Musikalsk improvisation er et formidabelt redskab til at undersøge, bearbejde og udvikle den basale relationelle kapacitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musikalsk improvisation er et formidabelt redskab til at undersøge, bearbejde og udvikle den basale relationelle kapacitet."

Transkript

1 Musikalsk improvisation er et formidabelt redskab til at undersøge, bearbejde og udvikle den basale relationelle kapacitet. Men musikalsk struktur kan ikke give information om den terapeutiske proces, med mindre vi relaterer disse data/informationer og oplevelser til psykologisk teori og tænkning. - Niels Hannibal - Niels Hannibal Uddannet musikterapeut fra Aalborg Universitet i Tilknyttet musikterapiklinikken siden Modtog ph.d. grad 2001 for afhandlingen:»præverbale Overføring i Musikterapi - kvalitative undersøgelse af overføringsprocesser i den musikalske interaktion«. Modtog 2002 Spar Nord Fondens forskningspris for samme. Er i øjeblikket ansat som adjunkt på Aalborg Universitet og Musikterapiklinikken på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Forskningsområder er metoder til intervention ved overføringsprocesser i musikterapi og undersøgelse af musikterapiklinikkens patientpopulation. Henvendelse:

2 Præverbalitet i Musikterapi Niels Hannibal Resumé: Denne artikel er en oversættelse af mit foredrag på verdenskongressen i musikterapi i Oxford Den er baseret på min ph.d. afhandling»præverbal Overføring i Musikterapi«, der blev forsvaret juni Formålet med artiklen er at validere min forskning om præverbal overføring i musikterapi i den musikalske interaktion gennem formidling af den pragmatiske anvendelse. I artiklen argumenterer jeg for anvendelse af Sterns psykologiske udviklingsteori og Sotolorow & Atwoodes teori om psykoterapi som fortolkningskontekst for musikalsk interaktion, når fokus er interaktion, relation og overføring. Det illustreres gennem en case analyse hvorledes begreberne kan anvendes på kliniske data. Det konkluderes at psykologisk teori og tænkning er nødvendig for at kunne forstå og beskrive musikalsk interaktion i et psykologisk perspektiv. Indledning Teori om præverbal interaktion kan, ifølge min forskning, bidrage til vores forståelse af relationelle mønstre i klinisk improvisation (Hannibal 1998, 1999). Dette udtrykker nødvendigheden for at anvende psykologisk tænkning i musikterapi, når målgruppen er personer med psykiatriske problemstillinger. Udsagnet skal ses i lyset af debatten inden for musikterapifaget vedrørende spørgsmålet, om vi kan forstå og iagttage musikken som et musikalsk fænomen alene, eller om det indeholder noget mere end det musikalske niveau. Jeg mener, at vi uden psykologisk tænkning, mister evnen til og muligheden for at forstå den terapeutiske proces fra et psykologisk perspektiv. Psykologisk tænkning i musikterapi i psykiatri en er vigtig, fordi psykoterapi er rettet mod psykologiske problemer og deres løsning. Vi bruger musikken som et værktøj til at bibringe terapeuten unikke muligheder for at møde og engagere disse spørgsmål på en virkningsfuld måde. I den musikalske improvisation kan terapeuten og klienten interagere og forhandle deres relation på et meget basalt og grundlæggende niveau: En relation hvor måden noget gøres på er ligeså eller mere vigtigt, end hvad det betyder. (Dette gælder for så vidt alle relationer, men i musikterapi er det meningsbetydende anderledes struktureret/vægtet). Dette in dikerer, at den musikalske interaktion for stærker det procedurale element i kommuni ka tionen (og interaktionen) mellem klienten og terapeuten. Procedural relationel viden (Stern 1995) inkluderer her præ ver bale relationelle mønstre, der er funderet i tidlige relationelle oplevelser med»signifikante andre«. De påvirker eller styrer vores for ventninger til os selv og andre. De danner blandt andet procedurale skemaer, der livet igennem styrer perception og vores oplevel se af interaktion og af intern perception. De er derfor også betydende for den overføringsoplevelse, der er knyttet til vores oplevelse af konflikt og forsvarsmekanismer. Spørgsmålet er således, hvordan vi kan afgøre hvilken slags relation, der udfolder sig i musikken. Det er denne problematik, jeg vil undersøge her. I det følgende vil indgå begreber hentet fra Stolorow og Atwoods»Intersubjektive Perspektiv«(Stolorow & Atwood 1996), der teoretisk har rødder i selvpsykologien, jævnfør Kohut, samt begreber hentet fra Daniel Sterns udviklingsteori (Stern 1991). M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

3 »Det Intersubjektive Perspektiv«I det»intersubjektive Perspektiv«anvenders en kontemporer opfattelse af epistemo logiske begrænsninger. Det betyder, at man taler om»lokal sandhed«, at oplevelsen af vir keligheden konstrueres i narrativ form, at undersøgelse af virkeligheden påvirker samme virkelighed/konteksten, og at det iagttagende subjekts»baggrund«influerer og determinerer indholdet af observationen. Dette har konsekvenser for vores syn på interaktionsfeltet i den terapeutiske situation. Både klienten og terapeuten betragtes som interagerende subjekter. Begge har en ligevær dig indflydelse på deres relation, som indeholder gentagende relationelle mønstre. Disse to personer har nødvendigvis forskellige organiserende principper for deres subjektive oplevelse, og disse kan derfor også kol lidere. Stolorow utrykker det således:»selvoplevelsen er til enhver tid i udviklingen formet af den intersubjektive matrix, i hvilken den udfolder sig«(stolorow 1997, s. 340). Det vil sige, at vores selvoplevelse antages at være formet af de grundlæggende mønster, der regulerer og styrer den grad af intersubjektivitet der er mulig i den aktuelle kontekst. Den grad af intersubjektivitet der opstår i et møde er altså både styret af en indre relationel matrix, så som erfaring, re præsentationer, narrativer, men også af det fæl les interaktionsfelt, som dannes i den aktuelle kontekst. Ifølge Stolorow og Atwood opstår overføring i to dimensioner;»selv-objekt dimensionen«og»den repetitive dimension«. Selv-objekt dimensionen beskriver den overføringsrelation, hvor klienten anvender terapeuten til at formidle manglende eller insufficiente udviklingsmæssige oplevelser. I Kohuts ter minologi kaldes dette for en spejl-overføringsrelation, idealiseret overføringsrelation eller den jævnbyrdige overføringsrelation (Bruscia 1998). Den repetitive dimension beskriver den overføring, der er kilde til konflikt og»modstand«, fordi klienten her forventer eller frygter en gentagelse af tidligere fejlslagen udvikling. I stedet for at tale om positiv og negativ overføring, som i den klassiske psykoanalyse, fokuserer Stolorow og Atwood altså på funktionen og den dynamiske forklaring på overføringsoplevelsen: Vi hand ler, oplever og yder modstand, fordi vi forsøger at beskytte os selv fra at genopleve ubærlige følelser. Dette kan inkludere at undertrykke ubevidste ønsker, men det er mere et produkt af oplevelser end af drifter. Disse to dimensioner kan fluktuere, hvilket betyder, at springet fra at være i forsvar i den repetitive position kan skifte pludseligt i det øjeblik situationen tillader det. Og den ne proces kan skifte flere gang i løbet af kort tid. Der er to måder, terapeuten kan forholde sig til klientens materiale: Han kan enten være in tersubjektiv konjunktiv eller disjunktiv. At være konjunktiv beskriver den proces hvor terapeuten assimilerer det klienten udtrykker til konfigurationer, der svarer til terapeutens egne livserfaringer. Dette inkluderer fortolkning og modoverføring. At være disjunktiv vil sige at adskille klientens materiale fra sin egen forståelse og oplevelse, og forsøge at forstørre den mening materialet har for klienten. Det er det vi gør, når vi for søger at hjælpe klienten til skabe sin egen mening (jævnfør den klient-centrerede terapi beskrevet af Carl Roger). Dette er ofte også processen i den musikalske improvisation, når vi som terapeut besvarer det, klienten spiller, uanset hvad det er. Ud fra disse begreber, rejser der sig følgende spørgsmål: Hvordan er det muligt at vide, hvornår klienten relatere fra en selv-objekt position. Eller for at sige det på en anden måde: Hvordan kan den musikskabende pro ces bidrage med et intersubjektivt miljø, hvor klienten vover at bruger os som selvob jekter. Og hvordan er det muligt at vide hvor når klienten relatere ud fra den repete- 140 M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

4 tive position: Hvornår er relationen præget at konflikt, forsvar og symptomer? I min forskning gjorde jeg to vigtige fund (Hannibal 2001): 1. At klienterne repeterer sine konfliktmønstre i den musikalske interaktion, og 2. At det er muligt at udvikle en evne til at»møde«disse relationelle konfliktmønstre i den musikalske improvisation, uden at det forøger klienten symptomer. Dette indikerer, hvad vi allerede ved fra klinisk erfaring (Hannibal 2001), at musikalsk improvisation faciliteter en relationel matrix, forstået som en grundmodel for at relaterer nonverbalt. Den terapeutiske relation folder sig ud i musikken. Hvis denne relation indeholder en alliance mellem klienten og terapeuten, kan denne musikalske relation afmonterer/fjerne klientens frygt og forventning og oplevelse af fare. Denne evne til at af montere/afvæbne eller rumme psykisk og e motionel spænding hjælper klienten til at undersøge, bearbejde og udvikle nogle af disse meget basale relationelle handlemåder/ mønstre. Anvendelse af Daniel Sterns udviklingsteori i klinisk musikterapi Dette leder over til at inddrage begreber om den præverbale relationelle dynamik, udviklet af den amerikanske psykolog Daniel Stern, idet Stern skelner mellem den eksplicitte og den implicitte tankes matrix. Den implicitte matrix referer til en self-fornemmelse der er ikke-symbolsk, ikke-verbal og tavs eller procedural. Det vil sige ikke-bevidst. Det svarer bl. a. til at have en viden, en fornemmelse eller følelse»inden i«, uden at kunne omsætte denne til ord og symboler. Omvendt referer den eksplicitte matrix til en selvfornemmelse, der er verbal, symbolsk og bevidst. Præverbalitet er således et begreb der refererer til en selv-fornemmelse, der er struktureret af den implicitte matrix. Dette har betydning for den terapeutiske relation, fordi menneskets basale viden om, hvordan det er at være-med-en-anden, er funderet i procedural-relationel viden. Stern benævner denne viden som skemaer for atvære-med-en-anden. Det er basal viden om interaktion. En relationel viden, der bygger på repræsen ta tioner af erfaringer fra virkelige levede hændelser med signifikante andre. Kort sagt, handler vi i nuet på baggrund af tidli ge erfaringer med betydningsfulde vigtige voksne i vores liv. De præverbale selv-fornemmelsers domæne inkluderer forskellige selvfornemmelser, nem lig det gryende selv, kerneselvet og det subjektive selv. I den seneste reviderede udgave af denne teori (Stern 2000), antages det at disse selvfornemmelser alle er tilstede fra fødselen og følgeligt modnes. Hermed forlader Stern den tidligere udviklingsmodel hvor udviklingten antages at ske succesivt. Jeg vil her efter fokusere på to af disse, kerneselvet og det subjektive selv. Kerneselvet anvendes synonymt med udviklingen af evnen til at»genkende«eller have bevidsthed om indre tilstande. Det er oplevelsen af»mig«. Det er en kropslig baseret proce dural viden om; at kroppen kan handle og bevæge sig, at den er sammenhængende, og at begivenheder gentager sig. Kerneselvet er opbygget af invariante skematiske strukturer, der er baseret på episodisk hukommelse. Kerneselvet vedrører også reguleringen af indre spændingstilstande, som barnet behøver en anden persons hjælp til. Så når denne reguleringsdynamik opstår i terapi, indikerer det, at klienten konfronteres med psykologiske problemer relateret til disse invariante skemaer. Det kan f.eks. være, når personen føler sig handlingslammet, mister kontakt til fornemmelsen af kroppen, bliver i tvivl om hvad der skal ske osv. Derfor vil arbejde med kerneselv-problematikker indbefatte hjælp M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

5 til at regulere den indre spænding. Det subjektive selv er den anden selvfornemmelse, jeg vil koncentrere mig om her. Det subjektive selv har at gøre med intersubjektivtet, som er viden om, at»jeg ved, at du ved, at jeg ved«. Uden denne evne ville vi være alene emotionelt og mentalt. Intersubjek tivitet handler om udviklingen af evnen til at dele følelser, intentioner og ønsker. Desuden dannes de forventninger og forestillinger til det at være i relation med og til den anden, der styrer relationenes»socioemotionelle miljø«. Der er tale om en hele tiden igangværende forhandling mellem egne og omgivelsernes intentioner, ønsker og mål, og graden af gensidig anerkendelse af samme. Her udvikles den relationelle viden om, hvilke følelser der er delelige, på hvilken måde de er delelige, med hvem, hvornår osv. Det er her, vi lærer hvilken del af os, vi kan dele med andre, og hvilke vi ikke kan. Denne dynamik er selvfølgelig ofte et uundgåeligt element i psykoterapi. Al tidlig oplevelse, der danner grundlag for disse skemaer, er ifølge Stern (1991) struktureret omkring barnets medfødte evne til at opfatte forandringer i de»vital affektive«skift. Vital affektivitet refererer til intensitetskonturen i en handling, en følelse eller en oplevelse. Det vil sige, hvor meget, hvor langsomt, hvor blidt, hvor ofte noget sker, eller gøres. Disse vitale affektive konturer danner enheder, der har lighed med en strukturen i et narrative. Et narrative indeholder en dramatiske spændingslinje. I sådan»linje«beskriver intensitets forandringer i»historien«. Det er f.eks.»den historie«der udspiller sig når man»er sulten«,»ser mor«,»får bryst«og»er mæt«. Denne lille historie forløber med en stigende intensitet indtil barnet får sin sult stillet. Disse»forløb«indeholder et plot - en historie. De danner et slags narrativt forløb. I forhold til den foregående historie, handler det om at mærke sult og får tilfredsstillet sit behov: At få reguleret sin indre spænding. Vores relationelle skemaer er bygget op af sådanne»narrative enheder«. Da det hele foregår i en implicit matrix, kaldes de for proto-narrative-enheder«(stern 1995). Det betyder, at den intensitetskurve, enhver interaktion frembringer, også fortæller noget om den oprindelige oplevelse. Hvis en person for eksempel hele tiden taler og handler meget monotont og stille, fortælle det, at per sonen regulerer sin indre spænding ved at være afdæmpet og ikke forventer at kunne dele det spontane og voldsomme med en anden. Dette opleves også i den musikalske interaktion. Dette betyder i musikterapi og i andre terapier, at forhandlingen af og om det intersubjektive emotionelle rum/felt i mellem terapeuten og patienten, inkluderer forhandling af relationens»socio-emotionelle miljø«. Det vil selvfølgelig også inkluderer eksplicit viden, så som bevidste og sproglige oplevelser og historier. Men hvordan viser disse implicitte mønstre sig i musikalsk interaktion? Til at besvare dette spørgsmål, anvender jeg de samme parametre, der kan iagttages i den præverbale interaktion i musikken. (For at se analysen af det præverbale i den verbale interaktion, henvises til Hannibal, 2001) De præverbale elementer i den musikalske kontekst: * Kerneselvets invariante strukturer ses i dynamik, tempo, rytme, klang, melodi og harmonik. * Den intersubjektive forhandling ses i den ene persons reaktion på den andens intentionalitet, attentionalitet og affektivitet. Respons ses i intensitet, form, timing og rytme. Kerneselv-fornemmelsen i musikken har at gøre med de genkendelige musikalske strukturer eller spillemåder, der kan betragtes som invariante. 142 M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

6 Den subjektive selvfornemmelse i musikken har gøre gør med hvordan den afstemmer sig efter den anden. Opsamling Jeg har her præsenteret»det intersubjektive perspektiv«(stolorow & Atwood 1996) og de implikationer, denne teori har for vores opfattelse af den musikterapeutiske relation. Klientens overføring er enten i den repetitive eller selv-objekt dimensionen. Terapeuten er enten konjunktiv; assimilerer i forhold til egne erfaringer, eller disjunktiv; fremhæver klientens egen oplevelse og meningsdannelse. Klienten vil i den musikalske improvisation gentage sine konflikt og overføringsmønstre, så derfor skal terapeuten initierer en mulighed for forandring af denne proces fra den repetitive position til selv-objekt positionen. Ligeledes skal terapeuten vide, om klienten arbejder med konfliktmateriale, der primært omhandler den indre tilstand, eller om det omhandler konfliktmateriale i forhold til at udtrykke og dele disse tilstande med andre. Som jeg har udtrykt tidligere, er det meget vigtigt at vide, hvilken relationel dagsorden, der fremkommer i den musikalske improvisation. Denne relationelle dagsorden kan forandre sig og er ofte implicit for klienten. I det følgende vil jeg illustrere dette gennem en case. Først beskrives CCRT-metoden. Derefter præsenteres David og hans o ver føringstemaer set ud fra CCRT-metoden (se neden for) og ud fra et præverbalt perspektiv. Selve casen indeholder to musik eksempler. Ved hvert eksempel indledes med en kort gennemgang af den relationelle konflikt i den verbale dialog før den mu sikalske improvisation. Derefter beskrives musikken. Efterfølgende sammenfattes David og terapeutens musikalske handlinger, den relationelle udvikling i musikken, tegn på kerneselvet og det subjektive selv, selv-objekt/repetitiv positionerne og udviklingen i den intersubjektive proces. Dette afspejler den vigtige pointe, at det efter min opfattelse, er nødvendigt at se processen i musikken i forhold til den præ- og postmusikalske kontekst. CCRT-metoden For at identificere og kunne beskrive Davids overføringstema, har jeg i min forskning anvendt L. Luborsky og P. Crits-Christophs»Core Conflict Relationship Theme«metode (Luborsky & Crits-Christoph 1998), herefter kaldet CCRT-metoden. Denne metode kan anvendes til at identificere klientens centrale relationelle konflikttemaer, hvilket betragtes som identiske med overføringen. CCRT-metoden anvender klientens narrativer (fortællinger) om relationelle episoder, og ud fra disse episoder identificeres følgende tre elementer: Det centrale ønske eller intention, det oplevede eller forventede respons fra»den anden«og klientens eget respons på den andens respons. Casen David David er i begyndelsen af fyrrerne. Han henvises til musikterapi, fordi der er usikkerhed om hans evne til at indgå i en verbal terapi. Dette skyldes hans intellektuelle forsvar, samt at han udtrykker vanskelighed ved at mærke sine egne følelser. Hans klager er man ge, blandt andet oplever han lavt selvværd, overfladisk kontakt til andre, manglende evne til at kontakte egne følelser, samt en frygt for konfliktsituationer. I følge ICD-10 diagnosesystemet har han en personlighedsforstyrrelse F 60.8, Narcissistisk type. Som beskrevet anvendtes CCRT-metoden til at beskrive Davids centrale konfliktrela tio nelle temaer. Disse temaer var i begyndelsen af terapien følgende (se skema 1). Fra et præverbalt synspunkt har David, problemer med sit kerneselv og sit subjektive selv. Han kan ikke genkende kvaliteten eller intensiteten af sine egene følelser. Han kan ikke handle i forhold til egne ønsker og hensigter. Denne konflikt bunder i hans mang- M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

7 Ønske Respons andre Respons selv Konflikttemaer Autonomi Nærhed til andre At få hjælp Kontrollerer Dominerer Modsætter sig Usikkerhed Ambivalens Skuffelse Skyld Handlingslammelse 1. Autonomi er umuligt uden at miste tilknytning til den anden 2. Oplevelsen af at dele sig selv med andre forøger risikoen for manglende oplevelse af empati Skema 1: Davids centrale konfliktrelationelle temaer Forstyrrelse I kerne-selv fornemmelsen Forstyrrelse I den subjektive selvfornemmelse Kan ikke genkende kvaliteten af egen følelser. Kan ikke handle ud fra egne ønsker og intentioner. Er ikke i stand til at opleve intersubjektivitet med andre. Viser ikke intention relateret til egne affekter. Skema 2: Davids relationelle problemområder i præverbalt perspektiv lende evne til at opleve intersubjektivtet med andre. Han er således alvorligt forstyrrer i sin relationelle kapacitet. I skema 2 ses Davids relationelle problemområder i et præverbalt perspektiv. Eksemplet stammer fra 9. session. I den præmusikalske dialog handler samtalen om Davids oplevelse af sin svage side, der er fremkommet som følge af den foregående improvisation. Det er den del af ham, han oplever Volumen Terapeut Klient Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Tempo minutter Fig. 1: Forandringer i volumen og tempo for David og terapeuten/mig 144 M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

8 kontrol leres af andre. Dette fører til en konflikt, da jeg som terapeuten søger at sætte fo kus på denne»svage side«, samtidig med at jeg ikke er opmærksom på, at jeg er kontrollerende. Denne konflikt er implicit. David accepterer at undersøge sin svage side i mu sikken. I det følgende beskrives musikken på to måder: 1. Som grafisk fremstilling af min subjektive oplevelse musikkens dynamiske udvikling (fig.1). 2. Som en kommenteret nodeafskrift af improvisationens forløb (musikeksempel 1). Af figur 1 fremgår det, at terapeuten afstemmer sin volumen efter David og derved følger hans lydniveau. Til gengæld spiller terapeuten langsommere end David (og med en anden klang) i begyndelsen af improvisationen. Musikkens volumen og tempo beskriver udtrykkets tydelighed og derved også dets intensitet. For begge parametre gælder det her, at terapeuten følger David, og derved afgiver styringen af musikkens dynamik til ham. Psykologisk og præverbalt er der både tale om regulering af indre spænding, og om en implicit tilkendegivelse fra terapeutens side af en accept af Davids styring og kontrol. Det centrale her er, at beskrivelse af musikken i eksempel 1 bliver grundlaget for at kunne iagttage udviklingen af relationen mellem David og mig. Denne proces viser, at jeg kan begå en relationel»fejl«ved at forsøge at skabe kontrakt til en side i David, han ikke selv Musikalsk handlen: Musikeksempel 1: 1. David - 2. jeg Fase 1: David laver solo intro, ud fra de toner han har valgt. Jeg indleder med at imitere melodien og volumen. Fase 2: David spiller uden at reagere på terapeuten. Jeg skifter spillemåde, er mindre imite rende. Laver en harmonisk ramme. M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

9 Stadig ingen reaktions fra David. Hans spil er monotont. Jeg skifter igen spillemåde. Laver arpeggio akkorder. Giver mere plads. Fase 3: Jeg laver en kort pause. Derefter imiterer jeg klientens toner, stadig uden tegn på respons fra David Her er dog antydning af at spille i samme puls og følges ad rytmisk 146 M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

10 Fase 4: Jeg introducerer en bas. Her spiller vi med samme puls fornemmelse. Der er stadig ikke melodisk respons fra David Fase 5: Jeg spille kun en baselinje. Her følges vi omtrent ad i samme puls Min metafor: Som at dele oplevelsen af adskilt samvær. M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

11 Den musikalske struktur: Hvad gør de I musikken Relationel udvikling I musikken Elementer fra kerne selv og subjektiv selv Selv-objekt/ repetitiv dimension Intersubjektiv proces David Musikken mangler struktur, ingen melodi, harmonik eller rytmiske gestalter Kontinuerligt fald I dynamik (se graf 1) Ingen musikalsk respons Responderer ikke på terapeuten Følger ind i mellem Ingen invarians, undtagen mangel på fi - gur Ingen retning eller fokus Ingen tydelig emotionalitet Ingen intersubjektivitet Defensiv tilbagetrækning. Forventer fjendtlighed når han er direkte Hans svage side er skrøbelig Selv-objekt: Dele oplevelsen af adskilthed Fra defensiv og mistillid Til oplevelse af at dele svag selv oplevelse, udtrykke sig Mig Imiterer først melodi og harmonik, men trækker sig derefter tilbage til baggrunden. Følger Davids dynamik Prøver at få kontakt, respons ved at forholde sig til melodi og harmonik- - skaber en harmonisk og rytmisk ramme i bassen Konjunktiv: Søger at dele følelsen, tror David behøver at dele- Regulerer sig efter dynamikken - Spejler adskillelse: Lad mig være. Skema 3. Beskrivelse og fortolkning af musikeksempel 1 i forhold til det musikalske forløb, den præverbal in teraktion og kernekonflikt-temaer. Skemaet viser dels den konkrete session og dels progressionen fra musikalsk beskrivelse til analytisk fortolkning. For en mere detaljeret gennemgang af denne analysemodel henvises til min ph.d.-afhandling (Hannibal 2001). har kontakt til. Han kan derfor heller ikke de le den, både fordi det»at dele«er stærkt konfliktfyldt for ham, og fordi han ikke kan holde sin»svage side«ud. Dette ændrer sig i improvisationen, da jeg bliver mere regulerende end afstemmende. Men en regulering, der er rummende og ikke styrende (se også skema 3. David bekræfter denne hypotese ved efterfølgende at konstatere, at jeg»var mere imødekommende, end han havde ventet«. I den postmusikalsk dialog er muligheden for»at dele«oplevelser relateret til den svage side altså større og det intersubjektive felt således udvidet. Musikeksemplet viser også, at Davids relationelle kapacitet på et præverbalt niveau er begrænset, idet at han ikke evner at forhandle om graden af intersubjektivt, men insisterer på at trække sig. I den 33. session, hvorfra 2. eksempel stammer, er David mere direkte i færd med at undersøge oplevelsen af sin konflikt med omgivelserne og hans forsvar mod disse følelser. David er meget kompetent til at undgå oplevelsen af aggression i relation til personer, han oplever som autoriteter. Han har to forsvarsstrategier, idet han enten påtager sig skylden for enhver uoverensstemmelse eller også anvender humor og ironi som en slags afledning. Her kan han dog også vise indirekte aggression gennem brug af sarkasme. Ved hjælp af disse strategier kontrollerer han intensiteten i relationen med»den anden«, hvorved han undgår han oplevelsen af tab af tilknytning og forbindelse til omgivelserne. Det er bl.a. derfor, at hans narcissistiske forstyrrelse kaldes for den hypervigende narcissist (Gabbard 2000, s. 467). David viser aldrig sin grandiose side (i terapien). I dette eksempel er temaet i den præmusi- 148 M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

12 Volumen Terapeut Klient Tempo Fase 1 Fase 2 Fase minutter Fig. 2: Forandringer i volumen og tempo for David og terapeuten/mig kalske dialog, Davids måde at afvæbne andre menneskers følelser og krav til ham. David kontrollerer den emotionelle spænding i sig selv, ved at følge og gøre sig»mindre«end»den anden«, forstået som mindre vigtig, betydningsfuld osv. For at konfrontere ham med denne adfærd, beder jeg ham derfor om at være direkte og vælge en spilleregel for den næste improvisation. Han tøver, men bestemmer, at jeg skal være en modspiller til ham. Han ønsker at udfordre sig selv, så han kan mærke sine følelser. Han beder dog mig om at vælge en spilleregel, da han er sikker på, at han kan manipulere situationen, så han ikke mærker noget. Jeg accepterer, og foreslår at han udtrykker, hvordan han har det med at komme for sent denne dag. Her er en eksplicit konflikt: At trodse og ikke overholde aftaler. I det følgende beskrives musikken på to måder: 1. Som grafisk fremstilling af min subjektive oplevelse musikkens dynamiske udvikling (fig.2). 2. Som en kommenteret nodeafskrift af improvisationens forløb (musikeksempel 2). I figur 2 ses et meget anderledes dynamisk forløb end i det første musikeksempel. Forskellen er først og fremmest, at musikken forløber med større variation og fleksibilitet, hvor David og terapeuten både følges ad, er adskilte og til sidst følges ad igen. David indleder med crescendo og accelerando, der matches af terapeuten. Dette efterfølges af et dynamisk decrescendo og decelerando. Jeg prøver at matche dynamikken i Davids udspil. Efter den dynamiske indledning følger et forløb, hvor David langsomt laver et gradvist crescendo, uden at terapeuten følger ham. Samtidig med samt at volumen øges, begynder tempoet langsomt at stige igen. Terapeuten imiterer Davids tempo, men spiller med en anden puls og rytme, hvilket fremgår af musikeksempel 2. I sidste del af improvisationen følges de ad i både volumen og tempo. M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

13 Musikalsk handlen: Musikeksempel 2: 1. David - 2. jeg Fase 1: David frembringer et udbrud. Jeg imiterer dynamik og struktur i Davids spillemåde. Fase 2: David trækker sig musikalsk tilbage, ved at spille en baselinje. Den er dynamisk afdæmpet og i stabilt tempo, hvilket giver et kontrolleret præg. Jeg stopper imitationen af det voldsomme og følger Davids dynamiske skift. David spiller en stabil bas Jeg er dynamisk lavest, men følger tempo. David ændrer sit tonevalg. Jeg spiller en rytme der er forskellige fra Davids. David begynder at forholde sig til den samme trioliserede ryt me. Fase 3: Begge spiller i samme rytme og tonalitet. De spiller synkront i en enkelt frase. 150 M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

14 David afslutter Min metafor: Jeg deler dit emotionelle udbrud. Jeg skaber en tryg ramme, ved at være forudsigelig, så du kan nærme dig. Musikalsk handlen: Hvad gør de? Relationel Udvikling i musikken Elementer fra kerne- og subjektive selv domaine. Self-objekt/ repetitiv dimension Den intersubjektive proces David Fra dissonans til konsonans Musikalsk syntaks i rytme og puls Korte melodiske fraser Undersøger egen emotionalitet (deler ikke) Han trækker sig tilbage og kontrollerer Separation Holder distance, Re-establere kontakt i samme rytme og tonalitet som terapeuten Invarians Internattonalitet Repetitiv dimension: Frygter afvisning/fjendtlighed, men udtrykker sin følelse Selv-objekt: Idealiseret overføring Overlever aggression uden at miste kontakt/forbindelse til den primære anden Udtrykker ubehag Kontrol Etablerer kontakt Afslutter relation Jeg Matcher Davids dynamik Skaber et stabilt rytmisk mønster Fokus på intersubjektitvet Lader David være Gør sig tilgængelig for kontakt ved at være stabil/ forudsigelig Konjunktiv: At dele frustration/negativ følelse Disjunktiv: Trækker sig i rytmen og følger David Skaber mulighed for at David kan nærme sig Spiller sammen Skema 4. Beskrivelse og fortolkning af musikeksempel 2 i forhold til musikalsk forløb, præverbal interaktion og kernekonflikttemaer. M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

15 Psykologisk og præverbalt viser forløbet, at David forholder sig aktivt til terapeuten på et præverbalt niveau. Han reagerer på terapeutens musikalske handlinger. Det er stadig mit indtrykket, at David søger det kontrollerede frem for det udadgerende i sit spil, selvom hans indledende spillemåde er mere spontan end i første eksempel. Musikkens dynamik viser, at David kan være mere intentionel og potentiel intersubjektiv, men også at han stadig søger og behøver regulering af sit udtryk i forhold til omgivelserne. Desuden ses det måske vigtigste, at David begynder at forhandle - forholde sig til den anden - ud fra præverbale parametre som netop intensitet, rytme, puls o.l.i musikeksempel 2 i skema 4 ses at der er flere centrale elementer i denne improvisation, der adskiller den fra det første eksempel. For det første er der selve konteksten, som er en initiering af en konfliktfølelse. Her arbejdes direkte i kernekonflikten. Forløbet viser, at David hurtigt søger tilbage til sin kendte strategi, at trække sig. For det andet lykkedes det David at blive i»samme musikalske rum«. Godt nok skifter han musikalsk udtryk, men han fortsætter med at spille. Det vil sige, at relationen indeholder en forhandlingssituation, hvor der forhandles om re-etablering af kontakt på præverbale vilkår. Denne forhandling sker i et nonverbalt udtryk med præverbale og musikalske elementer. Dette er vigtigt, fordi det fra terapiens begyndelse har været klart for mig, at David ikke evner at indgå i en relation uden at kunne forholde sig til den eksplicitte mening. At være uenig inddrages således i den efterfølgende verbale dialog, hvor den intersubjektive kapacitet er udvidet til at inkludere uenighed. David udtrykker oplevelse af at skulle regulere sig ind efter andre og formulerer ønsket om at have mere autonomi. De to musikeksempler beskriver en udvikling fra at konfrontere et konfliktmønster implicit, til at kunne undersøge og arbejde med et konfliktmønster eksplicit. Det er tydeligt, at musikken forstørrer den præverbale relationelle matrix. I første eksempel er David ikke i stand til at møde terapeuten på dette niveau, mens han i det andet eksempel viser en forandret kapacitet for at interagere i en sprogløs kontekst. Om denne evne til øget præverbalt medieret interaktion er en nyerhvervet evne eller en revitalisering af tidligere evner der er blevet undertrykt kan ikke afgøres her. Men ud fra en teoretisk betragtning (Stern og Stolorow/Atwood) er det sandsynligvis en kombination af begge dele. Denne analyse viser, at psykologisk teori helt overbevisende udvider musikterapeuters mulighed for at beskrive og forstå forløbet af den relationelle proces i musikalsk interaktion. Både i forhold til den konfliktmæssige overføring, og i forhold til relationel kapacitet i det hele taget. De to musikeksempler viser således, at David har forandret sin måde at interagere med»den anden«. I første eksempel gentager David sit forsvar mod sin ubevidste frygt for mis-afstemning eller en uempatisk reaktion fra»den anden«. Han viser, hvordan han undgår kontakt, når han føler sig sårbar og svag. Det ses ligeledes, at jeg som terapeut ikke kan arbejde i det subjektive selvs matrix, altså med at dele følelser, før David har udviklet en mere tydelig kerneselv fornemmelse. I andet eksempel er der sket en udvik ling, i det David er begyndt at udtrykke sig selv. Hans invariante emotionelle repræsentationer er stadig svage og utydelige, så det at udtrykke de indre fornemmelser medfører en frygt for at blive forladt og opleve omgivelsernes mishag. Men det lykkedes for David at blive i den musikalske kontekst og reetablere den musikalske kontakte. Dette viser hans begyndende evne til at forhandle det socioemotionelle miljø omkring ham, hvilket er et tegn på, at han kan benytte terapeuten som et selv-objekt 152 M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

16 Afslutning Samlet har denne artikel sammenstillet teori om tidlig udvikling og musikterapi. Jeg har demonstreret, hvordan jeg anvender teori fra udviklingspsykologien som fortolkningskontekst til at identificere præverbale relationelle mønstre i den musikalske interaktion. Disse mønstrer er en del af klientens overføringsrelation og viser, at oplevelsen af konflikt i relation til andre både specifikt og med andre generelt. Min konklusion er derfor, at klinisk improvisation kan fremhæve den præverbale relationelle matrix, samt at integration af psykologisk udviklingsteori og terapiteori skaber en fortolkningsramme, hvor musikalsk interaktion og improvisation kan ses som præverbal relation og overføring. Musikalsk improvisation er et formidabelt redskab til at undersøge, bearbejde og udvikle den basale relationelle kapacitet. Men musikalsk struktur kan ikke give information om den terapeutiske proces, med mindre vi relaterer disse data/informationer og oplevelser til psykologisk teori og tænkning. Litteratur Bruscia, K. (1998). The Dynamics of Music Psychotherapy Lower Willage, Gilsum NH, USA: Barcelona Publishers. Gabbard, G.O. (2000). Psychodynamic Psy- chiatry - in clinical practice, third edition. London: American Psychiatry Press. Hannibal, N. (1996). The Intersubjectiv Sharing in the music - the person in the music. The 4th European Music Therapy Congress. CD-rom Hannibal, N. (1998). Refleksion i og om musikalsk improvisation i musikterapi. I: Indføring i musikterapi som en selvstændig behandlingsform, Årsskrift 1998, Musikterapiklinikken, Aalborg Psykiatriske Sygehus & Aalborg Universitet, s Hannibal, N. (1999). The Client s Potential for Therapeutic Insight Assessed Through the Ability to reflect verbally and Musically. Nordic Journal of Music Therapy, vol. 8 (1) Hannibal, N. (2001). Præverbal Overføring Musikterapi- kvalitativ undersøgelse af overføringsprocesser i den musikalske interaktion. Ph.d. afhandling, Institut for Musik og Musikterapi, Aalborg Universitet Luborsky, L & Crits-Christoph, P (1998). Understanding Transference - 2nd edition - The Core Conflictual Relationship Theme Method. Washington: American Psychological Association. Stern, D. (1991). Barents Interpersonelle Univers. København: Hans Reitzels Forlag. Stern, D. (1995). The Motherhood Constellation. New York: Basic Books. Stern, D et al. (1998). Non-Interpretive Mechanisms in Psychoanalytic Therapy. Int. Journal of Psychoanalysis, vol. 79, Stolorow, R.D. & Atwood, G.E. (1996). The Intersubjectiv Perspective. Psychoanalytic Review, 83: Stolorow, R.D. (1997). Dynamic, Dyadic, Intersubjectiv Systems: An Evolving Paradigm for Psychoanalysis. Psychoanalytic Psychology, vol. 7: M U S I K T E R A P I I P S Y K I A T R I E N - Å R S S K R I F T

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser.

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Teorien kan bruges som et redskab for alle faggrupper der arbejder

Læs mere

Psykologi Internfagprøve. Pn06s5. Birgitte Hansen pn 1078 Januar 2009.

Psykologi Internfagprøve. Pn06s5. Birgitte Hansen pn 1078 Januar 2009. Psykologi Internfagprøve. Jo mere man erkender barnets egenart, og jo flere af disse forskellige sider der bekræftes, desto rigere udrustet bliver barnet. Børn, som ikke bliver set af nogen, bliver diffuse

Læs mere

Kan vi tænke mere kreativt og nuanceret, når vi skal vejlede bachelorstuderende ift. valg af metode? Er videoobservation en mulighed? Fordele-ulemper?

Kan vi tænke mere kreativt og nuanceret, når vi skal vejlede bachelorstuderende ift. valg af metode? Er videoobservation en mulighed? Fordele-ulemper? Kan vi tænke mere kreativt og nuanceret, når vi skal vejlede bachelorstuderende ift. valg af metode? Er videoobservation en mulighed? Fordele-ulemper? Hvordan opleves de studerendes evne til at håndtere

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

RELEVANSEN AF NYERE PSYKODYNAMISK TEORI FOR DET KLINISK MUSIKTERAPEUTISKE ARBEJDE MED PSYKIATRISKE PATIENTER MED PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER

RELEVANSEN AF NYERE PSYKODYNAMISK TEORI FOR DET KLINISK MUSIKTERAPEUTISKE ARBEJDE MED PSYKIATRISKE PATIENTER MED PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER 385 Psyke & Logos, 2007, 28, 385-407 RELEVANSEN AF NYERE PSYKODYNAMISK TEORI FOR DET KLINISK MUSIKTERAPEUTISKE ARBEJDE MED PSYKIATRISKE PATIENTER MED PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER Denne artikel beskriver

Læs mere

I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi

I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi af Bjørg Røed Hansen. Akademisk Forlag 2014. Pris: 299 DKr. 301 sider. ISBN-13: 9788750044369 Bjørg Røed Hansen, der er psykolog og dr.

Læs mere

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik

Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Nyt projekt om mentaliseringsbaseret pædagogik Opholdsstedet Aabyhus arbejder det kommende år med at omsætte mentalisering til hverdagen Af Maja Nørgård Jacobsen, psykolog I arbejdet med traumatiserede

Læs mere

Miljøterapi og emotioner II. Torben Schjødt Schizofrenidagene 2015

Miljøterapi og emotioner II. Torben Schjødt Schizofrenidagene 2015 Miljøterapi og emotioner II Schizofrenidagene 2015 2 Et terapeutisk miljø for mennesker med psykose 3 Miljøterapi er aldrig blot miljøterapi men altid miljøterapi for bestemte mennesker med særlige behandlingsbehov

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

år har den empiriske psykoterapiforskning i stigende grad fokuseret på, hvordan terapeutens mere personlige bidrag til den terapeutiske

år har den empiriske psykoterapiforskning i stigende grad fokuseret på, hvordan terapeutens mere personlige bidrag til den terapeutiske Terapeuten Af Carsten René Jørgensen Terapeuten selv og det terapeutiske udbytte Hvordan påvirker terapeutens egen historie og mere personlige karakteristika den terapeutiske proces. Og hvordan kan terapeuten

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

At forstå livet og tillægge symptomer betydning - om mentalisering Risskov 13. marts 2012

At forstå livet og tillægge symptomer betydning - om mentalisering Risskov 13. marts 2012 At forstå livet og tillægge symptomer betydning - om mentalisering Risskov 13. marts 2012 Morten Kjølbye Ledende overlæge Brønderslev Psykiatriske Sygehus Psykiatrien i Region Nordjylland At forstå? Opfatte

Læs mere

Prøvefag: Psykologi _

Prøvefag: Psykologi _ Intern 24 timers skriftlig prøve Prøvefag: Psykologi _ Hold: V06A Prøvenr. 314 _ Disposition: Indledning:... 1 Hvad er selvforvaltning:... 1 Maslows behovspyramide:... 2 Daniel Stern:... 2 Maslows og Sterns

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Præverbal Overføring i Musikterapi

Præverbal Overføring i Musikterapi Præverbal Overføring i Musikterapi - kvalitativ undersøgelse af overføringsprocesser i den musikalske interaktion Ph.d.-afhandling, Institut for Musik og Musikterapi, Aalborg Universitet, December 2000.

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Online terapeutisk praksis indenfor dynamiske relationer

Online terapeutisk praksis indenfor dynamiske relationer Online terapeutisk praksis indenfor dynamiske relationer A N N E S O P H I E B A U E R A N N E - M A R I E T H U E S E N 2 0. F E B R U A R 2 0 1 2 En problematiserende tilgang ingen svar! Oplægget om

Læs mere

Overføring i den musikalske interaktion. Af Niels Hannibal

Overføring i den musikalske interaktion. Af Niels Hannibal Overføring i den musikalske interaktion Af Niels Hannibal Opsummering Artiklen er et uddrag af undertegnedes Ph.d. projekt om præverbal overføring i musikterapi. Artiklen indleder med en gennemgang af

Læs mere

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis

Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis Vejledning som integreret element i musikterapeutisk praksis Anne Rauff Larsen cand. mag. i musikterapi, august 2011. Kontakt: anneraufflarsen@gmail.com Denne artikel handler om, hvordan vejledning af

Læs mere

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING 1 R. Vance Peavy (1929-2002) Dr.psych. og professor ved University of Victoria Canada. Har selv arbejdet som praktiserende vejleder. Han kalder også metoden for sociodynamic counselling, på dansk: sociodynamisk

Læs mere

Barnet i centrum - opfølgningsdag, d Emotionel relatering og modtagelse Ole Henrik Hansen

Barnet i centrum - opfølgningsdag, d Emotionel relatering og modtagelse Ole Henrik Hansen Skriv et citat her. Barnet i centrum - opfølgningsdag, d. 28.4.2015 Emotionel relatering og modtagelse Ole Henrik Hansen Bog - udkommer i Danmark, Norge og Sverige til efteråret Den refleksive praktiker

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis

Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis Anerkendende pædagogik Relationer og anerkendelse i praksis LOS landsmøde 27. marts 2017 Først: En lille opvarmning Drøftelse to og to i 5 minutter Hvad er pædagogik? Hvad er anerkendelse? Og hvordan kan

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 2, (Training Therapy: Group Therapy 2) 5 ECTS, HIA220003D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 2, (Training Therapy: Group Therapy 2) 5 ECTS, HIA220003D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 2, (Training Therapy: Group Therapy 2) 5 ECTS, HIA220003D SEMESTER: 2. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 15 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Egholt miljøterapeutisk behandling

Egholt miljøterapeutisk behandling Egholt miljøterapeutisk behandling På Egholt praktiseres en miljøterapeutisk behandling. Miljøterapi er en gennemtænkt opbygning af et givent miljø fysisk, psykologisk og kulturelt så det fremmer synliggørelsen

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Susan Hart & Rikke Schwartz. Fra interaktion til relation. Tilknytning hos. Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy

Susan Hart & Rikke Schwartz. Fra interaktion til relation. Tilknytning hos. Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy Susan Hart & Rikke Schwartz Fra interaktion til relation Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1 Donald Woods Winnicott Selvets udvikling i en faciliterende

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

Kommunikationens veje og vildveje. Overvejelser over forholdet mellem kommunikation og relation

Kommunikationens veje og vildveje. Overvejelser over forholdet mellem kommunikation og relation Kommunikationens veje og vildveje Overvejelser over forholdet mellem kommunikation og relation Relationen er det centrale Relationen er det centrale omdrejningspunkt for al menneskelig udvikling og læring

Læs mere

Split mellem tanker og følelser!

Split mellem tanker og følelser! Split mellem tanker og følelser Et menneske kan beskrives som bestående af tanker, følelser, krop og handling. Disse fire aspekter udgør en organisk enhed og påvirker indbyrdes hinanden. Som f.eks. når

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Information. Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet.

Information. Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet. Information til Lundehaven s Beboere, Familier og Personale om Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet. Projektet er støttet af midler fra Socialministeriet. Billede fra Villa St. Joseph, USA Musikprojektets

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

DAGINSTITUTIONERS BETYDNING FOR BØRNS UDVIKLING I ET INKLUSIONSPERPSEKTIV

DAGINSTITUTIONERS BETYDNING FOR BØRNS UDVIKLING I ET INKLUSIONSPERPSEKTIV AARHUS UNIVERSITET NOVEMBER 2011 DAGINSTITUTIONERS BETYDNING FOR BØRNS UDVIKLING I ET INKLUSIONSPERPSEKTIV OLE HENRIK HANSEN PHD STIPENDIAT VERSITET UNI 1 1 Hvad er sprog? præsocial adfærd Hvad er psykisk

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Introduktion: Musik og menneske en teoretisk model 15

Introduktion: Musik og menneske en teoretisk model 15 Indhold Forord 11 Introduktion: Musik og menneske en teoretisk model 15 1. Musik og menneske en teoretisk model 15 2. Hvad er musik? ifølge Sloboda, Ruud og Bruscia 18 3. Slobodas model 21 4. Ruuds model

Læs mere

Stemthed og levet krop

Stemthed og levet krop Stemthed og levet krop Kirsten Fink-Jensen Ved konferencen Musikalsk Læring var Den levede krop - objekt og subjekt i forskning med fokus på småbørns deltagelse i musikalske aktiviteter en fælles præsentation

Læs mere

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse

Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Formidlingsrækken Coaching forskning og praksis 26. nov. 2008 Coaching et refleksionsrum til personlig og social meningsdannelse Reinhard Stelter Coaching Psychology Unit Institut for Idræt Email: rstelter@ifi.ku.dk

Læs mere

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk

De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk De 8 ICDP-samspilstemaers praktiske udtryk Emotionel ekspressiv dialog/følelsesmæssig kommunikation. 1. Vis positive følelser for barnet. Vis at du er glad for barnet. Smil til barnet Hold øjenkontakt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød T 4189 7200 www.ucc.dk Valgfaget afholdes: UCC Nord,

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Angst og særlig sensitive mennesker

Angst og særlig sensitive mennesker Angst og særlig sensitive mennesker Psykiatridage i Aalborg september 2013 Psykiatrifonden Morten Kjølbye Cheflæge Psykiatrien i Region Nordjylland Klinisk lektor i psykiatri ved Institut for Medicin og

Læs mere

Vejlederadfærd Den svære balancegang. Tværfaglig temadag for vejledere - Jette Marcussen

Vejlederadfærd Den svære balancegang. Tværfaglig temadag for vejledere - Jette Marcussen Vejlederadfærd Den svære balancegang LIDT OM MIG Lektor sygeplejerskeuddannelsen UC Lillebælt Sygeplejerske og Cand.pæd.psyk. Konsulent Center for Familieudvikling Mail: Jema4@ucl.dk Den professionelle

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Psykologisk perspektiv på god undervisning

Psykologisk perspektiv på god undervisning Psykologisk perspektiv på god undervisning Anne Kirketerp, Psykolog, Ph,d. Undervisningsudvikler, medlem af PSH s innovationsenhed og underviser på VIAUC Ekstern Lektor, Aarhus Universitet anki@viauc.dk

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi

Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hospitalsenheden Vest Serviceområdet Holstebro Personalemøde, 6. oktober 2014 Forandringer og psykologi Hvilken psykologi kommer i spil, når der skal laves om på noget på en arbejdsplads og hvordan kan

Læs mere

Livshistorier og narrativ tilgang

Livshistorier og narrativ tilgang Johannes Møllehave: Min tilværelse har to sider: det der overgår mig og den måde, hvorpå jeg forholder mig til det, der overgår mig. Livshistorier og narrativ tilgang at fortælle om sig selv er som at

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen. Kolding 29/11 2012 Helene Valgreen: helv@dpu.dk

Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen. Kolding 29/11 2012 Helene Valgreen: helv@dpu.dk Kollektiv Narrativ Praksis i karrierevejledningen Kolding 29/11 2012 Helene Valgreen: helv@dpu.dk Program 1. Introduktion til det narrative vejledningsunivers 2. Eksternalisering 3. Kollektiv narrativ

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

SELVMORD OG LIVSGNIST. Christian Møller Pedersen

SELVMORD OG LIVSGNIST. Christian Møller Pedersen SELVMORD OG LIVSGNIST Christian Møller Pedersen INTRODUKTION Golden Gate Bridge, San Francisco, USA VISO 2015 CMP 2 SELVMORDSPROBLEMATIKKENS PSYKOLOGI Tanker Motivation Krop Adfærd Sårbarhedsfaktorer (bio-psykosociale)

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Kort om mig Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Arbejder med Strategisk og brugercentreret innovation Teori U Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og trivsel Hvad er det der gør, at nogen

Læs mere

Inklusion af udfordrende elever i skolen del 2 kl. 9.00-15.00

Inklusion af udfordrende elever i skolen del 2 kl. 9.00-15.00 Inklusion af udfordrende elever i skolen del 2 kl. 9.00-15.00 9.00-10.15 Vitaliserende læringsmiljøer 10.15-10.30 Pause 10.30-11.45 Spejling som pædagogisk redskab i skolen 11.45-12.15 Frokost 12.15-13.30

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

PPR-PsykoLog. Den narrative

PPR-PsykoLog. Den narrative Psykologernes praksisfelter er i konstant udvikling. med PPr som eksempel beskrives her temaerne fra den traditionelle via den systemiske til den narrative tilgang. Den narrative PPR-PsykoLog Udvikling

Læs mere

KOGNITIV TERAPI SKALA

KOGNITIV TERAPI SKALA KOGNITIV TERAPI SKALA (copyright 198 J.E Young & A.T Beck) Terapeut: Dato for Session: Rater: Patient: Tape ID#: Dato for rating: Session# ( ) Videotape ( ) Audiotape ( ) Live Observation Instruktion:

Læs mere

Miljøterapi og emotioner I. Torben Schjødt Schizofrenidagene 2015

Miljøterapi og emotioner I. Torben Schjødt Schizofrenidagene 2015 + Miljøterapi og emotioner I Schizofrenidagene 2015 Hvad er miljøterapi? Hvad er miljøterapi? Patienterne påvirkes af behandlingsinstitutionen som helhed Hvad er miljøterapi? Miljøterapi = terapeutisk

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus

Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus Kursus i Narrative Samtaler for Psykiatri Plus 2017-2018 Slagelse Program 9.8.17 Følgende bøger forventes anskaffet af deltagerne på dette forløb: Morgan, Alice ( 2005): Narrative samtaler - en introduktion.

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

Forandringer og psykologi

Forandringer og psykologi DSR Kreds Midtjylland Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter 18. juni 2014 Erhvervspsykolog Ejnar Bryld www.ejnar-bryld.dk Forandringer og psykologi Hvilken psykologi er på spil i forandringsprocesser

Læs mere

Det er et åbent spørgsmål, om behovet for omsorg og spejling er underordnet kampen om overlevelse.

Det er et åbent spørgsmål, om behovet for omsorg og spejling er underordnet kampen om overlevelse. (Richard Davidson) Hos reptiler er der et stærkt motiv for kamp om overlevelse, men hos pattedyr er der lige så entydige holdepunkter for, at biologiske tilpasningsprocesser i ligeså høj grad retter sin

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Thomas Bredsdorff: intakt musikalsk dialog crescendo, piano. Deadline 11. apr KL. 22:30 [29.26]

Thomas Bredsdorff: intakt musikalsk dialog crescendo, piano. Deadline 11. apr KL. 22:30 [29.26] Thomas Bredsdorff: intakt musikalsk dialog crescendo, piano Deadline 11. apr. 2017 KL. 22:30 [29.26] Stille, hjerte (38) Lene spiller klaver (39) Alba, kontakt (39) Koncerter (166) Musikterapi (189) Digte

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Et indblik i,hvad det vil sige at have

Et indblik i,hvad det vil sige at have Et indblik i,hvad det vil sige at have Peter Brigham mag.art.psych.aut Behandlingsforløb af Sadie kajtazaj med PTSD Hvem er? Peter Brigham Afdelingsleder Studenterrådgivningen/Odense Tidligere Behandlingsleder/Psykolog

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk

Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk Musikterapi til konservatoriestuderende med sceneskræk Marie Falk, cand. mag. i musikterapi og professionel musiker. Kontakt: falkmusikterapi@yahoo.dk Sceneskræk og præstationsangst er et udbredt problem

Læs mere

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudvikling Du skal forsøge at besvare spørgsmålene så ærligt og hurtigt som muligt. Det tager ca. 15 minutter at udfylde skemaet. Hvor rigtige er følgende

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

RORET. Med klienten ved

RORET. Med klienten ved Klinisk praksis Af Susanne Andersen og Mogens Holme Med klienten ved RORET Spørg klienten, om han synes, der er fremgang i terapien. Udbyttet af den terapeutiske relation handler om meget andet end psykologiske

Læs mere