En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information. Del 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information. Del 2."

Transkript

1 En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information Del 2. En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information. Del 2. Af Poul Israelsen og Carsten Rohde Resumé I en tidligere artikel (Israelsen & Rohde, 2008) har vi under ex ante analyseret forskellene mellem ABC og driftsøkonomi under forudsætning om ledig henholdsvis knap kapacitet. I den pågældende artikel forudsatte vi, at alle ressourcerne var særbestemte pr. aktivitet. Denne forudsætning ophæves her, hvilket fører til, at man ikke længere kan opgøre uudnyttet kapacitet entydigt på aktivitetsniveau. Herefter koncentrerer artiklen sig om ex post, hvor der argumenteres for, at ABC risikerer at forvride relevant opdatering af forkalkuler og forringe den organisatoriske læring. Endvidere vises det, at selv om ABC s hierarkiske lønsomhedsanalyser ikke følger et strikt princip om logisk korrekthed, er der rum for større fleksibilitet i opbygningen af disse analyser som inspirationsgrundlag for ledelsesmæssige tiltag med henblik på forbedret lønsomhed i fremtiden. 1. Indledning I artiklen diskuteres primært økonomisystemets ex post opgaver, hvor der fokuseres på udformningen af operationelle og strategiske inspirationsanalyser. Operationelle inspirations analyser i form af produktefterkalkulation og efterkalkulation af aktivitetsomkostninger (proces omkost ninger) har som formål at skabe organisatorisk læring, men er altid underkastet informationsusikkerhed. Denne usikkerhed bør minimeres og så vidt muligt renses for systemafledt støj som følge af metodevalg. I afsnit 3 undersøges ABC herfor med afsæt i et driftsøkonomisk tankesæt. Strategiske inspirationsanalyser, der ligeledes er baseret på ex post data, har til opgave at give ledelsen inspiration til, hvor der er potentiale for forbedret indtjening og dermed behov for ledelsesindsats med henblik på opnåelse heraf. Afsnit 4 analyserer ABC s hierarkiske lønsomheds opgørelser for dette potentiale. 9

2 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr Vi indleder imidlertid med i afsnit 2 at tage hånd om en implicit begrænsning i den tidligere artikels eksemplificering af ex ante informationens udformning under ABC og analyserer problematikkerne for bestemmelse af aktivitetsomkostningspuljer og kapacitetsmålinger, når ressourcerne er aktivitetssambestemte. 2. Aktivitetsomkostningspuljer og kapacitetsmålinger i tilfælde hvor ressourcer ikke er særbestemte til aktiviteter ex ante ABC s forbrugsmodel (consumption model) og udgiftsmodel (spending model) benytter opgørelser af kapacitetsudbud og kapacitets efterspørgsel beregnet på såvel aktivitets- som ressourceniveau (Kaplan og Cooper, 1998, p ). Opgørelse på aktivitetsniveauet er naturligvis en betingelse for, at man kan budgettere med omfanget af udnyttet og uudnyttet kapacitet pr. aktivitet. Det, der sætter aktivitetsbegrænsningen ex ante, er mængden af ressourcer, som planlægges stillet til rådighed for aktiviteten, og disse ressourcers effektivitet i aktivitetsudførelsen. Den driftsøkonomiske model ser kun behovet på ressourceniveau. I det simple tilfælde, hvor en aktivitet alene betjener sig af unikke (særbestemte) ressourcer, er det uproblematisk og uden forskel, om man udtrykker kapacitetsbegrænsningen på aktivitets- eller ressourceniveau. Den praktiske kapacitet kan udtrykkes i antal belastningsenheder (transaktionsdriverenheder), der til den givne effektivitet og kvalitet kan ydes i perioden, alternativt som praktisk kapacitet af ressourceenheder stillet til rådighed af den ressourcetype, der reelt sætter begrænsningen, når blot man kender omregningsforholdet mellem belastningsenheder og ressourceforbrug. Anderledes forholder det sig, hvis der optræder ressourcer, som er fælles for flere aktiviteter. Her vil den praktiske kapacitet udtrykt pr. aktivitet vise et højere outputpotentiale, end man ville nå frem til ved måling på ressourceniveau. Kaplan og Cooper (1998, p. 310) giver udtryk for en anden opfattelse. Antag som illustration at virksomheden alene opererer med to aktiviteter, A og B. A benytter den unikke ressource R1, som med det givne udbud antages at begrænse antal belastningsenheder til B benytter den unikke ressource R3, som ved dets udbud begrænser B-output til enheder. Begge benytter den multi-funktionelle (sambestemte) ressource, svarende til Coopers og Kaplans fungible ressource, R2. Udbydes denne i mindre mængde end nødvendigt for at gennemføre begge de nævnte mængder, men i tilstrækkelig mængde til mindst at gennemføre hver af disse for sig, er R2 den reelt begrænsende faktor. Den praktiske kapacitet udtrykt pr. aktivitet er uændret, idet man kan allokere det tilstrækkelige antal R2 til A eller til B. Herved får man indtryk af, at man kan gennemføre et større aktivitetsomfang end reelt muligt. Alternativt kunne man som Kaplan og Cooper (1998, p. 310) forhåndsallokere den knappe R2 til de to aktiviteter. Det er dog uhensigtsmæssigt, idet allokeringen herimellem er en økonomisk overvejelse, som skulle være et output af modellen og ikke et input hertil. Antag, for eksempel, at aktivitet A er produktion af produkter, B er en opstillingsaktivitet hertil og R2 er en job-fleksibel 10

3 En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information Del 2. medarbejder ressource. Antal setups, seriestørrelser og lagerhold er en simultan økonomisk overvejelse ved allokeringen af arbejdskraft til de to aktiviteter. Generelt er det værd at bemærke, at jo flere aktiviteter ABC-modellen opererer med, og jo mere fleksibel arbejdsstyrken i alle funktioner er, desto mere udtalt bliver problematikken. En implicit anerkendelse af det her fremførte er da også, at Kaplan & Anderson (2004 og 2007) ikke opererer med uudnyttet kapacitet på aktivitetsniveau men alene på ressourceniveau, uden at de dog fremfører begrundelser herfor. Konsekvensen af forekomsten af multi-funktionelle ressourcer er, at omkostningspuljer, som deler ressourcer, ikke kan estimeres uafhængigt af hinanden. I den driftsøkonomiske model vil grænseomkostningerne for den multi-funktionelle ressource multipliceret med den planlagte brug/forbrug pr. aktivitet blive henført til de respektive omkostningspuljer. De resterende reversible omkostninger for ressourcen vil blive henført til et aggregeret niveau over de omkostningsobjekter, som bruger ressourcen, for at undgå arbitrær fordeling til specifikke omkostningsobjekter. 3. ABC s operationelle inspirationsanalyser ex post I dette afsnit behandles operationelle inspirationsanalyser, hvor der ses på ABC s behandling af produktefterkalkulation og efterkalkulation af aktivitetsomkostninger. En referenceramme for en vurdering af ABC s fremgangsmåde på disse felter kan ikke eksplicit findes i den hidtil benyttede driftsøkonomiske model, idet den forudsætter, at virksomheden til stadighed arbejder på den efficiente rand (Christensen og Demski, 1995). På den anden side følger det logisk af modellens fokusering på grænse ræsonnementer, at regnskabets ex post data så vidt muligt skal give data til opdatering af produkt- og aktivitetsomkostninger ex ante uden eller med begrænset brug af gennemsnitsbetragtninger. ABC kalkulerer i sin omkostningshenføring til niveauerne i produkt- og i øvrigt også i kundehierarkierne med gennemsnitsomkostninger pr. aktivitetsenhed, (jf. Israelsen & Rohde, 2008), hvor også konsekvenser for vurderingen af den reelle lønsomhed af segmenterne er beskrevet. Her skal det påpeges, at situationen forværres, hvis der er væsentlig forskel i de anvendte ressourcers produktivitet. Et simpelt eksempel kan illustrere dette. Antag at alle virksom hedens produkter kan produceres på to maskingrupper, og at begge grupper kan producere alle produkter. Antag endvidere at maskingruppe B er nyere end maskingruppe A med den konsekvens, at det er mindre ressourcekrævende at op- og omstille maskingruppe B end A og i øvrigt også billi gere i produktdirekte fremstillingsomkostninger at anvende. Antag endelig at effektivitetstabet ved at producere på A er det samme for alle produkter. I den skitserede situationen bliver periodens gennemsnitsomkostninger pr. produkt både ex ante og ex post en funktion af udnyttelsen af de to maskingrupper. 11

4 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr Det er tilfældet, selvom der, som i ABC, tages udgangspunkt i maksimal praktisk kapacitet og i øvrigt ses bort fra maskinafskrivninger. En driftsøkonomisk tilgang til udnyttelse af maskinkapaciteten vil tilsige først at benytte maskingruppe B, og hvis kapacitetsbehovet er større end denne gruppes kapacitet, da maskingruppe A. Selvom ABC måtte benytte denne allokering af produktionen på de to maskingrupper, vil ABC-systemet vise større produktenhedsomkostninger jo større kapacitetsudnyttelsen forventes at være. Et eventuelt forsøg på at løse problematikken ved at definere de to maskingrupper som indgående i hver sin forskellige aktivitet er ikke nogen hjælp, idet produkter, der planlægges produceret på den mindre effektive maskingruppe A, da vil blive kalkuleret højere. Det giver i begge tilfælde en tilfældig ringere lønsomhed af disse produkter og i øvrigt også af de kunder, der får leveret disse. Den driftsøkonomiske model vil kalkulere alle produkterne til marginalomkostninger på maskingruppe A; selvfølgelig forudsat, at ringeste bidragsgiver kan betale herfor, altså har positivt bidrag efter fradrag af marginalomkostningen. De samlede reversible udgifter til kapacitetsudbudet minus det samlede kapacitetstræk multipliceret med marginalomkostnings satsen, og resultatet kan være såvel positive som negativt, placeres som en fællesomkostning for alle produkter og alle salg. Uhensigtsmæssigheden af gennemsnitsomkostningen ex post er, at den vanskeliggør relevant opdatering af forkalkulationen. Ved efterkalkulation har man brug for at kunne tage udgangspunkt i enkeltelementerne i pro duktets produktionsomkostninger. I eksemplet vil det sige mulighed for at efterkalkulere, hvorvidt opstillingsomkostninger på de to maskingrupper henholdsvis de direkte omkostninger pr. produkt pr. maskingruppe ligger nogenlunde på niveau med det forventede i henhold til forkalkulationen, og eventuelt opdatere disse, hvis det ikke er tilfældet, og det vurderes også at være tilfældet fremover. Maskineksemplet er en illustration af det generelle problem, der følger af at anvende gennemsnit, hvor ressourcer med forskellig effektivitet og priser er involveret. Problematikken gør sig for eksempel også gældende, når virksomheden både selv fremstiller og indkøber den samme slags komponenter til brug i virksomhedens færdigprodukter, eller når virksomheden producerer på forskellige skift med forskellige timesatser og effektivitet. Informationer om faktisk effektivitet, omkostninger og leverandørpriser skal selvfølgelig bruges fremadrettet. Til det formål har man brug for at kunne opdatere forventninger pr. enkelt-element, så man så realistisk som muligt kan forkalkulere omkostninger ved den mest omkostningseffektive produktionsform og kalkulere ekstraomkostningerne ved den mindre omkostningseffektive produktionsform i forhold hertil. I eksemplerne vil det sige ekstraomkostninger ved brug af underleverandør henholdsvis flere skift. På den måde understøtter ex post registreringerne deres ex ante formål, idet de i så fald kan understøtte de 12

5 En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information Del 2. økonomiske ræsonnementer uden metodeafledte gennemsnitsberegninger. 3.1 Omkostningsvurdering af forskellen mellem teoretisk og praktisk kapacitet? Med hensyn til kalkulation af aktivitetsomkostninger foretages i ABC en beregning af omkostninger pr. belastningsenhed. Fundamentalt for denne beregning er en fastlæggelse af den praktiske kapacitet. Denne fastlæggelse foretages pr. aktivitet, hvor det er muligt, og ellers på ressourceniveau. Aktivitetsomkostningerne fordeles/normeres i forhold til den praktiske kapacitet for at undgå tilfældige svingninger i belastningsraten som følge af tilfældige fluktuationer i for eksempel udgift, volumen, produktivitet og udbytte (Kaplan og Cooper, 1998, 280-4). Den praktiske kapacitet er selvfølgelig en delmængde af den teoretiske kapacitet. Forskellen forklares ved den del af kapaciteten, hvor der ikke udføres egentlige arbejds opgaver; lad os her benævne disse pseudoprocesser. For medarbejdere er der tale om tid anvendt på forhold, som ikke indgår i de direkte arbejdspræstationer, for eksempel sygefravær, pauser, diverse personlige gøremål og uformel kommunikation. For maskiner fremkommer forskellen som følge af for eksempel reparation, vedligeholdelse, nedbrud og opstart (Kaplan og Cooper, 1998, p. 127). Værd at bemærke er altså, at alle aktivitetsomkostninger fordeles i forhold til den praktiske kapacitet, dvs. aktivitetsomkostningspuljerne (ACP) divideret med praktisk kapacitet. ABC indeholder altså ikke nogen omkostningsmæssig værdisætning af forskellen mellem teoretisk og praktisk kapacitet. ABC giver derfor mulighed for rapportering af omkostninger for den ubenyttede del af praktisk kapacitet, men altså ikke omkostningerne ved ikke at benytte den teoretiske kapacitet fuldt ud. Forholdet fremtræder naturligvis indirekte ved, at aktivitetsomkostningerne pr. driver enhed, driverraten alt andet lige er større, jo større forskel der er mellem teoretisk og praktisk kapacitet. Man kan derfor have den formodning, at organisationen i sine bestræbelser på fortsat forbedring har mindre fokus på, hvordan gabet mellem praktisk og teoretisk kapacitet kunne indsnævres, end man ellers ville kunne opnå. Man kan ligefrem formulere den antagelse, at organisationen først retter opmærksomheden herimod, når man ex post tilsyneladende overskrider den praktiske kapacitet. Vores hypotese er, at registreringer (ex post) af ressourceanvendelse på det, der her er kaldt pseudoprocesser og en omkostningsmæssig værdisætning heraf, ville øge fokus på potentialerne for forøgelse af den praktiske kapacitet inden for den givne teoretiske kapacitet. Vi er dog samtidig opmærksomme på, at validiteten af målingerne, for så vidt angår de personelle kapaciteter, er underkastet incitament betinget støj på grund af informationernes potentiale som kontrolinformation. Endeligt skal det påpeges, at det her fremførte ikke er et analytisk men et empirisk spørgsmål, som ikke er undersøgt i denne artikel. 4. ABC s strategiske inspirationsanalyser ex post Med hensyn til strategiske inspirationsanalyser undersøges i det følgende ABC s lønsomhedsopgørelser for deres potentiale i så henseende. Da disse analyser 13

6 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr bygger på ex post data, og ikke plandata, giver analyseresultaterne ikke direkte vejledning for fremtidig ageren, men skal netop forhåbentlig understøtte valget af en sådan. Med udtrykket potentiale for inspirationsskabelse henvises til analysernes evne til at identificere segmenter i form af produkter, kundegrupper, geografiske markeder etc., som udviser ekstraordinær høj henholdsvis lav lønsomhed i forhold til gennemsnittet. Dermed benyttes begrebet inspirationsanalyse her på samme måde som Kaplans (Kaplan i Robinson, 1990) begreb om attention directing. Formålet med analyserne er at rette ledelsens opmærksomhed mod disse segmenter og igangsætte fokuserede overvejelser om, hvordan man kan øge indtjeningen fra begge typer. I tilgift skal analyserne gerne give anledning til identifikation af segmenter, hvor ændret ressourcedisponering og anvendelse giver en bundlinje-effekt. Det er derfor formodningen her, at det ikke er ligegyldigt, hvordan hierarkierne i de pågældende lønsomhedsopgørelser konstrueres, og hvordan omkostningshenføringen til hierarkiniveauerne finder sted. Disse to forhold analyseres i den nævnte rækkefølge. Indledningsvist er det dog værd at påpege, at hvis virksomheden råder over en fuldt udbygget Activity Based Budgeting (ABB) model, med tilkoblet indtægtsmodul og what-if funktionalitet har lønsomhedsopgørelser som strategisk inspirationsanalyse ingen interesse. I så fald benyttes alene simulering i form af what if analyser i denne model, eventuelt efter en opdatering baseret på resultaterne af de operationelle inspirationsanalyser. I det følgende går vi derfor ud fra, hvilket formentlig også er realistisk i de fleste praktiske tilfælde, at virksomheden ikke råder over en ABB model. ABC s lønsomhedsopgørelser har alle en hierarkisk struktur. Den grundlæggende begrundelse herfor er, at man herved undgår en oplagt årsag til arbitrær fordeling af omkostninger. Ved anvendelse af hierarkier undgår man allokering af omkostninger, som logisk set er direkte i forhold til et givet hierarkisk niveau, bliver fordelt på et mere disaggregeret niveau, i forhold til hvilket omkostninger er indirekte og fælles. Enhedsaktiviteter, der følger den enkelte produktenhed, er uproblematisk i relation til kundedimensionen, da kunder som minimum køber én enhed af produktet. Det samme gælder serieaktiviteter i de tilfælde, hvor kunden afgiver ordrer, der svarer til hele produktionsserier. Hvor seriestørrelsen i produktionen fastlægges uafhængigt af kundens køb, forudsætter en sporing af serieomkostningerne til kunden, at disse regnes ned pr. produktenhed. Denne fordeling er logisk set arbitrær. Hvad angår ordrerelaterede aktiviteter og kunde aktiviteter, er de pr. definition knyttet til ordren respektive kunden, hvorfor de kan spores hertil. På et højere aggregeringsniveau kan kanal aktiviteter fradrages ved opgørelse af lønsomheden i kanalen. Ovenstående er et eksempel på et generelt problem ved konstruktion af hierarkiske lønsomhedsanalyser, herunder også ABC s lønsomhedsopgørelser. 14

7 En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information Del 2. Figur 1: Tre ABC hierarkier En illustration Procurement hierarki Produkt hierarki Kunde hierarki Leverandørgruppe Produktgruppe Kundegruppe Leverandør Produkt Kunde Leverance batch Produktions batch Salgs batch Enhed Problemet er, at man logisk set kun kan være loyal overfor ét hierarki ad gangen. Til støtte for argumentationen herfor er figur 1 udarbejdet. Figuren indeholder kun en boks for enheder, men man skal være opmærksom på, at denne enhed har forskelligt indhold afhængig af, hvilket hierarki der fokuseres på. I leverandørhierarkiet er det enheder af indkøbt materiale, i produkthierarkiet enheder af såvel egenproducerede komponenter som færdigvarer og i kundehierarkiet færdigvarer. Årsags-virknings-princippet tilsiger, at ethvert forsøg på at fordele omkostningerne fra et højere liggende hierarkiniveau til et lavere liggende er arbitrært. Det følger heraf, at vil man konstruere kundelønsomhedsanalyser fri for arbitrære fordelinger, kan alle omkostningerne i leverandør- og produkt hierarkierne, dvs. batch-omkostninger og overliggende niveauer, alene indgå heri som fællesomkostninger for alle kundesalg. Tilsvarende gælder, at alle omkostninger over enhedsniveauerne i leverandør- og kundehierarkiet skal optræde som fællesomkostninger i en lønsomhedssanalyse af produkterne. Ulempen ved en stringent fastholdelse af dette årsags-virkningsprincip er naturligvis, at for virksomheder med en dyb styklistestruktur med et indhold af mange fælles komponenter og en kompleks salgs- og distributionsstruktur (mange kunder, distributions kanaler og geografiske markeder) vil næsten ethvert produkt og enhver kunde, ordrestørrelse og distributionskanal se lønsom ud, når der er inkongruens i anskaffede, producerede og solgte mængder af komponenter og produkter. 15

8 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr Nu kan man naturligvis tillade sig at bryde med det stringente årsagsvirkningsprincip, hvis det er formålstjenligt in casu bidrager til inspiration. Det er da muligvis også begrundelse for, at Kaplan og Cooper (1998, p. 89 og p. 261) fordeler serieomkostninger i alle de præsenterede lønsomhedsopgørelser. Hos Israelsen og Reeve (1998) er det den eksplicitte begrundelse. Der er dog ikke hermed ført bevis for, hvilket der næppe heller kan, at det i alle situationer er formålstjenligt at foretage fordeling af serieomkostninger fra modstående hierarkier til stykniveauet og herfra videre eller for den sags skyld at begrænse omkostningsfordelingen alene til serieomkostninger. Det må derfor generelt anbefales, at virksomhederne tilrettelægger deres lønsomhedsanalyser på en sådan måde, at man ikke er bundet til én bestemt fremgangs måde. Herunder henregnes også, at det bør være muligt at lave analyserne inklusive henholdsvis eksklusive sekundære aktiviteter. For en nærmere omtale af de forskellige hierarkiske analyseformer kan henvises til Bukh og Israelsen (2004, kapitel 6). ABC s lønsomhedsanalyser synes dog i Kaplans og Coopers (1998) udformning at have et uudnyttet potentiale i inspirationsanalytisk sammenhæng. I deres forbrugsmodel er hovedsynspunktet, at alle brugte omkostninger henføres til de omkostningsobjekter (produkter, kunder og services), som har trukket på de tilhørende aktiviteter, uafhængigt af de bagvedliggende ressourcers kvantekarakter og grad af reversibilitet (jf. f.eks. Israelsen & Rohde, 2008). Da behovet imidlertid kan rette sig mod såvel taktisk som strategisk inspiration, er det formålstjenligt at kunne tage højde herfor. Potentialet ligger derfor i at anvende Kaplans og Coopers (1998, p. 93-4) aktivitetsattributter i form af en kodning af aktivitetsomkostninger som værende faste eller variable, alternativt den mere avancerede i form af en 5-punkt-skala, som også omfatter grad af reversibilitet. I begge tilfælde skal idéerne dog overføres fra aktivitets- til ressourceniveau, hvilket også fremgår hos Kaplan og Cooper (1998, kapitel 6, note 7). I så fald kan lønsomhedsopgørelser fremstilles både med taktisk og strategisk sigte (se også Israelsen & Reeve, 1998). En yderligere nyttig kodning på ressourceniveau ville være en identifikation af ressourcernes kvantekarakter, f.eks. operationaliseret ved antallet af ressource-/kapacitetsenheder pr. kapacitet. Således skal der jo generelt større udsving i aktivitetsomfanget til, før der bliver behov for justering af antallet kapacitetsenheder i kapaciteter med få kapacitetsenheder end i kapaciteter med mange kapacitetsenheder. Dette har naturligvis indflydelse på eventuelle udgiftskonsekvenser ved aktivitetsændringer. Og det er jo blandt andet indkredsning af sådanne ressource konsekvenser, inspirationsanalyser skal bidrage til at identificere. 5. Konklusion og behovet for yderligere forskning Artiklen har påvist det umulige, eller i det mindste det uhensigtsmæssige, i at opgøre forventet (ex ante) ubenyttet kapacitet på ABC s aktivitetsniveauer, når ressourcerne er fælles for flere aktiviteter. Løsningen er alene at bestemme uudnyttet kapacitet på ressourceniveau. 16

9 En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information Del 2. Artiklens analyse af ex post opgavernes behandling er delt i operationelle og strategiske inspirationsanalyser. Operationelle inspirationsanalyser skal bidrage til, at de historiske erfaringer benyttes til opdatering af ex ante kalkuler, når det drejer sig om produkt- og kundeserviceomkostninger. ABC s fremgangsmåde giver her problemer ved at regne på gennemsnit af ressourcer med forskellig effektivitet, ligesom den manglende omkostningssætning af forskellen mellem teoretisk og praktisk kapacitet kan risikere at begrænse den organisatoriske læring. I de strategiske inspirationsanalyser, som er hierarkiske lønsomhedsanalyser af forskellige segmenter, herunder produkter, kunder og kombinationer heraf, påpeges, at man ved overholdelse af en logisk tvingende henføring af omkostninger til niveauerne alene kan være loyal over for ét hierarki ad gangen. Opgives den rent logiske henføring til fordel for en større grad af fordeling af omkostninger, synes der ikke at være noget endegyldigt argument for at begrænse fordelingen til at omfatte alene serieomkost ninger, som er den nuværende norm for ABC hos Cooper og Kaplan. Artiklen afsluttes med at påpege, at der på det strategiske og taktiske niveau ligger et potentiale i at kombinere de forskellige hierarkiske lønsomhedsopgørelser med aktivitets- og ressourceattributter således, at brugeren valgfrit kan medtage ressourcer med forskellig grad af variabilitet og reversibilitet i sine ex post analyser. I artiklen både del 1 og 2 er der alene benyttet logiske og analyserende ræsonnementer. I den fremtidige forskning vil det være nyttigt også at inddrage adfærdsmæssige konsekvenser hos beslutningstageren. Her kunne det være interessant at studere beslutningsadfærden som funktion af om budgetinformationen (jf. del 1) præsenteres i et ABC layout, et driftsøkonomisk layout eller begge. Tilsvarende gælder for forskelle i de initierede søgeprocesser som forskellige segmenterede lønsomhedsanalyser kunne give anledning til, som funktion af i hvor høj grad man tillader allokering af omkostninger fra et hierarki til et andet. På begge områder vil såvel eksperimentelle som praksisstudier være nyttige. Summary In a previous article (Israelsen and Rohde, 2008), we analysed, under ex ante, the differences between ABC and managerial economics based on assumptions of idle as well as scarce capacity. We assumed that all resources had been specified for each activity. Here, this assumption is deviated from with the result that untapped capacity can no longer be calculated unambiguously at activity level. After that, the article goes on to discuss ex post where it is argued that ABC risks distorting the relevant updating of pre-calculations and impairing organisational learning. It is demonstrated that although ABC s hierarchical cost-benefit analyses do not adhere strictly to the principle of logical correctness, they still leave room for greater flexibility in the design of these analyses as an inspirational basis for managerial actions with a view to future improved profitability. 17

10 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr Noter 1. Undtagelsen optræder alene i det sjældne tilfælde, hvor bestemte materialer er unikke for et færdigprodukt, som samtidig er unikt for kunden - altså en ekstrem form for kundespecifik ordreproduktion. Situationen kan eventuelt optræde for stor-ordre-producerende virksomheders projektsalg og -produktion. Litteratur Andersen, Michel & Carsten Rohde: (3. udgave). Virksomhedens økonomistyring. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Bromwich, M. & C., Hong: Activity-Based costing systems and incremental costs. Management accounting research, pp , Bukh, P.N. & P. Israelsen: Activity Based Costing Dansk Økonomistyring under forvandling. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Christensen, J. & J.S. Demski: The classical foundations of modern costing. Management Accounting Research, Vol. 6, pp , Cooper, R.: The Rise of Activity Based Costing - Part One: What is an Activity Based Cost System? Journal of Cost Management, Summer, pp , Cooper, R.: Cost Classification in Unit-Based and Activity-Based Manufacturing Cost Systems. Journal of Cost Management, Fall, pp. 4-14, Cooper, R. & R.S. Kaplan: How Cost Accounting Distorts Product Costs. Management Accounting (USA), April, pp , Cooper, R. & R.S. Kaplan (1991a): Profit Priorities from Activity-Based Costing. Harvard Business Review, May-June, pp , Cooper, R. & R.S. Kaplan (1991b): The Design of Cost Management Systems. Prentice-Hall International, Inc., Cooper, R. & R.S. Kaplan: Activity-Based Systems: Measuring the Costs of Resource Usage. Accounting Horizons, Sept-ember, pp. 1-13, Kaplan, R.S. & R. Cooper: Cost & Effect Using Integrated Costs Systems to Drive Profitability and Performance. Boston: Harvard Business School Press, Mass.: Boston, Kaplan, R.S. & S.R. Anderson: Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Business Review, pp , Kaplan, R.S. & S.R. Anderson: Time-Driven Activity-Based Costing; A simpler and more powerful path to higher profits. Boston: Harvard Business School Press, Fog, B. & A. Rasmussen: Driftsøkonomi 1, 3.ed. København: Nyt Nordisk Forlag, Israelsen, Poul: Activity-Based Costing versus Variability-Based Management Accountings. København: DJØF Publishing/Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Israelsen, P. & J.M. Reeve: Profit Reporting and Analysis in Complex Market and Manufacturing Environments. Journal of Cost Management, July/August, pp , Israelsen, P. & C. Rohde: En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information del 1., Ledelse & Erhvervsøkonomi, nr. 4, Pedersen, H.W.: Omkostninger og Prispolitik, 2. ed.. København: Høst & Søns Forlag, Robinson, M.A. (ed.): Contribution Margin Analysis: No Longer Relevant/Strategic Cost Management: The New Paradigm. Journal of Management Accounting Research, Fall, pp. 1-32, Rørsted, B.: Anatomies of marketing action within a structure of marketing activity. Århus: Universitetsforlaget i Århus, Rørsted, B: The liberation of management accounting. IFV-papers, no. 2, Institut for virksomhedsledelse, Århus Universitet, Rørsted, B.: Det interne regnskabsvæsens driftsøkonomiske grundlag, Revision & Regnskab, nr. 8, 1995, pp ,

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed

1/2009. Ledelse & Erhvervsøkonomi. Editorial. Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed Ledelse & Erhvervsøkonomi 73. årgang nr 1. marts 2009 1/2009 Editorial Indkøb og Omkostningsfordeling - ABC i en mellemstor virksomhed En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomisom som ex ante

Læs mere

En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information Del 1.

En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information Del 1. En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex poste information. Del. En analyse af Activity Based Costing og driftsøkonomi som ex ante og ex post information Del. Af Poul Israelsen

Læs mere

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity Juli 2002 / VØS område 3 Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity based costing Af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d. (pnb@pnbukh.com) Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Økonomistyringsprojekt Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Økonomistyringsprojekt Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 23 Titelblad Dato: Efterår 2004 Forelæser: Maria Friis Berglind Thorsteinsdottir Charlotta Rosenquist Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Uddag af artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

Activity Based Costing

Activity Based Costing Activity Based Costing Activity Based Costing af BDO-professor, cand.oecon., ph.d, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor, cand.oecon. Poul Israelsen, pi@iprod.auc.dk,

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru.

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru. 1.1 Introduktion: Euklids algoritme er berømt af mange årsager: Det er en af de første effektive algoritmer man kender i matematikhistorien og den er uløseligt forbundet med problemerne omkring de inkommensurable

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Omkostningssystemer ABC vs DB

Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Uddannelsessted: Studieretning: AalborgUniversitet HA Almenerhvervsøkonomi Semester 6.semester Projektperiode: 04.02.2008 29.05.2008 Temaramme:

Læs mere

Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater

Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater Læringscentreret skoleledelse Odder torsdag d. 5. februar 2015 Som sagt Skolereformen lægger op til øget fokus på læring fra skoleledelsen - Omsat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Økonomistyringens idé og formål... 11 Kapitlets læringsmål... 11 1.1. Hvad er økonomistyring?... 12 1.2. Beslutningsprocessens

Læs mere

Omkostningsfordeling

Omkostningsfordeling Omkostningsfordeling - Valget mellem Activity Based Costing og Time Driven Activity Based Costing Casper Lanng Nicholaj Månsson Olsen Lasse Petersen Thea Svangren Martin Fiedel 26.177. anslag, svarende

Læs mere

Omkostninger og Regnskab 2

Omkostninger og Regnskab 2 Omkostninger og Regnskab 2 Lektion 8 Kapitel 4 Omkostningsanalyse MATEMATIK-ØKONOMI UNDERVISER: Kristian Møller kristiansm@auhe.au.dk Differentialanalyse Differentialanalyse Handler om at estimere omsætning

Læs mere

LinkGRC GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK

LinkGRC GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK LinkGRC A Nordic leader in all aspects of Governance, Risk and Compliance Virksomhedens informationssikkerhedspolitik er i sin enkelhed et modsvar til en virksomheds

Læs mere

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios Økonomistyring Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21 Vejleder: Daniel Harritz Andreas Vigen Nielsen Christoffer Spyrisdon Mallios Michael Pedersen Steffen Tilm Nielsen 1 Excecutive Summery Vi har

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 13 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 13-17: Virksomhedsadfærd og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks:

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Til hvert af de gennemgåede værktøjer findes der 5 afsnit. De enkelte afsnit kan læses uafhængigt af hinanden. Der forudsættes et elementært kendskab

Læs mere

Om muligheden for at intentionerne i Formas økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte

Om muligheden for at intentionerne i Formas økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte Om muligheden for at intentionerne i Formas økologiske forskningsprogram opfuldes gennem de bevilgede projekte Udarbejdet af Vibeke Langer og Jesper Rasmussen, maj 2003 Baggrund... 2 Formål... 2 Afgrænsning...

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Spil i undervisningen

Spil i undervisningen Indledning tema 1: Spil i undervisningen Steffen Löfvall Chefkonsulent Dekansekretariatet for uddannelse Copenhagen Business School sl.edu@cbs.dk Michael Pedersen Specialkonsulent Akademisk IT Roskilde

Læs mere

Activity based costing-

Activity based costing- HA-almen 6 semester Erhvervsøkonomisk institut Opgaveskriver: Marc Nyvang Hassing Eksamensnummer: 300601 Vejleder: Thomas Borup Kristensen Activity based costing- som et værdiskabende aktiv Aarhus universitet

Læs mere

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr.

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Fremskrivninger af arbejdsmarkedet viser, at der bliver stor mangel på uddannet arbejdskraft frem mod 225. Forskellen i BNP er op til 96 mia. kr. mellem

Læs mere

Salgsledelse og salgskultur

Salgsledelse og salgskultur Salgsledelse og salgskultur - en how-to-do bog for salgsledere Bog 1 Salgsplatform og segmentering af kunder 1 Udvikling af virksomhedens og den enkelte sælgers salgsplatform Inspire to exceed expectations

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 13 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 13-17: Virksomhedsadfærd og

Læs mere

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet Time-Driven ABC Time-Driven ABC nemmere og mere effektive ABC-modeller af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning 1 Sammen med modeller til budgetlægning og resultatopfølgning

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR - 1 Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 4/10 2011, at en skatteyder, der ikke

Læs mere

Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer 1996K1 1997K1 1998K1 1999K1 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv Notat Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv 1. Indledning og sammenfatning I Sverige har Statens Offentlige Udredninger netop offentliggjort et forslag til en kvalitetsfinansieringsmodel

Læs mere

Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed

Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed Indkøb og Omkostningsfordeling ABC i en mellemstor virksomhed Af Niels Larsen 1 Resumé Grundet deres fokusering på bagvedliggende årsagsvirkningssammenhænge

Læs mere

Opgørelse af erstatningskrav i kontraktforhold. Ved partner, cheføkonom Jørgen Dreyer Hemmsen

Opgørelse af erstatningskrav i kontraktforhold. Ved partner, cheføkonom Jørgen Dreyer Hemmsen Opgørelse af erstatningskrav i kontraktforhold Ved partner, cheføkonom Jørgen Dreyer Hemmsen 2 Disposition Tabssituationer og afgrænsning af emnet Erstatningsbetingelserne Hvilke principper skal tabet

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Økonomistyring. Fredag den 8. juni 2007 kl SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Økonomistyring Fredag den 8. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Lærke Mygind, Steno Diabetes Center, Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Matematik, maskiner og metadata

Matematik, maskiner og metadata MATEMATIK, MASKINER OG METADATA VEJE TIL VIDEN Matematik, maskiner og metadata af CHRISTIAN BOESGAARD DATALOG IT Development / DBC 1 Konkrete projekter med machine learning, hvor computersystemer lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

set i et økonomisk styrings og management perspektiv

set i et økonomisk styrings og management perspektiv Michael Andersen - Copenhagen Business School Lean set i et økonomisk styrings og management perspektiv ma.acc@cbs.dk Michael Andersen - Finansanalytikerforeningen 18. maj 2006 2 Lean Manufacturing Lean

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring

Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring November 2005 Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring November 2005 Udlicitering i krydsild gode råd om risikostyring November 2005 I tabeller

Læs mere

Målrettet støtte til det grønlandske landbrug

Målrettet støtte til det grønlandske landbrug Målrettet støtte til det grønlandske landbrug Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 25. april 2016 Forfattere: Christian Jervelund Niels Christian Fredslund Kristoffer Jensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervscase Fur Bryghus

Erhvervscase Fur Bryghus 2010 Erhvervscase Fur Bryghus Køge Handelsskole Indhold Virksomheden... 3 Problemstilling:... 3 Problem 1... 4 Problem 2... 4 Problem 3... 5 Bilag... 6 2 Virksomheden Fur bryghus blev åbnet den 30. september

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

ABC og TDABC MAY 26, 2014. GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard

ABC og TDABC MAY 26, 2014. GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard ABC og TDABC MAY 26, 2014 GRUPPE 36 Kristian Albrecht Rask, Saman Amir Solimani Pour, Maria Sherzaman og René Hans Herup Nygaard Titelblad Uddannelse: Almen erhvervsøkonomi, HA, 6. semester Uddannelsessted:

Læs mere

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien?

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Rasmus Andersen, Produktionsøkonomigruppen Kvæg - 55 - Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? v/ Rasmus

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Time-Driven Activity Based Costing

Time-Driven Activity Based Costing Time-Driven Activity Based Costing Hvilken påvirkning vil Time-Driven Activity Based Costing have på kundeprofitabiliteten for henholdsvis kundegruppen af Standard- og Special cykler i forhold til traditionel

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

LEMNISKATEN - et udviklingsværktøj

LEMNISKATEN - et udviklingsværktøj LEMNISKATEN - et udviklingsværktøj Hvad er en lemniskate? Ordet Lemniskate kommer fra græsk, og betyder sløjfeformet kurve. Det er det matematiske tegn for uendelighed. Lemniskaten er et udviklingsværktøj,

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S

Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Ny ledelsesinformation via modelbygning i SAS Activity-Based Management løsningen Lars Thoft-Christensen Konsulentchef SAS Institute A/S Agenda Kort teoretisk overblik Modeldesign med SAS Activity-Based

Læs mere

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ESBJERG KOMMUNE ÅRHUS MAJ 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden.

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden. Sådan skriver du et whitepaper Et whitepaper er et almindeligt brugt værktøj til at introducere tekniske innovationer og nye produkter. Men der er meget at tage stilling til, når man skal skrive et whitepaper.

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Noget om bonusprogrammer

Noget om bonusprogrammer Noget om bonusprogrammer Ofte har jeg i forskellige sammenhænge deltaget i drøftelser om incitamentsprogrammer (bonusprogrammer). Her har jeg nedfældet nogle af mine egne tanker, som andre måske kunne

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

Når ledelse giver mening. VL Døgn 2015

Når ledelse giver mening. VL Døgn 2015 VL Døgn 2015 Agenda Lidt om danske ledere og vores karakteristika Ledelsestrappen De tre trin Trin 1 - Præstationsledelse Trin 3 Meningsledelse Er der håb for danske ledere? Hvad danske ledere ikke kan

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster Lene Herholdt Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet

Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet Om at løse problemer En opgave-workshop Beregnelighed og kompleksitet Hans Hüttel 27. oktober 2004 Mathematics, you see, is not a spectator sport. To understand mathematics means to be able to do mathematics.

Læs mere

Internt regnskab. 5 ECTS Fagansvarlig: Thomas Borup Kristensen

Internt regnskab. 5 ECTS Fagansvarlig: Thomas Borup Kristensen Internt regnskab 5 ECTS Fagansvarlig: Thomas Borup Kristensen NB: foreløbig lektionsoversigt og foreløbig litteraturliste (ændringer kan forekomme og vil informeres om via Moodle) Placering 1. semester

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Business Planning & Management software

Business Planning & Management software Business Planning & Management software EffectMakers - profitabel udvikling af forretning med nøglekunder EffectMakers Business Management System (BMS) er svaret på leverandørernes væsentligste udfordringer

Læs mere

Activity based costing i den offentlige sektor?

Activity based costing i den offentlige sektor? Marts 2002 Activity based costing i den offentlige sektor? Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen Handelshøjskolen i Århus En af økonomistyringens hovedopgaver er at holde styr på organisationens

Læs mere

C20 Regnskabsprisen Årsrapporter 2011

C20 Regnskabsprisen Årsrapporter 2011 www.pwc.dk C20 Regnskabsprisen Årsrapporter 2011 Juni 2012 Præsentation af den uafhængige dommerkomite Niels Leth, Aktieanalytiker, Finansanalytikerforeningen Poul Kjær, Kontorchef, Finansrådet Kristian

Læs mere

Idéer og Ny Teknologi: (Mikro-)Økonomisk-teoretiske overvejelser

Idéer og Ny Teknologi: (Mikro-)Økonomisk-teoretiske overvejelser Makroøkonomi 1, 19/9 2003 Henrik Jensen Idéer og Ny Teknologi: (Mikro-)Økonomisk-teoretiske overvejelser Den centrale byggesten i Solow modellen med tekniske fremskridt: Y = F (K, AL) Vedvarende vækst

Læs mere

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN 5 trin i en god specialeproces: Den rigtige indstilling Tidlig start på forberedelsesfasen Planlægning af processen Gode arbejdsvaner Passende start på jobsøgningen Der er ingen universel løsning på, hvordan

Læs mere