Matrix Algebra med Excel Forelæsningsnoter til FR86. Jesper Lund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matrix Algebra med Excel Forelæsningsnoter til FR86. Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com"

Transkript

1 Matrix Algebra med Excel Forelæsningsnoter til FR86 Jesper Lund 28. august 2002

2 1 Indledning Matrix algebra er et uundværligt redskab til økonometri, herunder fag som empirisk finansiering. Formålet med denne note er at beskrive de basale regneregler for matrix algebra, svarende nogenlunde til hvad der forudsættes ved læsning af lærebogen for faget FR86 [Campbell, Lo and MacKinlay (1997)]. Noten beskriver desuden hvordan regnearket Microsoft Excel kan anvendes til (visse) matrix algebra operationer. 2 Definitioner 2.1 Matrix En matrix er en rektangulær tabel af tal (rektangulær vil sige at hver række og hver søjle indeholder lige mange tal). Notationen en n m matrix (læses: n kryds m) betyder en matrix med n rækker og m søjler (kolonner). Elementet i den i te række og j te søjle benævnes a ij, og hele matricen skrives som A n m = a 11 a 12 a 1m a 22 a 22 a 2m a n1 a n2 a nm eller mere kortfattet A = [a ij ]. Notationen betyder at vi har udeladt et vilkårligt antal rækker eller søjler ved opskrivningen. Bemærk desuden at man normalt skriver matricer med stort A, mens de enkelte elementer skrives med lille a ij efterfulgt af de relevante fodtegn. Ligeledes skrives matricer (og vektorer) ofte med boldface skrifttype, sådan som det er gjort her. Et mere konkret eksempel er en 2 3 matrix, der har følgende elementer [ ] a11 a A 2 3 = 12 a 13 (2) a 21 a 22 a 23 Ofte udelader man fodtegnet n m, der angiver dimensionerne på matricen, men i starten når man lærer matrix algebra, er det en god ide konsekvent at skrive dimensionerne på matricen, blandt andet fordi regneregler som matrix multiplikation kun gælder hvis dimensioner overholder visse betingelser (mere herom senere). En n m matrix siges at være kvadratisk hvis n = m. For en kvadratiske matrix A n n kalder man elementerne a ii for diagonalelementerne. 2.2 Transponering Transponering af matricen A benævnes ved A (læses: A mærke), og det vil sige at man bytter om på rækker og søjler. Hvis man f.eks. transponerer matricen A 2 3 fås a 11 a 21 A 3 2 = a 12 a 22 (3) a 13 a 23 1 (1)

3 og for den generelle n m matrix giver transponering A m n = a 11 a 21 a n1 a 12 a 22 a n2 a 1m a 2m a nm 2.3 Lighed mellem matricer og symmetri. (4) To matricer A og B siges at være lig med hinanden, hvis de har samme dimensioner, og hvis a ij = b ij for samtlige elementer i de to matricer. En matrix A kaldes symmetrisk, hvis A = A. Dertil kræves at matricen er kvadratisk, og at a ij = a ji for alle i j. 2.4 Vektor En vektor er et specialtilfælde af en matrix, hvor der kun er en søjle. v n 1 = v 1 v 2 v n (5) Strengt taget burde man kalde ovennævnte en søjlevektor. Der findes nemlig også rækkevektorer, som er matricer med en række og n søjler. Når man blot skriver vektor mener man normalt en søjlevektor. Transponering gælder også for vektorer, dvs. hvis v er en (søjle)vektor, så er v en rækkevektor. Nogle gange er der hensigtsmæssigt at skrive en matrix vha. søjle- eller rækkevektorer. For eksempel kan den generelle n m matrix skrives som A n m = a 1 a 2 a n, hvor a k er en (søjle)vektor med m elementer (således at a k er en 1 m rækkevektor). Her angiver fodtegnet k ikke dimensionen af vektoren, men placeringen (rækken) i matricen A. 2.5 Nogle specielle matricer og vektorer Identitetsmatricen I n n er en symmetrisk matrix, der har 1 på diagonalen og 0 alle andre steder. For den generelle I n n identitetsmatrix har vi I n n = (6). (7) 2

4 En diagonal matrix er en kvadratisk matrix, hvor alle elementer uden for diagonalen er 0. Det vil sige at hvis D er en diagonal matrix, er d ij = 0 for alle i j. Identitetsmatricen er således et specialtilfælde af en diagonal matrix, hvor alle diagonalelementerne er 1. Ettalsvektoren er en vektor hvor alle elementer er 1. Ofte benævnes denne vektor ved symbolet ι, og vi har således ι n 1 = (1 1 1). Bemærk at ι n 1 er en søjlevektor, men at jeg af pladshensyn har skrevet den som en rækkevektor og derefter transponeret den. 3 Regneregler for matricer De følgende regneregler for matricer gælder også for vektorer, idet man jo skal huske at en n-dimensional vektor er en n 1 matrix. 3.1 Addition og subtraktion af matricer Addition mellem to matricer defineres som elementvis addition, og operationen er derfor kun defineret hvis de to matricer har samme dimensioner (sagt formelt: er konforme for addition). Hvis A og B begge er n m matricer, er C n m = A n m + B n m (8) en n m matrix med elementerne c ij = a ij + b ij. Subtraktion defineres på samme måde som addition (elementvis subtraktion), dvs. elementerne i C = A B er givet ved c ij = a ij b ij. Ved addition og subtraktion er rækkefølgen ligegyldig. Det betyder for eksempel at (bemærk brugen af paranteser) D = A (B + C) = A C B. (9) Dette følger umiddelbart af definitionen på matrix addition som elementvis addition, hvorved vi har at c ij = a ij (b ij + c ij ). 3.2 Det indre produkt for vektorer Det indre produkt mellem to n-dimensionale vektorer a og b benævnes a b, og det er defineret som a b = a i b i = a 1 b 1 + a 2 b a n b n. (10) i=1 Vektorerne skal have samme dimension for at det indre produkt er defineret. Bemærk at denne regneregel kun er defineret for vektorer. I visse sammenhænge taler man om længden af en vektor, benævnt ved notationen v. Længden af vektoren v er defineret som v = v v. 3

5 3.3 Matrix multiplikation Hvis A n m er en n m matrix og B m K er en m K matrix, kan vi multiplicere A med B. Matrix multiplikation defineres som det indre produkt at rækkerne i den første matrix med søjlerne i den anden. Det vil sige at elementerne i matrix multiplikationen C n K = A n m B m K (11) givet ved m c ik = a ij b jk. j=1 (12) Bemærk at matrix multiplikationen AB er kun defineret hvis antallet af søjler i A svarer til antallet af rækker i B (hvorved matricerne er konforme for multiplikation). For at være helt præcis siger man at A postmultipliceres med B, eller at B præmultipliceres med A. Hvis man transponerer et matrix produkt AB, gælder følgende regneregel: (AB) = B A. (13) For at indse dette, kan man betragte element c ji i C K n = B K ma m n, der kan skrives som K c ji = K b jk a ki = a ik b kj, (14) k=1 k=1 idet a ki = a ik. Den sidste sum i (14) er netop udtrykket (12) for element c ij i matrix produktet C = AB. Hvis ellers dimensionerne passer, kan man multiplicere flere matricer med hinanden. For eksempel er følgende multiplikation defineret D n m = A n M B M K C K m. (15) Det er underordnet om man først multiplicerer A med B eller B med C. Derimod gælder det generelt at AB BA, selvom begge matrix multiplikationer er definerede. 3.4 Skalar multiplikation En skaler er et almindeligt tal (som et element i en matrix). Skalar multiplikationen ca, hvor c er en skalar, vil sige at alle elementer i matricen A multipliceres med c. ca n m = ca 11 ca 12 ca 1m ca 22 ca 22 ca 2m ca n1 ca n2 ca nm Skalar multiplikation ændrer naturligvis ikke på dimensionerne af matricen. (16) 4

6 3.5 Matrix determinant Matrix determinanten er kun defineret for kvadratiske matricer (n n). Man bruger notationen A eller det(a) for determinanten af matricen A. For en 2 2 matrix A 2 2 er determinanten givet ved udtrykket A = a 11 a 22 a 21 a 12. (17) For en generel n n kan man skrive determinanten ved hjælp af den såkaldte co-faktor expansion. Ud fra en vilkårlig række i kan man beregne determinanten som A = a ij ( 1) i+j A ij = a ij C ij, (18) j=1 j=1 hvor A ij er den matrix der fremkommer ved at slette række i og søjle j, og skalaren C ij = ( 1) i+j A ij kaldes co-faktoren. I ligning (18) skal vi altså beregne n determinanter for matricer af dimensionen (n 1) (n 1). Hvis man nu fortsætter med en co-faktor expansion for disse n determinanter, vil man på et eller andet tidspunkt ende med en 2 2 matrix, hvis determinant kan beregnes ud fra formel (17). I praksis vil man naturligvis foretage determinant beregninger udover 3 3 ved hjælp af en computer, f.eks. regnearket Excel, mere herom i afsnit 4. Hvis A og B begge er kvadratiske matricer, kan det vises at AB = A B. (19) Dette resultat betyder endvidere at AB = BA, (20) selvom det generelt gælder at AB BA. For en diagonal matrix D n n kan determinanten umiddelbart beregnes som D = n d ii = d 11 d 22 d nn. (21) i=1 Dette er let at se ved at bruge co-faktor expansionen ovenfor. regneregel er at En anden nyttig A = A, (22) dvs. at matricerne A og A (begge n n) har samme determinant. 3.6 Matrix inversion Ligesom determinanten for en matrix, gælder denne regneregel kun for kvadratiske matricer. Den inverse matrix af A er den matrix som opfylder betingelsen AA 1 = I, (23) 5

7 hvor I er identitetsmatricen (der har 1 på diagonalen og 0 for alle andre elementer). Den inverse matrix er kun defineret for ikke-singulære matricer, og det kan vises at det svarer til at determinanten A skal være forskellig fra 0. For en 2 2 matrix er den inverse defineret ved [ ] A 1 1 a22 a = 12 (24) a 11 a 22 a 21 a 12 a 21 a 11 Bemærk at nævneren i skalaren er determinanten for A, hvilket forklarer hvorfor den inverse kun er defineret hvis A 0. For den generelle n n matrix kan det vises at A 1 = 1 A C 11 C 21 C n1 C 12 C 22 C n2 C 1n C 2n C nn, (25) hvor C ij = ( 1) i+j A ij er den ij te co-faktor, altså ( 1) i+j gange determinanten af den matrix, som fremkommer ved at slette række i og søjle j fra matricen A. Ligesom for determinant beregninger er denne formel ikke videre praktisk for dimensioner udover 3 3. Computere løser heldigvis dette problem for os. Følgende regneregler for A 1 er ofte nyttige (A 1 ) 1 = A (26) (A ) 1 = (A 1 ) (27) A 1 = 1 A. (28) Hvis A er symmetrisk, vil den inverse også være symmetrisk. Dette følger umiddelbart af ligning (27). Endelig gælder det at (AB) 1 = B 1 A 1, (29) forudsat at den inverse er defineret (kvadratisk dimension) og eksisterer for såvel A som B (svarende til at A 0 og B 0). 3.7 Trace af en matrix Trace operatoren Tr(A) er kun defineret for kvadratiske matricer. Her gælder det at Tr(A n n ) = a ii. (30) i=1 Trace af en matrix er altså summen af diagonalelementerne. 6

8 3.8 Kvadratiske former Den kvadratiske form for en n n symmetrisk matrix C er en skalar, som er defineret ved udtrykket [hvor x er en n-dimensional vektor] x 1 nc n n x n 1 = x i x j c ij. (31) i=1 j=1 Den kvadratiske form bruges blandt andet til at defineret egenskaben positiv semidefinit ved en matrix. En symmetrisk matrix C siges nemlig at være positiv semidefinit, hvis x Cx 0 for alle værdier af vektoren x. Hvis uligheden gælder som en streng ulighed, x Cx > 0, siges matricen C at være positiv definit. Det kan vises at kovariansmatricer altid er mindst positiv semi-definit, mere herom senere i afsnit 6.1. Der findes forskellige metoder til at checke om en matrix er positiv definit eller ej, men de falder udenfor rammerne af denne forelæsningsnote. 3.9 Kronecker produkt 1 Hvis vi har to matricer A n m og B L K, kan vi definere det såkaldte Kronecker produkt A B som en Ln Km matrix med elementerne a 11 B a 12 B a 1m B a (A B) Ln Km = 21 B a 22 B a 2m B. (32) a n1 B a n2 B a nm B Kronecker produktet er en Ln Km, der består af nm submatricer, hver af dimensionen L K. Hver af disse submatricer fremkommer ved skalarmultiplikation mellem a ij og B. En matrix bestående af submatricer kaldes en partitioneret matrix. 4 Excel funktioner til matrix algebra Regnearket Excel har fire funktioner, som giver mulighed at lave basale matrix beregninger. Funktionsnavnene nedenfor refererer til den engelske udgave af Excel, og Microsoft har muligvis valgt andre navne i den danske udgave af Excel (i så fald må man konsultere F1-tasten, eller gætte sig frem). En matrix defineres som et range i Excel Funktionen transpose kan bruges til at beregne den transponerede matrix. Funktionen mmult multiplicerer to matricer med hinanden. Funktionen mdeterm beregner determinanten af en matrix. Funktionen minverse beregner den inverse matrix. 1 Dette afsnit kan eventuelt overspringes uden tab af kontinuitet. Bemærk dog at Kronecker produktet bruges i Appendix A af Campbell et al. (1997) 7

9 Funktionerne transpose, mmult og minverse er array funktioner. For at se det fulde output, skal man markere et range af passende dimension (her regnereglerne for matrix algebra nyttige), og trykke F2 og derefter SHIFT-CTRL-ENTER på samme tid. 5 Regneregler for vektor differentiation 5.1 Definition af begrebet vektor differentiation Ved en funktion af en vector forstås en funktion af elementerne i vektoren: F (x) = F (x 1, x 2,..., x n ), (33) hvor x er en n-dimensional vektor. Ligning (33) kaldes også en funktion af n variable. Differentiation af F (x) med hensyn til vektoren x er en n-dimensional vektor, hvor vi samler de n partialle differentialekvotienter: F (x) x = F (x) x 2 F (x) x x = F (x 1, x 2,..., x n ) x 1 F (x 1, x 2,..., x n ) x 2 F (x 1, x 2,..., x n ) x n Notationen betyder at de n partialle afledede stilles op som en 1 n række F (x) vektor, svarende til at = ( ) F (x) (dette er dog mere notation end en egentlig x x regneregel). Ligning (34) kaldes ofte gradienten af funktionen F (x). Hessian matricen for funktionen F (x) er defineret ved 2 F (x) 2 F (x) x 2 2 F (x) x 1 1 x 2 x 1 x n 2 F (x) 2 F (x) x 2 x 1 x 2 2 F (x) x 2 2 x n 2 F (x) 2 F (x) x n x 1 x n x 2 F (x) 2 x 2 n Hessian matricen er altid en symmetrisk matrix idet det gælder at (34) (35) 2 F (x) x i x j = 2 F (x) x j x i (36) for alle differentiable funktioner (du vil ikke støde på ikke-differentiable funktioner i faget FR86). 8

10 5.2 Vektor differentiation af lineære former En lineær form er en funktion af typen F (x) = a x = a i x i, (37) i=1 hvilket er det indre produkt af x med en vektor af konstante coefficienter a. Da den partielt afledede af F (x) med hensyn til x i er a i, ses det umiddelbart at F (x) x = a, idet det i te element i (38) er a i. 5.3 Vektor differentiation af kvadratiske former Lad F (x) repræsentere den kvadratiske form af den symmetriske matrix C n n (38) F (x) = x Cx = x k x l c kl. (39) k=1 l=1 Hvis vi differentierer (partielt) med hensyn til x i får vi F (x) x i = x k x i x l c kl + x k x l x i c kl k=1 l=1 k=1 l=1 = x l c il + x k c ki (40) l=1 k=1 = 2 c ik x k. k=1 Den første linie i (40) er den sædvanlige regneregel for differentiation af et produkt, mens forenklingen i den sidste linie skyldes at C er symmetrisk. Hvis man kigger nærmere på den sidste linie i ligning (40), skulle man gerne genkende det som element i fra multiplikationen mellem matricen C og vektoren x. Dermed kan man, som generel regneregel for alle kvadratiske former, skrive x Cx x = 2Cx. Elementerne i Hessian matricen er givet ved 2 F (x) = 2 x i x j k=1 (41) c ik x ik x j = 2c ij. (42) Det betyder med andre ord at hele Hessian matricen af den kvadratiske form kan skrives som 2 x Cx x x = 2C. 9 (43)

11 6 Et par anvendelser af matrix algebra 6.1 Stokastiske vektorer Ved en stokastisk vektor x n forstår vi en vektor af n stokastiske variable (x 1, x 2,..., x n ). Middelværdien af en stokastisk vektor er middelværdien af de enkelte elementer E(x 1 ) E(x E(x) = 2 ). (44) E(x n ) Den flerdimensionale udgave af variansen er matricen Cov(x) = E [ (x E(x)) (x E(x)) ] = [E {x i E(x i )} {x j E(x j )}] n n (45) = [Cov(x i, x j )] n n. (46) Bemærk at det ij te element i n n matricen Cov(x) er kovariansen mellem de stokastiske variable x i og x j. Da Cov(x i, x j ) = Cov(x j, x i ), er matricen Cov(x) symmetrisk. Man kan bruge ligning (45) til at vise at en kovariansmatrix altid som minimum er positiv semi-definit, og normalt endvidere altid positiv definit. Husk at en symmetrisk matrix C siges at være positiv definit hvis w Cw > 0 for alle w. Hvis vi lader Cov(x) være C, kan vi skrive w Cov(x)w = w E [ (x E(x)) (x E(x)) ] w = E [ w (x E(x)) (x E(x)) w ] (47) = E [ {w (x E(x))} 2] > 0, idet den sidste linie er variansen på en skalar stokastisk variabel, og varianser er altid positive. Dermed har vi, bortset fra en enkelt undtagelse, vist at en generel kovariansmatrix altid er positiv definit Variansen på en porteføljes afkast Lad os antage at man kan investrer i n aktiver, og at den stokastiske vektor r angiver afkastet i den næste periode for disse n aktiver. Portefølje vægtene kalder vi w i, og hvis vi samler dem i vektoren w, kan porteføljens afkast skrives som R p = w i r i = w r (48) i=1 2 Den pågældende undtagelse er hvis der eksisterer en linearkombination w af de n stokastiske variable som altid er 0. Dette relativt sjældne tilfælde kaldes en stokastisk singularitet, og i så fald er kovariansmatricen kun positiv semi-definit, dvs. w Cw 0 for alle w. Du vil faktisk støde på en variant af dette problem i forbindelse med estimation af de såkaldte heteroskedasticitet og autokorrelation konsistente kovariansmatricer, herunder Newey-West (1987) estimatoren. 10

12 Det forventede afkast på porteføljen er givet ved E(R p ) = w i E(r i ) = w E(r) (49) i=1 Variansen på porteføljens afkast kan beregnes som Var(R p ) = E [w (r E(r))] 2 = E [ w (r E(r)) {w (r E(r))} ] = E [w (r E(r))(r E(r)) w] (50) = w E [(r E(r))(r E(r)) ] w = w Cov(r)w. I den anden linie udnytter vi at transponeringen af en skalar også er en skalar, hvorved x 2 kan skrives som xx (en skalar kan opfattes som en 1 1 vektor). I den fjerde (næstsidste) linie flytter vi den konstante vektor w uden for forventningen, hvorefter vi får Cov(r). Bemærk at desuden at w Cov(r)w = w i w i Cov(r i, r j ) = i=1 j=1 w i w i ρ ij σ i σ j, (51) i=1 j=1 hvor ρ ij er korrelationen mellem r i og r j, og σ 2 i er variansen på r i. 6.3 Løsning af n lineære ligninger med n ubekendte Matrix algebra er en effektiv metode til at løse n lineære ligninger med n ubekendte. Uden matrix algebra ville man opskrive ligningssystemet på følgende form a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b 2. a n1 x 1 + a n2 x a nn x n = b n. (52) Hvis man i stedet samler elementerne a ij i en n n matrix A, og x i og b i i vektorerne x og b, kan ligningssystemet skrives som A n n x n 1 = b n 1. (53) For at løse dette ligningssystem præmultiplicerer vi med A 1 på begge sider af lighedstegnet, hvilket giver A 1 Ax = A 1 b x = A 1 b, (54) idet A 1 A = I og Ix = x. Vi løser altså det linære ligningssystem ved først at invertere A, og dernæst multiplicere A 1 og b. 11

13 6.4 Multipel regression Matrix algebra er desuden yderst anvendelig til multipel regression. I den klassiske regressions model, med K 1 forklarende variable (regressorer) foruden konstantledet, antager vi at den i te observation y i kan skrives som y i = β 1 + β 2 x i2 + β 3 x i3 + + β K x ik + ε i, i = 1, 2,..., n (55) hvor fejlleddet ε i opfylder betingelserne E(ε i ) = 0 (56) var(ε i ) = σ 2 (57) cov(ε i, ε j ) = 0 for alle i j, (58) hvilket betegnes som fravær at heteroskedasticitet og autokorrelation (hvis y i er en tidsserie). Hvis vi nu definerer x i = (1 x i2 x i3 x ik ) og β = (β 1 β 2 β 3 β K ) som to K-dimensionale vektorer, kan vi skrive regressionsligningen (55) på følgende måde: y i = x iβ + ε i, i = 1, 2,... n (59) Det næste trin er er skrive regressionsligningen for samtlige n observationer på matrix form: y 1 y 2 =. y n } {{ } y n 1 x 1 x 2. β x n } {{ } X n K β K 1 + ε 1 ε 2. ε n } {{ } ε n 1. (60) Ved hjælp af matrix algebra kan den fulde regressionsmodel altså skrives på meget kompakt form: y n 1 = X n K β K 1 + ε n 1. (61) Bemærk at element ij i matricen X er den j te regressor (forklarende variabel) for den i te observation. Vektoren er ε er en n 1 stokastisk vektor med egenskaberne E(ε) = 0 n 1 og Cov(ε) = σ 2 I n n, (62) hvilket præcist er betingelserne (56) (58) skrevet på matrixform. Den mest almindelige estimator for den ukendte parameter(vektor) β er ordinary least squares (OLS), der på dansk kaldes mindste kvadraters metode. Estimatoren β findes ved at minimere funktionen Q(β) = ε 2 i = ε ε = (y Xβ) (y Xβ). (63) i=1 Ved at regne lidt på det sidste udtryk fås Q(β) = y y 2β X y + β X Xβ. (64) 12

14 For at finde minimum for denne funktion skal vi beregne gradienten og sætte den lig med nul-vektoren. Da funktionen Q(β) er en blanding af en lineær form og en kvadratisk form i β, kan vi bruge regnereglerne fra afsnittet om vektor differentiation. Q(β) β = 2X y + 2X Xβ. (65) At sætte gradienten lig med 0 svarer til at løse ligningssystemet (X X) K K β K 1 = (X y) K 1, (66) hvilket vi jo netop har gjort i afsnit 6.3. Løsningen er ˆβ = (X X) 1 X y, (67) hvor notationen ˆβ betyder en estimator for den ukendte parameter β. endvidere vises at kovariansmatricen for OLS estimatoren er givet ved Det kan Cov(ˆβ) = σ 2 (X X) 1. (68) I praksis erstatter man den ukendte σ 2 med en unbiased estimator, nemlig s 2 = 1 ( ( y Xˆβ) y Xˆβ), (69) n K som er summen af de kvadrerede residualer divideren med antallet af frihedsgrader. Literatur Campbell, J.Y., A.W. Lo and A.C. MacKinlay (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press. Newey, W. and K.D. West (1987), A Simple Positive Semi-Definite Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix, Econometrica, 55,

Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier. Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri

Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier. Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com 14. marts 2006 1 Indledning Formålet

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen Introduktion til Kryptologi Mikkel Kamstrup Erlandsen Indhold 1 Introduktion 2 1.1 Om Kryptologi.......................... 2 1.2 Grundlæggende koncepter.................... 2 1.3 Bogstaver som tal........................

Læs mere

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Baggrund.................................. 2 2 Elliptisk kurve 3 2.1 Gruppeoperationen på E.......................... 4 2.1.1 sjove punkter på E........................ 8 2.2

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-07-8 Bd.2 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

En Introduktion til Sandsynlighedsregning

En Introduktion til Sandsynlighedsregning En Introduktion til Sandsynlighedsregning 4. Udgave Michael Sørensen 26. juni 2003 0 Forord Til 2. udgave Disse forelæsningsnoter trækker i betydelig grad på noter udarbejdet af en række kolleger. Det

Læs mere

Supplement til kapitel 4 Om sandsynlighedsmodeller for flere stokastiske variable

Supplement til kapitel 4 Om sandsynlighedsmodeller for flere stokastiske variable IMM, 00--6 Poul Thyregod Supplement til kapitel 4 Om sandsynlighedsmodeller for flere stokastiske variable Todimensionale stokastiske variable Lærebogens afsnit 4 introducerede sandsynlighedsmodeller formuleret

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse Afdeling for Matematik og Datalogi Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitetscenter MCMXCII Indhold

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

Komplekse tal og rækker

Komplekse tal og rækker Komplekse tal og rækker John Olsen 1 Indledning Dette sæt noter er forelæsningsnoter til foredraget Komplekse tal og rækker. Noterne er beregnet til at blive brugt sammen med foredraget. I afsnit 2 bliver

Læs mere

Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Risikoholdning og valg af porteføljeandele Handelshøjskolen i København Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Projektvejleder: Lars Thorlund-Petersen Kandidatafhandling på Erhvervsøkonomi-Matematik-Studiet 2004 Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Læs mere

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet Fortran 90/95 Dieter Britz Kemisk Institut Aarhus Universitet 3. Udgave, Oktober 2009 2 Fortran 90/95 Indhold Forord 4 1 Basis 5 1.1 Et simpelt Fortranprogram............. 5 1.2 De fysiske rammer.................

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse.

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse. Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. I dette hæfte arbejdes der med to-tals systemet og logiske udtryk. Vi oplever at de almindelige regneregler også gælder her, og vi prøver

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Opgave nr. 28. Prisfastsættelse af asiatiske optioner på aktier - ved Monte Carlo-simulering foretaget i Excel

Opgave nr. 28. Prisfastsættelse af asiatiske optioner på aktier - ved Monte Carlo-simulering foretaget i Excel H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave forår 004 Opgaveløser: Vejleder: Carsten Holdum Peter Toftager Ejlersen Opgave nr. 8 Prisfastsættelse af asiatiske optioner på aktier - ved Monte Carlo-simulering

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere