landsby og Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2018, der har været i høring som kommuneplantillæg nr. 12

Læs mere

Handicaprådet anmoder om at blive hørt og inddraget igen, når projektet skrider frem.

Handicaprådet anmoder om at blive hørt og inddraget igen, når projektet skrider frem. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af Forslag til tillæg 1 til lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsens vej samt forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2013. Forslag

Læs mere

år: 2018 Kommuneplantillæg Tillæg nr 31 til Kommuneplan 2014

år: 2018 Kommuneplantillæg Tillæg nr 31 til Kommuneplan 2014 Kirkestie n Kirke stien Spangåvej Ve ær K d et år: 2018 Kommuneplantillæg Tillæg nr 31 til Kommuneplan 2014 a Forsl g Indledning Redegørelse Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til ophævelse af dele af Lokalplan 7.5 og Kanalgaden

Forslag til ophævelse af dele af Lokalplan 7.5 og Kanalgaden Forslag til ophævelse af dele af Lokalplan 7.5 og 7.2.1 Kanalgaden 3 2018 + Indhold Indledning... 3 Redegørelse... 4 Bestemmelser... 6 1. Ophævelse af lokalplan og private byggeservitutter... 6 2. Vedtagelsespåtegnelse...

Læs mere

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade. SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade. SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017 HØRINGSNOTAT LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017 1 INDHOLD Samlet indstilling Resumé af høringssvar og forslag samt forvaltningens

Læs mere

Bilag 3. Anbefalinger vedrørende det fremtidige bygningskompleks

Bilag 3. Anbefalinger vedrørende det fremtidige bygningskompleks Bilag 3 Anbefalinger vedrørende det fremtidige bygningskompleks Udgangspunktet for den kommende arkitektkonkurrence er at der stilles krav til opførelse af et indretnings- og driftsmæssigt velfungerende

Læs mere

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan Hvidbog med indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 13.6 og forslag til kommuneplantillæg 8 - Blokland Kommunen har modtaget i alt 8 høringssvar. Denne hvidbog indeholder samtlige høringssvar,

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 269649 Brevid. 2537559 Ref. SOAN Dir. tlf. 4631 3415 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 631 for Det Høje C på Musicon 7. april

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 2017-041843 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny beboelsesbygning på adressen Rådmandsgade 32.

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny beboelsesbygning på adressen Rådmandsgade 32. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 29. oktober 2015 edoc: 2015-0086554 Høring i henhold til forvaltningsloven Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en ny

Læs mere

Grønjords Ager. Boligselskabet Domea Odder bygger 35 nye attraktive almene lejeboliger. Udlejning og administration Læs mere på

Grønjords Ager. Boligselskabet Domea Odder bygger 35 nye attraktive almene lejeboliger. Udlejning og administration Læs mere på Grønjords Ager Boligselskabet Domea Odder bygger 35 nye attraktive almene lejeboliger Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk Grønjords Ager De nye almene boliger opføres som rækkehuse, der

Læs mere

Tech College Aalborg. Boligen. Projekt Smart Zenior Home - Design af seniorbolig

Tech College Aalborg. Boligen. Projekt Smart Zenior Home - Design af seniorbolig Tech College Aalborg Boligen Projekt Smart Zenior Home - Design af seniorbolig Indhold Boligen... 2 Krav og anbefalinger... 2 Boligen størrelse... 2 Fritliggende vs. rækkehus... 2 Fremtidssikring... 3

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad Silkeborg Kommune FORSLAG Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden fra 3. juni 2019 til

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Byplanlægger: Christian Jacob Brammann Sagsnr.: 17/30181 Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 Dato: 20-03-2018/cjb I

Læs mere

Oversigt over høringssvar vedr. forslag til lokalplan Boliger ved Tvedvej og kommuneplantillæg 34

Oversigt over høringssvar vedr. forslag til lokalplan Boliger ved Tvedvej og kommuneplantillæg 34 Oversigt over høringssvar vedr. forslag til lokalplan 1013-13 Boliger ved Tvedvej og kommuneplantillæg 34 Afsender Høringssvar og indsigelser Forvaltningens kommentarer Ændringer 1. Bente Hansen, a. Bebyggelsen

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 0-852 OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte kommuneplantillæg nr. 36 Rugårdsvej

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20 HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 0-805 OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20 1 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 2-799 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. november 2013 Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade,

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 20. februar 2018 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

I høringsperioden fra 27. juni 2018 til 04. september 2018 er der indkommet 5 høringssvar.

I høringsperioden fra 27. juni 2018 til 04. september 2018 er der indkommet 5 høringssvar. Høringssvar Høringsnotat vedrørende lokalplan 095 og kommuneplantillæg nr. 10. I høringsperioden fra 27. juni 2018 til 04. september 2018 er der indkommet 5 høringssvar. 1. Til Næstved Kommune Miljøstyrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 35 til Rammeområde 31.B13 Boligområde ved i Hammerum Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Notat. Modtager: Kommunalbestyrelsen. Hvidbog - Forslag til lokalplan 2.11 og kommuneplantillæg 10 - Boliger ved Læhegnet

Notat. Modtager: Kommunalbestyrelsen. Hvidbog - Forslag til lokalplan 2.11 og kommuneplantillæg 10 - Boliger ved Læhegnet Notat Modtager: Kommunalbestyrelsen Hvidbog - Forslag til lokalplan 2.11 og kommuneplantillæg 10 - Boliger ved Læhegnet Albertslund Kommune har modtaget syv høringssvar til forslag til lokalplan 2.11 og

Læs mere

Kommuneplantillæg 42 til Kommuneplan

Kommuneplantillæg 42 til Kommuneplan Forslag Kommuneplantillæg 42 til Kommuneplan 2017-2029 Offentlig høring 16. august - 11. oktober 2019 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tillæg 2 - Sløjfen 3 Ny ramme 5 5.B11 - Sløjfen 6 Tidligere ramme 8

Indholdsfortegnelse. Tillæg 2 - Sløjfen 3 Ny ramme 5 5.B11 - Sløjfen 6 Tidligere ramme 8 Kommuneplan 2017 Indholdsfortegnelse Tillæg 2 - Sløjfen 3 Ny ramme 5 5.B11 - Sløjfen 6 Tidligere ramme 8 2 Tillæg 2 - Sløjfen Vedtaget Kommunalbestyrelsen har den 11. december 2017 vedtaget tillæg 2 til

Læs mere

Høringssvar Vedr. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 367 Sadolin & Holmblad. Ad A): Rækkehusene bør tages ud af Tillæg til lokalplan

Høringssvar Vedr. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 367 Sadolin & Holmblad. Ad A): Rækkehusene bør tages ud af Tillæg til lokalplan Høringssvar Vedr. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 367 Sadolin & Holmblad Overordnet set, er vi positivt stemte for de nye tanker omkring mere byliv, caféliv etc., der argumenteres for i den

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

FORELØBIG HELHEDSVURDERING

FORELØBIG HELHEDSVURDERING FORELØBIG HELHEDSVURDERING Sagsnummer: 02.34.02-P19-60-19 Ejendommen: Adresse Matrikel nr.: Ejendomsnr.: Sorøvej 23A, 7400 Herning 1ARL, Herningsholm, Herning Jorder 282313 TEKNIK OG MILJØ Byggeri og Ejendomsdata

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1182 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner,

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 40 til Rammeområder 11.C1 og 11.C13 Centerområde Vestlige del af Bethaniagade og Bredgade i Herning og Centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx

Læs mere

Det offentliggjorte lokalplanforslag nr. 358 kan se på

Det offentliggjorte lokalplanforslag nr. 358 kan se på Bilag nr. 4 Forslag til ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 358 for et centerområde ved Vesterbrogade og Jernbanegade i Viborg I høringsperioden kom der 2 høringssvar

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund s. 2 Lokalplanændring s. 2 Lokalplanens formål s. 3 Lokalplanens indhold s. 3 Lokalplanens forhold til s. 4 anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat vedr. ændringsforslag fremsat af Minaltan.dk, Kontechaltaner og Altan.dk Forud for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

HVIDBOG FORUDGÅENDE HØRING TIETGENBYEN NORD

HVIDBOG FORUDGÅENDE HØRING TIETGENBYEN NORD 1 HVIDBOG FORUDGÅENDE HØRING TIETGENBYEN NORD I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 49, OMFORDELING AF BYZONEAREAL OG NYT ERHVERVSOMRÅDE VED STIGE 2 Introduktion For

Læs mere

CALUM OASEN K/S. Indsigelse vedr. lokalplan , Boliger og erhverv, Digtervejen Nord

CALUM OASEN K/S. Indsigelse vedr. lokalplan , Boliger og erhverv, Digtervejen Nord DATO 29.08.2017 Indsigelse vedr. lokalplan 3-6-109, Boliger og erhverv, Digtervejen Nord Calum har som bygherre fremsendt en række punkter i lokalplanprocessen, som forvaltningen ikke har reageret på inden

Læs mere

Himmelev Gl. Præstegård. Forslag til 12 seniorboliger mod nord

Himmelev Gl. Præstegård. Forslag til 12 seniorboliger mod nord Forslag til 12 seniorboliger mod nord 17.04.2019 Forslag til 12 seniorboliger ved Himmelev Gl. Præstegård Vedlagte forslag til opførsel af 12 seniorboliger på den nordlige del af grunden ved på baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for et boligområde ved Hvinningdalvej og Vestre Ringvej i Hvinningdal

Tillæg nr. 25 til Kommuneplan for et boligområde ved Hvinningdalvej og Vestre Ringvej i Hvinningdal Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Hvinningdalvej og Vestre Ringvej i Hvinningdal Silkeborg Kommune Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lejre Kommunalbestyrelse godkendte Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole og Kommuneplantillæg nr. 3 den 27. november 2018.

Lejre Kommunalbestyrelse godkendte Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole og Kommuneplantillæg nr. 3 den 27. november 2018. Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole Kære Lejre Kommunalbestyrelse godkendte Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole og Kommuneplantillæg nr. 3 den 27. november

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1-857 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

DSB Telegade Taastrup 15. januar 2016

DSB Telegade Taastrup 15. januar 2016 Byggesagsafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 05. E-mail: byggesag@gladsaxe.dk DSB Telegade 2 2630 Taastrup 15. januar 2016 Naboorientering Matr.nr. : 15 f Buddinge

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 0-852 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

FIOMAGRUNDEN PLANOPLÆG. Byrådet besluttede den 31. oktober 2018 at sælge Fiomagrunden inkl. et parkeringsareal syd for grunden som option i udbuddet.

FIOMAGRUNDEN PLANOPLÆG. Byrådet besluttede den 31. oktober 2018 at sælge Fiomagrunden inkl. et parkeringsareal syd for grunden som option i udbuddet. FIOMAGRUNDEN PLANOPLÆG Byrådet besluttede den 31. oktober 2018 at sælge Fiomagrunden inkl. et parkeringsareal syd for grunden som option i udbuddet. Planoplægget beskriver de eksisterende planbindinger

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2019

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2019 Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2019 Områdeafgrænsning (vist med stiplet) med eksisterende bebyggelse. Kommunegrænsen er vist med sort. Forhøring Omdannelse af erhvervsejendommen Glosemosevej 18-28

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Høringsnotat. Lokalplan SKA.H , Kommuneplantillæg nr og VVM-/miljørapport for Udvidelse af Skagen Havn, etape 3

Høringsnotat. Lokalplan SKA.H , Kommuneplantillæg nr og VVM-/miljørapport for Udvidelse af Skagen Havn, etape 3 Høringsnotat i forbindelse med offentlighedsfase til Lokalplan SKA.H.01.12.01, Kommuneplantillæg nr. 15.27 og VVM-/miljørapport for Udvidelse af Skagen Havn, etape 3 Side 1 Indkomne høringssvar Centrets

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kommuneplan 2013. Skemaoversigt - forslag til ændringer BILAG 2

Kommuneplan 2013. Skemaoversigt - forslag til ændringer BILAG 2 Kommuneplan 2013 Skemaoversigt - forslag til ændringer BILAG 2 Høringssvar Emner Forvaltningens forslag til ændringer 1 Naturstyrelsen Fingerplan 2013 Stationsnære kerneområder Detailhandel OSD områder

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 37 til Kommuneplan for et boligområde ved Eriksborg, 3. etape i Gødvad

Tillæg nr. 37 til Kommuneplan for et boligområde ved Eriksborg, 3. etape i Gødvad Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Eriksborg, 3. etape i Gødvad Silkeborg Kommune FORSLAG Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2028 er i offentlig høring i perioden fra 1. april

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

DEBATHÆFTE. Ny planlægning for etageboliger ved Niels Brocks Gade 1 i Randers by. Fordebat i 4 uger fra 20. marts 2019 til 17.

DEBATHÆFTE. Ny planlægning for etageboliger ved Niels Brocks Gade 1 i Randers by. Fordebat i 4 uger fra 20. marts 2019 til 17. Fordebat i 4 uger fra 20. marts 2019 til 17. april 2019 Havndal Dalbyover Udbyhøj Gassum Råby Gjerlev Øster Tørslev DEBATHÆFTE Ny planlægning for etageboliger ved Niels Brocks Gade 1 i Randers by Asferg

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens

Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Horsens 4 punkthuse beliggende i ny bypark på Bjerrevej - 28 boliger i størrelserne 81-100 m² Boligselskabet Domea Horsens Afd. 6011 Gnisten 2, 4, 6 og 8-8700 Horsens Udlejning og

Læs mere

Tillæg nr. 28. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 28. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 28 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thomas B. Thriges Gade Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Skitseforslag. Bedre boliger. Renovering: Kastanievej 26 og 28. Tilgængelighed: Kastanievej 24 og 30. Afd. 7, Skanderborg SKITSEFORSLAG

Skitseforslag. Bedre boliger. Renovering: Kastanievej 26 og 28. Tilgængelighed: Kastanievej 24 og 30. Afd. 7, Skanderborg SKITSEFORSLAG SKITSEFORSLAG D.A.I. Brabrand, sags nr. 12135-02, AUGUST 2018 Holmstrupgårdvej 20a, 8220 Brabrand. Afd. 7, Skanderborg Tilgængelighed: Kastanievej 24 og 30 Renovering: Kastanievej 26 og 28 Skitseforslag

Læs mere

Cordoza. Resumé for indkomne idéer og forslag i idéfasen for Kommuneplantillæg nr. 7

Cordoza. Resumé for indkomne idéer og forslag i idéfasen for Kommuneplantillæg nr. 7 Cordoza Resumé for indkomne idéer og forslag i idéfasen for Kommuneplantillæg nr. 7 Indhold Indledning 3 Tillæg til kommuneplanen 3 Idéfasen 3 Indkomne idéer og forslag 4 Resume af indkomne idéer og forslag

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret NOTAT Til: Fra: Emne: Københavns Kommune By & Havn Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret Baggrund Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 16. marts 2015 dispensationsanmodningen fra By og Havn

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

Tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan Tillæg nr. 55 til Rammeområde 11.C34 Centerområde ved Danasvej Rammeområde 13.B4 Boligområde ved Møllegade Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke

Læs mere

Hjørring Kommune vil gerne høre din mening om planforslaget.

Hjørring Kommune vil gerne høre din mening om planforslaget. Tillæg nr. 29 - Etageboligbebyggelse, Strømgade 19, Vrå Hjørring Kommunes Byråd/Teknik- og Miljøudvalg har på møde den XX godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. XX. Hjørring Kommune vil gerne høre

Læs mere

Landzonetilladelse / P

Landzonetilladelse / P Udvikling, Miljø og Teknik Byg 0 Telefon +45 8915 1515 planteam@randers.dk www.randers.dk 29-11-2018 / 01.03.03-P19-141-18 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til at opføre daginstitution

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

036 Centerområde i Lille Blødekvarteret

036 Centerområde i Lille Blødekvarteret 036 i Lille Blødekvarteret Status Forslag PlanID 3244876 Tillæg nr. 036 Plannavn i Lille Blødekvarteret VVM Kommuneplantillæg uden VVM Dato for offentliggørelse af forslag 7. december 2016 Høring start

Læs mere

NOTAT. Forslag til Lokalplan 459 for Langhusene og Dybenskærhave Hvidbog om de indkomne høringssvar

NOTAT. Forslag til Lokalplan 459 for Langhusene og Dybenskærhave Hvidbog om de indkomne høringssvar Forslag til Lokalplan 459 for Langhusene og Dybenskærhave Hvidbog om de indkomne høringssvar NOTAT KULTUR-, TEKNIK-, MILJØ- OG ARBEJDSMARKEDS- FORVALTNINGEN Plan- og Miljøafdelingen Arkitekt: Dorte Stouenberg

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Tillæg 15. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Tillæg 15. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Tillæg 15 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Endeligt vedtaget 8. august 2016 Offentliggjort 11. august 2016 Silkeborg

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere