STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUSRAPPORT 2012 STRUER KOMMUNE"

Transkript

1

2 Om Struer Kommune i forsikringsåret 2012 Arbejdet med at nedrive og nyopføre 30 boliger ved Enggård Centret, stod på i hele Arbejdet forventes afsluttet Der blev indgået aftale med Willis Security Management (WSM) om 15 sikringsgennemgange af udvalgte lokaliteter. Derudover er der afgivet tilbud på gennemførelse af udbud af ABA på 8 skoler, samt sikrings- og handlingsplaner. Vi var glade for vores samarbejde i 2012, og ser frem til et fortsat godt samarbejde i Med venlig hilsen Kirsten Baisgaard Forsikringsmægler Svend Larsen Forsikringsmægler Side 2 af 14

3 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...4 Statuserklæring...4 Struer Kommunes strategiske risici...5 Udvalgte uforsikrede risici...8 Væsentlige skader...9 Skadestatistik...10 Risikoomkostninger...11 Konklusion og pejlemærker Side 3 af 14

4 Statusrapportens formål Willis skaber overblik over kommunens risici strategiske såvel som operationelle. Med det formål at minimere kommunens samlede risikoomkostninger, rådgiver vi om sammenhængen mellem forebyggelse, sikring og forsikring og vores ydelser søger at understøtte kommunens forretningsudvikling. En vigtig del af overblikket, er denne årlige rapport om kommunens specifikke forsikringsforhold suppleret med en markedsorientering vedrørende den generelle udvikling i det danske og udenlandske forsikringsmarked. Rapporten indeholder en erklæring vedrørende jeres forsikringsforhold og beskriver dernæst forsikringsåret herunder kommunens aktuelle forsikringsprogram, de væsentligste ændringer heri samt giver oplysninger om skader, eksempler på uforsikrede risici og anviser muligheder for yderligere skadesforebyggelse. Ligeledes indeholder rapporten et pejlemærke for de opgaver, Willis pt. har noteret som værende aktuelle for året Statuserklæring På baggrund af det i 2012 udførte arbejde, de foretagne analyser og de ikraftværende forsikringer er det Willis vurdering, at Struer Kommune er korrekt forsikret i overensstemmelse med den udarbejdede og underskrevne forsikringspolitik. En række risici er dog fortsat uforsikrede. En række heraf er ikke forsikringsbare af natur, mens andre risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en stor selvrisiko. Skadebehandling Willis behandler skader for Struer Kommune. Det gælder såvel ansvars- som tingskader. Skadebehandlingen forestås af uddannede medarbejdere med store kompetencer og mangeårig erfaring. Side 4 af 14

5 Struer Kommunes strategiske risici Primære risikoområder i den offentlige sektor i 2013 Willis bud på de primære risikoområder, som der forventes at være mest behov for at fokusere på i 2013 og dermed sikre sig der er en proaktiv risikoledelse af er følgende. Listen er ikke i prioriteret rækkefølge. Cyber/IT risici Klima Aktiver Kontakt gerne Willis for en nærmere dialog omkring risikoidentifikation og -analyse, beredskabsplaner samt risikoledelse generelt såvel i relation til de beskrevne risikoområder som for andre risici. Cyber/IT risici Den generelt stadig stigende afhængighed af IT-systemer i forhold til såvel ledelse, administration, arkivering og kommunikation fordrer, at IT-risici skal styres på mange niveauer og i stadig flere henseender. Det er ikke nok at systemerne sikres i forhold til fortsat og kontinuerlig drift og funktionalitet; der skal samtidig i hastigt stigende grad sikres og styres i forhold til f.eks. risici forbundet med hvad indholdet er. Der tænkes her særligt på, hvordan adgangen til IT-systemerne styres og begrænses, samt hvilke oplysninger der lægges til offentlig skue, f.eks. personfølsomme eller fortrolige informationer. Håndtering af cyber/it risici drejer sig således om at opretholde driften af systemerne, sikre data back-up, sikre hurtig genetablering ved driftsnedbrud, adgangskontrol og begrænsning såvel internt som eksternt. Foruden håndtering, opbevaring og arkivering af persondata og øvrige følsomme data og oplysninger, samt overholdelse af retningslinjer og lovkrav i relation til offentliggjorte informationer og data. Risikoledelse på dette område vedrører dermed: identifikation af potentielle nye risici og fareelementer, risikoforebyggelse og præventive tiltag (reduktion af en risikos sandsynlighed samt mulige konsekvens), oprettelse af beredskab (minimering af en skades faktiske konsekvens) inkl. krisestyringsplaner samt styrkelse af organisationens risikokultur på dette område, herunder evt. forbedrede interne retningslinjer, kommunikation og opfølgning/kontrol. Klima Stadig stigende nedbørsmængder og -frekvenser med oversvømmelser, vandskade, og overskredne snerydningsbudgetter til følge må forventes at være konkrete risikoscenarier, der skal indregnes i budgetter, beredskab og risikofinansiering fremover. Dermed stiger behovet samtidig for flere præventive tiltag samt hurtigere varsling og responstid i beredskabssystemet; f.eks. via bedre og evt. bredere - varslingsproducerer, varslingssystemer, m.v. Håndtering af klima risici drejer sig af gode grunde primært om at begrænse skadernes omfang, da de overordnede sandsynligheder ikke umiddelbart kan påvirkes. Skadesomfanget kan forebygges såvel ved præventive tiltag (investeringer, planlægning, præventive procedurer, varslingssystemer, m.v.), der reducerer de mulige konsekvenser, samt via et behørigt beredskab, der bidrager til at reducere det faktiske skadesomfang og konsekvenser (hurtig og professionel indsats, krisestyring, nødlagre, etc.). I den forbindelse er det vigtigt, at de mulige konsekvenser er vurderet bredt - gerne i et helhedsperspektiv således at der er taget højde for det meste igennem et helhedsorienteret beredskab, herunder et finansielt beredskab samt at der foreligger konsekvensvurderinger af de forventede løsningsmodeller. Risikoledelse på dette område vedrører dermed: præventive tiltag; såvel varsling som skadesbegrænsning (reduktion af en risikos mulige konsekvens), oprettelse af beredskab (minimering af en opstået skades faktiske konsekvens) samt sikring af et behørigt niveau og omfang af risikofinansiering. Side 5 af 14

6 Aktiver De materielle aktiver repræsenterer især en høj værdi indenfor det offentlige, særligt hvis de samlede aktiver medtages i betragtningen; bygninger, veje, forsyning, samt den øvrige offentlige infrastruktur. Den umiddelbare risiko i forhold til aktiver er oftest brand, hærværk, nedbrud/funktionssammenbrud og lignende tingskader. Præventive tiltag i relation til sikring og brand reducerer ikke kun sandsynligheden, men oftest også den mulige konsekvens af sådanne tingskaderisici. Samtidig er der mange afledte konsekvenser og omkostninger forbundet med sådanne tingskader. En skolebrand er f.eks. en risiko som får effekt på risikoomkostninger såvel kommunalt (f.eks. skadesomkostninger, flytteomkostninger, risiko for højere forsikringspræmier eller en opsigelse fra selskabet ved gentagne brandskader, dårlig omtale, m.v.), foruden såvel direkte som indirekte konsekvenser og omkostninger såvel samfundsmæssigt som for de berørte borgere. Dette er dog risici, der anskues og påvirker på kort sigt, mens manglende vedligehold til tider skubbes i baggrunden, da konsekvensen oftest er længere ude i fremtiden. Dette er på trods af, at den samlede, endelige omkostning for manglende vedligehold oftest viser sig at være langt større i et langsigtet perspektiv, end hvis det blev forebygget eller håndteret i tide. De offentlige investeringer og omkostninger til især præventivt vedligehold har i en del år været reduceret, hvilket såvel bygninger, veje, kloaker, m.v. bærer synlige præg af i dag. Som følge heraf må risici og ekstraordinære omkostninger og kritiske investeringsbehov forventes i de kommende år hvilket fordrer såvel et politisk som ledelsesmæssigt fokus, samt et konkret overblik over de potentielle risici og nødvendige prioriteringer i.f.t. risikoledelsesindsatsen. Risikoledelse på dette område vedrører dermed: identifikation af potentielle risici samt påvirkende faktorer (såvel internt som eksternt) herunder en skarp prioritering af til- og fravalg af investeringer og ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger (WSM Risk Audit værktøjet kan benyttes til dette; den beskriver/dokumenterer nuværende sikring samt det ønskede fremtidige niveau), styrkelse af risikoforebyggelse og præventive tiltag, herunder især m.h.t. vedligehold, (reduktion af en risikos sandsynlighed samt mulige konsekvens), opdatering eller styrkelse af beredskabsplaner (minimering af en skades faktiske konsekvens), påvise de forventede langsigtede risici og risikoomkostninger for at styrke ledelsens fokus og forståelse for behovet for de nødvendige investeringer, samt styrke det interne risikofokus og beredskabssystem generelt igennem information, instruktion og øvelser. Side 6 af 14

7 Forsikringspolitikken Struer Kommunes forsikringspolitik blev senest revideret i 2009 i forbindelse med gennemførelse af udbud. I forbindelse med udløb af nuværende aftaler, vurderes det om den er hensigtsmæssigt eller der skal ændres inden nyt udbud. Årets forløb Fra året der gik, vil vi gerne fremhæve: Struer Kommune tog beslutning om køb af en aktuarrapport for at synliggøre kommunens forpligtelser på arbejdsskadeområdet Præmierne er faldet lidt i forbindelse med forlængelse af aftalerne Undervisningslokaler på Gimsinglundvej 3 blev ramt af indbrud to gange. PC ere stjålet. Willis fremlagde argumenter for etablering af ABA på udvalgte skoler, for økonomiudvalget. Herefter blev det bestemt at gennemføre sikringsgennemgang af 15 udvalgte ejendomme, for at få et billede af tilstandene. Kun få til- og afgange af bygninger og løsøre Side 7 af 14

8 Udvalgte uforsikrede risici I dette afsnit berøres udvalgte af kommunens uforsikrede risici. Vi fremhæver disse risici i forhold til tidligere drøftelser. Afsnittet skal ses i relation til kommunens forsikringspolitik. Udvalgte uforsikrede risici Overordnede kommentarer til udvalgte, væsentlige og uforsikrede risici. Listen er ikke udtømmende. Risiko Årsag til manglende forsikring Udvalgte kommentarer Arbejdsulykker Bevidst fravalg Hovedparten af danske kommuner er selvforsikrede på denne risiko. Der er en betydelig likviditetsfordel ved denne løsning, idet præmie betales forud, hvorimod skader forfalder løbende. Tyveri Bevidst fravalg Ved fravalg af denne dækning, er det vigtigt at have en vedtaget sikringspolitik. Under tyveridækningen ligger ligeledes hærværk, som er en ikke ubetydelig risiko. Struer kommune har dog dækning for indvendig hærværk på løsøre med en sum på kr. 1 mio. Miljø Bevidst fravalg En forurening kan medføre, at der stilles krav om genoprettelse af natur m.m. Ingen ved p.t. hvilke økonomiske konsekvenser det kan få i h.t. den nye lov, Vandsskade på løsøre Bevidst fravalg Kommunen har valgt kun at tegne brandforsikring. Det betyder at f.eks. vandskader forårsaget af skybrud, pludselige brud på anlæg, er uforsikrede. Fejl i EU udbud Ny forsikring Antallet af sager der bliver bragt for Klagenævn for Udbud, er på de seneste 10 år steget med over 700 %, fra kun 14 sager i 2001 til 109 sager i Udbud fører ofte til sager. Dette skyldes bl.a.: Udbudsreglerne er komplicerede Klagenævn det er let og billigt at klage Der er mange uberettigede klager - koster tid og penge Klagenævn har kompetence til at tilkende erstatning PI-udbudsforsikring er ny i Danmark. Vi henviser til yderligere materiale fremsendt i særskilt mail. Side 8 af 14

9 Væsentlige skader Nedenfor gennemgås udvalgte, væsentlige skader opstået eller rapporteret i løbet af Listen er ikke udtømmende. Væsentlige skader i 2012 Tabellen indeholder udvalgte, væsentlige skader Type Lokation Hændelse Dato Beløb Beskrivelse af skadens type Hvor skaden skete Kort beskrivelse af skaden Dato for skadens registrering eller opståen Anførte beløb kan være både udbetalte eller afsatte beløb Bygning Baunekrogen / Brand i køkken (skraldespand) 1. juni 2012 Udbetalt: kr Selvrisiko: kr Bygning Anlægsvej 8 Vandskade på gulv og loft 23. april 2012 Udbetalt: kr Selvrisiko: kr Løsøre Gimsinglundvej 3 Indbrud 20 stk. pc er, 21 telefoner og headsæt. 20. september 2012 Egenudgift: kr Løsøre Gimsinglundvej 3 Indbrud 11 stk. pc er og 6 telefoner 10. november 2012 Egenudgift: kr Løsøre Skolegade 8-10 Tyverialarm - kortslutning 23. april 2012 Selvrisiko: kr Løsøre Rughavevej 18 Tyverialarm kortslutning 23. april 2012 Selvrisiko: kr Løsøre Engvej 3 Indbrud 19 lamper 12. august 2012 Egenudgift: kr Ansvar P-plads ved Ringgade Skadelidte gled på p-plads 14. februar 2012 Afsat: kr Selvrisiko: kr Side 9 af 14

10 Skadestatistik Den seneste skadestatistik viser følgende udvikling: Skadesudvikling Oversigt over årets erstatningsudbetalinger fordelt på hovedforsikringstype og sammenholdt med forrige år Antal skader Skadeudgift Antal skader Skadeudgift Bygning Løsøre Motor Ansvar I alt Skadesudvikling forsikrede skader Oversigt over udviklingen i de forsikrede skader, dvs. bytteforholdet med forsikringsleverandøren, fordelt på hovedforsikringstype og sammenholdt med forrige år Betalt præmie Erstatninger Betalt præmie Erstatninger Bygning Løsøre Motor Ansvar I alt Side 10 af 14

11 Risikoomkostninger Risikoomkostninger 2012 Oversigt over årets samlede risikoomkostninger sammenholdt med forrige år I. Forsikringspræmier (netto) Valuta Beløb Valuta Beløb Bygningsforsikring DKK DKK Løsøreforsikring DKK DKK Entrepriseforsikring DKK DKK Entrepriseforsikring Anlægsvej 6, 8 og 10 DKK 0 DKK Motorkøretøjsforsikring DKK DKK Ansvarsforsikring DKK DKK Kollektiv ulykkesforsikring Skoleskibet DKK DKK Kollektiv ulykkesforsikring Børn i pleje DKK DKK Kollektiv ulykkesforsikring Byrådsmedlemmer DKK DKK Rejseforsikring DKK DKK Arbejdsskade, katastrofe DKK DKK Prof. ansvar DKK DKK Ledelsesansvar DKK DKK Kriminalitet/underslæb DKK DKK Søkasko DKK DKK I. Forsikringspræmier i alt DKK DKK II. Egenudgifter (forsikring ej tegnet) Bygning DKK DKK Løsøre DKK DKK Ansvar DKK DKK 0 Motor DKK 0 DKK 0 II. Egenudgifter i alt DKK DKK Side 11 af 14

12 III. Selvrisici (forsikrede skader under selvrisiko) Bygning DKK DKK Løsøre DKK DKK Ansvar DKK DKK Motor DKK DKK III. Selvrisici (forsikrede skader under selvrisiko) i alt DKK DKK IV. Skadesforebyggelse Tyverisikring m.m. DKK 0 DKK 0 Udbud af XXXX DKK 0 DKK 0 Sundhed, udbud heraf DKK 0 DKK 0 Etablering af motionscentre DKK 0 DKK 0 Automatisk Brandalarmering (ABA) DKK 0 DKK 0 Kørekurser DKK 0 DKK 0 WSM Sikringsgennemgang af 15 ejendomme DKK DKK 0 IV. Skadesforebyggelse i alt DKK DKK 0 V. Administration Mæglerhonorar inkl. statusrapport DKK DKK Skadebehandling, ansvar DKK DKK Seminar DKK DKK 0 V. Administration i alt DKK DKK Samlede risikoomkostninger (I + II + III + IV + V) DKK DKK Side 12 af 14

13 Risikoomkostninger Alle selskaber tilbyder rabat for brug af mægler, og stiller krav til hvilke ydelser mægleren skal levere for at kunden kan opnå rabatten. Også her ses en differentiering fra selskabernes side, idet de lægger vægt på om kundens mægler kan levere de ydelser der stilles krav om. Den præmiereduktion Struer Kommune har opnået ved samarbejdet med Willis, udgør på nuværende tidspunkt omkring kr Såfremt forsikringsmægleraftalen med Willis bortfalder eller ændres således at selskaberne skal bruge flere administrative ressourcer, kan rabatten blive mindre eller helt bortfalde. Side 13 af 14

14 Konklusion og pejlemærker var et forholdsvist roligt år på den forsikringsmæssige front. Sædvanen tro, var omfanget af skader begrænset. Økonomiudvalget var positivt stemt omkring udbud af ABA (Automatisk Brand Alarmering) på udvalgte skoler, og Willis Security Management (WSM) har afgivet tilbud på gennemførelse af et sådant udbud. Siden da, er der ikke sket yderligere. Som nævnt på mødet med Økonomiudvalget og i tidligere rapporter, er forsikringsselskaberne blevet meget selektive omkring afgivelse af tilbud. Kommunerne bliver ratede alt afhængig af sikringsniveau og viljen til at opgradere. Kommuner med styr på risikoen og beskrevne politikker, opnår bedre præmier og vilkår, end dem der ikke gør noget aktivt. Der er stor risiko for at præmieniveauet stiger efter et udbud for Struer Kommunes vedkommende, såfremt der ikke tages reelle beslutninger der kan dokumenteres, omkring især ABA på skolerne. Herudover anbefales det at kommunen får et samlet overblik over sikringsniveauet på alle lokationer og gennemfører et samlet udbud af alle alarmanlæg. Dette har i flere tilfælde vist sig at være en rigtig god idé, idet sikringsniveauet er højnet, ligesom det også har medført større besparelser, år efter år. Pejlemærker for 2013 Gennemførelse af EU forsikringsudbud Beslutning og beskrivelse af sikringstiltag Side 14 af 14

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen

Statusrapport 2007. Willis gevinst på risikoen I Willis gevinst på risikoen Indholdsfortegnelse Forsikringsleverandørerne...3 Combined ratio...4 Alm. Brand Forsikring A/S...5 Codan Forsikring A/S...5 Købstædernes Forsikring...6 KommuneForsikring A/S...7

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017

Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT 03-11-2014 Sagsnr. 2014-0090175 Københavns Kommunes Risikostyringspolitik 2015-2017 Dokumentnr. 2014-0090175-14 Sagsbehandler Mads Neubert

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold

Årsrapport 2011. Faxe Kommunes. Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Faxe Kommunes Forsikrings- sikrings- og risikostyringsforhold Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG RÅDGIVNING... 4 4. FORSIKRINGSLØSNINGER...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune

Forsikrings- og risikostyringspolitik. Middelfart Kommune Forsikrings- og risikostyringspolitik Middelfart Kommune Godkendt af Økonomiudvalget d. XX.XX.XXXX Ikrafttrædelsesdato d. 1. januar 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDLEDNING... 1 1. FORSIKRINGSPOLITIK...

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010

Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø. April 2010 Årsrapport Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø April 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Beretning 3 Kontorets opgaver og funktioner 3 Lov og aftalegrundlag for opgaverne 3 Hjemmeside 3

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Faxe Kommune 2013 s årsrapport Faxe Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring til Faxe Kommune Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL...

Læs mere

KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo

KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo SVEND TYCHSEN (red.) PRIMO Danmark - foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor INDHOLD FORORD...side

Læs mere

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber

Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber Statusrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...2 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...2

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev!

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Juni 2010 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Tiden nærmer sig, hvor mange går på sommerferie, og det gør vi også snart i Danske Risikorådgivere.

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS Direktionen/ledelsen Risikoudvalg Risikokoordinator Risikoejer Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS INDHOLD FORORD...side 5 1. RISIKOLEDELSE OG RISIKOSTYRING...side 7 2. KOMMUNENS OVERORDNEDE MÅL...side

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2 3 Leder Sikkerhedsnålen Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland Markedsnyt - Fejl i offentlige udbud - Sikring er en afgørende del 5 Opslagstavlen - Del din

Læs mere