VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16"

Transkript

1 VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder >frem mod en Handlingsplan Vedtaget af bestyrelsen 26. maj 2015 (efter høring i PR og SU) 1

2 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Vision... 3 Strategi... 3 VG-Indsatsområder oversigtsskema... 4 Profil og uddannelsestilbud... 6 Opgaver... 7 Uddannelsestilbud... 8 Vidensressourcer... 8 Fastholdelse... 9 Bygningsmæssige ressourcer... 9 Elevtallet fremadrettet Årets faglige resultater og 2015 har været to år med mange forandringer Forventninger til det kommende skoleår Det overordnede politiske mål Indsatsområder Undervisning Pædagogisk udvikling Talent og faglig fordybelse Internationalisering og globalisering Personaleforhold og kompetenceudvikling Elever fastholdelse, opfølgning, sociale aktiviteter og social ansvarlighed Bygninger og læringsrum Omverdenen Struktur og kommunikation

3 7. Kvalitetssikring og evaluering Økonomi Værdigrundlag Vision Virum Gymnasium skal være et godt sted at være et godt sted at lære. Det er Virum Gymnasiums vision at skabe en skole, der har rod i det lokale nærmiljø, og hvor det faglige, det kreative og det festlige skaber et læringsmiljø, hvor både lærere og elever er engagerede i at arbejde sammen om at sikre den faglige fordybelse og den fortsatte faglige og pædagogiske udvikling. Det er skolens mål at uddanne studenter med faglig indsigt og studiemæssige kompetencer, som har lyst til fortsat at lære, og som er godt rustede til at deltage aktivt i videreudviklingen af det demokratiske samfund i et globalt perspektiv. Strategi Højt fagligt niveau: Vi prioriterer undervisning med høj kvalitet, hvor der lægges vægt på både det almendannende og det studieforberedende aspekt, hvor både det særfaglige og det tværfaglige element udfoldes, og hvor der tages højde for den enkelte elevs faglige ønsker. Vi sikrer en høj standard i den faglige og pædagogiske udvikling ved at prioritere den pædagogiske diskussion, vidensdeling og efteruddannelse. Trygt og inspirerende skole- og læringsmiljø: Vi lægger vægt på rummelighed og mangfoldighed med respekt for forskellighed og for den enkelte elev. Vi lægger vægt på med udgangspunkt i skolens mange traditioner at skabe gode rammer for elevaktiviteter og elevfællesskab. 3

4 VG-Indsatsområder oversigtsskema Tovholdere er ledelsesrepræsentanter og projektledere. Pædagogisk udvalg er styrket og spiller en central rolle som opsamlende, koordinerende og initierende kraft - indenfor rammerne af de overordnede indsatsområder og i samarbejde med ledelse, faggrupper og undervisere. Projekter er markeret med grønt. Indsats område Løft af eleverne Fagligt, socialt, personligt Fokus Projekt/aktiviteter Tovholdere Tidsperspektiv Synlige lærings (del)mål, effekt Kollegial sparring Elevaktiverende arbejdsformer/ anvendelsesorientering Studie- og fagture Udveksling Casebaseret undervisning Omlagt skriftlighed Udvikling af rettestrategier Elevfeedback Udfordre lærerrollen Studieretningsidentitet Elevernes studiekompetence Videreudvikling af talentprogram Den dobbelte karriere Eksternt samarbejde Elevrollemodeller Styrke elevernes studiekompetence Studiecenter Elev- og lærerroller Færdiggørelse af Kompetencekosmos SWOP m/hvidovre Motivation HC/ Pædagogisk udvalg (Bv, Ga, AB, LS, Gr + BR, PG) Internationalisering PG, HB Skriftlighed 2F netværksprojekt m/følgeforskning (opsamling af erfaringer fra 2 su- og 2c projekt indgår) Talentudvikling/ interessetilbud Team Danmark/Eliteidræt Vejledning i fbm. opgaveskrivning og projekter; herunder processen Elever fastholdelse og social ansvarlighed HB (PUpæd.dag) BK (Ja, NL, AS, NP) - HC/ Pæd.udv BR TM PG/Du, AD, MK MK

5 Overgange Personale forhold Skolestruktur/ Kommunikation Læringscirkler Masterclass for udskolingstalentelever Diverse breddeelevtilbud; fx science Talenttilbud VGcc og vidensby mm, Etablering af kontakter Faggruppeefter middage og kollegial sparring Implementering af ny efteruddannelses politik Opfølgning på MUS GRUS Videreudvikling af PG DanmarksIndsamling (frivilligt erstatter OD) TKL og styrket HB vejledning Folkeskolesamarbejde BR Videregående uddannelser BR/PG/HB Kompetenceudvikling MK/BR Sociale aktiviteter Personalepleje MK Socialt udvalg (Mi, Ja, DO, TAP + BR) VGV PG Kantine og sundhed MK, Ra Vejledn.faciliteter MK, AN Ugentlig Fuglsang Daglig kit Synliggørelse af VG Vidensbyen Videreudvikle handlingsplanen Strukturoversigt Regelmæssig opfølgning på opgaveportefølje Udvikling af undervisningseval. ETU/MTU-opfølg. Tæt kommunikation ml. ledelse, lærere og øvrige medarbejdere Ekstern kommunikation Organisering og planlægning Kvalitetssikring og evaluering BR/MK MK MK/BR/AO (SU, PR-FU) Du/HC Pæd.udvalg

6 Profil og uddannelsestilbud Virum Gymnasium er gennem årene vokset og er i dag en stor skole med aktuelt ca elever og 125 ansatte. VG har et mål der består i at være en STX-uddannelse med undervisning på et højt fagligt niveau. Det er yderligere vigtigt at skabe en skole med rod i det lokale miljø, hvor det faglige, det kreative og det sociale skaber et inspirerende og motiverende læringsmiljø. Virum Gymnasium har en meget bred og alsidig fagrække, som kan tilgodese hver elevs ønsker. Den enkelte studieretning tones i høj grad af de valg, eleverne tager. Derfor er det centralt, at vi fortsat kan udbyde god undervisning inden for fx alle de naturvidenskabelige fag, sprog, samfundsfag og musik samt de kunstneriske fag, ligesom der gennem valgfagene er plads til mere specielle tilbud. I skrivende stund vides endnu ikke hvilke politiske ændringer, der kommer i gymnasiet, og derfor er det uvist om denne grundlæggende tanke kan bibeholdes. Der er naturligvis fokus på alle elevgrupper. Det betyder, at den faglige fordybelse finder sted og understøttes for de elever, som har særlig brug for støtte. Det gælder også de allerdygtigste elever, talenterne, til hvilke VG udbyder en bred vifte af interesse- og talenttilbud. Endelig udvises der stor opmærksomhed på mellemgruppen, hvor der er et stort potentiale for at løfte den enkelte elev. Vision Virum Gymnasium ønsker at undervisningen foregår på et højt fagligt niveau i et trygt og udfordrende læringsmiljø. Vi ønsker at hjælpe elever på alle niveauer til at nå det ypperste, de kan. Dermed er faglighed, en bred dannelse og udvikling nøgleord i uddannelsen af den enkelte elev. Når eleverne forlader Virum Gymnasium som færdige studenter skal de have mødt og besidde: Stor faglig indsigt og gode studiemæssige kompetencer inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab med henblik på en videregående uddannelse og have lyst til at lære mere. Være godt udrustede til at deltage aktivt i videreudviklingen af det demokratiske samfund i et globalt perspektiv med en evne til at ræsonnere, analysere og vurdere. 6

7 Det skal ske ved fortsat at udvikle det store engagement og den høje faglighed hos lærerne. Såvel de sociale, de personlige, de kreative, som de faglige kompetencer skal hos den enkelte elev udvikles gennem et godt elevdemokrati, et veludbygget interesse- og talentprogram og muligheden for faglig fordybelse for alle, et stærkt netværk med nærområdet og et solidt pædagogisk, udviklende miljø. Vi ønsker at sikre et højt niveau på det faglige, det didaktiske og det pædagogiske område gennem et godt vidensmiljø, udviklingsmuligheder i projekter på VG og målrettet kompetenceudvikling. Gennem flere udviklingsforløb arbejder vi med nye undervisningsbegreber, nye måder at strukturere undervisning på, større differentiering og et tættere lærersamarbejde. Vi ønsker at kunne skabe tydeligere profiler på studieretningerne. Der skal være plads til den enkelte elev, så respekt for forskellighed og rummelighed præger studiemiljøet og klasserummet. Det kræver stærk klasserumsledelse. Gennem samarbejde med nærområdet vil vi søge at give eleverne mulighed for at få en autenticitet ind i skolegangen og give lærerne mulighed for faglig og pædagogisk (talent)udvikling i nye netværk. Konkret gennem opfølgning på et pilotprojekt i i samarbejde med Engelsborgskolen, hvor VG har udbudt talentundervisning i matematik for udskolingselever og afviklet en læringscirkel for lærere i sciencefagene på tværs af skolerne samt en innovativ camp for elevrådene på begge skoler om styrkelse af overgangen fra grundskole til gymnasium. Opgaver Virum Gymnasium er et stort gymnasium beliggende i et ressourcestærkt område. Institutionen vil med ovenstående visioner opfylde den samfundsmæssige forpligtelse hvor lyst, nysgerrighed og kreativitet er nogle af drivkræfterne i uddannelsen, som kan udfordre den enkelte elev. Elevernes indlæring er forskelligartet, og det skal vi søge at tilgodese med forskellige arbejdsformer og tilbud. Det gælder undervisningen på skolen i dagligdagen og de tilbud vi har i forbindelse med ekskursioner, inkursioner, udveksling og studieturene i 1., 2. og 3.g. Således tilbydes eleverne ligeledes aktiviteter uden for skoletid. Det gælder fx lektiecafé, musical, sportsaktiviter, faglig fordybelse og talentudbud. 7

8 Uddannelsestilbud I det kommende skoleår udbydes 13 studieretninger. I det indeværende skoleår er der oprettet hold i alle valgfag og sprog. Virum Gymnasium har dermed fremadrettet fortsat en meget bred og alsidig fagrække, som kan tilgodese den enkelte elevs ønsker. Den enkelte studieretning tones i høj grad af de valg eleverne tager, hvilket er unikt for netop VG. Der er foruden fokus på alle elevgrupper og naturligvis stor opmærksomhed på talenterne. Alle 1g-eleverne screenes, således at de kan modtage et ekstra fagligt input meget tidligt i uddannelsen, hvis der er behov for det. Det gælder især for matematik, læsefærdigheder og grammatisk forforståelse. For at sikre eleverne den bedst mulige støtte gennem uddannelsesforløbet ændrede vi pr. 1. august 2014 på skemastrukturen. Vi kan således i højere grad tilgodese, støtte og udfordre de enkelte elevgrupper. Det gælder især da mange elever har en meget travl hverdag og er udfordrede på forskellige områder både fagligt og socialt. Den nye struktur gør det muligt for eleverne at få fuldt udbytte af undervisningstiden, der er plads til supplerende tilbud efter undervisningstiden og eleverne har overskud til lektielæsning, at lave skriftlige afleveringer og et liv uden for skoletiden. Mødeaktiviteter er nemmere at få planlagt i dette tidsrum, og giver tilmed lærerne en oplevelse af at kunne tilgodese børn og børnebørn. Det skaber muligheden for mere ro i dagligdagen. Vidensressourcer Uddannelsen af de unge mennesker afhænger af en motiveret, dygtig og vidende medarbejderstab. Det gælder såvel lærerstaben, som skolens øvrige medarbejdere. Alle bidrager til rammerne og indholdet for STX-uddannelsen, hvorfor vi fortsat skal arbejde for aktivt at efteruddanne og skabe positive rammer for personalet. I efteråret blev der holdt et tre-dages motivationsseminar for alle personalegrupper med input fra eleverne, som fremlagde en elevbaseret motivationsundersøgelse. Rektor og de to vicerektorer har derudover gennem efteråret 2014 holdt GRUS med alle faggrupper og alle i ledelsen er påbegyndt et struktureret og systematisk MUS-forløb med alle ansatte. Det har givet et særdeles godt indblik i oplevelsen af arbejdsmiljø, særlige udfordringer i hverdagen og ønsker i de forskellige faggrupper. Vi vil fremadrettet fortsat have langt større fokus på direkte personaleledelse, og 8

9 hvordan vi sikrer videndeling. Der afvikles derfor i det kommende år primært intern faglig efteruddannelse for de enkelte faggrupper, da der internt i huset er stor viden, som kan være ny viden for andre og vidensdeling er derfor i fokus. Fastholdelse Virum Gymnasium har pt. en enkelt medarbejder ansat på løntilskudsordningen og har netop ansat tre i jobrotationsordning. Vi arbejder på at være vores sociale samfundsansvar bevidst ved at fastholde og tilpasse arbejdet til langtidssyge (som vi det seneste år har haft tre af), ligesom det generelt tilstræbes at fastholde medarbejderne og tage personlige og sociale hensyn. Skolen har en stresskonsulent som alle medarbejdere kan gøre brug af. Bygningsmæssige ressourcer Skolen rummer fysiske muligheder for at afprøve forskellige undervisningsformer, som kan give eleverne varierede arbejdsmetoder. Vi arbejder på detaljerne for at få en æstetisk og funktionel skole, som lever op til nutidens undervisning, økonomi og miljøkrav. Gennem de seneste år er der sket mange forbedringer og opdateringer: der er en smuk ny tilbygning med en stor hal og gode undervisningslokaler og fællesområder, skolen har et stort anvendeligt auditorium, et moderne træningsrum, har gode naturvidenskabelige lokaler, et udskiftet ventilationssystem ligesom vi har fået bygget et pedeldepot, en hævet terrasse i indre gård samt en total renovering af personalerummet. Udenfor har vi fået udbygget elevernes cykelparkering og fældet en række meget store træer, hvilket har gavnet naboer, trafiksikkerhed og æstetik. Fremadrettet vil vi give såvel elever, som lærere bedre vilkår for vejledning, gruppearbejde og rum til fordybelse ved at totalrenovere forhallen og Festsalen. Dette vil ske hen over sommeren På sigt skal vi etablere flere elevtoiletter og skabe gode udendørs læringsrum, så vi er rustede til at tage imod nye elevtyper. 9

10 Elevtallet fremadrettet Vi satser på fremadrettet at have 13 klasser pr. årgang, så vi fremover kan få en stabilisering af elevtallet. Med et elevtal på 28 i hver klasse er det et færre antal end tidligere årgange med op til 32 i klasserne. Årets faglige resultater Skolens faglige resultat i skoleåret 2013/2014 har igen været flot. Det samlede karaktergennemsnit endte på 7,7. Gennem GRUS har vi mulighed for at styrke de enkelte fags styrker og udfordringer, og et af fokusområderne er det skriftlige arbejde. Vi har på skolen i indeværende år meget få pædagogikumkandidater, ligesom der kun har været få nyansættelser. Dette på trods af barsler, at pædagogikumkandidaterne ikke fuldt ud har egne klasser, at en række lærere på deltid og flere langtidssygemeldinger. Virum Gymnasium havde i foråret prioritetsansøgere. I september var tallet 336. Skolen har dermed 12 1.g, 13 2.g og 14 3.g klasser. Den første januar 2015 var der 1022 elever. I alt havde vi på VG 1030 elever pr. 1. september I relation til gennemførelse havde Virum Gymnasium et meget beskedent frafald for 1. og 2.G erne. I vores 3.G-årgang er frafaldet stagneret. Det har til gengæld været en sårbar årgang, hvilket har lært skolen at have ekstra opmærksomhed på de enkelte klasser og deres trivsel i forhold til fastholdelse og 2015 har været to år med mange forandringer Ledelsesmæssigt er der ansat to vicerektorer, ligesom to øvrige inspektorer er overgået til at være uddannelsesledere. Hermed har Virum Gymnasium fået en teamledelse med fokus på professionelt at skabe rammerne for en veldrevet skole med klare retningslinjer og en stærk profil, hvor såvel personale som elever har medindflydelse og medansvar. Gymnasiefællesskabet i Roskilde har overtaget løn, og kan ligeledes bidrage med en indkøbschef, så VG fremadrettet kan få kvalificeret hjælp til driftsindkøb. 10

11 Der er forsøg i enkelte faggrupper med Office 365 som et nødvendigt supplement til Lectio, ligesom Gymnasiefællesskabet og Rektorforeningen presser på hos Lectio for reelle kontrakter. Informationsbrevet Fuglsang vil udkomme oftere for en tættere informationsopfølgning. I foråret 2014 blev der ansat en uddannelsesbibliotekar, som bl.a. underviser eleverne i informationssøgning og kildekritik, understøtter lærerne i den faglige vejledning og bibringer til en bedre kontakt til øvrige biblioteker og bibliotekarer. Der er indgået kontrakt med ProRegnskab, som bidrager til budgetlægning, årsregnskab, ledelses- og bestyrelsesrapporter. Samarbejdet giver allerede nu en langt tættere økonomiopfølgning og en fremskrivning af økonomien, ligesom der arbejdes med investeringsplaner for at give det bedst mulige styringsværktøj. Dette er i høj grad påkrævet, da der fremadrettet er varslet besparelser fra Finansministeriet. Vi har gennem året arbejdet med en tæt dialog mellem ledelse og lærere. Det sker dels ved en særdeles god dialog med tillidsmænd og formandsskabet for PR. Derudover er der afholdt såvel GRUS som MUS. Den planlagte opgavefordeling er i efteråret gået nøje igennem for at sikre opnåelse af den rette balance af arbejdstiden, så vi i så høj grad som muligt kan undgå undertid og merarbejde. Denne opfølgning har medført flere ændringer. Herunder også som følge af langtidssygemeldinger og barsler. I foråret 2014 afholdtes dialogsamtaler med alle lærere. I efteråret 2014 har vi valgt at prioritere GRUS, som ligeledes giver et glimrende indblik i de udfordringer og muligheder der er for lærernes arbejdstidstilrettelæggelse. Alle har fået et tilbud om dialogsamtaler, og vil fra december 2014 til maj 2015 blive indkaldt til MUS, hvor ovennævnte er et delelement. For at sikre at lærerne er mere sammen med eleverne er der tilføjet omlagt skriftlighed i skemaet. For alle 1.G og 2.G klasser/lærere er det 18 ekstra moduler, ligesom alle TKL ere tilbringer 2 timer mere med hver klasse, og oprettelsen af klasserådet bidrager til mere tid sammen med eleverne. Dertil kommer aktiviteter i bonusmodulet. Vi indførte pr. 1. august 2014 en ny skemastruktur, således vi kan afslutte undervisningen kl. 15 og derved give mulighed for andre tilbud om faglig fordybelse og lektiecafé fra kl Såvel lærere som elever udtrykker stor 11

12 tilfredshed med et mere komprimeret skema. Timerne kræver en højere grad af sekvensering, da de er uden pauser. Det giver både lærere og elever en oplevelse af højere faglig koncentration, et bedre flow i undervisningen og et større og mere naturligt behov for forskellige undervisningsformer. Tiden efter kl. 15 bruges konstruktivt til såvel vejledning af skriftlighed som vejledning af større skriftlige opgaver, som fx SRP. Det skaber færre afbrydelser i undervisningen og er langt lettere at planlægge med. Ydermere så et helt nyt tiltag dagens lys i efteråret 2014 i bonusmodulet: et dannelsesseminar, som også var åbent for områdets borgere. Den grundige evaluering viser, at det er et initiativ, som har gode fremtidige muligheder. Tidligere har valgfagsorientering aflyst undervisning. Nu ligger det efter undervisningstiden. Mødeaktiviteter er nemmere at få planlagt i dette tidsrum, og giver tilmed lærerne en oplevelse af at kunne tilgodese børn og børnebørn. Det skaber muligheden for mere ro i dagligdagen. Dog har nye tiltag i efteråret presset lærernes kalendere, da der er lagt flere teammøder, klasserådsmøder, forberedelse af og afholdelse af GRUS-møder. Dette er dog noget vi fremadrettet kan tage højde for i årsplanlægningen Vi har på VG fået stort fokus på fastholdelse og der er derfor iværksat en række tiltag for at sikre trivsel og forhindre frafald. Det betyder flg. tiltag: Der er et øget fokus på elevernes trivsel ved bl.a. etablering af klasseråd, som sikrer hurtigere handling ved diverse problemstillinger. Dette er muligt, da det er klassens egen lærer og tre elever, som har tæt kontakt om klassen. Der er lagt timer til omlagt skriftlighed ind i skemaet Der er etableret nye retningslinjer for brugen af tilstedeværelsesskrivning for de elever, der har meget fravær pga. manglende skriftlige afleveringer. Der er i langt størstedelen af 1.G erne afprøvet makkerordninger og faste grupper i det første semester. Der er etableret mulighed for at tilbyde særligt udfordrede elever mentorordninger. Der er nedsat flere udviklingsgrupper som arbejder med toning af studieretningen, ligesom der systematisk arbejdes med undervisningsdifferentiering på hold. Dette forventes at blive transformeret til flere hold i det kommende skoleår. 12

13 Gennem flere teammøder, klasserådene, fokus på studieretningstoningen og efterårets GRUS er lærersamarbejdet over en bred kam blevet styrket. Der tilbydes fortsat Lektiecafé og Lektiehjælp i øjenhøjde om eftermiddagen. Dette skoleår er præget af et fokus på motivation. Hele personalet har været på motivationsseminar, og eleverne har lavet en skoleundersøgelse af hvad eleverne motiveres af. Denne er præsenteret for hele personalet på seminaret. Der arbejdes fortsat på, at eleverne ikke har mellemtimer ved læreres sygdom eller kursusaktiviteter, men i stedet modtager undervisning. Forventninger til det kommende skoleår Skoleåret vil være et år med mange spændende udfordringer. Dels kan vi forvente nye krav udefra, dels vil de mange interne aktiviteter tydeliggøres gennem handlingsplaner og tydeligere strukturer på skolen. Eksternt er der krav om kvalitetsstyrkelse og -opmærksomhed fra UVM, besparelser og effektiviseringer fra Moderniseringsstyrelsen gennem det sociale taksameter, som koster skolen dyrt samt evalueringer af skolen. Internt afspejler ovennævnte sig i nogen grad i dagligdagen. Vi lægger vægt på tillid, respekt og dialog mellem ledelse, ansatte og elever. Vi forsøger i enhver henseende at inddrage de relevante personer, når det giver mening. Vi arbejder fortsat på at optimere og bedre tilrettelæggelsen af såvel elevernes, som lærernes hverdag. Mht. udnyttelse af skolens ressourcer har vi i det forløbne år ændret mange procedurer og følger opgaveløsningen tæt i alle personalegrupper. Det gælder også i det administrative og ledelsesmæssige arbejde. Det overordnede billede giver derfor indtryk af et gymnasium i forandring, som er ved at finde en konkret retning med klare rammer til fri udfoldelse indenfor. Vi ønsker at holde fast i de velfungerende traditioner og den kultur, som gør VG til et god sted at være og et godt sted at lære. Pædagogisk, didaktisk, fagligt og socialt. For at kunne fastholde eleverne, bedre deres udbytte af undervisningen, og sikre et godt arbejdsmiljø vil vi holde fast i udviklingsprojekter. Det sker i klasserne, men også i arbejdet gennem Pædagogisk Udvalg, som vi gerne vil styrke fremadrettet. Ydermere vil vi arbejde for at styrke samarbejde om eleverne i lærerteam gennem efteruddannelse af skolens TKL ere (team-klasse-ledere). 13

14 Det overordnede politiske mål Virum Gymnasium arbejder ihærdigt for at få det rigtige elevgrundlag i gymnasiet. I skolens optageområde går 85% i gymnasiet, hvorfor VG bidrager betragteligt til at nå opfyldelsen af 95%-målsætningen. Derfor er vi ikke kun fokuserede på antallet af elever, men netop på at rekruttere en elevgruppe, som vil få det største udbytte af skolens profil og undervisningstilbud. Dette gør vi målrettet gennem planlægning og afvikling af besøgsdage og brobygning, gennem tæt kontakt med grundskoler og kommunen og gennem vores markedsføring. I år har der fx været stort fokus på elevernes sociale bevidsthed og motivation, hvilket vi har profileret skolen på gennem avisartikler, magasinet Talenternes by, Gymnasieskolen, aktiviteter på skolen for lokalområdet (Danmarks Indsamling), inddragelse af medlemmer i Vidensbyen i Lyngby Taarbæk Kommune, TV-indslag, viral markedsføring gennem film på You-tube, Facebook m.m. Udefra er der diverse udfordringer fremadrettet. Et Campus-notat påpeger at der på landsplan vil komme færre elever i gymnasiet, at der vil blive årlige effektivitetsbesparelser og at nogle politikere ønsker at flytte de unge fra STX til HHX, HTX og de øvrige erhvervsuddannelser. Den demografiske udvikling vil formentlig ikke være til skade for os fremadrettet. Det er vi ved at få lavet en analyse af, som formentlig kan bekræfte nedenstående. Det kan vi glæde os over på længere sigt. Netop nu er der ved at blive udarbejdet analyser af hvilken videre uddannelse studenter fra Virum Gymnasium har taget og om uddannelsesvejen har været 14

15 præget af skift inden afslutning eller ophør. Dette vil give os mulighed for at vejlede vores elever bedre og dermed sikre en bedre samfundsmæssig økonomi i forbindelse med de videre uddannelser. Tilsvarende er en analyse og prognose iværksat for en kortlægning af hvilke afgiverskoler Virum Gymnasium modtager elever fra. Vi er interesserede i at se udviklingen i kvantitet, så vi kan målerette vores samarbejde fremadrettet. Vi vil dermed dels kunne profilere VG mere målrettet på de relevante skoler, dels kunne lette de kommende elevers overgang fra grundskole til gymnasium og bedre sikre trivsel, læring og fastholdelse. Af samme årsag har vi iværksat et pilotprojekt med Lyngby Tårbæk Kommune hvor samarbejdet mellem folkeskolernes udskolingslærere og fagrepræsentanter fra Virum Gymnasium skal erfaringsudveksle fagligt, didaktisk og pædagogisk. Elevfrafaldet pr sammenlignet med tilsvarende opgørelse g årgangen er nogenlunde stabil begge år omkring 100%. 2g årgangen 2014 har kun 91% elever, mens tilsvarende nu i 2015 har 97,5 % elever. 3g årgangen 2014 har 91,4% elever, mens tilsvarende nu i 2015 har 83,2 % elever. Sidstnævnte er en ganske særlig årgang, hvor frafaldet har været markant anderledes end hvad vi kender i skolens historie. Tallene for vores nuværende 2g årgang viser også, at den kurve gerne skulle være knækket fuldstændig. Elevprocenter pr Antal på årgang Max % 3g ,2 2g ,5 1g ,7 Elevprocenter pr Antal på årgang Max % 3g ,

16 2g , g I foråret 2014 indgik VG i en APV og en MTU gennem Ennova. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og Arbejdspladsvurderingen blev lavet i marts måned. Overordnet set ligger arbejdsglæden på VG markant højere end sammenligningsgrundlaget i MTU en. En meget høj andel af medarbejderne tilkendegiver en høj grad af Troskab og en høj grad af Engagement. Disse medarbejdere karakteriseres som Ildsjæle. Samtidigt er meget få på vej væk, hvilket Ennova opsummerer som en meget stærk medarbejdersammensætning, der ruster Virum Gymnasium til fremtiden. På de 7 indsatsområder står VG højere end de andre gymnasier: særligt på Omdømme og Overordnet ledelse står VG meget stærkt. Det skal vi naturligvis vedligeholde, ligesom vi skal fastholde den udviklingsorienterede opfattelse om skolen og oplevelsen af at mulighederne for den faglige og personlige udvikling vurderes højt. Der hvor vi skal sætte ind er særligt i forhold til Det daglige arbejde: det gælder fokus på flg. spørgsmål i undersøgelsen Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job, Jeg synes generelt, at tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne fungerer tilfredsstillende samt indholdet og udfordringerne i arbejdsopgaverne, det psykiske arbejdsmiljø, og oplevelsen af at have et meningsfyldt arbejde som bidrager til VGs virke. V i ved at komme uden om spidsbelastnings-perioder, men ved at udarbejde et årshjul så spidsbelastningsperioderne fremstår tydeligt, styrke de gode sider ved samarbejde og kommunikation, en ny skemastruktur o.a. håber vi at kunne have det rette fokus på Det daglige arbejde. Særligt med en vedvarende åbenhed og dialog. I APV en ligger vi på niveau med de øvrige gymnasier. Temperaturen og luftkvaliteten i lokalerne kræver særligt opmærksomhed, hvilket er blevet forbedret da der i sommerferien fik lavet nyt ventilationssystem. Ydermere skal vi have fokus på rengøringen, som ikke er tilstrækkelig. Denne er i udbud nu. I efteråret er der gennemført en elevtilfredshedsanalyse. Denne viser at eleverne er glade for og stolte af skolen, at de generelt trives og er tilfredse med deres lærere. Vi skal optimere koordinering af skriftlige opgaver, hvilket bl.a. gerne skulle blive bedre gennem en øget integreret skriftlighed på skolen. Ydermere er der fokus på udbud i kantinen, hvilket vil blive inddraget i det kommende 16

17 udbudsmateriale for kantinen. Endelig er der en vis distance til ledelsen, hvilket formentlig kan forklares ved et forbud mod indtagelse af alkohol i hverdage samt en mere konsekvent linje i forbindelse med fravær. Fra ledelsens side er der stort fokus på dette og fx har Danmarks Indsamlingen i januar 2015 kunne skabe en fælles oplevelse på tværs af klasser, hvilket har gavnet opfattelsen af, at VG kan gøre en forskel, og indirekte har dette arrangement bedret relationen til ledelsen. Indsatsområder Der henvises til oversigtsskema over VG-Indsatsområder Undervisning Ansvarlig: Ledelsen og pædagogisk udvalg, skolens lærere og gymnasie-, læse/skriveog matematikvejledere. Undervisning, kvalitet, effekt, løfte alle elevers faglige niveau, undervisningsmetoder, undervisningsevaluering, kompetenceudvikling 1.1 Pædagogisk udvikling Motivation: Opfølgning på motivationsseminar Opfølgning på synlig læringsseminar (Netværksprojekt med andre gymnasier understøttet af UVM-midler) Fokuspunkter er: Lærings(del)mål og effekt Faglig træning af eleverne Kollegial sparring Elevaktiverende arbejdsformer Anvendelsesorientering 17

18 Studieretningstoning: 2f-projekt (opfølgning på 2c - og 2su-projekt erfaringer herfra opsamles og bruges). 2-f-projektet er et netværksprojekt med Nørre G og Midtfyns Gymnasium med SDU-følgeforskning og delvist financieret af GL-midler. Se særskilt projektbeskrivelse. Fokuspunkter er: udfordring af lærerrollen og øget lærersamarbejde, styrkelse af elevernes studieretningsidentitet samt studiekompetencer, arbejde med elevernes dannelse og medborgerskab. Videreudvikle studieretningsdag Skriftlighed herunder omlagt skriftlighed, elevfeedback og rettestrategier samt skrivekursus Styrkelse af overgang: Arbejde med elevernes lange faglige progression jf. særskilt projektbeskrivelse folkeskolesamarbejde og udvikling af samarbejde med videregående uddannelser Arbejde med elevernes motivation eks. ansvar for faglig formidling ifm. Naturvidenskabsfestival, som Science- og sprogambassadører mv. Vejledning og vejledningsproces ifm. opgaveskrivning og projekter Fokuspunkter: Styrke elevernes studiekompetencer Udnytte de nye faciliteter til vejledning og faglig fordybelse i studiecenter Arbejde med elev- og lærerroller ifm. vejledning Færdiggørelse af Kompetencekosmos 1.2 Talent og faglig fordybelse Rev. samlet talent- og interessetilbud for egne elever Udbud af MasterClass for talentudskolingselever i samarbejde med LTK (Center for Uddannelse og Pædagogik), 18

19 kommunens fagkoordinatorer, faglærere og skoleledelser på alle kommunens folkeskoler. Kontakt til privatskoler og udvalgte skoler i Rudersdal Kommune. Team Danmark/Eliteidræt Fokuspunkter: Styrke eksternt samarbejde med lokale klubber - Spydsspidsindsats på kajak- og håndboldområdet Styrke tilbud til egne eliteidrætselever: eks. fælles oplæg om skadesforebyggelse, kost, styrketræning. 1.3 Internationalisering og globalisering Udveksling Studie- og fagture Casebaseret undervisning og oplægsholdere/gæstelærere Fokus på frivilligt arbejde og samarbejde med organisationer > kobling til undervisning 2. Personaleforhold og kompetenceudvikling Opfølgning MUS, GRUS og Sørup Ny GRUS-runde Implementering af nye retningslinjer for kompetenceudvikling Eksempler på (anderledes) kompetenceudvikling: Workshops og inspirationseftermiddage Pæd.dag/halve dage eks. om omlagt skriftlighed m/oplæg om Roskilde-erfaring Erfaringsdeling med andre skoler, eks. Rungsted og Ordrup om synlig læring og inddragelse af evidensbaseret forskning Forsøg med skemalagt kollegial sparring og videndeling i faggrupperegi Individuel kollegial sparring, makkerparordninger, refleksionsfora, pit-stop-møder Videreudvikle platforme til videndeling 19

20 Læringscirkler med folkeskolelærere SWOP med lærere på Hvidovre Gymnasium Fokus på kantine og sundhed Sociale aktiviteter for alle personalegrupper 3. Elever fastholdelse, opfølgning, sociale aktiviteter og social ansvarlighed Opfølgning på elevernes 10 bud dialog og evt. lærernes 10 bud til eleverne Støtteforanstaltninger Styrket tæt og hurtig opfølgning ved TKL, gymnasievejledere, klassens lærere, ledelse Vejlederfunktioner: gymnasie-, læse- og matematikvejledere samt psykolog Lektieværksteder Faglig formidling af ældre elever = rollemodeller Organisering og information (diverse skemaaktiviteter og bonusmodul) Studiebibliotikar: informationssøgning mv. Færdiggørelse af Kompetencekosmos Tæt elevrådskontakt og støtte, klasseråd Fokus på kantine og sundhed Sociale aktiviteter: VG by night, VG på tværs, musical, idrætsog musikaktiviteter, fester/caféer, VGV Social bevidsthed fællestimer, ekskursioner og gæstelærere, SWOP med elever fra Hvidovre Gymnasium, DK Indsamling frivilligt erstatter OD) 4. Bygninger og læringsrum 20

Evaluering af resultatmål 2014

Evaluering af resultatmål 2014 Evaluering af resultatmål 2014 Basisrammen: 1.1. Ændring af skemastruktur Mere komprimeret skema Vi ønsker at styrke elevernes sammenhæng i dagligdagen og skabe plads til andre aktivitetstyper fra kl.

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17

Vision og strategi SVENDBORG GYMNASIUM & HF 2014-17 Vision og strategi 2014-17 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk På Svendborg Gymnasium & HF tager vi udgangspunkt i, at de enkelte elever opnår

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rector Mette Kynemund for perioden 1. januar til 31. december 2016

Resultatlønskontrakt for rector Mette Kynemund for perioden 1. januar til 31. december 2016 Resultatlønskontrakt for rector Mette Kynemund for perioden 1. januar til 31. december 2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 23. september 2015 kl. 17.00 20.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: Dansk 2 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 17. september 2014 kl. 17.00 20.00 på Virum Gymnasium. Efter mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: mødelokale 2 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning EVALUERING 2016 Skolens undervisningstilbud Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning Skolens daglige

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013 Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013 Evalueringen står i kursiv efter hvert indsatsområde. Baggrund for kontrakten. Bestyrelsen for Virum Gymnasium drøftede i løbet af foråret

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan?

Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Profilhuse på Næstved Gymnasium og HF - hvorfor og hvordan? Næstved Gymnasium og HF Uddannelser 2015: STX (44 klasser) HF (5 klasser) Særlige forløb: Sportscollege Talentudvikling Individuelle forløb (TD,

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 3. december 2014 kl. 17.00 20.00 på Virum Gymnasium. Under mødet vil der blive serveret en let anretning. Mødested: mødelokale 2 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund for perioden 1. januar til 31. december 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund for perioden 1. januar til 31. december 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund for perioden 1. januar til 31. december 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium & HF

Frederiksborg Gymnasium & HF Bilag D Strategiplan 2015-17 Frederiksborg Gymnasium & HF Behandlet på bestyrelsesmødet den 2/6 2015 Uddrag til brug på PR-møde d. 9/9 2015, (konfirmeret af bestyrelsen d. 29/9 2015) Grundsynspunkt En

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Fokuspunkter skoleåret 2014/15

Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Supervision og undervisning et er at fokusere på udvikling og kvalitetssikring af skolens

Læs mere

Handlingsplan 2012 - HHX

Handlingsplan 2012 - HHX Handlingsplan 2012 - HHX Nedenstående plan er en oversigt over de indsatsområder der er foreslået for 2012 handlingsplanen bygger på strategiplanen 2010 2013, elevtrivselsundersøgelsen 2011, medarbejdertrivselsundersøgelsen

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder fra kvalitetssystemet, der løbende belyses, samt nøgleområder, der

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Internationalt samarbejde et er at styrke skolens internationale profil samt at videreføre

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Bilag til handlingsplan 2014-15

Bilag til handlingsplan 2014-15 Bilag til handlingsplan 2014-15 Oversigt over evalueringen af handlingsplanens indsatsområder samt visse nøgletal. For en detaljeret beskrivelse af mål og indsatser henvises til Handlingsplan 2014-15.

Læs mere

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF 1. Formål: Fastholdelsespolitikken har til formål at sikre, at de elever, der optages på Holstebro Gymnasium og HF, gennemfører uddannelsen på forventede

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2.

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2. Teamorganisering En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser Temaeftermiddag d. 2. maj, 2012 Hvad er meningen? Skolens leder sammensætter for hvert grundforløbsklasse

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Indsatsområder i skoleåret 2010-11

Christianshavns Gymnasium. Indsatsområder i skoleåret 2010-11 Christianshavns Gymnasium. Indsatsområder i skoleåret 2010-11 I skoleåret 2010-11 vil CG fokusere på tre indsatsområder faglighed, profil og fysiske rammer. Baggrund og proces Indsatsområderne for skoleåret

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium:

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium: Lær mere Learn More! Strategiplan 2016-18 Strategiplanen er besluttet af skolens bestyrelse den 31.03.2016. Formål Formålet med strategien for Struer Statsgymnasium er at fastlægge rammer og overordnet

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Indledning Strategiplan 2020 for VGHF er et udtryk for en række valg og prioriteringer, der er fremkommet gennem samtaler og møder i en gennemsigtig og demokratisk

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision,

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Talentstrategi. for folkeskolen

Talentstrategi. for folkeskolen Talentstrategi for folkeskolen 2 Talentstrategi for folkeskolen i Sorø Kommune INDLEDNING I de senere år har der været stigende fokus på, at nogle elever på trods af deres høje begavelse ikke trives i

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM

SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT OM KLASSERUMSLEDELSE PA A RHUS STATSGYMNASIUM Slutrapport 1/11-2014 GYMNASIELÆRER Er det bare noget man er? 1 Skoleudviklingsprojekt om klasserumsledelse på Århus Statsgymnasium

Læs mere