ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED"

Transkript

1 MAJ 2015 RINGSTED KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk MAJ 2015 RINGSTED KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED RAPPORT PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 2 VERSION 2 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET ARI, THRS KONTROLLERET UKJ GODKENDT ARI

4

5 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 5 INDHOLD 1 Indledning 7 2 Erhvervsområder i Ringsted kommune Ringsteds erhvervsmæssige kendetegn Overordnet karakteristik af erhvervsområderne Ledige erhvervsarealer 11 3 Gennemgang af erhvervsområder Benløse erhvervsområde Kærup Erhvervspark Erhvervsområdet ved Holbækvej Jordemodervej Kasernebyen Klosterparken Ringsted Station Ringsted Syd Dyssegårdsvej Bragesvej Næstvedvej Slagteriet Øvrige områder (Nørregade og Søndervangen) Erhvervsområder i det åbne land Opsamling og anbefalinger Anbefalinger til proces og organisering i f.t. fremtidig udvikling af erhvervsområder Indspil til en samlet udviklingsstrategi 71

6

7 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 7 1 Indledning Ringsted Kommune rummer en række erhvervsområder med forskellige kvaliteter, der appellerer til forskellige typer af virksomheder. Kommunen ønsker at få et klart billede af de enkelte områders kvaliteter, for at sikre at eksisterende og kommende virksomheders behov kan tilgodeses på den bedst mulige måde. Ringsted Kommune har derfor bedt COWI A/S om en kortlægning af de faktiske forhold i de eksisterende erhvervsområder for at kunne vurdere behovet for at revidere rammebestemmelserne i forbindelse med den næste kommuneplanrevision, og for at få et sammenhængende billede af potentialet for udvikling i erhvervsområderne og rollefordelingen mellem områderne. Områderne er blevet kortlagt i forhold til: Planbestemmelser Størrelse og fysiske fremtoning Udnyttelsesgrad og restrummelighed Opgørelse over antal virksomheder og antal ansatte Nuværende anvendelse på brancheniveau Antal grunde til salg og lokaler til leje, samt pris og lejeniveau Vurdering af efterspørgsel Nuværende viden om jordforurening, støj og miljøklasser Relationen til kommunens klimatilpasningsindsats Beliggenhed og tilgængelighed, herunder kollektiv trafik betjening Betjening med digital infrastruktur

8 8 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Vurdering af fremtidige potentialer, herunder muligheder for byomdannelse Kortlægningen er foretaget i perioden fra februar til april 2015 og bygger på: Ejendomsdata fra BBR Virksomhedsoplysninger fra CVR registret Fysisk besigtigelse Oline databasen (http://www.oline.dk/) i f.t. grunde/lokaler til salg/leje samt prisniveau Interview med udvalgte lokale erhvervsmæglere og grundejere Erhvervsstyrelsens digitale bredbåndskortlægning (http://www.tjekditnet.dk) i f.t. digital infrastruktur Miljødata fra Danmarks Miljøportal (http://www.miljoeportal.dk) Ringsted kommunes handleplan for klimatilpasning og oversvømmelseskortlægning. Kortlægningsmetoden er yderligere beskrevet i bilag A Handlingsplan for klimatilpasning er yderligere beskrevet i bilag B

9 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 9 2 Erhvervsområder i Ringsted kommune 2.1 Ringsteds erhvervsmæssige kendetegn Ringsted har en attraktiv beliggenhed midt på Sjæland med gode infrastrukturforbindelser i form af motorvej E 20 samt jernbanen, der indgår i det transeuropæiske netværk som forbindelse mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Strækningen mellem Ringsted og København vil blive opgraderet til dobbeltsporet elektrificeret højhastighedsbane i 2018 med en rejsetid på ca. 30 minutter. Ringsted huser en række forskellige virksomhedstyper, bl.a. inden for produktion, håndværk, logistik og transport, medicinalindustri, entreprenørmaskiner og handel med særligt pladskrævende varegrupper. 2.2 Overordnet karakteristik af erhvervsområderne Der har i Ringsted traditionelt været udlagt erhverv syd for byen i tilknytning til jernbanen. De sydlige erhvervsarealer har gennem årene bredt sig, og udgør i dag byens største erhvervsområde. Omkring årtusindskiftet blev Kærup Erhvervspark etableret tæt på motorvejen nord for byen. Herudover er der en række mindre erhvervsområder fordelt rundt om i byen, bl.a. ved Ringsted station, i udkanten af Benløse, i forbindelse med den gamle kaserne og ved Holbækvej. Ud over de allerede bebyggede erhvervsområder, er der i kommuneplanen udlagt to store ubebyggede områder, dels ved Jordemodervej øst for byen og Bragesvej syd for byen. Disse områder udgøre tilsammen et areal på ca. 228 ha. For at operationaliserer kortlægningen af erhvervsområderne er områder der optræder i kommuneplanens rammedel med forskellige rammebestemmelser, men som ligger i forlængelse af hinanden, blevet grupperet til større samlede erhvervsområde som vist på kortet nedenfor.

10 10 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Figur 1: Oversigt over erhvervsområder

11 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Ledige erhvervsarealer Der er i kommunen en række ubebyggede erhvervsarealer. Med de bebyggelsesprocenter der er fastsat i kommuneplanrammerne er der mulighed for at opføre ca m² erhvervsbyggeri på de ledige arealer 1. Figur 2: Oversigtskort over ledige erhvervsarealer Hvis man fraregner de to ubebyggede erhvervsområder Jordemodervej og den sydlige del af Bragesvej, er der mulighed for at opføre ca m² erhvervsbyggeri inden for de eksisterende erhvervsområder. Hertil er der udvidelsesmuligheder på allerede bebyggede grunde, hvis bebyggelsesprocenten ikke er fuldt udnyttet. Denne restrummelighed er der redegjort specifikt for i gennemgangen af de enkelte erhvervsområder nedenfor. 1 Beregningen er baseret på det samlede ledige erhvervsareal inden for kommunens udlagte bynære erhvervsområder, og skal anses som en indikator for de fremtidige bebyggelsesmuligheder.

12 12 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 3 Gennemgang af erhvervsområder I det følgende er kortlægningen af de enkelte erhvervsområder gennemgået 3.1 Benløse erhvervsområde Erhvervsområdet i Benløse har et areal på ca. 17 ha. Området ligger i den nordlige udkant af Benløse omkranset af parcelhusbebyggelse og etagebyggeri samt åbent land på den nordvestlige side. Erhvervsområdet ligger som en bræmme der afgrænser boligområdet fra åbent land mod nord og vest. Figur 3: Benløse erhvervsområde

13 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets karakteristika Areal Ca. 17 ha Miljøklasser Miljøklasse 1-4 Bebyggelsesprocent % Primære virksomhedstype Mindre virksomheder indenfor både servicesektoren og industri samt to større produktionsvirksomheder: DK-beton og DLF Trifolium Antal beskæftigede Ca. 180 mennesker Afstand til motorvej Ca. 2,5 km Transporttid med offentlig Ca. 15 min transport til Ringsted st. Jordforurening Der er kortlagt et større områder med mistanke om jordforurening. Digital infrastruktur Området har dækning med en kombination af fibernet, kabel-tv opkobling og kobbernet. Restrummelighed Der er udvidelsesmuligheder på en række af områdets bebyggede ejendomme, da bebyggelsesprocenterne ikke er fuldt udnyttede. Der er få ubebyggede grund, hvilket giver begrænsede muligheder for etablering af nye virksomheder. Indsatsområde i handlingsplan for Ikke udpeget som indsatsområde klimatilpasning Planbestemmelser (rammenummer 5E2, 5E3 og 5E4 samt lokalplan nr. 67) Området er udlagt til blandede erhvervsformål i form af kontor, serviceerhverv, håndværk, industri, lager og værksted. I den midterste del af området er det muligt at etablere serviceerhverv, samt eventuel bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Der må her etableres virksomheder i miljøklasse 1-3. Den østlige og vestlige del af området skal anvendes til industri, lager og værksted. Her må der etableres virksomheder i miljøklasse Tilgængelighed Der er ca. 2,5 km til E20 via Fluebækvej eller Smålodsvej. Begge veje løber gennem et parcelhusområde, og er derfor ikke velegnet til tung trafik. Der omkring 4 kilometer til Ringsted St. Cykelruten mellem Benløse erhvervsområde og Ringsted St. går via mindre villaveje i Benløse kvarteret uden cykelstier, og følger derefter de store veje (Roskildevej og Nørregade) med cykelsti. Området er betjent med to buslinjer, med en række stoppesteder fordelt i området. Bus fra Ringsted st. til området tager ca. 15 min. Inden for den normale arbejdstid, er der 5 afgange i timen mellem Benløse og Ringsted st.

14 14 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets faktiske anvendelse Området er domineret af større produktionsvirksomheder med fremstilling af betonelementer, belysning og græsfrø mv. Derudover er der en række af små virksomheder, herunder vognmandsforretning, autoværksted, mindre fremstillingsvirksomhed, elektrikerforretning og udlejningsselskab. Flere af de mindre virksomheder har tilknyttet bolig Områdets fysiske indretning Området er domineret af DK-Beton, som giver området et industrielt præg. DK- Beton er nabo til boliger og Benløse-Centret. Figur 4: Hovedindgang til DK-beton Områdets er i øvrigt karakteriseret af lav bebyggelse (enkelthuse eller klyngehuse) i 1 til 2 etager som er opført i 1960'rne eller 1970'rne. Umiddelbart sydøst for DK Beton ligger Benløseparken, som er en boligbebyggelse i tre etager med 624 boliger fordelt på 10 boligblokke. Der findes en række mindre virksomheder i områdets nordøstlige del.

15 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 15 Figur 5: Mindre virksomheder i Benløse Kørsel med store lastbiler til og fra DK-Beton sker ad mindre veje som ligger i udkanten af boligområdet. Området er stort set fuldt udbygget. Omkring DK-beton er der enkelte arealer, hvor det vil være muligt at opføre nybyggeri. På flere af de mindre ejendomme området vil det være mulighed for mindre udvidelse af de eksisterende virksomhederne, da bebyggelsesprocenten ikke er fuldt udnyttet. Figur 6: Restrummelighed i Benløse erhvervsområde

16 16 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Den sydlige del af området er betjent med fibernet, mens ejendommene i den nordlige del enten benytter sig af kabel-tv opkobling eller kobbernet. Der er dokumenteret jordforurening i den vestlige del af området, mens store dele af det østlige område er blevet kategoriseret med en mistanke om jordforurening. Figur 7: Kortlægning af jordforurening i Benløse erhvervsområde Områdets markedsmæssige efterspørgsel Der er få tilgængelige ejendomme på markedet i Benløse Erhvervsområde. Ved Fredensvej er et kontordomicil på 865 m² til leje for 420 kr./m². Derudover er der en mindre ejendom til salg, med 827 m² kombineret lager/kontor areal og en tilstødende bolig på 148 m² til kr. De interviewede mæglere har ikke haft nogen forespørgsler på salg eller leje i området i flere år Områdets udviklingspotentialer De gældende rammebestemmelser stemme godt overens med den eksisterende anvendelse. Områdets placeringen i tæt tilknytning til et boligområde begrænser udviklingspotentialerne, idet det ikke vil være hensigtsmæssigt at udvide med støjende eller på andre måder miljøbelastende aktiviteter, herunder tung transport. Der er kun få ledige arealer i området. Da området ligger i udkanten af byzonen, med boliger tæt på, er de fysiske udvidelsesmuligheder og muligheder for nye virksomheder relativt begrænsede. En videre udvikling af området vil derfor skulle fokusere på de få ledige arealer. Det vil være en naturlig følge af størrelsen af de to store virksomheder i området DK-Beton og DLF Trifolium, at man forsøger at fastholde dem i området og evt. overvejer om det er muligt at tilgodese evt. udvidelsesbehov for disse virksomheder. DK-Beton er på 3 af siderne omgivet af boliger, Såfremt virksomheden skal

17 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 17 udvide vil det i givet fald være ud i landzone på modsatte side af Fluebækvej. Såfremt DLF Trifolium skal udvide kan dette evt. ske ved at lempe bebyggelsesprocenten for ejendommen. De øvrige virksomheder i området er alle mindre virksomheder som ligger i mindre aflukkede miljøer langs med Fluebækvej og Smålodsvej. Disse virksomheder udgør en broget skare af forskellige typer af virksomheder, som ikke forudsætter særlige afstandskrav. Virksomhedstyperne beskæftiger for det meste håndværkere og iværksættere. Det bør overvejes om tilsvarende virksomheder kan lokaliseres i området. Der synes ikke umiddelbart at være grundlag for nogen videre branchefokusering. 3.2 Kærup Erhvervspark Kærup Erhvervspark er et erhvervsareal på ca. 106 ha, beliggende direkte ud til motorvejen i den nordøstlige del af Ringsted. Området ligger med direkte forbindelse til Ringvejen som har af- og tilkørselsramper til motorvejen. Området er et privatejet erhvervsområde, som er anlagt på Kærup Gods jorder. Figur 8 Kærup Erhvervspark

18 18 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets karakteristika Areal Ca. 106 ha Miljøklasser Miljøklasse 1-5 Bebyggelsesprocent 50 % Primære virksomhedstype Området er præget af større engrosvirksomheder. Derudover er der en koncentration af forhandlere der sælger entreprenørmaskiner, og klynger af mindre servicevirksomheder omkring Kærup Gods og ved Benløse Skel. Antal beskæftigede Ca mennesker Afstand til motorvej Ca ,5 km med adgang for modulvogntog. Transporttid med offentlig Ca. 10 min transport til Ringsted st. Jordforurening Der registeret et mindre areal med mistanke om jordforurening i den sydvestlige del af området. Digital infrastruktur Der er udlagt fibernet i området med undtagelse af den sydvestlig del. Restrummelighed Der er mange ledige arealer i området, som gør det muligt at etablere alle størrelser af virksomheder. Herudover har flere af de bebyggede ejendomme en høj restrummelighed, hvilket giver gode muligheder for udvidelse af eksisterende virksomheder. Indsatsområde i handlingsplan for klimatilpasning Udpeget som Indsatsområder i planperiode og perspektivperiode Planbestemmelser (rammenummer 5E8, 5E9 og 5E13, lokalplan nr. 70, 110 og 172) Området er opdelt i tre mindre delområder med næsten identiske rammebestemmelser der tillader industri, værksted, lager og engroshandel. Hertil kan områderne omkring Kærup Gods og den sydvestlige del af erhvervsparken anvendes til administration og serviceerhverv. Området omkring Kærup Gods er udlagt til virksomheder med overvejende vægt på kontorerhverv. I de tidligere godsbygningerne er der mulighed for at etablere bolig, samt indrette butik med salg af virksomhedens egenproduktion. Herudover skal der omkring vejen Benløse Skel, primært være rum for etablering af mindre virksomheder Tilgængelighed Beliggenheden med direkte adgang til E20 motorvejen via Østre Ringvej giver hurtig og nem adgang til både Køge/Købehavn og Roskilde. Der er adgang for modulvogntog. Området ligger ca. 4 kilometer fra Ringsted st. Der går en cykelsti gennem området fra Benløse mod Ringsted (langs med Tingvej), som giver adgang til en særskilt bro over motorvejen, hvor der kun er adgang for gående og cyklister,

19 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 19 hvilket leder de bløde trafikanter uden om den tunge trafik. Fra krydsningen af motorvejen er det muligt at cykle til stationen af cykelsti og villaveje. Området er serviceret af en myldretidsbus i hverdagene mellem 5:45 og 8:10 samt 15:30 og 18:00. Dette giver en forbindelse mellem Kærup Erhvervspark og Ringsted St. på ca. 10 min. Der kan dog forekomme en lang gåafstand mellem busstoppestedet og visse virksomheder, da denne kan være placeret op til 900 m fra nærmeste busstopsted Områdets faktiske anvendelse Der er i CVR registret 39 virksomheder. Den dominerende branche i området er engroshandel med 10 virksomheder. Flere af disse virksomheder har store ejendomme med mange ansatte eksempelvis har dagligvaregrossisten Supergros A/S deres hovedlager i områdets sydlige del. Der er en koncentration af virksomheder på Kærup Parkvej der forhandler og servicere entreprenørmaskiner. I området omkring Kærup Gods er der en koncentration af investerings- og udlejningsfirmaer, og ved Benløse Skel ligger der en række mindre virksomheder med blandede erhvervsprofiler. I den nordlige del af området er elektronik producenten Schneider Electric Denmark A/S placeret Områdets fysiske indretning Området er mod nordøst afgrænset af et boligområde (Benløse), mod syd af motorvejen og mod nordvest og sydøst af åbent land. Området fremstår generelt som velplejet med nyere infrastruktur og stort set velvedligeholdte veje og fortove. De ubebyggede grunde i området er dog præget af vild bevoksning. Der er store åbne passager langs veje i området, hvor der ikke er virksomheder, som visse steder giver området et tomt præg.

20 20 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Figur 9: Eksempel på tom byggegrund Figur 10: Kærup Parkvej i sydøstlig retning Området omkring Kærup Gods' bygninger fremstår indbydende og rummer en nyere kirke (Kærup Kirke). Bygningerne er istandsat med respekt for den oprindelige byggestil.

21 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 21 Figur 11: Hovedbygningen ved Kærup Gods Kærup Erhvervspark har en høj restrummelighed med mange ledige byggegrunde og ikke fuldt udbyggede ejendomme. Med de tilladte bebyggelsesprocenter estimeres det at, der kan etableres yderligere ca m² erhvervsbyggeri. Herfra udgøre ca m² byggemuligheder på ledige grunde, mens de resterende ca m² er restrummeligheden på allerede bebyggede ejendomme. Der er på nuværende tidspunkt opført ca m² erhvervsbyggeri, og der er derved plads til en forøgelse af bygningsmassen på ca. 200 %. Figur 12: Kortlægning af restrummelighed i Kærup Erhvervspark

22 22 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets markedsmæssige efterspørgsmål Ifølge de interviewede erhvervsmæglere er det et markedsmæssigt attraktivt område, specielt den del der ligger ud mod motorvejen. Der er seks tomme erhvervsbyggegrunde til salg, i varierende størrelser fra m² til m². De ledige grunde har en salgspris på mellem 225 kr./m² og 350 kr./m². Der er identificeret tre ejendomme til leje med både lager- og kontorfaciliteter, med følgende lejepriser: Adresse Type Arealopdeling Antal m² Lejeudgift Kærup industrivej 1 Lager/produktion med tilhørende kontor Lager/produktio n m² 250 kr./ m² + drift Kontor 390 m² 450 kr./ m² + drift Tinvej 7 Lager/logistikdomicil med tilhørende kontor Lager m² 325 kr./ m² inkl. drift Kontor m² 500 kr./ m² inkl. drift Tinvej 14 Mindre kombineret lager og kontor Lager 400 m² 535 kr./ m² inkl. drift (lejes samlet) Kontor 500 m² 535 kr./ m² inkl. drift (lejes samlet) Kilde: Oline.dk ( ) Områdets udviklingspotentialer Kærup Erhvervspark er et moderne og veletableret erhvervsområde, der er attraktivt i kraft af sin beliggenhed tæt på motorvejen. De eksisterende planrammer er relevante og fungerer efter hensigten. Det er uklart om den kommende boligbebyggelse øst for området langs med vejen Skrænten begrænser mulighederne for at etablere virksomheder i miljøklasse 4 og 5 langs områdets østlige afgrænsning. Såfremt dette viser sig at være tilfældet bør de planmæssige rammer justeres eller detaljeres således, at der tages højde for gennemførelsen af en konkret afvejning af krav til hensyn til boligbebyggelsen. Området er domineret af store virksomheder eller virksomheder med pladskrav. Området er med sin beliggenhed med let adgang til motorvejen og en del facadearealer mod motorvejen egnet til virksomheder med behov for eksponering langs motorvejen. Der ud over ligger Kærup Erhvervsparks ledige arealer fordelt i området på en måde, som gør det relativt nemt at finde lokalisering til virksomheder

23 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 23 med afstandskrav til anden anvendelse. Dette gælder dog ikke i områdets østlige skel. Det vil være naturligt yderligere at fokusere området mod transporttunge erhverv og logistik. Det vil samtidig være relevant at sikre at facadeejendommene udnyttes af virksomheder som har behov for denne eksponering. Kan dette ikke opnås kan det være relevant at sikre eksponering gennem fælles skiltning mod motorvejen. De store virksomheder i området (Supergros og Schneider Electric) er begge fokuserede på supply chain funktionen. Denne type virksomhed kan evt. danne grundlag for en fremtidig udviklingsfokusering. Der er desuden en stærk branchefokusering med virksomheder indenfor entreprenørmaskiner. Dette kan evt. styrkes yderligere. 3.3 Erhvervsområdet ved Holbækvej Erhvervsområdet ved Holbækvej har et areal på ca. 12 ha, med beliggenhed ud til motorvejen. På sydsiden af grænser området op til en boligbebyggelse (parcelhuse). Området er geografisk placeret umiddelbart nord for Klosterparken, men uden direkte forbindelse mellem de to områder. Figur 13: Holbækvej

24 24 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets karakteristika Areal Ca. 12 ha Miljøklasser Miljøklasse 1-3 Bebyggelsesprocent % Primære virksomhedstype Området huser to mindre kontorvirksomheder. Antal beskæftigede Ca.12 mennesker Afstand til motorvej Ca. 2 km. Transporttid med offentlig Ca. 8 min transport til Ringsted st. Jordforurening Der ingen informationer om jordforurening Digital infrastruktur Der er udlagt fibernet i til de bebyggede ejendomme i området. Restrummelighed Der er 10,5 ha ubebygget areal, som det er muligt at udvikle. Arealerne er endnu ikke byggemodnet. Indsatsområde i handlingsplan Ikke udpeget indsatsområde for klimatilpasning Planbestemmelser (rammenummer 5E14 og lokalplan 260) Området er udlagt til blandede erhvervsformål såsom lettere industri, engroshandel, konference, udstillinger, administration, serviceerhverv, detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper og offentlige formål. Langs motorvejen er der reserveret et 30 meter grønt bælte hvor der ikke må bebygges Tilgængelighed Området er centralt beliggende, tæt på centrum og med adgang til E20 via Holbækvej og tilkørsel 36 (Ringsted N). Adgangen til området sker ad en mindre stikvej fra Holbækvej. Vejen er ikke egnet til trafik med større lastbiler pga. tætliggende bebyggelse på begge sider af vejen. Der er ca. 3 kilometer til Ringsted St., med cykelsti på hele ruten. Området er serviceret af to busruter som har stoppested på Holbækvej ( m gang til områdets virksomheder). Der 2-3 afgange i timen til og fra Ringsted st., med er rejse tid på ca. 8 min. Derudover er der en direkte busforbindelse til Holbæk, med afgang en gang i timen. Rejsetiden til Holbæk er ca. 50 min Områdets faktiske anvendelse og fysiske indretning Området er karakteriseret af en større erhvervsejendom med tilhørende bolig. Ejendommen har tidligere været hjemsted for forlystelsesparken Fantasy World, men er nu omdannet til lager og kontorarealer. TDC og Eltel Networks to mindre enheder. Eltel Networks beskæftiger sig med tekniske ydelser indenfor diverse in-

25 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 25 frastrukturprojekter herunder særligt kommunikationssektoren. Derudover er der yderligere et parcelhus, mens den resterende del af området fremstår ubebygget og endnu ikke byggemodnet. De ubebyggede arealer udgøre ca. 10,5 ha, Figur 14: Kortlægning over restrummelighed Figur 15: Smal adgangsvej til erhvervsområdet ved Holbækvej

26 26 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets markedsmæssige efterspørgsmål En af områdets større byggegrunde er til salg på Oline.dk, i alt ca m², til en gennemsnitlig salgspris på ca. 190 kr. /m². Grunden er beliggende langs motorvejen og er endnu ikke er byggemodnet. Derudover er den eksisterende erhvervsejendom med tilhørende bolig til salg som en samlet enhed til en pris på kr. Ejendommen har et samlet etageareal på m² hvoraf 134 m² er bolig, mens den resterende del er blandet lager og kontor Områdets udviklingspotentialer Udviklingsmuligheder ligger i første omgang i en udnyttelse af de eksisterende bygninger. Den ikke bebyggede del af området kan først udvikles efter en byggemodning har fundet sted. Herudover skal tilkørselsforholdene fra Holbækvej forbedres. De eksisterende planmæssige rammer for udnyttelsen af området synes fornuftige. Det kan overvejes om området kan udvikles med funktioner der hænger sammen med Klosterparken og Ringsted Outlet der er lokaliseret på den modsatte side af motorvejen. Denne mulighed begrænses dog af den manglende direkte forbindelse på tværs af motorvejen. 3.4 Jordemodervej Området omkring jordemodervej er et større ubebygget areal på 116,5 ha, beliggende øst for Ringvejen og nord for motorvejen. Figur 16: Jordmodervej

27 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets karakteristika Areal Ca. 116,5 ha Miljøklasser Miljøklasse 5-7 Bebyggelsesprocent 60 % Primære virksomhedstype Området er ikke udviklet, og der er dermed ingen virksomheder. Antal beskæftigede - Afstand til motorvej Ca. 1,5-3 km Transporttid med offentlig transport til Ringsted st. Jordforurening Digital infrastruktur Restrummelighed Indsatsområde i handlingsplan for klimatilpasning Området er ikke udviklet, og der er derfor ingen busrute gennem området. Der er ingen informationer om jordforurening Der udlagt kobbernet til beboelsesejendommen i området. Med de nuværende planbestemmelser er der mulighed for opføre ca m² nyt byggeri på de ledige arealer indenfor området. Ikke udpeget som indsatsområde Planbestemmelser (planramme 5E10, 5E11 og 5E12) Området er udlagt til lager og transportvirksomhed, overfladebehandlende virksomheder, industri, værkstedet, lager og engroshandel samt administration og service i relation til de pågældende virksomheder. Den midterste del af området er reserveret til særligt transporttunge virksomheder Tilgængelighed Området er beliggende med direkte adgang til E20 via tilkørsel 35 Ringsted Ø. Tilkørslen til motorvejen fra området går ikke forbi nogen form for bebyggelse, og er derfor egnet til håndtering af godstransport, herunder modulvogntog. Området er beliggende 6-6,5 km fra Ringsted st. Der er udlagt cykelsti helt ud til begyndelsen af Jordmodervej, men cykeltiden på omkring minutter gør området svært tilgængeligt for togpendlere. Der ingen direkte forbindelse med kollektiv transport til Jordemodervej da området endnu ikke er udviklet. Myldretidsbussen 405E, der servicere Kærup Erhvervspark i morgen- og eftermiddagstimerne, passere forbi området på Østre Ringvej Områdets faktiske anvendelse og fysiske indretning Området drives i dag som et større landbrug. I midten af området ligger en større landsbrugsejendom. Den resterende del af området er opdyrket areal uden bebyggelse. Med den gældende bebyggelsesprocent på 60 %, er der mulighed for at opføre op til ca m² nyt byggeri på de ledige arealer inden for området.

28 28 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Figur 17: Arealer ved Jordemodervej Områdets markedsmæssige efterspørgsmål og udviklingspotentialer Det store areal gør, at det vil kunne udgøre hjemsted for en virksomhed med meget stort pladsbehov. Der er ikke mange andre sammenhængende arealer udlagt til erhvervsformål af denne størrelse så tæt på Hovedstadsområdet. COWI anbefaler at området opfattes som en arealreserve, som Ringsted Kommune kan sættes i spil, såfremt en enkeltstående virksomhed med store arealkrav viser interesse. Hvis området ikke afsættes til en enkelt stor virksomhed anbefaler COWI at området først byggemodnes når der er en tilstrækkelig efterspørgsel, som ikke kan imødekommes af Kærup Erhvervspark, eller i andre af kommunens erhvervsområder. 3.5 Kasernebyen Området ved Kasernebyen er ca. 5 ha, og består af en række mindre virksomheder primært inden for serviceerhverv.

29 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED 29 Figur 18: Kassernebyen Områdets karakteristika Areal Ca. 5 ha Miljøklasser Miljøklasse 1-2 Bebyggelsesprocent % Primære virksomhedstype Der er en høj koncentration i af innovationsvirksomheder i Kasernebyen som primært arbejder med it og rådgivning. Antal beskæftigede Ca. 50 mennesker Afstand til motorvej Ca. 1 km Transporttid med offentlig Ca min transport til Ringsted st. Jordforurening Der er enkelte mindre arealer i området med dokumenteret jordforurening. Digital infrastruktur Størstedelen af kasernebyen har adgang til fibernet. Restrummelighed I den nordlige del af området er der ledige arealer med plads til nybyggeri, og der mulighed for at fortætte området i mellem de gamle kasernebygninger. Indsatsområde i handlingsplan for Ikke udpeget som indsatsområde klimatilpasning Planbestemmelser (4F4, 4F5, 4E6 og lokalplan nr. 130) Området er udlagt til blandet bolig og erhverv med mulighed for at etablere kontorog serviceerhverv, samt placere faciliteter til offentlige formål.

30 30 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Tilgængelighed Kasernebyen ligger bynært med en gåafstand til Ringsted centrum på ca. 750 m. Cykling til og fra området foregår primært af villaveje. Tre buslinjer (404, 405E og 408) passere forbi område med et interval på omkring 2-3 busser i timen. Transporttiden fra stationen er 7 15 min alt efter buslinje. Kasernebyen er det erhvervsområde i Ringsted med den bedste tilgængelighed fra bykernen Områdets faktiske anvendelse Området er domineret af liberale erhverv og boliger. Virksomhederne i Kasernebyen arbejder primært med it, HR og salg af forskellige rådgivningsydelser. Der er registreret 16 forskellige virksomheder i området. Den kreative matrikel er et iværksætterhus beliggende i Kasernebyen. Huset har til formål at skabe gunstige forhold for iværksættere ved at tilbyde professionelle rammer, og et miljø hvor der mulighed for sparring med ligesindede virksomheder. Huset er endvidere mødested for en række erhvervsorganisationer i lokalområdet herunder Ringsted Erhvervsforum. Den Kreative Matrikel tilbyder lejemål til småog mellemstore virksomheder. Figur 19: Den Kreative Matrikel

31 ANALYSE AF ERHVERVSOMRÅDER I RINGSTED Områdets fysiske indretning Området består af bygningsmassen fra den gamle kaserne, og har et unikt og meget charmerende udtryk. Figur 20: Hovedbygningen i Kasernebyen Kasernebyen støder op til et ældre villakvarter i syd, og et større offentlig område med bl.a. bibliotek, park, og sportsfaciliteter i sydøst. Vest for kasernebyen ligger Ringsted Hospital mens arealerne nord for området er udlagt til et større byudviklingsområde, der endnu ikke bebygget. Der er to mindre områder i kasernebyen hvor der er kortlagte jordforureninger.

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Kong Svends Park. Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde med bl.a. Novo Nordisk og Oticon.

Kong Svends Park. Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde med bl.a. Novo Nordisk og Oticon. Kong Svends Park Den 17.06.2011 Udarbejdet af: Jan Falk Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde med bl.a. Novo Nordisk og Oticon. Centralt beliggende i aksen mellem Københavns Centrum, Hillerød

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. C E Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Sag 5507

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. C E Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Sag 5507 - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT C E Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Sag 5507 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo

SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Slagterivej 14, 4930 Maribo Sag 905703 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24. august 2015

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE ' SLAGELSE 6 University College ~ co~i7t,. SJÆLLAND - DSB, "" ~ KOMMUNE Visionsplan for Campus Slagelse ved stationen, maj 2013. Udarbejdet af Slagelse Kommune i samarbejde med SDU, UCSJ, DSB Ejendomsudvikling

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder.

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. Salgsprospekt Domicilejendommen Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. 1.750.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 612 m² Grundareal i

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Et fremtidsbillede - En hovedstrukturmæssig skitse af hvordan kommunen kan se ud fuld udbygget med hensyn til erhverv, boliger, overordnede infraserukturelle

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf.

Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. Taxbo Bolig & Erhverv Statsaut. ejendomsmæglere MDE og Valuar Gl. Hovedgade 10, P.Box 153, 2970 Hørsholm Fax 45 76 22 44 * Tlf. 45 76 66 33 LEJEPROSPEKT Ejendommen set fra indkørslen Ejendom med tilhørende

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Opførelse af butiksejendom

Opførelse af butiksejendom Lejeopstilling Opførelse af butiksejendom Skitseforslag: ved Svendborg Storcenter Sag 7644-6 Mølmarksvej, 5700 Svendborg Indretning og udlejning af 2-3 butikker i alt ca. 3.000 m2 Ca. 2.000 m2 reserveret

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Porschevej 12, Vejle

Porschevej 12, Vejle Porschevej 12, Vejle Mulighed for etablering af spændende kontordomicil Samlet etageareal: 54 m² - evt. større areal Mediegruppen er lejer i eksisterende ejendom Mulighed for tilsvarende byggeri som nabo

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Strategi for Byernes Erhverv

Strategi for Byernes Erhverv Strategi for Byernes Erhverv Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk/ Nye rammebetingelser for virksomheder kort fortalt Indhold Forord 5 Indledning 6 Ny metode til planlægning

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen.

Forslag til ABCDE-screeningsskema - Til kommunens interne arbejde med lokalisering af rette virksomhed på rette sted iht. ABCDE-modellen. 1 Virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens branche gerne kode Kort beskrivelse af virksomheden (fx nuværende beliggenhed, alder, primære arbejdsområde, kendskab til kommunen) Virksomhedens egne ønsker

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

ERHVERVSLOKALER UDLEJES

ERHVERVSLOKALER UDLEJES ERHVERVSLOKALER UDLEJES BORUP ERHVERVSHUS Møllevej 15 19, 4140 Borup Januar 2013 PRÆSENTATION AF EJENDOMMEN BORUP ERHVERVSHUS er beliggende yderst centralt i naturskønne omgivelser i udkanten af Borup,

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Haslevvej 2-4, Ringsted

Haslevvej 2-4, Ringsted Haslevvej 2-4, Ringsted Byggefelter til bolig-/erhvervsbebyggelse Byggeret: op til 25.500 m² Beliggende i centrum af Ringsted Godkendt til bolig / hotel / liberalt erhverv m.m. Tilladelse til dagligvarer

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Sags nr. 13/17364 3 Områdets anvendelse Advokat Jesper Popp på vegne af Næstvedvej 62 Der gøres

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Erhvervsgrund - Svendborg Nord

Erhvervsgrund - Svendborg Nord Salgsopstilling Erhvervsgrund - Svendborg Nord Erhvervsjord i Svendborg N. Hvor mange m 2 har du brug for? Sag 7380-1 Nordre Ringvej 151, 5700 Svendborg Mulighed for køb af arealer fra 2.500 m 2 til ca

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Vordingborg - København 99,8 km Køretid 1 time og 10 min. Vordingborg - Hamborg 240 km Køretid 3 timer og 50 min. Oversigt over erhvervsgrunde

Vordingborg - København 99,8 km Køretid 1 time og 10 min. Vordingborg - Hamborg 240 km Køretid 3 timer og 50 min. Oversigt over erhvervsgrunde Vordingborg - København 99,8 km Køretid 1 time og 10 min. Vordingborg - Hamborg 240 km Køretid 3 timer og 50 min. Oversigt over erhvervsgrunde Afkørsel 41 Mønsvej/Kalvehavevej Vordingborg Kommunes nyeste

Læs mere

Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016

Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016 Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016 Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. nr. Afsender

Læs mere

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge Boligområde Bebyggelsesprocent 30 1½ etage 8,5 m Boligformål Åben lav parcelhuse Lokalplaner

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen

Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen TVÆRBANEN Højt prioriteret trafikprojekt RING 5 Højt prioriteret trafikprojekt Sep. 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en fælles strategi? 3

Læs mere

LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ. Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg

LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ. Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg LEJEPROSPEKT HANDEL / LAGER / ENGROS / OUTLET VELBELIGGENDE ERHVERVSLOKALER VED RINGVEJEN OG DEN KOMMENDE MOTORVEJ Granhøjvej 12, 8600 Silkeborg Sag 1048 FLOTTE MODERNISEREDE LOKALER 5-8 MTR. FRIHØJDE,

Læs mere

Byg nyt i hjertet af Nordsjælland. Nybolig Erhverv København A/S NYBOLIG ERHVERV. Rønnekrogen 3400 Hillerød Sag. JA0839S

Byg nyt i hjertet af Nordsjælland. Nybolig Erhverv København A/S NYBOLIG ERHVERV. Rønnekrogen 3400 Hillerød Sag. JA0839S NYBOLIG ERHVERV Byg nyt i hjertet af Nordsjælland Rønnekrogen 3400 Hillerød Sag. JA0839S Nybolig Erhverv København A/S Kampmannsgade 1, 4. 1604 København V Tlf. +45 3364 6500 1604@nybolig.dk Frederiksværksgade

Læs mere

Lokalrådet for Lille Næstved området

Lokalrådet for Lille Næstved området Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Dato 02-03-2012 Johanne Korchs Vej 19 4700 Næstved Tlf. +45 88277172 Mobil +45 24255057 Mail arl@ dialogbyg.dk www.lille-naestved.dk Forslag til indarbejdelse

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planstrategi 2011 - forslag til revideret tekst i cases for de tre stationsnære områder NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 11/39550

Læs mere