Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kornopbevaring. Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg?"

Transkript

1 Kornopbevaring Skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg? Udarbejdet af Produktionsøkonomigruppen Planteavl, Svin og Fjerkræ Landbrugets Rådgivningscenter 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vurderes økonomien? Lager på kornsælgende bedrifter Lager på bedrifter der opfodrer kornet Forventet prisudvikling...7 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften...9 Bilag 2. Driftsomkostninger...10 Bilag 3. Takster for Lagring og tørring hos grovvareforretning...11 Bilag 4. Tørringsvind...12 Bilag 5. Lagerleje og lagersvind...13 Bilag 6. Prisudvikling for malt, foderkorn og raps...14 Rapporten er udarbejdet af konsulent Jytte Lauridsen, Produktionsøkonomigruppen Planteavl, svin og fjerkræ, i samarbejde med Ole Møller Hansen, Landskontoret for Planteavl, Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Stine H. Jørgensen og Heidi Hundrup Rasmussen, Produktionsøkonomigruppen Planteavl, Svin og Fjerkræ. 2

3 1. Hvordan vurderes økonomien? Økonomien i kornopbevaring vurderes dels for afgrøder med henblik på salg eller dels for bedrifter, hvor oplagret korn fodres op. I beregningerne indgår ikke vurdering af økonomien i hjemmeblanding, som bl.a. vil omfatte forhold vedr. arbejde, effektivitet, male- og blandeanlæg. Når man skal vurdere, om der kan tjenes penge på at have eget lager og tilhørende tørringsanlæg, afhænger svaret primært af: Omkostninger: Pris og levetid for lager og tørringsanlæg Driftsomkostninger (arbejde, energi og vedligehold) Forrentning af kapital bundet i oplagret korn Evt. mistet indtjening fra alternativ anvendelse af bygninger Indtjening/sparede omkostninger: Tørring hos grovvarefirma Lavere tørringssvind og evt. lagersvind Forventet prisstigning på oplagret korn Ved vurdering af økonomien skal der også tages hensyn til landmandens forudsætninger og interesser for at både at passe lageret og følge markedet. 2. Lager på kornsælgende bedrifter Nedenstående tabel viser, at hvis afgrøderne gennemsnitlig nedtørres 3 pct. vil investeringen i en hkg. stålsilo være rentabel, hvis kapaciteten udnyttes med mindst 70 pct. Hvis siloen altid kan fyldes helt op, vil der kunne tjenes godt 2 kr. pr. hkg mere eller omkring kr. i alt. Ved beregning af de sparede tørringsomkostninger er der indregnet 20 pct. rabat i forhold til prisliste fra de større grovvarefirmaer i høsten Tabel 1. Vurdering af økonomien ved investering i stålsilo til hkg Omkostninger og fortjeneste, kr./hkg malt 18% foder 18% Forrentning og afskrivning af tørringsanlæg -0,60-0,60 Energi til tørring (olieopvarmet) -2,00-1,50 Sparede omkostninger til tørring hos grovvarefirma 6,20 5,30 Reduceret tørringssvind 1,20 0,90 Fortjeneste ved egen tørring 4,80 4,10 Forrentning og afskrivning af siloanlæg -6,90-6,90 Variable lageromkostninger (eget arbejde mv.) -0,25-0,25 Lageromkostninger i alt -7,15-7,15 Gennemsnitlig prisstigning på oplagret korn 7,00 6,00 Forrentning af kapital bundet i oplagret korn -3,00-3,00 Rest til lagerrisiko og fortjeneste 1,65-0,05 I alt pr. år, ved oplagring af hkg Kapaciteten udnyttes gennemsnitlig med 70 pct. svarende til hkg pr. år. I beregningerne er indregnet 20 pct. rabat på tørringstakster i forhold til gennemsnitlig listepris fra DLG og KFK tørringstakster kan ses i bilag 3. Mulig besparelse på lagersvind se bilag 5 Kapitalen, som er bundet i oplagret korn, forrentes med 3-4 pct. pr. halvår, svarende til ca. 3 kr. pr. hkg. 3

4 Priser og tilhørende omkostninger for planlager, stålsilo og gastæt silo til 5.000, og hkg. kan ses i bilag 1. Omkostningerne til drift af lageret er relativt ubetydende, men det er meget væsentligt, at der ved udvidelse af lagerfaciliteter tages stilling til, om der forefindes de nødvendige timer, da manglende opsyn og rengøring kan blive fatal for hele økonomien i kornlagring. Skema til vurdering, arbejdstid samt data for energiforbrug kan ses i bilag 2. Udgifter til vedligehold vil normalt være relativ lave, og disse er ikke prissat i vedlagte. Ved optimal styring af tørring kan tørringssvind holdes nede på 0,6 pct. pr. 0,5 pct. nedtørring. I høsten 2001 var taksten hos de større grovvarefirmaer 0,75 pct. pr. 0,5 pct. nedtørring. Det er således muligt at opnå en gevinst på ca. 0,3 pct. pr. 1 pct. nedtørring i eget anlæg. Yderligere oplysninger om tørringssvind findes i bilag 4. Ved en gennemsnitlig oplagring på et halvt år er det over en årrække realistisk at opnå en prisstigning på 5-8 kr. - alt afhængig af forhandlingsevner og indsigt i bevægelser på markedet. Prisstigningen vil således typisk ligge 2-4 kroner over forrentningen af den kapital, som er bundet i den oplagrede afgrøde. For en række landmænd vil det være muligt at opnå en højere prisstigning end gennemsnittet alt afhængig af varens kvalitet og landmandens evner og interesse for handel. For maltbyg kan det være fornuftigt at høste kornet med gennemsnitlig 18 pct. vand for at sikre en rettidig høst/god kvalitet. Fortjenesten ved selv at nedtørre kornet ligger her over 5 kr. pr. hkg. Samtidig viser prisstatistikken i afsnit 4, at det kan være rimeligt at regne med en lidt større prisstigning på maltbyg i forhold til oplagret foderkorn. Maltbyg kan derfor være en attraktiv afgrøde til oplagring. 4

5 3. Lager på bedrifter der opfodrer kornet Alternativ 1. Salg eller oplagring på grovvarefirma Det korn, der ikke er lagerkapacitet til, kan enten fragtes til grovvareforretning i høst og hjemtages, når der er behov for det eller det kan sælges i høst og indkøbes, når eget lager er opbrugt. I tabel 2 er opstillet de poster, som skal vurderes for at sammenstille lagring i grovvareforretning kontra salg i høst og indkøb efter behov. I begge tilfælde vil det være vanskeligt at adskille de enkelte poster, idet man som oftest vil forhandle en samlet pris for henholdsvis oplagring og byttehandel inkl. transport. Tabel 2: Alternativer for hjemmeblander med utilstrækkelig lagerkapacitet - oplagring på grovvare kontra salg i høst. Alle priser er i kr. pr. hkg. Oplagret på grovvare Salg i høst tørt korn korn høstet med 18% vand tørt korn korn høstet med 18% vand Tørringstakst (20% rabat) 0 5,30 0 5,30 Øget tørringssvind 0 0,90 0 0,90 Lagerleje (20% rabat) 7,20 7, Lagersvind 0,90 0, Prisstigning, høst - forår Transport Forrentning af oplagret korn 3,00 3, I alt ca.17 ca. 23 ca. 12 ca. 19 Ved en økonomisk sammenligning af salg i høst kontra oplagring på grovvarefirma vil det kræve at prisforskellen mellem køb og salg holdes op mod omkostningerne ved oplagring (lagerleje og lagersvind) samt forrentning af kapitalen, som er bundet i det oplagrede korn. I tabel 2 er tørringssvind kun indregnet som forskel mellem tørringssvind på grovvare og forventet svind ved evt. tørring i eget anlæg. Herved er det også muligt at holde resultatet op mod omkostninger til gastæt silo, hvor kornet ikke nedtørres. Det er kun den ekstra tørringssvind, som kan indregnes som en besparelse, idet vandindholdet ikke har nogen værdi. Af tabel 2 fremgår det, at omkostningerne til oplagring eller salg i høst er en forholdsvis dyr løsning i forhold til omkostningerne ved etablering af eget lager som vises i alternativ 2. Alternativ 2. Etablering af lager og tørringsanlæg til foderkorn Af ovenstående fremgår, at der hurtigt er ca kr. pr. hkg til at betale lager på en bedrift, hvor kornet skal fodres op i egen besætning. I tabel 3 er angivet de omtrentlige årlige omkostninger ved at etablere lager og tørringskapacitet på ejendommen. Der regnes med tørring af foderkorn fra 18 pct. til 15 pct. vand. 5

6 Tabel 3: Omkostninger til etablering og drift af kornopbevaring ved 3 pct. nedtørring. Omkostningerne er vist ved fuld udnyttelse og ved 70 pct. udnyttelse af lagerkapacitet. Planlager m. varmluft Gastæt Stålsilo m. varmluft Maksimal kapacitet (hkg.) Afskr. og forrentn., 100% 7,07 6,04 7,78 6,74 8,02 5,28 Afskr. og forrentn., 70% 10,11 8,62 11,11 9,63 11,46 7,54 Drift eget arbejde mv. 0,25 0,30 0,15 0,20 0,15 0,20 Energi til tørring 1,50 1, ,50 1,50 I alt, ved 100% udnyttelse 8,82 7,84 7,93 6,94 9,67 6,98 I alt, ved 70% udnyttelse 11,86 10,42 11,26 9,83 13,11 9,24 Opgørelsen i tabel 3 over omkostninger til etablering af tørre- og lagerkapacitet viser, at uanset hvilken løsning der vælges, er der tilsyneladende god økonomi i selv at lagre kornet, frem for enten at handle med grovvareforretningen eller at lade grovvareforretningen oplagre kornet og tage det hjem, når der er behov for det. Etablering af en hkg. gastæt silo koster godt 11 kr. pr. hkg, hvis den gennemsnitlig fyldes med hkg, hvilket er betydelig under meromkostningerne ved tørring og salg i høst og efterfølgende indkøb efter behov. 6

7 4. Forventet prisudvikling For en række producenter vil det være muligt at opnå en højere prisstigning end gennemsnittet og herved få en fornuftig økonomi i oplagring, selvom det betyder øget træk på kassekreditten. Landmanden, som har en lagerfast handelsvare, har alt andet lige, en meget mere fordelagtig forhandlingssituation, end landmanden der skal sælge i høst. I alle tilfælde bør det også vurderes, om der er andre steder i bedriften, at den nødvendige kapital kan investeres med bedre afkast. I figur 1 nedenfor ses den gennemsnitlige prisvariation fra høst til følgende sommer for de seneste 5 år. Af kurverne kan udledes følgende tendenser: Foderkorn kan forventes at stige 5 kr. frem til januar og yderligere 3 kr. i foråret. Foderbyg har udvist faldende priser efter maj i alle årene. Prisstigningen på maltbyg ses oftest inden nytår - og ligger lidt over niveauet for foderkorn. Der ses store udsving i maltbygpriser sidst på året. De ovenfor omtalte prisstigninger kan bruges som en målestok for, hvad der er en normal prisudvikling. En konkret vurdering af den forventede prisudvikling vil afhænge af en række faktorer, som f.eks. udvikling i lagre, valuta, vejret, spekulationer, handelsregulerende tiltag mv. I figur 1 vises den gennemsnitlige prisudvikling for foderkorn og maltbyg. Bag gennemsnitstallene ligger betydelige variationer fra år til år. I bilag 6 vises udviklingen det enkelte år samt statistik for prisudviklingen for raps. Figur 1: Prissvingninger over året på gennemsnitlige fakturerede handelspriser på foderkorn og maltbyg ab. gård De gennemsnitligt fakturerede salgspriser omfatter også de handler, hvor prisen kan være en del af en kontrakt evt. hvor foder til besætningen indgår. Byttehandler og tidspunkt for indgåelse af kontrakter vil influere på priserne. En undersøgelse af noteringen for foderkorn på Københavns fondsbørs viser, at noteringen generelt set følger mønstret i de gennemsnitligt fakturerede priser. 7

8 Forskel mellem faktureret pris for korn købt og leveret til gården (an. gård) og korn solgt ab. gård har som gennemsnit for de sidste 3 år ligget på ca. 6 kr. pr. hkg for hvede og ca. 10 kr. pr. hkg for byg. De fakturerede købspriser for foderkorn vil imidlertid ofte omfatte handler, hvor der indgår salg og køb i samme handel. Set i relation til gældende transporttakster skønnes prisforskellen mellem afhentet og leveret foderkorn at ligge omkring kr. inkl. transport. Hvis landmanden er i stand til at styre tørring og oplagring, således at kornet er sundt og lagerfast, vil det være et optimalt udgangspunkt for forhandling om prisen. Disse producenter vil være i stand til at opnå en højere prisstigning end de 5-8 kr. pr. hkg, som er den gennemsnitlige forskel mellem faktureret pris i høst og prisen i januar-marts. Ved en konkret vurdering på ejendommen skal der kigges på nøgletal for investering og ændringer i driftsomkostninger, men følgende parametre skal også inddrages: Landmandens mulighed for at sikre, at den høstede vare forbliver sund og lagerfast Landmandens lyst og evner til at følge markedet Fordele ved at kunne tørre/høste tidligere eks. udnytte maskinpark bedre. 8

9 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften I tabel 1.1 er opgivet priser for etablering af planlager i eksisterende bygning samt priser for gastæt silo eller stålsilo. I planlager og stålsilo er omkostninger til kanaler/anlæg til beluftning samt omrøring i stålsilo med i prisen på lager uden varmluft. Tabel 1.1. Priser og tilhørende faste omkostninger. Priser uden varmluft er inkl. transportudstyr og mulighed for beluftning. Planlageret er etableret i eksisterende bygning. Lagertype (hkg) Planlager Gastæt silo Stålsilo Lager uden varmluft, kr Varmluftsaggregat og styring, kr Investering, kr. pr. hkg Årlig afskrivning og forrentning kr. pr. hkg. 100% udn. 70% udn. 7,07 6,04 5,27 7,78 6,74 7,31 8,02 5,28 4,80 10,11 8,62 7,54 11,11 9,63 10,44 11,46 7,54 6,85 Gastæt silo til hkg kræver to siloer. Priser er indsamlet fra Branchen i efterår 2001 af Landskontoret for Bygninger og Maskiner. De årlige omkostninger er baseret på 7 pct. p.a. i renter. Lageranlæg er sat til at holde i 20 år og herefter have en værdi på 10 kr. pr. hkg.. Varmluftsaggregat (olieovn) med styringssystem har en levetid på 10 år og en scrapværdi på 0 kr. For større siloanlæg er opsætning af stålsiloer billigere end etablering af planlager i eksisterende bygninger. Til gengæld udgør planlageret et mere fleksibelt anlæg, hvor mindre partier kan holdes adskilte. Ved valg af lagertype og silostørrelse skal man være opmærksom på uhensigtsmæssige begrænsninger for fremtidig sammensætning af afgrøder. Som det ses af ovenstående tabel 1.1. ligger den årlige omkostning til etablering af lager og tørringskapacitet mellem 5 og 8 kr. pr. hkg, hvis lageret udnyttes fuldt ud. Ved 70 pct. udnyttelse af lagerkapaciteten stiger omkostningerne til 7-11 kr. pr. hkg. Hvis der skal bygges en hal til at placere planlageret i kan man groft regne med at den samlede pris for lager med tørringskapacitet og hal, er den dobbelte af prisen for planlager med tørringskapacitet. 9

10 Bilag 2. Driftsomkostninger Omkostningen til drift af lager er skønsmæssigt vurderet og ses i tabel 2.1. Udover omkostninger til drift af lager vil der i forbindelse med tørring skulle regnes med en omkostning til energi til blæser og varmekilde. Energiomkostningen til tørring af korn og frø fra aktuelt vandindhold ned til basisvandindhold ses i nedenstående tabel 2.2. Tabel 2.1. Skøn for årlig tidsforbrug og tilhørende omkostninger ved aflønning med 150 kr./t. Skøn for tidsforbrug (timer pr. år) Årlig omk. Lagertype vedligehold rengøring indlægning tømning i alt (kr. pr. hkg) Planlager Gastæt silo Stålsilo , , ,18 Tabel 2.2. Energiomkostning ved tørring af korn, kr/hkg procent vand i høstet korn foderkorn, maltbyg (basis 15%) (basis 14%) 20 2,5 3,0 19 2,0 2,5 18 1,5 2,0 17 1,0 1,5 16 0,5 1, , Af tabel 2.2. fremgår det at energiudgiften inkl. strøm ved oliebaseret opvarmning ligger omkring: 50 øre pr. procent vand der skal tørres ud af kornet 10

11 Bilag 3. Takster for Lagring og tørring hos grovvareforretning Tørring og lagring af korn er for grovvareforretningen et produkt på lige fod med gødning, foder osv. Grovvarebranchen har naturligvis et ønske om en fortjeneste for at tilbyde disse produkter. I det følgende redegøres for de poster, som kan indgå i grovvarebranchens afregning for lagring og tørring. Tre firmaers tørringstakster fremgår af tabel 3.1. Det ses, at B2B-Agro s takster for tørring af foderkorn er ca. 20 pct. lavere end DLG s og KFK s. Tabel 3.1. Takster for tørring af korn høsten 2001 Tørringstakster, kr pr hkg B2B-Agro DLG KFK Maltbyg Maltbyg Maltbyg Vand procent ved modtagelse Foderkorn Eksporthvede Foderkorn Eksporthvede Foderkorn Eksporthvede Brødkorn Brødkorn Brødkorn 14,6-15,0 0,00 3,55 0,00 3,55 0,00 3,80 15,1-15,5 2,70 4,25 3,35 4,25 3,60 4,45 15,6-16,0 3,20 4,95 4,00 4,95 4,20 5,10 16,1-16,5 3,75 5,65 4,65 5,65 4,80 5,75 16,6-17,0 4,25 6,35 5,30 6,35 5,40 6,40 17,1-17,5 4,75 7,00 5,95 7,00 6,00 7,05 17,6-18,0 5,25 7,65 6,55 7,65 6,60 7,70 18,1-18,5 5,75 8,30 7,15 8,30 7,20 8,35 18,6-19,0 6,25 8,95 7,75 8,95 7,80 9,00 19,1-19,5 6,70 9,60 8,35 9,60 8,40 9,65 19,6-20,0 7,20 10,25 8,95 10,25 9,00 10,30 Ved nedtørring af foderkorn fra knap 18 pct. vand koster det omkring 6,50 kr. pr. hkg, mens energiomkostningen til eget tørringsanlæg ved 3 pct. nedtørring beløber sig til ca. 1,50 kr. pr. hkg (se tabel 2.2.). Der er således ca. 5 kr. pr. hkg, til finansiering af anlæg, arbejde og vedligeholdelse af tørreriet. Foruden besparelse på tørringsomkostninger kan der ofte spares på tørringssvind se bilag 4. 11

12 Bilag 4. Tørringsvind Grovvarebranchen fakturerer landmanden for et tørringssvind. Beløbet fremgår på nogle fakturaer, som en reduktion i mængden frem for en reduktion i prisen. Firmaerne B2B-Agro, DLG og KFK beregner 0,75 pct. svind pr. 0,5 pct. vand over basisvandprocenten. Undersøgelser på Bygholm viser, at hvis landmanden styrer egen tørring korrekt, ligger det målte tørringssvind på 0,6 pct. pr. 0,5 pct. nedtørring. Hvis landmanden sjusker med nedtørringen, vil et tørringssvind på niveau med grovvarefirmaernes takster være mere realistisk. Ved optimal nedtørring i eget anlæg er det således muligt at reducere tørringssvindet med ca. 1 pct. ved 3 pct. nedtørring, svarende til knap 1 kr. pr. hkg. Figur 4.1. er baseret på, at 100 hkg korn med forskellige vandindhold nedtørres. Figuren viser hvor meget tørt korn der reelt er tilbage efter korrekt tørring i eget anlæg, og hvor meget der er tilbage ved nedtørring i grovvarefirma. I figur 4.2. ses forskellen på de to kurver, hvilket er den mulige fortjeneste for landmanden ved selv at tørre sit korn. 100,0 mængde efter tørring, hkg 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0 beregnet svind eget tørringssvind 80, vandindhold (pct.) Figur 4.2. Tørringssvind ved korrekt styring af egen tørring og ved tørring hos grovvareforretning. 12

13 Bilag 5. Lagerleje og lagersvind Lagersvind: Ifølge kornafregningsaftalen kan grovvarefirmaet beregne et lagersvind på 1 pct., hvis kornet ikke afregnes inden 15. september eller, hvis der går mere end 14 dage fra levering til afregning. Oplagring ud over 1. januar koster yderligere 1 pct. i lagersvind. Lagersvind skal både dække spild ved håndtering og åndingstab fra kornet. Svindet pga. ånding vil i praksis afhænge af vandindhold og opbevaringstemperatur. For at sikre lagerfast korn kræver det en opbevaringstemperatur omkring 9-10 C for korn med 15 pct. vand alt afhængig af mulighed for omrøring, for korn med 16 pct. vand skal temperaturen ned under 7 C. Svindet pga. ånding fra lagerfast korn er minimal, mens der ved håndtering vil opstå nogen spild/svind. Ved lagring i grovvareforretningen kan en del af det fakturerede lagersvind derfor betragtes som en omkostning, som landmanden ikke vil have, hvis det blev lagret tørt i eget lager. Lagersvindet på 1 pct. ved en kornpris på 90 kr. pr. hkg svarer til 0,90 kr. pr. hkg. Lagerleje: Tabel 5.1. Listepris for opbevaring af korn i forretning i kr. pr. hkg pr. måned Afgrøde DLG KFK korn 1,60 1,40 raps 2,00 2,00 I høstinformationen fra KFK nævnes, at der kan opnås fordelagtige aftaler om langtidsopbevaring. 13

14 Bilag 6. Prisudvikling for malt, foderkorn og raps Prisen for foderbyg og foderhvede er de seneste 5 år gennemsnitlig steget med ca. 5 kroner fra høst og frem til januar og yderligere 3-4 kroner fra januar til maj. Prisen på foderkorn af høst 96 og høst 97 var ikke noget tidspunkt højere end i høst. I 1999 var der derimod muligt at opnå en prisstigning på kr. pr. hkg. For foderbyg har prisen i alle fem år været faldende efter maj måned. I 1996 var prisen pr. hkg maltbyg i høst 106 kr. Prisen toppede i december med 121 kr., men var i april-maj nede på ca. 102 kr. I 1997 var decemberprisen til gengæld den laveste. Generelt set observeres store prisudsving sidst på året. For raps har der været en positiv prisudvikling i 4 ud af 5 år. Prisstigningen fra høst til forår har været på henholdsvis 7, 20, 23 og 40 kr. pr. hkg. Udviklingen i efterspørgsel efter GMO-fri olie og protein samt biodiesel vil indvirke på den fremtidige prisudvikling. Rapsolie udgør ca. 2/3-del af værdien ved prisfastsættelse. Alle priser i dette bilag er baseret på fakturerede priser, som omfatter både løbende handel og afregning af tidligere indgåede kontrakter. De fakturerede priser, som er opgivet i figurerne, er derfor ikke den nøjagtige salgspris i den enkelte måned. Foderhvede Årsvariation for faktureret købspris / /98 Kr./Hkg aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul 1998/ / / /02 14

15 Foderbyg Årsvariation for faktureret købspris Kr./Hkg aug sep okt nov dec jan. feb. mar apr maj jun jul Raps Gns. for fakturerede købspriser 1996/ / / / / / Kr/Hkg aug sep okt nov dec jan. feb. mar apr maj jun jul 15

16 Raps Årsvariation for faktureret købspris Kr./Hkg aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul 1996/ / / / / /02 Foderbyg, hvede og maltbyg, gns Udviklingen for fakturerede priser kr/hkg aug sep okt nov dec jan. feb. mar apr maj jun jul Maltbyg Foderbyg Foderhvede 16

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000

Varmluftsaggregat og styring, kr. 25.000 30.000 34.000 - - - 25.000 30.000 34.000 Bilag 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften I tabel 1.1 er opgivet priser for etablering af planlager i eksisterende bygning samt priser for gastæt silo eller stålsilo. I planlager og stålsilo

Læs mere

Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet

Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet Gem dit korn og sælg det godt Fordele og ulemper ved selv at tørre og opbevare kornet v/maskinkonsulent Christian Rabølle Kompleks problemstilling Sædskifte Mejetærskerkapacitet Korntransport Kornkvalitet

Læs mere

STRATEGI VED HANDEL MED KORN, SOJA OG FODER

STRATEGI VED HANDEL MED KORN, SOJA OG FODER STRATEGI VED HANDEL MED KORN, SOJA OG FODER NOTAT NR. 1303 Det anbefales at svineproducenter handler foder og råvarer mindst to gange om året for at mindske prisudsving i forhold til årets gennemsnitspris,

Læs mere

Store forskelle i takster ved afregning af raps

Store forskelle i takster ved afregning af raps Store forskelle i takster ved afregning af raps Det er vigtigt, at du forholder dig til grovvareselskabernes kvalitetskrav og behandlingsomkostninger. I afregningseksemplerne skal nogle selskaber betale

Læs mere

Opbevaring og formaling af korn.

Opbevaring og formaling af korn. Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion & Michael Holm Chefforsker, Videncenter for Svineproduktion L & F Hvilken opbevaringsform

Læs mere

Hvordan handler du? Disposition

Hvordan handler du? Disposition Forbedring af handelstalentet Planteseminar 2007 Landbocentret Følle Konsulent S. Jacob Winther Nymand, Landscenter Planteproduktion Produktionsøkonomi 2007 Handelsevner Risikoafdækning Hvordan handler

Læs mere

Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION

Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION 2015 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav

Læs mere

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Margrethe Høstgaard Global Sales Support, Cand. Agro., MBA Ole Green opfinder og grundlægger af WEBSTECH - med sensorenheder til ensilage Gns. tab af ensilage

Læs mere

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal 250 225 250 og derover 249 225: 224 og derunder

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal 250 225 250 og derover 249 225: 224 og derunder HØSTINFO 2015 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale. Eksporthvede Protein,

Læs mere

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til

Læs mere

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø

Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø Totalløsninger til tørring og opbevaring af korn og frø 60 års erfaring i hele Europa - 40 faste medarbejdere inkl. service i Hedensted Nymontage via eksterne firmaer i sæsonen (40-60 personer) - Omsætning

Læs mere

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering Knækkede kerner Basis 3,0% 3,0 og derunder 3,1 og derover Over 3% Tillægges er Vand Basis 14,5%

Læs mere

Sikring af kvaliteten på kornlageret

Sikring af kvaliteten på kornlageret Sikring af kvaliteten på kornlageret Introduktion Kravene til fødevaresikkerhed og de produkter, vi som forbrugerne køber i butikkerne, bliver hele tiden højere. Dette gælder ikke mindst for mel- og brødprodukter.

Læs mere

KERNEN I KORNOPBEVARING

KERNEN I KORNOPBEVARING Kvægkongressen Herning, 24. februar 2015 Henrik Martinussen, Finn Strudsholm og Jacob Krog, SEGES KERNEN I KORNOPBEVARING ÅRLIGT FORBRUG AF KORN TIL KVÆG Dagligt forbrug kg TS 4,6 2,6 650.000 ton / Værdi

Læs mere

Helsinge, tlf Dønnevælde, tlf Borup, tlf HØSTINFORMATION

Helsinge, tlf Dønnevælde, tlf Borup, tlf HØSTINFORMATION Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION 2016 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER Støttet af: CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder.

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder. Beregningerne

Læs mere

1. Præsentation af regneark. Indholdsfortegnelse

1. Præsentation af regneark. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af regneark... 1 2. Vejledning til regnearksmodellen for grovfoderproducenter... 2 2.1. Modellens formål... 2 2.2. Modellens opbygning... 2 2.3. Modellens principper...

Læs mere

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering

HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering HVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Eksporthvede Kvalitet Analyse Regulering Knækkede kerner Basis 3,0% 3,0 og derunder 3,1 og derover Over 3% Tillægges er Vand Basis 14,5%

Læs mere

Høstinformation 2014/15

Høstinformation 2014/15 Høstinformation 2014/15 Afhentning af afgrøder - ring på telefon: 99 36 17 17 Vi arbejder for dig - og sammen skaber vi resultater Kornmodtagelse Standardkvalitet Foderbyg vår/vinter Maltbyg Foderrug Foderhvede

Læs mere

HØSTINFORMATION 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder

HØSTINFORMATION 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder HØSTINFORMATION 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder HØSTEN 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser: Transportkrav i Nordvest Foder A/S I forbindelse med BSE handlingsplanen har

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2013 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle I forbindelse med BSE handlingsplanen har Mollerup Mølle gennemført mange tiltag for at minimere risikoen

Læs mere

Planteavlen 2018: Få det bedste ud af dine handler

Planteavlen 2018: Få det bedste ud af dine handler Planteavlen 2018: Få det bedste ud af dine handler v/ Henrik Mulvad Madsen Agenda - Nøgleordene til det succesfulde indkøb - Få mest muligt ud af dit salg - Sæt handlen i system 1 Nøgleord Nøgleordene

Læs mere

HUSK at vi afregner rapsfrø basis 98% rent frø. Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444

HUSK at vi afregner rapsfrø basis 98% rent frø. Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444 Høstinformation 2013 Høstinformation 20 HUSK at vi afregner rapsfrø basis 98% rent frø Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444 Vi har egnens billigste lagerleje! Du får højeste dagspris Du får

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder B F

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder B F Høsten 2009 Afregningsbetingelser for afgrøder B F Eksporthvede Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Knækkede kerner Basis 3,0% 3,0 og derunder 3,1 og derover Vand Basis 14,5% max.

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 5-2008

ØkonomiNyt nr. 5-2008 ØkonomiNyt nr. 5-2008 Kontrakter Futures Det finansielle marked Kontrakter, -salg og køb. Handelsaftaler vedr. varer i relation til en landbrugsbedrift får større og større betydning, dels fordi prisudsvingene

Læs mere

HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder

HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser: Transportkrav i Nordvest Foder A/S I forbindelse med BSE handlingsplanen har Nordvest Foder A/S gennemført mange tiltag for at minimere

Læs mere

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal og derover : 224 og derunder

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal og derover : 224 og derunder HØSTINFO 2017 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale. Eksporthvede Protein,

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2011 Afregningsbetingelser for afgrøder Indhold Aftaleparter... 2 og kvalitetsregulering... 2 Afregningskategorier... 3 1. Hvede... 3 Eksporthvede... 3 Foderhvede... 4 2. Byg... 5 Maltbyg... 5 Foderbyg...

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Handel med præmiekontrakter i DLG. v/ Henrik Christensen, DLG Øst

Handel med præmiekontrakter i DLG. v/ Henrik Christensen, DLG Øst Handel med præmiekontrakter i DLG v/ Henrik Christensen, DLG Øst 1 2 Præmiekontrakter på foderhvede & raps - Et værktøj mere til værktøjskassen - Et værktøj I kender fra salg af raps Præmiekontrakter Præmiekontrakter

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 58 2006 FarmTest

Maskiner og planteavl nr. 58 2006 FarmTest Maskiner og planteavl nr. 58 2006 FarmTest Rensning, tørring og lagring af korn på økologiske bedrifter Rensning, tørring og lagring af korn på økologiske bedrifter Status af Jens J. Høy og Peter Mejnertsen,

Læs mere

Planteavlen Vi har vilje til at give viden værdi

Planteavlen Vi har vilje til at give viden værdi Planteavlen 2017 17.00 Strategi for køb og salg v/ Planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen, KHL 17.15 Brug af futures og optioner i landbruget v/ Regnskabsassistent Kristian Markstrøm Dahl, KHL 17.30

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

Aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps Høsten 2011

Aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps Høsten 2011 Aftale vedr. afregning af korn, ærter og raps Høsten 2011 Indhold Aftaleparter 3 og kvalitetsregulering 3 Afregningskategorier 3 1. Hvede 4 Eksporthvede 4 Foderhvede 5 2. Byg 5 Maltbyg 5 Foderbyg 6 3.

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn

FarmTest - Bygninger nr. 6-2002. Stålsiloer til korn FarmTest - Bygninger nr. 6-2002 Stålsiloer til korn Stålsiloer til korn Af landskonsulent Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner Titel: FarmTest - Bygninger nr. 6. Stålsiloer til korn

Læs mere

04-12-2014. Opbevaring og formaling af korn. Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Skal du opbevare kornet?. Argumenter for selv at opbevare kornet

04-12-2014. Opbevaring og formaling af korn. Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Skal du opbevare kornet?. Argumenter for selv at opbevare kornet Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion Hvilken opbevaringsform skal jeg vælge? Argumenter for og imod egen opbevaring af foderkorn?

Læs mere

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C!

Lagerfast korn! Korn er først lagerfast, når det både er nedtørret til 14 - til max 15% vand og dernæst er afkølet, så det er på max +7 C! Grundregler for tørring og lagring af korn (Dette materiale er udarbejdet, samt revideret ad flere omgange, af maskinteknisk rådgiver Gunnar Schmidt, under sin ansættelse hos Byggeri & Teknik I/S, Herning,

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Spar Bonde. Medlemsmøde Sagro. Billund den 1. februar 2017

Spar Bonde. Medlemsmøde Sagro. Billund den 1. februar 2017 Spar Bonde Medlemsmøde Sagro Billund den 1. februar 2017 Program Spar Bonde Sådan fungerer Spar Bonde Hvad forventer vi af medlemmerne Kan det betale sig? Samarbejdsaftaler Danmarks bedste olieaftale En

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ. Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444

HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ. Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444 Høstinformation 2015 Høstinformation 20 HUSK AT VI AFREGNER RAPSFRØ BASIS 98% RENT FRØ Tilmeld afgrøder til afhentning på Tlf. 9736 6444 Vi har egnens billigste lagerleje! Du får højeste dagspris Du får

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8

NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8 NEER ENGI OVERVÅGNING AF KORN- LAGRE MED INTEGREREDE TRÅDLØSE SENSORER Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-8 DATA SHEET Titel: Overvågning af kornlagre med integrerede trådløse sensorer. Undertitel:

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

DB-tjek, hvad kan du bruge det til!

DB-tjek, hvad kan du bruge det til! DB-tjek, hvad kan du bruge det til! Af Pernille Elkjær, Syddansk Svinerådgivning 13. januar 2015, Svineproducentens Dag Hvad får du? Besætningsrapport med benchmarking Udpegning af og økonomisk potentiale

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Jesper Pagh, DLG-husdyrernæring Spiseseddel 1. Hvad er risikostyring? 2. Hvorfor er risikostyring mere relevant end tidligere? 3. Hvordan kan

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

HØSTEN 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder

HØSTEN 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder EKSPORTHVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Knækkede kerner Basis 3,0% 3,0 og derunder 3,1 og derover Fradrag: 0,00 Fradrag: 0,75

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig.

Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig. Millioner tons Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig. Tørke i Sydamerika påvirker stærkt soja og solsikkeproduktionen. I Argentina nedjusterer

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE DB-TJEK SLAGTESVIN NOTAT NR. 324 DB-tjek opgørelserne er analyseret for forklarende faktorer for dækningsbidrag og omkostninger over perioden 2004 til og med 202. Der er fundet en række variabler, som

Læs mere

Fodermøde 2012. Program

Fodermøde 2012. Program Fodermøde 2012 V/ Svinerådgiver Heidi Boel Bramsen Program Nye normer 2012 Firmaafprøvning 2012 Indhold af energi i færdigfoder Stil krav til firmaerne Raps og solsikke i blandinger Nyt om mavesår 1 Ny

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013. Marts 2012 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013 Marts 2012 SAMMENDRAG Foreløbige regnskaber for 2011 viser en tendens i retning af forbedrede driftsresultater for især integreret produktion

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Hvad kan jeg give i jordleje?

Hvad kan jeg give i jordleje? Hvad kan jeg give i jordleje? Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen & Planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen www.shakespeak.com Gør dig parat til at stemme Internet 1 2 Denne præsentation er indlæst uden

Læs mere

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus

Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin. v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Valg af fodersystem og foderfremstilling til slagtesvin v. Michael Holm, Videncenter for Svineproduktion & Jan Karlsen, Porcus Vådfoder kontra tørfoder til slagtesvin 50 50 % 50 % Valg af fodersystem -

Læs mere

Risk Management ved DLG. Af Kim Steen Andersen Handels Administrator

Risk Management ved DLG. Af Kim Steen Andersen Handels Administrator Risk Management ved DLG Af Kim Steen Andersen Handels Administrator Usikkerhedsfaktorer Vejrforhold Politiske vedtagelser Finanshuse Efterspørgsel 2 Formål med Risk Management Uafhængighed af markedsudsving

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Plov 90 % indtjening Såmaskine Maskinfællesskab 85 årskøer 9.500 kg/ha i gns. 4 malkerobotter Gyllespreder Uændret størrelse ansatte som er selvkørende

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO LMO Fagland 23. november 2016 Hans Fink Cheføkonom, LMO Dagsorden Vegetabilske og animalske råvarer VaR beregninger - overrasker alle Strategi så lykkes det Dagens anbefaling Superhøje lager tal Hvede,

Læs mere

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015 Danmarks Statistik Sejrøgade 11, 2100 København Ø Tlf.: 39 17 39 17, www.dst.dk Kontakt: Kontorfuldmægtig Christine Leth-Møller chm@dst.dk www.dst.dk/indberetning_jordbrug Januar 2015/CHM Vurderingspriser

Læs mere

STOR VARIATION I OMKOSTNINGER TIL HJEMMEBLANDING

STOR VARIATION I OMKOSTNINGER TIL HJEMMEBLANDING Støttet af: STOR VARIATION I OMKOSTNINGER TIL HJEMMEBLANDING ERFARING NR. 1417 Kontante kapacitetsomkostninger til energi, arbejde og vedligehold af hjemmeblandingsanlæg er målt på 11 bedrifter. De målte

Læs mere

Anlæg for effektiv kornbehandling

Anlæg for effektiv kornbehandling Anlæg for effektiv kornbehandling og oplagring Ingen kan spå om fremtiden - men Kongskilde har en mening om den. Hvad vil Kongskilde Vi vil gøre det, vi er gode til, og det som vi har mange års erfaring

Læs mere

BEHANDLING AF KORN I ØKOLOGISKE BESÆTNINGER

BEHANDLING AF KORN I ØKOLOGISKE BESÆTNINGER 6. December 2016 Møde for nye økologer: Behandlet korn og hestebønner til foder BEHANDLING AF KORN I ØKOLOGISKE BESÆTNINGER Kirstine Flintholm Jørgensen Kvægkonsulent SEGES Økologi kfj@seges.dk Støttet

Læs mere

Velkommen til fodringsseminar 2013. Nicolaj Nørgaard

Velkommen til fodringsseminar 2013. Nicolaj Nørgaard Velkommen til fodringsseminar 2013 Nicolaj Nørgaard Ny prognose nedsat med 50 øre Prognose over noteringen (ekskl. restbet.) Udarbejdet ultimo november 2012 Kr./kg 2012 2013 2014 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt.

Læs mere

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Hvor mange timer har vi til rådighed? Hovedhøst omfatter: Hvede, Vårbyg, Rug, Havre (Raps og Rajgræs) I Gefion tilstræber

Læs mere

Fødevarepriser Oktober 2008

Fødevarepriser Oktober 2008 Fødevarepriser Oktober 2008 Indhold Kapitel 1 Sammenfatning 1.1 Mælk og smør... 4 1.2 Brød og mel... 7 Kapitel 2 Udviklingen i fødevarepriserne generelt Kapitel 3 Mælk og smør 3.1 Mælk... 21 3.2 Smør...

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Risikostyring ved køb og salg af afgrøder

Risikostyring ved køb og salg af afgrøder Risikostyring ved køb og salg af afgrøder Planteavlskongres 18. januar 2017 v/ John Jensen Analytiker & handelsrådgiver Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Analytiker

Læs mere

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter Sådan arbejder jeg med indkøbsstrategi med foder (Sådan har jeg indledt arbejdet) Hans Wildenschild SI-centeret Tummelsbjerg, gråsten Dorthe og Hans Wildenschild Etableret 1987 1000 søer salg af 9 kg grise

Læs mere

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden

Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Tilpasningsmuligheder i en dynamisk verden Erik Sandal Udgangspunkt Korndyrkning skal konkurrere på et verdensmarked med nye aktører Udsigt til ændringer i landbrugsstøtten Omgivelserne ændres hele tiden

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER Landskonsulent Michael Højholdt mih@seges.dk Sukkerroer 2017 Inspirationsdag Sakskøbing 7. februar 2017 INDHOLD Planteavlernes økonomiske resultater og spredning

Læs mere

Grøn Viden. Tørring af korn i lagertørringsanlæg Drift, tørringsstrategi og energiforbrug. Markbrug nr. 282 Juli 2003

Grøn Viden. Tørring af korn i lagertørringsanlæg Drift, tørringsstrategi og energiforbrug. Markbrug nr. 282 Juli 2003 Markbrug nr. 282 Juli 03 Tørring af korn i lagertørringsanlæg Drift, tørringsstrategi og energiforbrug Erik Fløjgaard Kristensen, Forskningscenter Bygholm og Søren Gundtoft, Teknologisk Institut, Energi

Læs mere

Høsten 2013. Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten 2013. Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2013 Afregningsbetingelser for afgrøder Indhold Aftaleparter 3 og kvalitetsregulering 3 Afregningskategorier 3 1. Hvede 4 Foderhvede 4 Eksporthvede Kikshvede konceptavl Brødhvede Konceptavl 2. Byg

Læs mere

HØSTEN 2015 - Afregningsbetingelser

HØSTEN 2015 - Afregningsbetingelser HØSTEN 2015 - Afregningsbetingelser GENERELT Aftaleparter Nærværende aftale vil blive lagt til grund ved afregningerne ved salg til BMG, med mindre køber og sælger har indgået anden individuel handelsaftale.

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN Støttet af: FREMSTILLINGSPRISEN PÅ KORN NOTAT NR. 1415 Kend din fremstillingspris på korn inden du udvider dit areal. Der er stor forskel i fremstillingsprisen på korn og nogle landmænd kan købe kornet

Læs mere

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015 PARAMETRE FOR: Viva Energi A/S Anelystparken 43B 8381 Tilst År *) Års produktion (kwh) Værdi eget elforbrug Værdi af elsalg Årlig besparelse på el-regning

Læs mere

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år

Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-10 år Perspektiver for økonomi i planteproduktionen de næste 5-1 år v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere