OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT"

Transkript

1 REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FA WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund Region Sjælland (RS) har i marts 2013 besluttet at forberede et projekt om Parkér og Rejs i Region Sjælland. RS har indtil videre kun ganske kortfattet skitseret formål og mulige aktiviteter. RS har derfor bedt COWI assistere med at uddybe og konkretisere projektet med et forslag til en projektbeskrivelse. Dette notat udgør COWIs resultat af opgaven, der er udarbejdet i tæt samarbejde og dialog med regionen. 2 Indledning Parkér og Rejs anlæg indgår i Trængselskommissionens idékatalog, som er offentliggjort i februar Trængselskommissionen peger på, at sådanne anlæg er specielt relevante i forhold til Region Sjælland og peger samtidig på, at ansvaret for sådanne anlæg ikke er præcist organisatorisk placeret. Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med kollektiv trafik. I Danmark findes ganske vist mange p-pladser ved især stationer, men Parkér og Rejs endnu ikke udnyttet systematisk som en sammenhængende, planlagt og integreret del af den kollektive trafik og dermed findes heller ikke samlet videns opsamling om erfaringer. Imidlertid er det et af de virkemidler, som kan øge tilgængeligheden til den kollektive trafik. Herved øges mobiliteten for regionens borgere, og samtidig fremmes mere miljøvenlige og trængselsdæmpende transportformer. Parkér og Rejs er særligt relevant for borgerne i Region Sjælland, hvor mange ikke bor i umiddelbar nærhed til en station, allerede har mindst en bil, og hvor pendlingsafstandene er de længste i Danmark. Samtidig pendler en del til hovedstadsområdet, hvor der er trængselsproblemer for biltrafikken. PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 4 UDGIVELSESDATO 3. juni 2013 UDARBEJDET hgr KONTROLLERET jach GODKENDT hgr

2 2/11 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT 3 Det overordnede formål er, at Projektet skal danne grundlag for, at der etableres Parkér og Rejs faciliteter i Region Sjælland og, at disse udnyttes optimalt. Projektets formål kan konkretiseres i følgende delmål: Relevante aktører for realisering af Parker og Rejs faciliteter skal inddrages aktivt i projektet Koncept for organisering, finansiering og markedsføring af Parkér og Rejs faciliteter efter projektets afslutning skal sikres Koncept for Parkér og Rejs afprøves på to konkrete lokaliteter. 4 Overordnet projekttilgang Projektet behandles som et samlet program i tre dele: Del 1: Koncept for Parker og Rejs (indhentede erfaringer, organiserings- og finansieringsformer, behovsvurderinger, potentialer, mulige koncepter, udpegning af forslag til konkrete lokaliseringer mv.) Del 2: Konkrete projekter (re konkrete projekter med principforslag til funktioner, udformning, potentialevurdering mv.) Del 3: Forslag til strategi for Parkér og Rejs i Region Sjælland (koncept, lokaliseringsstrategi, udformningsstrategi, potentialevurderinger, nytte- og omkostningsvurderinger, organisering, finansiering mv.). Programmet tænkes organiseret med en styregruppe, hvor Region Sjælland kan tage formandskabet og en programledelse ligeledes med Region Sjælland som ansvarlig. Programledelsen vil få ansvaret for at gennemføre projekterne i Del 1 og Del 3, mens ledelsen af de konkrete projekter i Del 2 aftales med de involverede kommuner. Programledelsen vil stå for opsamling af erfaringer på tværs af de to konkrete projekter i Del 2. Flere parter har allerede udtrykt interesse for at deltage (DSB, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Movia samt Roskilde, Køge og Vordingborg kommuner). Flere parter vil kunne inddrages). Parterne vil som led i en igangsætning drøfte og aftale en endelig projektbeskrivelse. Desuden er det vigtigt at inddrage øvrige interessenter, der kan bidrage med faglig viden, interesse i fremtidige samarbejder om Parker og Rejs anlæg, lovgivningsmæssige aspekter mv. (f.eks. alle kommuner i RS, developere for større byudviklingsprojekter ved stationer, private p-plads operatører, læreanstalter, pendlerklubber, cyklistforbund mv.) Det samlede program skal munde ud i konkrete resultater, som RS og de relevante parter kan benytte som grundlag for at drøfte, og måske efterfølgende nå til enig-

3 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT 3/11 hed om, en samlet strategi og for at drøfte igangsætning af konkrete Parker og Rejs anlæg. Hver af de tre dele forventes at omfatte en række aktiviteter, der beskrives i det følgende. 4.1 Del 1, Koncept for Parkér og Rejs Del 1 vil rumme følgende hovedaktiviteter: Opsamling af erfaringer om Parkér og Rejs Undersøgelse af behov og potentialer for Parkér og Rejs i Region Sjælland Forslag til koncept for Parkér og Rejs i Region Sjælland Opsamling af erfaringer om Parkér og Rejs Systematisk brug af Parkér og Rejs i sammenhæng med det kollektive trafiksystem kendes fra en række udvalgte regioner i udlandet, mens der i Danmark kun er enkelte forsøg og derfor ingen systematiske opsamlinger af viden (fra Hovedstadsområdet findes enkelte evalueringer, men af relativ gammel dato). et med denne aktivitet er at få et overblik over muligheder og begrænsninger til inspiration for at foreslå koncepter for Parker og Rejs i Region Sjælland. Der indsamles erfaringer fra Danmark og andre lande med brug af følgende kilder: Dialog med danske nøglepersoner, herunder interessenter i projektet Internettet Opfølgning på udvalgte eksempler (forventet minimum 5 regioner) med telefonsamtaler, s mv. Evt. besøg i 1-3 regioner sammen med partnerne i projektet (kan evt. gennemføres som en særlig efterfølgende aktivitet). Indsamlingen vil omfatte nøgleparametre, som vurderes vigtige for især at drøfte opstilling af koncepter i de næste aktiviteter: Omfang og karakter (antal p-pladser til hhv. cykler og biler, kollektiv trafikruter, oplandsstørrelse, integration med kollektiv trafik udbud mv.) Lokalisering (opland, sammenhæng med kollektivt net og byfunktioner) Udformning (indhold af servicefunktioner, kvalitetsniveauer mv.) Vejvisning og anden brug af ITS Organisering (nødvendige / vigtige deltagere) Budgetter og finansiering (anlæg og drift) Markedsføring, herunder integration med andre transporttilbud Metoder for og erfaringer med potentiale- og behovsvurderinger Særlige pointer ved planlægning og start (faldgruber, succeshistorier mv.). De indhentede erfaringer drøftes mellem potentielle interessenter og på baggrund heraf opsummeres vigtige nøgleparametre, kriterier for succes, sammenhæng mel-

4 4/11 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT lem typer / størrelser af anlæg og deres funktioner / serviceudbud mv., som kan benyttes i de følgende aktiviteter. erne fra denne aktivitet afrapporteres i et særskilt notat. Konsulenten og den daglige programledelse varetager aktiviteten i dialog med øvrige aktører, som forventes allerede at have viden. Ved opstart drøftes oplæg til indhold med en nedsat styregruppe. I sidste del af aktiviteten afholdes seminar / workshop med relevante interessenter. Det kan som en option indgå at arrangere studiebesøg for projektets partnere til 1 3 relevante regioner i Europa. Arbejdsdelingen for arrangement af studiebesøg aftales særskilt Undersøgelse af behov og potentialer for Parkér og Rejs i Region Sjælland Etablering af Parkér og Rejs anlæg kan potentielt erstatte nogle bilrejser med kollektiv rejser. Imidlertid er der ingen systematiske danske erfaringer med eller viden om, hvor stort potentialet er. et med denne aktivitet er at skabe en viden om behov og potentialer for Parkér og Rejs anlæg i Region Sjælland. Aktiviteten gennemføres med udgangspunkt i de indhentede erfaringer fra den foregående aktivitet samt ud fra indsamling af viden om transport og øvrige relevante forhold i Region Sjælland. Følgende forventes at indgå i aktiviteten: Opstilling af metode for vurdering af behov og potentiale, hvor erfaringer fra tidligere projekter anvendes, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Indsamling af data om nuværende og fremtidige forhold i Region Sjælland. Følgende forventes at skulle indgå, men afklaring sker som led i projektet: Statistik om transportvaner for bosatte i og pendlere til Region Sjælland Statistik om antal passagerer til og fra stationer og vigtige regionale busstoppesteder i Region Sjælland Foreløbig udpegning af lokaliteter med potentialer (nu eller i fremtiden med påtænkt byudvikling, vejudbygninger mv.) for Parkér og Rejs faciliteter (f.eks. knudepunkter mellem vej / bane, ved stationer, ved større busstoppesteder mv.) Prognoser for fremtidige transportmønstre i regionen også under hensyn til større byudviklingsprojekter Særskilt vidensindsamling om nuværende Parkér og Rejs brugere

5 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT 5/11 Særskilt vidensindsamling om holdninger til Parkér og Rejs ved gennemførelse af en borgerundersøgelse i de relevante områder i Region Sjælland. Interviews eller workshop med interessenter om forventninger, barrierer, forretningspotentialer mv. Vurdering af behov og potentialer ud fra opstillet metode og dataindsamling. Vurderingen af behov og potentialer forventes at skulle omfatte følgende: Skøn over potentielt maksimalt antal brugere (potentiel maksimal efterspørgsel) til Parkér og Rejs anlæg baseret på transportmønstre og fordelt på geografiske oplande, lokaliteter samt transportformer (cykel / bil og tog / bus) Skøn over realistisk omfang af brugere i 3 4 udbygnings scenarier, der adskiller sig væsentligt i f.eks. antal p-pladser, lokalisering og satsning på bil / cykel og tog / bus). Dvs. en mere pragmatisk samlet vurdering af efterspørgsel og udbud. Vurdering af aktørers interesse og villighed til at indgå i partnerskaber om Parkér og Rejs faciliteter. erne fra denne aktivitet afrapporteres i et særskilt notat. Konsulenten og den daglige programledelse varetager aktiviteten i dialog med øvrige aktører. Ved opstart drøftes oplæg til indhold med en nedsat styregruppe. I løbet af aktiviteten afholdes seminar / workshop med relevante interessenter. Det forventes, at parterne kan stille en stor del af de relevante data og statistik til rådighed Forslag til koncept for Parkér og Rejs i Region Sjælland Flere steder i udlandet findes Parkér og Rejs anlæg, som er planlagt, organiseret og drevet ud fra en fælles strategi. et med denne aktivitet er for Region Sjælland at foreslå et Parkér og Rejs koncept, som kan blive en fælles ramme for relevante aktører og partnere for fremtidige initiativer på området. Et væsentligt element i denne aktivitet er at få skabt en fælles forståelse for Parkér og Rejs blandt alle potentielle interessenter og et mere fast funderet enighed blandt de potentielle partnere, som skal bidrage aktivt til at planlægge, igangsætte og drive anlæg.

6 6/11 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT Følgende forventes at indgå: Udarbejdelse af oplæg om koncept til drøftelse på seminarer / workshops Invitation til samt oplæg på workshop / seminar for en bred vifte af interessenter om Parkér og Rejs baseret på resultaterne fra de foregående aktiviteter Efterfølgende mindre workshop blandt potentielle partnere, der skal inddrages aktivt i realiseringen Udarbejdelse af samlet forslag til koncept. Konceptforslaget forventes at skulle tage stilling til i hvert fald følgende emner: Organisering og finansiering af regionalt samarbejde om Parkér og Rejs Mulige typer af Parkér og Rejs anlæg (biler / cykler samt bus / tog) Omfang af fremtidigt udbud (stillingtagen til optimal udnyttelse med mindst mulig konkurrence mellem nye faciliteter for at tiltrække potentielle brugere) Kriterier for lokalisering af mulige anlæg (f.eks. regionale afvejninger og samlokalisering med andre byfunktioner) Kriterier for servicefunktioner ved anlæg afhængig af andre parametre som f.eks. størrelse, placering i byområde, kollektivt trafikudbud, type af anlæg osv. Markedsføring integreret med andre transporttilbud. For det første foreligger en bredt forankret viden om Parkér og Rejs hos en vifte af interessenter. For det andet foreligger et forslag til koncept, som der blandt en mindre gruppe af potentielle partnere er enighed om at arbejde videre med. Konsulenten har sammen med den daglige programledelse ansvaret for at varetage interessentinddragelsen og udarbejde beslutningsoplæg for de potentielle partnere. 4.2 Del 2, Konkrete projekter Del 2 vil rumme følgende hovedaktiviteter: Projekt i kommune A Projekt i kommune B Projekt for et mindre anlæg. et af hvert projekt skal aftales med de involverede kommuner for at afspejle hvert områdes særlige forhold. Det forventes, at projekterne skal udføres som treselvstændige sideløbende aktiviteter. I det samlede projekts interesse skal der aftales fælles rammer jf. drøftelser af

7 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT 7/11 koncept. Det forventes desuden, at hvert projekt får egen styregruppe, projektgruppe mv., hvor repræsentanter for det samlede program deltager i styregrupper. Hvert projekt skal selv opstille et mere præcist arbejdsprogram og projektbeskrivelse, som man kan forestille sig kommenteret og godkendt i styregruppe for det overordnede projekt. I projekterne indbygges krav om rapportering mv. til det overordnede projekt - både løbende rapportering og koordinering, men også en afrapportering ved afslutningen af projektet. Neden for beskrives forventet indhold for de tre projekter. Foreløbig forventes samme indhold, og derfor er der kun én beskrivelse Projektparadigme for hvert af de konkrete projekter En række afklaringer og problemstillinger i udvikling af et koncept opstår først, når tingene skal afprøves i praksis. Ligeledes er det vigtigt at opnå konkrete resultater så hurtigt som muligt for at fastholde interessen fra relevante aktører. et med denne aktivitet er derfor både at afprøve konceptet og at starte med at realisere Parkér og Rejs tilbud. Projektet for hver lokalitet vil omfatte følgende: Opstilling af projektorganisation med relevante parter Konkretisering af behov og potentiale fundet i Del 1 ud fra mere detaljerede data, hvis dette vurderes muligt eller nødvendigt for den konkrete lokalitet Beskrivelse af relevant indhold (omfang og elementer) i Parkér og Rejs anlægget i interaktion med tanker fra det overordnede koncept Udarbejdelse af 2-3 principforslag inkl. skitser for anlægget samt budgetoverslag. Som udgangspunkt forventes, at det kun bliver på principforslagsniveau, men det kan afhængigt af den konkrete situation evt. videreføres til mere præcise dispositionsforslag, der så kan danne udgangspunkt for projektering og udbud af anlæg). Drøftelse om organisering og eventuel finansiering af anlægget og dets drift Potentialevurdering sat i forhold til omkostninger Forslag til implementeringsplan (f.eks. udbudsdokumenter, forretningsplan, gensidige aftaler, tidsplan mv.). Aktiviteten munder ud i et samlet forslag, der beskriver anlæggets omfang, elementer, principskitser, budget, forslag til finansiering og implementeringsplan.

8 8/11 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT De involverede kommuner skal have en fremtrædende rolle i projektet for at sikre en kommunal opbakning og forankring. Den konkrete organisering og udmøntning aftales med kommunen. Det forventes, at der engageres konsulent(er) til hvert projekt, og at disse bistår de involverede parter med at gennemføre projektet Opsamling af erfaringer fra konkrete projekter Erfaringerne fra de to projekter vil kunne gavne formuleringen af strategiforslag samt være til nytte for kommende forslag til etablering af faciliteter. et med denne aktivitet er at sikre og formidle en erfaringsopsamling. Erfaringsopsamlingen gennemføres med følgende elementer: Interviews af involverede parter i hvert projekt Evt. fokusgruppeinterviews med de involverede parter og øvrige potentielle interessenter Gennemgang af materiale udarbejdet i projektet. Fokus i erfaringsopsamlingen vil være på positive, negative og interessante forhold, der kan benyttes i det fortsatte arbejde inden for i hvert fald følgende emner: Arbejdsproces Organisering Budgetter, finansiering og forretningsmodeller Behov og potentialer Funktioner og indretning Der udarbejdes en rapport med erfaringsopsamlingen. Aktiviteten gennemføres af konsulent og den daglige programledelse med aktiv involvering af parterne. 4.3 Del 3, Forslag til Parkér og Rejs strategi i Region Sjælland Programmet forberedes blandt andet for at parterne mod afslutningen kan drøfte og måske nå til enighed om en fælles strategi for Parker og Rejs. Den følgende aktivitet beskriver, hvordan sådanne drøftelser kan gennemføres. Projektet vil slutte efter ca. et års indsats. For at sikre en fortsættelse af initiativer om Parkér og Rejs er det vigtigt at afslutte projektet med aktiviteter, der sikrer fort-

9 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT 9/11 sættelse og forankring hos de relevante parter. et med denne aktivitet er at udarbejde et forslag til en Parkér og Rejs strategi, der kan bringes til beslutning hos relevante parter. På baggrund af erfaringerne fra blandt andet de to tre kommuneprojekter samt arbejdet med konceptforslag udarbejdes forslag til en samlet strategi, der forventes at samle op på emner som: Baggrund og formål Vigtige aktører Potentiale for Parkér og Rejs faciliteter Organisering af samarbejde Finansiering / forretningsmodel Etapeplan Nytte- og omkostningsvurdering. Der udarbejdes et samlet forslag, der efterfølgende kan benyttes af hver af de potentielt involverede parter som oplæg til beslutning for direktion / politisk udvalg. Konsulent og den daglige programledelse udarbejder oplæg og drøfter med styregruppen. 5 Tidsplan I figuren nedenfor er vist en foreløbig tidsplan for gennemførelse af projektet baseret på, at projektet er skitseret til at forløbe over 12 måneder. Det er forudsat, at Region Sjælland har godkendt projektbeskrivelse og udbudt konsulentydelserne inden den viste tidsplan starter.

10 10/11 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT Del 1 Opsamling af erfaringer Behov og potentialer i Region Sjælland Forslag til koncept Del 2 Projekt i kommune A Projekt i kommune B Projekt for et mindre anlæg Opsamling fra projekter Del 3 Forslag til Parkér og Rejs strategi Milepæle Kontrakt med konsulent(er) Aftale om projekter i kommuner Seminar / workshop om erfaringer, behov og potentialer Seminar om koncept Vedtaget konceptforslag i styregruppe Implementeringsplan for de to projekter Vedtaget strategiforslag i styregruppe 6 Organisering, projektdeltagere og interessenter Programmet tænkes organiseret med en styregruppe, hvor Region Sjælland har formandskabet, og hvor et udvalg af kommunerne samt nøgleaktører (f.eks. DSB, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Movia) har sæde. Region Sjælland har den daglige programledelse, hvortil der forventes tilknyttet en konsulent. Den endelige organisering aftales som led i aftaler om den endelige projektbeskrivelse. Projekterne i de tre kommuner forventes ligeledes gennemført med en styregruppe, hvor hver kommune og Region Sjælland deltager i styregruppen. Øvrige deltagere drøftes afhængig af projektets konkrete karakter. Hver kommune har den daglige projektledelse, hvortil der forventes tilknyttet konsulenter. Der afholdes månedlige koordineringsmøder mellem programledelsen og hvert af de to projekter. Tidligt i processen foreslås inviteret en bred kreds af interessenter, der inddrages som beskrevet under de enkelte aktiviteter.

11 OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT 11/11 7 Budget og finansiering Budget Programmet er skitseret med delprojekter, som kun er foreløbig defineret. Det er derfor kun muligt at skitsere et foreløbigt budget. For de konkrete projekter i Del 2 vil budgettet afhænge af de enkelte områders type og størrelse, eksisterende forhold samt det projektniveau, der aftales. I nedenstående bud er det forventet, at der udarbejdes 2-3 principforslag med tilhørende overslagspriser. I det følgende er illustreret en budgetskitse, der kan benyttes som udgangspunkt for drøftelser mellem parterne. Ressourceforbruget for parterne er et skøn over minimumsindsats. Som forudsætning gælder, at programmet varer et kalenderår. Manduger Ekstern konsulent Region Sjælland Øvrige parter Programledelse Del 1 - Opsamling af erfaringer Behov og potentialer Forslag til koncept Del 2 - Projekt A Projekt B Projekt C Opsamling Del 3 -Forslag til strategi De beskrevne manduger til eksterne konsulenter vil sandsynligvis svare til et budget på ca. 2,9 mio. kr. ekskl. moms. Hertil skal lægges budget til workshops, arrangementer, trykning og andre løbende projektudgifter, som Region Sjælland skønner til ca kr. De interne manduger fra Region Sjælland og parterne er ikke indeholdt i ovenstående budgetoverslag. Finansiering Finansieringen af programmet og eventuel efterfølgende realisering af anlæg er stadig til drøftelse. Den interne medfinansiering fra deltagende parter skal drøftes ligesom der kan afsøges mulig medfinansiering fra andre eksterne kilder (fonde, puljer mv.). Som udgangspunkt forventes det, at alle deltagende parter i programmet bidrager med arbejdskraft og levering af egne data mv.

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet - Organisering, finansiering og resultater Ved Terminalsamarbejdet mellem HUR, DSB, DSB S-tog og Banestyrelsen. Oplægsholdere HA, HD Brian Haapanen og Civilingeniør

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT

Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Punkt 8 - bilag 5 NOTAT Pilot-fasen Pilotfasens formål er at teste serviceassistent-konceptet, hvilket betyder, at det beskrevne koncept prøves af på virkeligheden. Afprøvningerne vil blive vurderet og

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia

Trafikplan 2013 Opfølgning 2015. Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Trafikplan 2013 Opfølgning 2015 22 Trafikbestillerkonferencen 3. juni 2015 Jeppe Gaard, Movia Indhold: 1. Movias opfølgning på Trafikplan 2013 2. De første tanker om Trafikplan 2016 3. Puljer Region Hovedstaden

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Opdatering af model for Hovedstadsregionen

Opdatering af model for Hovedstadsregionen Opdatering af model for Hovedstadsregionen Christian Overgård Hansen Center for Trafik and Transport (CTT), DTU coh@ctt.dtu.dk Trafikdage på AUC 22-23.8.2005 Copyright CTT 2005 Disposition Baggrund Formål

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere