Pr aktikst edsbeskrivel se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pr aktikst edsbeskrivel se"

Transkript

1 Pr aktikst edsbeskrivel se If øl ge Bekendt gørel se o m uddannel sen til prof essi onsbachel or so m p ædagog skal prakti kstedet udar bej de en prakti kst edsbeskri vel se med vi rkni ng fra 1. august Skabel on til prakti kst edsbeskri vel se er udar bej det i et sa mar bej de mell e m sekret ari atet f or prakti kpl adsf orumi Regi on Mi dtj yll and, Di akonhøj skol en og p ædagoguddannel ser ne i VI A Uni versity Coll ege. Pr akti kstedsbeskri vel se og uddannel sespl aner ne pl aceres efter gæl dende pr aksi s på det enkel te uddannel sesst ed og vi anbef al er, at doku ment er ne yderli gere l ægges på prakti ki nstituti onernes hj e mmesi de. Pr akti kstedsbeskri vel se og uddannel sespl aner ne skal revi deres hvert hal ve år. 1

2 Ske ma til PRAKTI KSTEDSBESKRI VELSE Beskri vel se af prakti kst edet: Instituti onens navn, nr.: Adr esse: Post nr. og by: Hoved tlf. nr.: Lokal tlf.nr.: Faxnu mmer Instituti onens E- mai l: Hj e mmesi de adr.: Instituti onsl eder: Åbni ngsti der: (Kli k på firkant og s æt kryds) Dr. Al exandri nes Bør nehave Fugl esangs All é Aar hus V magr hus. dk htt p:// www. dral exandrines. dk Dagtil budsl eder: Mai ken Gr ønvall P ædagogi sk l eder: Irene Wi lli ams Ma n-t ors Fre Al dersgr uppe f or i nstituti onens br ugere s æt kun 1 kryds: All e al dre Bør n og unge Skol ebør n S måbør n Unge Voksne Æl dr e 0-3 åri ge 2-6 åri ge X 0-6 åri ge Hvil ket pr akti kuddannel seso mr åde repr æsent erer i nstituti onen: Bør n og unge X Mennesker med nedsat f unkti ons evne Mennesker med soci al e pr obl e mer 2

3 For anst altni ngst ype: Dagophol d Døgnophol d Kl ubvi rkso mhed Mi lj øar bej de m. v. Kul t ur-/udvi kli ngspr oj ekt Rådg. /støtte og behandli ng Andet X Instituti onens ej erf orhol d s æt kun 1 kryds: Regi onal Ko mmunal Pri vat X Hj e mko mmune: Beskri vel se af prakti kstedet i søgeor d: (Fx Fysi ske handi caps, fl ygt ni nge, i dr æt/bev ægel se ) År hus ko mmune Sel vej ende bør nehave, egenpr odukti on af mad, økol ogi, nat ur, proj ekt er, sel vhj ul penhed, sprog, kr op og bev ægel se, aktivi tetspl aner 3

4 Ske ma til AL MENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKI NSTUTI ONEN Instituti onst ype/ f oranst alt ni ng: Ant al bør n / unge / voksne Ant al st uer / af deli nger Nor mer et til 80 bør n f ordel t i to bygni nger med to bør negr upper i hver. Der er 20 bør n i hver gruppe med t o pædagoger og en medhj æl per/st uder ende. På st uer hvor vi har bør n med st øtteti mer er der ansat ekstra personal e. Ansatt e: (pædagogi ske f aggrupper, andr e f aggr upper) 1 dagtil budsl eder 1 p ædagogi sk l eder 10 p ædagoger 2 medhj æl per e 1 økono ma 1 køkken medhj æl per St uder ende både al m. - spr ogst uder ende og udveksli ngsst uder ende fra andr e l ande Pr akti kant er 4

5 Pr akti kvejl ederens kvalifi kati oner: ( Kli k på firkant en og s æt x ell er antal hvi s der er fl ere vejl edere, med f orskelli ge kvalifi kati oner) P ædagoguddannel se: Pr akti kvejl eder uddannel se Med eksa men på PD ni veau Pr akti kvejl eder uddannel se Med eksa men på kursi st ni veau X X Pr akti kvejl ederkursus (3 dages kursus) X Di pl o muddannel se Andet/ andr e uddannel ser: Hvil ke: Vejl eder nes navn(e) Kont akt person(er) for pr akti kuddannel sen Navne: Irene Willi ams Conni e Kj erri Tenna Påhl mann Dort he Kj er Voet mann Navne: Irene Willi ams For mål : jf. l ovgr undl ag. Kar akt eri sti k af br uger gr uppen: Beskri vel se af den / de akt uell e bør ne- / bruger gr uppe. Lov o m soci al servi ce Dagtil budsl oven. I bør nehaven til byder vi trygge og l ær eri ge ra mmer, hvori vi akti vt kan st øtte bør nenes tri vsel, udvi kli ng og l æri ng med udgangspunkt i bør nenes ko mpet encer og bør nehavens mi ssi on, vi si on og v ær di er. Bør nehavens bør negr uppe er i al deren 3-6 år. Nogl e af vores bør n har behov f or s ærli g støtte. Mange af vores bør n kommer fra ressourcest ær ke f amili er. Der er pt. f e mbør n med dansk so m andetspr og i i nstituti onen. 5

6 Ar bej ds met oder: Beskri vel se af i nstituti onens f oretrukne p ædagogi ske met oder og begr undel ser herf or I bør nehaven ar bej der vi ud fra en aner kendende til gang til bør nene. Vi tager udgangspunkt i det enkel te bar ns ressourcer sa mti di g med at vi har f okus på i nkl usi on og fæl l esskabet. Vor es mi ssi on er at hj æl pe bør nene med at udvi kl e et godt sel vv ær d og mod på li vet genne m en aner kendende til gang og ved at gi ve bør nene medbest e mmel se. Vi ønsker bør n og personal e med engage ment i ver den, i hi nanden og fæl l esskabet sa mt accept af og med bli k f or det s mukke i mangf ol di gheden. Vi ønsker akti ve bør n og personal e med nysgerri ghed, i deri gdom og kreati vitet både ment al t og f ysi sk. Vi ønsker en udvi kli ngsori ent eret kul tur, hvor ti ng kan l ade si g gøre. Tv ær pr of essi onel t: sa mar bej de: Faggr upper so mi nstituti onen sa mar bej der med. Ar bej dsf or hol d: Forvent es den st uder ende at ar bej de al ene? Ved bekr æft el se: hvor meget og hvor dan? P ædagogi ske konsul enter, tal ep ædagog, psykol oger, sagsbehandl ere, PPR, Bør n og Unge cent eret, P ædagoguddannel sen Jydsk, L ær er e og pædagoger fra Møll evangsskol en Den st uder ende vil v ær e til knyttet en st ue med uddannet personal e. KRAV OG FORVENTNINGER TIL DEN STUDERENDE: Vi f orvent er, at den st uder ende: Før prakti kken har opsøgt en gr undl æggende viden o m 3-6 åri ge bør n. Er o msor gsf ul d og har en aner kendende til gang til bør nene. Er ansvarli g, engager et og udvi kl er si ne evner og f ær di gheder. Er åben, nysgerri g og undr ende. Tør og vil still e krav og for hol de si g kriti sk til både si g sel v, pr akti kvejl eder en og til pr akti ki nstituti onen, da dett e spill er en af gørende roll e i f orhol d til at udvi kl e den st uder endes evne til at refl ekt ere. Ar bej der bevi dst med udvi kli ngen af egen praksi steori. Tager ansvar f or egen læri ng. 6

7 Del tager til personal e- og st ue møder. Del tager akti vt i det dagli ge pædagogi ske ar bejde med bør nene. Er i gangs ætt ende og i niti ati vtagende i f orhol d til akti viteter med bør nene. Sel vst ændi gt pl anl ægger, genne mf ør er, doku ment erer og eval uerer et p ædagogi sk f orl øb. Del tager akti vt til møder, her under til personal emøder, hvor den st uderende har sit eget punkt, hvor den st uder ende kan orient ere o msi n prakti k, pr oj ekt er, pæd. tanker osv. Del tager i proj ekt er, arrange ment er og husets tradi ti oner. Ar bej der mål rettet med de f astl agt e mål. For ber eder si g og l aver en dagsor den til vejl edni ng sa mt tager ref erat til vejl edni ngsti mer ne. Aj ourf ører sit prakti kdoku ment og gør det til gængeli gt f or vejl eder en. Laver praksi sf ort ælli nger. L æser vores A- Z mappe. Vi til byder di g: At du bli ver til knyttet en f ast st ue. At du f år ansvar. At du f år en engager et pr akti kvejl eder, der gi ver di g adgang til l æri ng og st øtter di ne l æri ngspr ocesser. At du i genne ms ni t f år 1½ ti mes vejl edni ng pr. uge. At du f år større kendskab til de 3-6 åri ges udvi kli ng. At du bli ver en del af i nstituti onens praksi sf æll esskab på li ge f od med det øvri ge personal e. At du f år i ndsi gt i SUS-sa mt al er og muli ghed f or at del tage so m st uder ende. At du f år vi den o m ar bej de med bør n med s ærlige behov. At du f år i ndsi gt i det l edel ses mæssi ge ar bej de. At du f år i ndsi gt i arbejdet med spr ogvur deri nger og spr ogscreeni nger. Uddannel sespl an f or de 3 prakti kperi oder Pr akti kstedet skal jf. bekendt gørel sen 14.stk. 2 f or mul erer en uddannel sespl an f or de 3 prakti kperi oder i overensst e mmel se med bil ag 7 og 8 i bekendt gørel sen. Bil ag 7 i ndehol der del s fagli ge ko mpet ence mål og del s central e kundskabs og f ær di ghedso mråder (CKF ere), som de st uderende skal l eve op til i de 3 pr akti kperi oder. De f agli ge ko mpet ence mål er det, so m den st uderende skal kunne, når pr akti kperi oden er afsl uttet. CKF erne i ndehol der o mr åder, so m de st uderende skal opnå i ndsi gt i og er hverve si g f ær di gheder i ndenf or i l øbet af de 3 7

8 pr akti kperi oder. Til hver peri ode er knyttet et s ærli gt f okuso mr åde, der medvi rker til at synl i ggøre progressi onen i prakti kuddannel sen. Uddannel sespl an 1. Prakti kperi ode Den pædagogi ske rel ati on (1. se mest er) Fagli ge Ko mpet ence mål f or 1. pr akti kperi ode jf. bil ag 7: Mål et f or 1. prakti kperi ode er, at den st uderende kan a) i ndgå i prakti kstedets dagli ge p ædagogi ske praksi s, b) i ndgå i og udvi kl e bet ydende rel ati oner og støtte andr es evne til etabl eri ng af rel ati oner, c) del tage i pl anl ægni ng, genne mf ørel se og eval ueri ng af pædagogi ske processer, d) opsa ml e og refl ekt ere over erf ari nger fra praksis, e) begr unde og f orhol de si g eti sk og kriti sk refl ekt erende til egen praksi s og f) de monstrere personli g i ndsi gt om egne rel ati ons mæssi ge f oruds æt ni nger og soci al e f ær di gheder. Central e Kundskabs- og F ær di ghedso mr åder f æll es f or de tre prakti kperioder jf. bil ag 7: F æll es f or de tre prakti kperi oder: a) Pr akti kstedets pædagogi ske og sa mf unds mæssi ge opgave og f unkti on, mål og p ædagogi ske praksi s. Hvor dan skabes muli ghed og ra mmer f or, at den st uderende kan arbej de med ko mpet encemål ene? Hvil ke i ndi kat orer er der på, at den st uderende l ever op til ko mpet ence mål ene i prakti ki nstituti onen? Den st uder ende skal v ære del tagende i det dagli ge pædagogi ske arbej de i et nært sa mar bej de med det øvri ge personal e. I begyndel sen af prakti kken l ægges st or v ægt på, at den st uder ende bruger ti d på at l ær e bør nene at kende, og her med opbygge bet ydni ngsf ul de rel ati oner. Endvi dere skal den st uder ende have f okus på, hvor dan den st uder ende kan st øtte bør nene i deres rel ati oner med hi nanden. Den st uder ende skal opl eve at v ær e en l egiti m del tager i praksi sf æll esskabet og skal have mul i ghed f or at gi ve udtryk f or egne hol dni nger og meni nger og undr e si g over den pædagogi ske pr aksi s i i nstituti onen. Dett e kan bl. a. ko mme til udtryk til vejl edni ng samt til st ue- og personal e møder. Den st uder ende skal v ære akti vt del tagende til st ue- og personal e møder, og der med t age del i pl anl ægni ng, genne mf ørel se og eval ueri ng af l ær e-handl epl aner og pædagogi ske akti viteter. Den st uderende har muli ghed for at arbej de med f øl gende Central e kundskabs- og f ær di ghedso mr åder i pr akti ki nstituti onen: Det er vores opgave at impl e ment er e de over or dnede mål og rammer so m beskr evet i Dagtil budsl oven, År hus ko mmunes udvi kli ngspl an og vor es LUP. Vi ønsker at skabe et udf ordrende l æri ngs milj ø 8

9 F. eks. Hvad er kendet egnende f or pr akti ki nstituti onens opgave, funkti on og mål og hvor dan ko mmer det til udtryk i den pædagogi ske pr aksi s? b) Kul t urell e og sa mf unds mæssi ge vil kårs bet ydni ng f or pædagogi sk pr aksi s. F. eks. Hvor dan påvi rker de samf unds mæssi ge og kul t urell e vil kår den dagli ge pædagogi ske praksi s? Hvor dan håndt eres den sti gende grad af i ndi vi duali seri ng? Hvor dan fi nder I styrken i den sti gende grad af i ndi vi duali seri ng? c) Pr akti kstedets mål gruppe(r) og dennes (di sses) behov, li vskvalitet, udvi kli ng og l æri ng. F. eks. Hvor dan arbej der prakti ki nstituti onen med mål gr uppens behov, li vskvalitet, udvi kli ng og l æri ng, og hvor dan ko mmer det konkret til udtryk i den p ædagogi ske praksi s? d) Eti k, v ær di er og menneskesyn. F. eks. Hvor dan arbej des der med ovenst ående begreber i i nstituti onen og hvi l ken i ndfl ydel se har det på den dagli ge pædagogi ske praksi s? e) Del tagel se, syst e mati sk erf ari ngsopsa mli ng og refl eksi on med henbli k på doku ment ati on og udvi kli ng af pædagogi sk praksi s. F. eks. Hvor dan arbej der i nstituti onen med syst e mati sk erf ari ngsopsa ml i ng? Hvil ke met oder anvendes? F. eks. Iagttagel se, observati on, pr aksi sf ort ælli nger. Central e Kundskabs- og F ær di ghedso mr åder f or 1. pr akti kperi ode, jf. bil ag 7: 1. prakti kperi ode: f or bør nene, hvor de bliver soci ali serede og rust et til fre mti dens udfor dri nger. Vi ønsker at st øtte de mi til at bli ve kr eati ve, nysgerri ge og engager ede i omver denen. Vi l ever i et sa mf und i for andri ng, so mf or drer til at vi all e er o mstilli ngspar at e. Funda ment et i i nstituti onen er o msor g, tryghed, tri vsel, tilli d og sel vst ændi ghed sa mti di g med at vi arbej der efter v ær di erne: mangf ol di ghed, udvi kli ngsori ent eret, f ordybel se og ressourcet ænkni ng. I det pædagogi ske ar bej de tager vi udgangspunkt i det enkel te bar ns udvi kli ngstri n. Vi ar bej der ud fra de seks l ær epl anst e maer, og l aver handl epl aner på bør n, der har s ærli ge behov. Endvi dere pri oriterer vi at ar bej de med mi ndr e gr upper i l øbet af ugen sa mt al dersi nddeli ng af bør nene én dag o m ugen. Vi ar bej der ud fra et menneskesyn, so m bygger på li gev ær d, rummeli ghed, respekt og aner kendel se både i f orhol d til bør n, f or æl dre og koll egaer. Vi modt ager bør n med nedsat f unkti onsevne og bør n med dansk so m andet sprog, og mangf ol di ghed er der med en nat urli g del af bør nenes hver dag, hvor de l ær er at tage hensyn, v ær e rummeli ge og gi ve pl ads til f orskelli ghed. Vi benytter os bl. a. af i agtt agel ser og observati oner i f orbi ndelse med SUS sa mt al er men også so m en nat urli g met ode til refl eksi on og pædagogi ske over vej el ser i hver dagen. Vi l aver s mi tte- modell er over og i ndsa ml er doku ment ati on i f orbi ndel se med ar bej det med l ær epl anst e maer. Vi l aver handl epl aner f or de bør n, der af den ene ell er anden gr und vedvarende ell er i en kort peri ode har behov f or dett e. Der l aves spr ogvur deri nger på all e bør n og spr ogscr eeni nger på børn med dansk so m andetspr og. Den st uderende har muli ghed for at arbej de med f øl gende Central e kundskabs- og f ær di ghedso mr åder i vores pr akti ki nstituti on: Den st uder ende har mul i ghed f or at arbej de med rel ati oner, sa mspil, konfli kt håndt eri ng og 9

10 Den p ædagogi ske rel ati on: a) Sa mspil og rel ati oner mell em del tager ne i den p ædagogi ske proces. F. eks. Hvor dan arbej der prakti ki nstituti onen med sa mspil og rel ati oner mell emdel tager ne? Ar bej des der med best e mt e f orst åel ser og met oder? b) Sa mspil sprocessers bet ydni ng f or den enkel tes li vskvalitet og udvi kli ng, her under egen i ndflydel se på og bet ydni ng f or relati onen. F. eks. Hvil ken bet ydni ng har rel ati on og sa mspill et mel l e m p ædagog og bruger f or bruger gr uppens li vskvalitet og udvi kli ng? c) Ko mmuni kati on, sams pil og konfli kter i rel ati oner. F. eks. Hvor dan arbej des der i i nstituti onen med ko mmuni kati on, sa mspil og konfli kter? Hvil ket syn er der på konfli kter, og hvil ken bet ydni ng har det f or rel ati onen og ko mmuni kati onen mell em p ædagog og br uger? d) Magt og eti k i rel ationer. ko mmuni kati on, da det er en st or del af det p ædagogi ske ar bej de i hver dagen. Den st uder endes menneskesyn og til gang til bør nene har st or bet ydni ng if ht rel ati onsdannel sen med bør nene, da bør n spejler si g i andr e og andr es tilgang til de m har stor bet ydni ng f or deres sel vopf attel se. Bør nene har br ug f or at bli ve set, so m de m de er, og den st uder ende skal derf or i sa mspil med vejl eder en have den f ornødne f orst åel se f or og vi den o m bar nets akt uel l e udvi kli ngstri n og baggr und. I i nstituti onen f orsøger vi at have så højt et ko mmuni kati onsni veau so m muli gt, så mi sf orst åel ser så vi dt muli gt undgås og all e har den nødvendi ge vi den om akt uell e e mner. I konfli ktsituati oner mel l em bør n er det vi gti gt at p ædagogen har en anerkendende til gang til all e part er og hj æl per bør nene på sådan en måde, at i ngen går fra situati onen so m t aber e. I det pædagogi ske ar bej de skal vi v ær e op mær kso mme på det magtf or hol d der er i mell e m voksne og bør n. Det er de voksnes ansvar, at behandl e børnene li gev ær di gt og aner kendende, så bør nene i kke f øl er si g nedgj ort ell er umyndi ggj ort. Bør nene skal have opl evel sen af at bli ve hørt og have medi ndfl ydel se på der es eget li v i i nstituti onen. F. eks. Hvil ke eti ske udf ordri nger ses i det p ædagogi ske arbej de? Hvil ket syn og f orst åel se o m magt i rel ati onen har i nstitutionen, og hvor dan ko mmer det til udtryk i den dagli ge pædagogi ske pr aksi s? Uddannel sespl an 2. Prakti kperi ode Den pædagogi ske i nstituti on (3. se mest er) 10

11 Fagli ge ko mpet ence mål f or 2. pr akti kperi ode, jf. bil ag 7: Mål et f or 2. prakti kperi ode er, at den st uderende kan a) i ndgå i og bi drage til tilrettel æggel sen og or gani seri ngen af det dagli ge p ædagogi ske arbej de, b) del tage i udvi kli ngs- og f orandri ngspr ocesser, c) pl anl ægge, genne mf øre, doku ment ere og eval uere p ædagogi ske processer, d) doku ment ere og f ormi dl e pædagogi sk praksi s og e) begr unde og f orhol de si g eti sk og kriti sk refl ekt erende til egen og prakti kstedets pr aksi s. Hvor dan skabes muli ghed og ra mmer f or, at den st uderende kan arbej de med ko mpet encemål ene? Hvil ke i ndi kat orer er der på, at den st uderende l ever op til ko mpet ence mål ene i prakti ki nstituti onen? Det f orvent es, at den studer ende er del tagende i pl anl ægni ngen af pædagogi ske akti viteter både i den dagli ge pl anl ægni ng, til p- møder sa mt til st ue møder. Det f orvent es, at den studer ende er del tagende i de udvi kli ngs- og f orandri ngspr ocesser, der f oregår i i nstituti onen bl.a. if mudvi del se af bør nehaven. Den st uder ende skal selvst ændi gt pl anl ægge, genne mf ør e doku ment ere og eval uer e et p ædagogi sk f orl øb. Der bli ver afsat ti d til, at den st uder ende kan f ordybe si g i sit eget proj ekt, så det kan f øres ud i li vet. Den st uder ende skal f orhol de si g kriti sk og undr ende til egen sa mt i nstituti onens praksi s, da dett e skaber muli ghed for udvi kli ng sel vi ndsi gt og di skussi oner o m p ædagogi sk praksi s. Det f orvent es at den st uder ende ar bej der med egen pr aksi steori og reflekt erer over og redegør f or egen pr of essi onsi dentitet til vejl edni ng. Central e Kundskabs- og F ær di ghedso mr åder f or 2. pr akti kperi ode, jf. bil ag 7: (se også de f æll es CKF er f or all e 3 pr akti kperi oder under pr akti kperi ode 1). 2. prakti kperi ode: Den p ædagogi ske i nstituti on: a) P ædagogi sk praksi s so m sa mf unds mæssi g i nstituti on og off entli gt anli ggende. F. eks. Hvil ken bet ydni ng har det f or bruger ne og personal et, at i nstituti onen er et off entli gt anli ggende, og hvor dan påvi rker det det pædagogi ske arbej de i i nstituti onen? Den st uderende har muli ghed for at arbej de med f øl gende Central e kundskabs- og f ær di ghedso mr åder i pr akti ki nstituti onen: Vor es pædagogi ske pr aksi s bli ver konst ant påvi rket af den udvi kli ng, der f oregår i sa mf undet. Sa mf undsudvi kli ngen er med til at påvi rke den pædagogi ske ker neopgave i i nstituti onen, og der f orvent es der med noget andet af pædagoger i dag end f or 20 år si den. Lovgi vni ngen har ændr et si g og der still es bl. a. st ørre krav if ht l æri ng og doku ment ati on, og der er en st ørre op mær ksomhed på over gangen til skol en. Nuti dens pædagoger skal v ær e o mstilli ngspar at e og kunne navi gere i de 11

12 b) Instituti onel omsor g, opdr agel se og udvi kli ng. F. eks. Hvor dan ko mmer ovenst ående begreber til udtryk i den pædagogi ske praksi s? Hvor li gger udf ordri nger ne i forhol d til håndt eri ng af begreber ne? c) Instituti onali seri ngens bet ydni ng f or brugere og udøver e af pædagogi sk pr aksi s i l yset af de kul t urell e og sa mf unds mæssi ge vil kår. F. eks. Hvor dan påvi rker de kulturell e og sa mf unds mæssi ge vil kår i nstituti onen, og hvordan påvi rker det brugere og udøvere af den pædagogi ske pr aksi s? d) Pr akti kstedets organi sati on, kul t ur og l edel se. F. eks. Hvor dan organi seres det pædagogi ske arbej de i i nstituti onen? Hvad kendet egner kul t uren i instituti onen? Hvor dan arbej des der med l edel se i i nstituti onen? e) Int ernt og ekst er nt sa mar bej de. F. eks. Hvad kendet egner det int er ne sa mar bej de i i nstituti onen? Hvil ken i ndfl ydel se har sa mar bej det f or br uger gr uppen? Hve m sa mar bej des der med ekst ernt? Hvad kendet egner det ekst erne sa mar bej de? Hvil ken i ndfl ydel se har det f or udf ørel sen af det p ædagogi ske arbej de? f) Magt og eti k i den i nstituti onell e ra mme. F. eks. Hvil ken i ndfl ydel se har det f or rel ati onen mel l e m br uger og pædagogi sk personal e, at magt en f oregår i en i nstituti onel ra mme? Hvil ke eti ske overvej el ser gøres i den f orbi ndel se? f orandri nger, der f oregår. So m p ædagog i danske dagi nstituti oner står man med en ny f or æl dregr uppe, der still er høj e kr av til i nstituti onen. Der er en st ørre i ndi vi duali seri ng end ti dli gere, hvil ket bet yder, at nogl e f or æl dre f orvent er en st ørre op mær kso mhed på det enkel te bar n, og der med kan have sv ært ved at f å en f orst åel se f or bar nets roll e i det stor e f æll esskab og f æll esskabets bet ydni ng. Det er der med vi gti gt, at det pædagogi ske personal e br uger deres f agli ghed i f or æl dresa mar bej det, og begr under, hvorf or de gør, so m de gør, sa mt hvil ken bet ydni ng det har f or det enkel te bar n at v ær e en akti v del tager i f æll esskabet, både mens det går i bør nehaven, men også på l ænger e sigt når bar net skal går i skol e. Bør n bev æger si g mell em f orskelli ge arenaer i hj e mmet og dagi nstitutionen, hvil ket de kan mestre. For at dette skal l ykkedes, er det dog vi gti gt, at både f or æl dre og pædagoger har f orståel se f or, at der er f orskelli ge regl er og nor mer i de f orskelli ge ar enaer. If ht det pædagogi ske arbej de har det p ædagogi ske personal e st or i ndfl ydel se if ht ud mønt ni ngen af de pædagogi ske akti viteter. I det pædagogi ske ar bej de er der kan og skal opgaver, og der er sål edes nogl e ti ng, so m personal et skal såso m at arbej de med: -bør nenes tri vsel, udvi kli ng og l æri ng -af hol del se af SUS sa mt al er -i nkl usi on -l ær epl aner -spr ogsti mul eri ng -ar bej dsopdel te gr upper -pr oj ekt er Vi har et godt sa mar bej de med ekst er ne f aggr upper pri mært med PPR if mkonsul tati vt f orum, spr og, udr edni ng, net v ær ks møde mm. So m p ædagog er det vigti gt at gør e si g det kl art, at der er et uli ge magtf or hol d mell e m personal e og bør nene, og man har der med et eti k ansvar f or i kke mi sbr uge denne magt Bør nene skal f øl e si g hørt, set og f orst ået, og f å en opl evel se af at v ær e li gev ær di ge. Instituti onen so m prakti kst ed: 12

13 Er der s ærli ge f orhol d på i nstituti onen, so m den st uderende skal v ær e op mær kso m på? Er der s ærli ge møder, akti viteter og arrange ment er, som den st uderende skal deltage i? Andet: Den st uderendes arbej dspl an: På den f ørst e dag vil vejl ederen vi se den st uder ende rundt og orient ere o mi nstituti onen. Der vil bli ve gi vet pr aktiske opl ysni nger o m ar bej dspl an, f eri e, vejl edni ng, tavshedspli gt mm. og spur gt i nd til tidli gere erf ari nger, f orvent ni nger osv. Den st uder ende skal f orvent e at arbej de i ti dsrummet Der af hol des personal emøde ca. hver 4. uge i ti dsrummet På personal e st uen hænger en dagsor den, so m man kan skri ve punkt er på. Li gel edes af hol des der stue møde ca. hver 3. tirsdag i ti dsrummet 9-11, hvor de andr e st uer passer bør nene. Det f orvent es, at den st uder ende del tager til di sse møder. Endvi der e af hol des der kursusdage, SUSsa mt al er, stat us møder, spr og møder mm. Den st uder ende skal del tage i de pl anl agt e personal e møder, st ue møder, kursusdage osv, so mli gger i prakti kperi oden. Angi vel se af rel evant litterat ur: Aner kendende pædagogi k, Bent e Lynge Aner kendel se i bør nehøj de, Berit Hertz mfl. Bar nets udvi kli ng en hel hed, Esben Jerl ang Inkl usi onens pædagogi k, Carsten Pedersen Rød st ue kal der, Mar grethe Br uun Hansen Sa mf undet i pædagogi sk ar bej de Carst en Schou & Carst en Pedersen Sa mf undet i pædagogi sk ar bej de, kap. 2 Schou/Pedersen P ædagogi ske l ær epl aner i dagi nstituti onen, Dort he Filtenbor g og Gyda Li ndegaar d L æri ngsstil e i bør nehaven, Ali ce Dar vill e Or gani seri ng af pr akti kvejl edni ng: Hvor dan og hvor når gi ves der vejl edni ng? Der er i genne ms ni t afsat 1 ½ti me til fast vejl edni ng én gang o m ugen. Det er den st uder endes ansvar at lave en dagsor den til hver vejl edni ng sa mt tage ref erat. Der vil vær e muli ghed for at hol de vejl edni ng med f x sprogvejl eder en og pædagoger med s ærli g vi den o m bør n med behov f or s ærli g st øtte. 13

14 Or gani seri ng af kont akt til uddannel sesi nstituti on: (her under en kort beskri vel se af hvor dan i nstituti onen f orhol der si g, hvi s der er beky mri ng / probl e mer i pr akti kf orl øbet) Hvi s der opst år probl e mer i prakti kken, so mi kke kan l øses til vejl edni ng, i nddr ages l eder en og der n æst rettes henvendel se til uddannel sesst edet. 14

15 Uddannel sespl an f or Speci ali seri ngsprakti kken 3. Prakti kperi ode Den pædagogi ske prof essi on og Speci ali seri ng (6. se mest er) Den st uderende skal i den tredj e praktikperi ode arbej de med et af nedenst ående speci ali seri ngso mr åder. På f øl gende bl anket beskri ver i nstituti onen konkr ete speci ali seri ngs muli gheder. For at udbyde en speci ali seri ng skal instituti onen kunne vejl ede i de gæl dende CKF er og have den g æl dende br uger gr uppe repr æsenter et i i nstituti onen. Speci ali seri ngso mråder: Hvil ke(n) speci aliseri ngso mr åde(r) fi ndes i j eres i nstituti on? (Kli k på firkant en og s æt x) Bør n og unge X Mennesker med nedsat f unkti onsevne Mennesker med soci al e probl e mer Li nj ef agso mr åder: Hvil ke li nj ef agso mr åder er der i s ærli g gr ad f okus på i i nstituti onen?: Pri oriter med 1, 2, 3 hvi s det er muli gt. (Kli k på firkant en og skri v 1, 2 og 3) Sundhed, krop og bev ægel se: Udtryk, musi k og dra ma: V ær kst ed, nat ur og tekni k: Fagli ge ko mpet ence mål f or 3. pr akti kperi ode jf. bil ag 7: Mål et f or 3. prakti kperi ode er, at Hvor dan skabes muli ghed og ra mmer f or, at den st uderende kan arbej de med ko mpet encemål ene? Hvil ke i ndi kat orer er der på, at den st uderende l ever op til 15

16 den st uderende kan a) beherske den p ædagogi ske pr aksi s og bi drage til udvi kli ng og f ornyel se af den p ædagogi ske prof essi on, b) yde en mål rettet i ndsats i f orhol d til en val gt mål gr uppes behov, c) redegør e f or, hvor dan teoreti sk og prakti sk vi den o m en mål gr uppe kan kvalifi cere gr undl aget f or p ædagogi sk vi rksomhed gener el t, d) skabe vi den gennem del tagel se i, anal yse af og refl eksi on over praksi s på baggr und af (vi denskabs)teoretiske f oruds æt ni nger og met odi ske f ær di gheder og e) redegør e f or egen pr of essi onsi dentitet og f orhol de si g til prof essi onens handl egr undl ag og udvi kli ng. ko mpet ence mål ene i prakti ki nstituti onen? Det f orvent es, at den studer ende er del tagende i pl anl ægni ngen af pædagogi ske akti viteter både i den dagli ge pl anl ægni ng, til p- møder sa mt til st ue møder. Den st uder ende skal selvst ændi gt pl anl ægge, genne mf ør e, doku ment er e og eval uere et p ædagogi sk f orl øb. Der bli ver afsat ti d til, at den st uder ende kan f ordybe si g i sit eget proj ekt så det kan f øres ud i li vet. Den st uder ende skal f orhol de si g kriti sk og undr ende til egen sa mt i nstituti onens praksi s, da dett e skaber muli ghed for udvi kli ng, sel vi ndsi gt og di skussi oner o m p ædagogi sk praksi s. Det f orvent es, at den studer ende genne m si ne ti dli gere prakti kker har ar bej det med si n egen pr aksi steori og er i stand til at refl ekt erer over og redegør e f or si n egen pr of essi onsi dentitet til vejl edni ng. Vejl edni ngsti mer ne vil i høj grad v ær e det pr aksi srum, hvor den studer ende vil have mul i ghed f or at refl ekt ere over og ar gu ment ere f or dette. Fagli ge ko mpet ence mål f or speci ali seri ngen jf. bil ag 8: Mål et f or speci ali seri ngen er, at den f ær di guddannede kan a) anvende vi den og i ndsi gt i det specifi kke arbejde med br uger gr uppen, b) opstill e f agli gt begrundede Hvor dan skabes muli ghed og ra mmer f or, at den st uderende kan arbej de med ko mpet encemål ene? Hvil ke i ndi kat orer er der på, at den st uderende l ever op til ko mpet ence mål ene i prakti ki nstituti onen? I l øbet af prakti kken vil den st uder ende f å i ndsi gt i speci ali seri ngsmul i gheder ne i bør nehaven, og på gr undl ag af dette kan opbygge mer e vi den o m mål gr uppen. 16

17 p ædagogi ske mål ud fra en f orståel se af brugernes perspekti ver og handl e muli gheder, c) refl ekt ere kriti sk over p ædagogi ske t ænkemåder og handl e muli gheder ud fra teori, f orskni ng og pr aksi sf orståel ser i nden f or det val gte speci ali seri ngso mr åde og d) ud mønt e pr of essi onsf orståel se og pr of essi onseti k i nden f or det val gt e speci ali seri ngso mr åde. Til vejl edni ng vil der l øbende bli ve ki gget på og talt o m de f agli ge ko mpet ence mål f or speci ali seri ngen. På baggr und af den st uder endes opnåede vi den, vil der v ær e muli ghed for at sa mmenhol de denne vi den med den akt uell e praksi s i bør nehaven. Dett e vil give den st uder ende mul i ghed f or at refl ekt ere kriti sk over p ædagogi ske t ænke måder og handl e muli gheder. Central e Kundskabs- og F ær di ghedso mr åder f or 3. pr akti kperi ode, jf. bil ag 7: (se også de f æll es CKF er f or all e 3 pr akti kperi oder under pr akti kperi ode 1) 3. prakti kperi ode: Den p ædagogi ske prof essi on: a) Pr of essi onens ar bej dso mr åder og opgavef elt. F. eks. Hvil ke central e arbej dso mr åder og opgavef el ter karakt eri serer det pædagogi ske arbej de i i nstituti onen? b) P ædagogi ske handl ef or mer og p ædagogi ske metoder. F. eks. Hvil ke specifi kke pædagogi ske handl ef or mer? Konfli ktl øsni ngsstrat egi er, måder at i nddrage br uger gr upper, sa mar bej de med f or æl dre/pårørende etc. Hvil ke pædagogi ske met oder? Iagtt agel se, doku ment ati on, supervi si on, int ervi ew, li vshi st ori e? Den st uderende har muli ghed for at arbej de med f øl gende Central e kundskabs- og f ær di ghedso mr åder i pr akti ki nstituti onen: I bør nehaven er der muli ghed f or at arbej de med speci ali seri ng i ndenf or bør n og unge o mr ådet. Da vi modt ager både nor mal t f unger ende bør n sa mt bør n med behov for s ærli g støtte, er der st or f okus på i nkl usi on i det pædagogi ske ar bej de. Inkl usi on, aner kendel se og rummeli ghed er nøgl eor d i det pædagogi ske ar bej de. Vi har et t æt sa mar bej de med f or æl drene og af hol der l øbende st at usmøder med f or æl drene til bør n med nedsat f unktionsevne, da det er vi gti gt, at all e er i nf or mer et o m det enkel te bar ns tri vsel, pædagogi ske tiltag og f okuspunkt er. Af pædagogi ske met oder anvendes bl. a. i agttagel ser, i nt ervi ews, praksi sf ort ælli nger og observati oner. 17

18 c) Pr of essi onens vi densf or mer, f agli ge ker nebegr eber og ter mi nol ogi, her under det vi denskabeli ge gr undl ag og vi denskabeli ge metoder. F. eks. Hvil ke f agli ge ker nebegreber er central e f or i nstituti onens pædagogi k? Soci ali seri ng, udvi kli ng, opdragel se etc. Hvad er det teoreti ske og prakti ske grundl ag? Vi den o mf orskelli ge di agnoser, social psykol ogi, psykol ogi sk, p ædagogi sk medi ci nsk etc. Hvil ke vi denskabeli ge met oder anvendes? Erf ari ngsbaseret vi den, dokument ati on, evi densbaseri ng, udvi kli ngsarbej de etc. d) Sa mmenh ængen mell em den sa mf unds mæssi ge moder ni seri ngsproces og pr of essi onens hi storiske og kul t urell e udvi kli ng. F. eks. Hvil ken bet ydni ng har pr of essi onens hi stori ske og kul t urell e udvi kli ng f or i nstituti onens arbej de med den sa mf unds mæssi ge moderni seri ngsproces? Centrali seri ng/ decentrali seri ng,? Medbest e mmel se, sel vf orval t ni ng? L ær epl aner/handl epl aner? e) Pr of essi onsbevi dst hed og - i dentitet. F. eks. Hvor dan arbej des der med prof essi onsbevi dst hed og i dentitet i forhol d til vær di er og hol dni nger, fagli ghed? Hvor dan ko mmer det til udtryk i nt ernt og ekst ernt? f) Den p ædagogi ske pr of essi ons f agli ge bi drag til l øsni ng af tv ær pr of essi onell e opgaver. F. eks. Hvad er kendet egnende f or i nstituti onens tvær prof essi onell e opgaver såvel generel t so m konkret? Hvil ke sa mar bej dspart nere? Hvil ken bet ydni ng har det tværf agli ge sa mar bej de? Hvil ke li gheder og f orskell e er der mell em den p ædagogi ske prof essi on og andr e prof essi oner? Hvor dan arbej der I med den pædagogi ske prof essi on i nd i et tværf agli gt prof essi onsarbej de? Instituti onen so m prakti kst ed: Er der s ærli ge f orhol d på 18

19 i nstituti onen, so m den st uderende skal v ær e op mær kso m på? Er der s ærli ge møder, akti viteter og arrange ment er, som den st uderende skal deltage i? Andet: Den st uderendes arbej dspl an: På den f ørst e dag vil vejl ederen vi se den st uder ende rundt og orient ere o mi nstituti onen. Der vil bli ve gi vet pr aktiske opl ysni nger o m ar bej dspl an, f eri e, vejl edni ng, tavshedspli gt mm. og spur gt i nd til tidli gere erf ari nger, f orvent ni nger osv. Den st uder ende skal f orvent e at arbej de i ti dsrummet Der af hol des personal emøde ca. hver 4. uge i ti dsrummet På personal e st uen hænger en dagsor den, so m man kan skri ve punkt er på. Li gel edes af hol des der stue møde ca. hver 3. tirsdag i ti dsrummet 9-11, hvor de andr e st uer passer bør nene. Det f orvent es, at den st uder ende del tager til di sse møder. Endvi der e af hol des der kursusdage, SUSsa mt al er, stat us møder, spr og møder mm. Den st uder ende skal del tage i de pl anl agt e personal e møder, st ue møder, kursusdage osv, so mli gger i prakti kperi oden. Angi vel se af rel evant litterat ur: Aner kendende pædagogi k, Bent e Lynge Aner kendel se i bør nehøj de, Berit Hertz mfl. Bar nets udvi kli ng en hel hed, Esben Jerl ang Inkl usi onens pædagogi k, Carsten Pedersen Rød st ue kal der, Mar grethe Br uun Hansen Sa mf undet i pædagogi sk ar bej de Carst en Schou & Carst en Pedersen Sa mf undet i pædagogi sk ar bej de, kap. 2 Schou/Pedersen P ædagogi ske l ær epl aner i dagi nstituti onen, Dort he Filtenbor g og Gyda Li ndegaar d L æri ngsstil e i bør nehaven, Ali ce Dar vill e 19

20 Or gani seri ng af pr akti kvejl edni ng: Hvor dan og hvor når gi ves der vejl edni ng? Der er i genne ms ni t afsat 1 ½ti me til fast vejl edni ng én gang o m ugen. Det er den st uder endes ansvar at lave en dagsor den til hver vejl edni ng sa mt tage ref erat. Der vil vær e muli ghed for at hol de vejl edni ng med f x sprogvejl eder en og pædagoger med s ærli g vi den o m bør n med behov f or s ærli g st øtte. Or gani seri ng af kont akt til uddannel sesi nstituti on: (her under en kort beskri vel se af hvor dan i nstituti onen f orhol der si g, hvi s der er beky mri ng / probl e mer i pr akti kf orl øbet) Hvi s der opst år probl e mer i prakti kken, so mi kke kan l øses til vejl edni ng, i nddr ages l eder en og der n æst rettes henvendel se til uddannel sesst edet. 20

21 CENTRALE KUNDSSKABS- OG F ÆRDI GHEDSOMRÅDER FOR SPECI ALI SERI NGEN, JF. BILAG 8 BESKRI VELSE AF PRAKTI KI NSTI TUTI ONENS SPECI ALI SERI NGS- MULI GHEDER. Den st uderende har muli ghed f or at arbej de med f øl gende Central e kundskabs- og f ærdi ghedso mr åder i rel ati on til si n speci ali seri ng: BØRN OG UNGE: a) Menneske-, l æri ngs- og udvi kli ngssyn i rel ati on til konkr et e di dakti ske og met odi ske overvej elser. F. eks. Hvil ke menneske-, l ærings- og udvi kli ngssyn li gger der til grund f or praksi s? Hvor dan ko mmer det til udtryk (pædagogi ske met oder og den dagli ge pædagogi ske praksi s)? b) Bør n og unges li vsbeti ngel ser og tri vsel, her under o msor gssvi gt og mobni ng, i rel ati on til kul turell e, i nstituti onell e og sa mf unds mæssi ge vil kår. Vi ar bej der ud fra et menneskesyn, so m bygger på li gev ær d, rummel i ghed, respekt og aner kendel se både i f orhol d til bør n, f or æl dre og koll egaer. Den st uder ende vil til vejl edni ng f å muli ghed f or at br uge refl eksi on so m et redskab til at ar bej de bevi dst med udvi kli ngen af egen pr aksi steori ved hj æl p af bl. a. pr aksi sf ort ælli nger. St ørst edel en af bør nene i bør nehaven ko mmer fra ressourcestær ke f a mili er. Vi har dog en mi ndr e gr uppe bør n, hvi s f a mili er i kke er så ressourcest ær ke, og vi er i den f orbi ndel se ekstra op mær kso mme på di sse bør ns tri vsel både i hj emmet og bør nehaven. F. eks. Hvil ke s ærli ge vil kår gør si g gæl dende f or br uger gr uppen? Hvad bet yder de f or den f or den p ædagogi ske praksi s? c) Inkl usi on og ekskl usi on. F. eks. Hvor dan arbej des der i i nstituti onen med i nkl usi on og ekskl usi on? Hvil ke met oder og pædagogi ske overvej el ser anvendes der? d) Omsor g, magt og rel ati onsdannel se. F. eks. Hvil ke muli gheder og di l emmaer er der i arbej det med o msor g, magt og rel ati onsdannel se f or den konkret e br uger gr uppe? Hvil ke pædagogi ske met oder og tiltag arbej des der med? For at i nkl usi on l ykkes, er det vi gti gt at se bar net so m en soci al konstrukti on og i kke bl ot på det enkel te bar ns adf ær d. Vi ar bej der bevi dst med, at all e bør n skal v ær e en del af f æll esskabet. Vi del er bl. a. bør nene op i mi ndr e gr upper, da dette gi ver bedr e muli ghed f or at styr ke bør nenes rel ati oner. I i nstituti onen er de voksne o msor gsgi vere f or bør nene. Bør nene er af hængi ge af os og i det pædagogi ske ar bej de skal vi v ær e op mær kso mme på det magtf or hol d der f oreli gger i mell e m voksne og bør n. Det er de voksnes ansvar, at behandl e bør nene li gev ær di gt og aner kendende, så bør nene i kke f øl er si g nedgj ort ell er umyndi ggj ort. Bør nene skal have opl evel sen af at bli ve hørt 21

22 og have medi ndfl ydel se på der es eget li v i i nstituti onen. Inkl usi on er i høj s æde i bør nehave. Vi har f okus på rel ati onsdannelse og har øj e f or bør nenes venskaber og rel ati oner til andr e bør n. e) Bør ne- og ungekul tur, l eg og akti viteter. F. eks. Hvil ke sa mmenh ænge er der mell e m bør ne- og ungekul t uren og de l ege og akti viteter, der udf ol des i den p ædagogi ske praksi s? f) Br ugeri nddr agel se og retti gheder, her under sa mar bej de med og vejl edni ng af f or æl dre og andre pårørende sa mt f agpersoner. F. eks. Hvor dan arbej des der med det i nt erne og ekst erne sa mar bej de i rel ati on til brugeri nddragel se og retti gheder? g) Udsatte bør n og unge sa mt bør n og unge med særli ge behov f or pædagogi sk st øtte og i ndsats. F. eks. Hvor dan arbej des med bør n og unge med s ærli ge behov? Hvil ke f orst åel ser og met oder underst øtter arbej det? Hvil ke udf ordri nger li gger der i arbej det med mål gr uppen? h) Forebyggende arbejde og i nterventi onsf or mer. F. eks. Hvor dan arbej des der forebyggende med mål gr uppens mangf ol di ghed? Hvil ke pædagogi ske f orst åel ser og met oder ar bej des der med? i) Love, konventi oner og regl er af s ærli g bet ydni ng f or bør n, unge og deres pårørende. Der udar bej des i ndi vi duell e handl epl aner f or bør n med s ærli ge behov. Vi er bevi dst e o m, at alle bør n skal v ær e en del af f æll esskabet på der es vil kår, hvil ket bet yder, at nogl e bør n med s ærli ge behov i l øbet af dagen har br ug f or at v ær e i mi ndr e gr upper såvel so m at vær e en del af det st ore f æll esskab. Vor es bør negr uppe er meget mangf ol di g, og vi har en bevi dst hed o m, at arbej de diff erenti eret med all e bør nene såvel so m at ar bej de på, at all e bør n bli ver i nkl uder et og en nat urli g del af f æll esskabet. Vi efterl ever de tre FN konventi oner: Bør nekonventi onen, Sal a manca erkl æri ngen og Handi capkonventi onen sa mt Gr undl oven og Dagtil budsl oven. F. eks. Er der s ærli ge i ndsatser og strat egi er i nstituti onen ar bej der efter? j) P ædagogi ske l ær epl aner og De p ædagogi ske l ær epl aner er en i nt egr eret 22

23 spr ogvur deri nger i dagtil bud. F. eks. Hvor dan arbej des der med sprogvur deri nger og l ærepl aner? k) Skol est art og friti dsor dni ng. Over gang fra dagi nstituti on til skol e. F. eks. Hvor dan arbej des der med over gangene fra en i nstituti onst ype til en anden? Hvil ke pædagogi ske overvej elser li gger der til grund f or denne til gang? del af vores dagli ge pædagogi ske ar bej de. All e bør n bli ver spr ogvurderet, når de starter i bør nehaven. Bør n med dansk so m andet spr og f år f oret aget en spr oscreeni ng. Vi har en uddannet spr ogvejl eder i bør nehaven og et godt sa mar bej de med tal epædagogen. Vi har et godt sa mar bej de i l okal o mr ådet (LDG) med bl. a. Møll evangsskol en og Hasl e skol e. I f orbi ndel se med skol est art udf yl der et over gangsske ma, der giver skol en en f orne mmel se af bar net st yrker og svagheder. Redi geret d af Irene Willia ms 23

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

Af deli ng 42 dagsor den til af deli ngsbest yr el ses mødet d. 8. dece mber 2011 kl. 19. 00 i bestyr el sesl okal et, Part err en, Løget

Af deli ng 42 dagsor den til af deli ngsbest yr el ses mødet d. 8. dece mber 2011 kl. 19. 00 i bestyr el sesl okal et, Part err en, Løget Af deli ng 42 dagsor den til af deli ngsbest yr el ses mødet d. 8. dece mber 2011 kl. 19. 00 i bestyr el sesl okal et, Part err en, Løget Cent er 75 A. Delt agere: Af bud: Fr av ær ende: John, Ol e, Knud

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune)

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune) ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Ener gi st yr el sen har ved br ev af 14. okt ober 2002 f r emsendt en r edegør el se t i l sagen. Redegør el sen har vær et f or el agt kl ager en.

Ener gi st yr el sen har ved br ev af 14. okt ober 2002 f r emsendt en r edegør el se t i l sagen. Redegør el sen har vær et f or el agt kl ager en. ( El f or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [... ] og [... ] over Ener gi st yr el sen af 5. december 2001 Pr i saf r egni ng f or vi ndmøl l e Nævnsf or mand, cand. j ur. Jør gen

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision St nd rderne

Læs mere

Introduktion til INNOMATE HR v3

Introduktion til INNOMATE HR v3 Introduktion til INNOMATE HR v3 Sådan bruger du INNOMATE HR navigation og funktionalitet Når man er registreret i systemet med en aktuel ansættel se, har man også fået til knyttet en brugeradgang. Står

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1.

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1. Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1 Standarderne for offentlig SOR 1 SOR 1 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 1 (VERS ON 1.0) 1 Grundlæggende

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

På tur med Brumbassen. Brumbassen. På tur med. Følg Kalle og Magda og hendes lastbil, Brumbassen, på deres køretur:

På tur med Brumbassen. Brumbassen. På tur med. Følg Kalle og Magda og hendes lastbil, Brumbassen, på deres køretur: Lastbiler er store, lastbiler er spændende, og lastbiler fylder på vejene. Vi kan ikke undvære lastbilerne, for de kører rundt med alt det, som vi bruger hver dag: Mælk, cornflakes, badebukser, sko, skoletasker,

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Destination Fyn! Centrale kerneaktiviteter:!!klyngeudvikling/ videncenter!!strategisk udvikling/fundraising!!brand management/markedsorienteret konceptudvikling! Offentlige! stakeholders! Embedsmandsnetværket!

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende Århus Kommunes sagsnr. M1/2011/01566-018

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende Århus Kommunes sagsnr. M1/2011/01566-018 Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 28-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Kommunes sagsnr. M1/2011/01566-018 A har den 31. august 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

FORMAND. Sorø Klosterkirkes Dreng ekor. Foreningen: Forko rtet: V ls 5orø Drengekor. Venne? og støtter of. Overordnet overblik over f oreningen.

FORMAND. Sorø Klosterkirkes Dreng ekor. Foreningen: Forko rtet: V ls 5orø Drengekor. Venne? og støtter of. Overordnet overblik over f oreningen. Sorø Klosterkirkes Dreng ekor Forko rtet: V ls 5orø Drengekor FORMAND Foreningen e? boseret på frivillighed, derfor søges en pe?son som med ar?angernent og mosser af glæ,de vil voretoge orbejdsområdet:

Læs mere

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b.

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b. Solvejg Jensen Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: no-reply ting lysning. dk 3. august 011 13:5 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 0f-4695-bf49-5e65687073b. txt Dennemail

Læs mere

B R E V D U E N. Kompagniavis for Hjemmeværnskompagni Midtfyn. Oktober kvartal 2015 20. årgang nummer 4

B R E V D U E N. Kompagniavis for Hjemmeværnskompagni Midtfyn. Oktober kvartal 2015 20. årgang nummer 4 B R E V D U E N Kompagniavis for Hjemmeværnskompagni Midtfyn Oktober kvartal 2015 20. årgang nummer 4 I sne står urt og busk i skjul. Dog ikke helt endnu, men det kommer nok ikke l t re så l nge endnu.

Læs mere

Standard for offentlig revision nr. 2 Rigsrevisionens kvalitetsstyring SOR 2 SOR 2. Standarderne SOR 2. for offentlig

Standard for offentlig revision nr. 2 Rigsrevisionens kvalitetsstyring SOR 2 SOR 2. Standarderne SOR 2. for offentlig Standard for offentlig revision nr. 2 Rigsrevisionens kvalitetsstyring SOR 2 SOR 2 Standarderne for offentlig SOR 2 SOR 2 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 2 (VERS ON 1.1) 1 Rigsrevisionens kvalitetsstyring

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

DESIGN OG TILGÆNGELIGHED FORESTIL DIG! FORESTIL DIG ET BYGGET MILJØ, SOM IKKE UDELUKKER NOGEN.

DESIGN OG TILGÆNGELIGHED FORESTIL DIG! FORESTIL DIG ET BYGGET MILJØ, SOM IKKE UDELUKKER NOGEN. M A S T E R I U N I V E R S E LT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED W W W. E V U. A A U. D K / M A S T E R / M U DT 2 Å R ( H A LV T I D S S T U D I E R ) FORESTIL DIG! FORESTIL DIG ET BYGGET MILJØ, SOM IKKE UDELUKKER

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 10-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Christian Harlang vedrørende ejendommen matr.nr. 2 ap Hellebækgård, Hellebæk, beliggende Nordre Strandvej 92, kommunens

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0105 Bilag 1, KOM (2010) 0104 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0105 Bilag 1, KOM (2010) 0104 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0105 Bilag 1, KOM (2010) 0104 Bilag 1 Offentligt Den 12. maj 2010 J.nr.: 2010-8011-00007 Sagsbeh andler: MVK/ LATH G R U N D N O T A T Vedrørende forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

MDE :55737100 SKOVSANGERVEJ12,4736KARREBÆKSMI

MDE :55737100 SKOVSANGERVEJ12,4736KARREBÆKSMI F ds hus Kon an 1 595 000 Ej udg p md 2 238 Udbe a ng 80 000 B / N eksk ej udg 8 428/ 6 617 Bo gm2 S ue/ Væ Byggeå G undm2 Sag 80 2/ 2 2000 712 05214F0635 Kon ak A anhansen I ndeha,ej endomsmæg &a ua MDE

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

1l ykke med hammer"sl aget. Date : wed, 21- Dec. Dt<( 500 salar (25% af hammerslag)... afdelingen og sl<a1 betales ved afhentning

1l ykke med hammersl aget. Date : wed, 21- Dec. Dt<( 500 salar (25% af hammerslag)... afdelingen og sl<a1 betales ved afhentning K05 Fra: sendt: 2I. ril: La rs Emne: FW: *3#8_g3sa,E 4, {/-' ti I I ykke med hammersi aget.) >Fr >To: >subj ect : caugutn3l-'fr3 >2005 71":43:02 +0100 r ti l"lylcke med hammersl aget. Date: Wed, 21 Dec

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208709

.48716100. Sagsnr :208709 Udsho S andv ej141 Udsho S and DK3230 T 48716100 bkbo g@bkbo g dk www bkbo g dk Cv n 12041489 Sa gsops ng Ad esse:g bj e gs en48,g e ej e,3250g e ej e Kon an p s:8 400 000 Sagsn :208709 Ej e udg / md :118

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

A A L B O R G U N I V E R S I T E T 2

A A L B O R G U N I V E R S I T E T 2 M A S T E R I U N I V E R S E LT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED W W W. E V U. A A U. D K / M A S T E R / M U DT 2 Å R ( H A LV T I D S S T U D I E R ) FORESTIL DIG! FORESTIL DIG ET BYGGET MILJØ, SOM IKKE UDELUKKER

Læs mere

Energinet.dk's deklarationer for el

Energinet.dk's deklarationer for el Elleverandør: Adresse: Telefon: Hjemmeside: Firma logo genn emsnitsværdi for året. Nettab i det østdanske elsystem og nettoimport af el fra nabolan dene medregnes i eldekla rationen. El produceres i Østdanmark

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer. afgivet til Statsrevisorerne

Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer. afgivet til Statsrevisorerne Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer afgivet til Statsrevisorerne Februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og konklusion 1 1.1. Form og konk us on 1 1.2. B ggrund

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET MARITIME AKTIVITETER OG VISIONER

AALBORG UNIVERSITET MARITIME AKTIVITETER OG VISIONER AALBORG UNIVERSITET MARITIME AKTIVITETER OG VISIONER - M I N I S T E R B E S Ø G I E S B J E R G 1 1. M A R T S 2 0 1 4 K I M S Ø R E N S E N D E T T E K N I S K N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

DANSKERNES ARBEJDSTI D - EN REGI STERBASERET ANALYSE METTE DEDI NG SFI - DET NATI ONALE FORSKNI NGSCENTER FOR VELFÆRD

DANSKERNES ARBEJDSTI D - EN REGI STERBASERET ANALYSE METTE DEDI NG SFI - DET NATI ONALE FORSKNI NGSCENTER FOR VELFÆRD DANSKERNES ARBEJDSTI D - EN REGI STERBASERET ANALYSE METTE DEDI NG SFI - DET NATI ONALE FORSKNI NGSCENTER FOR VELFÆRD DI SPOSI TI ON Undersøgelsens dat agrundlag Danskernes arbej dst id 2003-2006 Sam m

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

[... ] over Ener gi st yr el sen af 13. august 2001 Pr i saf r egni ng f or el pr odukt i on f r a vi ndmøl l e

[... ] over Ener gi st yr el sen af 13. august 2001 Pr i saf r egni ng f or el pr odukt i on f r a vi ndmøl l e ( El f or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [... ] over Ener gi st yr el sen af 13. august 2001 Pr i saf r egni ng f or el pr odukt i on f r a vi ndmøl l e Nævnsf or mand, cand. j

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

t vær gående samar bej des pl agsomhed. Er én pl an ut opi?

t vær gående samar bej des pl agsomhed. Er én pl an ut opi? Det t vær gående samar bej des pl agsomhed. Er én pl an ut opi? Knud Ramian på or ienter ende temadag 17. september 2009 Ar r angør : Center for Kvalitetsudvikling I ndhol d Hvad ved vi om det tvær gående

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS.

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune 23-10- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Meningsfuldhed i et børneperspektiv

Meningsfuldhed i et børneperspektiv Meningsfuldhed i et børneperspektiv 1 K O NFERENC E N : SAMMENHÆNG I BØRN OG UNGES LIV - NÅR MENING SKABER HELHED 22. O K T O B E R 2015 HANS M Å NSSO N, C ESOB Hvad er meningen med vore børn anno 2015

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist 05-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen har via e -post modtaget din henvendelse

Læs mere