Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg?"

Transkript

1 Kornopbevaring Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Udarbejdet af Produktionsøkonomigruppen Planteavl, Svin og Fjerkræ Landbrugets Rådgivningscenter 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vurderes økonomien? Lager på kornsælgende bedrifter Lager på bedrifter der opfodrer kornet Forventet prisudvikling...7 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften...9 Bilag 2. Driftsomkostninger...10 Bilag 3. Takster for Lagring og tørring hos grovvareforretning...11 Bilag 4. Tørringsvind...12 Bilag 5. Lagerleje og lagersvind...13 Bilag 6. Prisudvikling for malt, foderkorn og raps...14 Rapporten er udarbejdet af konsulent Jytte Lauridsen, Produktionsøkonomigruppen Planteavl, svin og fjerkræ, i samarbejde med Ole Møller Hansen, Landskontoret for Planteavl, Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Stine H. Jørgensen og Heidi Hundrup Rasmussen, Produktionsøkonomigruppen Planteavl, Svin og Fjerkræ. 2

3 1. Hvordan vurderes økonomien? Økonomien i kornopbevaring vurderes dels for afgrøder med henblik på salg eller dels for bedrifter, hvor oplagret korn fodres op. I beregningerne indgår ikke vurdering af økonomien i hjemmeblanding, som bl.a. vil omfatte forhold vedr. arbejde, effektivitet, male- og blandeanlæg. Når man skal vurdere, om der kan tjenes penge på at have eget lager og tilhørende tørringsanlæg, afhænger svaret primært af: Omkostninger: Pris og levetid for lager og tørringsanlæg Driftsomkostninger (arbejde, energi og vedligehold) Forrentning af kapital bundet i oplagret korn Evt. mistet indtjening fra alternativ anvendelse af bygninger Indtjening/sparede omkostninger: Tørring hos grovvarefirma Lavere tørringssvind og evt. lagersvind Forventet prisstigning på oplagret korn Ved vurdering af økonomien skal der også tages hensyn til landmandens forudsætninger og interesser for at både at passe lageret og følge markedet. 2. Lager på kornsælgende bedrifter Nedenstående tabel viser, at hvis afgrøderne gennemsnitlig nedtørres 3 pct. vil investeringen i en hkg. stålsilo være rentabel, hvis kapaciteten udnyttes med mindst 70 pct. Hvis siloen altid kan fyldes helt op, vil der kunne tjenes godt 2 kr. pr. hkg mere eller omkring kr. i alt. Ved beregning af de sparede tørringsomkostninger er der indregnet 20 pct. rabat i forhold til prisliste fra de større grovvarefirmaer i høsten Tabel 1. Vurdering af økonomien ved investering i stålsilo til hkg Omkostninger og fortjeneste, kr./hkg malt 18% foder 18% Forrentning og afskrivning af tørringsanlæg -0,60-0,60 Energi til tørring (olieopvarmet) -2,00-1,50 Sparede omkostninger til tørring hos grovvarefirma 6,20 5,30 Reduceret tørringssvind 1,20 0,90 Fortjeneste ved egen tørring 4,80 4,10 Forrentning og afskrivning af siloanlæg -6,90-6,90 Variable lageromkostninger (eget arbejde mv.) -0,25-0,25 Lageromkostninger i alt -7,15-7,15 Gennemsnitlig prisstigning på oplagret korn 7,00 6,00 Forrentning af kapital bundet i oplagret korn -3,00-3,00 Rest til lagerrisiko og fortjeneste 1,65-0,05 I alt pr. år, ved oplagring af hkg Kapaciteten udnyttes gennemsnitlig med 70 pct. svarende til hkg pr. år. I beregningerne er indregnet 20 pct. rabat på tørringstakster i forhold til gennemsnitlig listepris fra DLG og KFK tørringstakster kan ses i bilag 3. Mulig besparelse på lagersvind se bilag 5 Kapitalen, som er bundet i oplagret korn, forrentes med 3-4 pct. pr. halvår, svarende til ca. 3 kr. pr. hkg. 3

4 Priser og tilhørende omkostninger for planlager, stålsilo og gastæt silo til 5.000, og hkg. kan ses i bilag 1. Omkostningerne til drift af lageret er relativt ubetydende, men det er meget væsentligt, at der ved udvidelse af lagerfaciliteter tages stilling til, om der forefindes de nødvendige timer, da manglende opsyn og rengøring kan blive fatal for hele økonomien i kornlagring. Skema til vurdering, arbejdstid samt data for energiforbrug kan ses i bilag 2. Udgifter til vedligehold vil normalt være relativ lave, og disse er ikke prissat i vedlagte. Ved optimal styring af tørring kan tørringssvind holdes nede på 0,6 pct. pr. 0,5 pct. nedtørring. I høsten 2001 var taksten hos de større grovvarefirmaer 0,75 pct. pr. 0,5 pct. nedtørring. Det er således muligt at opnå en gevinst på ca. 0,3 pct. pr. 1 pct. nedtørring i eget anlæg. Yderligere oplysninger om tørringssvind findes i bilag 4. Ved en gennemsnitlig oplagring på et halvt år er det over en årrække realistisk at opnå en prisstigning på 5-8 kr. - alt afhængig af forhandlingsevner og indsigt i bevægelser på markedet. Prisstigningen vil således typisk ligge 2-4 kroner over forrentningen af den kapital, som er bundet i den oplagrede afgrøde. For en række landmænd vil det være muligt at opnå en højere prisstigning end gennemsnittet alt afhængig af varens kvalitet og landmandens evner og interesse for handel. For maltbyg kan det være fornuftigt at høste kornet med gennemsnitlig 18 pct. vand for at sikre en rettidig høst/god kvalitet. Fortjenesten ved selv at nedtørre kornet ligger her over 5 kr. pr. hkg. Samtidig viser prisstatistikken i afsnit 4, at det kan være rimeligt at regne med en lidt større prisstigning på maltbyg i forhold til oplagret foderkorn. Maltbyg kan derfor være en attraktiv afgrøde til oplagring. 4

5 3. Lager på bedrifter der opfodrer kornet Alternativ 1. Salg eller oplagring på grovvarefirma Det korn, der ikke er lagerkapacitet til, kan enten fragtes til grovvareforretning i høst og hjemtages, når der er behov for det eller det kan sælges i høst og indkøbes, når eget lager er opbrugt. I tabel 2 er opstillet de poster, som skal vurderes for at sammenstille lagring i grovvareforretning kontra salg i høst og indkøb efter behov. I begge tilfælde vil det være vanskeligt at adskille de enkelte poster, idet man som oftest vil forhandle en samlet pris for henholdsvis oplagring og byttehandel inkl. transport. Tabel 2: Alternativer for hjemmeblander med utilstrækkelig lagerkapacitet - oplagring på grovvare kontra salg i høst. Alle priser er i kr. pr. hkg. Oplagret på grovvare Salg i høst tørt korn korn høstet med 18% vand tørt korn korn høstet med 18% vand Tørringstakst (20% rabat) 0 5,30 0 5,30 Øget tørringssvind 0 0,90 0 0,90 Lagerleje (20% rabat) 7,20 7, Lagersvind 0,90 0, Prisstigning, høst - forår Transport Forrentning af oplagret korn 3,00 3, I alt ca.17 ca. 23 ca. 12 ca. 19 Ved en økonomisk sammenligning af salg i høst kontra oplagring på grovvarefirma vil det kræve at prisforskellen mellem køb og salg holdes op mod omkostningerne ved oplagring (lagerleje og lagersvind) samt forrentning af kapitalen, som er bundet i det oplagrede korn. I tabel 2 er tørringssvind kun indregnet som forskel mellem tørringssvind på grovvare og forventet svind ved evt. tørring i eget anlæg. Herved er det også muligt at holde resultatet op mod omkostninger til gastæt silo, hvor kornet ikke nedtørres. Det er kun den ekstra tørringssvind, som kan indregnes som en besparelse, idet vandindholdet ikke har nogen værdi. Af tabel 2 fremgår det, at omkostningerne til oplagring eller salg i høst er en forholdsvis dyr løsning i forhold til omkostningerne ved etablering af eget lager som vises i alternativ 2. Alternativ 2. Etablering af lager og tørringsanlæg til foderkorn Af ovenstående fremgår, at der hurtigt er ca kr. pr. hkg til at betale lager på en bedrift, hvor kornet skal fodres op i egen besætning. I tabel 3 er angivet de omtrentlige årlige omkostninger ved at etablere lager og tørringskapacitet på ejendommen. Der regnes med tørring af foderkorn fra 18 pct. til 15 pct. vand. 5

6 Tabel 3: Omkostninger til etablering og drift af kornopbevaring ved 3 pct. nedtørring. Omkostningerne er vist ved fuld udnyttelse og ved 70 pct. udnyttelse af lagerkapacitet. Planlager m. varmluft Gastæt Stålsilo m. varmluft Maksimal kapacitet (hkg.) Afskr. og forrentn., 100% 7,07 6,04 7,78 6,74 8,02 5,28 Afskr. og forrentn., 70% 10,11 8,62 11,11 9,63 11,46 7,54 Drift eget arbejde mv. 0,25 0,30 0,15 0,20 0,15 0,20 Energi til tørring 1,50 1, ,50 1,50 I alt, ved 100% udnyttelse 8,82 7,84 7,93 6,94 9,67 6,98 I alt, ved 70% udnyttelse 11,86 10,42 11,26 9,83 13,11 9,24 Opgørelsen i tabel 3 over omkostninger til etablering af tørre- og lagerkapacitet viser, at uanset hvilken løsning der vælges, er der tilsyneladende god økonomi i selv at lagre kornet, frem for enten at handle med grovvareforretningen eller at lade grovvareforretningen oplagre kornet og tage det hjem, når der er behov for det. Etablering af en hkg. gastæt silo koster godt 11 kr. pr. hkg, hvis den gennemsnitlig fyldes med hkg, hvilket er betydelig under meromkostningerne ved tørring og salg i høst og efterfølgende indkøb efter behov. 6

7 4. Forventet prisudvikling For en række producenter vil det være muligt at opnå en højere prisstigning end gennemsnittet og herved få en fornuftig økonomi i oplagring, selvom det betyder øget træk på kassekreditten. Landmanden, som har en lagerfast handelsvare, har alt andet lige, en meget mere fordelagtig forhandlingssituation, end landmanden der skal sælge i høst. I alle tilfælde bør det også vurderes, om der er andre steder i bedriften, at den nødvendige kapital kan investeres med bedre afkast. I figur 1 nedenfor ses den gennemsnitlige prisvariation fra høst til følgende sommer for de seneste 5 år. Af kurverne kan udledes følgende tendenser: Foderkorn kan forventes at stige 5 kr. frem til januar og yderligere 3 kr. i foråret. Foderbyg har udvist faldende priser efter maj i alle årene. Prisstigningen på maltbyg ses oftest inden nytår - og ligger lidt over niveauet for foderkorn. Der ses store udsving i maltbygpriser sidst på året. De ovenfor omtalte prisstigninger kan bruges som en målestok for, hvad der er en normal prisudvikling. En konkret vurdering af den forventede prisudvikling vil afhænge af en række faktorer, som f.eks. udvikling i lagre, valuta, vejret, spekulationer, handelsregulerende tiltag mv. I figur 1 vises den gennemsnitlige prisudvikling for foderkorn og maltbyg. Bag gennemsnitstallene ligger betydelige variationer fra år til år. I bilag 6 vises udviklingen det enkelte år samt statistik for prisudviklingen for raps. Figur 1: Prissvingninger over året på gennemsnitlige fakturerede handelspriser på foderkorn og maltbyg ab. gård De gennemsnitligt fakturerede salgspriser omfatter også de handler, hvor prisen kan være en del af en kontrakt evt. hvor foder til besætningen indgår. Byttehandler og tidspunkt for indgåelse af kontrakter vil influere på priserne. En undersøgelse af noteringen for foderkorn på Københavns fondsbørs viser, at noteringen generelt set følger mønstret i de gennemsnitligt fakturerede priser. 7

8 Forskel mellem faktureret pris for korn købt og leveret til gården (an. gård) og korn solgt ab. gård har som gennemsnit for de sidste 3 år ligget på ca. 6 kr. pr. hkg for hvede og ca. 10 kr. pr. hkg for byg. De fakturerede købspriser for foderkorn vil imidlertid ofte omfatte handler, hvor der indgår salg og køb i samme handel. Set i relation til gældende transporttakster skønnes prisforskellen mellem afhentet og leveret foderkorn at ligge omkring kr. inkl. transport. Hvis landmanden er i stand til at styre tørring og oplagring, således at kornet er sundt og lagerfast, vil det være et optimalt udgangspunkt for forhandling om prisen. Disse producenter vil være i stand til at opnå en højere prisstigning end de 5-8 kr. pr. hkg, som er den gennemsnitlige forskel mellem faktureret pris i høst og prisen i januar-marts. Ved en konkret vurdering på ejendommen skal der kigges på nøgletal for investering og ændringer i driftsomkostninger, men følgende parametre skal også inddrages: Landmandens mulighed for at sikre, at den høstede vare forbliver sund og lagerfast Landmandens lyst og evner til at følge markedet Fordele ved at kunne tørre/høste tidligere eks. udnytte maskinpark bedre. 8

9 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften I tabel 1.1 er opgivet priser for etablering af planlager i eksisterende bygning samt priser for gastæt silo eller stålsilo. I planlager og stålsilo er omkostninger til kanaler/anlæg til beluftning samt omrøring i stålsilo med i prisen på lager uden varmluft. Tabel 1.1. Priser og tilhørende faste omkostninger. Priser uden varmluft er inkl. transportudstyr og mulighed for beluftning. Planlageret er etableret i eksisterende bygning. Lagertype (hkg) Planlager Gastæt silo Stålsilo Lager uden varmluft, kr Varmluftsaggregat og styring, kr Investering, kr. pr. hkg Årlig afskrivning og forrentning kr. pr. hkg. 100% udn. 70% udn. 7,07 6,04 5,27 7,78 6,74 7,31 8,02 5,28 4,80 10,11 8,62 7,54 11,11 9,63 10,44 11,46 7,54 6,85 Gastæt silo til hkg kræver to siloer. Priser er indsamlet fra Branchen i efterår 2001 af Landskontoret for Bygninger og Maskiner. De årlige omkostninger er baseret på 7 pct. p.a. i renter. Lageranlæg er sat til at holde i 20 år og herefter have en værdi på 10 kr. pr. hkg.. Varmluftsaggregat (olieovn) med styringssystem har en levetid på 10 år og en scrapværdi på 0 kr. For større siloanlæg er opsætning af stålsiloer billigere end etablering af planlager i eksisterende bygninger. Til gengæld udgør planlageret et mere fleksibelt anlæg, hvor mindre partier kan holdes adskilte. Ved valg af lagertype og silostørrelse skal man være opmærksom på uhensigtsmæssige begrænsninger for fremtidig sammensætning af afgrøder. Som det ses af ovenstående tabel 1.1. ligger den årlige omkostning til etablering af lager og tørringskapacitet mellem 5 og 8 kr. pr. hkg, hvis lageret udnyttes fuldt ud. Ved 70 pct. udnyttelse af lagerkapaciteten stiger omkostningerne til 7-11 kr. pr. hkg. Hvis der skal bygges en hal til at placere planlageret i kan man groft regne med at den samlede pris for lager med tørringskapacitet og hal, er den dobbelte af prisen for planlager med tørringskapacitet. 9

10 Bilag 2. Driftsomkostninger Omkostningen til drift af lager er skønsmæssigt vurderet og ses i tabel 2.1. Udover omkostninger til drift af lager vil der i forbindelse med tørring skulle regnes med en omkostning til energi til blæser og varmekilde. Energiomkostningen til tørring af korn og frø fra aktuelt vandindhold ned til basisvandindhold ses i nedenstående tabel 2.2. Tabel 2.1. Skøn for årlig tidsforbrug og tilhørende omkostninger ved aflønning med 150 kr./t. Skøn for tidsforbrug (timer pr. år) Årlig omk. Lagertype vedligehold rengøring indlægning tømning i alt (kr. pr. hkg) Planlager Gastæt silo Stålsilo , , ,18 Tabel 2.2. Energiomkostning ved tørring af korn, kr/hkg procent vand i høstet korn foderkorn, maltbyg (basis 15%) (basis 14%) 20 2,5 3,0 19 2,0 2,5 18 1,5 2,0 17 1,0 1,5 16 0,5 1, , Af tabel 2.2. fremgår det at energiudgiften inkl. strøm ved oliebaseret opvarmning ligger omkring: 50 øre pr. procent vand der skal tørres ud af kornet 10

11 Bilag 3. Takster for Lagring og tørring hos grovvareforretning Tørring og lagring af korn er for grovvareforretningen et produkt på lige fod med gødning, foder osv. Grovvarebranchen har naturligvis et ønske om en fortjeneste for at tilbyde disse produkter. I det følgende redegøres for de poster, som kan indgå i grovvarebranchens afregning for lagring og tørring. Tre firmaers tørringstakster fremgår af tabel 3.1. Det ses, at B2B-Agro s takster for tørring af foderkorn er ca. 20 pct. lavere end DLG s og KFK s. Tabel 3.1. Takster for tørring af korn høsten 2001 Tørringstakster, kr pr hkg B2B-Agro DLG KFK Maltbyg Maltbyg Maltbyg Vand procent ved modtagelse Foderkorn Eksporthvede Foderkorn Eksporthvede Foderkorn Eksporthvede Brødkorn Brødkorn Brødkorn 14,6-15,0 0,00 3,55 0,00 3,55 0,00 3,80 15,1-15,5 2,70 4,25 3,35 4,25 3,60 4,45 15,6-16,0 3,20 4,95 4,00 4,95 4,20 5,10 16,1-16,5 3,75 5,65 4,65 5,65 4,80 5,75 16,6-17,0 4,25 6,35 5,30 6,35 5,40 6,40 17,1-17,5 4,75 7,00 5,95 7,00 6,00 7,05 17,6-18,0 5,25 7,65 6,55 7,65 6,60 7,70 18,1-18,5 5,75 8,30 7,15 8,30 7,20 8,35 18,6-19,0 6,25 8,95 7,75 8,95 7,80 9,00 19,1-19,5 6,70 9,60 8,35 9,60 8,40 9,65 19,6-20,0 7,20 10,25 8,95 10,25 9,00 10,30 Ved nedtørring af foderkorn fra knap 18 pct. vand koster det omkring 6,50 kr. pr. hkg, mens energiomkostningen til eget tørringsanlæg ved 3 pct. nedtørring beløber sig til ca. 1,50 kr. pr. hkg (se tabel 2.2.). Der er således ca. 5 kr. pr. hkg, til finansiering af anlæg, arbejde og vedligeholdelse af tørreriet. Foruden besparelse på tørringsomkostninger kan der ofte spares på tørringssvind se bilag 4. 11

12 Bilag 4. Tørringsvind Grovvarebranchen fakturerer landmanden for et tørringssvind. Beløbet fremgår på nogle fakturaer, som en reduktion i mængden frem for en reduktion i prisen. Firmaerne B2B-Agro, DLG og KFK beregner 0,75 pct. svind pr. 0,5 pct. vand over basisvandprocenten. Undersøgelser på Bygholm viser, at hvis landmanden styrer egen tørring korrekt, ligger det målte tørringssvind på 0,6 pct. pr. 0,5 pct. nedtørring. Hvis landmanden sjusker med nedtørringen, vil et tørringssvind på niveau med grovvarefirmaernes takster være mere realistisk. Ved optimal nedtørring i eget anlæg er det således muligt at reducere tørringssvindet med ca. 1 pct. ved 3 pct. nedtørring, svarende til knap 1 kr. pr. hkg. Figur 4.1. er baseret på, at 100 hkg korn med forskellige vandindhold nedtørres. Figuren viser hvor meget tørt korn der reelt er tilbage efter korrekt tørring i eget anlæg, og hvor meget der er tilbage ved nedtørring i grovvarefirma. I figur 4.2. ses forskellen på de to kurver, hvilket er den mulige fortjeneste for landmanden ved selv at tørre sit korn. 100,0 mængde efter tørring, hkg 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 beregnet svind eget tørringssvind 80, vandindhold (pct.) Figur 4.2. Tørringssvind ved korrekt styring af egen tørring og ved tørring hos grovvareforretning. 12

13 Bilag 5. Lagerleje og lagersvind Lagersvind: Ifølge kornafregningsaftalen kan grovvarefirmaet beregne et lagersvind på 1 pct., hvis kornet ikke afregnes inden 15. september eller, hvis der går mere end 14 dage fra levering til afregning. Oplagring ud over 1. januar koster yderligere 1 pct. i lagersvind. Lagersvind skal både dække spild ved håndtering og åndingstab fra kornet. Svindet pga. ånding vil i praksis afhænge af vandindhold og opbevaringstemperatur. For at sikre lagerfast korn kræver det en opbevaringstemperatur omkring 9-10 C for korn med 15 pct. vand alt afhængig af mulighed for omrøring, for korn med 16 pct. vand skal temperaturen ned under 7 C. Svindet pga. ånding fra lagerfast korn er minimal, mens der ved håndtering vil opstå nogen spild/svind. Ved lagring i grovvareforretningen kan en del af det fakturerede lagersvind derfor betragtes som en omkostning, som landmanden ikke vil have, hvis det blev lagret tørt i eget lager. Lagersvindet på 1 pct. ved en kornpris på 90 kr. pr. hkg svarer til 0,90 kr. pr. hkg. Lagerleje: Tabel 5.1. Listepris for opbevaring af korn i forretning i kr. pr. hkg pr. måned Afgrøde DLG KFK korn 1,60 1,40 raps 2,00 2,00 I høstinformationen fra KFK nævnes, at der kan opnås fordelagtige aftaler om langtidsopbevaring. 13

14 Bilag 6. Prisudvikling for malt, foderkorn og raps Prisen for foderbyg og foderhvede er de seneste 5 år gennemsnitlig steget med ca. 5 kroner fra høst og frem til januar og yderligere 3-4 kroner fra januar til maj. Prisen på foderkorn af høst 96 og høst 97 var ikke noget tidspunkt højere end i høst. I 1999 var der derimod muligt at opnå en prisstigning på kr. pr. hkg. For foderbyg har prisen i alle fem år været faldende efter maj måned. I 1996 var prisen pr. hkg maltbyg i høst 106 kr. Prisen toppede i december med 121 kr., men var i april-maj nede på ca. 102 kr. I 1997 var decemberprisen til gengæld den laveste. Generelt set observeres store prisudsving sidst på året. For raps har der været en positiv prisudvikling i 4 ud af 5 år. Prisstigningen fra høst til forår har været på henholdsvis 7, 20, 23 og 40 kr. pr. hkg. Udviklingen i efterspørgsel efter GMO-fri olie og protein samt biodiesel vil indvirke på den fremtidige prisudvikling. Rapsolie udgør ca. 2/3-del af værdien ved prisfastsættelse. Alle priser i dette bilag er baseret på fakturerede priser, som omfatter både løbende handel og afregning af tidligere indgåede kontrakter. De fakturerede priser, som er opgivet i figurerne, er derfor ikke den nøjagtige salgspris i den enkelte måned. Foderhvede Årsvariation for faktureret købspris / /98 Kr./Hkg aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul 1998/ / / /02 14

15 Foderbyg Årsvariation for faktureret købspris Kr./Hkg aug sep okt nov dec jan. feb. mar apr maj jun jul Raps Gns. for fakturerede købspriser 1996/ / / / / / Kr/Hkg aug sep okt nov dec jan. feb. mar apr maj jun jul 15

16 Raps Årsvariation for faktureret købspris Kr./Hkg aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul 1996/ / / / / /02 Foderbyg, hvede og maltbyg, gns Udviklingen for fakturerede priser kr/hkg aug sep okt nov dec jan. feb. mar apr maj jun jul Maltbyg Foderbyg Foderhvede 16

Opbevaring og formaling af korn.

Opbevaring og formaling af korn. Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion & Michael Holm Chefforsker, Videncenter for Svineproduktion L & F Hvilken opbevaringsform

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Margrethe Høstgaard Global Sales Support, Cand. Agro., MBA Ole Green opfinder og grundlægger af WEBSTECH - med sensorenheder til ensilage Gns. tab af ensilage

Læs mere

Høstinformation 2014/15

Høstinformation 2014/15 Høstinformation 2014/15 Afhentning af afgrøder - ring på telefon: 99 36 17 17 Vi arbejder for dig - og sammen skaber vi resultater Kornmodtagelse Standardkvalitet Foderbyg vår/vinter Maltbyg Foderrug Foderhvede

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER Støttet af: CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder.

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder. Beregningerne

Læs mere

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn FarmTest - Bygninger nr. 6-2002 Stålsiloer til korn Stålsiloer til korn Af landskonsulent Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Titel: FarmTest - Bygninger nr. 6. Stålsiloer til korn

Læs mere

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C!

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C! Grundregler for tørring og lagring af korn (Dette materiale er udarbejdet, samt revideret ad flere omgange, af maskinteknisk rådgiver Gunnar Schmidt, under sin ansættelse hos Byggeri & Teknik I/S, Herning,

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Jesper Pagh, DLG-husdyrernæring Spiseseddel 1. Hvad er risikostyring? 2. Hvorfor er risikostyring mere relevant end tidligere? 3. Hvordan kan

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8

NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8 NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8 DATA SHEET Titel: Overvågning af kornlagre med integrerede trådløse sensorer. Undertitel:

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Vådfoder kontra tørfoder til slagtesvin 50 50 % 50 % Valg af fodersystem -

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Anlæg for effektiv kornbehandling

Anlæg for effektiv kornbehandling Anlæg for effektiv kornbehandling og oplagring Ingen kan spå om fremtiden - men Kongskilde har en mening om den. Hvad vil Kongskilde Vi vil gøre det, vi er gode til, og det som vi har mange års erfaring

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Hvad kan jeg give i jordleje?

Hvad kan jeg give i jordleje? Hvad kan jeg give i jordleje? Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen & Planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen www.shakespeak.com Gør dig parat til at stemme Internet 1 2 Denne præsentation er indlæst uden

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Hvor mange timer har vi til rådighed? Hovedhøst omfatter: Hvede, Vårbyg, Rug, Havre (Raps og Rajgræs) I Gefion tilstræber

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt?

Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? TEMA Høj kvalitet og lav pris - er det muligt? - Lave foderomkostninger kræver optimal kvalitetssikring og - kontrol AF CHRISTINA HANSEN OG JACOB DALL, SØNDERJYSK SVINERÅDGIVNING Der hersker mange forskellige

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN til Handels ERFA KHL marts 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat

Abonnenter på Landbrugsinfo har adgang til prognosepriserne for 2016 direkte i www.farmtal.dk. Driftsresultat 1 / 14 Sammendrag De fortsat lave svinepriser presser driftsresultatet for de danske svineproducenter. I forhold til seneste indkomstprognose er noteringen dog blevet opjusteret med 35 øre, hvilket bidrager

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller...

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Siloer Transportudstyr tørrerier Planlagre tømmesystemer styretavler Dan-Corn industrianlæg Mere end 55 års brancheerfaring sikrer dig vidensdeling

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

Kort om CR Foderservice k.s.

Kort om CR Foderservice k.s. CR Foder et godt foder Mobile blandeanlæg til landbruget Kort om CR Foderservice k.s. Startet af Niels F. Rasmussen 1. Okt. 2010 Pressemeddelelse december 2010. Opsøgende salg primært Fyn, forår 2011 1.

Læs mere

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER NOTAT NR.1210 Resultat af primær drift var i perioden 2006-2010 i gennemsnit 19 kr. højere pr. slagtesvin på bedrifter der

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal Kære kunde Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal I vores store online varekatalog på Kundeportalen på dlg.dk finder du en lang række produkter relateret til din bedrift. Du kan få rabat på

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Risikoledelse i praksis

Risikoledelse i praksis i praksis Kvægkongressen i Herning Den 26. februar 2008 V/ Kristian Hedeager Nielsen Udviklingschef på LandboFyn Mælkeproducentens indtjenings- og kapitalforhold Historisk - Stabil indtjening på et lavere

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af

Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger. bilag, mens fastsættelse af Vil du optimere bundlinien - så kend dine maskinomkostninger En realistisk vurdering af maskinernes kapacitet er nødvendig for at lave en god maskinanalyse. Tema > > Specialkonsulent Michael Højholdt,

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Produceres 7.000 slagtesvin Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden 750 ha 370 ha græs 40 ha majs 00 ha fremavls korn 80 ha havre 60 ha grønkorn Indkøb ved 30 kg Svin Bruttoudbytte ca.

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni HBL Markbrug I/S Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Tlf. (dir.) 74 36 50 87 eller mobil 30 56 00 25 HBL Markbrug

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 3. maj 007 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere