OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT"

Transkript

1 REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FA WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund Region Sjælland (RS) har i marts 2013 besluttet at forberede et projekt om Parkér og Rejs i Region Sjælland. RS har indtil videre kun ganske kortfattet skitseret formål og mulige aktiviteter. RS har derfor bedt COWI assistere med at uddybe og konkretisere projektet med et forslag til en projektbeskrivelse. Dette notat udgør COWIs resultat af opgaven, der er udarbejdet i tæt samarbejde og dialog med regionen. 2 Indledning Parkér og Rejs anlæg indgår i Trængselskommissionens idékatalog, som er offentliggjort i februar Trængselskommissionen peger på, at sådanne anlæg er specielt relevante i forhold til Region Sjælland og peger samtidig på, at ansvaret for sådanne anlæg ikke er præcist organisatorisk placeret. Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med kollektiv trafik. I Danmark findes ganske vist mange p-pladser ved især stationer, men Parkér og Rejs endnu ikke udnyttet systematisk som en sammenhængende, planlagt og integreret del af den kollektive trafik og dermed findes heller ikke samlet videns opsamling om erfaringer. Imidlertid er det et af de virkemidler, som kan øge tilgængeligheden til den kollektive trafik. Herved øges mobiliteten for regionens borgere, og samtidig fremmes mere miljøvenlige og trængselsdæmpende transportformer. Parkér og Rejs er særligt relevant for borgerne i Region Sjælland, hvor mange ikke bor i umiddelbar nærhed til en station, allerede har mindst en bil, og hvor pendlingsafstandene er de længste i Danmark. Samtidig pendler en del til hovedstadsområdet, hvor der er trængselsproblemer for biltrafikken. PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 4 UDGIVELSESDATO 3. juni 2013 UDARBEJDET hgr KONTROLLERET jach GODKENDT hgr

2 2/11 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT 3 Det overordnede formål er, at Projektet skal danne grundlag for, at der etableres Parkér og Rejs faciliteter i Region Sjælland og, at disse udnyttes optimalt. Projektets formål kan konkretiseres i følgende delmål: Relevante aktører for realisering af Parker og Rejs faciliteter skal inddrages aktivt i projektet Koncept for organisering, finansiering og markedsføring af Parkér og Rejs faciliteter efter projektets afslutning skal sikres Koncept for Parkér og Rejs afprøves på to konkrete lokaliteter. 4 Overordnet projekttilgang Projektet behandles som et samlet program i tre dele: Del 1: Koncept for Parker og Rejs (indhentede erfaringer, organiserings- og finansieringsformer, behovsvurderinger, potentialer, mulige koncepter, udpegning af forslag til konkrete lokaliseringer mv.) Del 2: Konkrete projekter (re konkrete projekter med principforslag til funktioner, udformning, potentialevurdering mv.) Del 3: Forslag til strategi for Parkér og Rejs i Region Sjælland (koncept, lokaliseringsstrategi, udformningsstrategi, potentialevurderinger, nytte- og omkostningsvurderinger, organisering, finansiering mv.). Programmet tænkes organiseret med en styregruppe, hvor Region Sjælland kan tage formandskabet og en programledelse ligeledes med Region Sjælland som ansvarlig. Programledelsen vil få ansvaret for at gennemføre projekterne i Del 1 og Del 3, mens ledelsen af de konkrete projekter i Del 2 aftales med de involverede kommuner. Programledelsen vil stå for opsamling af erfaringer på tværs af de to konkrete projekter i Del 2. Flere parter har allerede udtrykt interesse for at deltage (DSB, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Movia samt Roskilde, Køge og Vordingborg kommuner). Flere parter vil kunne inddrages). Parterne vil som led i en igangsætning drøfte og aftale en endelig projektbeskrivelse. Desuden er det vigtigt at inddrage øvrige interessenter, der kan bidrage med faglig viden, interesse i fremtidige samarbejder om Parker og Rejs anlæg, lovgivningsmæssige aspekter mv. (f.eks. alle kommuner i RS, developere for større byudviklingsprojekter ved stationer, private p-plads operatører, læreanstalter, pendlerklubber, cyklistforbund mv.) Det samlede program skal munde ud i konkrete resultater, som RS og de relevante parter kan benytte som grundlag for at drøfte, og måske efterfølgende nå til enig-

3 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT 3/11 hed om, en samlet strategi og for at drøfte igangsætning af konkrete Parker og Rejs anlæg. Hver af de tre dele forventes at omfatte en række aktiviteter, der beskrives i det følgende. 4.1 Del 1, Koncept for Parkér og Rejs Del 1 vil rumme følgende hovedaktiviteter: Opsamling af erfaringer om Parkér og Rejs Undersøgelse af behov og potentialer for Parkér og Rejs i Region Sjælland Forslag til koncept for Parkér og Rejs i Region Sjælland Opsamling af erfaringer om Parkér og Rejs Systematisk brug af Parkér og Rejs i sammenhæng med det kollektive trafiksystem kendes fra en række udvalgte regioner i udlandet, mens der i Danmark kun er enkelte forsøg og derfor ingen systematiske opsamlinger af viden (fra Hovedstadsområdet findes enkelte evalueringer, men af relativ gammel dato). et med denne aktivitet er at få et overblik over muligheder og begrænsninger til inspiration for at foreslå koncepter for Parker og Rejs i Region Sjælland. Der indsamles erfaringer fra Danmark og andre lande med brug af følgende kilder: Dialog med danske nøglepersoner, herunder interessenter i projektet Internettet Opfølgning på udvalgte eksempler (forventet minimum 5 regioner) med telefonsamtaler, s mv. Evt. besøg i 1-3 regioner sammen med partnerne i projektet (kan evt. gennemføres som en særlig efterfølgende aktivitet). Indsamlingen vil omfatte nøgleparametre, som vurderes vigtige for især at drøfte opstilling af koncepter i de næste aktiviteter: Omfang og karakter (antal p-pladser til hhv. cykler og biler, kollektiv trafikruter, oplandsstørrelse, integration med kollektiv trafik udbud mv.) Lokalisering (opland, sammenhæng med kollektivt net og byfunktioner) Udformning (indhold af servicefunktioner, kvalitetsniveauer mv.) Vejvisning og anden brug af ITS Organisering (nødvendige / vigtige deltagere) Budgetter og finansiering (anlæg og drift) Markedsføring, herunder integration med andre transporttilbud Metoder for og erfaringer med potentiale- og behovsvurderinger Særlige pointer ved planlægning og start (faldgruber, succeshistorier mv.). De indhentede erfaringer drøftes mellem potentielle interessenter og på baggrund heraf opsummeres vigtige nøgleparametre, kriterier for succes, sammenhæng mel-

4 4/11 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT lem typer / størrelser af anlæg og deres funktioner / serviceudbud mv., som kan benyttes i de følgende aktiviteter. erne fra denne aktivitet afrapporteres i et særskilt notat. Konsulenten og den daglige programledelse varetager aktiviteten i dialog med øvrige aktører, som forventes allerede at have viden. Ved opstart drøftes oplæg til indhold med en nedsat styregruppe. I sidste del af aktiviteten afholdes seminar / workshop med relevante interessenter. Det kan som en option indgå at arrangere studiebesøg for projektets partnere til 1 3 relevante regioner i Europa. Arbejdsdelingen for arrangement af studiebesøg aftales særskilt Undersøgelse af behov og potentialer for Parkér og Rejs i Region Sjælland Etablering af Parkér og Rejs anlæg kan potentielt erstatte nogle bilrejser med kollektiv rejser. Imidlertid er der ingen systematiske danske erfaringer med eller viden om, hvor stort potentialet er. et med denne aktivitet er at skabe en viden om behov og potentialer for Parkér og Rejs anlæg i Region Sjælland. Aktiviteten gennemføres med udgangspunkt i de indhentede erfaringer fra den foregående aktivitet samt ud fra indsamling af viden om transport og øvrige relevante forhold i Region Sjælland. Følgende forventes at indgå i aktiviteten: Opstilling af metode for vurdering af behov og potentiale, hvor erfaringer fra tidligere projekter anvendes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Indsamling af data om nuværende og fremtidige forhold i Region Sjælland. Følgende forventes at skulle indgå, men afklaring sker som led i projektet: Statistik om transportvaner for bosatte i og pendlere til Region Sjælland Statistik om antal passagerer til og fra stationer og vigtige regionale busstoppesteder i Region Sjælland Foreløbig udpegning af lokaliteter med potentialer (nu eller i fremtiden med påtænkt byudvikling, vejudbygninger mv.) for Parkér og Rejs faciliteter (f.eks. knudepunkter mellem vej / bane, ved stationer, ved større busstoppesteder mv.) Prognoser for fremtidige transportmønstre i regionen også under hensyn til større byudviklingsprojekter Særskilt vidensindsamling om nuværende Parkér og Rejs brugere

5 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT 5/11 Særskilt vidensindsamling om holdninger til Parkér og Rejs ved gennemførelse af en borgerundersøgelse i de relevante områder i Region Sjælland. Interviews eller workshop med interessenter om forventninger, barrierer, forretningspotentialer mv. Vurdering af behov og potentialer ud fra opstillet metode og dataindsamling. Vurderingen af behov og potentialer forventes at skulle omfatte følgende: Skøn over potentielt maksimalt antal brugere (potentiel maksimal efterspørgsel) til Parkér og Rejs anlæg baseret på transportmønstre og fordelt på geografiske oplande, lokaliteter samt transportformer (cykel / bil og tog / bus) Skøn over realistisk omfang af brugere i 3 4 udbygnings scenarier, der adskiller sig væsentligt i f.eks. antal p-pladser, lokalisering og satsning på bil / cykel og tog / bus). Dvs. en mere pragmatisk samlet vurdering af efterspørgsel og udbud. Vurdering af aktørers interesse og villighed til at indgå i partnerskaber om Parkér og Rejs faciliteter. erne fra denne aktivitet afrapporteres i et særskilt notat. Konsulenten og den daglige programledelse varetager aktiviteten i dialog med øvrige aktører. Ved opstart drøftes oplæg til indhold med en nedsat styregruppe. I løbet af aktiviteten afholdes seminar / workshop med relevante interessenter. Det forventes, at parterne kan stille en stor del af de relevante data og statistik til rådighed Forslag til koncept for Parkér og Rejs i Region Sjælland Flere steder i udlandet findes Parkér og Rejs anlæg, som er planlagt, organiseret og drevet ud fra en fælles strategi. et med denne aktivitet er for Region Sjælland at foreslå et Parkér og Rejs koncept, som kan blive en fælles ramme for relevante aktører og partnere for fremtidige initiativer på området. Et væsentligt element i denne aktivitet er at få skabt en fælles forståelse for Parkér og Rejs blandt alle potentielle interessenter og et mere fast funderet enighed blandt de potentielle partnere, som skal bidrage aktivt til at planlægge, igangsætte og drive anlæg.

6 6/11 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT Følgende forventes at indgå: Udarbejdelse af oplæg om koncept til drøftelse på seminarer / workshops Invitation til samt oplæg på workshop / seminar for en bred vifte af interessenter om Parkér og Rejs baseret på resultaterne fra de foregående aktiviteter Efterfølgende mindre workshop blandt potentielle partnere, der skal inddrages aktivt i realiseringen Udarbejdelse af samlet forslag til koncept. Konceptforslaget forventes at skulle tage stilling til i hvert fald følgende emner: Organisering og finansiering af regionalt samarbejde om Parkér og Rejs Mulige typer af Parkér og Rejs anlæg (biler / cykler samt bus / tog) Omfang af fremtidigt udbud (stillingtagen til optimal udnyttelse med mindst mulig konkurrence mellem nye faciliteter for at tiltrække potentielle brugere) Kriterier for lokalisering af mulige anlæg (f.eks. regionale afvejninger og samlokalisering med andre byfunktioner) Kriterier for servicefunktioner ved anlæg afhængig af andre parametre som f.eks. størrelse, placering i byområde, kollektivt trafikudbud, type af anlæg osv. Markedsføring integreret med andre transporttilbud. For det første foreligger en bredt forankret viden om Parkér og Rejs hos en vifte af interessenter. For det andet foreligger et forslag til koncept, som der blandt en mindre gruppe af potentielle partnere er enighed om at arbejde videre med. Konsulenten har sammen med den daglige programledelse ansvaret for at varetage interessentinddragelsen og udarbejde beslutningsoplæg for de potentielle partnere. 4.2 Del 2, Konkrete projekter Del 2 vil rumme følgende hovedaktiviteter: Projekt i kommune A Projekt i kommune B Projekt for et mindre anlæg. et af hvert projekt skal aftales med de involverede kommuner for at afspejle hvert områdes særlige forhold. Det forventes, at projekterne skal udføres som treselvstændige sideløbende aktiviteter. I det samlede projekts interesse skal der aftales fælles rammer jf. drøftelser af

7 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT 7/11 koncept. Det forventes desuden, at hvert projekt får egen styregruppe, projektgruppe mv., hvor repræsentanter for det samlede program deltager i styregrupper. Hvert projekt skal selv opstille et mere præcist arbejdsprogram og projektbeskrivelse, som man kan forestille sig kommenteret og godkendt i styregruppe for det overordnede projekt. I projekterne indbygges krav om rapportering mv. til det overordnede projekt - både løbende rapportering og koordinering, men også en afrapportering ved afslutningen af projektet. Neden for beskrives forventet indhold for de tre projekter. Foreløbig forventes samme indhold, og derfor er der kun én beskrivelse Projektparadigme for hvert af de konkrete projekter En række afklaringer og problemstillinger i udvikling af et koncept opstår først, når tingene skal afprøves i praksis. Ligeledes er det vigtigt at opnå konkrete resultater så hurtigt som muligt for at fastholde interessen fra relevante aktører. et med denne aktivitet er derfor både at afprøve konceptet og at starte med at realisere Parkér og Rejs tilbud. Projektet for hver lokalitet vil omfatte følgende: Opstilling af projektorganisation med relevante parter Konkretisering af behov og potentiale fundet i Del 1 ud fra mere detaljerede data, hvis dette vurderes muligt eller nødvendigt for den konkrete lokalitet Beskrivelse af relevant indhold (omfang og elementer) i Parkér og Rejs anlægget i interaktion med tanker fra det overordnede koncept Udarbejdelse af 2-3 principforslag inkl. skitser for anlægget samt budgetoverslag. Som udgangspunkt forventes, at det kun bliver på principforslagsniveau, men det kan afhængigt af den konkrete situation evt. videreføres til mere præcise dispositionsforslag, der så kan danne udgangspunkt for projektering og udbud af anlæg). Drøftelse om organisering og eventuel finansiering af anlægget og dets drift Potentialevurdering sat i forhold til omkostninger Forslag til implementeringsplan (f.eks. udbudsdokumenter, forretningsplan, gensidige aftaler, tidsplan mv.). Aktiviteten munder ud i et samlet forslag, der beskriver anlæggets omfang, elementer, principskitser, budget, forslag til finansiering og implementeringsplan.

8 8/11 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT De involverede kommuner skal have en fremtrædende rolle i projektet for at sikre en kommunal opbakning og forankring. Den konkrete organisering og udmøntning aftales med kommunen. Det forventes, at der engageres konsulent(er) til hvert projekt, og at disse bistår de involverede parter med at gennemføre projektet Opsamling af erfaringer fra konkrete projekter Erfaringerne fra de to projekter vil kunne gavne formuleringen af strategiforslag samt være til nytte for kommende forslag til etablering af faciliteter. et med denne aktivitet er at sikre og formidle en erfaringsopsamling. Erfaringsopsamlingen gennemføres med følgende elementer: Interviews af involverede parter i hvert projekt Evt. fokusgruppeinterviews med de involverede parter og øvrige potentielle interessenter Gennemgang af materiale udarbejdet i projektet. Fokus i erfaringsopsamlingen vil være på positive, negative og interessante forhold, der kan benyttes i det fortsatte arbejde inden for i hvert fald følgende emner: Arbejdsproces Organisering Budgetter, finansiering og forretningsmodeller Behov og potentialer Funktioner og indretning Der udarbejdes en rapport med erfaringsopsamlingen. Aktiviteten gennemføres af konsulent og den daglige programledelse med aktiv involvering af parterne. 4.3 Del 3, Forslag til Parkér og Rejs strategi i Region Sjælland Programmet forberedes blandt andet for at parterne mod afslutningen kan drøfte og måske nå til enighed om en fælles strategi for Parker og Rejs. Den følgende aktivitet beskriver, hvordan sådanne drøftelser kan gennemføres. Projektet vil slutte efter ca. et års indsats. For at sikre en fortsættelse af initiativer om Parkér og Rejs er det vigtigt at afslutte projektet med aktiviteter, der sikrer fort-

9 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT 9/11 sættelse og forankring hos de relevante parter. et med denne aktivitet er at udarbejde et forslag til en Parkér og Rejs strategi, der kan bringes til beslutning hos relevante parter. På baggrund af erfaringerne fra blandt andet de to tre kommuneprojekter samt arbejdet med konceptforslag udarbejdes forslag til en samlet strategi, der forventes at samle op på emner som: Baggrund og formål Vigtige aktører Potentiale for Parkér og Rejs faciliteter Organisering af samarbejde Finansiering / forretningsmodel Etapeplan Nytte- og omkostningsvurdering. Der udarbejdes et samlet forslag, der efterfølgende kan benyttes af hver af de potentielt involverede parter som oplæg til beslutning for direktion / politisk udvalg. Konsulent og den daglige programledelse udarbejder oplæg og drøfter med styregruppen. 5 Tidsplan I figuren nedenfor er vist en foreløbig tidsplan for gennemførelse af projektet baseret på, at projektet er skitseret til at forløbe over 12 måneder. Det er forudsat, at Region Sjælland har godkendt projektbeskrivelse og udbudt konsulentydelserne inden den viste tidsplan starter.

10 10/11 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT Del 1 Opsamling af erfaringer Behov og potentialer i Region Sjælland Forslag til koncept Del 2 Projekt i kommune A Projekt i kommune B Projekt for et mindre anlæg Opsamling fra projekter Del 3 Forslag til Parkér og Rejs strategi Milepæle Kontrakt med konsulent(er) Aftale om projekter i kommuner Seminar / workshop om erfaringer, behov og potentialer Seminar om koncept Vedtaget konceptforslag i styregruppe Implementeringsplan for de to projekter Vedtaget strategiforslag i styregruppe 6 Organisering, projektdeltagere og interessenter Programmet tænkes organiseret med en styregruppe, hvor Region Sjælland har formandskabet, og hvor et udvalg af kommunerne samt nøgleaktører (f.eks. DSB, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Movia) har sæde. Region Sjælland har den daglige programledelse, hvortil der forventes tilknyttet en konsulent. Den endelige organisering aftales som led i aftaler om den endelige projektbeskrivelse. Projekterne i de tre kommuner forventes ligeledes gennemført med en styregruppe, hvor hver kommune og Region Sjælland deltager i styregruppen. Øvrige deltagere drøftes afhængig af projektets konkrete karakter. Hver kommune har den daglige projektledelse, hvortil der forventes tilknyttet konsulenter. Der afholdes månedlige koordineringsmøder mellem programledelsen og hvert af de to projekter. Tidligt i processen foreslås inviteret en bred kreds af interessenter, der inddrages som beskrevet under de enkelte aktiviteter.

11 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT 11/11 7 Budget og finansiering Budget Programmet er skitseret med delprojekter, som kun er foreløbig defineret. Det er derfor kun muligt at skitsere et foreløbigt budget. For de konkrete projekter i Del 2 vil budgettet afhænge af de enkelte områders type og størrelse, eksisterende forhold samt det projektniveau, der aftales. I nedenstående bud er det forventet, at der udarbejdes 2-3 principforslag med tilhørende overslagspriser. I det følgende er illustreret en budgetskitse, der kan benyttes som udgangspunkt for drøftelser mellem parterne. Ressourceforbruget for parterne er et skøn over minimumsindsats. Som forudsætning gælder, at programmet varer et kalenderår. Manduger Ekstern konsulent Region Sjælland Øvrige parter Programledelse Del 1 - Opsamling af erfaringer Behov og potentialer Forslag til koncept Del 2 - Projekt A Projekt B Projekt C Opsamling Del 3 -Forslag til strategi De beskrevne manduger til eksterne konsulenter vil sandsynligvis svare til et budget på ca. 2,9 mio. kr. ekskl. moms. Hertil skal lægges budget til workshops, arrangementer, trykning og andre løbende projektudgifter, som Region Sjælland skønner til ca kr. De interne manduger fra Region Sjælland og parterne er ikke indeholdt i ovenstående budgetoverslag. Finansiering Finansieringen af programmet og eventuel efterfølgende realisering af anlæg er stadig til drøftelse. Den interne medfinansiering fra deltagende parter skal drøftes ligesom der kan afsøges mulig medfinansiering fra andre eksterne kilder (fonde, puljer mv.). Som udgangspunkt forventes det, at alle deltagende parter i programmet bidrager med arbejdskraft og levering af egne data mv.

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012.

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012. Projektbeskrivelse Til: Rådgivning Storkøbenhavn, Rådgivning Sjælland og Rådgivning Nordsjælland Kopi til: Direktionen Sagsnummer Sagsbehandler CBO Direkte 36 13 16 86 Fax - CBO@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. fælleskommunal strategi for den kollektive trafik i Frederikssundfingeren

Projektbeskrivelse vedr. fælleskommunal strategi for den kollektive trafik i Frederikssundfingeren 31. august 2011 Revideret 13. september 2011 Projektbeskrivelse vedr. fælleskommunal strategi for den kollektive trafik i Frederikssundfingeren Indledning Den kommende letbane langs Ring 3, med tilhørende

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND

Den fremtidige jernbanetrafik i Region. Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR SJÆLLAND Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Sorø 29. januar 2012 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen KKR Indledning Velkommen til dialogmødet Den fremtidige jernbanetrafik i Region Sjælland Dialogmødet

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé

Notat. Til: Kopi til: 31. august Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse. 2. Resumé Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. august 2010 1. Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland. Marts 2017

Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland. Marts 2017 Fremtidens kollektive transport i Region Sjælland Marts 2017 Intro Et velfungerende system af busser og tog er vigtigt for borgernes mobilitet både for den unge, som skal til en ungdomsuddannelse, for

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1 Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange Arbejdsgange

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Sammenhængende terminalområde i Hjørring

Sammenhængende terminalområde i Hjørring En grøn transportpolitik Sammenhængende terminalområde i Hjørring Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Hjørring Kommune søger om støtte under En grøn transportpolitik til gennemførelse af et forprojekt

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning Kommuneplanlægning Vordingborg kommune er centralt placeret i Øresundsregionen og den ny Femernregion som vigtig transportkorridor mellem Skandinavien og Europa via Gedser og den kommende faste forbindelse

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

STRATEGI FOR PARKÉR OG REJS I REGION SJÆLLAND INDHOLD. 1 Parkér og Rejs projektet i Region Sjælland 2

STRATEGI FOR PARKÉR OG REJS I REGION SJÆLLAND INDHOLD. 1 Parkér og Rejs projektet i Region Sjælland 2 REGION SJÆLLAND STRATEGI FOR PARKÉR OG REJS I REGION SJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Parkér og Rejs projektet

Læs mere

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Special Session på Trafikdage 2014 tirsdag den 26.8. kl. 15:10 til 16:20 3. linje Lokale 4, 110, Kroghsstræde 3 DSB, Movia og Metroselskabet I/S

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Handlingsplan for program 1: Monopolbrud

Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.3 22. oktober Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.4 27/10-15 Udkast Kommentarer fra styregruppe

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Hovedstadsområdets Trafikselskab Hovedstadsområdets Trafikselskab Per Homann Jespersen/26. oktober 2012 - En alternativ organisering af den kollektive trafik øst for Storebælt Dette oplæg er et indspil til Trængselskommissionens arbejde

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Mobilitetsråd i Syddanmark

Mobilitetsråd i Syddanmark Område: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Ebbe Jensen/Ulrich Jensen Afdeling: Regionssekretariatet E-mail: Journal nr.: 08/7009 Telefon: Dato: 7. maj 2008 Notat Mobilitetsråd i Syddanmark 1. Baggrund

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Trafikplan 2013 Opfølgning 2015 22 Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Indhold: 1. Movias opfølgning på Trafikplan 2013 2. De første tanker om Trafikplan 2016 3. Puljer Region Hovedstaden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference oktober Claus Hedegaard Sørensen. Tetraplan. TØF/7.-8. oktober 2009 / Side 1

Kollektiv Trafik Konference oktober Claus Hedegaard Sørensen. Tetraplan. TØF/7.-8. oktober 2009 / Side 1 Kollektiv Trafik Konference 7.-8. oktober 2009 Claus Hedegaard Sørensen Tetraplan TØF/7.-8. oktober 2009 / Side 1 Introduktion Formål Hvordan får vi i hovedstadsområdet mindre personbiltrafik og mere kollektiv

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt HILLERØD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Afrapportering om totaløkonomiske sammenhænge i kvalitetsfondsbyggerierne. Projektleder: Danske Regioner

Afrapportering om totaløkonomiske sammenhænge i kvalitetsfondsbyggerierne. Projektleder: Danske Regioner Afrapportering om totaløkonomiske sammenhænge i kvalitetsfondsbyggerierne Projektleder: Danske Regioner December 2012 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Indledning... 3 3. Rapporten om totaløkonomiske sammenhænge

Læs mere

Projektbeskrivelse for Djurs Mobilitetsstrategi

Projektbeskrivelse for Djurs Mobilitetsstrategi Projektbeskrivelse for Djurs Mobilitetsstrategi Godkendt 5. marts 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse for Djurs Mobilitetsstrategi... 1 Godkendt 5. marts 2015... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Analyse af den kollektive trafik. Fredensborg Kommune. Forslag til arbejdsprogram - juli 2010. 1 Baggrund og formål

Indholdsfortegnelse. Analyse af den kollektive trafik. Fredensborg Kommune. Forslag til arbejdsprogram - juli 2010. 1 Baggrund og formål Fredensborg Kommune Analyse af den kollektive trafik Forslag til arbejdsprogram - juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 1. Projekttitel Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 2. Resumé Alle hospitaler har et stort

Læs mere

Procesplan for cykelhandlingsplan

Procesplan for cykelhandlingsplan Procesplan for cykelhandlingsplan Formålet med cykelhandlingsplanen Cykelhandlingsplanen er det instrument, der skal sikre, at de målsætninger og resultatmål, som er vedtaget i forbindelse med cykelpolitikken,

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Nordvestkorridoren, forprojekt

Nordvestkorridoren, forprojekt Nordvestkorridoren, forprojekt Henrik Grell 1 Nordvestkorridorprojektet et forprojekt Fælles mål og koncept for at forbedre transporttilbud i Nordvestkorridoren Opstilling af konkrete projekter, der kan

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014 Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West

Læs mere

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.5 20. november Udkast Første bud på struktur og indhold 0.9 24/11-15 Udkast Til kommentar/høring

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere