VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16"

Transkript

1 VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder >frem mod en Handlingsplan Vedtaget af bestyrelsen 26. maj 2015 (efter høring i PR og SU) 1

2 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Vision... 3 Strategi... 3 VG-Indsatsområder oversigtsskema... 4 Profil og uddannelsestilbud... 6 Opgaver... 7 Uddannelsestilbud... 8 Vidensressourcer... 8 Fastholdelse... 9 Bygningsmæssige ressourcer... 9 Elevtallet fremadrettet Årets faglige resultater og 2015 har været to år med mange forandringer Forventninger til det kommende skoleår Det overordnede politiske mål Indsatsområder Undervisning Pædagogisk udvikling Talent og faglig fordybelse Internationalisering og globalisering Personaleforhold og kompetenceudvikling Elever fastholdelse, opfølgning, sociale aktiviteter og social ansvarlighed Bygninger og læringsrum Omverdenen Struktur og kommunikation

3 7. Kvalitetssikring og evaluering Økonomi Værdigrundlag Vision Virum Gymnasium skal være et godt sted at være et godt sted at lære. Det er Virum Gymnasiums vision at skabe en skole, der har rod i det lokale nærmiljø, og hvor det faglige, det kreative og det festlige skaber et læringsmiljø, hvor både lærere og elever er engagerede i at arbejde sammen om at sikre den faglige fordybelse og den fortsatte faglige og pædagogiske udvikling. Det er skolens mål at uddanne studenter med faglig indsigt og studiemæssige kompetencer, som har lyst til fortsat at lære, og som er godt rustede til at deltage aktivt i videreudviklingen af det demokratiske samfund i et globalt perspektiv. Strategi Højt fagligt niveau: Vi prioriterer undervisning med høj kvalitet, hvor der lægges vægt på både det almendannende og det studieforberedende aspekt, hvor både det særfaglige og det tværfaglige element udfoldes, og hvor der tages højde for den enkelte elevs faglige ønsker. Vi sikrer en høj standard i den faglige og pædagogiske udvikling ved at prioritere den pædagogiske diskussion, vidensdeling og efteruddannelse. Trygt og inspirerende skole- og læringsmiljø: Vi lægger vægt på rummelighed og mangfoldighed med respekt for forskellighed og for den enkelte elev. Vi lægger vægt på med udgangspunkt i skolens mange traditioner at skabe gode rammer for elevaktiviteter og elevfællesskab. 3

4 VG-Indsatsområder oversigtsskema Tovholdere er ledelsesrepræsentanter og projektledere. Pædagogisk udvalg er styrket og spiller en central rolle som opsamlende, koordinerende og initierende kraft - indenfor rammerne af de overordnede indsatsområder og i samarbejde med ledelse, faggrupper og undervisere. Projekter er markeret med grønt. Indsats område Løft af eleverne Fagligt, socialt, personligt Fokus Projekt/aktiviteter Tovholdere Tidsperspektiv Synlige lærings (del)mål, effekt Kollegial sparring Elevaktiverende arbejdsformer/ anvendelsesorientering Studie- og fagture Udveksling Casebaseret undervisning Omlagt skriftlighed Udvikling af rettestrategier Elevfeedback Udfordre lærerrollen Studieretningsidentitet Elevernes studiekompetence Videreudvikling af talentprogram Den dobbelte karriere Eksternt samarbejde Elevrollemodeller Styrke elevernes studiekompetence Studiecenter Elev- og lærerroller Færdiggørelse af Kompetencekosmos SWOP m/hvidovre Motivation HC/ Pædagogisk udvalg (Bv, Ga, AB, LS, Gr + BR, PG) Internationalisering PG, HB Skriftlighed 2F netværksprojekt m/følgeforskning (opsamling af erfaringer fra 2 su- og 2c projekt indgår) Talentudvikling/ interessetilbud Team Danmark/Eliteidræt Vejledning i fbm. opgaveskrivning og projekter; herunder processen Elever fastholdelse og social ansvarlighed HB (PUpæd.dag) BK (Ja, NL, AS, NP) - HC/ Pæd.udv BR TM PG/Du, AD, MK MK

5 Overgange Personale forhold Skolestruktur/ Kommunikation Læringscirkler Masterclass for udskolingstalentelever Diverse breddeelevtilbud; fx science Talenttilbud VGcc og vidensby mm, Etablering af kontakter Faggruppeefter middage og kollegial sparring Implementering af ny efteruddannelses politik Opfølgning på MUS GRUS Videreudvikling af PG DanmarksIndsamling (frivilligt erstatter OD) TKL og styrket HB vejledning Folkeskolesamarbejde BR Videregående uddannelser BR/PG/HB Kompetenceudvikling MK/BR Sociale aktiviteter Personalepleje MK Socialt udvalg (Mi, Ja, DO, TAP + BR) VGV PG Kantine og sundhed MK, Ra Vejledn.faciliteter MK, AN Ugentlig Fuglsang Daglig kit Synliggørelse af VG Vidensbyen Videreudvikle handlingsplanen Strukturoversigt Regelmæssig opfølgning på opgaveportefølje Udvikling af undervisningseval. ETU/MTU-opfølg. Tæt kommunikation ml. ledelse, lærere og øvrige medarbejdere Ekstern kommunikation Organisering og planlægning Kvalitetssikring og evaluering BR/MK MK MK/BR/AO (SU, PR-FU) Du/HC Pæd.udvalg

6 Profil og uddannelsestilbud Virum Gymnasium er gennem årene vokset og er i dag en stor skole med aktuelt ca elever og 125 ansatte. VG har et mål der består i at være en STX-uddannelse med undervisning på et højt fagligt niveau. Det er yderligere vigtigt at skabe en skole med rod i det lokale miljø, hvor det faglige, det kreative og det sociale skaber et inspirerende og motiverende læringsmiljø. Virum Gymnasium har en meget bred og alsidig fagrække, som kan tilgodese hver elevs ønsker. Den enkelte studieretning tones i høj grad af de valg, eleverne tager. Derfor er det centralt, at vi fortsat kan udbyde god undervisning inden for fx alle de naturvidenskabelige fag, sprog, samfundsfag og musik samt de kunstneriske fag, ligesom der gennem valgfagene er plads til mere specielle tilbud. I skrivende stund vides endnu ikke hvilke politiske ændringer, der kommer i gymnasiet, og derfor er det uvist om denne grundlæggende tanke kan bibeholdes. Der er naturligvis fokus på alle elevgrupper. Det betyder, at den faglige fordybelse finder sted og understøttes for de elever, som har særlig brug for støtte. Det gælder også de allerdygtigste elever, talenterne, til hvilke VG udbyder en bred vifte af interesse- og talenttilbud. Endelig udvises der stor opmærksomhed på mellemgruppen, hvor der er et stort potentiale for at løfte den enkelte elev. Vision Virum Gymnasium ønsker at undervisningen foregår på et højt fagligt niveau i et trygt og udfordrende læringsmiljø. Vi ønsker at hjælpe elever på alle niveauer til at nå det ypperste, de kan. Dermed er faglighed, en bred dannelse og udvikling nøgleord i uddannelsen af den enkelte elev. Når eleverne forlader Virum Gymnasium som færdige studenter skal de have mødt og besidde: Stor faglig indsigt og gode studiemæssige kompetencer inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab med henblik på en videregående uddannelse og have lyst til at lære mere. Være godt udrustede til at deltage aktivt i videreudviklingen af det demokratiske samfund i et globalt perspektiv med en evne til at ræsonnere, analysere og vurdere. 6

7 Det skal ske ved fortsat at udvikle det store engagement og den høje faglighed hos lærerne. Såvel de sociale, de personlige, de kreative, som de faglige kompetencer skal hos den enkelte elev udvikles gennem et godt elevdemokrati, et veludbygget interesse- og talentprogram og muligheden for faglig fordybelse for alle, et stærkt netværk med nærområdet og et solidt pædagogisk, udviklende miljø. Vi ønsker at sikre et højt niveau på det faglige, det didaktiske og det pædagogiske område gennem et godt vidensmiljø, udviklingsmuligheder i projekter på VG og målrettet kompetenceudvikling. Gennem flere udviklingsforløb arbejder vi med nye undervisningsbegreber, nye måder at strukturere undervisning på, større differentiering og et tættere lærersamarbejde. Vi ønsker at kunne skabe tydeligere profiler på studieretningerne. Der skal være plads til den enkelte elev, så respekt for forskellighed og rummelighed præger studiemiljøet og klasserummet. Det kræver stærk klasserumsledelse. Gennem samarbejde med nærområdet vil vi søge at give eleverne mulighed for at få en autenticitet ind i skolegangen og give lærerne mulighed for faglig og pædagogisk (talent)udvikling i nye netværk. Konkret gennem opfølgning på et pilotprojekt i i samarbejde med Engelsborgskolen, hvor VG har udbudt talentundervisning i matematik for udskolingselever og afviklet en læringscirkel for lærere i sciencefagene på tværs af skolerne samt en innovativ camp for elevrådene på begge skoler om styrkelse af overgangen fra grundskole til gymnasium. Opgaver Virum Gymnasium er et stort gymnasium beliggende i et ressourcestærkt område. Institutionen vil med ovenstående visioner opfylde den samfundsmæssige forpligtelse hvor lyst, nysgerrighed og kreativitet er nogle af drivkræfterne i uddannelsen, som kan udfordre den enkelte elev. Elevernes indlæring er forskelligartet, og det skal vi søge at tilgodese med forskellige arbejdsformer og tilbud. Det gælder undervisningen på skolen i dagligdagen og de tilbud vi har i forbindelse med ekskursioner, inkursioner, udveksling og studieturene i 1., 2. og 3.g. Således tilbydes eleverne ligeledes aktiviteter uden for skoletid. Det gælder fx lektiecafé, musical, sportsaktiviter, faglig fordybelse og talentudbud. 7

8 Uddannelsestilbud I det kommende skoleår udbydes 13 studieretninger. I det indeværende skoleår er der oprettet hold i alle valgfag og sprog. Virum Gymnasium har dermed fremadrettet fortsat en meget bred og alsidig fagrække, som kan tilgodese den enkelte elevs ønsker. Den enkelte studieretning tones i høj grad af de valg eleverne tager, hvilket er unikt for netop VG. Der er foruden fokus på alle elevgrupper og naturligvis stor opmærksomhed på talenterne. Alle 1g-eleverne screenes, således at de kan modtage et ekstra fagligt input meget tidligt i uddannelsen, hvis der er behov for det. Det gælder især for matematik, læsefærdigheder og grammatisk forforståelse. For at sikre eleverne den bedst mulige støtte gennem uddannelsesforløbet ændrede vi pr. 1. august 2014 på skemastrukturen. Vi kan således i højere grad tilgodese, støtte og udfordre de enkelte elevgrupper. Det gælder især da mange elever har en meget travl hverdag og er udfordrede på forskellige områder både fagligt og socialt. Den nye struktur gør det muligt for eleverne at få fuldt udbytte af undervisningstiden, der er plads til supplerende tilbud efter undervisningstiden og eleverne har overskud til lektielæsning, at lave skriftlige afleveringer og et liv uden for skoletiden. Mødeaktiviteter er nemmere at få planlagt i dette tidsrum, og giver tilmed lærerne en oplevelse af at kunne tilgodese børn og børnebørn. Det skaber muligheden for mere ro i dagligdagen. Vidensressourcer Uddannelsen af de unge mennesker afhænger af en motiveret, dygtig og vidende medarbejderstab. Det gælder såvel lærerstaben, som skolens øvrige medarbejdere. Alle bidrager til rammerne og indholdet for STX-uddannelsen, hvorfor vi fortsat skal arbejde for aktivt at efteruddanne og skabe positive rammer for personalet. I efteråret blev der holdt et tre-dages motivationsseminar for alle personalegrupper med input fra eleverne, som fremlagde en elevbaseret motivationsundersøgelse. Rektor og de to vicerektorer har derudover gennem efteråret 2014 holdt GRUS med alle faggrupper og alle i ledelsen er påbegyndt et struktureret og systematisk MUS-forløb med alle ansatte. Det har givet et særdeles godt indblik i oplevelsen af arbejdsmiljø, særlige udfordringer i hverdagen og ønsker i de forskellige faggrupper. Vi vil fremadrettet fortsat have langt større fokus på direkte personaleledelse, og 8

9 hvordan vi sikrer videndeling. Der afvikles derfor i det kommende år primært intern faglig efteruddannelse for de enkelte faggrupper, da der internt i huset er stor viden, som kan være ny viden for andre og vidensdeling er derfor i fokus. Fastholdelse Virum Gymnasium har pt. en enkelt medarbejder ansat på løntilskudsordningen og har netop ansat tre i jobrotationsordning. Vi arbejder på at være vores sociale samfundsansvar bevidst ved at fastholde og tilpasse arbejdet til langtidssyge (som vi det seneste år har haft tre af), ligesom det generelt tilstræbes at fastholde medarbejderne og tage personlige og sociale hensyn. Skolen har en stresskonsulent som alle medarbejdere kan gøre brug af. Bygningsmæssige ressourcer Skolen rummer fysiske muligheder for at afprøve forskellige undervisningsformer, som kan give eleverne varierede arbejdsmetoder. Vi arbejder på detaljerne for at få en æstetisk og funktionel skole, som lever op til nutidens undervisning, økonomi og miljøkrav. Gennem de seneste år er der sket mange forbedringer og opdateringer: der er en smuk ny tilbygning med en stor hal og gode undervisningslokaler og fællesområder, skolen har et stort anvendeligt auditorium, et moderne træningsrum, har gode naturvidenskabelige lokaler, et udskiftet ventilationssystem ligesom vi har fået bygget et pedeldepot, en hævet terrasse i indre gård samt en total renovering af personalerummet. Udenfor har vi fået udbygget elevernes cykelparkering og fældet en række meget store træer, hvilket har gavnet naboer, trafiksikkerhed og æstetik. Fremadrettet vil vi give såvel elever, som lærere bedre vilkår for vejledning, gruppearbejde og rum til fordybelse ved at totalrenovere forhallen og Festsalen. Dette vil ske hen over sommeren På sigt skal vi etablere flere elevtoiletter og skabe gode udendørs læringsrum, så vi er rustede til at tage imod nye elevtyper. 9

10 Elevtallet fremadrettet Vi satser på fremadrettet at have 13 klasser pr. årgang, så vi fremover kan få en stabilisering af elevtallet. Med et elevtal på 28 i hver klasse er det et færre antal end tidligere årgange med op til 32 i klasserne. Årets faglige resultater Skolens faglige resultat i skoleåret 2013/2014 har igen været flot. Det samlede karaktergennemsnit endte på 7,7. Gennem GRUS har vi mulighed for at styrke de enkelte fags styrker og udfordringer, og et af fokusområderne er det skriftlige arbejde. Vi har på skolen i indeværende år meget få pædagogikumkandidater, ligesom der kun har været få nyansættelser. Dette på trods af barsler, at pædagogikumkandidaterne ikke fuldt ud har egne klasser, at en række lærere på deltid og flere langtidssygemeldinger. Virum Gymnasium havde i foråret prioritetsansøgere. I september var tallet 336. Skolen har dermed 12 1.g, 13 2.g og 14 3.g klasser. Den første januar 2015 var der 1022 elever. I alt havde vi på VG 1030 elever pr. 1. september I relation til gennemførelse havde Virum Gymnasium et meget beskedent frafald for 1. og 2.G erne. I vores 3.G-årgang er frafaldet stagneret. Det har til gengæld været en sårbar årgang, hvilket har lært skolen at have ekstra opmærksomhed på de enkelte klasser og deres trivsel i forhold til fastholdelse og 2015 har været to år med mange forandringer Ledelsesmæssigt er der ansat to vicerektorer, ligesom to øvrige inspektorer er overgået til at være uddannelsesledere. Hermed har Virum Gymnasium fået en teamledelse med fokus på professionelt at skabe rammerne for en veldrevet skole med klare retningslinjer og en stærk profil, hvor såvel personale som elever har medindflydelse og medansvar. Gymnasiefællesskabet i Roskilde har overtaget løn, og kan ligeledes bidrage med en indkøbschef, så VG fremadrettet kan få kvalificeret hjælp til driftsindkøb. 10

11 Der er forsøg i enkelte faggrupper med Office 365 som et nødvendigt supplement til Lectio, ligesom Gymnasiefællesskabet og Rektorforeningen presser på hos Lectio for reelle kontrakter. Informationsbrevet Fuglsang vil udkomme oftere for en tættere informationsopfølgning. I foråret 2014 blev der ansat en uddannelsesbibliotekar, som bl.a. underviser eleverne i informationssøgning og kildekritik, understøtter lærerne i den faglige vejledning og bibringer til en bedre kontakt til øvrige biblioteker og bibliotekarer. Der er indgået kontrakt med ProRegnskab, som bidrager til budgetlægning, årsregnskab, ledelses- og bestyrelsesrapporter. Samarbejdet giver allerede nu en langt tættere økonomiopfølgning og en fremskrivning af økonomien, ligesom der arbejdes med investeringsplaner for at give det bedst mulige styringsværktøj. Dette er i høj grad påkrævet, da der fremadrettet er varslet besparelser fra Finansministeriet. Vi har gennem året arbejdet med en tæt dialog mellem ledelse og lærere. Det sker dels ved en særdeles god dialog med tillidsmænd og formandsskabet for PR. Derudover er der afholdt såvel GRUS som MUS. Den planlagte opgavefordeling er i efteråret gået nøje igennem for at sikre opnåelse af den rette balance af arbejdstiden, så vi i så høj grad som muligt kan undgå undertid og merarbejde. Denne opfølgning har medført flere ændringer. Herunder også som følge af langtidssygemeldinger og barsler. I foråret 2014 afholdtes dialogsamtaler med alle lærere. I efteråret 2014 har vi valgt at prioritere GRUS, som ligeledes giver et glimrende indblik i de udfordringer og muligheder der er for lærernes arbejdstidstilrettelæggelse. Alle har fået et tilbud om dialogsamtaler, og vil fra december 2014 til maj 2015 blive indkaldt til MUS, hvor ovennævnte er et delelement. For at sikre at lærerne er mere sammen med eleverne er der tilføjet omlagt skriftlighed i skemaet. For alle 1.G og 2.G klasser/lærere er det 18 ekstra moduler, ligesom alle TKL ere tilbringer 2 timer mere med hver klasse, og oprettelsen af klasserådet bidrager til mere tid sammen med eleverne. Dertil kommer aktiviteter i bonusmodulet. Vi indførte pr. 1. august 2014 en ny skemastruktur, således vi kan afslutte undervisningen kl. 15 og derved give mulighed for andre tilbud om faglig fordybelse og lektiecafé fra kl Såvel lærere som elever udtrykker stor 11

12 tilfredshed med et mere komprimeret skema. Timerne kræver en højere grad af sekvensering, da de er uden pauser. Det giver både lærere og elever en oplevelse af højere faglig koncentration, et bedre flow i undervisningen og et større og mere naturligt behov for forskellige undervisningsformer. Tiden efter kl. 15 bruges konstruktivt til såvel vejledning af skriftlighed som vejledning af større skriftlige opgaver, som fx SRP. Det skaber færre afbrydelser i undervisningen og er langt lettere at planlægge med. Ydermere så et helt nyt tiltag dagens lys i efteråret 2014 i bonusmodulet: et dannelsesseminar, som også var åbent for områdets borgere. Den grundige evaluering viser, at det er et initiativ, som har gode fremtidige muligheder. Tidligere har valgfagsorientering aflyst undervisning. Nu ligger det efter undervisningstiden. Mødeaktiviteter er nemmere at få planlagt i dette tidsrum, og giver tilmed lærerne en oplevelse af at kunne tilgodese børn og børnebørn. Det skaber muligheden for mere ro i dagligdagen. Dog har nye tiltag i efteråret presset lærernes kalendere, da der er lagt flere teammøder, klasserådsmøder, forberedelse af og afholdelse af GRUS-møder. Dette er dog noget vi fremadrettet kan tage højde for i årsplanlægningen Vi har på VG fået stort fokus på fastholdelse og der er derfor iværksat en række tiltag for at sikre trivsel og forhindre frafald. Det betyder flg. tiltag: Der er et øget fokus på elevernes trivsel ved bl.a. etablering af klasseråd, som sikrer hurtigere handling ved diverse problemstillinger. Dette er muligt, da det er klassens egen lærer og tre elever, som har tæt kontakt om klassen. Der er lagt timer til omlagt skriftlighed ind i skemaet Der er etableret nye retningslinjer for brugen af tilstedeværelsesskrivning for de elever, der har meget fravær pga. manglende skriftlige afleveringer. Der er i langt størstedelen af 1.G erne afprøvet makkerordninger og faste grupper i det første semester. Der er etableret mulighed for at tilbyde særligt udfordrede elever mentorordninger. Der er nedsat flere udviklingsgrupper som arbejder med toning af studieretningen, ligesom der systematisk arbejdes med undervisningsdifferentiering på hold. Dette forventes at blive transformeret til flere hold i det kommende skoleår. 12

13 Gennem flere teammøder, klasserådene, fokus på studieretningstoningen og efterårets GRUS er lærersamarbejdet over en bred kam blevet styrket. Der tilbydes fortsat Lektiecafé og Lektiehjælp i øjenhøjde om eftermiddagen. Dette skoleår er præget af et fokus på motivation. Hele personalet har været på motivationsseminar, og eleverne har lavet en skoleundersøgelse af hvad eleverne motiveres af. Denne er præsenteret for hele personalet på seminaret. Der arbejdes fortsat på, at eleverne ikke har mellemtimer ved læreres sygdom eller kursusaktiviteter, men i stedet modtager undervisning. Forventninger til det kommende skoleår Skoleåret vil være et år med mange spændende udfordringer. Dels kan vi forvente nye krav udefra, dels vil de mange interne aktiviteter tydeliggøres gennem handlingsplaner og tydeligere strukturer på skolen. Eksternt er der krav om kvalitetsstyrkelse og -opmærksomhed fra UVM, besparelser og effektiviseringer fra Moderniseringsstyrelsen gennem det sociale taksameter, som koster skolen dyrt samt evalueringer af skolen. Internt afspejler ovennævnte sig i nogen grad i dagligdagen. Vi lægger vægt på tillid, respekt og dialog mellem ledelse, ansatte og elever. Vi forsøger i enhver henseende at inddrage de relevante personer, når det giver mening. Vi arbejder fortsat på at optimere og bedre tilrettelæggelsen af såvel elevernes, som lærernes hverdag. Mht. udnyttelse af skolens ressourcer har vi i det forløbne år ændret mange procedurer og følger opgaveløsningen tæt i alle personalegrupper. Det gælder også i det administrative og ledelsesmæssige arbejde. Det overordnede billede giver derfor indtryk af et gymnasium i forandring, som er ved at finde en konkret retning med klare rammer til fri udfoldelse indenfor. Vi ønsker at holde fast i de velfungerende traditioner og den kultur, som gør VG til et god sted at være og et godt sted at lære. Pædagogisk, didaktisk, fagligt og socialt. For at kunne fastholde eleverne, bedre deres udbytte af undervisningen, og sikre et godt arbejdsmiljø vil vi holde fast i udviklingsprojekter. Det sker i klasserne, men også i arbejdet gennem Pædagogisk Udvalg, som vi gerne vil styrke fremadrettet. Ydermere vil vi arbejde for at styrke samarbejde om eleverne i lærerteam gennem efteruddannelse af skolens TKL ere (team-klasse-ledere). 13

14 Det overordnede politiske mål Virum Gymnasium arbejder ihærdigt for at få det rigtige elevgrundlag i gymnasiet. I skolens optageområde går 85% i gymnasiet, hvorfor VG bidrager betragteligt til at nå opfyldelsen af 95%-målsætningen. Derfor er vi ikke kun fokuserede på antallet af elever, men netop på at rekruttere en elevgruppe, som vil få det største udbytte af skolens profil og undervisningstilbud. Dette gør vi målrettet gennem planlægning og afvikling af besøgsdage og brobygning, gennem tæt kontakt med grundskoler og kommunen og gennem vores markedsføring. I år har der fx været stort fokus på elevernes sociale bevidsthed og motivation, hvilket vi har profileret skolen på gennem avisartikler, magasinet Talenternes by, Gymnasieskolen, aktiviteter på skolen for lokalområdet (Danmarks Indsamling), inddragelse af medlemmer i Vidensbyen i Lyngby Taarbæk Kommune, TV-indslag, viral markedsføring gennem film på You-tube, Facebook m.m. Udefra er der diverse udfordringer fremadrettet. Et Campus-notat påpeger at der på landsplan vil komme færre elever i gymnasiet, at der vil blive årlige effektivitetsbesparelser og at nogle politikere ønsker at flytte de unge fra STX til HHX, HTX og de øvrige erhvervsuddannelser. Den demografiske udvikling vil formentlig ikke være til skade for os fremadrettet. Det er vi ved at få lavet en analyse af, som formentlig kan bekræfte nedenstående. Det kan vi glæde os over på længere sigt. Netop nu er der ved at blive udarbejdet analyser af hvilken videre uddannelse studenter fra Virum Gymnasium har taget og om uddannelsesvejen har været 14

15 præget af skift inden afslutning eller ophør. Dette vil give os mulighed for at vejlede vores elever bedre og dermed sikre en bedre samfundsmæssig økonomi i forbindelse med de videre uddannelser. Tilsvarende er en analyse og prognose iværksat for en kortlægning af hvilke afgiverskoler Virum Gymnasium modtager elever fra. Vi er interesserede i at se udviklingen i kvantitet, så vi kan målerette vores samarbejde fremadrettet. Vi vil dermed dels kunne profilere VG mere målrettet på de relevante skoler, dels kunne lette de kommende elevers overgang fra grundskole til gymnasium og bedre sikre trivsel, læring og fastholdelse. Af samme årsag har vi iværksat et pilotprojekt med Lyngby Tårbæk Kommune hvor samarbejdet mellem folkeskolernes udskolingslærere og fagrepræsentanter fra Virum Gymnasium skal erfaringsudveksle fagligt, didaktisk og pædagogisk. Elevfrafaldet pr sammenlignet med tilsvarende opgørelse g årgangen er nogenlunde stabil begge år omkring 100%. 2g årgangen 2014 har kun 91% elever, mens tilsvarende nu i 2015 har 97,5 % elever. 3g årgangen 2014 har 91,4% elever, mens tilsvarende nu i 2015 har 83,2 % elever. Sidstnævnte er en ganske særlig årgang, hvor frafaldet har været markant anderledes end hvad vi kender i skolens historie. Tallene for vores nuværende 2g årgang viser også, at den kurve gerne skulle være knækket fuldstændig. Elevprocenter pr Antal på årgang Max % 3g ,2 2g ,5 1g ,7 Elevprocenter pr Antal på årgang Max % 3g ,

16 2g , g I foråret 2014 indgik VG i en APV og en MTU gennem Ennova. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og Arbejdspladsvurderingen blev lavet i marts måned. Overordnet set ligger arbejdsglæden på VG markant højere end sammenligningsgrundlaget i MTU en. En meget høj andel af medarbejderne tilkendegiver en høj grad af Troskab og en høj grad af Engagement. Disse medarbejdere karakteriseres som Ildsjæle. Samtidigt er meget få på vej væk, hvilket Ennova opsummerer som en meget stærk medarbejdersammensætning, der ruster Virum Gymnasium til fremtiden. På de 7 indsatsområder står VG højere end de andre gymnasier: særligt på Omdømme og Overordnet ledelse står VG meget stærkt. Det skal vi naturligvis vedligeholde, ligesom vi skal fastholde den udviklingsorienterede opfattelse om skolen og oplevelsen af at mulighederne for den faglige og personlige udvikling vurderes højt. Der hvor vi skal sætte ind er særligt i forhold til Det daglige arbejde: det gælder fokus på flg. spørgsmål i undersøgelsen Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job, Jeg synes generelt, at tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne fungerer tilfredsstillende samt indholdet og udfordringerne i arbejdsopgaverne, det psykiske arbejdsmiljø, og oplevelsen af at have et meningsfyldt arbejde som bidrager til VGs virke. V i ved at komme uden om spidsbelastnings-perioder, men ved at udarbejde et årshjul så spidsbelastningsperioderne fremstår tydeligt, styrke de gode sider ved samarbejde og kommunikation, en ny skemastruktur o.a. håber vi at kunne have det rette fokus på Det daglige arbejde. Særligt med en vedvarende åbenhed og dialog. I APV en ligger vi på niveau med de øvrige gymnasier. Temperaturen og luftkvaliteten i lokalerne kræver særligt opmærksomhed, hvilket er blevet forbedret da der i sommerferien fik lavet nyt ventilationssystem. Ydermere skal vi have fokus på rengøringen, som ikke er tilstrækkelig. Denne er i udbud nu. I efteråret er der gennemført en elevtilfredshedsanalyse. Denne viser at eleverne er glade for og stolte af skolen, at de generelt trives og er tilfredse med deres lærere. Vi skal optimere koordinering af skriftlige opgaver, hvilket bl.a. gerne skulle blive bedre gennem en øget integreret skriftlighed på skolen. Ydermere er der fokus på udbud i kantinen, hvilket vil blive inddraget i det kommende 16

17 udbudsmateriale for kantinen. Endelig er der en vis distance til ledelsen, hvilket formentlig kan forklares ved et forbud mod indtagelse af alkohol i hverdage samt en mere konsekvent linje i forbindelse med fravær. Fra ledelsens side er der stort fokus på dette og fx har Danmarks Indsamlingen i januar 2015 kunne skabe en fælles oplevelse på tværs af klasser, hvilket har gavnet opfattelsen af, at VG kan gøre en forskel, og indirekte har dette arrangement bedret relationen til ledelsen. Indsatsområder Der henvises til oversigtsskema over VG-Indsatsområder Undervisning Ansvarlig: Ledelsen og pædagogisk udvalg, skolens lærere og gymnasie-, læse/skriveog matematikvejledere. Undervisning, kvalitet, effekt, løfte alle elevers faglige niveau, undervisningsmetoder, undervisningsevaluering, kompetenceudvikling 1.1 Pædagogisk udvikling Motivation: Opfølgning på motivationsseminar Opfølgning på synlig læringsseminar (Netværksprojekt med andre gymnasier understøttet af UVM-midler) Fokuspunkter er: Lærings(del)mål og effekt Faglig træning af eleverne Kollegial sparring Elevaktiverende arbejdsformer Anvendelsesorientering 17

18 Studieretningstoning: 2f-projekt (opfølgning på 2c - og 2su-projekt erfaringer herfra opsamles og bruges). 2-f-projektet er et netværksprojekt med Nørre G og Midtfyns Gymnasium med SDU-følgeforskning og delvist financieret af GL-midler. Se særskilt projektbeskrivelse. Fokuspunkter er: udfordring af lærerrollen og øget lærersamarbejde, styrkelse af elevernes studieretningsidentitet samt studiekompetencer, arbejde med elevernes dannelse og medborgerskab. Videreudvikle studieretningsdag Skriftlighed herunder omlagt skriftlighed, elevfeedback og rettestrategier samt skrivekursus Styrkelse af overgang: Arbejde med elevernes lange faglige progression jf. særskilt projektbeskrivelse folkeskolesamarbejde og udvikling af samarbejde med videregående uddannelser Arbejde med elevernes motivation eks. ansvar for faglig formidling ifm. Naturvidenskabsfestival, som Science- og sprogambassadører mv. Vejledning og vejledningsproces ifm. opgaveskrivning og projekter Fokuspunkter: Styrke elevernes studiekompetencer Udnytte de nye faciliteter til vejledning og faglig fordybelse i studiecenter Arbejde med elev- og lærerroller ifm. vejledning Færdiggørelse af Kompetencekosmos 1.2 Talent og faglig fordybelse Rev. samlet talent- og interessetilbud for egne elever Udbud af MasterClass for talentudskolingselever i samarbejde med LTK (Center for Uddannelse og Pædagogik), 18

19 kommunens fagkoordinatorer, faglærere og skoleledelser på alle kommunens folkeskoler. Kontakt til privatskoler og udvalgte skoler i Rudersdal Kommune. Team Danmark/Eliteidræt Fokuspunkter: Styrke eksternt samarbejde med lokale klubber - Spydsspidsindsats på kajak- og håndboldområdet Styrke tilbud til egne eliteidrætselever: eks. fælles oplæg om skadesforebyggelse, kost, styrketræning. 1.3 Internationalisering og globalisering Udveksling Studie- og fagture Casebaseret undervisning og oplægsholdere/gæstelærere Fokus på frivilligt arbejde og samarbejde med organisationer > kobling til undervisning 2. Personaleforhold og kompetenceudvikling Opfølgning MUS, GRUS og Sørup Ny GRUS-runde Implementering af nye retningslinjer for kompetenceudvikling Eksempler på (anderledes) kompetenceudvikling: Workshops og inspirationseftermiddage Pæd.dag/halve dage eks. om omlagt skriftlighed m/oplæg om Roskilde-erfaring Erfaringsdeling med andre skoler, eks. Rungsted og Ordrup om synlig læring og inddragelse af evidensbaseret forskning Forsøg med skemalagt kollegial sparring og videndeling i faggrupperegi Individuel kollegial sparring, makkerparordninger, refleksionsfora, pit-stop-møder Videreudvikle platforme til videndeling 19

20 Læringscirkler med folkeskolelærere SWOP med lærere på Hvidovre Gymnasium Fokus på kantine og sundhed Sociale aktiviteter for alle personalegrupper 3. Elever fastholdelse, opfølgning, sociale aktiviteter og social ansvarlighed Opfølgning på elevernes 10 bud dialog og evt. lærernes 10 bud til eleverne Støtteforanstaltninger Styrket tæt og hurtig opfølgning ved TKL, gymnasievejledere, klassens lærere, ledelse Vejlederfunktioner: gymnasie-, læse- og matematikvejledere samt psykolog Lektieværksteder Faglig formidling af ældre elever = rollemodeller Organisering og information (diverse skemaaktiviteter og bonusmodul) Studiebibliotikar: informationssøgning mv. Færdiggørelse af Kompetencekosmos Tæt elevrådskontakt og støtte, klasseråd Fokus på kantine og sundhed Sociale aktiviteter: VG by night, VG på tværs, musical, idrætsog musikaktiviteter, fester/caféer, VGV Social bevidsthed fællestimer, ekskursioner og gæstelærere, SWOP med elever fra Hvidovre Gymnasium, DK Indsamling frivilligt erstatter OD) 4. Bygninger og læringsrum 20

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING til skolereformen i Middelfart Kommune udkast 1 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Vision 5 1. De skolepolitiske mål 6 Samarbejde på tværs 8 Understøttelse af læring 10 2. Folkeskolereformen

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3. Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.14 1. Viborg Gymnasium og HFs værdigrundlag og målsætning

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere