Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013"

Transkript

1 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Beretning Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets departement Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Redegørelse for reservation Udgiftsbaserede hovedkonti Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Udnyttelse af låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning...15 Bilag til årsrapporten...16 Note 1. Immaterielle anlægsaktiver...16 Note 2. Materielle anlægsaktiver

3 1. Beretning 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets departement Klima- Energi-, og Bygningsministeriet blev oprettet i forbindelse med ressortomlægningen af 23. november 2007, og udvidet ved den Kongelige resolution af 3. oktober 2011 til også at være ministerium for bygninger. Nordsøenheden blev ved Kongelig resolution af 14. november 2012 flyttet fra Klima- Energi-, og Bygningsministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet. Ressortændringen af 14. november 2012 har ikke regnskabsmæssig betydning for Klima- Energi-, og Bygningsministeriets departement i Ministeriet består af departementet, Bygningsstyrelsen, GEUS, DMI, Energistyrelsen, Energitilsynet og Energiklagenævnet. Endvidere varetager ministeriet ejerskabet af Energinet.dk. Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af Klima- Energi-, og Bygningsministeriet, og fungerer som det politiske og administrative sekretariat for klima- energi-, og bygningsministeren. Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til ministeriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet varetager primært koordination og udvikling af den nationale klima- og energi-, og byggepolitik, forhandling og gennemførelse af internationale aftaler og EU-lovgivning samt koordination på tværs af det samlede ministerområde. Klima- Energi-, og Bygningsministeriet arbejder for at realisere regeringens vision om et Danmark, med en energiforsyning til el, varme, proces og transport, som er 100 pct. baseret på vedvarende energi. 1.2 Årets faglige resultater Af væsentlige arbejdsområder og resultater for ministeriets arbejde i 2012 kan bl.a. nævnes: Forberedelse og indgåelse af energiaftale På baggrund af regeringens energipolitiske udspil: Vores Energi blev forhandlingerne om en ny energiaftale afsluttet d. 22. marts 2012 med indgåelse af en ny ambitiøs og vidtrækkende aftale for perioden Aftalen blev indgået mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Aftalen indeholder en række konkrete forslag, der i vid udstrækning er implementeret via lovgivning, som er vedtaget i Folketinget i Smart grid strategi Departementet deltog sammen med Energistyrelsen og Energinet.dk i arbejdet med at udvikle en smart grid strategi for Danmark. Med en større grad af fluktuerende elproduktion, fx fra vindmøller, er det et vigtigt element i omstillingen til vedvarende energi at gøre forbrugssiden mere aktiv, så forbruget i noget omfang tilpasser sig produktionen. Det er et vigtigt omdrejningspunkt for smart 3

4 grid, og ministeriets smart grid strategi medvirker til at udstikke retningen for smart grid arbejdet de kommende år. Køb af transmissionsselskaberne I sommeren 2012 blev Energinet.dk's køb af de regionale transmissionsselskaber gennemført. Prisen var 5,7 mia. kr., og forud for handlen var et grundigt forarbejde, hvor pris og andre kontraktmæssige forhold blev forhandlet og gennemgået minutiøst af diverse rådgivere. Energinet.dk's overtagelse af transmissionsselskaberne forventes at give en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 200 mio. kr. i 2020, en effekt. Nordsøeftersyn På olie- og gasområdet har departementet deltaget i udvalget for serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding i Arbejdet blev ikke som ventet afsluttet i september 2012, idet udvalget fandt det nødvendigt at bruge yderligere tid til at undersøge en række komplicerede juridiske problemstillinger. Udvalget afsluttede sit arbejde i februar måned Modernisering af SEA-ordning Departementet har i 2012 deltaget i en styregruppe bestående af Danske Universiteter (DKUNI) og Bygningsstyrelsen. Styregruppen blev nedsat på baggrund af et ønske fra universiteternes side om en mere markedskonform og fleksibel huslejeordning. På baggrund af en række dialogmøder er der blevet udarbejdet forslag til en justering af den nuværende huslejeordning. Justeringen medfører, at huslejen for nyt byggeri på de etablerede campusområder bliver mere markedskonforme. Samtidig sikrer justeringen øget fleksibilitet i bygningsforvaltningen i form af bedre mulighed for universiteterne til at finansiere og gennemføre ombygninger og overtage ejerskab til særinstallationer. Stillingtagen til modellen forventes at ske i første halvår EU-formandskab En af de store samlede opgaver i 2012 var gennemførelsen af det danske EU-formandskab i første halvår. Departementet stod i samarbejde med Energistyrelsen for tilrettelæggelse og gennemførelser af klima- og energirelaterede møder i Bruxelles og i Danmark, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af det uformelle rådsmøde i Horsens, som samlede ministre fra hele Europa. Departementet var også i samarbejde med Energistyrelsen og repræsentationen i Bruxelles ledende i håndteringen af den strategiske og indholdsmæssige del af formandskabet. Efter en intensiv forhandlingsindsats på politisk niveau, og på embedsmandsniveau, lykkedes det under formandskabet af få vedtaget energieffektivitetsdirektivet, som var en af hovedprioriteterne for det danske EU-formandskab. Øget klimaindsats i vækstøkonomier 4

5 Med henblik på at fremme en øget klimaindsats i vækstøkonomier med store CO2-emissioner tog departementet og Energistyrelsen i 2012 initiativ til bilaterale energisektorprogrammer og samarbejdsaftaler med Kina, Vietnam og Sydafrika med afsæt i danske reguleringsmæssige erfaringer indenfor vedvarende energi og energieffektivitet. Klimainvesteringsfond Danmark etablerede i 2012 en klimainvesteringsfond, som skal mobilisere offentlige og private midler. Fonden skal gennem investeringer og rådgivning fremme anvendelsen af dansk teknologi på klimaområdet og danske klimainvesteringer i ulande. COP18 forhandlinger i Doha og klimateknologicenter På COP18 i Doha blev forhandlingerne om Kyoto-protokollen lukket med en forpligtelsesperiode på otte år og en minimering af overskydende kvoter. Departementet arbejdede i 2012 for etableringen af et klimateknologicenter, som skal facilitere teknologioverførsel til ulande med henblik på reduktion af drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringer. Etableringen blev endeligt bekræftet i Doha på COP18. Klimateknologicenteret bliver placeret i København med UNEP som værtsorganisation. Styrket økonomistyring og tilsyn Departementet har i 2012 implementeret de nye krav til økonomistyring i staten. Departementet igangsatte desuden et større arbejde med at styrke særligt det økonomiske tilsyn med ministeriets institutioner som følge af de nye krav og indførelsen af udgiftslofter. Som en del af to budgetanalyser iværksat af departementet i foråret 2012 blev der endvidere foretaget en vurdering af departementets tilsyn. Gennemgangen viste, at tilsynet grundlæggende følger kravene i staten, men at der stadig er rum for forbedring. Som opfølgning på konklusionerne i budgetanalyserne er der taget initiativ til en række tiltag, som skal styrke koncernstyringen yderligere og sikre, at departementets styring er fokuseret. Blandt andet er der udarbejdet en tilsynsramme og igangsat implementering af risikostyring i institutionerne. Etablering af ledelsesværdier for departementet I 2012 blev et projekt med fælles ledelsesværdier for departementet færdiggjort. Med ledelsesværdierne har departementet fået et stabilt fundament for det fortsatte arbejde med at sikre og udvikle god ledelse i organisationen. Værdierne har skabt transparens i forhold til, hvad god ledelse er. Ledelsesværdierne har således sikret en fælles ramme, men giver samtidig plads til det personlige lederskab. Fokus i det kommende år 2013 Politikområdet fokus i

6 En central del af aktiviteterne i 2013 udgøres af den videre implementering af energiaftalen, herunder gennemførelse af en række analyser af det fremtidige energisystem. Som led i regeringens opfølgning på serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding skal der udarbejdes en strategi for øget olie- og gasindvinding i Nordsøen i samarbejde med branchen. En anden vigtig brik i det fremtidige arbejde er ministeriets fortsatte arbejde med Smart grid strategien. Smart grid strategien skal skabe rammerne for udviklingen af fremtidens intelligente energisystem i Danmark. Det intelligente energisystem betyder blandt andet, at vi kan håndtere varierende mængder strøm i elnettet, når vi får endnu flere vindmøller. Det er regeringens målsætning, at der skal ske en 40 pct. reduktion i de samlede drivhusgasudledninger i 2020 i forhold til I 2013 vil departementet arbejde på en klimaplan, der peger frem mod dette mål. Både i EU og nationalt vil der i 2013 være betydelig fokus på innovation og forskning, der kan bidrage til at fremme et grønt energisystem i Europa. Arbejdet med EU i 2013 på klima- og energiområdet vil i betydeligt omfang også afspejle sig i bestræbelser på at konsolidere det europæiske kvotemarked gennem strukturelle reformer, og i bestræbelser på at skabe mere langsigtede investeringshorisonter for virksomhederne gennem fastsættelse af klima- og energimål for Departementet vil også igangsætte nye klimaindsatser i vækstøkonomierne og forsætte arbejdet fra 2012 med at fremme klimadagsordenen i vækstøkonomierne, samt engagere sig i en række toneangivende internationale energifora, bl.a. IEA, IRENA og Clean Energy Ministerial. Fremme af grøn vækst i Danmark står højt på dagsordenen i 2013, og vigtige opgaver vil blive opfølgning på anbefalingerne fra regeringens Vækstteam for Energi og Klima, samt forberedelsen af 3GF-mødet i København i efteråret Samtidigt vil departementet arbejde for at bidrage til at forskning, udvikling og demonstration på klima- energi og bygningsområdet kommer til at medvirke betydeligt til innovation og dermed vækst i beskæftigelsen i Danmark. Organisations- og udviklingsområdets fokus i 2013 Arbejdet med udvikling af departementets tilsyn videreføres i 2013, samt opfølgning på allerede igangsatte initiativer. Det gælder særligt i relation til implementeringen af God økonomistyring, styrket koncerncontrolling og risikostyringsprojektet. Væsentligt er også at fortsætte udviklingen af resultatkontraktkonceptet i retning af mere strategiske og fokuserede kontrakter. Det langsigtede mål for alle de igangsatte initiativer er at skabe bedre kobling mellem ressourcer, aktiviteter og resultater. En væsentlig del af et departements opgavebeskrivelse er at kunne levere løsninger på komplekse udfordringer. Det er i høj grad også tilfældet for KEBMIN, hvorfor et fokusområde i 2013 vil være 6

7 at blive endnu bedre til at være innovative og kreative både i forhold til tilrettelæggelse af arbejdsprocesser, og i bestræbelserne på at finde gode løsninger på de udfordringer, som vi står overfor som ministerium. HR vil understøtte departementets arbejde med at skabe en innovativ kultur. I 2012 er departementet kommet langt i arbejdet med at formulere en strategisk ramme om arbejdet med etableringen af Det strategiske hus. Det strategiske arbejde er imidlertid ikke gjort med det, hvorfor fokus i 2013 er rettet mod at forankre strategien og sikre koblingen med det daglige arbejde. Det sker bl.a. ved udvikling af systemunderstøttelse i form af Det interaktive strategiske hus, design af en proces, der skal sikre, at strategien kommer til at leve i det daglige arbejde, og udvikling af et værktøj, der giver overblik over departementets strategiske projekter. I 2013 vil der blive arbejdet på en strategisk medarbejderudvikling, der skal skabe rammerne for en moderne arbejdskultur, hvor god performance og stærke resultater går hånd i hånd med god trivsel. Udvikling af den arbejdskultur, der ønskes i departementet, skal sikres gennem en klar linje i en række vigtige HR-værktøjer (MUS-koncept, arbejdstidsregler, kompetencepolitik, lederværdier og - udvikling, lønpolitik og strategisk). Den røde tråd gennem disse værktøjer er en række kriterier, der skal udvikles, som til sammen definerer de kompetencer og den adfærd, der kendetegner kultur og performance i departementet. 7

8 1.4 Årets økonomiske resultat Årets resultat for 2012 kan aflæses i tabel 1 herunder. De enkelte saldi og summer i tabel 1 og i de kommende tabeller er retvisende, men som følge af afrunding kan sumtal i regnskabet afvige. Årets resultat bærer præg af, det i første halvår af 2012 afholdte EU-formandskab. Derudover har der i løbet af året været et merforbrug forbundet med øgede statslige krav til styringen af departementets underliggende institutioner. Departementet tog forholdsregler til afholdelsen af EU-formandskabet allerede i 2011, hvorfor årets resultat forventes dækket af det overførte overskud. Hovedkonto Hovedtal Resultatopgørelse, mio. kr. Ordinære driftsindtægter -120,5-104,8-94,1 - heraf indtægtsført bevilling -116,7-106,4-93,9 - heraf eksterne indtægter* 0,0 1,5 0,0 - heraf øvrige indtægter -3,9 0,0-0,2 Ordinære driftsomkostninger 108,6 92,6 100,1 - heraf løn 62,2 62,2 63,2 - heraf afskrivninger 0,9 0,7 0,7 - heraf øvrige omkostninger 45,5 29,7 36,2 Resultat af ordinær drift -11,9-12,2 6,0 - Andre driftsindtægter - -3,9-0,4 - Andre driftsomkostninger - 5,8 4,7 Resultat før finansielle poster - -10,3 10,3 - Resultat for finansielle poster -0,1-0,3-0,1 Årets resultat -12,0-10,6 10,2 Balance Anlægsaktiver (eks. likvider) 2,0 0,3 0,3 Omsætningsaktiver (eks. likvider) 8,3 9,0 8,8 Egenkapital 42,2 52,8 39,4 Langfristet gæld 3,7 1,5 0,7 Kortfristet gæld 27,8 22,0 27,8 Låneramme 4,3 4,2 4,5 Træk på låneramme (FF4) 1,2 1,5 0,3 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 27,2% 36,1% 7,0% Negativ udsvingsrate 19,2 19,2 17,9 Overskudsgrad 10,0% 10,0% -10,8% Bevillingsandel 96,8% 100% 99,7 Personaleoplysninger Antal årsværk ** 113,0 114,3 105,0 Årsværkspris 0,551 0,544 0,601 Lønomkostningsandel 51,5% 59,3% 67,0% Lønsumsloft 65,9 66,0 63,2 Lønforbrug 62,2 62,2 63,0 * Det positive tal 1,5 mio. kr. i 2011 skyldes tilbageførte indtægter fra

9 ** Faldet i antal årsværk i 2012 skyldes hovedsageligt ressortomlægningen af Ligestillingsafdelingen fra Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. 1.5 Redegørelse for reservation Departementet havde primo 2012 reserveret 0,0 mio. kr. Idet der ikke er reserveret midler i løbet af 2012, har departementet ultimo 2012 ingen reserverede midler. 1.6 Udgiftsbaserede hovedkonti Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet er ikke regnskabsansvarlig for udgiftsbaserede hovedkonti. 9

10 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis er i al væsentlighed uændret i forhold til tidligere år og følger Finansministeriets regnskabsbekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets økonomisk administrative vejledning. Dennes principper for omkostningsbaseret regnskabspraksis er blevet fulgt igennem året for såvel resultatopgørelsen som for balancens vedkommende. Regnskabstallene er baseret på udtræk fra Navision Stat, SKS og SB. Endvidere svarer den anvendte regnskabspraksis til de principper, der er beskrevet i departementets egen regnskabsinstruks. 3.2 Resultatopgørelse I resultatopgørelsen anvendes samme fortegn som i uddata fra SKS således, at minus er indtægter og overskud, mens plus er udgifter og underskud. Det oplyste budget for 2013 er finanslovbevillingen opgjort på standardkontoniveau. Note Resultatopgørelse (mio. kr.) R2011 R2012 FL2013 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -106,4-93,9-92,8 Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0,0 0,0 Indtægtsført bevilling, i alt -106,4-93,9-92,8 Salg af varer og tjenesteydelser 0,0 0,0 0,0 Tilskud til egen drift 1,6-0,2 0,9 Gebyrer 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsindtægter, i alt -104,8-94,1-91,9 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 Forbrugsomkostninger Husleje 5,8 6,4 5,5 Forbrugsomkostninger i alt 5,8 6,4 5,5 Personaleomkostninger Lønninger 56,1 56,2 55,0 Pension 8,7 8,2 8,3 Lønrefusion -2,7-2,4-2,3 Andre personaleomkostninger 0,0 1,2 1,2 Personaleomkostninger i alt 62,2 63,2 62,2 Af- og nedskrivninger 0,7 0,7 0,7 Andre ordinære driftsomkostninger 23,9 29,8 23,5 Ordinære driftsomkostninger i alt 92,6 100,1 91,9 Resultat af ordinær drift -12,2 6,0 0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -3,9-0,4 0,0 Andre driftsomkostninger 5,8 4,7 21,9 10

11 Resultat før finansielle poster -10,3 10,3 21,9 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,4-0,2 0,0 Finansielle omkostninger 0,1 0,1 0,0 Resultat før ekstraordinære poster -10,6 10,2 21,9 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -10,6 10,2 21,9 Departementets resultatopgørelse i 2012 er påvirket af afholdelsen af det danske EU-formandskab i første halvdel af Departementet rustede sig allerede i 2011 til afholdelsen af formandskabet, hvorfor 2012 s merforbrug er dækket af departementets videreførte overskud fra tidligere år. Det forventede merforbrug i 2013 skyldes hovedsageligt et renoveringsprojekt af departementets lokaler. Udgiften på 17,8 mio. kr. hertil er enkeltstående. Udgiften forventes finansieret af departementets videreførte midler fra tidligere år. (mio. Note Resultatdisponering kr.) Disponeret til bortfald 0,0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 Disponeret til overført overskud 10,2 11

12 3.3 Balancen Langt størstedelen af departementets aktiver er omsætningsaktiver (over 95 %). Hovedparten af omsætningsaktiverne er likvide beholdninger. Note Aktiver (mio. kr.) R2011 R2012 Note Passiver (mio. kr.) R2011 R2012 Anlægsaktiver Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver - Færdiggjorte udviklingsprojekter 0 0 Reguleret egenkapital (Start-kapital) 2,088 2,088 Erhvervede koncessioner, Opskrivninger 0 0 patenter m.v. 0,56 0,24 Reserveret egenkapital 0 0 Immaterielle anlægsaktiver, i Bortfald af årets resultat 0 0 alt 0,56 0,24 Udbytte til staten 0 0 Overført overskud 50,738 37,353 2 Materielle anlægsaktiver Egenkapital, i alt 52,826 39,441 Grunde, arealer og bygninger 0,483 0 Infrastruktur 0 0 Hensatte forpligtigelser 0,436 1,065 Transportmateriel 0,136 0,056 Produktionsanlæg og maskiner 0 0 Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr 0,099 0,018 FF4 Langfristet gæld 1,516 0,711 Igangværende arbejder for egen regning 0 0 Donationer 0 0 Materielle anlægsaktiver, i alt 0,718 0,074 Prioritets gæld 0 0 Anden langfristet gæld 0 0 Finansielle anlægsaktiver - - Statsforskrivning 2,088 2,088 Langfristet gæld i alt 1,952 0,711 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0 0 Finansielle anlægsaktiver, i alt 2,088 2,088 Kortfristede gældsposter Anlægsaktiver, i alt 3,366 2,402 Leverandører af varer og tjenesteydelser 7,787 14,899 Omsætningsaktiver - - Anden kortfristet gæld 4,477 3,919 Varebeholdninger 0 0 Skyldige feriepenge 8,827 8,963 Tilgodehavender 9,047 8,797 Reserveret bevilling 0 0 Værdipapirer 0 0 Igangværende arbejder for fremmed regning 0,887 0,059 Likvide beholdninger 0,048 - Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 FF5 uforrentet konto 19,012 13,320 Kortfristet gæld i alt 21,980 27,839 FF7 Finansieringskonto 45,285 44,538 Andre likvider 0 0 Likvide beholdninger, i alt 64,345 57,858 Omsætningsaktiver, i alt 73,392 66,656 Gæld, i alt 23,932 28,551 Aktiver, i alt 76,758 69,058 Passiver, i alt 76,758 69,058 12

13 3.4 Egenkapitalforklaring Sammensætningen af departementets egenkapital er afspejlet i tabel 6 herunder. Egenkapitalen består langt overvejende af overført overskud, hvoraf hovedparten dog forventes forbrugt i løbet af 2013 og Egenkapital primo R-året (mio. kr) R2011 R2012 Reguleret egenkapital, primo 2,1 2,1 + Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0 Reguleret egenkapital, ultimo 2,1 2,1 Opskrivninger primo 0,0 0,0 + Ændring i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger 0,0 0,0 Reserveret egenkapital, primo 0,0 0,0 + Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo 40,2 47,5 + Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 + Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 + Overført fra årets resultat 10,6-10,2 - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 - Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 50,8 37,4 Egenkapital ultimo R-året 52,8 39,4 Departementet har som følge af de tidligere nævnte årsager haft et merforbrug i Der forventes også et merforbrug i 2013 som følge af det igangsatte renoveringsprojekt. 3.5 Udnyttelse af låneramme Lånerammen er ikke overskredet på noget tidspunkt af året. Udnyttelse af låneramme (mio. kr.) 2012 Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0,3 Låneramme 4,5 Udnyttelsesgrad i pct. 7,0% 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Nedenstående tabel viser departementets brug og akkumulerede opsparing af lønsum ultimo Departementet forventer at anvende den akkumulerede lønsumsopsparing i løbet af 2013 og

14 Hovedkonto mio.kr. Lønsumsloft FL 64,5 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 63,2 Lønforbrug under lønsumsloft 63,0 Difference (mindreforbrug) 0,2 Akk. opsparing ult ,4 Akk. opsparing ult ,6 3.7 Bevillingsregnskabet Departementet var i 2012 regnskabsførende for hovedkonto: Departementet ( ), og bevillingsregnskabet for denne fremgår af tabellen herunder Bevilling (mio. kr.) Regnskab Budget (FL + TB) Regnskab Budget (FL) Nettoudgiftsbevilling 106,4 93,9 93,9 91,9 Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 2,7 0,9 0,8 0,9 Udgifter 98,5 94,8 104,9 112,9 Årets resultat 10,6 0,0-10,2-21,9 Årets resultat er et merforbrug på 10,2 mio. kr. Merforbruget kan hovedsageligt forklares ved midlertidige ansættelser, og øget rejseaktivitet ifm. det danske EU-formandskab i første halvår af Derudover har der været merudgifter ifm. departementets styring af de underliggende institutioner. Det forventede merforbrug i 2013 skyldes det tidligere nævnte renovationsprojekt. Det forventes, at departementets udgifter og indtægter vil balancere fra og med

15 Bilag til årsrapporten Note 1. Immaterielle anlægsaktiver Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, mv. Immaterielle anlægsudgifter (mio. kr.) I alt Kostpris pr. 1/ ,180 1,512 1,692 Årets tilgang 0,0 0,0 0,0 Årets afgang 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr. 31/ ,180 1,512 1,692 Akkumulerede afskrivninger 0,096 1,222 1,318 Akkumulerede nedskrivninger 0,084 0,049 0,133 Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/ ,180 1,272 1,452 Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ ,0 0,240 0,240 Årets afskrivninger 0,0 0,320 0,320 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,320 0,320 Note 2. Materielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Materielle anlægsudgifter (mio. kr.) Grunde, arealer og Transportmateriel bygninger It-udstyr Inventar I alt Kostpris pr. 1/ ,511 0,488 0,076 0,663 2,738 Primokorrektioner -0,275 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostpris pr. 31/ ,236 0,488 0,076 0,663 2,463 Akkumulerede afskrivninger 1,236 0,432 0,076 0,645 2,389 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/ ,236 0,432 0,076 0,645 2,389 Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ ,0 0,056 0,0 0,018 0,074 Årets afskrivninger 0,247 0,080 0,0 0,081 0,409 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,247 0,080 0,0 0,081 0,409 16

16

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Finansielt regnskab. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement 2013. Marts 2014

Finansielt regnskab. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement 2013. Marts 2014 Finansielt regnskab for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-,

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Finansielt regnskab for. Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement. Marts 2017

Finansielt regnskab for. Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement. Marts 2017 Finansielt regnskab 2016 for Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement Marts 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2015 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2015 Marts 2016 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 214 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 2. Beretning 2.1 Præsentation 3 2.2 Virksomhedens samlede aktivitet

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere