Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk"

Transkript

1 1 Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Opgave, formål I EU-kommissionens forslag af til EU s energi- og klimapakke skal landenes CO 2 -udledning fra landbrug, individuel boligopvarmning og trafik reduceres med hvert sit %-mål, for Danmark f.eks. 2 % inden år 22. Det er ikke muligt at opfylde dette uden reduktioner for trafikken ud over de krav til bilernes motorteknik, som evt vedtages i EU i 28. Afgifter er et muligt virkemiddel. Nordisk ministerråds udvalg for miljø og økonomi har finansieret en udredning om muligheder for at reducere klimapåvirkninger fra person- og varebiler. Der ses på afgifter på køb, eje og brug af bil. Der er vidt forskellige løsninger i de nordiske lande. Lokalisering, teknologisk udvikling, konjunkturer og socioøkonomi har også betydning for udviklingen i trafikkens klimapåvirkning. Dette behandles ikke her, men der kan sagtens være et betydningsfuldt samspil mellem f eks afgifter og lokalisering. Afgifter og skatter i de nordiske lande Som case er der sammenlignet priser og afgifter på udvalgte bilmærker i de nordiske lande.

2 2

3 3 Tabel 1. Bilmærkers priser og afgifter *) E85-biobrændstof sælges ikke i Danmark, biobiler forhandles, men der sælges ingen. Forhandler oplyser: den kører som tilsvarende benzinbil -3%, dvs 13,3 4, = 9,3 km/l. Citroen Picasso 27 Volvo V Udsalgspris Registrerings- afgift 1.2. Udsalgspris Registrerings- afgift Danmark Finland Island Norge Sverige Danmark Finland Island Norge Sverige Volkswagen 1.4 TDI, 28 Toyota Aygo 1, 3-d Udsalgspris Registrerings- afgift Danmark Finland Island Norge Sverige Udsalgspris Registrerings- afgift Danmark Finland Island Norge Sverige

4 4 7. Toyota Prius 1,5, 27 Udsalgspris Registrerings- afgift Danmark Finland Island Norge Sverige Figur 1, 1-5, de 5 første modeller fra tabel 1 med salgspris, heraf registreringsafgift Konklusioner på priseksempler: - Bilpris. Biler koster mest i Norge og Danmark. De mest brændstofforbrugende er generelt dyrere i Norge end i Danmark, omvendt for de mindst brændstofforbrugende. Bilerne er billigst i Sverige og næsten lige så billige i Finland. - Registreringsafgifterne er også højest i Norge og Danmark. De varierer stærkt. Dieselbiler har højest registreringsafgift i Danmark, mens benzinbiler og varebiler har de største afgifter i Norge. Markant er registreringsafgifter på i Sverige og næsten i Finland. - Sammenhæng mellem udsalgspris og registreringsafgift. Der er meget lidt sammenhæng mellem registreringsafgifternes størrelse og den fulde udsalgspris på den måde, at nettopriserne eksklusiv skatter ofte er lavere i lande med høje registreringsskatter end i lande uden f eks er nettopriserne ofte højest i Sverige, hvor der ingen registreringsafgift er. Det er måske ikke overraskende, da leverandører og forhandlere i lande med høj registreringsafgift søger at holde priserne nede, for at få så højt et bilsalg som muligt. Forskellene antyder, at der må være forskel mellem kvaliteter og avancer mellem landene og mellem bilmærkerne. Det er også muligt, at bilsalgets høje og ganske ens andele erhvervsbiler (som kun er pålagt registreringsafgift i beskedent omfang) medfører relativt ens og udjævnede priser. - Ejerafgifterne er højest i Danmark både for person- og varebiler, bortset dog fra små biler og hybridbiler. Sverige har de laveste ejerafgifter bortset fra for dieselbiler. - Udgifterne til drivmiddel. Der er høje udgifter til drivmidler i Island. Herudover er udgifterne altid højest eller på niveau med de højeste i Norge, men afgiftsdelen heraf er aldrig størst i Norge. Avancerne må således være store i Norge. Dieselafgiften er forholdsvis høj i Island, mens benzinafgiften er det i Finland. Drivmiddeludgifterne er gennemgående lavest i Danmark (billigst i 4 tilfælde og på niveau med det billigste i de øvrige tilfælde). Samtidig er kørsel pr køretøj højest i Danmark. Det tyder således på en sammenhæng mellem afgiftsniveau og adfærd. Danmark har sammenlignet med de øvrige nordiske lande høj registreringsafgift og lavt bilejerskab, mens Danmark har relativt lave brændstofafgifter og megen kørsel pr. køretøj.

5 5 24 SV NO 27 FI DK 2 12 DK Danmark Finland Island Norge Sverige Figur 2. Nye personbilers gennemsnitlige CO 2 -udledning, g pr kørt kilometer, benzinbiler med angivelse af de år, hvor de enkelte lande har gennemført afgiftstiltag til fremme af mindre brændstofforbrugende biler. 1 ) NO 27 FI 28 Danmark Finland Island Norge Sverige 12 DK Figur 3. Nye personbilers gennemsnitlige CO 2 -udledning, g pr kørt kilometer, dieselbiler 2 ) 3 25 Salg af personbiler, benzin, 1 biler pr år Danmark Finland Island Norge Sverige Figur 4. Salg af personbiler pr år, benzin. Der gør sig formentlig en betydelig konjunkturfølsomhed gældende for de årlige salgstal for benzinpersonbiler, mens salgstallene for diesel- og varebilerne synes at udvikle sig mere jævnt. Men tilsyneladende følges konjunkturerne ikke helt ad i landene. 1 ) De norske og finske tal for 28 dækker over bilsalget i årets første 3 måneder. 2 ) De norske og finske tal for 28 dækker over bilsalget i årets første 3 måneder.

6 6 Det er bemærkelsesværdigt, at salget af benzinbiler er halveret i Norge i de viste år. 12 Salg af personbiler, diesel 1 biler pr år Danmark Finland Island Norge Sverige Figur 5. Salg af personbiler pr år, diesel. For dieselpersonbilerne har der været markante ændringer i afgiftsniveauerne ved bilkøb. Dette har haft større betydning end konjunkturudsving. Der ses en kraftig stigning i salget af diesel-personbiler i alle landene. Der har været gunstige afgiftsforhold for disse biler, men der har også været modemæssig fokus på bl a diesel-4-hjulstrækkere og andre store biler ifølge salgstal fra Danske Automobilimportører, som også viser, at salget af større dieselpersonbiler næsten er helt udfaset igen i 28 i Danmark. I dag (28) er næsten 5 % af de solgte personbiler i Danmark dieselbiler, og formentlig væsentligt over halvdelen af dieselbilerne sælges uden partikelfilter. Fra 29 forventes partikelfiltre i praksis at blive obligatoriske p gr a Euro 5-normerne for nye lette køretøjer Salg af varebiler, benzin og diesel 1 biler pr år Danmark Finland Island Norge Sverige Figur 6. Salg af varebiler pr år, bencin og diesel tilsammen 3 Det skal dog bemærkes, at også Euro 5 normerne for lette køretøjer måles som masse (mg/km). Derfor kan det ikke udelukkes, at fabrikanterne vil kunne leve op til kravet uden partikelfilter uden at mængden af ultrafine partikler (som ikke bidrager væsentligt til partikelmasse) reduceres væsentligt. Dette var netop hvad der skete med Euro 4 og 5 for tunge køretøjer, hvor man også på forhånd forventede, at kravene ville medføre brug af partikelfiltre

7 7 Person- og varebiler i befolkning per 1 indbyggere Personbiler Varebiler Danmark Finland Island Norge Sverige Figur 7. Person og varebiler pr indbygger 26/7. Kørte personkilometer i gennemsnit pr personbil i Danmark Holland Norge Storbritanien Sverige Tyskland Figur 8. Kørte personkilometer i gennensnit pr personbil i 24. Tabel 2. Vejtrafikkens CO 2 -emission i landene (inkl lastbiler, busser mv). *) Det har ikke været muligt at skaffe tal fra 26 for alle lande. **) Infrastrukturkommissionens prognose frem til 215 forudser 1% stigning i CO 2 -emission.

8 8 Tabel 3. Afgifts- og skatteregler i nordiske lande, hovedtræk, personbiler, danske kr. *) Blyfri **) afvikledes bilaccisen (registreringsafgift) i Sverige. Den var dog beskeden på 3-5% af salgspris. Generelt er der store forskelle og gennem årene mange ændringer i afgifter på biltrafik i de nordiske lande. Ved køb af bil er de største afgifter og den største variation for biler i Danmark og Norge. Både i Norge og Danmark har nyligt indførte større differentieringer i satser medført, at en større andel af nybilsalget er overgået til mindre biler og dieselbiler. Tilsvarende udvikling er på vej i Finland. Tabel 4. Moms ved køb af bil og drivmiddel 28.

9 9 Tabel 5. Hovedtræk af afgifts- og skatteregler i de nordiske lande, biler med alternative drivmidler, danske kroner. Tabel 6. Solgte nye biler pr år, fordeling på person- og varebiler samt benzin- og dieselbiler. *) De finske tal er ikke opdelt på person- og varebiler Tabel 7. Person- og varebilers gennemsnitlige alder *) Andre biler

10 1 Tabel 8. Personbilpark, antal biler på alternativt brændstof. Ethanol = biobrændstof Tabel 9. Afgifter på drivmidler i landene, dkr Tabel 1. Firkabiler som andel af de årlige salg og af bestanden. * af de 25% er 3 ud af 4 frie, dvs også til privatbrug **) Af de svenskproducerede biler er det 7-9%, der sælges som firmabiler. Tabel 11. Oil Bullerin

11 Tabel 12. Hovedprincipper for skattefradrag for kørsel mellem bolig og arbejdsplads, dkr. 11

12 12 Konklusion Analyserne i denne rapport tyder på, at nogle afgifter er meget adfærdsregulerende - andre mindre. Det må anbefales, at der ses videre på disse hypoteser, med modelkørsler af udviklingsforløb ved de vigtigste gennemførte afgiftsændringer. Afgifter, som direkte hænger sammen med en mulighed for aktive købshandlinger rummer formentlig de bedste muligheder for adfærdspåvirkning. Bilkøbsafgifter har tilsyneladende klar sammenhæng til både antallet af bilkøb og især til arten af bilkøb. Små niveauer eller marginale ændringer af niveauet har ikke haft stor betydning for bilsalget. Men det absolutte niveau for bilkøbsafgift har betydning for bilejerskabet i et land. Først og fremmest er bilkøbsafgifter et effektivt instrument til påvirkning af de konkrete køb i mere miljørigtig retning. De årlige ejerafgifter har næppe stor betydning hverken for omfanget af bilsalg eller modelvalg. Der kan være en vis betydning for skrotningshastighed, jf del III,3, men dette er ikke markant og bilparkens alder i de nordiske lande og ændringer i bilparkens alder med tiden tyder på, at det faktisk ingen betydning har, jf opsamlingen i afsnit V,1. Brændstofafgifterne har til gengæld blandt andet betydning for kørselsomfang og i et vist omfang også for valg af biltype. For erhvervsbiler (herunder taxa) og varebiler kan der i flere af de nordiske lande formentlig alle - gøres meget mere for at give incitament til CO 2 -besparende valg. Differentierede afgifter virker Der er konstateret mange eksempler. Her kan nævnes et par: Indførelse af differentieret bilaccis (registreringsafgift) i Sverige i 1987 betød hurtig indførelse af katalytisk udstødning. Engangsafgift i Norge og registreringsafgift i Danmark differentieres fra 27 efter CO 2 - udslip/energiforbrug. Der var ingen CO 2 -afhængighed i Finland før i år, og derfor ingen effekt men en ændring med differentiering fra viser hurtige og tydelige effekter også her i form af faldende CO 2 - udslip i nye biler. Differentieret benzinpris i Danmark efter blyindhold udfasede næsten blyholdig benzin på kort tid i 9 erne Lavere afgift på svovlfattig.diesel har sikret hurtig og total omlægning i flere nordiske lande Trængselsskatter/kørselsafgifter/bompenge kan anvendes med vidt forskellige formål, metode og resultat. Eksemplerne fra Stockholm og London viser, at der er mulighed for med sådanne afgifter at reducere trafikkens CO 2 -belastning mærkbart, hvis det kombineres med hensigtsmæssig udbygning af den kollektive trafik. Forberedelserne til indførelse af et landsomfattende system i Holland (fra 211 for lastbiler og for personbiler fra 218) tyder også på, at der er lovende perspektiver i nationale systemer. Primære anbefalinger - registreringsafgift for bilkøb bør analyseres videre og kan formentlig anbefales som velegnet instrument til CO 2 -begrænsning, fordi der er tegn på en effekt for bilparkens størrelse, men først og fremmest fordi det er et glimrende instrument til påvirkning af forbrugsvalgene i CO 2 -reducerende retning, hvis afgifterne har en vis størrelse. Afgifterne bør være generelle, så visse trafikantgrupper ikke stilles væsentligt gunstigere, som ved de danske gulpladeordninger. Differentieringen af taksterne bør være endda større end den, der gælder i Norge (som pt. er den

13 13 største differentiering i Norden), f eks med billige biler for udslip på under 1 g/km og dyre biler med udslip på over 14 g/km. - Firmabiler bør gives større incitament til lille CO 2 -udslip, jf. at f eks svenske formånsbiler til godt 3. sv kr er det skattemæssigt mest fordelagtige. Det er en klar mangel, at bl a erhvervsbiler (herunder taxa) og varebiler ikke gives incitament til CO 2 -besparende valg. Der bør suppleres med aftale om ordning ved landeskift, så landeskift for bilejere er muligt, men så der heller ikke skabes en genvej til billige CO 2 -belastende biler fra andre lande. - En samlet trafikreduktion i større byer er nødvendig - Kørselsafgifter og parkeringsafgifter. Det anbefales, at der indføres trængselsafgifter i større byer, og efterhånden kørselsafgifter også på landsplan. Dette kan ske som en ekstra afgift, eller med modregning i ejerafgifter og benzinafgifter og evt. også delvist i registreringsafgifter. Ud fra de ovenstående reaktionsmønstre må det antages, at der også vil være klar påvirkning af kørselsomfang, transportmiddelvalg mv, hvis kørselsafgifterne differentieres efter CO 2 -udslip. Parkeringsafgifter og beskatning af gratis parkeringsmulighed ved firma bør også indføres generelt i byer. - Drivmiddelafgifterne har en tydelig effekt på kørselsomganget. Det er udmærket at påvirke til dieselkørsel, da det sparer CO 2, men kun forudsat det sikres, at partikelforurening og NOx-udslip ikke øges, dvs at partikelfilter og katalysator bør være obligatorisk -,så problematikken med bl.a. nanopartikler håndteres - Drivmiddelafgift på diesel og benzin. Priserne bør være på niveau med eller lidt over priserne i Tyskland. Af hensyn til grænsehandelsproblemer kan priserne især for lastbiler ikke være højere end dette i Danmark, men måske i de øvrige nordiske lande. Sekundære anbefalinger - drivmiddelskat på diesel og benzin: større energiudbytte af en liter diesel medfører større eksternalitetsbelastning ud over CO 2 pr liter. Dette bør indgå i fastlæggelse af skatter og afgifter, men CO 2 vejer tungest. - Hovedvægt i anbefalinger bør ligge i tiltag, som gør noget ved klimaproblematikken - Rejsefradrag for bolig-arbejdsstedsrejse mv. Fradragene bør være omkostningsuafhængige og med lille afstandsafhængighed. Fradrag tilskynder gennemgående til længere transport og højere omkostninger = flere og større biler og lange transporter. Kilometer-afhængighed fremmer byspredning og øger CO 2 -udslip. Klima bør tænkes ind i reglerne, så der hverken er incitament til at købe miljøbelastende biler eller rejse langt. Det anbefales også at - forskelle i drivmiddelafgifter udjævnes mellem landene, f eks dieselskatters forskellighed fører til uhensigtsmæssig omvejskørsel og grænsehandel - samarbejde f eks i Norden for at få billige systemer til kilometerskattesystemer for personbiler og lastbiler. Lastbilerne bør have ordning først. - Der er ingen grund til at fremme udskiftningshastigheden af bilparken, dog kan der være en markant CO 2 -effekt, hvis der alene skiftes til biler med dieselmotorer. Dette kan dog have andre og uheldige miljømæssige konsekvenser, hvorfor der må være krav om partikelfilter og katalysator på dieselbilerne. - I Californien er der nu forsøg med at betale arbejdstagere højere løn i stedet for gratis parkeringsplads. Dette har vist sig at være en vellykket strategi til at reducere brug af privatbil til arbejde. Dette forsøg bør også udføres i de nordiske lande.

14 14 Bilag. Case DK. Mål Regeringen fastsatte i 22 et pejlemærke (hvilket er mindre bindende end et mål ) om at reducere transportsektorens CO 2 -udslip med 25 % i 23 i forhold til I forhold til i dag, hvor niveauet ligger knap 4% over 1988-niveauet, betyder det en 48 % reduktion frem mod 23. I 1999 ( Lupoloven )og 27 (Knækpunkt ved 16 g CO 2 /km for nye biler) blev registreringsafgiften, som betales ved køb af bil, ændret for at fremme køb af biler med lavt energiforbrug. I 26 og 27 er afgifterne ændret for også at reducere udslip af partikler. Også den halvårlige afgift for at eje biler er (for biler indregistreret fra 1. juli 1997) indrettet, så brændstof-forbrug og dermed CO 2 -udledning bestemmer afgiftens størrelse, f eks er den mest benzinforbrugende bil 35 gange så dyr i grøn ejerafgift som den mindst benzinforbrugende. Regeringen skriver juni 27 i debatoplæg om en strategi for bæredygtig udvikling, at den arbejder for, at CO 2 -udslippet fra nye biler reduceres fra gns 161 g pr kørt kilometer (26) til 12 g i 212 og 1 g i 22 (1). I energipolitisk aftale februar 28 aftaler regeringen og i partier i Folketinget, at brintbiler skal fritages for afgifter, elbiler skal have forlænget deres afgiftsfritagelse ud over 212. Figur 9. Nyregistrerede bilers gennemsnitlige CO 2 -udslip g/km. Bilbestand i Danmark, I alt Pr 1 indbygg. Personbiler (privatejet + erhvervsbil) ,7 Private I erhvervene I alt Varebiler -2. kg, kg I alt ,2 76,1 84, Bilparks alder Andel over 1 år, : Personbiler: 38 % Varebiler: 24 % Gennemsnitlig alder: Personbil 9,1 år Bilpark drivmiddel, Antal % Personbiler: Benzin Diesel El Gas I alt Varebiler Benzin Diesel El Gas I alt

15 15 Årlig ændring af bilpark Nye biler pr år, ca gennemsnit 2-6, - personbiler - varebiler ***) I alt Ophugning pr år ca - personbiler - varebiler I alt Miljøbelastning, CO 2, alle nyregistrerede personbiler Tabel 13. Bilparken i Danmark : 18 g/km 26: 164 g/km Gennemsnitlig egenvægt for nyregistrerede personbiler pr. halvår kg halvår 2 2. halvår 2 1. halvår halvår halvår halvår halvår 23 Benzinb., husholdninger Dieselb., husholdninger 2. halvår halvår halvår halvår 25 Benzinb., erhverv Dieselb., erhverv 1. halvår 26 Figur 1. Udvikling i gennemsnitlig egenvægt for personbiler, 5 ) Figur 11. Udviklingen i bilparken , højt scenarium (millioner biler). Kilde: DTF 27 4 ) Kilde: Vejtransporten i tal og tekst, 27.( Militærets biler er ikke inkluderet) samt Nøgletal for transport 25, Transport- og energiministeriet + Danmarks Statistik. Befolkning i Danmark : Varebiler: har vægt op til 3½ tons fra og med Før da var grænse til lastbiler 3 tons. 5 ) Kilde:

16 16 Figur 12. Udviklingen i bilparken , lavt scenarium (millioner biler). Kilde: DTF 27 Figur 13. Årskørsel pr bil , person- og varebiler, højt scenarium, (km/år), DTF 27 Sammenfattende har den historiske udvikling vist jævnt stigende antal biler, kørsel pr bil og vægt pr bil dog med visse konjunkturmæssige udsving. Efter sommer 27 er der dog tilsynelandende indtrådt en ændring, så nye biler er lettere end tidligere. Der foreligger desværre ikke data for dette endnu. Til gengæld er motorteknikken løbende forbedret, så resultatet alt i alt kun er blevet den omtalte vækst i energiforbrug til transport i Danmark på 13% ( ). Det må også konstateres, at de senere årtiers udvikling med flere biler, som i gennemsnit kører længere, ventes (og planlægges, jf Infrastrukturkommissionen) at fortsætte de næste 25 år.

17 17

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringer i april 2007 Rasmus Gravesen, projektleder Laura Vestergaard M.fl. Ændrede Trafikdage bilafgifter / 25. august

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24.

Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg. Analyse af udviklingen i beskatningen af biler og brændstof. København 24. NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København 24. november 2011 Til Folketingets Transportudvalg og Skatteudvalg Analyse af udviklingen i beskatningen af

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne

Omlægning af bilafgifterne Fremtidens transport II Session 3: Road pricing Ingeniørhuset 18. januar 2010 Omlægning af bilafgifterne hvorfor og hvordan? En grøn transportpolitik 2 side 7 Transportsektorens afgifter 3 Kilde: Nøgletal

Læs mere

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Forord I

Læs mere

Vejen til grøn biltrafik

Vejen til grøn biltrafik Vejen til grøn biltrafik Det Radikale Venstres folketingsgruppe, januar 2010 Vejen til grøn biltrafik Radikale Venstre vil skabe en grønnere trafik i Danmark. Vi vil reducere bilernes CO2- udledning med

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven

Vedrørende L 217 Forslag om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København 1. maj 2007 Skatteministeriet Folketingets Skatteudvalg Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem

Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem Grønne transportløsninger og det danske afgiftssystem 13-12-2012 Holger Jensen, konsulent Hvorfor beskatter vi privatbilisme Historisk: Provenu Nu: Fremtiden: A.) Provenu B.) Adfærd Reducere CO2-udledning,

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

MotorcykelImportørForeningen (MIF)

MotorcykelImportørForeningen (MIF) Skatteudvalget L 217 - Bilag 19 Offentligt MotorcykelImportørForeningen (MIF) 010507 Høringssvar til L 217 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgifsloven Konstruktivt forslag

Læs mere

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604 Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr. 2010-16212 Dokumentnr. 876604 Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Ændring af bilafgifter. Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S

Ændring af bilafgifter. Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S Ændring af bilafgifter Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm.

Er ministeren klar til at løse dette problem ved at gennemføre en omlægning af bilafgifterne? Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt 6. november 2014 J.nr. 14-4481639 Samrådsspørgsmål C og D - SAU alm. del Samrådsspørgsmål C Vil ministeren være med til at se

Læs mere

Bilpendlere på statsstøtte

Bilpendlere på statsstøtte Bilpendlere på statsstøtte Februar 2012 Karl Vogt-Nielsen og Ivan Lund Pedersen CASA Bilpendlere på statsstøtte Februar 2012 Karl Vogt-Nielsen og Ivan Lund Pedersen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030:

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030: 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Grøn trafik Socialdemokraternes investeringsplan for Danmarks infrastruktur Antal danskere der bruger kollektiv trafik skal fordobles. Spildtid i

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet

Ministeren bedes redegøre for status på en reform af bilafgifter inden september, jf. regeringsgrundlandet Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 647 Offentligt 4. maj 2015 J.nr. 15-1295861 Samrådsspørgsmål Å og AA - Tale til besvarelse af spørgsmål Å og AA den 5. maj 2015 Spørgsmål Å

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt. En grøn omlægning af bilbeskatning

Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt. En grøn omlægning af bilbeskatning Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt En grøn omlægning af bilbeskatning Dansk Elbilalliance 25. september 2012 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Economist Jens Sand Kirk, Researcher

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har gennemsnitligt kørt 32.200 erhvervskilometer i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til 2014, men ellers på niveau med de foregående år. Den private

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Folketingetsmiljøudvalg 13.november 2006 J.nr. 56.743

Folketingetsmiljøudvalg 13.november 2006 J.nr. 56.743 Miljø- og Planlægningsudvalget, Skatteudvalget MPU alm. del - Bilag 76,SAU alm. del - Bilag 44 Offentligt 1 Folketingetsmiljøudvalg 13.november 2006 J.nr. 56.743 Skriftligt oplæg til Danmarks Automobilforhandler

Læs mere

Trafikafgifter og klimapåvirkning. Hvordan sænker vi bilernes CO 2 -udledning?

Trafikafgifter og klimapåvirkning. Hvordan sænker vi bilernes CO 2 -udledning? Trafikafgifter og klimapåvirkning Hvordan sænker vi bilernes CO 2 -udledning? Trafikafgifter og klimapåvirkning Hvordan sænker vi bilernes CO2-udledning? Det Økologiske Råd, Naturvernforbundet og Naturskyddsföreningen

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

En grøn omlægning af bilbeskatning

En grøn omlægning af bilbeskatning En grøn omlægning af bilbeskatning Dansk Elbilalliance 25. september 2012 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Economist Jens Sand Kirk, Researcher Tina Lykke Pedersen Indholdsfortegnelse 1 Studiets

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport

Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport Indhold Indledning... 2 Kort beskrivelse af Transportmodellen... 2 Frozen Policy metode... 2 Sammenligning med BF2012... 2 Vejtransport... 3 Trafikarbejde...

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Benzin Diesel. Guide. eller. sider. Oversigt benzin-vindere og diesel-vindere samt nøgletal for 28 biler

Benzin Diesel. Guide. eller. sider. Oversigt benzin-vindere og diesel-vindere samt nøgletal for 28 biler Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Benzin Diesel eller 12 sider Oversigt benzin-vindere og diesel-vindere samt nøgletal for 28 biler BENZIN ELLER DIESEL INDHOLD:

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2002 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Søren Cajus. DI Bilbranchen

Søren Cajus. DI Bilbranchen Elbiler og det danske Søren Cajus Chefkonsulent DI Bilbranchen www.bil.di.dk dk Personlig profil Karriere - DI Bilbranchen siden 2005 - DI siden 2000 - Danmarks Statistik 1998-2000 - Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Leasing - hvad skal du være opmærksom på?

Leasing - hvad skal du være opmærksom på? Forberedelse Budget Benzin, diesel eller el Leasing eller køb Bilen ved forhandleren Udstyr Garanti Prøvetur Service Rabat Finansiering Gode råd Forsikring Slutseddel BilBasens købsguide til nye biler

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler

bliv godt kørende uden at binde penge hvorfor lease? Leasing af biler, varebiler og lastbiler Leasing af biler, varebiler og lastbiler bliv godt kørende uden at binde penge Med leasing betaler du for brugsretten og binder derfor ingen penge. Læs side 2 hvorfor lease? Lad pengene arbejde der, hvor

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 28.08.2012 Lærke Flader, Branchechef, Dansk Elbil Alliance Agenda Status hvad har vi og hvad sker

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Bilag 5 Vurdering af muligheder for at stille krav om filtre i relation til NOx-forurening

Bilag 5 Vurdering af muligheder for at stille krav om filtre i relation til NOx-forurening Journalnr. Bilag 5 Vurdering af muligheder for at stille krav om filtre i relation til NOx-forurening På TMUs behandling af indstilling vedrørende Skærpet miljøprofil for kommunens taxiog personvognskørsel

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler CVR-nr. DK 30 06 09 46 NOTAT 27. juni 2013 /TCJ Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler 1. Beskrivelse af virkemidlet Tiltaget omfatter

Læs mere

EU-kommissionen beskedne krav vedr. CO2 udslip fra biler er let at opfylde.

EU-kommissionen beskedne krav vedr. CO2 udslip fra biler er let at opfylde. Miljøbevægelsen NOAH Nørrebrogade 39 2200 København N Tlf. 35361212 Fax. 35361217 noah@noah.dk www.noah.dk København den 8. marts 2007 Miljøministeriet Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Vedrørende

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Grønne afgifter på biler Kommentarer v. Jens Hauch. Miljøøkonomisk seminar Økonomisk Institut, KU 6. marts 2013

Grønne afgifter på biler Kommentarer v. Jens Hauch. Miljøøkonomisk seminar Økonomisk Institut, KU 6. marts 2013 Grønne afgifter på biler Kommentarer v. Jens Hauch Miljøøkonomisk seminar Økonomisk Institut, KU 6. marts 2013 Overordnede temaer DØRS er stærk og troværdig. Forpligter mht. dokumentation af anbefalinger

Læs mere

Vurdering af CO2 effekten af S-SF s skatteudspil for perioden frem mod 2020 med særlig vægt på transportdelen

Vurdering af CO2 effekten af S-SF s skatteudspil for perioden frem mod 2020 med særlig vægt på transportdelen 27. november 2009 Vurdering af CO2 effekten af S-SF s skatteudspil for perioden frem mod 2020 med særlig vægt på transportdelen Af direktør Thomas Færgeman i samråd med CONCITOs transportgruppe 1. Baggrund

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere