ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED"

Transkript

1 MAJ 2015 RINGSTED KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk MAJ 2015 RINGSTED KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 2 VERSION 2 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET ARI, THRS KONTROLLERET UKJ GODKENDT ARI

4

5 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Erhvervsområder i Ringsted kommune Ringsteds erhvervsmæssige kendetegn Overordnet karakteristik af erhvervsområderne Ledige erhvervsarealer 11 3 Gennemgang af erhvervsområder Benløse erhvervsområde Kærup Erhvervspark Erhvervsområdet ved Holbækvej Jordemodervej Kasernebyen Klosterparken Ringsted Station Ringsted Syd Dyssegårdsvej Bragesvej Næstvedvej Slagteriet Øvrige områder (Nørregade og Søndervangen) Erhvervsområder i det åbne land Opsamling og anbefalinger Anbefalinger til proces og organisering i f.t. fremtidig udvikling af erhvervsområder Indspil til en samlet udviklingsstrategi 71

6

7 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 7 1 Indledning Ringsted Kommune rummer en række erhvervsområder med forskellige kvaliteter, der appellerer til forskellige typer af virksomheder. Kommunen ønsker at få et klart billede af de enkelte områders kvaliteter, for at sikre at eksisterende og kommende virksomheders behov kan tilgodeses på den bedst mulige måde. Ringsted Kommune har derfor bedt COWI A/S om en kortlægning af de faktiske forhold i de eksisterende erhvervsområder for at kunne vurdere behovet for at revidere rammebestemmelserne i forbindelse med den næste kommuneplanrevision, og for at få et sammenhængende billede af potentialet for udvikling i erhvervsområderne og rollefordelingen mellem områderne. Områderne er blevet kortlagt i forhold til: Planbestemmelser Størrelse og fysiske fremtoning Udnyttelsesgrad og restrummelighed Opgørelse over antal virksomheder og antal ansatte Nuværende anvendelse på brancheniveau Antal grunde til salg og lokaler til leje, samt pris og lejeniveau Vurdering af efterspørgsel Nuværende viden om jordforurening, støj og miljøklasser Relationen til kommunens klimatilpasningsindsats Beliggenhed og tilgængelighed, herunder kollektiv trafik betjening Betjening med digital infrastruktur

8 8 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Vurdering af fremtidige potentialer, herunder muligheder for byomdannelse Kortlægningen er foretaget i perioden fra februar til april 2015 og bygger på: Ejendomsdata fra BBR Virksomhedsoplysninger fra CVR registret Fysisk besigtigelse Oline databasen (http://www.oline.dk/) i f.t. grunde/lokaler til salg/leje samt prisniveau Interview med udvalgte lokale erhvervsmæglere og grundejere Erhvervsstyrelsens digitale bredbåndskortlægning (http://www.tjekditnet.dk) i f.t. digital infrastruktur Miljødata fra Danmarks Miljøportal (http://www.miljoeportal.dk) Ringsted kommunes handleplan for klimatilpasning og oversvømmelseskortlægning. Kortlægningsmetoden er yderligere beskrevet i bilag A Handlingsplan for klimatilpasning er yderligere beskrevet i bilag B

9 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 9 2 Erhvervsområder i Ringsted kommune 2.1 Ringsteds erhvervsmæssige kendetegn Ringsted har en attraktiv beliggenhed midt på Sjæland med gode infrastrukturforbindelser i form af motorvej E 20 samt jernbanen, der indgår i det transeuropæiske netværk som forbindelse mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Strækningen mellem Ringsted og København vil blive opgraderet til dobbeltsporet elektrificeret højhastighedsbane i 2018 med en rejsetid på ca. 30 minutter. Ringsted huser en række forskellige virksomhedstyper, bl.a. inden for produktion, håndværk, logistik og transport, medicinalindustri, entreprenørmaskiner og handel med særligt pladskrævende varegrupper. 2.2 Overordnet karakteristik af erhvervsområderne Der har i Ringsted traditionelt været udlagt erhverv syd for byen i tilknytning til jernbanen. De sydlige erhvervsarealer har gennem årene bredt sig, og udgør i dag byens største erhvervsområde. Omkring årtusindskiftet blev Kærup Erhvervspark etableret tæt på motorvejen nord for byen. Herudover er der en række mindre erhvervsområder fordelt rundt om i byen, bl.a. ved Ringsted station, i udkanten af Benløse, i forbindelse med den gamle kaserne og ved Holbækvej. Ud over de allerede bebyggede erhvervsområder, er der i kommuneplanen udlagt to store ubebyggede områder, dels ved Jordemodervej øst for byen og Bragesvej syd for byen. Disse områder udgøre tilsammen et areal på ca. 228 ha. For at operationaliserer kortlægningen af erhvervsområderne er områder der optræder i kommuneplanens rammedel med forskellige rammebestemmelser, men som ligger i forlængelse af hinanden, blevet grupperet til større samlede erhvervsområde som vist på kortet nedenfor.

10 10 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Figur 1: Oversigt over erhvervsområder

11 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Ledige erhvervsarealer Der er i kommunen en række ubebyggede erhvervsarealer. Med de bebyggelsesprocenter der er fastsat i kommuneplanrammerne er der mulighed for at opføre ca m² erhvervsbyggeri på de ledige arealer 1. Figur 2: Oversigtskort over ledige erhvervsarealer Hvis man fraregner de to ubebyggede erhvervsområder Jordemodervej og den sydlige del af Bragesvej, er der mulighed for at opføre ca m² erhvervsbyggeri inden for de eksisterende erhvervsområder. Hertil er der udvidelsesmuligheder på allerede bebyggede grunde, hvis bebyggelsesprocenten ikke er fuldt udnyttet. Denne restrummelighed er der redegjort specifikt for i gennemgangen af de enkelte erhvervsområder nedenfor. 1 Beregningen er baseret på det samlede ledige erhvervsareal inden for kommunens udlagte bynære erhvervsområder, og skal anses som en indikator for de fremtidige bebyggelsesmuligheder.

12 12 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 3 Gennemgang af erhvervsområder I det følgende er kortlægningen af de enkelte erhvervsområder gennemgået 3.1 Benløse erhvervsområde Erhvervsområdet i Benløse har et areal på ca. 17 ha. Området ligger i den nordlige udkant af Benløse omkranset af parcelhusbebyggelse og etagebyggeri samt åbent land på den nordvestlige side. Erhvervsområdet ligger som en bræmme der afgrænser boligområdet fra åbent land mod nord og vest. Figur 3: Benløse erhvervsområde

13 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets karakteristika Areal Ca. 17 ha Miljøklasser Miljøklasse 1-4 Bebyggelsesprocent % Primære virksomhedstype Mindre virksomheder indenfor både servicesektoren og industri samt to større produktionsvirksomheder: DK-beton og DLF Trifolium Antal beskæftigede Ca. 180 mennesker Afstand til motorvej Ca. 2,5 km Transporttid med offentlig Ca. 15 min transport til Ringsted st. Jordforurening Der er kortlagt et større områder med mistanke om jordforurening. Digital infrastruktur Området har dækning med en kombination af fibernet, kabel-tv opkobling og kobbernet. Restrummelighed Der er udvidelsesmuligheder på en række af områdets bebyggede ejendomme, da bebyggelsesprocenterne ikke er fuldt udnyttede. Der er få ubebyggede grund, hvilket giver begrænsede muligheder for etablering af nye virksomheder. Indsatsområde i handlingsplan for Ikke udpeget som indsatsområde klimatilpasning Planbestemmelser (rammenummer 5E2, 5E3 og 5E4 samt lokalplan nr. 67) Området er udlagt til blandede erhvervsformål i form af kontor, serviceerhverv, håndværk, industri, lager og værksted. I den midterste del af området er det muligt at etablere serviceerhverv, samt eventuel bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Der må her etableres virksomheder i miljøklasse 1-3. Den østlige og vestlige del af området skal anvendes til industri, lager og værksted. Her må der etableres virksomheder i miljøklasse Tilgængelighed Der er ca. 2,5 km til E20 via Fluebækvej eller Smålodsvej. Begge veje løber gennem et parcelhusområde, og er derfor ikke velegnet til tung trafik. Der omkring 4 kilometer til Ringsted St. Cykelruten mellem Benløse erhvervsområde og Ringsted St. går via mindre villaveje i Benløse kvarteret uden cykelstier, og følger derefter de store veje (Roskildevej og Nørregade) med cykelsti. Området er betjent med to buslinjer, med en række stoppesteder fordelt i området. Bus fra Ringsted st. til området tager ca. 15 min. Inden for den normale arbejdstid, er der 5 afgange i timen mellem Benløse og Ringsted st.

14 14 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets faktiske anvendelse Området er domineret af større produktionsvirksomheder med fremstilling af betonelementer, belysning og græsfrø mv. Derudover er der en række af små virksomheder, herunder vognmandsforretning, autoværksted, mindre fremstillingsvirksomhed, elektrikerforretning og udlejningsselskab. Flere af de mindre virksomheder har tilknyttet bolig Områdets fysiske indretning Området er domineret af DK-Beton, som giver området et industrielt præg. DK- Beton er nabo til boliger og Benløse-Centret. Figur 4: Hovedindgang til DK-beton Områdets er i øvrigt karakteriseret af lav bebyggelse (enkelthuse eller klyngehuse) i 1 til 2 etager som er opført i 1960'rne eller 1970'rne. Umiddelbart sydøst for DK Beton ligger Benløseparken, som er en boligbebyggelse i tre etager med 624 boliger fordelt på 10 boligblokke. Der findes en række mindre virksomheder i områdets nordøstlige del.

15 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 15 Figur 5: Mindre virksomheder i Benløse Kørsel med store lastbiler til og fra DK-Beton sker ad mindre veje som ligger i udkanten af boligområdet. Området er stort set fuldt udbygget. Omkring DK-beton er der enkelte arealer, hvor det vil være muligt at opføre nybyggeri. På flere af de mindre ejendomme området vil det være mulighed for mindre udvidelse af de eksisterende virksomhederne, da bebyggelsesprocenten ikke er fuldt udnyttet. Figur 6: Restrummelighed i Benløse erhvervsområde

16 16 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Den sydlige del af området er betjent med fibernet, mens ejendommene i den nordlige del enten benytter sig af kabel-tv opkobling eller kobbernet. Der er dokumenteret jordforurening i den vestlige del af området, mens store dele af det østlige område er blevet kategoriseret med en mistanke om jordforurening. Figur 7: Kortlægning af jordforurening i Benløse erhvervsområde Områdets markedsmæssige efterspørgsel Der er få tilgængelige ejendomme på markedet i Benløse Erhvervsområde. Ved Fredensvej er et kontordomicil på 865 m² til leje for 420 kr./m². Derudover er der en mindre ejendom til salg, med 827 m² kombineret lager/kontor areal og en tilstødende bolig på 148 m² til kr. De interviewede mæglere har ikke haft nogen forespørgsler på salg eller leje i området i flere år Områdets udviklingspotentialer De gældende rammebestemmelser stemme godt overens med den eksisterende anvendelse. Områdets placeringen i tæt tilknytning til et boligområde begrænser udviklingspotentialerne, idet det ikke vil være hensigtsmæssigt at udvide med støjende eller på andre måder miljøbelastende aktiviteter, herunder tung transport. Der er kun få ledige arealer i området. Da området ligger i udkanten af byzonen, med boliger tæt på, er de fysiske udvidelsesmuligheder og muligheder for nye virksomheder relativt begrænsede. En videre udvikling af området vil derfor skulle fokusere på de få ledige arealer. Det vil være en naturlig følge af størrelsen af de to store virksomheder i området DK-Beton og DLF Trifolium, at man forsøger at fastholde dem i området og evt. overvejer om det er muligt at tilgodese evt. udvidelsesbehov for disse virksomheder. DK-Beton er på 3 af siderne omgivet af boliger, Såfremt virksomheden skal

17 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 17 udvide vil det i givet fald være ud i landzone på modsatte side af Fluebækvej. Såfremt DLF Trifolium skal udvide kan dette evt. ske ved at lempe bebyggelsesprocenten for ejendommen. De øvrige virksomheder i området er alle mindre virksomheder som ligger i mindre aflukkede miljøer langs med Fluebækvej og Smålodsvej. Disse virksomheder udgør en broget skare af forskellige typer af virksomheder, som ikke forudsætter særlige afstandskrav. Virksomhedstyperne beskæftiger for det meste håndværkere og iværksættere. Det bør overvejes om tilsvarende virksomheder kan lokaliseres i området. Der synes ikke umiddelbart at være grundlag for nogen videre branchefokusering. 3.2 Kærup Erhvervspark Kærup Erhvervspark er et erhvervsareal på ca. 106 ha, beliggende direkte ud til motorvejen i den nordøstlige del af Ringsted. Området ligger med direkte forbindelse til Ringvejen som har af- og tilkørselsramper til motorvejen. Området er et privatejet erhvervsområde, som er anlagt på Kærup Gods jorder. Figur 8 Kærup Erhvervspark

18 18 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets karakteristika Areal Ca. 106 ha Miljøklasser Miljøklasse 1-5 Bebyggelsesprocent 50 % Primære virksomhedstype Området er præget af større engrosvirksomheder. Derudover er der en koncentration af forhandlere der sælger entreprenørmaskiner, og klynger af mindre servicevirksomheder omkring Kærup Gods og ved Benløse Skel. Antal beskæftigede Ca mennesker Afstand til motorvej Ca ,5 km med adgang for modulvogntog. Transporttid med offentlig Ca. 10 min transport til Ringsted st. Jordforurening Der registeret et mindre areal med mistanke om jordforurening i den sydvestlige del af området. Digital infrastruktur Der er udlagt fibernet i området med undtagelse af den sydvestlig del. Restrummelighed Der er mange ledige arealer i området, som gør det muligt at etablere alle størrelser af virksomheder. Herudover har flere af de bebyggede ejendomme en høj restrummelighed, hvilket giver gode muligheder for udvidelse af eksisterende virksomheder. Indsatsområde i handlingsplan for klimatilpasning Udpeget som Indsatsområder i planperiode og perspektivperiode Planbestemmelser (rammenummer 5E8, 5E9 og 5E13, lokalplan nr. 70, 110 og 172) Området er opdelt i tre mindre delområder med næsten identiske rammebestemmelser der tillader industri, værksted, lager og engroshandel. Hertil kan områderne omkring Kærup Gods og den sydvestlige del af erhvervsparken anvendes til administration og serviceerhverv. Området omkring Kærup Gods er udlagt til virksomheder med overvejende vægt på kontorerhverv. I de tidligere godsbygningerne er der mulighed for at etablere bolig, samt indrette butik med salg af virksomhedens egenproduktion. Herudover skal der omkring vejen Benløse Skel, primært være rum for etablering af mindre virksomheder Tilgængelighed Beliggenheden med direkte adgang til E20 motorvejen via Østre Ringvej giver hurtig og nem adgang til både Køge/Købehavn og Roskilde. Der er adgang for modulvogntog. Området ligger ca. 4 kilometer fra Ringsted st. Der går en cykelsti gennem området fra Benløse mod Ringsted (langs med Tingvej), som giver adgang til en særskilt bro over motorvejen, hvor der kun er adgang for gående og cyklister,

19 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 19 hvilket leder de bløde trafikanter uden om den tunge trafik. Fra krydsningen af motorvejen er det muligt at cykle til stationen af cykelsti og villaveje. Området er serviceret af en myldretidsbus i hverdagene mellem 5:45 og 8:10 samt 15:30 og 18:00. Dette giver en forbindelse mellem Kærup Erhvervspark og Ringsted St. på ca. 10 min. Der kan dog forekomme en lang gåafstand mellem busstoppestedet og visse virksomheder, da denne kan være placeret op til 900 m fra nærmeste busstopsted Områdets faktiske anvendelse Der er i CVR registret 39 virksomheder. Den dominerende branche i området er engroshandel med 10 virksomheder. Flere af disse virksomheder har store ejendomme med mange ansatte eksempelvis har dagligvaregrossisten Supergros A/S deres hovedlager i områdets sydlige del. Der er en koncentration af virksomheder på Kærup Parkvej der forhandler og servicere entreprenørmaskiner. I området omkring Kærup Gods er der en koncentration af investerings- og udlejningsfirmaer, og ved Benløse Skel ligger der en række mindre virksomheder med blandede erhvervsprofiler. I den nordlige del af området er elektronik producenten Schneider Electric Denmark A/S placeret Områdets fysiske indretning Området er mod nordøst afgrænset af et boligområde (Benløse), mod syd af motorvejen og mod nordvest og sydøst af åbent land. Området fremstår generelt som velplejet med nyere infrastruktur og stort set velvedligeholdte veje og fortove. De ubebyggede grunde i området er dog præget af vild bevoksning. Der er store åbne passager langs veje i området, hvor der ikke er virksomheder, som visse steder giver området et tomt præg.

20 20 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Figur 9: Eksempel på tom byggegrund Figur 10: Kærup Parkvej i sydøstlig retning Området omkring Kærup Gods' bygninger fremstår indbydende og rummer en nyere kirke (Kærup Kirke). Bygningerne er istandsat med respekt for den oprindelige byggestil.

21 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 21 Figur 11: Hovedbygningen ved Kærup Gods Kærup Erhvervspark har en høj restrummelighed med mange ledige byggegrunde og ikke fuldt udbyggede ejendomme. Med de tilladte bebyggelsesprocenter estimeres det at, der kan etableres yderligere ca m² erhvervsbyggeri. Herfra udgøre ca m² byggemuligheder på ledige grunde, mens de resterende ca m² er restrummeligheden på allerede bebyggede ejendomme. Der er på nuværende tidspunkt opført ca m² erhvervsbyggeri, og der er derved plads til en forøgelse af bygningsmassen på ca. 200 %. Figur 12: Kortlægning af restrummelighed i Kærup Erhvervspark

22 22 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets markedsmæssige efterspørgsmål Ifølge de interviewede erhvervsmæglere er det et markedsmæssigt attraktivt område, specielt den del der ligger ud mod motorvejen. Der er seks tomme erhvervsbyggegrunde til salg, i varierende størrelser fra m² til m². De ledige grunde har en salgspris på mellem 225 kr./m² og 350 kr./m². Der er identificeret tre ejendomme til leje med både lager- og kontorfaciliteter, med følgende lejepriser: Adresse Type Arealopdeling Antal m² Lejeudgift Kærup industrivej 1 Lager/produktion med tilhørende kontor Lager/produktio n m² 250 kr./ m² + drift Kontor 390 m² 450 kr./ m² + drift Tinvej 7 Lager/logistikdomicil med tilhørende kontor Lager m² 325 kr./ m² inkl. drift Kontor m² 500 kr./ m² inkl. drift Tinvej 14 Mindre kombineret lager og kontor Lager 400 m² 535 kr./ m² inkl. drift (lejes samlet) Kontor 500 m² 535 kr./ m² inkl. drift (lejes samlet) Kilde: Oline.dk ( ) Områdets udviklingspotentialer Kærup Erhvervspark er et moderne og veletableret erhvervsområde, der er attraktivt i kraft af sin beliggenhed tæt på motorvejen. De eksisterende planrammer er relevante og fungerer efter hensigten. Det er uklart om den kommende boligbebyggelse øst for området langs med vejen Skrænten begrænser mulighederne for at etablere virksomheder i miljøklasse 4 og 5 langs områdets østlige afgrænsning. Såfremt dette viser sig at være tilfældet bør de planmæssige rammer justeres eller detaljeres således, at der tages højde for gennemførelsen af en konkret afvejning af krav til hensyn til boligbebyggelsen. Området er domineret af store virksomheder eller virksomheder med pladskrav. Området er med sin beliggenhed med let adgang til motorvejen og en del facadearealer mod motorvejen egnet til virksomheder med behov for eksponering langs motorvejen. Der ud over ligger Kærup Erhvervsparks ledige arealer fordelt i området på en måde, som gør det relativt nemt at finde lokalisering til virksomheder

23 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 23 med afstandskrav til anden anvendelse. Dette gælder dog ikke i områdets østlige skel. Det vil være naturligt yderligere at fokusere området mod transporttunge erhverv og logistik. Det vil samtidig være relevant at sikre at facadeejendommene udnyttes af virksomheder som har behov for denne eksponering. Kan dette ikke opnås kan det være relevant at sikre eksponering gennem fælles skiltning mod motorvejen. De store virksomheder i området (Supergros og Schneider Electric) er begge fokuserede på supply chain funktionen. Denne type virksomhed kan evt. danne grundlag for en fremtidig udviklingsfokusering. Der er desuden en stærk branchefokusering med virksomheder indenfor entreprenørmaskiner. Dette kan evt. styrkes yderligere. 3.3 Erhvervsområdet ved Holbækvej Erhvervsområdet ved Holbækvej har et areal på ca. 12 ha, med beliggenhed ud til motorvejen. På sydsiden af grænser området op til en boligbebyggelse (parcelhuse). Området er geografisk placeret umiddelbart nord for Klosterparken, men uden direkte forbindelse mellem de to områder. Figur 13: Holbækvej

24 24 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets karakteristika Areal Ca. 12 ha Miljøklasser Miljøklasse 1-3 Bebyggelsesprocent % Primære virksomhedstype Området huser to mindre kontorvirksomheder. Antal beskæftigede Ca.12 mennesker Afstand til motorvej Ca. 2 km. Transporttid med offentlig Ca. 8 min transport til Ringsted st. Jordforurening Der ingen informationer om jordforurening Digital infrastruktur Der er udlagt fibernet i til de bebyggede ejendomme i området. Restrummelighed Der er 10,5 ha ubebygget areal, som det er muligt at udvikle. Arealerne er endnu ikke byggemodnet. Indsatsområde i handlingsplan Ikke udpeget indsatsområde for klimatilpasning Planbestemmelser (rammenummer 5E14 og lokalplan 260) Området er udlagt til blandede erhvervsformål såsom lettere industri, engroshandel, konference, udstillinger, administration, serviceerhverv, detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper og offentlige formål. Langs motorvejen er der reserveret et 30 meter grønt bælte hvor der ikke må bebygges Tilgængelighed Området er centralt beliggende, tæt på centrum og med adgang til E20 via Holbækvej og tilkørsel 36 (Ringsted N). Adgangen til området sker ad en mindre stikvej fra Holbækvej. Vejen er ikke egnet til trafik med større lastbiler pga. tætliggende bebyggelse på begge sider af vejen. Der er ca. 3 kilometer til Ringsted St., med cykelsti på hele ruten. Området er serviceret af to busruter som har stoppested på Holbækvej ( m gang til områdets virksomheder). Der 2-3 afgange i timen til og fra Ringsted st., med er rejse tid på ca. 8 min. Derudover er der en direkte busforbindelse til Holbæk, med afgang en gang i timen. Rejsetiden til Holbæk er ca. 50 min Områdets faktiske anvendelse og fysiske indretning Området er karakteriseret af en større erhvervsejendom med tilhørende bolig. Ejendommen har tidligere været hjemsted for forlystelsesparken Fantasy World, men er nu omdannet til lager og kontorarealer. TDC og Eltel Networks to mindre enheder. Eltel Networks beskæftiger sig med tekniske ydelser indenfor diverse in-

25 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 25 frastrukturprojekter herunder særligt kommunikationssektoren. Derudover er der yderligere et parcelhus, mens den resterende del af området fremstår ubebygget og endnu ikke byggemodnet. De ubebyggede arealer udgøre ca. 10,5 ha, Figur 14: Kortlægning over restrummelighed Figur 15: Smal adgangsvej til erhvervsområdet ved Holbækvej

26 26 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets markedsmæssige efterspørgsmål En af områdets større byggegrunde er til salg på Oline.dk, i alt ca m², til en gennemsnitlig salgspris på ca. 190 kr. /m². Grunden er beliggende langs motorvejen og er endnu ikke er byggemodnet. Derudover er den eksisterende erhvervsejendom med tilhørende bolig til salg som en samlet enhed til en pris på kr. Ejendommen har et samlet etageareal på m² hvoraf 134 m² er bolig, mens den resterende del er blandet lager og kontor Områdets udviklingspotentialer Udviklingsmuligheder ligger i første omgang i en udnyttelse af de eksisterende bygninger. Den ikke bebyggede del af området kan først udvikles efter en byggemodning har fundet sted. Herudover skal tilkørselsforholdene fra Holbækvej forbedres. De eksisterende planmæssige rammer for udnyttelsen af området synes fornuftige. Det kan overvejes om området kan udvikles med funktioner der hænger sammen med Klosterparken og Ringsted Outlet der er lokaliseret på den modsatte side af motorvejen. Denne mulighed begrænses dog af den manglende direkte forbindelse på tværs af motorvejen. 3.4 Jordemodervej Området omkring jordemodervej er et større ubebygget areal på 116,5 ha, beliggende øst for Ringvejen og nord for motorvejen. Figur 16: Jordmodervej

27 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets karakteristika Areal Ca. 116,5 ha Miljøklasser Miljøklasse 5-7 Bebyggelsesprocent 60 % Primære virksomhedstype Området er ikke udviklet, og der er dermed ingen virksomheder. Antal beskæftigede - Afstand til motorvej Ca. 1,5-3 km Transporttid med offentlig transport til Ringsted st. Jordforurening Digital infrastruktur Restrummelighed Indsatsområde i handlingsplan for klimatilpasning Området er ikke udviklet, og der er derfor ingen busrute gennem området. Der er ingen informationer om jordforurening Der udlagt kobbernet til beboelsesejendommen i området. Med de nuværende planbestemmelser er der mulighed for opføre ca m² nyt byggeri på de ledige arealer indenfor området. Ikke udpeget som indsatsområde Planbestemmelser (planramme 5E10, 5E11 og 5E12) Området er udlagt til lager og transportvirksomhed, overfladebehandlende virksomheder, industri, værkstedet, lager og engroshandel samt administration og service i relation til de pågældende virksomheder. Den midterste del af området er reserveret til særligt transporttunge virksomheder Tilgængelighed Området er beliggende med direkte adgang til E20 via tilkørsel 35 Ringsted Ø. Tilkørslen til motorvejen fra området går ikke forbi nogen form for bebyggelse, og er derfor egnet til håndtering af godstransport, herunder modulvogntog. Området er beliggende 6-6,5 km fra Ringsted st. Der er udlagt cykelsti helt ud til begyndelsen af Jordmodervej, men cykeltiden på omkring minutter gør området svært tilgængeligt for togpendlere. Der ingen direkte forbindelse med kollektiv transport til Jordemodervej da området endnu ikke er udviklet. Myldretidsbussen 405E, der servicere Kærup Erhvervspark i morgen- og eftermiddagstimerne, passere forbi området på Østre Ringvej Områdets faktiske anvendelse og fysiske indretning Området drives i dag som et større landbrug. I midten af området ligger en større landsbrugsejendom. Den resterende del af området er opdyrket areal uden bebyggelse. Med den gældende bebyggelsesprocent på 60 %, er der mulighed for at opføre op til ca m² nyt byggeri på de ledige arealer inden for området.

28 28 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Figur 17: Arealer ved Jordemodervej Områdets markedsmæssige efterspørgsmål og udviklingspotentialer Det store areal gør, at det vil kunne udgøre hjemsted for en virksomhed med meget stort pladsbehov. Der er ikke mange andre sammenhængende arealer udlagt til erhvervsformål af denne størrelse så tæt på Hovedstadsområdet. COWI anbefaler at området opfattes som en arealreserve, som Ringsted Kommune kan sættes i spil, såfremt en enkeltstående virksomhed med store arealkrav viser interesse. Hvis området ikke afsættes til en enkelt stor virksomhed anbefaler COWI at området først byggemodnes når der er en tilstrækkelig efterspørgsel, som ikke kan imødekommes af Kærup Erhvervspark, eller i andre af kommunens erhvervsområder. 3.5 Kasernebyen Området ved Kasernebyen er ca. 5 ha, og består af en række mindre virksomheder primært inden for serviceerhverv.

29 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 29 Figur 18: Kassernebyen Områdets karakteristika Areal Ca. 5 ha Miljøklasser Miljøklasse 1-2 Bebyggelsesprocent % Primære virksomhedstype Der er en høj koncentration i af innovationsvirksomheder i Kasernebyen som primært arbejder med it og rådgivning. Antal beskæftigede Ca. 50 mennesker Afstand til motorvej Ca. 1 km Transporttid med offentlig Ca min transport til Ringsted st. Jordforurening Der er enkelte mindre arealer i området med dokumenteret jordforurening. Digital infrastruktur Størstedelen af kasernebyen har adgang til fibernet. Restrummelighed I den nordlige del af området er der ledige arealer med plads til nybyggeri, og der mulighed for at fortætte området i mellem de gamle kasernebygninger. Indsatsområde i handlingsplan for Ikke udpeget som indsatsområde klimatilpasning Planbestemmelser (4F4, 4F5, 4E6 og lokalplan nr. 130) Området er udlagt til blandet bolig og erhverv med mulighed for at etablere kontorog serviceerhverv, samt placere faciliteter til offentlige formål.

30 30 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Tilgængelighed Kasernebyen ligger bynært med en gåafstand til Ringsted centrum på ca. 750 m. Cykling til og fra området foregår primært af villaveje. Tre buslinjer (404, 405E og 408) passere forbi område med et interval på omkring 2-3 busser i timen. Transporttiden fra stationen er 7 15 min alt efter buslinje. Kasernebyen er det erhvervsområde i Ringsted med den bedste tilgængelighed fra bykernen Områdets faktiske anvendelse Området er domineret af liberale erhverv og boliger. Virksomhederne i Kasernebyen arbejder primært med it, HR og salg af forskellige rådgivningsydelser. Der er registreret 16 forskellige virksomheder i området. Den kreative matrikel er et iværksætterhus beliggende i Kasernebyen. Huset har til formål at skabe gunstige forhold for iværksættere ved at tilbyde professionelle rammer, og et miljø hvor der mulighed for sparring med ligesindede virksomheder. Huset er endvidere mødested for en række erhvervsorganisationer i lokalområdet herunder Ringsted Erhvervsforum. Den Kreative Matrikel tilbyder lejemål til småog mellemstore virksomheder. Figur 19: Den Kreative Matrikel

31 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets fysiske indretning Området består af bygningsmassen fra den gamle kaserne, og har et unikt og meget charmerende udtryk. Figur 20: Hovedbygningen i Kasernebyen Kasernebyen støder op til et ældre villakvarter i syd, og et større offentlig område med bl.a. bibliotek, park, og sportsfaciliteter i sydøst. Vest for kasernebyen ligger Ringsted Hospital mens arealerne nord for området er udlagt til et større byudviklingsområde, der endnu ikke bebygget. Der er to mindre områder i kasernebyen hvor der er kortlagte jordforureninger.

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009 Ryslinge Erhvervspark Rys.BE.5 FORSLAG Offentlighedsperiode Kommuneplantillægget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 25. januar 2011 til den 22. marts 2011. Indsigelser,

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Baggrund To virksomheder i Lejre Kommune ønsker mulighed for at udvide på steder, som i øjeblikket ikke er udlagt til erhvervsformål.

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Kong Svends Park. Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde med bl.a. Novo Nordisk og Oticon.

Kong Svends Park. Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde med bl.a. Novo Nordisk og Oticon. Kong Svends Park Den 17.06.2011 Udarbejdet af: Jan Falk Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde med bl.a. Novo Nordisk og Oticon. Centralt beliggende i aksen mellem Københavns Centrum, Hillerød

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde ved Jordemodervej, Ringsted Nord April 2016 KOMMUNEPLANTTILÆG NR. 4 3 TILLÆG NR. 4 TIL RINGSTED KOMMUNES KOMMUNEPLAN 2013-2025 Baggrund og intentioner

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 1, Esbjerg Kommune Lokalplan nr

Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 1, Esbjerg Kommune Lokalplan nr Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 1, Esbjerg Kommune Lokalplan nr. 01-120-0002 Industrikvarter mellem Exnersgade, Teglværksgade, Darumvej og vesterhavet. Marts 2015 Ophævelse at byplanvedtægt nr. 1. Udarbejdet

Læs mere

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013

Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 Agerbæk 01. AGERBÆK KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen. Tillæg nr 6 - Område til lettere erhverv ved Frederikshavnsvej, Hjørring Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 110.3160-L07 for Erhvervsformål ved Frederikshavnsvej,

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning Amtstue Allé Detailhandelsmæssig betydning Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Betydningen af en åbning af Amtstue Allé 3 2. Detailhandelen i Ringsted bymidte 7 Betydningen af en åbning af Amtstue Allé

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer August 2017 1 Forord Brøndby Kommune er i rivende udvikling. Flere virksomhedere og borgere ønsker at slå sig ned i Brøndby kommune. Brøndby Kommune ser derfor

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

AVEDØRE HOLME VISION 2035

AVEDØRE HOLME VISION 2035 AVEDØRE HOLME VISION 2035 Godkendt af Hvidovre kommunalbestyrelse 27.september 2016 INDLEDNING Avedøre Holme er Danmarks største erhvervsområde etableret i perioden 1957 til 1966. I 2016 er arealet på

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011

Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen. Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Erhvervsarealer ved motorvejen - byudvikling i motorvejszonen Svend Otto Ott, Naturstyrelsen August 2011 Disposition De statslige udmeldinger Status Kommuneplanrevision 2009 Erhvervsarealer generelt Erhvervsudvikling

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Planstrategi 2015. Erhvervsområderne i Hillerød Kommune. Status for anvendelsen og udbud af ledige lokaler og byggegrunde.

Planstrategi 2015. Erhvervsområderne i Hillerød Kommune. Status for anvendelsen og udbud af ledige lokaler og byggegrunde. Planstrategi 2015 Erhvervsområderne i Hillerød Kommune Status for anvendelsen og udbud af ledige lokaler og byggegrunde. 1 1.0 Ledige arealer og lokaler sammenhæng med efterspørgsel. Erhvervsområderne

Læs mere

Mejlby. 14. Rammer, Mejlby. Mejlby set fra vest med Hadsundvej og det kommende nye skovområde i forgrunden. Mejlby set fra sydvest.

Mejlby. 14. Rammer, Mejlby. Mejlby set fra vest med Hadsundvej og det kommende nye skovområde i forgrunden. Mejlby set fra sydvest. 14. Rammer, set fra vest med Hadsundvej og det kommende nye skovområde i forgrunden. set fra sydvest. 115 14. Rammer, N Andet Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Avedøre Holme - Vision 2035 Rådhuset Hvidovrevej Hvidovre

Avedøre Holme - Vision 2035 Rådhuset Hvidovrevej Hvidovre Rådhuset, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Avedøre Holme - Vision 2035 Rådhuset Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Økonomi & Stabe Udvikling, Erhverv & Kommunikation Indhold: Indledning Vision - historien om

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Furesø Kommune Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 FARUM ERHVERVSOMRÅDE Forslag til vision 27. maj

Læs mere

Kærbæk. Kvie Sø. Ansager 03. ANSAGER KOMMUNEPLAN 2013

Kærbæk. Kvie Sø. Ansager 03. ANSAGER KOMMUNEPLAN 2013 Kærbæk Kvie Sø Ansager 03. ANSAGER KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde.

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Med henblik på en fastlæggelse af planlægningsprincipperne for detailhandel med særlig pladskrævende varer i Farum Erhvervsområde redegøres

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan

Forslag til tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan Tjørnevej Syrenvej Rolighedsve M Forslag til tillæg nr. 14 Kontor ved Godsbanen Kommuneplan 2013-2025 August 2017 estervej Fynsgade Vestervej Sjællandsgade Jørgen Roedsvej Ha fs fs Alle Alle Jernbanevej

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

TRANSFORMASJON AV FORUS

TRANSFORMASJON AV FORUS FAKTABOKS: Projekt: Udvikling af Vision Forus - en fremtidssikret strategi for udviklingen af Forus Næringspark Klient: Forus Næringspark AS Areal: ca. 645 km, 1.000.000 m2 erhvervsejendomme Periode: Rådgivning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Erhvervsområde ved industrivej i Ringe FORSLAG

Erhvervsområde ved industrivej i Ringe FORSLAG Tillæg nr. 7 til kommuneplan 2009 Erhvervsområde ved industrivej i Ringe FORSLAG Offentlighedsperiode kommuneplantillægget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere