Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse"

Transkript

1 Skoleledelse - en profession i sig selv Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse

2 Forord Lederforeningens hovedbestyrelse har efter længere tids debat blandt foreningens medlemmer beskrevet foreningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse. Det er der flere grunde til. For det første er mange kommuner i gang med at konkretisere ledelsesbegrebet og det kommunale ledelsesgrundlag gennem en beskrivelse af funktioner, kompetencer og forventninger til skolens ledere. For det andet synes lærernes professionsideal at kalde på et supplement med fokus på de ledelsesmæssige funktioner i skolen. For det tredje kan dette lille hæfte forhåbentlig medvirke til en afklaring af ledelsesforholdet i skolen, når parterne forhandler overenskomst - og arbejdstidsaftaler for lærere og ledere. Og så har Skoleledelse - en profession i sig selv naturligvis også til formål at fastholde den selvstændige ledelsesprofil i folkeskolen og at danne afsæt for den løbende justering af foreningens ledelsespolitik. Jens Færk Formand for Lederforeningen Ledelsessyn i skolen I en tid hvor det i samfundet anses for værdifuldt at kunne måle og kvantificere resultaterne af børnenes skolegang, kan det være nærliggende at tænke tilbage på professor K.E. Løgstrups forelæsning om skolens formål for snart 23 år siden. En af de centrale pointer var, at ikke alle aspekter af skolens virksomhed lader sig indskrive i forenklede planer, skemaer eller karakterer.»at holde skole er et møde mellem mennesker med forskellige erfaringer, forståelser, og udtryk omkring en sag. At holde skole er således noget levende og ofte uregerligt, der ikke for nemt må lade sig indfange af skolens indre væsen.«(k.e. Løgstrup: Om skolens formål, 1981) Skolesynet smitter af på vores forståelse af, hvad god ledelse er i skolen. Det er eksempelvis i dag en klar ledelsesopgave at synliggøre skolens arbejde og dokumentere dens kvalitet. Det er imidlertidigt ikke så enkelt. Opgaven stiller store krav til skoleledelsens indsigt i læringsprocesser og evne til at udvikle og sikre fornuftige metoder til beskrivelse af elevens udbytte af skolens virksomhed.»skolens opgave er grundlaget - derfor må skoleledelsen have indsigt i skolens opgave. Skolens opgave løses af elever og medarbejdere - derfor må skoleledelsen have indsigt i elevernes læring og lærernes praksis - undervisning. Ledelsen foregår i relationer, derfor må skoleledelsen have indsigt i relationerne og indsigt i medarbejdernes nødvendige kompetencer og interesser.«(lejf Moos: Pædagogisk ledelse, Børsens forlag 2003) På samme måde er det måske for skematisk og forenklet, når dette hæfte prøver at opregne, hvad der kendetegner ledelsesopgaver i en moderne skole. Ikke desto mindre er mange kommuner i gang med at konkretisere ledelsesbegrebet og det kommunale ledelsesgrundlag gennem en beskrivelse af funktioner, kompetencer, og forventninger til skolens ledere. Det er Lederforeningens ønske, at denne folder også kan anvendes som inspiration for dette vigtige arbejde. 2 Skoleledelse - en profession i sig selv

3 Skoleledelse er en profession i sig selv For godt et år siden vedtog Danmarks Lærerforenings kongres et professionsideal, der beskriver kernen i det gode lærerarbejde i folkeskolen. Skoleledelse - en profession i sig selv er blandt andet udarbejdet som et supplement til dette professionsideal.»god skoleledelse er en vigtig forudsætning for det gode lærerliv«. (»Det gode lærerliv«- MercuriUrval/DLF, 2002)»Skoleledelsens indsats er af markant betydning for skolens udvikling og for realiseringen af folkeskoleloven«. (Bilag til læreraftalerne 1999,»En skole på vej«, lederrollen, KL/LC 1999) Skoleledelse er en del af den fælles dagsorden, og fra alle sider understreges betydningen af god kompetent ledelse i skolen. I de aktuelle forhandlinger om nye arbejdstidsaftaler er skoleledelse et centralt omdrejningspunkt. Arbejdsmarkedets parter har ved flere lejligheder efterlyst en styrket ledelsesfunktion i skolen, ligesom temaet var centralt i debatten forud for de seneste ændringer af folkeskoleloven. Pædagogisk ledelse er ikke nok. Begrebet»pædagogisk ledelse«anvendes ofte som synonym for skoleledelse. I Lederforeningens forståelse er»pædagogisk ledelse«kun et af flere elementer.»pædagogisk ledelse«som overordnet begreb kan således ikke alene indfange de komplekse opgaver og funktioner, som kendetegner moderne skoleledelse. Skoleledelse er evnen til at kombinere det store udsyn med blikket for den enkelte person, hændelse og handling. Skolens ledelse skal kunne sætte rammer for det fælles arbejde og vise veje i det faglige/pædagogiske rum. Den skal have indsigt og kompetence i de processer, der fremmer læring og dannelse af børn og unge. I det strategiske og politiske univers skal ledelsen kommunikere og definere institutionens vilkår og fremtid, afstemme krav og forventninger, mål og midler. På det økonomiske og administrative felt skal skoleledelsen prioritere en resurseanvendelse, der i størst muligt omfang understøtter de pædagogiske værdier, visioner og mål. Samtidig skal lederen besidde de personlige egenskaber, der gør det muligt at formulere visioner for skolen, og tolke dem ind i skolens praksis, tage initiativer på organisationens vegne, definere og løse konkrete problemer i hverdagen, initiere og følge op på medarbejdernes kompetenceudvikling og som en tydelig og kommunikerende personaleleder have løbende kontakt med personalet.»lederne i og omkring folkeskolen er bevidste om betydningen af ledelse, og de ønsker aktivt og konstruktivt at udfylde lederrollen, tage udfordringerne op og imødekomme de mange krav og forventninger til god skoleledelse og fremadrettede ledelsesopgaver som f.eks. systematisk udvikling af medarbejdernes kompetencer, nye samarbejds - og organiseringsformer, strategiske satsninger og klare mål for skolens udvikling, ikke mindst pædagogisk. Centrale ledelsesaspekter er således personaleledelse, strategisk ledelse, faglig/pædagogisk ledelse og administrativ ledelse«. (Skoleledelse - tid til tillid, MercuriUrval/Lederforeningen, 2003) Skoleledelse - en profession i sig selv 3

4 Faglig ledelse På det faglige/pædagogiske område er det bl.a. ledelsens funktion at: - fortolke, uddybe, udmønte og indpasse centrale love og bestemmelser og kommunale skolepolitiske mål i skolens pædagogiske praksis - prioritere og udvikle de faglige/pædagogiske opgaver i henhold til udviklingsplaner og indsatsområder - planlægge og styre den faglige og pædagogiske kvalitet - inspirere til og iværksætte pædagogisk fornyelse og brug af nye metoder og ny praksis - systematisere skolens fælles viden og erfaringer - sikre at den faglige viden anvendes, udvikles og forankres i institution - sikre den løbende faglige drøftelse og refleksion i organisationen - evaluere og dokumentere skolens aktiviteter og kvalitet - have kontakt med elever og forældre vedrørende faglige og sociale mål for elevernes udvikling Administrativ ledelse På det økonomiske og administrative område er det bl.a. ledelsens funktion at: - håndtere effektiv økonomistyring, personaleadministration, prioritering og optimal resurseanvendelse - udarbejde og følge op på budgetter og regnskaber - skabe og udvikle organisationens beslutningssystem og kommunikationsstruktur - etablere og følge op på det administrative årshjul, skoleårets planlægning - sikre viden om lov og aftalegrundlag for skolens virksomhed - forberede og følge op på skolebestyrelsens mødevirksomhed og beslutninger - sikre vedligeholdelse og udbygning af skolens fysiske rammer - udvikle den administrative ledelse gennem uddelegering af opgaver God skoleledelse betyder i den forbindelse, at den samlede ledelse har stor indsigt og engagement i skolens pædagogiske virksomhed, er optaget af børn og har grundlæggende faglig viden og indsigt i læring, dannelse og omsorg. Ledelsen kender og anvender metoder til skoleudvikling i det daglige arbejde. Den udvikler relevante former for evaluering til brug i forbindelse med vurdering af de opstillede mål og den udvikler formidlingsstrategier, så resultaterne af evalueringen når frem til de rette modtagere. Skolens ledelse sætter og understøtter den faglige/pædagogiske dagsorden på skolen. God skoleledelse betyder i den forbindelse, at den samlede ledelse udvikler den nødvendige administrative og økonomiske ledelse og styring og at den kan håndtere arbejdsgiverrollen i forhold til eksempelvis ny løn, lønsumstyring og ansættelser. Ledelsen disponerer skolens samlede resurser, så de understøtter skolens mål og principper, og den sikrer de bedst mulige rammer og vilkår for at løse skolens kerneopgaver. Ledelsesteamet skelner mellem administrativ ledelse og administrative opgaver, de kvalificerer den administrative ledelse og delegerer de administrative opgaver. 4 Skoleledelse - en profession i sig selv

5 Personaleledelse På det personalemæssige område er det bl.a. ledelsens funktion at: - være tydelige ledere i det daglige arbejde - være i løbende kontakt med personalet, både enkeltpersoner og team - motivere medarbejderne - være katalysator for værdier og holdninger hos medarbejderne - afholde medarbejdersamtaler og teamsamtaler - fremme medarbejdernes kompetenceudvikling og vidensdeling - formidle den fælles mission og vision internt - sammensætte kompetencestærke team samt lede og afvikle team - fordele og følge op på opgaver blandt medarbejderne - sikre hensigtsmæssig personaleadfærd og håndtere konflikter - kvalificere dialog, samarbejde og organisation - fremme kommunikationen, indlevelse og konstruktiv kritik - kombinere handlekraft med loyalitet og etik God skoleledelse betyder i den forbindelse, at den samlede ledelse er tydelig og til stede både fysisk, personligt og mentalt. Ledelsen går foran, inspirerer, træffer de nødvendige beslutninger, iværksætter nye tiltag, vejleder og får medarbejderne til at trække i en og samme retning. Skolens ledelse bygger på det fælles værdisæt, dialog og tillid og skaber plads og rum til elever, forældre og professionelle medarbejdere. Alle i ledelsesteamet vægter personaleledelse og medarbejdernes kompetenceudvikling højt. Ledelsen kvalificerer processtyring i forhold til selvstyrende team, den har indlevelsesevne og empati og involverer sig i medarbejdernes liv i skolen. Ledelsesteamet prioriterer trivsel og et godt arbejdsmiljø for personale og elever. Strategisk ledelse På det strategiske område er det bl.a. ledelsens funktion at: - have overblik og indsigt i politiske og samfundsmæssige interesser og processer bag skolen - tilvejebringe, udvikle, og følge op på det fælles værdigrundlag for skolen - arbejde med skolens visioner, mål og handleplaner og formidle skolens vision eksternt - skabe mening, retning og helhedsforståelse i organisationen og håndtere dilemmaer - definere udviklingsmål i samarbejde med medarbejderne - skabe plads til de nødvendige forandringer - profilere og synliggøre skolen for omverdenen - varetage skolens relation til det fælleskommunale system og afstemme krav og forventninger - pleje eksterne netværk og skabe kontakt til myndigheder og organisationer i lokalsamfundet - være en del af et ledelsessystem indad, udad, opad, og på tværs God skoleledelse betyder i den forbindelse, at den samlede ledelse har blik for, hvad fremtiden bringer og indretter organisationen herefter. Skoleledelsen forudser organisatoriske problemer og konflikter og handler herefter. Den sætter værdier, retninger, mål og resultater i fokus og gør værdierne synlige og fører dem ind i skolens daglige praksis. Ledelsen sikrer ejerskab og omsætter målene til konkrete handlinger og resultater. Den samarbejder med skolebestyrelsen, skolevæsenet og det politiske lag på en sådan måde, at krav og forventninger stemmes af og gøres synlige. Skolens ledelse sikrer at lokale målsætninger og værdisætninger er kendte af brugere, medarbejdere og politiske beslutningstagere, og ledelsen tegner skolen over for omverdenen og skaber forståelse og respekt om skolens profil og prioriteringer. Skoleledelsen agerer hensigtsmæssigt og målrettet i det tværfaglige kommunale system. Skoleledelse - en profession i sig selv 5

6 Egen ledelse Det personlige lederskab styrkes i øvrigt, når den enkelte skoleleder: - identificerer sin egen platform personligt og ledelsesmæssigt - sikrer sin egen personlige integritet - organiserer og udvikler samarbejdet i ledelsesteam og definerer sin egen rolle og personlige dimension - styrker egen refleksion og læring - prioriterer at være ajour og løbende at udvikle sine kompetencer - er opmærksom på egen trivsel i ledelsesarbejdet - sikre den fornødne tid, det fornødne frirum og netværk til at udøve professionel ledelse - gennemfører den nødvendige og relevante ledelsesfaglige efter- og videreuddannelse. Skolen har brug for et lederskab, der på samme tid både kan føre medarbejderne og organisationen gennem de nødvendige forandringsprocesser og fastholde skolen som en kulturbærende institution, der kærer sig om børns og unges udvikling og velfærd.»team er praktiske organisationsområder, der kan befordre læringen i skolen og ledelsen af læring og undervisning, derfor må skoleledelsen kunne og have mod til etablere, lede og afvikle team og til selv at indgå i team«. (Lejf Moos: Pædagogisk ledelse, Børsens forlag, 2003) 6 Skoleledelse - en profession i sig selv

7 Følg med i Lederforeningens elektroniske nyhedsbreve og LederPosten Send en til og skriv»lederinformation«i emneboksen Skoleledelse - en profession i sig selv 7

8 Faglig ledelse God skoleledelse sætter den faglige/pædagogiske dagsorden på skolen Administrativ ledelse God skoleledelse disponerer skolens samlede resurser, så de understøtter skolens mål Personaleledelse God skoleledelse prioriterer personaleledelse og medarbejdernes kompetenceudvikling God skoleledelse... - sætter værdier, retninger, mål og resultater i fokus - udvikler strategier i forhold til de opstillede mål - fastholder fælles mål og motiverer medarbejderne til at trække i samme retning - bygger på dialog og tillid - skaber plads og rum til professionelle medarbejdere - har stor indsigt i og forståelse for læringsprocesser - sikrer effektiv administration og økonomisk ledelse og styring - udvikler det personlige lederskab - organiserer og udvikler samarbejde i ledelsesteam Strategisk ledelse God skoleledelse har blik for, hvad fremtiden bringer og indretter organisationen i forhold hertil»skoleledelse - en profession i sig selv«er udgivet af: Lederforeningen Vandkunsten København K. Ansvarshavende redaktør: Jens Færk

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere