Københavns Kommunes Risikostyringspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Sagsnr Københavns Kommunes Risikostyringspolitik Dokumentnr Sagsbehandler Mads Neubert Indholdsfortegnelse: 1 Risikostyringspolitik Model for risikostyring Forsikring Selvforsikring Ansvarsfordeling Økonomiudvalget Økonomiforvaltningen Ekstern forsikringsrådgivning Ekstern skadebehandling Valg af forsikringssystem Fagforvaltningerne Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Ejendomme Københavns Brandvæsen Institutioner og decentrale enheders ansvar Kommunens forsikringsordninger: Hvem er omfattet? Frivillige og praktikanter Arbejdsskade: Frivilligt arbejde kontra frivillig indsats Anmeldelse af arbejdsskader Hvad er omfattet af forsikringsordningen: Forsikrede aktiver Forsikringsregister (Insubiz) Anmeldelse af forsikringsskader Præmie

2 4.5 Selvrisiko Erstatningsprincip og vurdering af tab Forsikringsprogram Selvforsikret, med intern forsikringsordning: Ansvar og motorkøretøjer Intern forsikringsordning, med ekstern katastrofedækning: Bygninger og løsøre Intern forsikringsordning Ekstern genforsikring - katastrofedækning Eksternt forsikret: Entrepriser og anlægsarbejder Eksternt forsikret: Rejseforsikring Eksternt forsikret: Ledelsesansvarsforsikring Ikke forsikret: Skader som dækkes af forvaltning / enheders eget budget Side 2 af 19

3 1 Risikostyringspolitik Det er Københavns Kommunes politik, at kommunens medarbejdere via løbende risikovurdering, forebyggende og risikobegrænsende initiativer, sikres bedst muligt mod de risici medarbejderne kan blive udsat for. Københavns Kommune har desuden en ambition om, at ingen institutioner og serviceydelser må lukke på grund af skader, uro eller tekniske driftsforstyrrelser, der kunne være undgået ved planlægning og rettidig omhu. Det betyder blandt andet, at Københavns Kommunes bygninger skal have en robusthed, der gør institutioner og forvaltninger i stand til at opretholde eller hurtigst muligt reetablere drifts- og serviceniveauerne uanset, hvilke hændelser der indtræffer. Målet med risikostyringspolitikken er at fastlægge de overordnede rammer for kommunens sikring af personer, værdier, ting og øvrige interesser, der er knyttet til kommunen og kommunens drift. Kommunens risici skal løbende identificeres og vurderes med henblik på, at kommunens ledelse kan tage stilling til, i hvilket omfang man ønsker at afdække, reducere eller forebygge kommunens risici. Forebyggelsesmæssigt er der sammenhæng mellem små og store skader. En storskade kan blive udløst af en helt anden årsag, f.eks. et indbrud, hærværk eller leg med ild som følge af kedsomhed. Mange små skader øger derfor risikoen for storskader, da en af de små skader før eller siden vil udvikle sig uheldigt og blive til den helt store skade, f.eks. en brand eller vandskade. Kommunens indsats rettes dels mod at undgå eller minimere storskader, herunder sikring mod bygningsskader som følge af brand, rørbrud og skybrud, samt sikring af byggepladser mod indtrængen og ildspåsættelse, men det er ligeledes vigtigt med en indsats i institutionerne mod de (umiddelbart) små skader. Nogle af kommunens bygninger lever ikke op til at minimere risikoen for storskader, herunder via øget brandsektionering, automatisk brandalarmering, sikring af affald og brandbart materiale, samt el-installationer. Risikostyringspolitikken skal understøtte øget fokus på dette. Risikostyringspolitikken forelægges Økonomiudvalget en gang per valgperiode og ekstraordinært, hvis kommunens risici ændrer sig væsentligt. Side 3 af 19

4 1.1 Model for risikostyring Kommunen vil arbejde ud fra følgende principmodel: Fase Identifikation af risici Vurdering af risici Eliminering eller reduktion af risici Begrænsning af opståede skader Overførsel af risici Registrering af hændelse Risikofinansiering Kommentar F.eks. ud fra anvendelse og geografi Dels sandsynligheden for, at en skade kan opstå, samt største sandsynlige skade F.eks. via sikring og ændrede forhold Alarmeringssystemer skadebegrænsende foranstaltninger F.eks. via aftaler om ansvar Etablering af erfaringsregistrering Forsikring (selvrisiko / selvbehold) og forebyggelse Via modellen identificeres risikoområder og trusler, der indenfor kommunens virksomhed, aktiviteter og ydelser kan påføre kommunen væsentlige økonomiske tab og vurderes løbende af ledelsen med henblik på, at: Skaffe sig tilstrækkelige informationer gennem risikovurdering af kommunens risici Følge op og sikre sig pålideligheden heraf På baggrund heraf begrunde, dokumentere og argumentere for særlige forsikringsbare risici, hvor forsikring er fravalgt. Kommunens mål er derfor at forebygge efter en målrettet udvælgelse af bygninger og tiltag, ud fra kommunens vedtagne standarder for risici, tiltag og skadeshistorik, f.eks. efter: Værdi / størrelse af bygning Anvendelse (f.eks. folkeskoler / ungdomsklubber mv.) Placering / udsathed geografisk (hot spots) Historik Skadestype: Storskader (brand, storm, vand, rør) forebygges centralt / fælles. Småskader (indbrud, hærværk) forebygges på forvaltningsniveau. Økonomiforvaltningen forelægger årligt Økonomiudvalget årsrapporten fra kommunens forsikringsmægler, sammen med en risikorapport for Københavns Kommune. Det gøres i første kvartal, for det afsluttede regnskabsår. Risikorapporten indeholder som minimum: En opgørelse af udgifterne til kommunens forsikringsskader Oversigt over væsentlige ændringer i kommunen aktivportefølje Initiativer til forebyggelse og risikominimering Side 4 af 19

5 2 Forsikring Formålet med risikostyringspolitikken er: At fastsætte ansvar og roller for forsikringsområdet. At fastsætte de overordnede retningslinjer for kommunens interne og eksterne forsikringsdækning. At fastsætte de overordnede forretningsgange for forsikringsområdet, herunder at sikre et komplet overblik over kommunens aktiver og ansvaret for afdækning af kommunens risici i balance med kommunens risikovillighed for tab. Det er Økonomiudvalget (ØU), som jævnfør 13 i Styrelsesvedtægt for Københavns Kommune, fastsætter reglerne for, i hvilket omfang Københavns Kommunes værdier skal forsikres. Kommunens samlede forsikringsadministration er reguleret i henhold til følgende: Denne risikostyringspolitik, som vedtages i ØU for valgperioden. De interne policer, som godkendes af ØU som bilag til risikostyringspolitikken. De interne policer beskriver den konkrete dækning og er primært rettet mod den forsikringsansvarlige i hver forvaltning. De eksterne forsikringsaftaler som indgås via udbud og godkendes i ØU / BR ved indgåelse, hvorefter dækningen træder i kraft internt. Vejledninger til institutionerne om forsikringsordningen, som løbende kan opdateres. Den interne økonomi i ordningen reguleres via budgetprocessen, samt i særskilte indstillinger til ØU. Sager med bevillingsmæssige ændringer skal ligeledes i BR. Risikostyringspolitikken beskriver, hvorledes og i hvilket omfang kommunen forsikrer sine værdier, samt hvordan kommunens interne forsikringsprogram skal være sammensat. Ligeledes er formålet at beskrive kommunens interne ansvarsfordeling vedrørende forsikring af kommunens aktiver. 2.1 Selvforsikring Københavns Kommune har ret til at være selvforsikret på lovpligtige forsikringer. Selvforsikring betyder, at Københavns Kommune selv afholder udgiften til skader. Det er Københavns Kommunes risikostyringspolitik primært at være selvforsikret og kun vælge ekstern dækning for katastrofelignende skader. Ekstern forsikring benyttes således kun, når kommunens maksimale skade vurderes for udgiftstung til at kommunen kan bære det, eller i tilfælde hvor ekstern dækning giver kommunens ansatte adgang til nødvendig ekspertise, f.eks. ved rejser i udlandet. Da institutionerne ikke selv skal bære hele udgiften ved forsikringsskader, er der derfor oprettet en intern forsikringsordning for kommunens institutioner. Den interne forsikringsordning skal således afholde differencen mellem den interne selvrisiko og op til en eventuel ekstern selvrisiko. Den interne dækning fremgår som bilag til denne politik. Side 5 af 19

6 3 Ansvarsfordeling Københavns Kommunes styreform med delt adm. ledelse indebærer, at borgmestrene indenfor hver deres udvalgsområde har det administrative ansvar for at administrere egne aktiver, herunder registrering i den interne ordning, samt for de ulykker og skader, som måtte ske indenfor deres forvaltnings område. Borgerrepræsentationens beslutning om at etablere en forsikringsordning for hele kommunen på tværs af forvaltningerne, har den konsekvens, at overborgmesteren og borgmestrene skal varetage administrationen af erstatningsansvarssager indenfor deres respektive forvaltningsområder, indenfor rammerne af forsikringsordningen. Uanset den tværgående forsikringsordning er det således fortsat den enkelte borgmester / forvaltning, som overfor Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget har det administrative ansvar, herunder for håndtering af skader og afgørelsen af et evt. eksternt erstatningskrav. Overborgmesteren / Økonomiforvaltningen har ansvaret for administrationen af selve forsikringsordningen og bevillingen hertil, herunder for interne erstatninger fra forsikringsordningen, men ikke for afgørelsen af eksterne erstatningsudbetalinger vedr. konkrete forsikringsbegivenheder indenfor fagforvaltningernes områder. Skadebehandlingen af refusioner (erstatninger) fra den interne ordning hører under Økonomiforvaltningen (der anvendes pt. ekstern leverandør af skadebehandling), hvorfor ansvarsfordelingen i den konkrete skadebehandling håndteres således: Den eksterne skadebehandler vurderer om den pågældende forvaltning er ansvarlig (ved ansvarsskader). Den eksterne skadebehandler vurderer om der er grundlag for refusion (erstatning minus selvrisiko) for eksterne erstatninger (eller intern erstatning, minus selvrisiko, for interne skader) fra den interne forsikringsordning. Begge vurderinger fra den eksterne skadebehandler sendes til godkendelse hos den forsikringsansvarlige i pågældende forvaltning. Såfremt den eksterne skadebehandler og forvaltningens forsikringsansvarlige ikke er enige om vurderingerne, inddrages forsikringssekretariatet i KS. Er forsikringssekretariatet ikke enigt i forvaltningens begrundelse, må sagen forelægges for ØU og BR med henblik på stillingtagen til forvaltningens begrundelse for ændringer. 3.1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for fastlæggelse af kommunens risikostyringspolitik. I risikostyringspolitikken fastlægges retningslinjer for, hvad der skal forsikres, og hvordan ansvarsdeling og kompetence er fordelt mellem Økonomiudvalget, Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne. Økonomiudvalget fastsætter den samlede interne præmie og interne selvrisici i budgetprocessen. Side 6 af 19

7 3.2 Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen skal sikre at kommunens forvaltninger, enheder og institutioner har et højt fokus på forebyggelse, både for små skader, hvor selvrisikoen er afgørende, og for storskader, hvor det er nødvendigt med særlige tiltag. De centrale indsatser via ØKF skal primært handle om at undgå og minimere storskader. Det er Økonomiforvaltningens ansvar: kontinuerligt at arbejde med udvikling og forbedring af kommunens risikobillede, således at der kan opbygges tillid hos aktører på forsikringsmarkedet i forhold til kommunens samlede risikostyring, at samarbejde med de øvrige forvaltninger og enheder arbejde fokuseret med skadesfrekvens og hurtig sikring, at udarbejde risikoinformationer, data og analyser i forhold til fremadrettede strategier på området, Økonomiforvaltningen har ansvaret for, at kommunens forsikringer er i overensstemmelse med risikostyringspolitikken og at Økonomiudvalget har det bedst mulige grundlag for at beslutte, hvorledes kommunens værdier skal sikres og/eller forsikres. Økonomiforvaltningen har ligeledes ansvaret for løbende at holde kommunens interne forsikringspolicer og vejledninger ajourført. På områder hvor der er eksterne forsikringspolicer, følger den interne dækning de eksterne policer, med mindre andet fremgår særskilt af den politiske godkendelse af eksterne forsikringsaftaler. Interne policer og vejledninger ajourføres med eventuelle ændringer i eksterne forsikringsaftaler. På områder hvor kommunen er helt selvforsikret udarbejder Økonomiforvaltningen interne policer på markedslignende vilkår. Økonomiforvaltningen administrerer den interne præmieopkrævning, herunder de underliggende satser inden for den samlede ramme, som er fastsat i Budgetprocessen, samt opkrævningsproceduren. Ligeledes har Økonomiforvaltningen ansvaret for skadebehandlingen administreres i henhold til ordningens principper, herunder fortolkning af kommunens interne forsikringspolicer, samt skadebehandling i forhold til erstatninger fra intern ordning Ekstern forsikringsrådgivning Økonomiforvaltningen har ansvaret for, i tilstrækkelig grad, at søge ekstern forsikringsrådgivning og løbende evaluere, hvordan kommunen bedst rådgives. Eksterne rådgivere skal som udgangspunkt minimum have en ansvarsforsikring for 50 mio. kr Ekstern skadebehandling Økonomiforvaltningen har ansvaret for, at skader vurderes i henhold til ordningens principper samt almindelig branchestandard, og kan i den forbindelse vælge ekstern skadebehandling og løbende evaluere, hvordan kommunen bedst rådgives. Ved eksterne skadebehandling vurderer leverandøren, på vegne af Økonomiforvaltningen, om der er grundlag for refusion fra den interne ordning, herunder erstatningsansvaret ved ansvarsskader. Side 7 af 19

8 Forvaltningerne kan således få skadebehandlet alle skader under den interne forsikringsordning, samt få rådgivning om konkrete skader via den eksterne skadebehandler, som er finansieret via forsikringsordningen. I det omfang forsikringsordningen har udbetalt refusion til en forvaltning for en dækningsberettiget skade, overtager forsikringsordningen kravet om regres, hvor der er en erstatningsansvarlig skadevolder, og forsikringsordningen foretager nødvendige skridt til inddrivelse af regres Valg af forsikringssystem Økonomiforvaltningen har ansvaret for valg af IT-system til den løbende forsikringsadministration og for løbende at evaluere tilgængelige IT - systemer. 3.3 Fagforvaltningerne Forvaltningen har det overordnede ansvar for medarbejdere, brugere og borgere inden for eget forvaltningsområde. Den enkelte forvaltning har ansvaret for at nedbringe forvaltningens samlede skadesniveau ved, i videst muligt omfang, at forebygge, undgå og minimere skadesomkostninger. Forvaltningerne er forpligtiget til, at udpege én i forvaltningen, der er ansvarlig for administration af den interne forsikringsordning i pågældende forvaltning (forsikringsansvarlig). Den forsikringsansvarlige har ansvar for: at den daglige forsikringsadministration sker i overensstemmelse med risikostyringspolitikken, at indberette aktiver, der skal dækkes af den interne forsikringsordning, samt løbende at indberette ændringer i aktivsummer på eksisterende aktiver, at forebyggende indsatser og tiltag, som AIA, ABA, ITV mv., registreres i forsikringssystemet pr. aktiv (eller evt. i andet tilsvarende IT system til sikringsregistrering), at vejlede forvaltningens medarbejdere i, hvordan skader og erstatningskrav skal indberettes i kommunens forsikringssystem, og bistå i skadebehandlingen omkring forvaltningens interne processer, samt vejlede forvaltningens medarbejdere i, hvordan skader forebygges, at acceptere eller afvise ansvarskrav (i samarbejde med den eksterne skadebehandler) på vegne af forvaltningens institutioner i overensstemmelse med kommunens styreform jf. punkt 3, at sikre data til præmiebetaling på forvaltningens aktiver til den interne forsikringsordning (ansvaret for datafangsten). Forvaltningerne skal selv afholde egne administrative udgifter til forsikringsskader, uanset om der anvendes ekstern bistand, herunder forsikringsmæssig, juridisk / advokatbistand eller takseringsmæssig bistand. Forsikringsordningen afholder kun udgiften til den fælles skadebehandling, jf. punkt Øvrige og evt. kommende snitflade-aftaler mellem fagforvaltningerne og KEjd berøres ikke af denne risikostyringspolitik. Side 8 af 19

9 3.4 Teknik og Miljøforvaltningen Teknik og Miljøforvaltningen har ansvaret for kommunens skybrudsstrategi og forebyggelsesmæssigt har Teknik og Miljøforvaltningen ligeledes et særligt ansvar som vejmyndighed og byggemyndighed. Det indebærer bl.a. at risikoen for store brandskader skal minimeres ved, at der ved alle ombygninger af kommunens bygninger stilles krav om forbedret brandsikring og brandsektionering, i henhold til kravene i nyeste bygningsreglement. I henhold til denne politik har Teknik og Miljøforvaltningen derfor ansvaret for, ved alle byggetilladelser til kommunens bygninger, at sikre det højest mulige sikringsniveau i henhold til kravene i nyeste bygningsreglement. 3.5 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme har ansvaret for, på baggrund af konkrete analyser og vurderinger, løbende at implementere tekniske installationer til sikring mod bygningsskader, som kan undgås og/ eller minimere skader. Det vil primært sige: Sikring mod bygningsskader som følge af brand Sikring mod bygningsskader som følge af rørbrud Sikring mod bygningsskader som følge af skybrud Sikring af byggepladser mod indtrængen og ildspåsættelse, herunder med TVovervågning med reaktion Københavns Ejendomme har ansvaret for tekniske installationer til sikring mod bygningsskader, men kan viderefakturere udgifter til lejerne, herunder installation, service og øvrige driftsudgifter. Det gælder både myndighedskrævede og frivillige anlæg. Institutionerne står dog for den daglige drift, f.eks. af ABA anlæg. Da Københavns Ejendomme håndterer udskiftningen af ruder på vegne af institutionerne, er det Københavns Ejendommes ansvar løbende at vurdere om der skal udskiftes til hærværkssikrede ruder på udsatte steder, samt rådgive om øvrige tiltag til forebyggelse af hærværk. En beslutning om at udskifte ruder tages i samråd med fagforvaltningen. Ved om- til- og nybyggerier skal Københavns Ejendomme implementere sikringstiltag i byggeprojektet, som i videst mulige omfang undgår eller minimerer risikoen for storskader, herunder: Øget brandsektionering, ABA og ABDL anlæg på alle folkeskoler, samt på øvrige udsatte bygninger, enten anvendelsesmæssigt eller geografisk, Ved VVS arbejder skal der implementeres alarmering eller læksikring på vandinstallationer, Ved kloakarbejder skal der indarbejdes skybrudssikring, som højtvandslukkere og tilbageløbsstop Byggepladser skal vurderes for risikoen for brand, og ved risiko for påsat brand skal der implementeres TV-overvågning med reaktion. Side 9 af 19

10 Øvrige og evt. kommende snitflade-aftaler mellem fagforvaltningerne og KEjd berøres ikke af denne risikostyringspolitik. Det er Københavns Ejendommes ansvar at anmelde alle skader på Københavns Ejendommes bygninger, med fyldestgørende beskrivelse af skaden, angivelse af kvalificeret skøn over forventet skadesudgift, samt indsendelse af nødvendigt dokumentation for beskadigede genstande og afholdte udgifter, i henhold til gældende frister. Derfor skal Københavns Ejendomme ligeledes udpege én forsikringsansvarlig, med ansvar for: at Københavns Ejendommes daglige forsikringsadministration sker i overensstemmelse med risikostyringspolitikken, at indberette Københavns Ejendommes aktiver, der skal dækkes af den interne forsikringsordning eller eksterne forsikringer, samt løbende at indberette ændring i aktivsummer på eksisterende aktiver, at acceptere eller afvise ansvarskrav på vegne af Københavns Ejendomme i overensstemmelse med kommunens styreform, jf. punkt 2, at sikre præmiebetaling af Københavns Ejendommes aktiver til den interne forsikringsordning (ansvaret for datafangsten). 3.6 Københavns Brandvæsen Kommunen har et organiseret beredskab, hvis der sker noget uventet i København ulykker eller katastrofer som epidemier, kemikalieulykker, naturkatastrofer, terror osv. Beredskabet skal sikre, at kommunens funktioner opretholdes og fungerer på trods af den uventede situation. Den Administrative Stab består af repræsentanter fra alle kommunens forvaltninger, brandvæsenet, Frederiksberg Kommune, Sygehusvæsenet og Københavns Politi. Staben ledes af brandchefen. Den administrative stabs opgave er at sikre koordineringen af kommunens indsatser på tværs af forvaltningerne og fungerer som et supplement til den normale operative ledelse i kommunen. Københavns Brandvæsen er den koncernenhed, der på tværs af kommunens forvaltninger løser opgaver i relation til beredskab og sikkerhed. I relation til risikostyringspolitikken har Københavns Brandvæsen følgende opgaver: Brandteknisk byggesagsbehandling I forbindelse med den brandtekniske byggesagsbehandling er det brandvæsnets ansvar at rådgive om risici, så økonomiske og driftsmæssige tab undgås eller begrænses. Dette sker på baggrund af en kortlægning af risici i relation til byggerier baseret på erfaringer fra tidligere byggeprojekter og erfaringer fra indsatser. Herunder rådgives om risici, så økonomiske og driftsmæssige tab så vidt muligt undgås eller begrænses. Analyser Københavns Brandvæsen udarbejder kvartalsvise analyser, der viser udvikling for bestemte typer hændelser (herunder hotspotanalyser), der kan vise udviklingen i byen i forhold til, hvor der er brande i bygninger og mindre brande i det fri, samt indbrud. En tendens til stigning i et givent byområde indikerer potentielle områder med behov for en Side 10 af 19

11 forhøjet indsats. Analyserne deles med forvaltningernes forsikringsansvarlige, så tiltag kan iværksættes inden skaden sker. Efter hændelser vil brandvæsenet hjælpe de berørte institutioner, mv. med rådgivning og evt. forslag til sikringstiltag, der kan nedbringe antallet af hændelser. Tilsyn og forebyggelse Som en del af det forebyggende arbejde (tilsynsdel) har brandvæsenet kontakt med institutioner og virksomheder i kommunen. Samtidig med gennemførelse af de lovpligtige eftersyn (brandsyn) kan forvaltningerne vælge at der foretages der sikringssyn, samt vejledning og rådgivning omkring risici og sikringstiltag i den forbindelse. Tilkøb af ydelser Forvaltningerne eller institutioner kan derudover anvende / tilkøbe Københavns Brandvæsens enhed for strategisk og proaktiv risikostyring, hvor Københavns Brandvæsen gennemfører konkrete sikringsanalyser af den enkelte institution. Københavns Brandvæsen kan rådgive om tiltag og indkøb af sikringsydelser og kan ligeledes foretage konkrete vurderinger og afvejninger af hvilke fælles investeringer og initiativer, der bedst muligt kan anvendes til at sikre den optimale sikring af kommunens samlede værdier. 3.7 Institutioner og decentrale enheders ansvar Institutioner og enheder har det daglige ansvar for at medarbejdere, brugere og borgere kan færdes i institutionen uden fare for at komme til skade. Det er desuden institutionernes ansvar at gennemføre den løbende praktiske forebyggelsesindsats i institutionen, så skader på kommunens bygninger undgås og/ eller minimeres. De vigtigste råd til den praktiske forebyggelse fremgår af bilag 2: Gode råd til forebyggelse. Det er institutioners ansvar at anmelde alle institutionens skader, med fyldestgørende beskrivelse af skaden, angivelse af kvalificeret skøn over forventet skadesudgift, samt indsendelse af nødvendig dokumentation for beskadigede genstande og afholdte udgifter, i henhold til gældende frister. 4 Kommunens forsikringsordninger: Hvem er omfattet? Kommunens interne og eksterne forsikringer omfatter kommunens forvaltninger, institutioner og ansatte. For selvejende institutioner gælder, at disse alene er omfattet af kommunens forsikringer i det omfang, at de har anmodet herom og en aftale er indgået med økonomiforvaltningen, jf. punkt 4.2. Det er forsikringsregistret, som er grundlaget for, hvilke aktiver der betragtes som forsikret af den interne solidariske ordning. Side 11 af 19

12 4.1 Frivillige og praktikanter Frivillige, ansatte uden løn og praktikanter er omfattet af kommunens arbejdsskadeordning ved eventuelle arbejdsulykker, tilsvarende ansatte, såfremt de udfører arbejde i lovens forstand (Arbejdsskadesikringsloven). Ved arbejde i lovens forstand forstås, at der består et tjeneste-/antagelsesforhold mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren. Endvidere at arbejdet har nytteværdi af enten fysisk eller immateriel karakter for arbejdsgiveren. Det er således ikke afgørende, om der udbetales løn. Kommunen er som udgangspunkt ikke erstatningsansvarlig for frivillig indsats, som derfor ikke er omfattet af de interne fællesordninger (ansvar og arbejdsskade). Eventuelle udgifter til frivillig indsats skal derfor afholdes af forvaltningens / institutionens eget budget. Såfremt kommunens skulle ifalde erstatningsansvar for frivilligt arbejde er det ligeledes omfattet af den interne fællesordning for ansvar. Se den interne police for ansvar for uddybning af dækningen Arbejdsskade: Frivilligt arbejde kontra frivillig indsats Ved vurderingen af, om der er tale om frivilligt arbejde foretages der en afvejning af følgende kriterier: Er der en instruktionsbeføjelse? Det vil sige har arbejdsgiveren en ret til at lede og fordele arbejdet? Er der tale om et reelt stykke arbejde, hvor der er en nytteværdi? Skulle en anden have udført arbejdet, såfremt den frivillige ikke havde udført arbejdet? Er der et ansættelseslignende forhold? Er der en fast vagtplan og skal der i tilfælde af fravær findes en afløser? Ingen af kriterierne kan stå alene, og vurderingen er konkret i den enkelte sag. Hvis ovenstående kriterier kan besvares bekræftende, taler det for, at der er tale om arbejde i lovens forstand. Frivillig indsats er derimod ikke omfattet af arbejdsskadeloven. Frivillige indsatser er de opgaver som udføres, uden at de er arbejde i lovens forstand. Til vurdering af, om der er tale om frivillig indsats, foretages der en afvejning af følgende kriterier: Er der ikke instruktionsbeføjelse? Det vil sige, har arbejdsgiveren ikke konkret beføjelse til at lede og fordele indsatsen Resulterer arbejdet ikke i en nytteværdi af enten fysisk eller immateriel karakter? Hvis den frivillige ikke udførte indsatsen, skulle en anden så have gjort det, eller ej? Er indsatsen defineret så løst, at der ikke er tale om et ansættelseslignende forhold? Er der tale om social og humanitært arbejde? Side 12 af 19

13 Eksempler på frivillig indsats er f.eks.: Rådgivninger, fx telefonrådgivninger Besøgsvennetjenester Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis Ledsageordninger på frivillig basis Frivilligcentre og kontaktsteder Foreninger bag selvhjælpsgrupper Sociale cafeer, væresteder og andre samværsaktiviteter Sociale aktiviteter, f.eks. med truede unge eller etniske minoriteter eller i boligområder Brugerorganisering, f.eks. for hjemløse eller mennesker med misbrug Anmeldelse af arbejdsskader Anmeldelser af arbejdsulykker for ansatte og frivillige foretages i et andet system end øvrige forsikringsskader. Anmeldelser af arbejdsulykker skal ske i systemet SafetyNet. Det er Arbejdsskadesekretariatet i KS, der foretager den første sagsbehandling af anmeldelsen af en arbejdsulykke. Vurderer Arbejdsskadesekretariatet, at arbejdsulykken eller den frivillige ikke vil være omfattet af loven sendes sagen videre til Arbejdsskadestyrelsen, som har afgørelseskompetencen på spørgsmålet om anerkendelse som arbejdsulykke. 4.2 Hvad er omfattet af forsikringsordningen: Forsikrede aktiver I kommunens forsikringsregister skal alle kommunens aktiver registreres enkeltvis, herunder bygningsaktiver (samt løsøret), løsøreaktiver i 3. mands lejemål motorkøretøjer. Til- og afmelding af aktiver foretages af forvaltningerne ved deres adgang til forsikringsregistret (Insubiz), med forsikringsmæssige oplysninger om det pågældende aktiv Forsikringsregister (Insubiz) Forvaltningerne er ansvarlige for at forsikringsregistret altid er opdateret med alle aktiver (m2, anvendelse og værdi) således, at kommunen undgår ekstern underforsikring. Aktiver som ikke er oprettet i forsikringsregistret er ikke omfattet af den interne forsikringsordning. Økonomiforvaltningen indeksregulerer årligt forsikringssummerne for bygninger og løsøre. Forsikringsregistret danner grundlag for Økonomiforvaltningens årlige præmieopkrævning. Præmieopkrævningen sker for et helt år ad gangen og der sker derfor ikke refusion uagtet opsigelse midt i året, mens der heller ikke sker delopkrævning ved tilmelding i løbet af året. Side 13 af 19

14 4.3 Anmeldelse af forsikringsskader Institutioner og enheder skal anmelde alle forsikringsskader i forsikringsregistret, uanset beløb. Dette skal ske umiddelbart og senest 14 dage efter skaden ved skybrud og større brandskader. Ved øvrige mindre skader dog senest to måneder efter skaden er sket eller kravet er modtaget. Overholdes dette ikke fortaber man retten til dækning. Der kan ikke udbetales refusion fra intern forsikringsordning, uden anmeldelse af skaden. Økonomiforvaltningen tager stilling til, om skader er dækningsberettiget ud fra gældende interne policer. Der anvendes pt. ekstern leverandør af skadebehandling, som er finansieret via forsikringsordningen. Den eksterne skadebehandler vurderer, om der er grundlag for refusion fra den interne ordning, herunder erstatningsansvaret ved ansvarsskader. Forvaltningerne kan således få skadebehandlet alle skader under den interne forsikringsordning, samt få rådgivning om konkrete skader, via forsikringsordningens eksterne skadebehandler. Refusioner fra intern forsikringsordning skal udbetales løbende når institutionen har afholdt udgiften, og dokumentation for afholdte udgifter skal derfor fremsendes straks og senest to måned efter betaling, ellers bortfalder refusion. Det vil sige, at fakturaer for udbedringer skal fremsendes til refusion senest to måneder efter betaling. For kaskoskader og løsøreskader gælder, at reetableringsudgiften og den interne refusion skal være afregnet med den interne forsikringsordning senest 12 måneder fra skadedato. I modsat fald bortfalder refusionen fra intern ordning. Det er anmelders ansvar, at estimat for samlede skadeudgifter løbende holdes opdateret, for at sikre rettidig håndtering af eventuelle merforbrug i den interne forsikringsordning. I det omfang forsikringsordningen i henhold til de interne policer har udbetalt refusion for en dækningsberettiget skade, overtager forsikringsordningen kravet om regres, hvor der er en erstatningsansvarlig skadevolder, og forsikringsordningen vurderer om det er muligt at inddrive regres via skadevolders eventuelle forsikringsdækning. 4.4 Præmie Via præmieopkrævning finansieres den interne forsikringsordning, herunder skader, ekstern forsikring og administration. Præmien skal fordeles efter principper som deler kommunens risiko solidarisk mellem forvaltningerne, samt giver et positivt incitament til forebyggelse. En afvejning mellem de to hensyn skal sikre fokus på forebyggelse, og derved nedbringe antallet af kommunens samlede skader. Økonomiforvaltningen opkræver præmie årligt på baggrund af de registrerede aktiver i forsikringsregistret pr. januar måned. Den samlede præmieopkrævning fastsættes i budgetprocessen, hvor fordelingsnøgler og præmiesatser ligeledes fastsættes. 4.5 Selvrisiko Selvrisiko er et instrument til at skabe incitament til skadeforebyggende tiltag. Den interne selvrisiko skal være fastsat således, at udgiften ved skader kan håndteres inden for en Side 14 af 19

15 gennemsnitsinstitutions budget, og samtidig således, at der er et stærkt incitament for skadeforbyggende tiltag. I henhold til risikostyringspolitikken skal selvrisiko for den interne ordning minimum være: Ansvar: kr. Motor: kr. Løsøre: kr., dog for brandskader Bygning (ikke under entreprise): kr., dog for brandskader Såfremt den interne ordning er i ubalance kan ØU beslutte at øge interne selvrisici. 4.6 Erstatningsprincip og vurdering af tab Man må principielt set ikke tjene på, eller have fordel af en forsikringsskade, hvilket er grundlaget for forsikringsaftaleloven. Derfor skal forsikringsordningen kun erstatte (refundere) reelle interne økonomiske tab. Bygninger erstattes som udgangspunkt til nyværdi, mens øvrige interne erstatninger (refusioner) opgøres efter dagsværdi, med mindre kravene til nyværdi er opfyldt. For rent interne skader, kan institutionerne som administrativ lettelse anvende kontanterstatning. Forvaltninger og institutioner har pligt til at begrænse den konkrete skadesomkostning. I forhold til meromkostninger og lignende, hvor der ofte vil være mulighed for forskellige løsninger / udbedringer, skal forsikringsordningen kun afholde udgiften til den billigste lovlige løsning, mens forvaltningen selv skal afholde en eventuel overskydende udgift ved valg af løsninger med evt. højere kvalitet. 5 Forsikringsprogram Københavns Kommunes forsikringsprogram er i henhold til risikostyringspolitikken opdelt imellem eksterne policer, hvor kommunen har tegnet forsikring ved en ekstern leverandør, og interne policer, der udgør fundamentet af en solidarisk fordeling af risiko mellem forvaltningerne. Forsikringsprogrammet opdeler de forskellige risici i følgende: Risici der er inkluderet på den interne ordning og selvforsikret eksternt. Risici der er inkluderet på den interne ordning og omfattet af eksterne forsikringsløsninger. Enkeltrisici der skal forsikres eksternt, som entrepriser. Risici der er eksternt forsikret, som rejseforsikring. Risici der ikke er omfattet af forsikringer, se punkt Selvforsikret, med intern forsikringsordning: Ansvar og motorkøretøjer Kommunens interne forsikringsordning sikrer en solidarisk fordeling af risici mellem kommunen forvaltninger. Den interne ordning omfatter: Motorkøretøjsforsikring for ansvar og kasko. Side 15 af 19

16 Erhvervsansvarsforsikring, dog ikke for entrepriser, hvor der skal tegnes særskilt forsikring. Det er den enkelte borgmester / forvaltning, som overfor Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget har det administrative ansvar for håndtering af skader og afgørelsen af eksterne erstatningskrav. Bygnings- og løsøreforsikring, dog ikke entreprise, indgår ligeledes i intern ordning, som beskrevet i nedenstående. De interne policer er vedlagt som bilag. 5.2 Intern forsikringsordning, med ekstern katastrofedækning: Bygninger og løsøre Bygninger og løsøre indgår i den interne forsikringsordning, men genforsikres eksternt efter et princip om at sikre kommunen mod væsentlige økonomiske konsekvenser. Bygninger forsikres som udgangspunkt efter nyværdiprincippet. Fredede bygninger kan kun blive forsikret på 1. risikobasis, altså med maksimal erstatningssum Intern forsikringsordning Bygnings- og løsøreforsikring: Dækning for brand, storm, skybrud, vandskade ved rørbrud og indbrudstyveri. For de dækninger som ligeledes er forsikret eksternt følges policebetingelserne i den eksterne dækning. Intern police er vedlagt som bilag Ekstern genforsikring - katastrofedækning Den nuværende bygnings- og løsøreforsikring i Protektor m.fl. (med selvrisiko på 50 mio. kr.) dækker ikke brand under entreprise. Ved entrepriser skal der altid tegnes særskilte entrepriseforsikringer, hvor der skal medtages dækning for brand. Københavns Kommune har de senere år haft vanskeligt ved at opnå ekstern forsikring af bygninger og løsøre på gunstige vilkår. Økonomiforvaltningen og kommunens forsikringsmægler har vurderet at nogle dækninger er vanskelige eller uøkonomiske at opnå ekstern forsikring på, hvorfor disse dækninger ikke er eksternt forsikret. 5.3 Eksternt forsikret: Entrepriser og anlægsarbejder Entrepriser indebærer særlige risici og kommunen tegner derfor ekstern entrepriseforsikring. Desuden meddækker den nuværende bygnings- og løsøreforsikring i Protektor m.fl. (med selvrisiko på 50 mio. kr.) ikke brand under entreprise. Der skal derfor tegnes ekstern dækning for brandskader på alle byggeprojekter som skal finansieres af den pågældende anlægsbevilling. Da entrepriser ikke er dækket af den interne forsikringsordning anbefales det forvaltningerne at tegne ekstern entrepriseforsikring, som ligeledes skal finansieres af den pågældende anlægsbevilling, for at afdække denne risiko. Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at de enkelte entreprisearbejder er omfattet af entreprisedækning, ved, inden påbegyndelse, at indmelde den enkelte entreprise til kommunens forsikringsmægler, som sikrer dækning. Hvis Københavns Ejendomme håndterer entreprisen overtager Københavns Ejendomme dette ansvar. Side 16 af 19

17 Processen er, at forvaltningen kontakter kommunens forsikringsmægler, som sikrer ekstern forsikring af risikoen, via enten: Den eksterne årsentrepriseforsikring for de mindre entreprisearbejder. Præmien er en fast sats ud fra entreprisesummen. Større entrepriser forsikres ved at indhente tilbud på ekstern entrepriseforsikring på det individuelle projekt, inklusiv branddækning. Det er kun ved anmodning i den konkrete entreprise, at kommunen meddækker entreprenører for brand- og stormskade og kun såfremt kommunen har pligt til dette jf. kontraktgrundlag som AB92. Indtil den eksterne årsentrepriseforsikring er tilpasset med ekstern dækning for brand, vil den interne forsikringsordning dække brandskader for projekter tilmeldt årsentreprisforsikringen: Bygninger under entreprise under 75 mio. kr. (kun brand og storm) Selvrisiko kr., dog 1 mio. kr. ved manglende efterlevelse af sikkerhedsforskrifter ved udførsel af varmt arbejde. 5.4 Eksternt forsikret: Rejseforsikring Kommunen kan som udgangspunkt alene forsikre sig mod situationer, hvor kommunen vil kunne ifalde erstatningsansvar. De retlige grænser for, hvornår kommunen lovligt må begunstige enkeltpersoner eller en gruppe personer følger af kommunalfuldmagten. Kommunens forsikring må således ikke gå ud over, hvad der er i kommunens egen interesse, og må ikke udgøre en begunstigelse af personer/personkreds, over for hvem kommunen ikke i øvrigt er ansvarlig. Kommunen er kun forpligtiget til at tegne rejseforsikring for følgende grupper: Ansatte på overenskomst i henhold til KTO aftale. Folkeskoleelever på skolerejser i henhold til folkeskolelovens 50, stk. 6, der bestemmer, at "kommunen dækker alle udgifter, hvis afholdelse er en forudsætning for gennemførelsen af ekskursioner og lejrskoler efter 16, stk. 5, jf. dog stk. 8." Hjemlen i folkeskolelovens 50, stk. 5, følger af folkeskolelovens 2, hvor kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. 5.5 Eksternt forsikret: Ledelsesansvarsforsikring Københavns Kommune har adskillige poster/hverv i diverse bestyrelser. Økonomiforvaltningen tegner en ledelsesansvarsforsikring der sikrer Københavns Kommunes repræsentanter imod privat økonomisk skadeansvar. 5.6 Ikke forsikret: Skader som dækkes af forvaltning / enheders eget budget Københavns Kommune har valgt at basere sin risikostyringspolitik på kun at vælge ekstern dækning for katastrofelignende skader. Derfor har man oprettet en intern forsikringsordning, herunder for bygning og løsøre, som skulle dække differencen mellem den eksterne dækning og den interne dækning. Side 17 af 19

18 Den interne forsikringsordning skal afdække institutionerne risiko for uforudsete og pludselige hændelser på normale / eksterne forsikringsvilkår. Der vil dog være hændelser / skader som i henhold til risikostyringspolitikken og de interne policer, hverken er omfattet af ekstern eller intern dækning, enten fordi der ikke er tale områder som falder inden for de typiske forsikringsdækninger eller aktiver, eller fordi skaderne typisk har driftslignende karakter. Denne type hændelser eller skader skal i henhold til risikostyringspolitikken afholdes af institutioner eller fagforvaltningernes eget budget. Ikke forsikret eksternt eller i intern ordning: Myndighedsansvar Broer, moler, havnekajer, strande mv. Ved stormflod heller ikke dækning fra Stormflodsrådet. Dog kan maskinrum til broer, springvand mv. oprettes som bygningsaktiver. Veje, monumenter, statuer, springvand mv. (under åben himmel). Parker, træer, boldbaner, idrætsanlæg og lignende (under åben himmel). Trafiktavler, elmaster, parkeringsautomater og øvrige vejtekniske anlæg. Parkeringsanlæg, herunder underjordiske. Nedbrud af IT, servere mv.: Erstattes kun som følge af dækningsberettiget skade, primært brand. Tomme / ubenyttede bygninger, samt midlertidige og barak bygninger: Erstattes til dagsværdi ved genopførsel, ellers kun nedrivningsomkostninger. Almindelige arkiver. Fredede bygninger: Erstattes på 1. risikobasis, det vil sige maksimalt med summen i forsikringsregistret. Insekt, svamp og rådskade. Anden pludselig skade: Forsikringsordningen dækker ikke anden skade end de i policen nævnte. Glas og kumme. Kortslutning/el-skade på elektriske apparater. Simpelt tyveri og svind: Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. Tyveri fra biler, campingvogne, telte, både mv. Cykler og knallerter. Den interne forsikringsordningen dækker rede penge / kontanter ved indbrudstyveri, såfremt de er opbevaret i godkendt pengeskab, med højest kr. Forsikringen for løsøre dækker ikke haveredskaber over 10 hk., samt campingvogne, luft- og søfartøjer. Møbler og inventar som ikke anvendes / opmagasineres i kældre og lofter erstattes ikke af den interne forsikringsordning. Bestemmelsen gælder kun lokaler, der ifølge byggetilladelsen ikke er indrettet til permanent ophold. Der er dog dækning for genstande, som er i brug men kun bruges lejlighedsvis som f.eks. valg- og eksamensborde, bogdepoter og lignende. Løsøre, indbo og genstande i på gulvet i kældre: Løsøre i kældre skal være hævet 40 cm over gulv for erstatning. Bestemmelsen gælder dog kun lokaler i kælderplan, der ifølge byggetilladelsen ikke er indrettet til permanent ophold. Side 18 af 19

19 Endelig er følgende ikke en del af kommunens fælles forsikringer: Museumsgenstande og kunst, både egne og lånte: Der er indgået særskilte policer på det enkelte museum. Dels gælder der særlige vilkår og dels skal præmien indgå i omkostningsberegningen for det specifikke område. Aktiver ejet af private, f.eks. beboere dækkes ikke, medmindre kommunen er erstatningsansvarlig. Indbo for plejehjemsbeboere mv.: Forsikring er som udgangspunkt beboernes eget ansvar, men enkelte plejehjem har selv tegnet særskilt og fordeler præmien på huslejen, i henhold til gældende regler. Side 19 af 19

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik Revideret marts 2016

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik Revideret marts 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT 29-03-2016 Sagsnr. 2015-0146230 Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2016 2017 Revideret marts 2016 Dokumentnr. 2015-0146230-3 Sagsbehandler

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK

Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Forslag til RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK Udarbejdet 15. januar 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsmarkedet historisk og p.t.... 2 Hvordan appelleres bedst til markedet... 3 Formål med en risiko- og

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser (afløser bilag af 24. marts 2015) Forsikrings- og Risikostyringspolitik Retningslinjer & bestemmelser 1. Indledning... 3 2. Forsikrings- og Risikostyringspolitikkens anvendelse... 3 3. Hvem er omfattet

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

NOTAT 24-05-2013. Til ØU. Sagsnr. 2013-69025. Baggrundsnotat om forsikring. Dokumentnr. 2013-398129

NOTAT 24-05-2013. Til ØU. Sagsnr. 2013-69025. Baggrundsnotat om forsikring. Dokumentnr. 2013-398129 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til ØU Baggrundsnotat om forsikring 1 Hvordan fungerer forsikringsordningen Borgerrepræsentationen besluttede i sin forsikringspolitik fra

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune FORSIKRINGSINSTRUKS for Frederiksberg Kommune Oktober 2011 2011-537482 1 INDHOLD: 1. Indledning... 3 2. Generelle retningslinier for forsikring... 4 3. Ansvarsforhold... 4 4. Administration af forsikringerne...

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Til ØU skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 ØU besluttede i juni, at KS skulle udarbejde en status på fremdriften

Læs mere

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar Notat Sagsfremstilling vedrørende forsikringer for Beredskab og Sikkerhed Den 2. december modtog Beredskab & Sikkerhed tilbud på forsikringer efter et udbud hos Codan, TopDanmark og Gjensidige. Kun Gjensidige

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune

Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Risikostyringsstrategi & Sikringspolitik for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 3 Baggrund 3 Risikostyring 4 Krav til skadeforebyggelse og sikring 4 Ejerskab til risikoen 4 Ansvar og kompetencer

Læs mere

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Formål... 3 Baggrund... 3 Forsikring og sikring... 3 Ejerskab til risikoen... 5 Ansvar og kompetencer... 5 Sikringsansvarlig... 5 Økonomi... 5 Side 2 af 6 Forord s sikringspolitik

Læs mere

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening

Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Forsikring af frivillige - i kommune og/eller i forening Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 29. September 2015 kl. 19-21 Byrådssalen, Rønnede, Faxe Kommune Program 19.00-19.15 Velkomst v.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...3 Skadestatistik og skadeforebyggelse...5 Skadeforebyggelse og risk management...7 Konklusion og

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?...3 Ansvar og kompetence...3 Hvorledes forsikringsprincipper...4 Institutionernes

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK

SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK SKANDERBORG KOMMUNE FORSIKRINGS- OG SIKRINGSPOLITIK Version 3-2012 HR/Personale & Løn Forsikring & Arbejdsmiljø 2 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bilagsoversigt...4 Formål...5 Metoder til opfyldelse af

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2012 Arbejdet med at nedrive og nyopføre 30 boliger ved Enggård Centret, stod på i hele 2012. Arbejdet forventes afsluttet 1.7.2013. Der blev indgået aftale med Willis

Læs mere

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01.

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01. Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Policenr. 4244 - E/F Øresundsparken c/o Vest Administration A/S Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup Telefon 33 24 61 26 Afd.nr. Skadedato Skadeadresse 1. Brand

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Indstilling. Risikostyring

Indstilling. Risikostyring Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Sociale forhold og Beskæftigelse, Teknik og Miljø, Sundhed og Omsorg, Kultur og Borgerservice, Børn og Unge Dato 12. januar 2017 Risikostyring

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Telefon 70 12 24 24, Fax 70 12 24 25 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01 Dir. 88 13 97 17 Henrik Mortensen

Telefon 70 12 24 24, Fax 70 12 24 25 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01 Dir. 88 13 97 17 Henrik Mortensen Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Ejendommens navn: E/F Øresund Strandpark Etape 2 v/datea A/S Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby Telefon 45 26 01 02, Fax 45 26 01 23 Policenr. 25-036012 Skadedato

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

KONSULENTRAPPORT Forsikringsområdet / KS Skybruddet 31. august 2014

KONSULENTRAPPORT Forsikringsområdet / KS Skybruddet 31. august 2014 Intern Revision 24. marts 2015 KONSULENTRAPPORT 2015 Forsikringsområdet / KS Skybruddet 31. august 2014 MODTAGER Jesper Ralfkiær Jørgensen Nikolaj Vad INTERN REVISION Jesper Andersen Lars C. Andersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Forsikringskontoret gør nu status over 9. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2015 fået

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Om Frederikshavn Kommune i forsikringsåret 2013 Frederikshavn Kommunes nuværende forsikringsprogram blev etableret pr. 1. januar 2011 og blev i 2013 forlænget med yderligere 2 år, således forsikringerne

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...2 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...2

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) type: Fagsekretariat/Stab Kommunalbestyrelsen har i sin risikostyringspolitik vedtaget, at alle skoler skal have ABA-anlæg. De første 7 skoler har fået

Læs mere

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret

Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Årsrapport 2013 Forsikringskontoret Indledning Budget Forsikringsmarkedet Skader i 2013 Arbejdsskader Forebyggelse Samarbejde med forsikringsmægler Forsikringspolitik under udvikling 1 Indledning Hvidovre

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser for løsøreforsikringerne

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 STRUER KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 STRUER KOMMUNE Om Struer Kommune i forsikringsåret 2011 2011 var et forholdsvis roligt år rent forsikringsmæssigt i Struer Kommune. På Thyholm blev et nyopført børnehus taget i brug i november. Huset indeholder vuggestue,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Indledning Københavns Kommunes forsikringer er pt. udbudt via EU udbud, og kommunen skal pr. 1. januar 2009 indgå en ny forsikringsaftale med forsikringsselskaberne

Læs mere

2. Skade på løsøre, som ikke har indgået i kommunens forsikringsordning, og som der derfor ikke har været tegnet forsikring på

2. Skade på løsøre, som ikke har indgået i kommunens forsikringsordning, og som der derfor ikke har været tegnet forsikring på NOTAT Redegørelse for kompromisser og ikke dækkede udgifter i forbindelse med skybruddet 2. juli 2011 28. august 2014 Sagsbehandler: JS Dok.nr.: 2012/0001823-26 Juridisk Afdeling I forbindelse med bevilling

Læs mere

RAPPORT Økonomiforvaltningen. Analyse og vurdering af sikringsog forsikringsområdet med særskilt fokus på afdækning og styring.

RAPPORT Økonomiforvaltningen. Analyse og vurdering af sikringsog forsikringsområdet med særskilt fokus på afdækning og styring. Intern Revision 1. juli 2014 RAPPORT 2014 Økonomiforvaltningen Analyse og vurdering af sikringsog forsikringsområdet med særskilt fokus på afdækning og styring af risici MODTAGER: Administrerende direktør

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013.

Notat. Rapportering risikostyring og selvforsikring. Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Notat Rapportering risikostyring og selvforsikring Der afleveres rapport for risikostyring for året 2013. Risikostyring I hovedtræk fremhæves følgende fra rapporten: Tingskader I perioden 2009 2013 er

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Nærværende handleplan er udarbejdet efter en sikringsgennemgang på alle institutioner i samarbejde med rådgiver og de krav, forsikringsselskaberne

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Risikostyringsstrategi. for Willemoesgade 15 5610 Assens for Indholdsfortegnelse Formål 1 Målsætning...3 Politikker.....3 Organisation & kompetencer....4 Økonomi........4 Forebyggelse....5 Budget......7 Side 2 af 9 Formål en har

Læs mere

I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for

I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget 31-08-2012 Baggrundsnotat om kommunens tværgående enheder Baggrund Københavns Kommune har i dag fire tværgående

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Bilag 27 Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Udarbejdet maj 2007 1/11 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt... 3 Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringstager... 3 Forsikringsadministrationens politiske

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Kære Formænd, Kolonihaveforbundet sendte jer i august 2014 et tilbud fra Alm Brand om en fællesforsikringsaftale

Læs mere

Risikostyringspolitik

Risikostyringspolitik Risikostyringspolitik RISIKO.DOC/het Ishøj Kommune har d. 07.10.1997 vedtaget følgende risikostyringspolitik. Risikostyringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale. Som supplement

Læs mere

BIOFOS A/S. Arbejdsskadeforsikring

BIOFOS A/S. Arbejdsskadeforsikring BIOFOS A/S Arbejdsskadeforsikring Oktober 2016 Indhold 1. Generelle betingelser... 2 1.1. Policens opbygning og omfang... 2 1.2. Forsikringstager... 2 1.3. Sikrede... 2 1.4. Ikrafttrædelse... 2 1.5. Erstatningsgrundlag...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ejendomme NOTAT 08-10-2013 Bilag 3 Økonomiforklaring Indledning Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Forsikringsmæglere Michael Andersen Michael Frølund. Vingsted Centret 26. September 2014

Forsikringsmæglere Michael Andersen Michael Frølund. Vingsted Centret 26. September 2014 Forsikringsmæglere Michael Andersen Michael Frølund Vingsted Centret 26. September 2014 Servicekontrakt og forsikring ny vindmølle LAND BASEREDE VINDMØLLER Punkter Overvejelser inden kontraktens indgåelse

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Risikofinansiering... 3 Historisk... 4 Fremtidig forsikringsdækning... 4 Forventninger til forsikringsmarkedet... 9 Risikostyring... 10 Valg af udbudsform...

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere