Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling"

Transkript

1 Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Åben Referat Dato: Onsdag den 7. november 2018 Tidspunkt: 18:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 21 Furesø Kommune

2 Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling / Sagsoversigt: 1. Orientering: Dialog med Movia om miljøvenlig busdrift Beslutning: Budgetopfølgning III UNMG Beslutning: Investeringsaftale for 2019 med Furesø Spildevand A/S Beslutning og frigivelse af anlægsmidler: Stavnsholt Børnehus, forbedring af vedligehold og indretning af ejendommen Beslutning: Politisk godkendelse af vejudlæg for Bybækgrunden Beslutning: Salg af kommunalt parkeringsareal ved Gammelgårdsvej - (Lukket punkt) Beslutning: Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Orientering: Meddelelser...21 Bilagsoversigt...25 Underskriftsside...26 Furesø Kommune 1

3 1. Orientering: Dialog med Movia om miljøvenlig busdrift Sagsnr.: 18/17122 Beslutningstema Movia orienterer om mulighederne for mere miljøvenlig busdrift. Sagsfremstilling Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling får deltagelse af Direktør Dorthe Nøhr Petersen, kommunikationsdirektør Camilla Struckmann og rådgiver Kristian Bothe. Repræsentantskabet har opfordret Movia til at styrke dialogen med byrådene angående Movias tiltag for at sikre mobilitet og sammenhæng for borgere og virksomheder, selskabets rolle som indkøbsfællesskab og ambitionerne for at sikre en bæredygtig drift i busser og flextrafik. Udvalget ønsker en dialog med Movia om, hvordan der kan opnås en mere miljøvenlig busdrift, f.eks. ved brug af el- eller brintbusser. Borgere har i forbindelse med høringen af oplæg til handleplan for grøn omstilling ønsket mere og billigere offentlig transport. Udvalget skal i 2019 tage stilling til busdriften, der kan medføre større ændringer med busbetjening af flyvestationen, ligesom erhvervslivet har ønske om øget busbetjening af Walgerholm og Lejrvej. Økonomiske konsekvenser Orienteringen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Busbestillingen i 2019 vil have økonomiske konsekvenser, men det vil forvaltningen redegøre for i den forbindelse. Borgerinddragelse Forvaltningen har drøftet ønsker til busbetjening med borgerne i forbindelse med høring af oplæg til handleplan for grøn omstilling og med erhvervslivet i den fortsatte dialog om erhvervsforhold i kommunen. Forvaltningen vil sende forslag til busbetjening ud, inden det forelægges udvalget til beslutning. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Furesø Kommune 2

4 Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Orienteringen blev taget til efterretning. 2. Beslutning: Budgetopfølgning III UNMG Sagsnr.: 18/13031 Beslutningstema Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende budgetopfølgning III 2018 på Udvalg for natur, miljø og grøn omstillings budgetområde og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsfremstilling Ifølge Furesø Kommunes Principper for økonomistyring skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2018, erfaringer fra regnskab 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab Drift Skattefinansieret drift Som det fremgår af tabel 1 er der på det skattefinansierede område under Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling et samlet korrigeret udgiftsbudget på 210,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 15,5 mio. kr. svarende til 195,1 kr. (netto). Ved udgangen af september 2018 var der på Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling budgetområde en forbrugsprocent på 62,0 pct. af udgiftsbudgettet, og der var realiseret 67,6 pct. af de budgetterede indtægter. Den forventede forbrugsprocent - forudsat lineært forbrug - udgør ultimo september 75 pct. På baggrund af den samlede budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling vil få et regnskab på 193,2 mio. kr. (netto), hvilket vil sige et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Af de 1,9 mio. kr. omplaceres 1,4 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter under ØU, 0,3 mio. kr. foreslås omplaceret til Udvalg for byudvikling og bolig og 0,2 mio. kr. foreslås omplaceret til Økonomiudvalget til udmøntning af en indkøbsbesparelse. Tabel 1: Budgetopfølgning III pr. 30. september drift skattefinansieret Furesø Kommune 3

5 Det skattefinansierede område Opr. budget 2018 Korr. budget 2018 Forbrug pr Ompl. mellem aktivitetsområde indenfor udvalget Ompl.m fagudvalg Forventet regnskab 2018 (1.000 kr.) a b c d e f Natur og miljø U I Driftsenheden U Kommunale ejendomme I U I Veje og trafik U Skadedyr m.v.** Udgifter - i alt Indtægter - i alt I U I U I Netto i alt N Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter Plus = merudgift el. mindreindtægt. *) Omplaceringer inden for/mellem udvalgene er udgiftsneutrale. ** Det område omfatter skadedyr, bærbare batterier m.v. forsyningsrelaterede områder på konto 0. Bilag 1 indeholder en nærmere beskrivelse af de anbefalede omplaceringer på det skattefinansierede område. Bilag 2a og 2b indeholder en økonomirapport pr. 30. september 2018 for henholdsvis det skattefinansierede- og renovationsområdet (brugerfinansieret), og i bilag 3 ses udvalgets anlægsbudget. Nedenfor er de væsentligste bemærkninger til udvalgets aktivitetsområder beskrevet. Aktivitetsområde - Driftsenheden Servicevagten varetager løbende flere opgaver end oprindeligt forudsat, hvilket udfordrer lønbudgettet i Fra juni 2018 er Servicevagten overgået til at arbejde med 12 timers Furesø Kommune 4

6 vagter, og der er ansat en servicevagt mere. Merforbruget til løn i 2018 forventes at kunne dækkes inden for det samlede aktivitetsområde. Driftsgårdens budget forslås nedjusteret med kr. i 2018, idet det anvendes til udmøntning af en indkøbsbesparelse i forbindelse med udbud vedrørende signalanlæg. Omplaceringen sker fra drift af færdselsregulering på entreprenørområdet. Aktivitetsområde - Kommunale Ejendomme Der er på kommunale ejendomme et budget til tabt huslejeindtægt i forbindelse med salg af ejendomme på 0,5 mio. kr., som ikke forventes anvendt i Mindreforbruget skyldes forskydninger i forhold til salg af ejendomme. De 0,5 mio. kr. omplaceres til andre udvalg, bl.a. til dækning af en forventet mindreindtægt på UBB vedrørende byggesagsgebyr (0,3 mio. kr.). Budgettet fra tab huslejeindtægt er nedreguleret tilsvarende i budget 2019 i forbindelse med budget Endvidere forventes et mindreforbrug i 2018 vedrørende energi- og vandbudgettet på ca. 1 mio. kr., hvilket overføres til puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget. Aktivitetsområde Trafik Samlet set foreslås det, at der omplaceres 0,3 mio. kr. fra Trafik området til ØU. De 0,2 mio. kr. kommer fra et forventet mindreforbrug vedrørende drift af grønne områder ved Sydlejeren. Mindreforbruget skyldes, at Furesø Kommune endnu ikke har overtaget området. De øvrige 0,1 mio. kr. kommer fra et forventet mindreforbrug vedrørende Signalanlæg og drift- og vedligehold af vejbelysningen i kommunen. Mindreforbrugene skyldes bl.a. nye udbud vedrørende leverandør på områderne, der giver anledning til driftsbesparelser. Omplaceringen skal bidrage til at udmønte en indkøbsbesparelse under ØU. Det skal bemærkes, at der i budget er taget højde for besparelserne fra de nye driftsaftaler i besparelses- og effektiviseringsforslagene ØU3 og ØU6. Aktivitetsområde Renovationsområdet (brugerfinansieret kt. 1) På det brugerfinansierede område er der et korrigeret udgiftsbudget på 42,8 mio. kr. og et korrigeret indtægtsbudget på 44,9 mio. kr. Ultimo september 2018 er der en forbrugsprocent på 54,0 pct. på udgiftssiden, og der er realiseret 95,0 pct. af de budgetterede indtægter. I bilag 2b er der vedlagt en økonomirapport for renovationsområdet. Anlæg Skattefinansieret Furesø Kommune 5

7 Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings samlede korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør 142,5 mio. kr. på udgiftssiden, og indtægtssiden udgør i alt 17,6 mio. kr. Det forventede regnskab på udgiftssiden forventes at blive ca. 110,8 mio. kr., hvilket er 31,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. På indtægtssiden forventes der mindretægter på 0,3 mio. kr.: Ved BO III er der udskydelser på følgende projekter for i alt 30,3 mio. kr. MPT 100 Farum Nordby nedjusteres med 0,1 mio. kr. som skyldes, at der udestår vedtægter i en lokalplan til en naturlegeplads. MPT 102 Udvikling af Farum Bymidte Bybækgrunden nedjusteres med 3,9 mio. kr. som skyldes en forsinkelse i projektet i forhold til den oprindelige tidsplan, som opstod, da Seniorbofællesskabet skulle overgå fra 3 til 4 længer. Udvalget godkendte denne ændring lige inden sommerferien og først herefter kunne ekstern projektering med efterfølgende myndighedsbehandling gå i gang. MPT 105 Farum Hovedgade opjusteres med 0,9 mio. kr. som primært skyldes, at estimatet for slidlag var for lavt i forhold til renovering af eksisterende bærelag og omkostninger til afspærring, samt at byrumsinventar for Farum Hovedgade ønskes opsat i 2018 frem for ved samlet projektafslutning i MPT 108 Rekreative stier i det åbne land nedjusteres med kr., som skyldes at alle midlerne til at realisere stien mellem Bundsvej og Oremosen ikke bliver brugt i år, men først laves i MPT 201 Fremkommelighed på Kr. Værløsevej nedjusteres med 0,7 mio. kr., som skyldes at projektet til Kollekollevej v/spejdergrunden er udskudt til MPT 207 Udvalgte vejprojekter rundkørsel i Jonstrup nedjusteres med 0,3 mio. kr., som skyldes at køb af grund har taget længere tid end forventet. MPT 205 Udbygning af Flyvestationen nedjusteres med 0,950 mio. kr., som skyldes at aftalen med Ballerup Kommune har taget længere tid at få i stand end forventet. Nyt projekt Vejanlæg Laanshøj nedjusteres med 2,2 mio. kr., som skyldes at køb først forventes afsluttet og politisk godkendt i slutningen af MPT 119 Genopretning af folkeskolerne - nedjusteres med 7,6 mio. kr., som fordeler sig med 6,0 mio. kr. på projektet "Søndersøskolen - nordfacade og ventilation, som skyldes forsinkelser fra entreprenøren. På renovering af legepladserne forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr., der forventes anvendt i BSU 101 Etablering af institution i Hareskovby nedjusteres med 4,0 mio. kr., som skyldes forskydning i processen. BSU 210 Daginstitution kapacitetstilpasning nedjusteres med 4,7 mio. kr., som skyldes at der er sket en tidsforskydning af projektet, så en del først udføres i januar BSU 211 Ny dagsinstitution i Sydlejren nedjusteres med 6,5 mio. kr., som skyldes miljøsanering, som først håndteres i totalentreprisen og ikke inden entreprisen. Derudover er køb af grund udskudt til 2019, idet der udestår godkendelse af matrikelkort fra sælger. Dagplejens fysiske rammer nedjusteres med 0,3 mio. kr., som skyldes en tidsforskydning af projektet. Furesø Kommune 6

8 Udover ovennævnte udskydelser vil budgettet (i alt 1,1 mio. kr.) på følgende to projekter tilgå kassen i 2018 og ikke blive søgt overført til 2019: MPT 115 Supercykelstier Værløseruten blive nedjusteret med 0,8 mio. kr. (netto), som skyldes, at projektet er blevet billigere end forventet. MPT 111 Reduktion af støj fra vejtrafik blive nedjusteret med 0,3 mio. kr. som skyldes, at aktiviteter støjudvalget har været mindre end forventet, da forvaltningen selv har udført en række af aktiviteterne. Ud af det samlede mindreforbrug på i alt 63,6 mio. kr. (17,5 mio. kr. ved BO I, 14,4 mio. kr. ved BO II og 31,7 mio. kr. ved BO III ) vil 54,2 mio. kr. blive ønsket genbevilget ved overførselssagen i marts Brugerfinansieret På det brugerfinansierede anlægsområde udgør det korrigerede budget 8,0 mio. kr., som fordeler sig med 7,0 mio. kr. til MPT 124 Husstand indsamling og 1,0 mio. kr. til MPT 214 Fremtidens Genbrugsstation. Budgettet til Husstand indsamling (affald) på 7,0 mio. kr. bliver ikke anvendt i 2018, da det endelige regulativ for husholdningsaffald først bliver vedtaget i Byrådet i december måned Vedrørende Fremtidens Genbrugsstation bliver der kun anvendt 0,15 mio. kr. ud af 1 mio. kr., idet anlæggelsen af fremtidens genbrugsstation afventer en analyse af de fremtidige behov og muligheder. Det samlede mindreforbrug på i alt 21,6 mio. kr. (13,8 mio. kr. ved BO I og 7,8 mio. kr. ved denne budgetopfølgning) vil blive ønsket genbevilget ved overførselssagen i marts Der henvises til bilag 3 for en mere detaljeret oversigt over udvalgets anlægsprojekter. Udmøntning af budget 2018 på drift og anlæg Status på de initiativer, der med budget er igangsat på driften, fremgår af bilag 4. En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtagne i budget , fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3. Økonomiske konsekvenser På det skattefinansierede område (drift) giver budgetopfølgning III-2018 anledning til at nedjustere udvalgets driftsbudget med samlet 1,9 mio. kr. Ud af de 1,9 mio. kr. omplaceres 0,3 mio. kr. til UBB til en forventet mindreindtægt vedrørende byggesagsgebyr, 0,2 mio. kr. omplaceres til ØU til udmøntning af en indkøbsbesparelse. De øvrige 1,4 mio. kr. tilføres puljen til uforudsete udgifter under ØU. Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område i 2018 foreslås nedjusteret med 31,7 mio. kr. på udgiftsbudgettet og indtægtsbudgettet nedjusteres med 0,3 mio. kr. svarende til en nedjustering på samlet 31,4 mio. kr. (netto). Furesø Kommune 7

9 Anlægsbudgettet på det brugerfinansierede område i 2018 foreslås nedjusteret med 7,8 mio. kr. i 2018 Borgerinddragelse Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen. Lovgrundlag Principper for økonomistyring afsnit 3 og 5. Det videre forløb Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 21. november Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 28. november De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at budgetopfølgning III 2018 pr. 30. september 2018 giver samlet anledning til at nedjustere udvalgets driftsbudget med 1,9 mio. kr. udgiftsbudgettet på det skattefinansierede anlægsområde nedjusteres med 31,7 mio. kr. og indtægtsbudgettet nedjusteres med 0,3 mio. kr. i 2018 udgiftsbudgettet på det brugerfinansierede anlægsområde nedjusteres med 7,8 mio. kr. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Indstillingen blev godkendt. Bilag: 1 Åben Bilag 1. Specifikation af BOIII Skattefinansieret /18 2 Åben Bilag 2A. Økonomirapport UNMG 30 september Skattefinansieret /18 3 Åben Bilag 2B. Økonomioversigt på affaldsområdet /18 4 Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt BO III pr. 30. september /18 5 Åben Bilag 4 - Udmøntningsark - UNMG /18 3. Beslutning: Investeringsaftale for 2019 med Furesø Spildevand A/S Sagsnr.: 18/5900 Furesø Kommune 8

10 Beslutningstema Novafos og forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatser, mål og resultatkrav på spildevands- og klimatilpasningsområdet i Furesø Kommune i Indsatserne indgår i investeringsaftalen for 2019 mellem Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S. Udvalget skal beslutte, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende investeringsaftalen mellem Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S. Sagsfremstilling I Furesø Kommune varetager Novafos opgaver indenfor spildevand, og Furesø Spildevand A/S er et datterselskab i Novafos-koncernen. Investeringsaftalen skal indgås mellem Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S. Aftalen er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens sektorplaner og prioriteret i Byrådets arbejdsprogram. Formålet med investeringsaftalen er, at Furesø Kommune sammen med Novafos sætter fælles overordnede mål for indsatsen på spildevands- og klimatilpasningsområdet i Furesø Kommune. Udkast til investeringsaftale har været drøftet på udvalgsmødet den 3. oktober 2018, hvor udvalget udtrykte ønske om, at Doktorens Bugt og overløb til Furesø samt renovering af kloakker også inddrages i det videre arbejde i de kommende år. Dette er inddraget i investeringsaftalen. Der skal således i 2019 foreligge et skitseforslag til reduktion af spildevandsoverløbs påvirkning af badevandskvaliteten i Doktorens Bugt, og i budgetforslaget (investeringsaftalens bilag 2) fremgår det, at anlæggelse af bassin er planlagt i år Stavnsholt Renseanlæg renoveres løbende for at begrænse belastningen af Furesø. Udgifterne til renovering af kloakledninger er stigende i de kommende år, som følge af alderen på ledningsnettet, og renoveringen fokuserer på bl.a. rotteplagede områder, ledninger i områder med indsivende vand mm. Efter udvalgets tilbagemelding har Novafos i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et revideret forslag til investeringsaftale, hvor investeringsaftalens bilag 1 med mål, handlinger og resultatkrav er blevet formuleret mere præcist. Forslag til investeringsaftale indeholder tre bilag, dels oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav dels investeringsoversigt (økonomi) og dels et oversigtskort over projekter i Investeringsaftalen er dels en konkretisering af de mål, der er opstillet i kommunens vedtagne sektorplaner, hvor spildevandsplanen og klimatilpasningsplanen er de vigtigste, og dels en udmøntning af prioriteringen i Byrådets arbejdsprogram for , hvor det fremgår, at mulighederne for adskillelse af kloak- og overfladevand skal undersøges som led i spildevandsplanen. I Furesø Kommune er der i investeringsaftalen for 2019 særligt fokus på investeringsbehovet, der har afsæt i dels kommunens sektorplaner og dels i udkast til en langsigtede investeringsplan for Furesø Spildevand (er vedlagt som supplerende bilag, som baggrundsinformation for investeringsaftalen). Den langsigtede investeringsplan foreligger kun som et udkast, hvilket skyldes, at den bagvedliggende anvendte model viste noget andet end man oplevede i virkeligheden (modellen er kun så god som de data, der bliver registreret i den). Novafos er i gang med at rette op på dette ved at indsamle mere valide data, hvor der bl.a. udføres målinger af den faktiske vandstrøm i kloaksystemet. Novafos forventer, at der foreligger en opdatering af planen i Furesø Kommune 9

11 I 2019 vil samarbejdet mellem Furesø Kommune og Novafos således konkret bl.a. have fokus på: - fortsat tidlig dialog i forhold til byudvikling - reduktion af aflastninger til Farum Sø, herunder ved Doktorens Bugt med henblik på bedre badevandskvalitet. - Afklare fordele og ulemper ved separatkloakering i forhold til de forskellige fælleskloakerede områder - udarbejdelse af fælles leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt for spildevand til Novafos kunder. - at udarbejde strukturanalyse for renseanlæg i Novafos opland til Øresund (herunder Stavnsholt Renseanlæg) og renseanlæg i Novafos opland til Roskilde Fjord ( herunder Måløv Rens). I bilag 2 til investeringsaftalen er en investeringsoversigt for , hvoraf det fremgår, at Furesø Spildevands budget for investeringsopgaver i 2019 er på 33,1 millioner kr. Investeringerne for 2019 er en anelse højere end de budgetterede investeringer for Fra 2020 og frem forventes investeringerne at stige betragteligt, dels som følge af anlæggelse af bassiner for at reducere overløb til søer og vandløb og dels som følge af renovering af renoveringsmodne ledninger. Investeringsaftalen forlægges sideløbende bestyrelsen i Furesø Spildevand A/S igen den 23. november Forvaltningen vurderer, at investeringerne, som fremgår af investeringsaftalen, dels er i overensstemmelse med det investeringsbehov, som er beskrevet i kommunens sektorplaner specielt spildevandsplanen og klimatilpasningsplanen og den langsigtede investeringsplan for Furesø Spildevand og dels opfylder prioriteringen i Byrådets arbejdsprogram. Forvaltningen kan derfor anbefale, at udvalget sender investeringsaftalen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiske konsekvenser Bortset fra klimatilpasningsprojekter i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen har indgåelse af en investeringsaftale med Furesø Spildevand A/S ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, men den har konsekvenser for takster for afledning af spildevand fra kommunen, kommunens borgere og virksomheder. Investeringsniveauet er ifølge udkastet til investeringsplan i 2019 på 33,1 millioner kr., hvor det i 2018 var på 30,5 millioner kr. Fra 2020 og frem forventes investeringerne at stige betragteligt. De stigende investeringer i de kommende år betyder ikke voldsomme stigninger i spildevandstaksten, da der optages lån til disse investeringer. Det betyder, at investeringsudgifterne bliver fordelt over en lang årerække. Vandafledningsbidraget (spildevandstaksten) i 2019 forventes, at udgøre 35 kr./m 3 +/- 2 kr./m 3 (ekskl. moms og afgift). Det anførte takstinterval er angivet med forbehold for den videre behandling internt i Novafos samt efterfølgende godkendelse i bestyrelsen den 23. november Vandafledningsbidraget (spildevandstaksten) er i 2018 på 34,05 kr./m 3 ekskl. moms - bidraget er i 2018 nedsat med 95 øre i forhold til Furesø Kommune 10

12 Borgerinddragelse Investeringsaftalen vil ikke være genstand for en selvstændig borgerinddragelse. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov samt lovgivningen på forsyningsområdet. Det videre forløb Sagen skal videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at: investeringsaftalen for 2019 mellem Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S godkendes. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Indstillingen blev tiltrådt. Bilag: 1 Åben Investeringsaftale for /18 2 Åben Langsigtet investeringsplan for Furesø Spildevand. Forelagt Furesø Spildevand d.29. november /18 4. Beslutning og frigivelse af anlægsmidler: Stavnsholt Børnehus, forbedring af vedligehold og indretning af ejendommen Sagsnr.: 18/15900 Beslutningstema Forvaltningen og forældrerådet (lokalrådet) har ønsket forbedringer på institutionen og afklaring af håndtering af pavilloner efter vandskader. Der er udarbejdet en handlingsplan, som Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling samt Udvalg for dagtilbud og familier bedes godkende. Derudover skal Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling godkende frigivelse af midler fra anlægsbudget Sagsfremstilling Stavnsholt Børnehus har været ramt af flere bygningsmæssige akutforløb i både 2016 og Dette har resulteret i uhensigtsmæssige hasteflytninger af børnene. Center for skole og dagtilbud havde i januar 2018 møde med forældregruppen og institutionens ledelse efter Furesø Kommune 11

13 henvendelse fra forældregruppen med udgangspunkt i blandt andet forløbet, der var med det gule hus og vuggestuebørnene, som følge af vandskader. Formålet var at udarbejde en tilfredsstillende handlingsplan for håndtering af bygningernes stand for at sikre bedst mulige rammer for institutionens børn, forældre og medarbejdere. Ses den samlede ejendom under et, er der tale om et ejendomskompleks, som bærer præg af knopskydning. Oversigt over bygningerne ses af bilag 1. Der er tre let byggede pavilloner, hvoraf de to er meget nedslidte og i dårlig stand, og den tredje er midlertidigt lejet. Funktionelt er indretningen med specialgruppebørnene fra Humlehaven i midten uhensigtsmæssigt, hvorfor det foreslås, at børnehavebørnene og specialgruppebørnene skifter hus. Endelig er udearealerne i dårlig stand med en uhensigtsmæssig indretning, hvorfor udearealerne bør opryddes og ny pleje sættes i værk sammen med en forbedring af legepladserne. Siden september 2017 har kommunen selv været ejer af ejendommen, efter at ejerskabet har ligget hos boligselskab i 20 år. Dermed er det mere enkelt at udmønte end langsigtede planer for bygningsvedligehold, så institutionen ikke endnu engang ender i akutløsninger. Der blev på mødet i januar sat en proces i gang med Kommunale Ejendomme, institutionens ledelse og områdeledelse og med Center for Skole og Dagtilbud på sidelinjen, hvor der har været bl.a. fokus på følgende: Forældrerådet (lokalrådet) ønskede forbedringer på institutionen og afklaring af gul og blå pavillon, især fordi der bliver et ekstra pladsbehov til efteråret 2018 Ventilationen ønskes forbedret Lokalerne er ofte kolde om vinteren, og om sommeren er der ofte for varmt Mangler barnevognsrum med den nødvendige plads En del træk fra vinduer. Handlingsplanen består af følgende hovedgreb: 1. Børnetallet justeres, så der kun er børn i nr. 45, 47 og 49. En vuggestuegruppe flyttes til Turbodragen, via løbende overgang ved ny indskrivning og naturlig afgang. Denne ændring foreslås af institutions og områdeledelsen sammen med Center for Skole og Dagtilbud, idet det giver en mere afbalanceret børnegruppe i institutionen og i Turbodragen. 2. Grøn og gul pavillon foreslås nedrevet. 3. Blå pavillon opsiges, når gul og grøn pavillon er nedrevet, og vuggestuegruppe er successivt flyttet til Turbodragen. 4. Indretning af nr. 45, 47 og 49 retænkes, og facader og vinduer skiftes med øget isolering og energiruder, herunder udearealer som eftergås. Omflytning og nybyggeri består af ny dør i kælder, nyt puslerum i vuggestuen, liggehal og ændring af vægge for bedre indretning, nybyggeri på ca. 50 kvm til garderobe, vindfang og ny hovedindgang. Økonomiske konsekvenser Finansieringen sker via driftsmidler til vedligeholdelses- og energimidler, samt anlægspuljen til daginstitutioner op 3,5 mio. kr. (UNMG 209), som vedtaget i budget Da finansieringen delvist kommer fra driftsmidler i 2018 ønskes sagen igangsat nu. Derudover ønskes frigivelse af midler fra anlægsbudget Furesø Kommune 12

14 Hermed budgetmæssige estimater opsat i skema: Opgave Kroner (I tusinde kr.) Finansiering Gul pavillon nedrives 400 Drift vedligehold i 2018 Grøn pavillon nedrives, og blå pavillons lejemål opsiges 200 Drift vedligehold i 2019 Ventilation 375 Drift vedligehold/energi i 2018 Facade og vinduespartier Drift vedligehold/energi i 2019 Omflytning og mindre nybyg Udearealer og legeplads I alt Forventet anlægspulje i 2019 (Budgetaftale) Forventet anlægspulje i 2019 (budgetaftale) Borgerinddragelse Institutionens ledelse og områdeledelsen har løbene orienteret og drøftet processen og beslutningerne med lokalrådet. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb De besluttede indstillingspunkter gennemføres. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalg for dagtilbud og familier godkender, at en vuggestuegruppe flyttes successivt fra Stavnsholt Børnehus til Turbodragen med start ved årsskiftet at der sker en intern flytning mellem børnehavedelen og specialbørnegruppen ved Humlehaven, som sikrer en bedre funktionalitet i institutionen og medfører et bedre samarbejde og en bedre daglig drift. Forvaltningen indstiller, under forudsætning af at ovenstående tiltrædes af Udvalg for dagtilbud og familier, at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling godkender den samlede handlingsplan, som består af følgende punkter: Den gule pavillon nedrives i 2018 til en anslået pris på 0,4 mio.kr., som finansieres af vedligeholdelsespuljen i 2018 De blå og grønne pavilloner fjernes i løbet af 2019, efterhånden som de bliver tomme, til en anslået pris på 0,2 mio.kr., som finansieres af vedligeholdelsespuljen i 2019 Der sker vedligeholdelsesmæssigt løft med ny ventilation til 0,375 mio. kr., som udføres i 2018 med finansiering via vedligeholdelsespuljen i 2018 Furesø Kommune 13

15 Den daglige drift på udearealerne optimeres og forbedres med en generel oprydning i 2018 og en revurderet servicepakke for udearealerne med Driftsgården samt forbedring af legeplads via anlægspulje for daginstitutioner i 2019, hvorfor 0,5 mio. kr. ønskes frigivet for anvendelse i 2019 Facade- og vinduespartier udskiftes i 2019 via vedligeholdelses- og energimidler i 2019, anslået til 1,5 mio. kr. Såfremt Udvalg for dagtilbud og familier godkender intern flytning mellem børnehavedelen og specialbørnegruppen ved Humlehaven, udbygges ca. 50 kvm for bedre adgangsforhold til institutionen og bedre garderobe til en samlet anslået pris på 1,4 mio. kr., som finansieres af anlægspulje for daginstitutioner i De 1,4 mio.kr. ønskes frigivet for anvendelse i Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Godkendt. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Indstillingen blev godkendt. Bilag: 1 Åben Stavnsholt børnehus - situationsplan /18 5. Beslutning: Politisk godkendelse af vejudlæg for Bybækgrunden Sagsnr.: 16/17207 Beslutningstema Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende vejprojektet for Bybækgrunden. Sagsfremstilling Den 23. januar 2018 godkendte Byrådet en salgsaftale med køberne af arealet ved Bybækskolen, hvoraf det fremgik, at kommunen skal anlægge vejadgangen til grunden. Vejene skal senere overtages af grundejerforeningen som privat fællesvej. Kommunen skal godkende vejudlægget og desuden som vejmyndighed godkende vejanlægget, særligt med hensyn til trafiksikkerhed, tilgængelighed, trafikafvikling og konstruktion i øvrigt. Vejudlægget, der er vist i lokalplanerne 124, er ikke tilstrækkeligt præciseret i henhold til privatvejsloven, til at det kan betragtes som godkendt i forbindelse med godkendelse af lokalplanen. Vejanlægget fremgår af de vedlagte tegninger - situationsplan og tværsnit. Furesø Kommune 14

16 Generelt er der tale om et vejprojekt, der henholdsvis fungerer som fordelings- og adgangsvej til hele Bybækgrunden - herunder Bybækskolen - samt fungerer som boligvej til Seniorbofællesskabet Midgård og eventuel fremtidig bebyggelse på tilstødende matrikel. Vejen tilkobles Paltholmvej, som Paltholmvej ser ud i dag. Der etableres regn- og spildevandskloakering til skel. Vejprojektet er blevet forelagt Seniorbofællesskabet Midgård til partshøring og er blevet godkendt. Projektet forventes at blive igangsat ultimo 2018 og færdiggjort i marts Økonomiske konsekvenser Anlæggelsen af vejen forventes at koste 2.7 mio. kr. Midlerne er afsat på MPT 102 og frigivet. Borgerinddragelse Seniorbofællesskabet Midgård er blevet partshørt i vejprojektet. Kommunen har haft løbende dialog med seniorbofællesskabet om udformningen af projektet. Lovgrundlag Vejloven. Det videre forløb Når kommunen har meddelt godkendelse af projektet til forvaltningen, vil vejen blive anlagt efter gældende lovgivning. Vejen vil efterfølgende overgå til privat grundejerforening som privat fællesvej. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Udvalget godkender vejudlægget til Bybækgrunden forvaltningen bemyndiges til at foretage den endelige godkendelse af vejprojektet for Bybækgrunden. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Indstillingen blev godkendt. V stemmer imod, fordi V ikke er enig i den samlede plan for Bybækarealet. Bilag: 1 Åben Rådgiverprojekt - Tværprofil vejforløb /18 2 Åben Rådgiverprojekt Situationsplan Bybækgrunden /18 Furesø Kommune 15

17 6. Beslutning: Salg af kommunalt parkeringsareal ved Gammelgårdsvej - (Lukket punkt) Sagsnr.: 17/18494 Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Indstillingen blev godkendt. V stemte imod, fordi beslutningen om udbud bør afvente, at der ligger et forslag til lokalplan. EL undlod at stemme. 7. Beslutning: Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Sagsnr.: 18/13734 Beslutningstema Udvalget skal drøfte og kommentere udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Politikken sendes sideløbende i høring i alle fagudvalg, Seniorrådet og Handicaprådet. Sagsfremstilling Udvalget præsenteres her for første udkast til en overordnet, visionær politik for forebyggelses- og sundhedsfremmearbejdet i Furesø Kommune i indeværende Byrådsperiode, jf. bilag 1. Selve politikken skal fungere som en paraply for de underliggende konkrete indsatsplaner, der i de kommende år skal udarbejdes i et tæt samarbejde på tværs af organisationen og i et tæt samarbejde med borgerne. Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv har prioriteret tre temaer, der danner udgangspunkt for de første konkrete indsatsplaner: 1. Tema for børn og unge 2. Tema - ulighed i sundhed og tidlig indsats 3. Tema - kronisk syge borgere og psykisk syge borgere. Desuden er det besluttet at arbejde fortløbende med strukturel forebyggelse, uanset tema. På nuværende tidspunkt sendes politikudkastet i høring hos Handicap- og Seniorråd, i de kommende år bliver borgerinddragelsen foldet bredt ud i relation til de tre temaer. Se bilag 2. Data fra Sundhedsprofil 2017 har været præsenteret i en række politiske udvalg og medarbejder- og lederfora i forår og sommer De afledte drøftelser afspejler sig i den Furesø Kommune 16

18 politiske prioritering af såvel overordnede temaer, men også i ønsker til mere konkret fokusering undervejs i arbejdet med indsatsplanerne. Konkret er der nedsat en tværgående arbejdsgruppe i forvaltningen, der afdækker de aktiviteter, der er mest potentiale i. Aktuelt arbejdes med afdækning af aktiviteter i relation til tema 1. Baggrund Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune skal betragtes som en overordnet, visionær politik i relation til håndtering af delelementer fra Fortsat Fremgang for Furesø politisk arbejdsprogram for pkt Sammenhængende indsats på sundhedsområdet, samt håndtering af sundhedsdata for borgerne fra Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og Kommuner Arbejdet med følgende indsatser fra pkt. 2.5 i arbejdsprogrammet kan med fordel relateres til en overordnet forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik: Styrket forebyggelsesindsats i forhold til kroniske sygdomme forårsaget af levevilkår, med fokus på at forebygge den sociale ulighed på området Aktiv anvendelse af Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker Øge samarbejdet med sundhedsområdet omkring forebyggelse af livsstilssygdomme og mistrivsel (tværkommunalt samarbejde, samarbejde med praksis, region mv.) Samarbejde med patientforeninger og andre foreninger på området. Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 afdækker de aktuelle sundhedsudfordringer, blandt andet hos borgerne i Furesø Kommune. Særligt ses de unge borgere i Furesø Kommune, år, at have sundhedsrelaterede udfordringer på flere parametre; antallet af dagligrygere stiger, stressniveauet øges og så er det for første gang afdækket, at denne aldersgruppe er bekymrende inaktive i mange af dagens timer, i højere grad end den gennemsnitlige voksne befolkning er det. Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune skal jf. arbejdsprogrammet have et tværgående sigte med involvering af alle fagudvalg og forvaltningsområder, ikke mindst i arbejdet med implementering af underliggende temaer med konkrete målsætninger. Det er endvidere væsentligt at samtænke sociale indsatser med sundhedsindsatserne. De kommende indsatsbeskrivelser vil have et målrettet perspektiv på at arbejde for social lighed i sundhed, fx gennem det at differentiere tilbud, så borgere med størst behov får nem adgang. Procesplan Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv har som resultat af styringsdialogen den 4. september 2018 besluttet en procesplan for det videre arbejde med en forebyggelsesog sundhedsfremmepolitik i Furesø Kommune. Udvalget har peget på de tre tidligere nævnte temaer, med handleplansspor der foldes ud i de kommende år i et tværgående samarbejde, jf. bilag 2: Furesø Kommune 17

19 Tema for børn og unge (1. halvår 2019) Der foreslås gennemført en borgerinddragelse med relevante samråd, bestyrelser, fælles elevråd, ungeråd m.fl. i 1. halvår 2019, der skal munde ud i en konkret indsatsplan, som forelægges politisk i juni Nedenstående temaer er der i forlængelse af styringsdialog 4. september 2018 peget på: Fremme af trivsel/fokus på ensomhed Forebygge rygning røgfri skoletid Forhindre stillesiddende adfærd. Digital strategi i skoler/ffo Motivationsarbejde Forebygge misbrug Forebygge overvægt Digital strategi (mobil og tablet), Sunde rammer (rygning, bevægelse, kost). Til nedenstående to temaer, foreslås der gennemført en borgerinddragelse i 1. halvår 2019 med relevante samråd, bestyrelser, Handicapråd, Seniorråd m.fl., der skal munde ud i en konkret indsatsplan, som forelægges politisk i juni Nedenstående temaer er der i forlængelse af styringsdialog 4. september 2018 peget på: Tema - ulighed i sundhed og tidlig indsats (2. halvår 2019) Forebygge at mistrivsel og sygdom i højere grad rammer de dårligst stillede. Identificering af de mest sårbare borgere/ familier Samarbejde om en samlet og tværgående indsats. Ensomhed Ældre, enlige mænd Rygeforebyggelse og forebyggelse af misbrug Sunde rammer (rygning, bevægelse, kost). Tema - kronisk syge borgere og psykisk syge borgere (2020) Udvikle målgruppetilbud i samarbejde med civilsamfundet Fremme af trivsel/fokus på ensomhed Arbejde med motivation fx i relation til rygestop/rygeforebyggelse Sunde rammer (rygning, bevægelse, kost). Temaerne rækker i nogle tilfælde ind over hinanden. Tema ulighed i sundhed og tidlig indsats, vil i det relevante målgruppespecifikke omfang blive bragt i spil allerede under første tema for børn og unge. Arbejdet med strukturel forebyggelse, det at arbejde med sunde rammer; at gøre de sunde valg til de nemme valg for borgerne, vil køre som et underliggende tema i arbejdet med alle Furesø Kommune 18

20 tre overordnede indsatser. Det kan fx dreje sig om adgang til rekreative områder/idrætsanlæg, røgfri skoletid, kostpolitik på skoler m.m.. Den videre borgerinddragelse i relation til konkrete indsatsplaner vil følge Furesømodellen for borgerinddragelses principper om tidlig inddragelse, rettidig information og kommunikation, samt at alle borgere skal have mulighed. Borgerne, relevante foreninger, frivillige, samt patientforeninger vil blive involveret i det kommende arbejde med udfoldelse af temaerne. Eksempelvis er det tanken at inddrage samråd af institutionsbestyrelser, eksisterende relevante interesseorganisationer, samt invitere til borgerinvolvering gennem interviews, spørgeskemaundersøgelser, digitale kommenteringsplatforme, afstemt efter det pågældende tema. Der kræver et tværgående samarbejde mellem forvaltningsområder og dermed også et samarbejde på tværs af flere fagudvalg og en målrettet borgerinddragelse at skabe konkrete, sammenhængende indsatser på sundhedsområdet, jf. bilag 2. Økonomiske konsekvenser Kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt. Borgerinddragelse Der vil være borgerinddragelsesaktiviteter i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete indsatsplaner i 2019 og Borgerinddragelsen vil følge Furesømodellen for borgerinddragelses principper om tidlig inddragelse, rettidig information og kommunikation, samt at alle borgere skal have mulighed. Seniorråd og Handicapråd har høringsret. Lovgrundlag Sundhedslovens 119. Det videre forløb Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune er pt. til høring og kommentering i alle udvalg, samt i Handicap- og Seniorråd.. Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune præsenteres til godkendelse i USS og efterfølgende i Byrådet december Arbejdet med strukturel forebyggelse og de tre valgte temaer udmøntes i konkrete handleplaner, som fortløbende behandles i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv. Ultimo 2020 vil udvalget blive præsenteret for en status på handleplanerne og skal beslutte temaer og indsatser for Indstilling Forvaltningen indstiller, at: Furesø Kommune 19

21 Udvalget drøfter og kommenterer udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den Drøftet og Udvalget for beskæftigelse og erhverv ønsker, at der i handleplanerne også er fokus på de kulturelle forståelser af sundhed. Endvidere ønsker Udvalget for beskæftigelse og erhverv også, at der er generelt fokus på erhvervsaktives mentale sundhed. Afbud: Preben Sandberg Pettersson, Jesper Larsen Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den Drøftet. Vigtigt at skolebestyrelserne inddrages så hurtigt som muligt. Afbud: Jesper Larsen Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den Drøftet og kommenteret. Revideret udkast forelægges til godkendelse i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv i januar Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den Drøftet. Udvalget drøftede særligt følgende muligheder: a) Flere idrætstimer i de små klasser b) Fokus på tilbud til foreningsuvante børn med særlige sundhedsmæssige behov c) Gerne brug af nudging d) Gerne fokus på mental sundhed blandt de erhvervsaktive borgere. Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den Udsættes. Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den Drøftet. Udvalget opfordrer til, at der i udarbejdelsen af indsatsplanen indtænkes digitale og innovative løsninger, hvor det kunne være relevant, samtidig anbefales at man i forbindelse med udmøntningen også adresserer de mere strukturelle udfordringer på sundhedsområdet. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Udvalget godkendte indstillingen, drøftede politikken og fremhævede mulighederne for, at natur, rekreative arealer og byrum inviterer til fysisk aktivitet, og at mulighederne udvikles i dialog med borgerne. Furesø Kommune 20

22 Bilag: 1 Åben Bilag 1 Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune docx 2 Åben Bilag 2. Procesplan for indsatsplaner Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune / /18 8. Orientering: Meddelelser Sagsnr.: 18/972 Beslutningstema Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager. Sagsfremstilling Bedre fremkommelighed på Kollekollevej Der har været fortaget en trafiksikkerhedsvurdering af projektets højresvingsbane i krydset Kirke Værløsevej/Læssevej. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke bør anlægges en højresvingsbane med dobbelt højresvingspil, da det kan forværre trafiksikkerheden i krydset. Forvaltningen vurderer, at man ikke bør gå på kompromis med trafiksikkerheden for at øge fremkommeligheden. Der vil dog stadig kunne opnås betydelig forbedring i fremkommeligheden ved at foretage de planlagte forbedringer i signalanlægget. Desuden vil forvaltningen fremrykke signaloptimeringen i de andre kryds på Kollekollevej fra 2019 til Det inkluderer Kollekollevej/Skovlinien og Kollekollevej/Skolekrogen. Projektet bliver med disse ændringer betydeligt billigere. Høringssvar til ny Råstofplan 2020 for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har den 22. august 2018 indkaldt ideer og forslag til ny Råstofplan Høringsfristen var d. 17. oktober Forvaltningen har fremsendt høringssvar om, at Furesø Kommune ikke ønsker, at der udpeges interesse- og graveområder for råstofindvinding i Furesø Kommune. Det er begrundet i hensynet til beskyttelsen af grundvandet og den omfattende vandindvinding men også ud fra mere planlægningsmæssige hensyn. Regionen har kig på området nord for Slangerupvej og har her i foråret gennemført undersøgelsesboringer. Området er i Fingerplan 2017 udpeget som Ydre storbyområde, Landområde og Furesø Kommunes eneste fremtidige byudviklingsområde. Hele Furesø Kommune er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Furesø Vandforsyning a.m.b.a. har i 2017 etableret to indvindingsboringer på den nye Flagsø Kildeplads i området nord for Slangerupvej. Den nye kildeplads er netop placeret her, da det er den eneste mulige placering i den nordlige del af Furesø Kommune, hvor indvindingen ikke Furesø Kommune 21

23 vil påvirke Natura 2000 områder. Herfra indvindes m 3 vand årligt, svarende til halvdelen af den samlede indvinding i den nordlige del af Furesø Kommune. Furesø Kommune finder på den baggrund, at der ikke bør udpeges interesse- og graveområder i Furesø Kommune. Møde i rådet for Naturpark Mølleåen Rådet for Naturpark Mølleåen holdt sit fjerde møde d. 20. september På rådets møder præsenteres, diskuteres og udvikles initiativer og projekter i naturparken. Mødet havde blandt andet fokus på Naturpark Mølleåens unikke kendetegn og fortællingen herom. På hjemmesiden npmaa.dk kan man læse mere om naturparken og om naturparkrådet. Her findes også et referat fra mødet. Furesø Vandforsyning og Stenløse Vandværk rykker tættere sammen Furesø Vandforsyning oplyser, at der med årsskiftet bliver etableret et samarbejde mellem Furesø Vandforsyning og Stenløse Vandværk. Beslutningen om samarbejdet er truffet i tæt dialog mellem bestyrelserne i Furesø Vandforsyning og Stenløse Vandværk. Dialogen om et samarbejde er startet på baggrund af en henvendelse fra Stenløse Vandværk, som havde brug for støtte til at løfte deres opgaver. Furesø Vandforsyning har vurderet, at vandforsyningen har ressourcer til at indgå i samarbejdet, og at der med samarbejdet kan opnås en besparelse for forbrugerne. Hvis samarbejdet lever op til forventningerne, kan det på sigt eventuelt medføre en sammenlægning af Furesø Vandforsyning og Stenløse Vandværk. Støjskærm, Kollekollevej Der er den 23. oktober afholdt licitation på støjskærmen langs Kollekollevej. Udbuddet gik på etablering af støjskærm i nordsiden på strækningen fra Skolekrogen til Skovlinien (rød linje) og såfremt der er økonomi i 2019 har vi fået pris ind på etablering af støjskærmen i sydsiden af vejen på den tilsvarende strækning (orange linje). Støjskærmen skulle være med rockwool kerne. Den skal efterfølgende beplantes, hvilket ikke var en del af tilbuddet. Furesø Kommune 22

24 Støjskærmen placeres på vejarealet, og som en del af Furesø modellen for borgerinddragelse sørger borgerne for at fjerne beplantning og hegn på strækningen. Der skal fjernes beplantning 0,5m ind på grundene, så entreprenøren kan komme til at montere støjskærmen. Der var inviteret tre entreprenører til at give tilbud på støjskærmen, men den ene trak sig, dagen før licitationen blev afholdt. Der kom derfor kun to tilbud ind på projektet. Det billigste tilbud var på kr. for nordsiden. Det var med træsøjler. Efterfølgende har vi konstateret, at hvis vi hellere vil have med varmgalvaniserede stålsøjler hvilket vil forlænge levetiden fra 6 år til ca. 20 år vil det koste kr. ekstra. Set i forhold til udgiften om seks år ved udskiftning af træsøjlerne virker det som fornuftigt at tilkøbe dette. Udseendet af støjskærmen vil blive som vist på nedenstående billede. Furesø Kommune 23

25 Den samlede tilbudssum er derfor ekskl. beplantning, hvilket kan holdes indenfor det afsatte beløb. Støjskærmen vil blive opsat i Årshjul For at give et overblik over udvalgets opgaver fremlægger forvaltningen ved hvert udvalgsmøde en foreløbig arbejdsplan, skitseret i et årshjul. Dette sker for at understøtte den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Udvalgets aktuelle og kommende opgaver kan ses i vedlagte årshjul for november måned. Økonomiske konsekvenser Ingen bemærkninger. Borgerinddragelse Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Det videre forløb Ingen bemærkninger. Indstilling Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den Orienteringen blev taget til efterretning. Bilag: 1 Åben Årshjul UNMG /18 Furesø Kommune 24

26 Bilagsoversigt 2. Beslutning: Budgetopfølgning III UNMG 1. Bilag 1. Specifikation af BOIII Skattefinansieret (133667/18) 2. Bilag 2A. Økonomirapport UNMG 30 september Skattefinansieret (133684/18) 3. Bilag 2B. Økonomioversigt på affaldsområdet (129345/18) 4. Bilag 3 - Anlægsoversigt BO III pr. 30. september 2018 (137571/18) 5. Bilag 4 - Udmøntningsark - UNMG (134782/18) 3. Beslutning: Investeringsaftale for 2019 med Furesø Spildevand A/S 1. Investeringsaftale for 2019 (128528/18) 2. Langsigtet investeringsplan for Furesø Spildevand. Forelagt Furesø Spildevand d.29. november 2016 (113925/18) 4. Beslutning og frigivelse af anlægsmidler: Stavnsholt Børnehus, forbedring af vedligehold og indretning af ejendommen 1. Stavnsholt børnehus - situationsplan (123468/18) 5. Beslutning: Politisk godkendelse af vejudlæg for Bybækgrunden 1. Rådgiverprojekt - Tværprofil vejforløb (129044/18) 2. Rådgiverprojekt Situationsplan Bybækgrunden (129042/18) 7. Beslutning: Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Bilag 1 Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune docx (125937/18) 2. Bilag 2. Procesplan for indsatsplaner Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune (122630/18) 8. Orientering: Meddelelser 1. Årshjul UNMG (137526/18) Furesø Kommune 25

27 Underskriftsside Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet) Lene Bang (Socialdemokratiet) Susanne Mortensen (Konservative) Lars Carpens (Venstre) Helle Vallentin (Enhedslisten) Furesø Kommune 26

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: Udkast til Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019 2022 Sagsnr. i ESDH: 18/13734 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 31. oktober BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Skattefinansieret område: og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521-14.400 142.476 53.785

Læs mere

Møde i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Møde i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Møde i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Åben Referat Dato: Tirsdag den 6. november 2018 Tidspunkt: 18:00 Sted: Afbud: Rådhuset Multisalen Jesper Larsen (Venstre) Furesø Kommune Møde i Udvalg for skole

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og

Læs mere

INVESTERINGSAFTALE FOR 2019

INVESTERINGSAFTALE FOR 2019 INVESTERINGSAFTALE FOR 2019 PARTERNES FÆLLES INDSATS PÅ VANDOMRÅDET MELLEM Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR-nr.: 29 18 83 27 ("Kommunen") OG Furesø Spildevand A/S Blokken 9, 1. 3460 Birkerød CVR-nr.:

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Orientering: Budget 2019-2022 - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/1705 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Ifølge den politiske tidsplan for budget 2019-2022 skal fagudvalgene

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING II - pr. 2. august Bilag 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område FB % I Forventet ) og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling 90.900 69.197 14.300-17.521 156.876

Læs mere

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Åben Referat Dato: Onsdag den 7. november 2018 Tidspunkt: 16:00 Sted: Rådhuset Bryllupssalen Furesø Kommune Møde i Udvalg for dagtilbud og familier / 07-11-2018

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

Møde i Udvalg for digitalisering og innovation

Møde i Udvalg for digitalisering og innovation Møde i Udvalg for digitalisering og innovation Åben Dagsorden Dato: Onsdag den 7. november 2018 Tidspunkt: 17:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 10 Furesø Kommune Møde i Udvalg for digitalisering og innovation

Læs mere

Furesø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018

Furesø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018 Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Furesø Kommune +45 44 20 80 00 novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale

Læs mere

Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)

Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018) Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING III - pr. 8. november BILAG 3 Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område og Samlet udgifter U 107.429 87.709 14.300-21.921-25.431 162.086 58.362 36-36.602 125.484 65.750-16.531

Læs mere

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018. 2. behandling af Budget 2019-2022 Sagsnr. i ESDH: 18/14887 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget Økonomiudvalget skal indstille Budget 2019-2022 til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober

Læs mere

MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version

MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier

Læs mere

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Åben Referat Dato: Tirsdag den 5. februar 2019 Tidspunkt: 18:30 Sted: Afbud: Rådhuset Bryllupssalen Berit Torm (Venstre) Furesø Kommune Møde i Udvalg for dagtilbud

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS tillægsbev Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område Samlet udgifter U 17.429 87.79 14.3 29.438 9.4 4-21.921 187.517 22.445 Samlet indtægter I -3.

Læs mere

Møde i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Møde i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Møde i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Åben Referat Dato: Tirsdag den 6. november 2018 Tidspunkt: 16:00 Sted: Rådhuset Bryllupssalen Furesø Kommune Møde i Udvalg for sociale forhold,

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 28. november Tidspunkt: 18:00. Rådhuset Multisalen. Furesø Kommune

Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 28. november Tidspunkt: 18:00. Rådhuset Multisalen. Furesø Kommune Møde i Byrådet Åben Referat Dato: Onsdag den 28. november 2018 Tidspunkt: 18:00 Sted: Rådhuset Multisalen Furesø Kommune Møde i Byrådet / 28-11-2018 Sagsoversigt: 1. Spørgsmål til byrådets spørgetid...2

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Møde i Økonomiudvalget

Møde i Økonomiudvalget Møde i Økonomiudvalget Åben Referat Dato: Onsdag den 21. november 2018 Tidspunkt: 17:00 Sted: Afbud: Rådhuset Bryllupssalen Tine Hessner (Radikale Venstre) Furesø Kommune Møde i Økonomiudvalget / 21-11-2018

Læs mere

Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 30. januar Tidspunkt: 18:00

Møde i Byrådet. Åben Referat. Dato: Onsdag den 30. januar Tidspunkt: 18:00 Møde i Byrådet Åben Referat Dato: Onsdag den 30. januar 2019 Tidspunkt: 18:00 Sted: Afbud: Rådhuset Multisalen Gustav Juul (Venstre), Lars Carpens (Venstre), Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet) Furesø

Læs mere

Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt

Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt Åben Referat Dato: Tirsdag den 6. november 2018 Tidspunkt: 16:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 04 Furesø Kommune Møde i Udvalg for kultur, fritid og idræt / 06-11-2018

Læs mere

Budgetforslag - Budget

Budgetforslag - Budget forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.

Læs mere

Byrådet Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen Sagsnr. i ESDH: 18/578

Byrådet Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen Sagsnr. i ESDH: 18/578 Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen Sagsnr. i ESDH: 18/578 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse

Læs mere

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Anlæg - Regnskab 2018/- forventet overførsel fra 2018 til 2019 og 2020

Anlæg - Regnskab 2018/- forventet overførsel fra 2018 til 2019 og 2020 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Udgifter - i alt U 107.429 87.709-21.921-25.431-36.602 14.300 125.484 105.146 84 20.338 67.000 19.422 47.235 37.037

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Åben Dagsorden Dato: Onsdag den 9. maj 2018 Tidspunkt: 18:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 13 Furesø Kommune Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Udvalg for dagtilbud og familier

Udvalg for dagtilbud og familier Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: Masterplan for En god og tryg ældrepleje Sagsnr. i ESDH: 18/15117 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv I det politiske arbejdsprogram

Læs mere

Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Åben Referat Dato: Onsdag den 15. august 2018 Tidspunkt: 18:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 21 Furesø Kommune Møde i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag

Læs mere

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens

Læs mere

Beslutning: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Beslutningstema: Sagsfremstilling:

Beslutning: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Beslutningstema: Sagsfremstilling: Beslutning: Indsamling af papir, glas, metal, plast og madaffald fra tæt/lav- og etageboliger Sagsnr. i ESDH: 18/12707 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget skal beslutte, om udvalget

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Møde i Udvalg for digitalisering og innovation

Møde i Udvalg for digitalisering og innovation Møde i Udvalg for digitalisering og innovation Åben Dagsorden Dato: Onsdag den 5. september 2018 Tidspunkt: 17:00 Sted: Rådhuset Mødelokale 10 Furesø Kommune Møde i Udvalg for digitalisering og innovation

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Allerød Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018

Allerød Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018 Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Allerød Kommune +45 44 20 80 00 novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Holbæk By Skole Skolebestyrelsen

Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Skolebestyrelsen I forlængelse af mødet i bestyrelsen afholdes der fra kl. 19.00 20.30 på foranledning af Børn og Skoleudvalget et dialogmøde med forældre fra Holbæk By Dagtilbud og Skole.

Læs mere

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering

Læs mere

iljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

iljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Furesø Kommune Regnskabudkast M iljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Regnskabsresultatet for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget for viser samlede udgifter for 248,8 mio. kr. og samlede indtægter for 59,4

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Investeringsaftale 2019 Egedal Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav

Investeringsaftale 2019 Egedal Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav Investeringsaftale 2019 Egedal Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav Vand V1.0 Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet. Renoveringsmodne

Læs mere

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen

Punkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 12.11.2013 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Implementering af budget

Implementering af budget Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere

Læs mere

SUOC Team Udvikling og Sundhed

SUOC Team Udvikling og Sundhed NOTAT SUOC Team Udvikling og Sundhed 9-4-218 Orientering om overordnede resultater i Sundhedsprofil 217 I marts 218 udkom resultaterne af undersøgelsen, Hvordan har du det?, der blev gennemført blandt

Læs mere

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019

ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2019 Vedtaget budget 2019 Rev. den 16. maj ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. TS Det skattefinansierede område: Samlet udgifter U 115.129 47.235 16.700 179.064 14.516 8-19.330 159.734 20.278 1.700 Samlet indtægter I -45.250 0-5.000-50.250-805

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed

Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed Åben Referat Dato: Mandag den 8. januar 2018 Tidspunkt: 15:30 Sted: Seglet Hillerød Kommune Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed / 08-01-2018 Sagsoversigt: 1. Valg

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Udvalg for byudvikling og bolig Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr.

Udvalg for byudvikling og bolig Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr. Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr. i ESDH: 18/10876 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget I denne sag orienteres Økonomiudvalget om

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016 Punkt 2. Godkendelse af status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016 2016-040894 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016. Mads

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Beslutning/Orientering: (UDF/UNMG) Ny daginstitution i Jonstrup godkendelse af program Sagsnr. i ESDH: 18/2311 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for dagtilbud og familier Udvalget for dagtilbud

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere