I browserens adressefelt skrives Der logges ind på vanlig vis med brugernavn og password til imastra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I browserens adressefelt skrives www.imastra.dk. Der logges ind på vanlig vis med brugernavn og password til imastra."

Transkript

1 December 2014 Vejarbejdsansvarlige modul i Mastra til analyse af trafik Kort vejledning 1. Formål Mastra er et system til lagring, efterbehandling og udtræk af trafiktællinger. Trafiktællinger er grundlaget til at tilrettelægge et vej- eller broarbejde bedst muligt tidsmæssigt og med hensyn til at lede trafikken forbi arbejdsstedet. Mastra er derfor også et vigtigt værktøj for planlægning af vejarbejder hvor trafikkens afvikling er et vigtigt punkt. Med henblik på behovet for trafikdata i forbindelse med vej- og broarbejder foreligger i Mastra et særligt modul for vejarbejdsansvarlige. Formålet med modulet er at lette adgangen til relevante trafikdata og frigøre medarbejderen for selv at skulle tage stilling til for eksempel tidsmæssig og geografisk placering af foreliggende tællinger og disses brug i relation til et konkret vej- eller broarbejde. Modulet kan ligeledes estimere en kapacitet for nogle vejarbejdssituationer. Og endelig kan modulet beregne en vejarbejdssituations konsekvens for trafikafviklingen i form af kølængde og forsinkelse hvis trafikken mod arbejdsstedet overstiger kapaciteten af vejarbejdsstrækningen. 2. Login For at kunne anvende vejarbejdsansvarlig-modulet skal man være oprettet som bruger i imastra. Hvis man ikke er det, kan man rette henvendelse til Vejdirektoratet, Niels Moltved, tlf Modulet omfatter i øjeblikket kun statsveje og er indtil videre ikke implementeret i kmastra. I browserens adressefelt skrives Der logges ind på vanlig vis med brugernavn og password til imastra. 3. Modul for vejarbejdsansvarlige På forsidebilledet vælges fanen Vejarbejdsansvarlig, se figur 1. Der vises herefter et kort. Figur 1 imastra forsidebillede med fane til vejarbejdsansvarlig-modulet 4. Specificer vejarbejdet Man starter med at zoome ind på kortet til det område i landet hvor vejarbejdet skal foregå. Man kan zoome ind ved brug af zoom-skyderen i kortets øverste venstre hjørne, og man kan forskyde kortet ved musen med venstre museknap nede, - eller man kan zoome ind ved at holde shift-knappen nede og med musen afgrænse det aktuelle område. Man kan også øverst på kortet angive et vejnr. og trykke på søgeknappen

2 (lup-ikonet) for zoom til området ved vejen. Man kan tilvælge visning af frakørselsnumre og helkilometre på kortet, se boks i højre side. Dette anbefales for at lette stedfæstelse og tolkning af resultater. Vejarbejdet specificeres i den lille boks Filter, se figur 2. Der angives adm.vejnr., retning, fra ugenr. og til ugenr. for det planlagte arbejde. Der er tillige et felt hvor man kan angive om ramper ønskes medtaget. Når man starter modulet, er feltet afkrydset således at ramper ikke medtages. Man vælger den retning, - dvs. med eller mod kilometreringsretningen, hvor vejarbejdet især påvirker trafikken, eller man vælger totaltrafikken, dvs. trafikken for begge retninger tilsammen. Hvis vejen er med 4 spor eller flere, skal hver retning analyseres for sig. Man kan i Filter-boksen lade være med at angive et adm.vejnr. I så fald medtages alle statsveje i kortudsnittet. Man kan også i første omgang undlade at angive ugenumre for vejarbejdet, - for eksempel hvis man i første omgang ønsker et overblik over trafikkens fordeling over årets uger, se afsnit 5. Tryk Hent. 5. Nøgletal for trafikken på vejen for vejarbejdet Steder med trafiktælling vises som gule cirkler med årsdøgntrafikken, ÅDT, og året for seneste tælling. Den valgte vej vises med blå signatur, se figur 2. Man skal være opmærksom på at ÅDT i de gule cirkler er for totaltrafik, dvs. trafikken i begge retninger, uanset valget af retning i filterboksen. Dette advarer systemet også om i en lille boks som popper op hvis man har valgt en trafikretning. Figur 2 Skærmbillede med boks til at specificere vejarbejdet (Filter) og eksempel på visning af nøgletal for en valgt strækning (med grøn markering). Ved at pege med musen på tællested eller strækning får man den præcise stedfæstelse. Trykker man (med venstre musetast) på et tællested med gul cirkel eller en af de blå strækninger, suppleres med en række andre nøgletal og nogle links som alle vises i en boks, se eksempel på figur 2. Bemærk, at tryk på et sted på en strækning gør at delstrækningen som punktet ligger på, vises med grøn signatur.

3 6. Udtræk af trafiktal Der er i den fremkomne Stræknings-boks med nøgletal også link til Mastra s udtræksskærmbillede, til estimeret trafik, til fordeling over årets uger af ugedøgntrafik, UDT, og til dagtypeopdelte kurver over trafikfordelingen over døgn. Udtræksskærmbilledet er det sædvanlige skærmbillede som man også ville være kommet til ved at have valgt fanen Udtræk efter login til imastra. Der er derfor ikke taget specielt hensyn til brugerens rolle som vejarbejdsansvarlig, og man kan kun vælge blandt Mastra s tællesteder og ikke hele strækninger, og man kan kun se trafikfordelingen i de talte uger. Der er dog ved link til skærmbilledet forud valgt relevante trafiksnit nær den udpegede strækning eller tællested, og der er ligeledes forud valgt den specificerede trafikretning. I udtræk på dagtyper indgår fredage sammen med andre hverdage selvom trafikfordelingen på fredage normalt må behandles særskilt fra øvrige hverdage, se nedenfor. Ved brug af udtræksskærmbilledet, kan det være hensigtsmæssigt at gå ind i Vælg trafiksnit, og her fravælge nogle af snittene, fx for de enkelte kørespor, ved at fjerne fluebenene. Man kan herefter fra udtræksskærmbilledet vælge blandt alle imastra s rapporter og vælge perioder for udtræk. Man skal være opmærksom på at trafiktallene der fås via udtræksskærmbilledet, er for de pågældende snit, og de svarer ikke nødvendigvist til trafikken på selve vejarbejdsstrækningen. Estimeret trafik, PDF/Excel giver for den specificerede trafikretning en tabel for hver uge som blev specificeret for vejarbejdet. Et eksempel er vist i figur 3. Tabellerne viser trafikken i det tælleinterval som er anvendt, dvs. normalt kvarters- eller timeinterval. Foreligger tællingen i kvartersintervaller opnås den mest præcise beskrivelse af trafikfordelingen ved at anvende dette interval, men overskueligheden forringes. Derfor er det også muligt at specificere timeintervaller ved markering i feltet ved Timetrafik. Figur 3 Eksempel på tabel med estimeret trafik Tabellen indeholder trafiktal for alle dage i ugen og for hvert tidsinterval som tællingen foreligger i, dvs. typisk time- eller kvartersintervaller. Der er ligeledes en kolonne med den gennemsnitlige trafik for mandag til torsdag. Årsagen til at fredag ikke medtages i gennemsnittet, er at trafikkens fordeling over fredage ofte adskiller sig fra trafikfordelingen på øvrige hverdage og derfor bør vurderes særskilt. Der vælges Excel hvis man vil regne videre på trafiktallene.

4 I pdf-filen er én af kolonnerne med violet baggrund, og der er til højre i udskriften reserveret plads til kapacitets- og køberegning. Dette omtales i afsnit 8. Øverst i tabellens midterste kolonne er anført året som trafiktallene er fremskrevet til. Der fremgår også øverst i tabellen nogle mere tekniske oplysninger. Disse er til orientering, og man behøver ikke ved en konkret opgave at forholde sig til dem. Oplysningerne forklares dog her: Snitfaktor refererer til det tællesnit der anvendes som grundlag for fordeling af ugetrafikken på døgn og timer eller kvarterer, - i boksen på kortet kaldet Styrende tællesnit og i tabellens øverste venstre kolonne Lokalitet. Snitfaktoren er ugedøgntrafikken for pågældende uge og valgte retning i forhold til årsdøgntrafikken for begge retninger. Fremskriv faktor er faktoren som programmet har anvendt for at fremskrive trafikken til det angivne år. Faktoren er beregnet ved forholdet mellem trafikindeks for fremskrivningsåret i forhold til trafikindeks for året som strækningstrafiktallet hidrører fra. Fremskrivningsåret er indeværende år, men hvis der ikke foreligger indeks for indeværende år, fremskrives kun til foregående år hvilket således vil fremgå af tabellen. Strækning er stedfæstelsen af den valgte delstrækning med adm.vejnr., vejdel, fra kilometer og til kilometer. Bemærk at de fire sidste cifre i kilometerangivelse er meter. Ved ÅDT før fremskrivning forstås den udpegede stræknings årsdøgntrafik for begge retninger. Den hidrører fra vejman.dk s felt med årsdøgntrafik for strækninger. Fremskrivningen foretages fra året i vejman.dk s felt med årstal for årsdøgntrafik. Øverst i tabellen ses ligeledes i midterste kolonne tal for største værdi af ugedøgntrafik, døgntrafik og timetrafik med angivelse af hvornår de største værdier er indtruffet i løbet af de valgte uger. Til venstre i tabellens øverste del indgår oplysninger om det trafiksnit der ligger til grund for time- eller kvarterstrafikken som er genereret for strækningen. Til højre er vist andelen af store køretøjer med længde hhv. 5,8-12,5 meter og over 12,5 meter. Andelene er for hele årets trafik på strækningen. UDT søjlediagram viser ugedøgntrafikkens variation over året for den valgte trafikretning. Dette giver således et indblik i på hvilke tider af året trafikken er mindst og størst, og herved i hvilke uger man ud fra en trafikmæssig betragtning bør eller ikke bør gennemføre vejarbejdet. I muligt omfang kan man herved fastlægge ugerne for arbejdet. Figur 4 Eksempel på ugedøgntrafikkens variation over årets uger, blå søjler er talte uger og grønne beregnede

5 Figur 4 viser eksempel på diagrammet med ugedøgntrafikken. De blå søjler viser talte værdier. I mange tilfælde foreligger der ikke tælling for alle uger, og ikke talte uger er i stedet beregnet ud fra erfaringsværdier for trafikkens årsvariation. Sådanne uger vises med grønne søjler. I dette eksempel forekommer den laveste trafik i årets første og sidste uger, og det er ikke altid muligt at gennemføre vejarbejdet i disse perioder. Endvidere er trafikken i uge lavere end omgivende uger hvilket her viser en lavere trafik i sommerferieperioden. For andre vejstrækninger der er særlig belastet med ferie- og fritidstrafik, vil det modsatte naturligvis gøre sig gældende, dvs. at der er særlig meget trafik i sommerperioden og ved ferier og helligdage. Dagtypeopdelte døgnkurver giver et godt indblik i fordelingen af trafik over dagtyper, dvs. ma-to, fr, lø og sø, og over døgnets timer. Et eksempel er vist på figur 5. Som det ses, er trafikken her størst midt på dagen, og især lørdag har meget trafik. Dette skyldes at den viste strækning har meget fritidsrelateret trafik og diagrammet gælder for starten af august. Ved strækninger med megen bolig-arbejdsstedtrafik vil der typisk være en spids i trafikken morgen eller eftermiddag. Har man en vurdering af kapaciteten i vejarbejdssituationen, kan man indlægge denne som en vandret linie i diagrammet figur 5 og konstatere om og i givet fald hvornår trafikken overstiger kapaciteten. Som eksempel er dette vist på figur 5 med en kapacitet på 520 køretøjer. I dette tilfælde begynder kødannelse ca. kl. 10:30 på mandag til torsdage, fredage og lørdage, mens der ikke forventes kø på søn- og helligdage. Figur 5 Diagram med trafikfordeling over døgn for dagtyper, eksempel med indlagt kapacitet i form af den vandrette blå linie. Trafik er i antal køretøjer 7. Estimer en kapacitet for vejarbejdsstrækningen Med henblik på at beregne konsekvensen af et planlagt vejarbejde er det muligt at specificere en kapacitet for vejarbejdsstrækningen, eller at lade Mastra beregne kapaciteten. Kapaciteten er altid i enheden personbilenheder pr. time Kapaciteten indlægges eller beregnes i kapacitetsboksen, tryk på + knappen hvis boksen ikke er udvidet. Vejtypen vælges øverst i kapacitetsboksen. Se figur 6. Man kan beregne kapaciteten i henhold til manualen Vejregel for kapacitet og serviceniveau. Kapaciteten før kø er den kapacitet som gælder ved normal glidende trafik. Kapaciteten under kø er kapaciteten når en kødannelse er indtruffet, og trafikken forbi arbejdsstedet udgår fra en langsomt kørende kø. Kapaciteten under kø er erfaringsmæssigt 5-10% lavere end kapaciteten før køen opstod.

6 Figur 6 Fastsættelse af kapacitet for vejarbejdsstrækningen Hvis vejen er 4-sporet, kan Mastra estimere kapaciteten. I dette tilfælde specificerer man vejarbejdsstrækningen vedr. overledning til modsatte kørebane, med antal åbne kørespor, den gennemsnitlige bredde af de åbne kørespor og med længden af arbejdsstrækningen. Ved tryk på de blå pile til højre for felterne med kapacitet udfyldes kapacitetsfelterne. Ved andre vejtyper, - eller hvis man ikke ønsker maskinel beregning, kan man selv inddatere kapaciteten i de to felter. Under kapacitetsfelterne kan brugeren specificere en afvigende kapacitet for udvalgte dele af døgnet. Der vælges en fra- og til-time, og strækningens kapacitet specificeres for dette tidsinterval. Mastra vil herefter anvende denne kapacitet for pågældende timer og den ovenfor specificerede eller beregnede kapacitet for øvrige timer på døgnet. Der er på figur 6 vist et eksempel hvor afspærringen ophæves tre timer morgen og eftermiddag, og hvor kapaciteten derfor er betydelig højere end når arbejdet foregår. Man kan ligeledes specificere antal spor i kømagasinet, dvs. den vejstrækning hvor køen dannes. Herved kan kølængden beregnes i antal meter. Endvidere kan trafikken op- eller nedjusterers i forhold til den trafik som Mastra har estimeret for det anførte årstal, - hvis der fx skrives 0,95 reduceres trafikken med 5%, ved 1,00 er trafikken som estimeret af Mastra, og ved 1,05 er den 5% større. 8. Beregn kølængde og forsinkelse Med en fastsat kapacitet for vejarbejdsstrækningen kan Mastra beregne konsekvensen af vejarbejdet for trafikafviklingen. Resultatet vises i tilknytning til den estimerede trafik for pågældende strækning, det vil sige at man trykker på Link til estimeret trafik i strækningsboksen, se figur 6. Den mest præcise beregning opnås ved korte tidsintervaller for trafikken, og derfor bør der ikke markeres i feltet Timetrafik. Man kan vælge udskrift i en pdf- eller Excel-fil. I pdf-filen er, - i modsætning til i Excel-filen, markeret visse felter med farvet baggrund, angivet beregningsforudsætninger og mulighed for link til diagram over trafik, se nedenfor. Beregningen gælder den dagtype som er valgt i kapacitetsboksen. I eksemplet figur 6 er der valgt mandagtorsdag.

7 Figur 7 Resultattabel Der er i figur 7 vist et eksempel på resultat af konsekvensberegning. Den dagtype som beregningen gælder, er markeret med violet baggrund. Kolonnerne med resultatet af kapacitetsberegningen er: Antal personbilenheder i kø, dvs. hvor mange køretøjer omregnet til personbilenheder som holder i kø i hvert tidsinterval. Tidsintervaller med kø er markeret med rød baggrund i pdf-fil. Den gennemsnitlige ventetid i minutter for trafik der ankommer i tidsintervallet som ses yderst til venstre i tabellen. Tidsintervaller med kø er markeret med rød baggrund i pdf-fil. Den fastsatte kapacitet i enheden personbilenheder pr. tidsintervallængde jf. tabellens venstre kolonne, dvs. normalt enten pr. kvarter eller time. Estimat for kølængden omregnet til meter hvilket blandt andet afhænger af antal spor i kømagasinet som brugeren har specificeret i kapacitetsboksen. Tidsintervaller med kø er markeret med rød baggrund i pdf-fil. Afviklet trafik i personbilenheder pr. tidsintervallængde jf. tabellens venstre kolonne, dvs. normalt enten pr. kvarter eller time. I højre kolonne i tabellens øverste del er angivet forudsætninger for beregningen, herunder kapaciteten og andelen af store køretøjer hhv. lastbiler/busser o.a. med længde 5,8-12,5 meter og lastbiler med påhæng og sættevogn med længde over 12,5 meter. Andelen af store køretøjer anvender Mastra til at omregne den ankomne trafik fra køretøjer til personbilenheder. Bemærk, at andelen er fastsat som middelværdi for årsdøgnet, og den varierer således ikke over tid hvilket andelen af store køretøjer ville gøre i praksis. I resultattabellen i pdf-format kan man trykke på Link til graf over ankommet/afviklet trafik, se figur 7. Der dannes herved et diagram over den ankomne og afviklede trafiks fordeling over døgnet som på figur 8. Her vil de trafikale konsekvenser af vejarbejdet tydeligt fremgå i form af at den røde ankomstkurve ses for de tider af døgnet hvor den ankomne trafik ikke kan afvikles straks ved ankomsten som følge af manglende kapacitet.

8 Figur 8 Diagram over døgnfordeling af ankommet og afviklet trafik. I den del af døgnet hvor trafikken er afviklet straks ved ankomsten til vejarbejdsstrækningen, dvs. hvor der ikke har været kø, er kurven for ankomster sammenfaldende for kurven for afviklet trafik. Den røde kurve med ankommet trafik ses på de tider af døgnet hvor der er kø foran arbejdsstrækningen 9. Bemærkninger til vejarbejdsansvarlig-modulet Nedenfor er anført forskellige bemærkninger som kan have indflydelse på brug af vejarbejdsansvarligmodulet og på vurderingen af trafikafviklingen ved en vejarbejdsstrækning. Man skal være opmærksom på, at ved tilslutningsanlæg på motorveje vil trafikken på motorvejen mellem ramperne være lavere end på omgivende strækninger. Som anført i lille pop-up boks gælder ÅDT i de gule cirkler på kortet for totaltrafik, dvs. begge retninger tilsammen. Det samme er tilfældet for de aggregerede trafiktal, ÅDT, HDT, JDT mv. i stræknings-boksen. I nogle tilfælde vil man komme ud for at der ved valg af link til estimeret trafik ikke genereres en matrix med tal, men i stedet anføres Ingen fuldt talte uger fundet. Dette skyldes at der ikke har kunnet findes en uge inden for de seneste fem år hvor der foreligger tælling for samtlige timer eller kvartersintervaller. Herved er der ikke grundlag for at fordele ugetrafikken på timer eller kvarterer. Som nævnt får man det mest præcise billede af trafikafvikling og kødannelse ved at der regnes i kvarterintervaller hvis dette er muligt, dvs. at der i skærmbilledet figur 6 ikke markeres i feltet Timetrafik. I tilfælde hvor der kun foreligger timetal, eller hvor man for overskuelighedens skyld markerer i Timetrafik-feltet, vil man dog normalt opnå tilfredsstillende resultater da planlægning af trafik ved vejarbejder normalt ikke tager højde for korte tidsintervaller på for eksempel et kvarter. Mastra beregner indtil videre kun kapacitet for veje med fire spor eller flere, dvs. typisk motorveje. Ved andre vejtyper må brugeren selv skaffe sig viden om kapaciteten, fx ved at bruge kapacitetsmanualen Trafikteknik, Kapacitet og serviceniveau, Vejdirektoratet. Trafikken bliver i Mastra lagret og udtrukket i antal køretøjer pr. tidsenhed. Kapaciteten af en vejarbejdsstrækning afhænger imidlertid af andel store køretøjer, og for at gøre kapacitetsværdien generel er den fastsat som personbilenheder pr. time. For at kunne relatere trafikbelastningen til kapaciteten må trafikken omregnes til personbilenheder. Dette gøres ved at store køretøjer ækvivaleres med et antal personbiler, fx på veje med 4 spor eller flere hvor enkeltlastbiler og busser ækvivaleres med 1,8 personbiler og lastbiler med påhæng eller sættevogn med 2,5 personbiler. Denne omregning foretager Mastra.

Mastra UniKort Vejledning

Mastra UniKort Vejledning Mastra UniKort Vejledning Generelt Mastra UniKort er et forsøg på at samle alle Mastra s kortbaserede funktioner i et kort. Den generelle navigering i kortet (zoom, panorering, scroll) er beskrevet i Navigering

Læs mere

Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion

Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion Udtræk Udtræk findes under fanebladet Udtræk i imastra hovedmenuen. Skærmen er delt op i 5 afsnit, blokke, som har hver deres funktion 1.Trafiksnit Her udvælges hvilke snit, som udtrækket skal omfatte.

Læs mere

Kapacitet og serviceniveau

Kapacitet og serviceniveau Trafikteknik Håndbog for Kapacitet og serviceniveau Vejdirektoratet Vejregelrådet September 2015 Vejdirektoratets sagsnummer: 14/04141 1 2 FORORD Denne håndbog er en revideret udgave af vejregel for beregning

Læs mere

Hvordan forudser vi de trafikale konsekvenser ved vejarbejder?

Hvordan forudser vi de trafikale konsekvenser ved vejarbejder? Hvordan forudser vi de trafikale konsekvenser ved vejarbejder? December 2014 Civilingeniør Kristian Skoven Pedersen Projektleder Niels Erik Wegener Moltved Vejarbejder reducerer kapaciteten Opmærksomhed

Læs mere

Brugervejledning til HASTRID

Brugervejledning til HASTRID Brugervejledning til HASTRID 1 2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat Dato Forfatter Udgiver AFJ, JE1, HOL Vejdirektoratet

Læs mere

Mastra UniKort Vejledning

Mastra UniKort Vejledning Mastra UniKort Vejledning Generelt UniKort er det centrale kortmodul i Mastra. Unikort startes via Kort-menuen i Mastra. Kortvinduet er opdelt i en række områder: Oversigtsnavigering: Man kan angive en

Læs mere

Mastra UniKort Vejledning

Mastra UniKort Vejledning Mastra UniKort Vejledning Generelt Mastra UniKort er et forsøg på at samle alle Mastra s kortbaserede funktioner i et kort. Den generelle navigering i kortet (zoom, panorering, scroll) er beskrevet i Navigering

Læs mere

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Maj 2012 Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Indhold: 1. Baggrund 2. Oversigt over trafikudviklingen 2.1. Trafiktællinger 2.2. Trafikindeks

Læs mere

Emini PeopleTrust. Kandidatweb

Emini PeopleTrust. Kandidatweb Emini PeopleTrust Kandidatweb Indholdsfortegnelse 1. Kandidatweb... 3 1.1. Kalender... 4 1.2. Mine opgaver... 6 1.3. Åbne opgaver... 7 1.4. Timesedler... 8 1.5. Lønsedler... 9 1.6. Breve/mail... 10 1.7.

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

Vejledning til Mastra Kort-modul

Vejledning til Mastra Kort-modul Vejledning til Mastra Kort-modul Mastra kortmodul er udviklet for at kunne vise trafik-informationer på kort, så der opnås en mere forståelig sammenhæng mellem den talte trafik og der, hvor den er talt.

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Stræknings-trafiktallene opdateres én gang årligt - den kan gøres tiere, men det normale vil være, at det foregår årlig efter at forrige års tællinger

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Opregning. Trafiktyper for motorkøretøjer - årsvariation af UDT/ÅDT. Generelt om opregning

Opregning. Trafiktyper for motorkøretøjer - årsvariation af UDT/ÅDT. Generelt om opregning Opregning Generelt om opregning Det er dyrt og besværligt at foretage trafikmålinger - det gælder derfor om at udnytte de foretagne målinger bedst muligt. Ofte måles kun et par uger på et år et givet sted,

Læs mere

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning 1. Indledning 2. Abonnement og enkeltudtræk 2.1 Valg af udtrækstype 2.2 Indhold af dit udtræk 2.3 Filtre - Filtrering af dit udtræk 2.3.1 Anvend filtrene på 2.3.2

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset.

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Tidligere har stræknificeringen af trafiktal været udført i vejman.dk (VIS). I vejman.dk man der været defineret en trafikmodel, hvor de enkelte

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Brugervejledning til HASTRID

Brugervejledning til HASTRID Brugervejledning til HASTRID 1 2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat Dato Forfatter Udgiver AFJ, JE1, HOL Vejdirektoratet

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Spørgsmål og kommentarer rettes til Miljøministeriets hotline: 72544804 eller plansystemdk@blst.dk 1. Indledning - Panorér --hvad gælder for arealet 2. Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Mastra brugerdage 2016 afrapportering.

Mastra brugerdage 2016 afrapportering. Mastra brugerdage 2016 afrapportering. Vi havde igen i år flot fremmøde i Middelfart d.19.03.2016 og i Fløng d. 31.03.2016. Til mødet i Middelfart var vi over 30, og til mødet i Fløng over 20. Løseligt

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Medusa apparaturportal

Medusa apparaturportal Medusa apparaturportal Brugermanual Dette er en vejledning til den medicotekniske apparaturportal. Via portalen kan du bestille service på medicoteknisk apparatur og få et komplet overblik over afdelingens

Læs mere

Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen.

Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen. Teknisk beskrivelse af opregningsprocessen. Generelt Opregningsprocessen Talt Trafik DT Time-niveau Døgn-niveau UHDT UDT Uge-niveau HMDT MDT Måneds-niveau HDT ÅDT JDT Års-niveau En generel beskrivelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SØGERESULTAT INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Søgeresultat Ikoner i søgeresultatet Sådan arbejder du med dit søgeresultat Sammenlign valgte Føj alle til overvågning Eksporter data Gem som eksportkriterium Hent eksportkriterium

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne.

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne. Dato Sagsbehandler Mail Telefon Dokument Side 26. januar 2016 Inger Foldager IFO@vd.dk +45 7244 3333 15/17211-3 1/5 Nye Æ10 faktorer i Mastra fra 2016 Vejdirektoratet har i 2015 gennemført en analyse med

Læs mere

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra

Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Side 1 af 15 - Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Vejledning i oprettelse af nyt tællested i imastra Når et nyt målested skal oprettes i Mastra, er der en række ting som skal oprettes.

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Ret konfiguration via kort

Ret konfiguration via kort Ret konfiguration via kort Ret konfiguration via kort anvendes når man i Unikort skal tilrette oplysningerne om tællestedet. Det kan enten være efter at man har sendt en fil med et nyt sted-id ind til

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Information om SpeedMap

Information om SpeedMap september 2012 Information om SpeedMap Præsentation Speedmap anvender GPS målinger fra flåder af køretøjer i trafikken til at beregne hvilke hastigheder, der typisk køres med på vejene. Værktøjet giver

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Sådan søger du boliger på Findbolig.nu

Sådan søger du boliger på Findbolig.nu Sådan søger du boliger på Findbolig.nu 1 Sådan søger du boliger på Findbolig.nu Denne vejledning viser de forskellige søgemuligheder, du har på Findbolig.nu. I vejledningen kan du se, hvordan du - søger

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Brugervejledning til Kvikbook

Brugervejledning til Kvikbook Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet Brugervejledning til Kvikbook Ivanna Rosendal, ivanna@econ.au.dk 14-10-2010 Indhold TRIN 1) LOGIN TIL KVIKBOOK... 3 1.1 FIND SIDEN... 3 1.2 OPRET

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 2

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 2 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 2 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den nye metode til generering

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m.

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på hundeweb...7

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler.

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger og er hjemmehørende i Greve Kommune samt offentlige institutioner, kan ansøge

Læs mere

Bachelor- og Civilingeniøruddannelsen i Vej- og Trafikteknik 6.te semester Vejbygning og - Projektering. Valg af tværprofil

Bachelor- og Civilingeniøruddannelsen i Vej- og Trafikteknik 6.te semester Vejbygning og - Projektering. Valg af tværprofil Bachelor- og Civilingeniøruddannelsen i Vej- og Trafikteknik 6.te semester Vejbygning og - Projektering Valg af tværprofil Agenda Om kapacitet på strækninger Formler og Forudsætninger Serviceniveau og

Læs mere

Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010

Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Trafikforskningsgruppen Fibigerstræde 11 DK-9220 Aalborg Ø Vej- og Trafikteknik 3. semester, 2010 Opgave: Turproduktion for byudviklingsområde

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Introduktion. Som eksempel er her vist det sted, hvor Seniorhus Odense vil få sit fremtidige værested. Som kort. Via satellitbillede.

Introduktion. Som eksempel er her vist det sted, hvor Seniorhus Odense vil få sit fremtidige værested. Som kort. Via satellitbillede. Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Start Google maps...3 Find et sted...4 Brug af kortet...4 Korttyper...4 Forskydning af kortene...5 Knappen Mere...5 Brug af oversigtskortet...6 Angiv fast stedsangivelse...6

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning Indberetning.da.dk samler al information vedrørende indberetning til DA Statistik for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA. For

Læs mere

Hvis du ikke er oprettet i A-skade, skal du rette henvendelse til HR-Centret, Arbejdsmiljøteamet.

Hvis du ikke er oprettet i A-skade, skal du rette henvendelse til HR-Centret, Arbejdsmiljøteamet. Guide til at trække rapporter og statistikker i A-Skade (Safety-Net) Det er muligt at trække forskellige former for rapporter og statistikker til brug for arbejdsmiljøgruppernes arbejde med ulykker. Login

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning Rev udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning april 2010 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Arbejdsgange i KemiGuiden 4 21 Oprettelse af en leverandør 4 22 Oprettelse af kategorier

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Indledning Digitale kort er en mulighed til alle borgere om at se en række af de oplysninger, som Ringsted Kommune har registreret på

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Visning af rutelag på kort... 4 3 Opret ny rute... 10 3.1 Udpegning

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Kommunekort Vejledning

Kommunekort Vejledning Haderslev Kommune Kommunekort Vejledning Data & Information Rådhuscentret 6500 Vojens www.haderslev.dk gis@harderslev.dk Redigeret 23-01-2013 Indhold Tryk for at spring til afsnit 1. Kom nemt i gang 2.

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc.

Aktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Hvad er aktiviteter? Her kan du læse, hvordan du skriver fx arbejdstimer, sygdom og ferie på dit

Læs mere

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel 4. december 2008 På enhed 7 (Hurtigbussen 555/666) er der ikke virksomhedsoverdragelse af personale - ej heller chauffører. Se passagertal for Hurtigbussen

Læs mere