RESUMÉ: AN MP BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling"

Transkript

1 RESUMÉ: AN MP BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling Indehaveren af den ældre varemærkeregistrering VR BIO BABY <fig> nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP BIO BABBY <fig> med henvisning til forvekslelighed og varesammenfald i klasse 5. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2015, den 27. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Eva K. Borgen og Knud Wallberg) følgende kendelse i sagen AN Klage fra GRUPO PI. MABE S.A. DE C.V., Mexico v/patrade A/S over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. august 2014 vedr. MP BIO BABBY <fig> Indehavet af: BB DISTRIBE, Frankrig v/ Cabinet Plasseraud Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Ud fra en helhedsvurdering finder ankenævnet, at der ikke er en sådan lighed mellem mærkerne, at der er risiko for forveksling. Begge mærker domineres af meget forskellige figurlige elementer. Klagers mærke af et naturlandskab med græs, blå himmel og sommerfugle, som er indrammet af ordene Bio

2 Baby. Indklagedes mærke derimod indeholder to fremtrædende æblefrugter, hvorunder ordene BIO BABBY er skrevet i sort tekst. Da ordene i mærkerne har begrænset særpræg og udtales forskelligt, vil forbrugerens erindringsbillede af mærkerne især være influeret af de figurative elementer i disse. Ankenævnet kan derfor tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af, at der ikke foreligger forvekslelighed mellem klagers og indklagedes mærker i medfør af varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 18. oktober 2012 notificerede World Intellectual Property Organization (WIPO) Patent- og Varemærkestyrelsen om, at BB Distribe, som indehaver af den internationale registrering MP BIO BABBY <fig> havde designeret Danmark den 14. august 2012 for: Klasse 05: Diapers for babies, diaper-pants, disposable diapers of paper and/or cellulose, disposable napkins of paper and/or cellulose, tissues impregnated with pharmaceutical lotions, wipes impregnated with pharmaceutical lotions. Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; stockings for varices; feeding bottles, feeding bottle teats; clothing especially for operating rooms; massage apparatus; esthetic massage apparatus; artificial limbs; surgical implants [artificial materials]; armchairs for medical or dental purposes; surgical drapes, bed pans for medical purposes; special furniture for medical use, surgical cutlery, orthopedic footwear; feeding bottles, feeding bottle teats, babies pacifiers; baby-wipes, thermometers for medical use, teething rings. Klasse 21: Tableware for infant care. Varemærket blev efterfølgende publiceret den 21. august /8

3 Fra Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af indsigelsessagen citeres følgende:...den 10. oktober 2013 gjorde PATRADE A/S indsigelse på vegne af GRUPO PI. MABE S.A. DE C.V., Mexico, mod gyldigheden af det registrerede mærke BIO BABBY i Danmark. Indsiger henviste til varemærkelovens 23. Indsiger gjorde gældende, at der er risiko for forveksling med indsigers ældre danske varemærke, figurmærket BIO BABY, VR , jf. varemærkelovens 15, stk. 2, nr. 1. Indsigelsen er rettet mod varerne i klasse 5, hvor indsiger anførte at der er sammenfald af varer. Indsiger argumenterede for, at sammensætningen af BIO og BABY er særpræget, og at mærkerne dermed ligner hinanden. Indehaver har ikke udtalt sig i sagen. Den 14. august 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Indsigelsen blev ikke taget til følge, og registreringen blev opretholdt med følgende begrundelse: 2. Lovgrundlaget I varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis: der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." 3. Vurdering og konklusion Indsigers mærke Registreret for: Klasse 5: Engangsbleer og blebukser ikke af tekstilmateriale. Indehavers mærke 3/8

4 Angrebne varer: Klasse 5: Diapers for babies, diaper-pants, disposable diapers of paper and/or cellulose, disposable napkins of paper and/or cellulose, tissues impregnated with pharmaceutical lotions, wipes impregnated with pharmaceutical lotions. Der er sammenfald af varer for så vidt angår diapers for babies, diaper-pants, disposable diapers of paper and/or cellulose omfattet af indehavers registrering i klasse 5. Indsigers mærke består af ordene BIO og BABY udført med bogstaver som udgør en farvetegning med et naturmotiv primært bestående af et græsområde med blomster og sommerfugle og himmel. Indsigers mærke består af en figurativ farvetegning af 2 æbler og et blad med ordene BIO BABBY placeret nederst centralt i sorte typer. Mærkedelen BIO kan efter styrelsens vurdering opfattes som en forkortelse for biologisk. I Rådets Forordning 1 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, nævnes bio- og øko- som diminutivformer, som må anvendes på økologiske produkter. Forordningen vedrører landbrugsprodukter. I relation til andre varer end fødevarer, kan ordet bio efter styrelsens praksis på tilsvarende vis opfattes som en angivelse af, at varen er miljøvenlig, jf. fx styrelsens afslag på ansøgningen VA , ordmærket BIO 95, for bl.a. benzin. Dette ses også af begge parters markedsføring af deres produkter som økologiske og biologisk nedbrydelige. Det er også almindeligt at henvise til bioprodukter, om produkter som er baseret på af genanvendelige biologiske materialer og dermed miljøvenlige. Mærkedelen BABY mangler også selvstændigt særpræg, da det angiver varernes målgruppe. Det er dermed styrelsens opfattelse, at indsiger ikke har opnået eneret til ordene BIO og BABY. Mærkernes figurlige udformning adskiller sig grundlæggende i opsætning, herunder placering og udformning af ordelementerne, ordenes placering i mærkerne og udførslen af indehavers mærke som farvelagt stregtegning i modsætning til billedet som udfylder bogstaverne i indsigers mærke. Den eneste lighed er motivernes begrebsmæssige association til noget naturligt eller naturen, en association som er suggestiv for varernes miljøvenlige egenskaber. Det er derfor styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der er risiko for forveksling, selvom der er sammenfaldende varer. Der kan ikke lægges afgørende vægt på ligheden mellem BIO BABY og BIO BABBY, og mærkerne ligner ikke hinanden som helhed synsmæssigt. Uanset om ordsammensætningen BIO BABY måtte have en svag grad af særpræg bevirker ligheden med ordelementet BIO BABBY ikke, at mærkerne som helhed er forvekslelige henset til den yderst svage grad af særpræg, BIO BABY i så fald måtte besidde. Vi tager derfor ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig i Danmark. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 1 I denne forordning anses et produkt for at være forsynet med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, når produktet eller dets ingredienser eller de anvendte fodermidler i mærkningen, reklamen eller handelsdokumenterne er beskrevet med angivelser, der lader køberen formode, at produktet eller dets ingredienser eller de anvendte fodermidler er fremstillet efter bestemmelserne i denne forordning. Navnlig må betegnelserne i bilaget samt afledninger heraf eller diminutivformer, som f.eks.»bio-«og»øko-«anvendes, hver for sig eller i kombination, overalt i Fællesskabet og på alle fællesskabssprog i forbindelse med mærkning af og reklame for produkter, der opfylder kravene i eller i henhold til denne forordning. Artikel 23 i RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 834/2007af 28. juni 2007om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91. 4/8

5 Denne afgørelse blev med brev af 13. oktober 2014 fra Patrade A/S på vegne klager GRUPO PI. MABE S.A. DE C.V., Mexico indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende begrundelse: Styrelsen har i sin afgørelse af 14. august 2014 fundet, at mærket BIO BABY <fig> ikke er forveksleligt med BIO BABBY <fig> i relation til identiske varer og dermed ikke taget indsigers indsigelse til følge og opretholdt registreringen af BIO BABBY <fig>. På vegne vores klient påstår vi denne afgørelse omgjort, således at registreringen af BIO BABBY <fig> hindres registrering. Til støtte for påstanden om, at denne afgørelse skal omgøres, gøres det principalt gældende, at der er risiko for forveksling mellem BIO BABY <fig> og BIO BABBY <fig>, hvorfor registreringen bør hindres i medfør af varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. Det er vores vurdering, at i stedet for at efterkomme reglen om»helhedsvurdering«og»helhedsindtryk«har Styrelsen»anvendt en analytisk metode«og således foretaget en særskilt og i flere faser opdelt undersøgelse af de omtvistede varemærkers figur- og ordbestanddele, og herved fejlagtigt er figurbestanddelene tillagt afgørende vægt, og hvorved den med urette frakendte varemærkernes ordbestanddele enhver betydning. Når mærkerne ses overfor hinanden: Og vi skal vurdere ligheden mellem to figurmærker, skal der i nogen grad ses bort fra et usærpræget ordelement, da de figurlige elementer dermed bliver de mest dominerende i mærkerne. Men det betyder ikke, at et ordelement lades helt ude af lighedsvurderingen, da ordelementet også er en del af den synsmæssige opfattelse af mærket. Hertil skal anføres og tillægges betydning, at det anfægtede mærke BIO BABY udelukkende består af figurligt udformede bogstaver og ikke figurlige elementer derudover. 5/8

6 Ydermere følger det af T-112/03 Flex, præmis 64 og 65, at begyndelsen af et varemærke gør større indtryk på forbrugeren end resten af mærket. Forskellen bestående i et enkelt bogstav i de respektive mærkers sidste ord er således af mindre betydning for forbrugeren. Begge mærkers prefix er BIO hvorfor, prefixet er identisk i begge mærker. Ifølge varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, kan et varemærke udelukkes fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelser er af samme eller lignende art. Styrelsen har konstateret, at der er sammenfald af varer for så vidt angår diapers for babies, diaperpants, disposable diapers of paper and/or cellulose mellem appellantens og det anfægtede mærke, hvilket vi er enige i, idet vi bemærker, at der ved forvekslelighedsvurderingen skal tages højde for identiteten i varefortegnelsen. Herved forstås, at når der er større vareartslighed, da kræves en mindre grad af mærkelighed for at kunne statuere forvekslelighed. Det skal her anføres, at også vurdering af bestanddelen»kundekreds«, er afgørende for helhedsvurderingen af risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker. Dette understøttes af, at der i henhold til Domstolens faste praksis skal foretages en helhedsvurdering af en sådan risiko i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. i denne retning SABEL-dommen, præmis 22, og dom af , sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 18, kendelse af , sag C-3/03 P, Matratzen Concord mod KHIM, Sml. I, s. 3657, præmis 28, samt dom af , sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 27, og af , sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 34). Selve forvekslelighedsvurderingen skal som ovenfor anført vurderes på baggrund af alle bestanddele i mærkerne. I nærværende tilfælde, hvor det ene mærke består af både verbale elementer og figurative elementer og det andet mærke består af figurligt udformet bogstaver, da vil de verbale elementer gøre større indtryk på forbrugeren end de figurative. Dette skyldes, at forbrugerne ikke analyserer mærker og i stedet lettere vil kunne henvise til det pågældende mærke via de verbale elementer frem for de figurative elementer, jf. T-312/03 Selenium-Ace, præmis 37. Forbrugeren vil således fremkalde, henholdsvis BIO BABY og BIO BABBY i erindringen. Forbrugeren står sjældent i en situation, hvor det er muligt at sammenligne mærker direkte og må således genkende og adskille varemærker på baggrund af det udviskede erindringsbillede, som forbrugeren måtte have af varemærkerne. Det anfægtede mærke BIO BABY består alene af figurligt udformet bogstaver, der er udpræget i øjenfaldende, hvorfor forbrugeren vil fokusere mest på det verbale element BIO BABY. Forbrugeren vil dog formodentlig være i stand til at huske det konceptuelle i den figurative afbildning, navnlig henvisningen til naturen eller det naturlige. Som Styrelsen angiver forstærkes dette formodentlig af, at varemærket begynder med bio, der ofte associeres med biologi, naturlig eller lignende. Rent visuelt er det også selve teksten BIO BABY der er mest i øjenfaldende, når mærket betragtes og senere erindres. Appellantens mærke, BIO BABBY, besidder, på samme måde som det anfægtede mærke, et verbalt element, der for forbrugeren vil være lettest at referere og henvise til. Dette verbale element er desuden visuelt fremtonende. Konceptuelt henviser det anmeldte mærke desuden også til det naturlige gennem farvevalg og motiv. Som ovenstående illustrerer, foreligger der en lang række ligheder mellem de to mærker. Disse ligheder vil få afgørende betydning, når forbrugeren skal sammenligne mærkerne i kraft af sit udviskede erindringsbillede af hvert mærke. I købssituationen vil forbrugeren således vanskeligt kunne adskille disse ligheder med hinanden, hvorfor der vil opstå en risiko for forvekslelighed. De visuelle forskelle, som de respektive varemærker besidder, er ikke tilstrækkelige til, at forbrugeren kan adskille mærkerne fra hinanden ud fra sit udviskede erindringsbillede. 6/8

7 Den fonetiske lighed mellem mærkernes verbale element er slående. appellantens mærke indeholder blot et ekstra b, hvilket hverken ændrer på forbrugerens opfattelse eller udtalelse af mærket. Når forbrugeren anbefaler eller omtaler mærket i øvrigt over for andre forbrugere, vil der med begge mærker i markedet være risiko for, at forbrugeren ved ren og skær tilfældighed køber en anden vare end tilsigtet eller anbefalet. Denne situation er ikke ønskelig for nogen af parterne, og det er særligt sådanne situationer som varemærkeloven i det hele taget har til formål at undgå. Det følger af varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, at forvekslelighed ligeledes omfatter den situation, hvor det ansøgte varemærke må antages at være forbundet med det ældre varemærke. Hermed forstås, at når forbrugeren vil tro at varerne er tilknyttet hinanden eller har samme kommercielle oprindelse, da vil der foreligge forvekslelighed. Henset til ovenstående ligheder, herunder især de verbale elementer, vil der være grund til at antage, at forbrugeren kunne tro, at varerne stammer fra kommercielle oprindelse. I den henseende bør især sammenfaldet i varer haves in mente. Eftersom forbrugerne vil lægge bedst mærke til varemærkernes verbale elementer, vil der være stor risiko for, at forbrugerne vil opfatte indehavers varemærke som en visuel ændring foretaget af indsiger. Tilsvarende vil der være risiko for at forbrugerne kunne opfatte varemærket som et udtryk for, at appelanten har lanceret en ny varetype under samme navn, men med et andet figurativt element. Styrelsen har gjort gældende, at det verbale element mangler særpræg og derfor nyder svag beskyttelse. I den relation skal det igen bemærkes, at særpræg skal vurderes i forhold til helheden og ikke blot de enkelte ord. Styrelsen angiver, at baby som enkeltstående ord er beskrivende for målgruppen, hvilket appelanten er enig i. Styrelsen angiver at bio kan opfattes som en forkortelse for biologisk, hvormed udtrykket begge mærker får betydningen biologisk baby. En sådan forkortelse findes dog ikke i det danske sprog, hvorfor der alene er tale om en association til ordet biologisk. Bio kan anvendes som et præfiks, som eksempelvis biologi, biobenzin, e.l., hvormed betydningen af bio- i den sammenhæng bliver vedrørende levende organismer og deres liv 2. Selvom bio kan associere til biologisk, er der således ikke tale om en entydig definition. Når bio sættes sammen med baby, enten som association eller præfiks, bliver det vanskeligt at forstå det udtryk, der herefter opstår. Hvor bio i den af Styrelsen foreslåede betydning kan betyde at produkter er miljøvenlige eller baseret på genanvendelse af biologiske materialer, giver dette næppe nogen mening, når det efterfølgende ord i mærket er baby, idet der således skulle være tale om en nedbrydelig baby, en baby baseret på genanvendelige biologiske materialer, en miljøvenlig baby, eller lignende. Styrelsen har gjort gældende, at bio efter Styrelsens praksis kan opfattes som en angivelse af, at varen er miljøvenlig, og har i den forbindelse henvist til Styrelsens afslag på ansøgningen VA Først og fremmest bør bemærkes, at Styrelsen ikke afslog ansøgningen, men ansøgningen blev trukket tilbage uden nogen form for imødegåelse fra ansøgers side, hvormed sagen vanskeligt kan give udtryk for Styrelsens praksis. Derudover er der visse betydelige forskellige på det ansøgte mærke i den henviste sag og indsigers mærke. I VA forsøgte ansøger at registrere BIO 95 blandet andet for benzin. Her bør først og fremmest haves in mente, at der netop for benzin findes et egentlig ord med bio- som præfiks, navnlig biobenzin. Bio er i den forbindelse et meget nærliggende ord at bruge til at beskrive ligesom benzin, ligesom 95 er en almindelig kendt henvisning til en egenskab ved benzinen, navnlig oktantallet. BIO 95 er således et mærke, der består udelukkende af ord, hvis associationer beskriver egenskaber for det pågældende produkt ligesom betegnelsen desuden må forventes anvendt i daglig sprogbrug eller efter almindelige markedsføringsskik, hvorfor der med rette kan henvises til registreringshindringerne i varemærkelovens 13, stk. 2, nr. 1 og 2. Anderledes forholder det sig med det anfægtede mærke, som består af ordene bio og baby. Den egentlige betydning af sammensætningen bio baby er selvopfunden og, som angivet ovenfor, i sig selv vanskelig at forstå. Bio baby kan desuden slet ikke bruges som en angivelse af egenskaber for bleer, ligesom betegnelsen heller ikke anvendes i daglig sprogbrug eller markedsføring. På den bag /8

8 grund kan det således konstateres at det verbale element i sig selv er egnet som mærke til adskillelse fra konkurrenterne, hvorfor også det verbale element alene besidder fornødent særpræg. På baggrund af ovenstående, er det godtgjort, at mærket BIO BABY ikke adskiller sig tilstrækkeligt fra appellantens BIO BABBY mærke, hvorfor registrering bør hindres i medfør af varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. I den forbindelse bemærkes det, at alene visse visuelle forskelle ikke er tilstrækkeligt til at adskille indehavers mærke fra indsigers mærke, når der samtidig foreligger både visuelle, auditive og konceptuelle ligheder som forklaret ovenfor, ligesom udtrykket BIO BABY er et af indsiger selvopfundet udtryk, der egner sig som varemærke. Indehaver af det anfægtede mærke har på denne baggrund ikke udnyttet de utalige muligheder, der findes for at undgå forvekslelighed med appellantens mærke. Vi skal derfor hermed bede Ankenævnet om at omgøre Styrelsens beslutning, således at registreringen af det anmeldte mærke BIO BABY hindres i medfør af varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 Med brev af 16. januar 2015 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnets brev af 17. december 2014 skal styrelsen udtale følgende: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 14. august 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Indklagede i sagen har ikke udtalt sig. Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 27. april /8

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)»Appel EF-varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 8, stk. 1, litra b) ordmærket Barbara Becker indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærkerne BECKER

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 3. december 2012. V-72-11 Kraft Foods AS (Advokat Thomas Mølsgaard) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ Advokat Søren

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX - Forvekslelighed Indehaveren af ordmærket MINIMAX fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket MITIZAX. Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * GLAVERBEL MOD KHIM DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * I sag C-445/02 P, Glaverbel SA, Bruxelles (Belgien), ved advokat S. Möbus og med valgt adresse i Luxembourg, appellant, angående

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket VR 1994 01549 CELAYA fremsatte indsigelse mod registreringen af varemærket VR 2004 02852 CELINA . Indsiger

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod DOM AF 22.6.2005 SAG T-19/04 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * I sag T-19/04, Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER .

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

AN VR DIAMOND HILL <w> - Forvekslelighed

AN VR DIAMOND HILL <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00007 VR 2005 03293 DIAMOND HILL - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DIAMOND FALLS fremsatte indsigelse mod registrering af varemærket DIAMOND HILL . Indsiger begrundede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * SYKES ENTERPRISES MOD KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * I sag T-130/01, Sykes Enterprises, Incorp., Tampa, Florida (USA), ved avocat E. Körner, sagsøger,

Læs mere

AN VR COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <fig> - Indsigelse Forveksling

AN VR COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00030 VR 2014 02755 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02755 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling

AN VR MOS MOSH <w> - Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00038 VR 2010 01409 MOS MOSH - Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2010 01409 MOS MOSH . Begæringen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

DOM AF SAG C-361/04 P. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006*

DOM AF SAG C-361/04 P. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 12. januar 2006* I sag C-361/04 P, angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 18. august 2004, Claude Ruiz-Picasso, Paris (Frankrig), Paloma

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-280 Klager: Unite2help Holding A/S Svanemøllevej 11 2100 København Ø v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S Indklagede: Daniel Andersen Kochsgade 117, 1. tv., 5000

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33 2900 Hellerup Vor reference: VA 2011 01401/V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: 30346491 Frist: 5. september 2011

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

AN 2014 00037 MP 959003 CENTER SHOCK <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00037 MP 959003 CENTER SHOCK <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00037 MP 959003 CENTER SHOCK - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket MP 959003 CENTER SHOCK for de ansøgte varer i klasse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm .

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 307 Klager: OFiR A/S Gladsaxe Møllevej 26 2860 Søborg Indklagede: IT Support Danmark A/S - Peter Hare v/advokat Thomas Monberg Advokatfirmaet Meile & Monberg A/S Malmøgade 7 2100 København Ø Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere