Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer MBBL-REF: Version: Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 27. februar 2014 Fil:GD1 Ejendomsdata - Målarkitektur - Bilag C Processer ver docx

2 Dokument historie Version Dato Initialer Procesbeskrivelse oprettet ud fra 1. og 2. procesworkshop samt materiale fra forprojekt 10.2a HTE-S&D Procesbeskrivelsen ajourført ud fra 3. procesworkshop HTE-S&D Færdiggørelse af dokument med enkelte smårettelser HTE-S&D O Dokument klargjort til afsluttende skriftlig kvalitetssikring som bilag til målarkitekturdokument Indarbejdet kommentarer fra skriftlig kvalitetssikring. Klargjort til behandling på styregruppemøde. S&D KH S&D LF S&D KH Indarbejdet bemærkninger fra styregruppemødet MBBL PLL Godkendt af styregruppen MBBL PLL Konsekvensrettelser som følge af ændringer i løsningsarkitekturerne MBBL PLL Eksternt review v/ Rasmus Strange Petersen, S&D MBBL_PLL Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL METODE Procesoverblik Den enkelte proces set udefra PROCES LÆSEVEJLEDNING PROCESOVERBLIK PROCESSER IFT. EJENDOMSDANNELSE OPRETTELSE OG FORANDRING AF SAMLET FAST EJENDOM I MATRIKLEN OPRETTELSE OG FORANDRING AF EJERLEJLIGHED I MATRIKLEN OPRETTELSE BYGNING PÅ FREMMED GRUND I MATRIKLEN STEDFÆSTELSE AF BYGNING PÅ FREMMED GRUND I MATRIKLEN PROCESSER IFT. BBR-REGISTRERING OPRET OG AFSLUT BYGGESAG PROCESSER IFT. EJERSKIFTE TINGLYSNING MED EFTERFØLGENDE REGISTRERING AF EJERSKIFTE I EJERFORTEGNELSEN REGISTRERING AF EJERSKIFTE I EJERFORTEGNELSEN REGISTRERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EJEROPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER OM EJENDOMMENS ADMINISTRATOR af 27 - MBBL-REF:

3 5.4 DØDSFALD (SKIFTERET) TVANGSAUKTION (FOGEDRET) af 27 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentets formål er at beskrive forretningsprocesserne i Ejendomsdataprogrammet (GD1), som er en del af Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Dokumentet er et bilag til ejendomsdataprogrammets målarkitektur. 1.2 Metode Den samlede metode for grunddataprogrammet er beskrevet i dokumentet: Proces og metode ifb. gennemførelse af grunddataprogrammet (delprogram 1 & 2). Målarkitekturen beskriver delprogrammets overordnede arkitektur gennem processer, begreber og systemer. I dette dokument, er der fokus på Procesoverblik og Processer set udefra (jf. Figur 1). En del af Procesoverblikket er illustreret og beskrevet i management summary i det overordnede Målarkitektur dokument Procesoverblik Figur 1. Procesfokus i Målarkitektur Procesoverblikket er et højniveau-perspektiv på forretningsprocesserne passende grupperet i hovedprocesser. Det dokumenterer den fælles forståelse på tværs af myndigheder både visuelt og i form af beskrivelser. - 4 af 27 - MBBL-REF:

5 Udgangspunktet er de processer, der blev identificeret i forbindelse med foranalysen til GD1. Herudfra er de hovedprocesser og processer, der er i scope i delprogrammet, fastlagt. Hovedproces 1 Hovedproces 3 Hovedproces 2 Figur 2. Hovedprocesser - eksempel Hovedprocesser navngives og fungerer først og fremmest som en indholdsfortegnelse og en knagerække, så de mere detaljerede procesbeskrivelser (set udefra og indefra) kan hægtes op og ses i den rette sammenhæng. Figur 3. Processer under hovedprocessen - eksempel Hovedprocesser beskrives med følgende skabelon: på hovedprocessen Kort beskrivelse af hovedprocessen Består af Liste af processer Hver enkelt proces under hovedprocessen skal beskrives udefra Den enkelte proces set udefra Denne beskrivelse viser hvad den enkelte proces gør forretningsmæssigt. Det viser de forskellige aktører uden at medtage detaljer om de interne processer hos den enkelte aktør. Målet er at give et overblik over sammenhænge på tværs af de enkelte aktører og dokumentere den fælles forståelse mellem myndighederne både visuelt og i form af beskrivelser. Fokus er informationsstrømme til og fra aktørerne. n holdes fri af, hvordan processen er it-understøttet, og kan ses mere som en overordnet beskrivelse af forretningsservices. - 5 af 27 - MBBL-REF:

6 Udgangspunktet for denne modellering er procesarbejdet fra foranalysen til GD1. Der vil på de fleste områder være tale om en præcisering og kvalitetssikring af arbejdet derfra. Procesdiagram (BPMN) Den grafiske notationsstandard BPMN ( Business Proces Model and Notation ) fra OMG (se benyttes til visuel beskrivelse af forretningsprocesser. I diagrammerne er hver aktør repræsenteret med en BPMN pool og der benyttes få udvalgte BPMN symboler til grafisk at beskrive processen. Processer beskrives med følgende skabelon: på Hovedproces: Processen Hændelse(r) Vigtigste hændelser der udløser processen Kort beskrivelse af processen Aktiviteter Kort beskrivelse af aktiviteter og interaktionen mellem disse (informationsstrømme og forløb) Startbetingelse(r) Hvad skal være opfyldt for at processen kan starte fx afhængighed af andre processers gennemførelse. Slutresultat(er) Resultater af processen Evt. andre Angivelse af interessenter for denne specifikke proces og hvad deres interesse er. Det er især vigtigt at få listet interessenter, der ikke indgår i pro- interessenter cessen som medvirkende aktører. 1.3 Proces Etablering af et procesoverblik samt modellering af processer set udefra er gennemført i følgende trin i perioden fra d til d : 1. Etablering af et procesoverblik for delprogrammet. GD1 sekretariatet har udarbejdet et procesoverblik (hovedprocesser og processer), der er anvendt som grundlag for modelleringen af processer set udefra. 2. Udkast til processer set udefra. GD1 sekretariatet har udarbejdet et udkast til processer set udefra for de hovedprocesser, der er identificeret i overblikket. For de fleste processer er det en præcisering af arbejdet fra foranalyse projektet workshop afholdt tirsdag d. 15. januar 2013 Gennemgang af udkast til processer set udefra (BBR-registreringer byggesag og ejendomsdannelse). Processerne set udefra blev gennemgået, og der gennemførtes en dialog om disse med præcisering af forskellige detaljer. Deltagere: MBBL, GST, KL, KOMBIT, Odense Kommune, Kerteminde Kommune 4. Dokumentation og bearbejdning af 1. workshops resultater. Resultaterne fra 1. workshop blev dokumenteret og bearbejdet af GD1 sekretariatet. Dokumentationen af processer set udefra (ejendomsdannelse, BBR-registreringer og ejerskifte) blev udsendt som oplæg til 2. workshop workshop afholdt torsdag d. 24. januar 2013 Gennemgang af udkast til alle ejendomsdata-processerne set udefra. GD1 sekretariatet præsenterede de enkelte processer, og der gennemførtes en dialog - 6 af 27 - MBBL-REF:

7 om disse med præcisering af forskellige detaljer. På workshoppen blev procesoverblikket verificeret, idet det blev bekræftet, at alle relevante processer er med, og diagrammerne giver et dækkende billede heraf. Deltagere: MBBL, GST, KL, KOMBIT, Odense Kommune, Kerteminde Kommune, SKAT 6. Dokumentation og bearbejdning af 2. workshops resultater. Resultaterne fra 2. workshop blev dokumenteret og bearbejdet af GD1 sekretariatet. Procesmodeller med tilhørende beskrivelse sendtes til kvalitetssikring hos de forskellige aftalepartnere. 7. Bearbejdning af review kommentarer. Review kommentarer blev indsamlet og behandlet. Der blev lavet en log over hver enkelte kommentar med beskrivelse af, hvorledes denne håndteres i procesmodellerne. Reviderede procesmodeller med den tilhørende log over review kommentarer behandles på 3. workshop workshop afholdt torsdag d. 21.februar 2013 Godkendelse af processer set udefra. Procesbeskrivelser med tilhørende review kommentarer blev behandlet, med det formål at opnå enighed om disse mellem delprogrammet og de forskellige aftalepartnere. Deltagere: MBBL, GST, KOMBIT, Odense Kommune, Kerteminde Kommune, SKAT 9. Indarbejdelse i målarkitektur. De nu godkendte processer set udefra bliver indarbejdet i målarkitektur dokumentet af GD1 sekretariatet. Modellering af processer set indefra gennemføres af den enkelte aftalepartner. Processen herfor beskrives ikke nærmere her. 1.4 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitlet; Kapitel 2 Procesoverblik. Indeholder et overblik over hovedprocesserne i relation til delprogrammet. Kapitel 3 Processer ift. ejendomsdannelse. Indeholder de processer og registreringer, der er knyttet til at oprette, nedlægge og forandre en fast ejendom. Kapitel 4 Processer ift. registrering i BBR Indeholder de processer, som medfører en registrering af bygninger og enheder i BBR Kapitel 5 Processer ift. ejerskifte Indeholder de processer, der er knyttet til at registrere ændringer af ejerforholdene vedr. fast ejendom. - 7 af 27 - MBBL-REF:

8 2. Procesoverblik Processerne i scope af GD1 er de statslige og kommunale processer, der indgår i myndighedernes forvaltning af ejendoms-og byggeområdet. De udvalgte processer er kendetegnet ved, at de skaber og/eller anvender data fra grunddataregistrene Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen. Figur 4. Hovedprocesser GD1 Ejendomsdata Processerne er opdelt i fem hovedprocesser, hvor de tre første er kerneprocesser og de sidste to er støtteprocesser: 1. Ejendomsdannelse 2. Registreringer i forhold til BBR 3. Ejerskifte 4. Distribution af grunddata 5. Administration af grunddata Opdelingen er dels foretaget ud fra faglige hensyn om at samle beslægtede opgaver i en pakke og dels ud fra hensynet til pakkernes relevans for de deltagende myndigheder. I foranalysen til ejendomsdataprogrammet var der yderligere fokus på to områder: Kommunal ejendomsskat og bidrag Ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat Disse processer er imidlertid uden for scope af det videre forløb. De data, som disse processer anvender fra grunddataregistrene Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen, skal imidlertid fortsat være til rådighed via udstillingsservices, som afvikles på Datafordeleren. - 8 af 27 - MBBL-REF:

9 Ejendomsdannelse Ejendomsdannelsen omfatter de processer og registreringer, der er knyttet til at oprette, nedlægge og forandre en fast ejendom. Der ses i denne sammenhæng bort fra ejendomme der udelukkende består af umatrikulerede arealer, idet der er ikke fremover vil opstå nye arealer af denne type. Består af Matrikulær forandring, herunder udstykning Oprettelse af ejerlejlighed i Matriklen Oprettelse af bygning på fremmed grund i Matriklen Stedfæstelse af bygning på fremmed grund i Matriklen Det bemærkes, at kun de fire hovedprocesser er beskrevet. BBR registrering Vedrører processer som medfører en registrering af bygninger og enheder i BBR Består af Opret og afslut byggesag i BBR Alle tre processer under Ejendomsdannelse har også registreringer/opdateringer i BBR via ajourføringsservices udstillet af BBR Ejerskifte Ejerskifte omfatter de processer, der er knyttet til at registrere ændringer af ejerforholdene vedr. fast ejendom. Den hyppigste årsag til at der sker ændringer af en fast ejendoms ejerforhold er, at ejendommen helt eller delvis overdrages til nye ejere. Til trods for at der ikke lovkrav om tinglysning af ejerskifter tinglyses langt den overvejende del af ejerskifterne. Da ikke alle ejerskifter tinglyses, er der behov for at håndtere begge former for ejerskifte. Ejendomsejere har i forskellige sammenhæng behov for at lade en administrator håndterer henvendelser fra f.eks. offentlige myndigheder. Derfor kan der tilknyttes administratoroplysninger til ejerskabet. Består af Registrering af ejerskifte i Ejerfortegnelsen med efterfølgende tinglysning Registrering af ejerskifte i Ejerfortegnelsen Registrering og vedligeholdelse af ejeroplysninger, herunder oplysninger om ejendommens administrator Dødsfald (Skifteret) Tvangsauktion (Fogedret) - 9 af 27 - MBBL-REF:

10 Udstilling af grunddata Grunddata og hændelser om ændringer af grunddata skal stilles til rådighed for interessenterne Består af Udstil ejendomsdata (matrikel) Udstil ejerdata Udstil BBR-data Udstil hændelser på ejendomsdata (matrikel) Udstil hændelser på ejerdata Udstil hændelser på BBR-registreringer Administration af grunddata Periodisk skal dataforvalterne foretage kvalitetskontrol på grunddata Består af Tjek af datakvalitet - 10 af 27 - MBBL-REF:

11 3. Processer ift. ejendomsdannelse 3.1 Oprettelse og forandring af Samlet fast ejendom i Matriklen Figur 5. Matrikulær forandring (To-Be) Ovenstående figur er begrænset til den kommunale høring og godkendelse. Landinspektørens opgaver i forbindelse med registrering af BBR elementer er ikke beskrevet. Hændelse Ejendomsdannelse: Matrikulær forandring Landinspektør modtager en anmodning fra Ejer om matrikulær forandring. Processen omfatter aktiviteter, der er forbundet med at gennemføre ændringer af matrikulære skel, herunder dannelse af nye bestemte faste ejendomme. Aktiviteterne indbefatter såvel kommunernes som matrikelmyndighedens sagsbehandling, registrering og godkendelse af de ansøgte matrikulære ændringer, herunder håndtering af de relevante registerdata og identifikationer. Det sikres, at den matrikulære forandring håndteres ift. BBR, Ejerfortegnelse og Tingbog Aktiviteter - 11 af 27 - MBBL-REF:

12 Opret sag, indsaml data og anmod kommune om godkendelse Landinspektør undersøger anmodningen og udarbejder en matrikulær sag. Landinspektøren kan have en forhåndsdialog med kommunen om sagen. Sagsoprettelsen videregives til GST, og der modtages en kvittering retur. Nye matrikulære arealer (jordstykker) identificeres ved en entydig identifikation af de enkelte jordstykker. Opret BestemtFastEjendom (BFE) i præ-matrikel (service) Den matrikulære sag modtages elektronisk og indlæses automatisk i præ-matriklen (Matriklen), hvorfra oplysninger om de foreslåede matrikulære ændringer (foreløbige registreringshændelser og det fremtidige skelbillede) er tilgængelige for bl.a. kommunen. Hvis sagen medfører, at der oprettes nye samlede faste ejendomme identificeres hver af de nye ejendomme ved en BestemtFastEjendomsNummer (BFE-nummer - en ny forretningsnøgle for ejendomme registreret i Matriklen) Opret sag, indsaml data og anmod kommune om godkendelse (fortsat) Landinspektøren opmåler og indsamler de fornødne data inkl. indhentning af tilladelser hos andre myndigheder. Landinspektøren skal angive bygningernes placering på jordstykkerne, hvis ikke dette fremgår af geokodning. Landinspektøren overfører de supplerende oplysninger til præ-matriklen (GST), så alle data løbende samles ét sted. Denne overførsel af data kan foregå i flere tempi. Ajourfør BestemtFastEjendom (BFE) i præ-matrikel (service) De supplerende oplysninger fra landinspektøren arkiveres automatisk i præ-matriklen (løbende ajourføring). Der sendes meddelelser til bl.a. Kommunen og SKAT, når præ-matriklen er ajourført. Den Bestemte faste ejendom oprettes automatisk i Ejerfortegnelsen fra præ-matriklen. Initialiser Ejerfortegnelse med faktisk ejer Tinglysningsretten sørger for, at der sker en automatisk oprettelse af ejerskab til nye foreløbige ejendomme ved, at ejeren af den udstykkende ejendom bliver ejer af den nye. Opret sag, indsaml data og anmod kommune om godkendelse (fortsat) Når landinspektøren har udarbejdet den matrikulære sag, ansøger han kommunen om godkendelse af den matrikulære forandring. Alle formelle og tekniske sagsoplysninger, herunder oplysninger om de fremtidige skel vil være tilgængelig for kommunen via præ-matriklen, så landinspektøren skal ikke længere fremsende skematisk redegørelse, ændringskort, måleblad og formel dokumentation i forhold til Udstykningslovens af 27 - MBBL-REF:

13 Kommunal godkendelse af matrikulær forandring og evt. foreløbig registrering af BBR-oplysninger Kommunen myndighedsbehandler og godkender ansøgning om den matrikulære forandring på grundlag af præ-matriklens oplysninger. Kommunen forbereder sagen BBR-mæssigt ved at foretage en løbende, foreløbig registrering af BBR-oplysninger (inkl.adresser, vand, afløb, tekniske anlæg mv.), som først slår igennem endeligt, når den matrikulære forandring er endelig registreret i Matriklen. Registrer foreløbige BBR-oplysninger (Service) Kommunens godkendelse af de matrikulære oplysninger registreres som foreløbige ændringer i BBR, således at det fremgår, at der er en igangværende matrikulær sag vedrørende BBR objekterne. Ajourfør BestemtFastEjendom (BFE) i præ-matrikel (service) (fortsat) I præ-matriklen modtages kommunens godkendelse af den ansøgte matrikulære forandring og landinspektøren får automatisk besked herom. Anmod om endelig registrering Når Landinspektøren vurderer, at sagen, som den forefindes i præmatriklen, er fuldt oplyst, og at kommunens godkendelse er sket på det foreliggende grundlag, anmodes GST om at registrere de matrikulære forandringer i Matriklen. Godkend og registrer BestemtFastEjendom (BFE) i matrikel Når GST modtager anmodningen om den endelige registrering fra landinspektøren, kontrollerer GST og foretager den endelige registrering på grundlag af præ-matriklens oplysninger. Udstil hændelser om ejendomsdata (service) Fra Matriklen sendes endelig registreringshændelse automatisk til Kommune, Tinglysningsret, SKAT og landinspektøren. Foretag endelig indberetning af BBR-oplysninger Når Kommunen har modtaget registreringshændelsen, foretager de den endelige indberetning af BBR-oplysninger i BBR. Ajourfør BBR-oplysninger (service) BBR ajourføres, og der sendes en BBR-meddelelse til ejeren. Tinglysningsretten og SKAT modtager den endelige registreringshændelse om matrikulære forandringer. Startbetingelse - Landinspektøren kan efter modtagelsen af registreringshændelsen sende godkendelse til ejer af 27 - MBBL-REF:

14 Slutresultat(er) Evt. andre interessenter Der er registreret en matrikulær forandring i Matriklen Oprettelse og forandring af ejerlejlighed i Matriklen Figur 6. Oprettelse af ejerlejlighed i Matriklen (To-Be) Hændelse Aktiviteter Ejendomsdannelse: Oprettelse af ejerlejlighed i Matriklen Landinspektør modtager anmodning om opdeling af ejerlejlighed samt evt. skitse til ønsket opdeling fra Ejer/anmelder. Processen dækker over de aktiviteter, der er knyttet til opdelingen af en eksisterende ejendom/bygning i ejerlejligheder. Aktiviteterne omfatter myndighedsbehandling af anmeldelsen om opdeling samt opgaverne med at identificere og registrere opdelingen i relevante registre: Matriklen, BBR, Ejerfortegnelsen samt Tingbogen. Opret sag og indsaml data Landinspektøren undersøger om ejendommen og alle bygninger kan op af 27 - MBBL-REF:

15 deles. Det er bl.a. ejendommens opførelsestidspunkt, der afgør, hvorvidt en ejendom må opdeles eller ej (opdelingshjemmel). Her er der mange regler som undersøges fredet bygning, bygning på lejet grund etc. Landinspektøren opretter på et tidligt tidspunkt en ejerlejlighedssag i præ-matriklen for at få entydigt identificeret de nye ejerlejligheder ved tildeling af BestemtFastEjendomsNummer (BFE-nummer). Der kan også være rådgivning af ejeren omkring opdelingen. Kommunen er typisk ikke involveret før efter den endelige registrering i Matriklen, men der er tilfælde, hvor byggesagsafdeling/bygningsmyndighed er involveret på et tidligere tidspunkt. Landinspektøren opmåler og indhenter evt. tilladelser hos relevante myndigheder. Til brug for den foreløbige registrering af ejerlejligheden i BBR beskriver landinspektøren hvilke af BBR s Bygninger, enheder og Samlet enheder, der udgør den enkelte ejerlejlighed (Bestemt fast ejendom i Matriklen). Denne beskrivelse afleveres til præ-matriklen, hvorfra den videregives til kommunen. Landinspektøren udarbejder opdelingsdokumenter til ejer/anmelder. Sammenknyt BBR-elementer og ejerlejlighed (skal afklares senere) I BBR bliver sammenknytning af BBR elementer, der udgør ejerlejligheden, foreløbig registreret. De øvrige aktiviteter (landinspektørens anmeldelse til GST m.v.) er identiske med Proces: Matrikulær forandring. Der foretages dog ikke en kommunal godkendelse af ejerlejlighedsopdelingen. Startbetingelse - Slutresultat(er) Der er registreret en opdeling af ejerlejlighed. Evt. andre - interessenter 3.3 Oprettelse bygning på fremmed grund i Matriklen - 15 af 27 - MBBL-REF:

16 Figur 7 Oprettelse af bygning på fremmed grund (BPFG) i Matriklen (To-Be) Hændelse Aktiviteter Startbetingelse Slutresultat(er) Evt. andre interessenter Ejendomsdannelse: Oprettelse af bygning på fremmed grund (BPFG) i Matriklen Kommunen (byggesagsbehandlingen) videresender oplysninger om en byggesag (byggetilladelses- og anmeldelsessager) til BBR for registrering. Det fremgår af byggeansøgning/anmeldelsen om der er tale om en bygning på fremmed grund (BPFG). Processen omfatter de aktiviteter der kræves for at oprette en BPFG i Matriklen. Kommunen (BBR-medarbejderen) indberetter bygge-/anmeldelsessagen til BBR. Ved indberetningen markeres om der sagen vedrører en bygning på fremmed grund. Der er en byggeansøgning/anmeldelse, hvor ejeren af bygningen ikke er ejer af grunden, hvorpå bygningen ønskes opført. Der er oprettet en ny bygning på fremmed grund Stedfæstelse af bygning på fremmed grund i Matriklen - 16 af 27 - MBBL-REF:

17 Figur 8. Oprettelse af bygning på fremmed grund (To-Be) Hændelse Aktiviteter Ejendomsdannelse: Stedfæstelse af bygning på fremmed grund i Matriklen Landinspektør modtager en henvendelse/rekvisition fra Ejer med anmodning om stedfæstelse af bygning på lejet grund. Processen omfatter de aktiviteter vedrørende bygningens identifikation og stedfæstelse, samt håndteringen af øvrige relevante registerdata. Processen vedrører den stedfæstelse og anden registrering der skal gennemføres for at en kommunalt oprettet Bygning på fremmed grund kan registreres i Tingbogen mhp. omsætning eller belåning. Opret sag og indsaml data Landinspektøren foretager normalt en opmåling og udarbejder den nødvendige stedfæstelsesdokumentation. På et tidligt tidspunkt opretter landinspektøren en sag i præ-matriklen. Der foretages ikke en kommunal godkendelse af stedfæstelse af bygning på fremmed grund. Startbetingelse Slutresultat(er) Evt. andre interessenter Bygning på fremmed grund er i forvejen registreret i Matriklen, men uden landinspektøropmåling Der er stedfæstet en bygning på fremmed grund af 27 - MBBL-REF:

18 4. Processer ift. BBR-registrering 4.1 Opret og afslut byggesag Figur 9. Opret og afslut byggesag (To-Be) Hændelse BBR-registrering: Opret og afslut byggesag Ejer sender byggeansøgning til kommunen Processen vedrører en kommunal byggesags livscyklus i BBR, herunder byggesagens oprettelse, ajourføring og afslutning i BBR. Sagerne skal også kunne håndtere byggesager på ejendomme som er under forandring, f.eks. under udstykning. Aktiviteter Der er overordnet set to parallelle processer: Byggesagsbehandlingen og BBR-registreringerne. Indledningsvis registreres byggeansøgningen modtaget og den visiteres til en byggesagsbehandler, som kontrollerer og vurderer sagen. Er der behov for supplerende information, indhentes yderligere materiale. Nabohøring, kontrol mod forskellige planer og regler kan også være en del af denne - 18 af 27 - MBBL-REF:

19 proces. Dette er en del af byggesagsbehandligen, der er udenfor scope af den videre beskrivelse. Det er kun i større sager, der sendes en byggetilladelse med efterfølgende melding om påbegyndelse fra ejeren. I mindre sager sendes en meddelelse om byggearbejde og efter 6 måneder (forskellig praksis i kommunerne) afsluttes sagen automatisk på en formodning om, at bygeriet er fuldført. Opret BBR-sag (forklæde) Kommunen skal jf.bbr-bekendtgørelse senest 10 dage efter modtagelsen registrere byggesagen i BBR med angivelse af modtagelsesdato. Opret BBR-sag (service) Kommunens registrering af BBR-sagen registreres automatisk i BBR gennem anvendelse af denne service Udstil matrikeldata (service) Matriklen udstiller matrikeldata, her til brug for geokodning af ansøgte (fremtidige) bygninger. Initialiser BBR-oplysninger Kommunen registrerer en række grundoplysninger i BBR, når byggetilladelsen er sendt til ejeren: Der tilknyttes adresse (vejkode, husnummer m.m.) (Her antages det, at adressen i forvejen findes i BBR. De situationer, hvor dette ikke er tilfældet, håndteres i delaftale 2 omkring adressedata) Er der flere adresser til bygningen (eksempelvis flere indgange eller enheder), tildeles disse. Selve bygningen oprettes som en BBR-bygning med angivelse af de oplysninger, som kræves hertil (enheder, etager etc.). Desuden registreres de nødvendige bygningstekniske data arealer, ydervægsmateriale, antal værelser, bad/toilet, afløbsforhold, vandforsyning mv. samt datoregistreringer (dato for fyldestgørende materiale og dato for byggetilladelse). Hvis ikke tilknytningen til Jordstykke fremgå af bygningens geokodning, skal der specifikt angives hvilket jordstykke bygningen placeres på. Ajourfør BBR-oplysninger (service) Kommunens registrering af BBR-oplysninger registreres automatisk i BBR gennem anvendelse af denne service Udstil hændelse om BBR-registrering (service) Når byggetilladelsen er afsendt udstiller BBR en hændelse herom til bl.a. SKAT. Ved byggetilladelse afgivet i forhold til Bygning på fremmed grund udstiller BBR en hændelse herom til GST. Registrer supplerende BBR-oplysninger Når ejeren har meldt, at byggeriet er påbegyndt, kan der være behov for - 19 af 27 - MBBL-REF:

20 at registrere supplerende BBR-oplysninger f.eks. om ændringer i materialer, areal og lign. mv. Ajourfør BBR-oplysninger (service) Kommunens registrering af BBR-oplysninger registreres automatisk i BBR gennem anvendelse af denne service Udstil hændelse om BBR-registrering (service) Når der er modtaget besked fra ejeren om, at byggeriet er påbegyndt, udstiller BBR en hændelse herom bl.a. til GST og SKAT. Registrer indflytning Modtages en indflytningsmeddelelse fra CPR før byggeriet meldes fuldført eller ibrugtaget, registrerer Kommunen indflytningen i BBR. Ajourfør BBR-oplysninger (service) Kommunens registrering af indflytning registreres automatisk i BBR gennem anvendelse af denne service Afslut byggesag Når byggeriet er meldes fuldført eller ibrugtaget, afslutter Kommunen byggesagen. Afslut i BBR (service) Kommunens registrering af afslutningen af BBR-sagen registreres automatisk i BBR gennem anvendelse af denne service Udstil hændelse om afslutning af BBR-sag (service) BBR udstiller en hændelse om afslutning af BBR-sag til interesserede bl.a. GST og SKAT. Evt. andre interessenter Udstil hændelser om matrikel kan indtræffe vilkårligt (service) Såfremt bygningen ikke er geokodet, kan der f.eks. være behov for i BBR, at ændre bygningens reference til Jordstykke, i takt med ændringer i den matrikulære opdeling. Startbetingelse - Slutresultat(er) Byggesagen er afsluttet og registreringerne i BBR og Matriklen er korrekte af 27 - MBBL-REF:

21 5. Processer ift. ejerskifte 5.1 Tinglysning med efterfølgende registrering af ejerskifte i Ejerfortegnelsen Figur 10. Tinglysning med efterfølgende registrering af ejerskifte i Ejerfortegnelsen(To-Be) Hændelse(r) Ejerskifte: Tinglysning med efterfølgende registrering af ejerskifte i Ejerfortegnelsen Ejer/anmelder anmelder et ejerskifte til tinglysning. Anmeldelsen er indberettet på tinglysning.dk af ejer/køber eller en anden med fuldmagt fra ejer/køber f.eks. advokat. Processen omfatter de aktiviteter, der er forbundet med tinglysning af ejerskiftet samt registrering i Ejerfortegnelsen. Desuden inddrages aktiviteter, der sikrer, at de indsamlede oplysninger om ændrede ejerforhold inkl. ejerandele, købspris, overtagelsesdato mv. gøres tilgængelige for relevante interessenter f.eks. SKAT og BBR (MBBL) af 27 - MBBL-REF:

22 Aktiviteter Ajourfør Ejerfortegnelse (service) Der sker en automatisk prøvning og efterfølgende ajourføring af Ejerfortegnelsen med den aktuelle ejer. Samtidig opsamles tillægsdata til brug for skattemæssig registrering, f.eks. registrering af, at ejendommen er ejet fra før Disse tillægsdata gøres tilgængelige for SKAT. Desuden sker der en tinglysning af ejerskiftet i tingbogen på sædvanlig vis. Ejer/anmelder modtager en kvittering/afvisning for tinglysningen. Der kan forekomme tilfælde, hvor anmeldelsen er fyldestgørende til at ajourføre Ejerfortegnelsen, men er utilstrækkelig for en samtidig tinglysning af ejerskiftet. Eksempel: på en ejendom anmeldes der et ejerskifte fra D til E. I eksemplet er der i Ejerfortegnelsen registreret ejerskiftefølgen: A til B til C til D I Tingbogen er ejerskiftefølgen for samme ejendom registreret således: A til B til C. Dvs. at den faktiske ejer ikke har fået tinglyst sin adkomst til ejendommen. Dette medfører, at det anmeldte ejerskifte kan gennemføres i Ejerfortegnelsen fordi D er den faktiske ejer, mens Tingbogen har registreret C som ejer. Hvorfor D ikke få tinglyst sin adkomst, med mindre D kan dokumentere at have erhvervet ejendom fra C. Udstil hændelse om ejerskifte (automatiseret) Fra Ejerfortegnelsen udstilles hændelser om ejerskifte. Udsend BBR-meddelelse om ejerskifte (service) Fra BBR udsendes en BBR-meddelelse om ejerskiftet. Startbetingelse(r) - Slutresultat(er) - Evt. andre interessenter Kommuner - 22 af 27 - MBBL-REF:

23 5.2 Registrering af ejerskifte i Ejerfortegnelsen Figur 11. Registrering af ejerskifte i Ejerfortegnelsen (To-Be) Hændelse(r) Ejerskifte: Registrering af ejerskifte i Ejerfortegnelsen Ejer/anmelder et ejerskifte til registrering i Ejerfortegnelsen. Anmeldelsen er indberettet på tinglysning.dk af ejeren eller en anden med fuldmagt fra ejeren f.eks. advokat. Processen vedrører registrering i Ejerfortegnelsen af ejendomsoverdragelser, der gennemføres uden tinglysning. Denne form for ejerskifte forekommer oftest i forbindelse med at en enke(mand) vælger at sidde i uskiftet bo, hvor ejendomme skifter ejer ved virksomhedsoverdragelser eller ved tvangsauktioner, hvor fogedretten anmelder ejerskiftet (som priviligeret anmelder) og lign. Desuden inddrages aktiviteter, der sikrer, at de indsamlede oplysninger om ændrede ejerforhold inkl. ejerandele, købspris, overtagelsesdato mv af 27 - MBBL-REF:

24 gøres tilgængelige for relevante interessenter f.eks. SKAT og BBR (MBBL). Aktiviteter Ajourfør Ejerfortegnelse (service) Der sker en automatisk ajourføring af Ejerfortegnelsen med den aktuelle ejer. Samtidig opsamles tillægsdata til brug for skattemæssig registrering, f.eks. registrering af, at ejendommen er ejet fra før Disse tillægsdata gøres tilgængelige for SKAT. Ejer/anmelder modtager en kvittering for registreringen i Ejerfortegnelsen. Udstil hændelse om ejerskifte (service) Fra Ejerfortegnelsen udstilles hændelser om ejerskifte. Udsend BBR-meddelelse om ejerskifte (service) Fra BBR udsendes en BBR-meddelelse om ejerskiftet. Startbetingelse(r) - Slutresultat(er) Ejerskiftet er registreret i Ejerfortegnelsen. Der er udstillet hændelse om ejerskifte og ejerdata er gjort tilgængelig via datafordeleren. Evt. andre interessenter Kommuner har en interesse i at ejerdata er tilgængelige via datafordeleren 5.3 Registrering og vedligeholdelse af ejeroplysninger, herunder oplysninger om ejendommens administrator - 24 af 27 - MBBL-REF:

25 Figur 12. Registrering og vedligeholdelse af ejeroplysninger, herunder oplysninger om ejendommens administrator (To-Be) Ejerskifte: Registrering og vedligeholdelse af ejeroplysninger, herunder oplysninger om ejendommens administrator Hændelser Anmelder anmelder ændringen af ejeroplysninger Proces: Dødsfald (Skifteret) (via tinglysning.dk) Processen omfatter aktiviteter med løbende vedligeholdelse af administrative oplysninger vedrørende ejendommens aktuelle ejer, f.eks. kontaktdetaljer om ejendommens administrator. Aktiviteter Ajourfør Ejerfortegnelse med ejendomsejer/-administrator (service) Der sker en automatiseret ajourføring af Ejerfortegnelsen med ejeroplysningerne herunder kontaktoplysninger til ejendommens administrator. Det benyttes f.eks. når ejeren er foreninger (sport, spejder mv), andelsboligforeninger mv. Startbetingelse(r) - Slutresultat(er) Ejerfortegnelsen er ajourført, ændringen udstillet og derved gjort tilgængelig for andre. Evt. andre interessenter Kommuner har en interesse i at ejerdata er tilgængelige via datafordeleren 5.4 Dødsfald (Skifteret) - 25 af 27 - MBBL-REF:

26 Figur 13. Dødsfald (Skifteret) (To-Be) Ejerskifte: Dødsfald (Skifteret) Hændelser Tinglysningsretten sender advis til Skifteretten om, at en afdød er registreret som ejer af fast ejendom i Ejerfortegnelsen. Begravelsesmyndigheden sender til Skifteretten meddelelse om kontaktoplysninger til boet. Aktiviteter Processen omfatter de aktiviteter, der er forbundet med Skifterettens manuelle registreringer, når de skal anmelde ændringer til Ejerfortegnelsen. Manuel ajourføring af Ejerfortegnelse med ejendomsadministrator (kontaktperson til boet) via tinglysning dk Skifteretten foretager en manuel registrering af kontaktperson til boet via tinglysning.dk. Startbetingelse(r) - Slutresultat Når de manuelle ændringer af Ejerfortegnelsen er registreret, kan der ske en automatiseret ajourføring af Ejerfortegnelsen (Proces: Registrering og vedligeholdelse af ejeroplysninger, herunder oplysninger om ejendommens administrator), hvorefter ændringen udstilles og derved gøres tilgængelig for andre. Evt. andre - interessenter - 26 af 27 - MBBL-REF:

27 5.5 Tvangsauktion (Fogedret) Figur 14. Tvangsauktion Ejerskifte: Tvangsauktion (Fogedret) Hændelser Fogedretten gennemfører en tvangsauktion over en fast ejendom Aktiviteter Processen omfatter de aktiviteter, der er forbundet med Fogedrettens manuelle registreringer, når de skal anmelde ejerskifte til Ejerfortegnelsen. Manuel ajourføring af Ejerfortegnelse med ny ejer via Tinglysning.dk Fogedretten foretager en manuel registrering af den ny ejer via tinglysning.dk. Startbetingelse(r) - Slutresultat Når de manuelle ændringer af Ejerfortegnelsen er registreret, kan der ske en automatiseret ajourføring af Ejerfortegnelsen (Proces: Registrering af ejerskifte i Ejerfortegnelsen) Evt. andre - interessenter - 27 af 27 - MBBL-REF:

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2133 BBR-tilsynsrapport for Aalborg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aalborg kommune...

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v. 2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Fremsat den 9. november 2016 af energi-,

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.

Sagsnr.: 2014-2136. BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl. Dato: Lovsekretariatet Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2136 BBR-tilsynsrapport for Odense Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Odense kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odense

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

BEHANDLING AF ANSØGNINGER OM MATRIKULÆRE FORANDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE

BEHANDLING AF ANSØGNINGER OM MATRIKULÆRE FORANDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE BEHANDLING AF ANSØGNINGER OM MATRIKULÆRE FORANDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne pjece henvender sig til grundejere, som ansøger om matrikulære forandringer. Du kan her finde praktiske oplysninger om ansøgning,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata H Ø R I N G Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Sendt elektronisk til sdfe@sdfe.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning mv. af den

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

BBR - og BBR s rolle

BBR - og BBR s rolle BBR - og BBR s rolle - Morten Lind, SKAT / Ejendom 02-05-2017 Disposition Historie og baggrund Kort om BBR Drivkræfterne nu Grunddataprogrammet Ejendomsvurdering Konklusion 04-05-2017 3 BBR - historien

Læs mere

Guide til ansøgning i Byg & Miljø

Guide til ansøgning i Byg & Miljø Guide til ansøgning i Byg & Miljø Digital selvbetjeningsløsning Fra d. 1. december 2014 er det obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø ved ansøgning om byggetilladelse. Dette

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2134 BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aarhus kommune... 2

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 65 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Februar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2137 BBR-tilsynsrapport for Københavns Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Københavns kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Odsherred Kommune

BBR-tilsynsrapport for Odsherred Kommune BBR-tilsynsrapport for Odsherred Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen August 2009, j.nr. 09/00312 BBR-tilsynsrapport for Odsherred kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Odsherred kommune...

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Skifteretsattest Udgivet 13. septemer 010 version 1.5 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 25. juni 2008, j.nr. 07/07405 BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID)

Projektinitieringsdokument (PID) Projektinitieringsdokument (PID) v. 1.0 Revisionshistorik Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 05-10-2014 Oprettet Jenan, GST 0.2 12-11-2014 Gennemskrevet afsnit 1 til 9. Jenan, GST 0.3 14-11-2014 Første

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. februar 2014 14/01667-20 x x x KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT Vejdirektoratet har modtaget jeres brev af 29. januar 2014. I har

Læs mere

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Generelt om skemaerne 3. Oversigt over skemaerne 4. Erklæring til Tinglysningsretten 5. Skemaerne kan supplere

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger

Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Geokodning af bygninger Strategi for geokodning af bygninger Side 1 af 8 Indledning Dette skriv er tænkt, som et hjælpeværktøj til at gå i gang med opgaven geokodning af kommunens bygninger. Hjælpeværktøjet

Læs mere