Velfærdsministeriet Slotsholmsgade København K. Deres j.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Deres j.nr. 2005-21124-2."

Transkript

1 Velfærdsministeriet Slotsholmsgade København K TILSYNET Deres j.nr Indenrigs- og Sundhedsministeriet, nu Velfærdsministeriet, anmodede ved brev af 28. februar 2007 Statsforvaltningen Midtjylland om en udtalelse til en sag, hvori Statsamtet Nordjylland den 14. april 2005 havde udtalt sig om lovligheden af en af Viborg Kommune ydet støtte til etablering og drift af et projekt kaldet Sagens baggrund: Viborg Byråd besluttede på byrådsmøde den 3. marts 2004 at yde støtte til et IT-væksthus for IT-iværksættere. Projektet blev benævnt Det blev besluttet at meddele en anlægsudgiftsbevilling på kr. med rådighedsbeløb i 2004, samt at der meddeltes en driftsudgiftsbevilling på kr. i Det fremgår, at skulle placeres i kaserneområdet, hvor også en række andre institutioner på det kreative og innovationsmæssige område er placeret. (The Animation Workshop, IT-Center Viborg og Computer Clubhouse samt børnekulturcentret). Firmaet Sandgaard Management klagede ved brev af 14. maj 2004 til Statsamtet Nordjylland over, at Viborg Kommune efter Sandgaard Managements opfattelse havde besluttet at yde en ulovlig og konkurrenceforvridende støtte til etablering og drift af Som begrundelse for klagen anføres, at der i forvejen i nærheden findes et tilbud til iværksættere. Dette er etableret på kommercielt grundlag og stiller ydelser til rådighed for samme målgruppe som målgruppe. Sandgaard Management anfører, at deres virksomhed er beliggende mindre end 300 meter fra den lokalitet, hvor skal ligge. Sandgaard Management oplyser videre på virksomhe- STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /131 SAGSBEHANDLER: MKLAAR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG

2 dens hjemmeside (udskrift af 17. maj 2005 fra internettet på Viborg Erhvervsservice som er klagers virksomhed), at virksomheden: er en virksomhed, som løser virksomhedens administrative og ledelsesmæssige opgaver. Gennem daglig økonomistyring og rådgivning sikrer vi et bedre beslutningsgrundlag i virksomheden, såvel for virksomheder under etablering og for de veletablerede. Det fremgår videre: vore grundlæggende ydelser omhandler følgende: Regnskabsservice og løn- og personaleadministration, IT-ydelser, telefon- og sekretærservice, opstartshjælp og kontorudlejning til iværksættere, kredit- og regnskabsoplysninger samt inkassoservice, salg af markedsdata fra ind- og udland samt Hvem er vore kunder: Vores kunder er først og fremmest de mindre virksomheder, der typisk har mellem 0-20 ansatte. Kundekategorierne består af mindre produktionsvirksomheder, detailhandelsforretninger, håndværksmestre, virksomheder indenfor radio- konsulent- og IT-branchen. og Iværksættermiljø Hos Viborg Erhvervsservice finder Du det helt rigtige og privatbaserede forretningsmiljø for etableringen af Din egen virksomhed. Vi rummer de rigtige fysiske rammer og har i huset en række selvstændige, som har prøvet at starte og drive deres egen virksomhed helt fra bunden. Vi tænker operationelt omkring opstart af virksomheder og fungerer som de helt rigtige mentorer for iværksættere og nye virksomheder. Hertil skal lægges, at vi har adgang til et omfattende net af private virksomhedsejere, som hellere end gerne giver gode og værdifulde råd. Sandgaard Management anfører, at det delvis kommunalt finansierede tilbud skaber unfair konkurrence. Sandgaard Managements synspunkter uddybes i høringssvar af 18. oktober 2004 samt i brev af 2. februar Viborg Byråd kommenterede ved brev af 6. september 2004 klagen. Det anføres, at formålet med projektet er at skabe et innovativt miljø for potentielle IT-iværksætteres første spæde afprøvning af ideer. Dette skal ske i et udviklings- og inspirationsmæssigt samarbejde med de øvrige aktiviteter / uddannelser der er fysisk placeret i nær- SIDE 2

3 heden af hinanden på kaserneområdet. Det anføres videre, at der er tale om en 3-årig forsøgsperiode, hvor Viborg Kommune vil afholde delvise driftudgifter på i hvert af årene 2004, 2005 og Det anføres, at Viborg Kommunes økonomiske støtte til projektet afspejler Viborg-områdets generelle behov for afprøvning af potentielle iværksætteres ideer til evt. senere etablering af virksomhed til gavn for beskæftigelsen og aktiviteten i området. Der er således ikke tale om at yde støtte til allerede etablerede virksomheders individuelle behov. Viborg Kommune udtalte sig uddybende i breve af 11. november 2004 og 24. januar 2005 til Statsamtet Nordjylland. Til brug for sagens behandling indhentede Statsamtet Nordjylland en udtalelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Erhvervs- og Byggestyrelsen udtalte sig ved brev af 9. november 2004 dels generelt om 2 i lov nr , dels om de lovmæssige relationer (forholdet mellem lov 383, særlovgivning og kommunalfuldmagten), dels om iværksætterhuse og endelig om, hvorvidt den omstændighed, at den ydelse, der ønskes støttet, i forvejen udbydes af en privat virksomhed i området, er til hinder for at en kommune lovligt kan medfinansiere projektets aktiviteter. Følgende fremgår blandt andet af Erhvervs- og Byggestyrelsens brev: Den kommunale erhvervsservice som udføres af offentligt finansierede medarbejdere kan rumme en første indledende, generel rådgivning over for iværksættere og virksomheder. Den kommunale erhvervsservice kan fx bestå af information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Endvidere kan afholdes netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer. Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere. I det omfang aktiviteter under projektet ligger ud over en første indledende generel rådgivning og bevæger sig ind på det private markeds virkefelt, finder styrelsen, at opgaveløsningen skal varetages af det private marked (med respekt af gældende udbudsregler m.v.). 1 Lov nr. 383 af 20. maj 1992 om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter med senere ændringer. (Lovbekendtgørelsen er senere ophævet ved lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme). SIDE 3

4 Den omstændighed, at ydelsen i forvejen udbydes af en privat virksomhed i området, er, efter styrelsens vurdering, ikke i sig selv til hinder for, at kommunen lovligt kan medfinansiere projektets aktiviteter. Men som nævnt må sådanne ydelser købes/leveres af det private marked med respekt af gældende udbudsregler m.v. Statsamtet Nordjylland udtalte sig den 14. april 2005 om den af Viborg Kommune ydede støtte til Statsamtet Nordjylland fandt, at måtte karakteriseres som et iværksætterhus. Statsamtet anførte, at begrebet iværksætterhus efter statsamtets opfattelse, omfattede lokaler, der er beregnet til at blive udlejet til nystartede virksomheder. Statsamtet anførte i forlængelse heraf, at iværksætterhuse også kunne udleje lokaler til personer, der arbejder med planer om at starte erhvervsvirksomhed. Statsamtet anførte, at en kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan etablere eller støtte et iværksætterhus. Statsamtet fandt endvidere, at der ikke forelå et sådant særligt tilfælde, at kommunen i medfør af lov nr. 383 kunne opføre, indrette og drive iværksætterhuse. Statsamtet bemærkede, at uanset om afstanden mellem Sandgaard Management og var 300 eller 700 meter, var der efter statsamtets opfattelse, på baggrund af den korte geografiske afstand en stærk formodning for, at iværksættere i Sandgaard Management også ville kunne profitere af områdets innovative miljø. Statsamtet fandt således, at Viborg Kommune havde handlet ulovligt ved at yde tilskud til etablering og drift af Statsamtet lagde herved vægt på lovbemærkningerne til 2 i lov nr. 383 samt udtalelse af 9. november 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Viborg Kommune anmodede ved brev af 9. maj 2005 Statsamtet Nordjylland om at genoptage sagen, idet det anføres, at foruden de indbyrdes relationer mellem lejerne i er det relationerne til de nævnte institutioner ( The Animation Workshop, IT-Center Viborg og Computer Clubhouse Viborg ), der er specielt for dette koncept. Det anføres videre, at det er afgørende, at og institutionerne bor dør om dør, idet det må forventes at lejere kommer til at arbejde sammen med og arbejde i de nævnte institutioner en del af tiden. Det helt nære forhold, hvor der efter behov er tale om mange daglige og uformelle kontakter, er afgørende for at skabe det innovative miljø, der er hensigten. Dette skal ske via faglig sparring med såvel studerende som ansatte på de omhandlede institutioner. SIDE 4

5 Kommunen mener ikke, at konceptet kan etableres på noget andet sted i byen, fordi alle elementerne er afgørende for at skabe det innovative miljø, der er formålet. Derfor må man uden skelen til, hvilke iværksætterhuse, der måtte findes i byen, fastslå, at kommunens tilskud er lovligt. Endelig anføres, at det er uden betydning om afstanden mellem og klagers virksomhed er 300 eller 700 idet begge afstande er for store til at formålet kan opnås. Statsamtet Nordjylland svarede den 18. maj 2005, at statsamtet ikke var enig i Viborg Kommunes opfattelse. Statsamtet fandt fortsat at såvel som klagers virksomhed indebar mulighed for iværksættere eller potentielle iværksættere for leje af kontorfaciliteter, og at afstanden ikke var til hinder for at iværksættere i klagers virksomhed ville kunne profitere af områdets miljø generelt. Statsamtet anmodede samtidig om, at sagen blev behandlet på førstkommende byrådsmøde med henblik på byrådets stillingtagen til den fortsatte betaling til projektet, ligesom navn og adresse på de byrådsmedlemmer, der deltog i afstemningen, anmodedes oplyst. Viborg Kommune indbragte ved brev af 16. juni 2005 Statsamtet Nordjyllands udtalelse for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kommunen anførte blandt andet: Statsamtets udtalelse er af stor principiel betydning og indebærer, at kommunernes muligheder for at medvirke til at øge innovationen og iværksætteriet i Danmark indskrænkes i væsentligt omfang. Et helt afgørende element i kommunernes muligheder for at medvirke til at skabe gode rammebetingelser for innovation og iværksætteri er jo netop medvirken til skabelsen af særlige miljøer. Miljøer, som ikke vil kunne skabes uden offentlig støtte i opstartsfasen. Fastholdes Statsamtets udtalelse, fjernes kommunernes mulighed for at understøtte den landspolitiske strategi om at skabe vækst og erhvervsudvikling gennem understøttelse af innovation og iværksætteri og vil dermed få store negative konsekvenser for erhvervsudviklingen i Danmark. Til brevet var vedlagt Viborg Kommunes notat af 8. juni Notatet indeholder en beskrivelse af og heraf fremgår blandt andet: I kan man leje en kontorarbejdsplads. D.v.s., at man ikke nødvendigvis får eget kontor, men et skrivebord/en indrettet arbejdsplads i et lokale sammen med en eller to andre, hvor man ikke har indflydelse på, hvem disse andre personer er. Der er endvidere fællesfaciliteter som toilet, køkken og mødelokale. Lejeperioden er fleksibel. Man kan leje sig ind på dagbasis, ugebasis eller månedsbasis, dog mak- SIDE 5

6 simalt i 6 måneder. Det er altså den første spæde afprøvning af ideer, man her kan arbejde med, derefter må man finde et andet tilholdssted. Og det er derfor også personer i samme situation, man deler kontor med. Man betaler lokaleleje og driftsudgifter svarende til markedslejen. Da den enkelte lejer kun råder over få m2, og tilmed må dele kontor med andre, kan lejen naturligvis holdes på et niveau, der ikke er for højt for de potentielle lejere, der typisk ikke har hverken råd til eller behov for eget stort kontor. retter sig mod IT-området og kommunikationsbranchen. Den primære målgruppe er studerende/brugere/iværksættere med tilknytning til The Animation Workshop, IT-Center Viborg og Computer Clubhouse Viborg. Foruden de indbyrdes relationer mellem lejerne i er det relationerne til de nævnte institutioner, der er specielt for dette koncept. Det er afgørende at og institutionerne bor dør om dør, idet det må forventes, at lejere kommer til at arbejde sammen med og arbejde i de nævnte institutioner en del af tiden. Det helt nære forhold, hvor der efter behov er tale om mange daglige og uformelle kontakter, er afgørende for at skabe det innovative miljø, der er hensigten. Dette skal ske via faglig sparring med såvel studerende som ansatte på de omhandlede institutioner. Indenrigs- og Sundhedsministeriet besluttede efter at have gennemgået henvendelsen og statsamtets udtalelse af 14. april 2005 at tage sagen op til behandling og anmodede Statsamtet Nordjylland om en udtalelse til sagen. Statsamtet henholdt sig i brev af 5. juli 2005 til sin udtalelse af 14. april samt brev af 18. maj Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodede herefter ved brev af 8. september 2006 Erhvervs- og Byggestyrelsen om en konkret udtalelse om, hvorvidt Viborg Kommune med hjemmel i lovgivningen, der henhører under Erhvervs- og Byggestyrelsen, herunder lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter, har kunnet yde støtte til projektet Erhvervs- og Byggestyrelsen svarede ved brev af 13. december Erhvervs- og Byggestyrelsen anfører blandt andet: Statsamtet anfører, at statsamtet har lagt afgørende vægt på lovbemærkningerne til 2 i lov nr. 383 og praksis på området. Af lovbemærkningerne til 2 fremgår: SIDE 6

7 I særlige tilfælde, hvor der ikke i området findes tilsvarende private iværksætterhuse, og hvor der ikke er mulighed for gennem private initiativer at tilvejebringe lokaler til lokale iværksættere, vil en kommune eller amtskommune kunne opføre, indrette og drive iværksætterhuse. En forudsætning herfor er, at iværksætterhuset skal kunne udlejes til flere iværksættere og etableres med mulighed for fælles faciliteter og rådgivning, at lejen fastsættes på markedsvilkår, og at udlejningen står åbent for alle. Som anført af statsamtet spiller lovbemærkningerne til lov 383 en rolle ved fortolkningen af loven. De citerede bemærkninger i forhold til iværksætterhuse, skal imidlertid ses i sammenhæng med selve lovtekstens generelle ordlyd sammenholdt med de bemærkninger til loven, hvor det anføres, at forholdene er forskellige i forskellige dele af landet og virksomhedernes behov varierer. Udviklingen medfører til stadighed nye behov, og andre typer af aktiviteter vil derfor kunne forekomme. Det afgørende er imidlertid, at aktiviteterne opfylder hovedsigtet med 2, stk. 1, dvs. at der er tale om kollektive foranstaltninger. Det er styrelsens opfattelse, at loven skal fortolkes med dette udgangspunkt. Som nævnt i statsamtets brev er der bl. a. også i den juridiske litteratur og i betænkning 1268/1994 stillet spørgsmål til rækkevidden af de bemærkninger, som statsamtet har lagt afgørende vægt på. Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at en bedømmelse af kommuners og amters erhvervsaktiviteter i form af iværksætterhuse må ske ud fra en mere nuanceret bedømmelse af de enkelte tilfælde. Dette indebærer efter styrelsens opfattelse, at der må lægges betydelig vægt på, at der ikke sker konkurrenceforvridning i forhold til det private erhvervsliv. Erhvervsfremme fra kommunal eller amtskommunal side må efter loven ikke indebære anvendelse af offentlige midler på områder, hvor der er et fuldt udviklet privat marked, og hvor midlerne anvendes til at forvride konkurrencen på det private marked. Kommunal etablering af traditionelle kontorfaciliteter tæt på private ejendomme med helt tilsvarende ledige faciliteter vil således ikke være en aktivitet en kommune kan medfinansiere med hjemmel i lov 383. I den konkrete sag er det oplyst, at er et sted, hvor helt unge kan afprøve ideer om virksomhedsetablering. Der er en nærmere beskrivelse af aktiviteterne i notat af 8. juni Det fremgår af notatet, at der ikke er tale om traditionel udlejning af kontorfaciliteter til virksomheder. Der er direkte fysisk tilknytning til karakteranimatorskolen, som er en statsgodkendt mellemlang videregående uddannelse. Der er endvidere fysisk tilknytning til IT Center Viborg og SIDE 7

8 Computer Clubhouse Viborg. Aktiviteterne retter sig mod IT- og kommunikationsbranchen. Målgruppen omfatter studerende, og de indbyrdes relationer mellem lejerne og relationerne til institutionerne er det specielle ved konceptet. Udlejningen er fleksibel. Der kan lejes på dags-, uge- eller månedsbasis, dog højst 6 måneder. Der er også stor fleksibilitet i forhold til det lejede areal. Lejen fastsættes til markedspris. På det foreliggende grundlag finder styrelsen det tvivlsomt, at der mellem og klagerens erhvervsaktivitet er et reelt konkurrenceforhold. En nærmere bedømmelse af dette forudsætter dog sagkyndig analyse, herunder eventuelt en udtalelse fra Konkurrencestyrelsen. Som projektet er beskrevet finder styrelsen, at konceptet er omfattet af den type erhvervsudviklingsaktiviteter, der netop har været formålet med vedtagelse af lov 383. Det bemærkes herved, at det efter styrelsens opfattelse er vanskeligt entydigt at karakterisere som et iværksætterhus. Det er på denne baggrund styrelsens konklusion, at tilskuddet til på det foreliggende grundlag efter styrelsens opfattelse ligger inden for den type aktiviteter, som kommuner og amter kan medfinansiere inden for rammerne af 2 i lov 383. Kun såfremt det konstateres, at der er direkte konkurrenceforvirdning mellem aktiviteterne i og private virksomheder herunder klagerens, vil støtten til projektet efter styrelsens opfattelse skulle ophøre. Retsregler Lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. marts 1996 om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter, 2, stk. 1-4 er sålydende 2 : 2. Kommuner og amtskommuner kan alene eller i samarbejde med andre iværksætte kollektive erhvervsudviklingsaktiviteter i form af information, rådgivning, erhvervsudviklingsprojekter, forskerparker og anden erhvervsmæssig service, som stilles til rådighed for alle erhvervsvirksomheder eller grupper af virksomheder i kommunen eller amtskommunen. Kommuner og amtskommuner kan herunder medvirke til at udvikle den lokale og regionale erhvervsmæssige infrastruktur gennem koordinerende indsatser og ved etablering af servicetilbud og serviceinstitutioner, der har til formål at fremme produktud- 2 Lovbekendtgørelsen er en sammenskrivning af lov nr. 383 af 20. maj 1992 om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen er senere ophævet ved lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. SIDE 8

9 vikling samt at fremme etablering og udvikling af virksomheder. Stk. 2. Kommuner og amtskommuner kan yde lån og tilskud til de i stk. 1 omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter, herunder medfinansiere programmer under Det Europæiske Fællesskab, jf. dog stk. 4. Stk. 3. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger kan foregå i selskabsform. Stk. 4. Gennem de i stk. 1 og 2 omhandlede erhvervsudviklingsaktiviteter må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder. Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme (som afløser lovbekendtgørelse nr. 126 af 6. marts bestemmer i 12 og 13: 12. Kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og virksomheder. Stk. 2. Den kommunale erhvervsservice kan bestå af information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Endvidere kan afholdes netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer. Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere. Stk. 3. Kommunerne kan drive erhvervsservice som en del af kommunens forvaltning eller i regi af selvstændige juridiske enheder. 13. Kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. inden for 1) innovation, videndeling og videnopbygning, 2) anvendelse af ny teknologi, 3) etablering og udvikling af nye virksomheder, 4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, 5) vækst og udvikling i turismeerhvervet og 6) udviklingsaktiviteter i yderområderne. Stk. 2. Aktiviteterne skal iværksættes i overensstemmelse med 9, stk. 4 og 6. Aktiviteterne kan gennemføres i regi af selvstændige juridiske enheder Statsforvaltningen Midtjylland udtaler herefter: 1. Er et iværksætterhus. Erhvervs- og Byggestyrelsen har i brev af 13. december 2006 udtalt, at det efter styrelsens opfattelse er vanskeligt entydigt at karakterisere som et iværksætterhus. Styrelsen finder, at bedømmelsen af kommuners og amters erhvervsaktiviteter i form af iværksætterhuse må ske ud fra en mere nuanceret bedømmelse af de enkelte tilfælde, hvor der må lægges betydelig vægt på, om SIDE 9

10 te tilfælde, hvor der må lægges betydelig vægt på, om der sker konkurrenceforvridning i forhold til det private erhvervsliv. Statsforvaltningen Midtjylland forstår Erhvervs- og Byggestyrelsens brev af 13. december 2006 således, at det ikke er udelukket at yde støtte efter lov nr. 383, 2, stk. 1, til indsatser, der betegnes som iværksætterhuse, men at dette skal ske ud fra en konkret vurdering af forholdene, herunder om der er andre virksomheder, der udbyder den pågældende aktivitet og den mulige markedspåvirkning af kommunens indsats. Statsforvaltningen Midtjylland er enig med Erhvervs- og Byggestyrelsen i, at lovligheden af en kommunes støtte til en aktivitet må bero på aktivitetens art, herunder om den er alment virkende og ikke udøves i konkurrence med private. Aktivitetens betegnelse som sådan er uden betydning. 2, Er den af Viborg Kommune ydede støtte til lovlig. Statsamtet Nordjylland fandt i brev af 14. april 2005, at den af Viborg Kommune ydede støtte til var ulovlig, idet støtten ikke havde hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne, og da støtten ikke fandtes at kunne ydes efter lov nr. 383, 2, stk. 1. Dette begrundet i forarbejderne til lov nr. 383, 2, stk. 1, samt i Erhvervs- og Byggestyrelsens tidligere udtalelse af 9. november Statsamtet Nordjylland fandt, at det efter forarbejderne til lov 383 var afgørende, om der er mulighed for gennem private initiativer at tilvejebringe lokaler til lokale iværksættere, samt da statsamtet ikke fandt, at der var tale om et sådant særligt tilfælde, hvor der i området ikke fandtes private iværksætterhuse. Erhvervs- og Byggestyrelsen har i brev af 13. december 2006 anført, at det afgørende for om der kan ydes støtte efter lov nr. 383 er, om den aktivitet der støttes, opfylder hovedsigtet med 2, stk. 1, altså om der er tale om kollektive foranstaltninger, og at der ikke sker en konkurrenceforvridning i forhold til det private erhvervsliv. Styrelsen finder konkret, at tilskuddet til ligger indenfor den type aktiviteter, som kommuner og amter kan medfinansiere indenfor rammerne af 2 i lov nr Hans Gammeltoft-Hansen m.fl. anfører i Forvaltningsret, anden udgave, 2002, side 694 følgende vedrørende lov 383, 2, stk. 1: SIDE 10

11 Det anses normalt ikke for en kommunal opgave at opføre og drive iværksætterhuse, dvs. ejendomme der udlejes til nystartede virksomheder. Det fremgår dog af lovens forarbejder at en kommune eller amtskommune lovligt vil kunne gøre dette i særlige tilfælde hvor der ikke i området findes tilsvarende private iværksætterhuse, og hvor der ikke er mulighed for gennem private initiativer at tilvejebringe lokaler til lokale iværksættere. Det er en forudsætning at udlejningen står åbent for alle, og lejen fastsættes på markedsvilkår, og at huset skal kunne udlejes til flere iværksættere og etableres med mulighed for fælles faciliteter og rådgivning. Frederik Gammelgaard anfører i Kommunal erhvervsvirksomhed, 2004, side 259 følgende om iværksætterhuse og kommuners støtte efter 2, stk. 1 i lov nr. 383: Ifølge bemærkningerne til lovforslaget [lov 383, 2, stk. 1] kan en kommune således kun i særlige tilfælde opføre, indrette og drive iværksætterhuse og kun under forudsætning af, at der ikke i området findes tilsvarende private iværksætterhuse, at der ikke er mulighed for gennem private initiativer at tilvejebringe lokaler til lokale iværksættere, at iværksætterhuset kan udlejes til flere iværksættere og etableres med mulighed for fælles faciliteter og rådgivning, at lejen fastsættes på markedsvilkår, og at udlejningen står åbent for alle. I praksis har myndighederne lagt sig tæt op ad de i bemærkningerne til lovforslaget anførte begrænsninger. Det er imidlertid et spørgsmål, om de i bemærkningerne til lovforslaget nævnte begrænsninger er for restriktive i forhold til ordlyden af 2, stk. 1. I betænkning nr. 1268/1994 sås der således tvivl om de i bemærkningerne til lovforslaget anførte begrænsninger. Det anføres, at retstilstanden er uklar, og at det er tvivlsomt, hvilken retskildemæssig værdi, der skal tillægges de ovenfor citerede bemærkninger til 2, samt at bemærkningerne indeholder nogle begrænsninger af kommunernes adgang til at opføre iværksætterhuse, som ikke har støtte i selve lovteksten. Den i betænkningen [betænkning nr. 1268/1994] anførte usikkerhed kan imidlertid tiltrædes, idet de i bemærkningerne anførte begrænsninger hverken helt eller delvist har støtte i ordlyden af 2. 2, stk. 1, må sammenholdt med 2, stk. 4, antages at gøre udtømmende op med hvilke krav, der kan stilles for at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter. 2, stk. 1, synes i det lys at indeholde hjemmel til at opføre, indrette og drive iværksætterhuse uafhængigt af, om der i området findes private iværksætterhuse, eller på anden måde gennem private initiativer er mulighed for at tilvejebringe lokaler til lokale iværksættere. SIDE 11

12 Statsforvaltningen Midtjylland henleder endvidere opmærksomheden på bemærkningerne til forslaget til den lov om erhvervsfremme (lov nr. 602 af 24. juni 2005), som efter forløbet af den her omhandlede sag er gennemført til afløsning af lov 383. Den nye lov omtales, for så vidt angår kommunale erhvervsudviklingsaktiviteter, som en opdateret videreførelse af den nugældende lov. I bemærkningerne til lovens 12, stk. 1, og 13, stk. 1 og 2, anføres: Til 12. Til stk. 1 Det fastslås i den foreslåede bestemmelse, at kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter, hvor nærheden og den daglige kontakt til brugerne er i højsædet. Målgruppen for erhvervsservice er iværksættere og virksomheder, svarende til 2 i den nygældende lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter. Til 13 Til stk. 1 Kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl. a. inden for innovation, anvendelse af ny teknologi, etablering og udvikling af nye virksomheder, udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, vækst og udvikling i turismeerhvervet samt udvikling i yderområderne. Det svarer til en opdateret videreførelse af den nugældende lov om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter samt de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Det kunne eksempelvis være: Konkrete institutioner, fx inovationsmiljøer, forskerparker,, vidensentre, iværksætter- og udviklingsparker, Til stk. 2 Henvisningen i stk. 2 til 9, stk. 4, medfører, at kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i de pågældende kommuner. Henvinsningen til 9, stk. 6, fastslår princippet om, at erhvervsudviklingsaktiviteter ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder at der ikke må ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder. På baggrund af de nævnte lovforarbejder m.v. er det Statsforvaltningen Midtjyllands opfattelse, at det afgørende for om en kommune kan yde støtte til en konkret aktivitet er om denne opfylder hovedsigtet med loven, og at støtten ikke virker konkurrenceforvridende. Statsforvaltningen Midtjylland har ikke grundlag for at anfægte den beskrivelse og vurdering af som Er- SIDE 12

13 hvervs- og Byggestyrelsen har givet i sit brev af 13. december 2006 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Statsforvaltningen Midtjylland finder herefter ikke at den af Viborg Kommune ydede støtte til er ulovlig. Statsforvaltningen Nordjylland har modtaget kopi af denne skrivelse. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside ( Med venlig hilsen Torben Sørensen Direktør /Malene Kleist Specialkonsulent SIDE 13

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138

Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V 02-10- 2008 TILSYNET Vedr. Konkurrencestyrelsens sag 4/0120-0100-0138 Konkurrencestyrelsen har ved brev af 23. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Vejledende udtalelse om, hvorvidt Ringkøbing-Skjern Kommune vederlagsfrit kan overdrage areal til innovationscenter ejet af erhvervsdrivende

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 02-09- 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til kommunal borgerportal Du har ved mail af 16. februar 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø.

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. 2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. Resumé: Udtalt at Farum Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 23-06- 2008 Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Kommune har i brev af 13. november 2007 søgt om statsforvaltningens samtykke til fritagelse for offentligt

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Kollektiv trafik i Ikast-Brande Kommune.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Kollektiv trafik i Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-05- 2007 TILSYNET Vedr. Kollektiv trafik i Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 4. oktober 2007 anmodet statsforvaltningen

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden Bent Øberg Fasanvej 4 9000 Aalborg Sagsnr. 2012-00457 Doknr. 79302 Dato 15-04-2013 Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden I breve af 29. september og 10. november

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere