Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning."

Transkript

1 Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder og muligheder under genhusningsforløbet. Folderen er vejledende og giver ikke detaljeret oplysning om alle gældende bestemmelser. Individuelle spørgsmål om netop din situation, når du skal genhuses, vil blive afklaret på genhusningsmøder og via samtaler mellem dig og en genhusningskonsulent. 1

2 Hvad betyder genhusning? Du kan blive genhuset på 3 måder: 1. Midlertidig genhusning ved Fyns almennyttige Boligselskab betyder, at du i en midlertidig periode bor i en anden lejlighed, som boligselskabet skaffer til dig. Når den lejlighed, som du ønsker at bo i fremover, er færdigrenoveret, flytter du ind i denne lejlighed. 2. Midlertidig genhusning ved andre betyder, at du i en midlertidig periode bor i f.eks. sommerhus eller ved familie, indtil den lejlighed, som du ønsker at bo i fremover, er færdigrenoveret. Så flytter du ind i denne lejlighed. 3. Permanent genhusning betyder, at du vælger helt at flytte fra Korsløkken og selv finder eller får anvist en anden bolig ved Fyns almennyttige Boligselskab (FaB). Hvorfor skal jeg genhuses? Når I på et ekstraordinært afdelingsmøde har besluttet jer for at lejlighederne skal gennemgribende renoveres, bliver renoveringen så omfattende, at din bolig bliver ubeboelig under ombygningen. Derfor er det nødvendigt at genhuse dig og din familie i en kortere periode, som normalt vil strække sig over 3-6 måneder. Hvornår skal jeg genhuses? Genhusningsmøder og samtalerne med genhusningskonsulenten vil blive afholdt ca. 4-6 måneder, inden du skal genhuses. Her får du mulighed for at tilkendegive særlige ønsker og behov omkring valg af genhusningsform. Senest 3 måneder inden din bolig skal renoveres, vil du modtage et skriftligt varsel fra boligselskabet. Da boligerne på grund af ombygning ikke kan beboes i 3-6 mdr., vil alle lejere modtage en opsigelse af lejemålet. Opsigelsen betyder, at man har ret til genhusning. Udflytning og genhusning gennemføres normalt over en kort periode, og begynder et par uger før din opgang/bolig skal renoveres. 2

3 Hvor skal jeg genhuses? Langt de fleste midlertidige genhusninger vil finde sted i boliger, som vil være beliggende i andre områder af Korsløkken. I ekstraordinære tilfælde kan det være nødvendigt at genhuse i andre af Fyns almennyttige Boligselskabs øvrige afdelinger. Fyns almennyttige Boligselskab og Odense Kommune har i forbindelse med projektet godkendt en særlig venteliste med fortrinsret for lejere fra Korsløkken. Fortrinsretten gælder Fyns almennyttige Boligselskabs afdelinger: 13 - Brogården, 15 Fyrreparken, 16 Birkeparken, 17 - Tjørnehaven, 22 Tofteparken B, 24 Frederiksgade, 25 - Herluf Trolleparken, 26 - Niels Bohr Parken, 27 - Hindehøjparken, 51 Højstrupparken, 74 - Over Holluf Parken, 75 Blangstedgård, 76 - Midtbyen, 79 - Højsletten, 82 - Klosterport, 84 - Sønderport, 86 - Piledammen. Du er altid velkommen til at kontakte Fyns Almennyttige Boligselskabs udlejning for yderligere information. Genhusningskonsulent Der vil blive ansat en genhusningskonsulent til at hjælpe med at løse de forskellige problemer, som du kan støde ind i, når du skal genhuses. Du vil få mulighed for at få en samtale med genhusningskonsulenten, hvor du kan stille de spørgsmål, som du ikke oplever, du har fået besvaret i pjecen eller på informationsmøderne. 3

4 Genhusning 1. Midlertidig genhusning ved Fyns almennyttige Boligselskab De midlertidige genhusningsboliger vil oftest være beliggende i andre områder af Korsløkken eller i en af Fyns almennyttige Boligselskabs øvrige afdelinger i Korsløkken. I ekstraordinære tilfælde kan det være nødvendigt at genhuse i andre af Fyns almennyttige Boligselskabs øvrige afdelinger. Genhusningsboligen Din midlertidige genhusningsbolig vil, så vidt det er muligt, være en bolig af omtrent samme størrelse, som den bolig du bor i. Ved tildelingen af midlertidige genhusningsboliger vil der i videst muligt omfang, blive taget hensyn til individuelle forhold såsom gangbesvær, skolebørn, institutioner m.v. Vi gør opmærksom på, at det er en genbrugsbolig du får ved den midlertidige genhusning. Det betyder, at den midlertidige genhusning primært vil ske i boliger, der endnu ikke er renoverede eller som senere skal nedlægges. Det betyder, at du vil modtage din genhusningsbolig i rengjort stand, men ikke istandsat. Du skal acceptere det farvevalg, der er i boligen, og du skal acceptere, at der kan være huller efter søm og skruer i væggene, der viser, at lejemålet ikke er nyistandsat. Husk: Boligerne må ikke misligholdes eller ændres i indretning, farvevalg m.v. Hvis der i din genhusningsbolig eller i et tilhørende opbevaringsrum ikke er plads til alt dit indbo, betaler boligselskabet for opmagasinering hos et flyttefirma. Flyttefirmaet har en forsikring, der dækker dit opmagasinerede indbo, men du skal give meddelelse om opmagasineringen til dit eget forsikringsselskab. Midlertidige genhusningsboliger forsynes med persienner, som skal forblive i lejemålet. Andet må du selv montere ved indflytning og tage med igen ved fraflytning. 4

5 Husleje og forbrugsafgifter Den midlertidige genhusningsbolig ved FaB er en lånebolig, der betales af boligselskabet. I genhusningsperioden betaler du din sædvanlige leje og a conto vand/varme for den nuværende bolig i Korsløkken. Forbrugsafgifter (el, vand, varme, antenne m.v.) betales efter forbrug i genhusningsboligen. Til gengæld skal du ikke betale for forbrug i den bolig, som bliver renoveret. Det, som er indbetalt til a conto vand og varme indregnes i forbrugsregnskabet for genhusningsboligen. Da du fortsat er lejer i Korsløkken, og lejen ikke ændres under den midlertidige genhusning, vil der ikke ske ændring i boligsikring mv. 2. Midlertidig genhusning ved andre Hvis du har et sommerhus eller har andre muligheder for at flytte fra din nuværende bolig i de 3-6 måneder renoveringen af din bolig varer, kan du også vælge dét. Du skal selv pakke og forestå flytningen, men du vil modtage en flyttekompensation pr. flytning (se Udgifter i forbindelse med flytningen ). Første del af flyttekompensationen udbetales via bankoverførsel til din konto ved flytning til genhusningsboligen og restbeløbet ved tilbageflytning til din renoverede bolig. Du vil samtidig kunne få en kompensation for din husleje, fordi du ikke skal have en midlertidig bolig stillet til rådighed, dette kan du aftale med genhusningskonsulenten. 3. Permanent genhusning Den permanente genhusning betyder, at du vælger IKKE at blive i Korsløkken. Hvis du ikke ønsker eller ikke har mulighed for at komme tilbage til din nyrenoverede bolig, vil vi være behjælpelige med tilbud om en bolig i en af Fyns almennyttige Boligselskabs øvrige afdelinger. Hvis du vælger at flytte permanent til et andet sted, skal du huske at flytte alt dit indbo med. 5

6 Udgifter i forbindelse med flytningen Flytteudgifter, der betales af boligselskabet er: Flytning til genhusningsboligen og tilbage igen. Flytning af telefon- og internetforbindelse. Særlige flytteudgifter refunderes efter individuel ansøgning. Flytningen sker med hjælp fra et flyttefirma, som boligselskabet har valgt. Du skal selv pakke dit indbo ned i flyttekasser, som efter aftale kan leveres på adressen. Kun flyttekasser fra flyttefirmaet må benyttes. Hvis du har dårligt helbred og ikke kan pakke selv eller flytte i samarbejde med pårørende, kan du ansøge om hjælp ved genhusningskonsulenten. Denne løsning kan kræve en evt. lægeerklæring eller godkendelse fra kommunen. Ejendomsfunktionærerne vil i et begrænset omfang være behjælpelige med nedtagning af hjælpemidler og montering af disse i midlertidige genhusningsboliger. Ved tilbageflytning til en renoveret bolig kan der ikke forventes hjælp til montering eller lignende. Her skal kommunen kontaktes. Hvis der ikke er plads i genhusningsboligen til dit indbo, kan du evt. få dette opmagasineret ved flyttefirmaet. Dette afgøres og aftales nærmere via genhusningskonsulenten. Du skal være opmærksom på, at der ikke vil være adgang til dine ting i genhusningsperioden. Flyttefirmaet har en forsikring, der dækker dit opmagasinerede indbo, men du skal give meddelelse om opmagasineringen til dit eget forsikringsselskab. Hvis du selv flytter, vil du modtage en huslejekompensation pr. flytning på: kr for 1-vær. kr for 3-vær. kr for 2-vær. kr for 4-vær. Du skal være forsigtig, når du afmonterer dine eksisterende tæpper, hvis du ønsker at bruge tæpperne igen. Tæpper, der ødelægges, kan i visse tilfælde erstattes, her anvendes samme regler, som forsikringsselskaberne bruger. Det betyder blandt andet, at du skal kunne dokumentere tæppets alder og indkøbspris, fx ved hjælp af en kvittering, fra dengang du købte tæppet. Tæpper, som er mere end 10 år gamle, erstattes ikke. Der stilles containere til rådighed for flytteaffald. 6

7 Fraflytning Fraflytning betyder at du vælger ikke at blive i Korsløkken, men ønsker at finde dig en bolig et helt andet sted og dermed ikke skal genhuses, hverken midlertidigt eller permanent i en af Fyns almennyttige Boligselskabs afdelinger. En fraflytning er sidestillet med, at du selv opsiger og dermed fraflytter nuværende bolig efter de normalt gældende regler og opsigelsesvarsler i lejeloven. Der er dog følgende særregel: Når der dokumenteres, at ombygningen medfører, at det lejede skal fraflyttes, kan lejemålet ophæves af Fyns almennyttige Boligselskab, ligeledes med 3 måneders varsel. Der bliver ikke gennemført en normal istandsættelse som ved en traditionel fraflytning. Dog skal du betale for eventuelle skader, som er opstået ved forkert brug eller misligholdelse. Indskud tilbagebetales efter fradrag af eventuelle misligholdelser. Flytteudgifterne afholdes af lejeren, uanset om det er udlejer eller lejer, der opsiger lejemålet. Hvis du har ret til genhusning og selv finder en ny bolig på det tidspunkt du skal genhuses, kan du vælge at indgå en aftale om en erstatning til dækning af dine omkostninger i forbindelse med fraflytningen. Aftalen indebærer, at du modtager en erstatning, der forudsættes at dække alle omkostninger ved fraflytningen. Erstatningen udgør: kr for 2-vær. boliger kr for 3-vær. boliger kr for 4-vær. boliger Erstatningen udbetales tidligst fra 1 måned inden du er varslet til at skulle flytte. Inden erstatningen udbetales, skal du dokumentere at du har skaffet dig selv en anden bolig, og aftalen om erstatning skal være underskrevet. 7

8 Flyttesyn, indskud og anciennitet Ved fraflytning af dit lejemål i Korsløkken vil der blive afholdt flyttesyn. Der bliver ikke gennemført en normal istandsættelse som ved en almindelig fraflytning. Dog skal du betale for eventuelle skader, som er opstået ved forkert brug eller misligholdelse. Dit indskud minus et eventuel fradrag for misligholdelse, huslejerestance samt tilbageholdelse til afregning af forbrug vil du herefter få udbetalt af Fyns almennyttige Boligselskab. Ved midlertidig genhusning beholder du din anciennitet i afdelingen. Hvis du vælger permanent genhusning mister du din anciennitet og skal starte forfra. Ved evt. fraflytning er der mulighed for at blive opnoteret på venteliste mod betaling af et årligt gebyr. Aflæsning af målere Forbrugsmålere aflæses af ejendomsmester i både den bolig du fraflytter og den evt. midlertidige bolig. Forbrugsregnskab laves af forsyningsvirksomheden og indgår i din årsopgørelse. Elforsyningen får besked af boligselskabet og sørger for aflæsning. Boligstøtte I forbindelse med tilbageflytning sender boligselskabet nye data til boligstøtteafdelingen. Da der er tale om en ny lejeaftale, skal boligsikring m.v. igen beregnes af Odense Kommune. Herefter vil din boligstøtte blive beregnet efter den nye husleje. Husleje og forbrugsafgifter Husleje og forbrugsafgifter m.v. i den renoverede bolig, skal betales i henhold til den aftale, som er indgået mellem din udlejer og dig. Paraboler Paraboler skal nedtages ved flytning, både ved midlertidig og permanent flytning. 8

9 Når renoveringen er slut Ønsker du at blive i Korsløkken? Alle lejere har som udgangspunkt ret til at blive i en tilsvarende renoveret bolig i Korsløkken. Hvis din bolig efter renoveringen har ca. samme størrelse som før, har du ret til at flytte tilbage til dit hidtidige lejemål. Renoverede boliger i øvrigt vil blive tilbudt efter gældende udlejnings- og anciennitetsregler. Hvis du ønsker at flytte tilbage til din egen eller en anden renoveret bolig i Korsløkken, skal du meddele dette til genhusningskonsulenten. Hvis du ønsker at flytte til en anden bolig i Korsløkken vil dine ønsker blive registreret på en venteliste, der anvendes til at tilbyde de renoverede boliger efter gældende regler. De renoverede boliger i Korsløkken udlejes efter følgende prioritering: 1. prioritet: Alle, som midlertidigt genhuses, har ret til at komme tilbage til egen bolig. 2. prioritet: Hvis din nuværende bolig ændres væsentligt, har du ret til at søge en anden renoveret bolig i tilsvarende størrelse. Tildeling vil ske efter anciennitet. 3. prioritet: Øvrige beboere fra Korsløkkens interne venteliste. 4. prioritet: Almindelige gældende udlejnings- og anciennitetsregler. Dine rettigheder Du kan ikke undgå at skulle genhuses, da din lejlighed skal renoveres, og det er besluttet på et afdelingsmøde og dermed er forpligtigende for alle lejere. Men uanset din begrundelse har du ret til én gang at afvise en tilbudt genhusningsbolig og få tilbud om en anden bolig i stedet. 9

10 Tjeklister ved genhusning Ved flytning til den midlertidige bolig skal du huske: Meddele midlertidig adresseændring til posthuset (c/o adressen varer kun 6 mdr. og skal herefter fornyes). Folkeregisteradresse skal ikke ændres!!! Sørge for straks at få navn på postkassen i genhusningsboligen. Meddele ændring af bopælsadresse til dit forsikringsselskab og den periode du bor et andet sted. Hvis du får opmagasineret noget af dit indbo skal dette oplyses. Bestille flytning af telefon, internetforbindelse m.v. Afrime-/rengøre køle-/fryseskab og komfur (skal evt. genbruges efter renoveringen). Rydde fraflytningsbolig og evt. depot/kælderrum for alt indbo og fjerne al affald, så håndværkerne kan komme til. At foretage en rengøring af det lejemål du fraflytter. Aflevere nøgler til den bolig du forlader til ejendomsmesteren. Ved hjemflytning, skal du huske: At afmelde din midlertidige adresseændring (din c/o adresse) på posthuset. At meddele dit forsikringsselskab, at du igen er hjemme. At bestille returflytning af telefon og evt. internetforbindelse. At foretage en meget grundig rengøring af den genhusningsbolig du fraflytter, herunder komfur og køle-/fryseskab. At aflevere samtlige nøgler til genhusningsboligen til ejendomsmesteren eller til boligselskabet senest 3 dage efter hjemflytning til egen bolig. 10

11 Ved permanent genhusning i Korsløkken eller ved Fyns almennyttige Boligselskabs andre afdelinger og ved fraflytning, skal du huske: At meddele flytning på posthuset. At ændre folkeregisteradresse senest 5 dage efter flytningen. At aflevere alle nøgler til den fraflyttede bolig til ejendomsmesteren. At sørge for straks at få navn på postkassen i den nye bolig. At meddele ændring af bopælsadresse til dit forsikringsselskab. At bestille evt. flytning af telefon, internetforbindelse m.v. At afrime og rengøre køle-/fryseskab og komfur inden flytning. At foretage en rengøring af det lejemål du fraflytter. Yderligere information Det er Fyns almennyttige Boligselskabs ønske at renoveringen af Korsløkken bliver til glæde for beboerne. Vi er naturligvis helt klar over, at det i en periode vil medføre en lang række gener, men vi håber med denne pjece at have besvaret mange af de spørgsmål, som du har. Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Kuben Managements genhusningskonsulenter: Arne Simonsen, tlf.: eller Bjarne Friis tlf.: eller beboerkonsulenterne: Kirsten Michaelsen, tlf eller Marie Ingeman Sørensen tlf med yderligere spørgsmål. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte udlejningen, eller hvem det skal være på boligkontoret på tlf.:

12 Korsløkken - et godt sted at bo Fyns almennyttige Boligselskab Vestre Stationsvej 5, Postboks 219, 5100 Odense C, Tlf , Fax Internet: CVR-nr

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere