BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESPLAN 2016"

Transkript

1

2 BESKÆFTIGELSESPLAN Forord Jobcenter Skanderborgs primære opgave er dels at hjælpe ledige og sygemeldte borgere med at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet og dels at tilgodese virksomhedernes behov for velkvalificeret arbejdskraft på såvel kort som længere sigt. I forhold til fremtidens velfærd er det afgørende, at så mange borgere som muligt hurtigst muligt bliver i stand til at klare sig selv. I Skanderborg Kommune er der derfor fokus på en tidlig og aktiv indsats over for ledige og sygemeldte i alle målgrupper. Dette er til gavn både for den enkelte borger, for kommunen, for virksomhederne og for vækstbetingelserne i området. Beskæftigelsesplanen afspejler de væsentligste udfordringer på beskæftigelsesområdet i Skanderborg Kommune og er med til at sikre sammenhængen mellem de nationalt fastlagte mål, de lokalt politisk fastsatte forandringer og jobcenter Skanderborgs fastlagte målsætninger. Dermed er det muligt for politikere, borgere samt ansatte i Skanderborg Kommune, at få et samlet overblik over udfordringerne på beskæftigelsesområdet samt retningen i beskæftigelsesindsatsen. Skanderborg Kommune vedtog ultimo 2014 som politisk forandring, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres. Det er opfyldelsen af denne overordnede målsætning, som de resterende politiske forandringer, de nationalt fastsatte ministermål samt Jobcenter Skanderborgs egne fastsatte målsætninger peger hen imod. Hvis Jobcenter Skanderborg opfylder de fastsatte målsætninger, så vil antallet af borgere på offentlig forsørgelse falde og dermed vil den politiske forandring også blive opfyldt. Hvor det er muligt, holdes målsætningerne op imod udviklingen i kommuner med samme rammevilkår. Dette gøres for at sikre, at Skanderborg Kommune udvikler sig bedre end de kommuner, som Skanderborg Kommune normalt sammenligner sig med. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i Arbejdsmarkedskontor Midt-Nords analyse Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune 2015 og er blevet til i dialog med alle relevante parter. Beskæftigelsesplanen udarbejdes af Jobcentret, men resultaterne i beskæftigelsesindsatsen skabes i et samspil med interne og centrale aktører som Ungdommens Uddannelsescenter Odder/Skanderborg, Sundhedsfremme Skanderborg samt Kompetencecenter Skanderborg, der er den primære leverandør af aktiviteter til de ledige og sygemeldte. Eksternt er det et tæt samarbejde med bl.a. virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, a-kasser og læger. De relevante indsatser i 2016 for de enkelte målgrupper er ved at blive fastlagt og gennemgås derfor ikke detaljeret i beskæftigelsesplanen. De overordnede principper bag indsatserne er dog allerede fastlagt. Primo 2016 vil der blive udarbejdet et indsatskatalog, som indeholder de indsatser, som der er udarbejdet for de enkelte målgrupper. Først gennemgås resultaterne i beskæftigelsesindsatsen i 2014 og udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune. Derefter gennemgås principperne bag indsatserne overfor de ledige og sygemeldte. Herefter præsenteres de politiske forandringer og hvert ministermål med de underliggende resultatmål, som de relevante afdelinger har udarbejdet. 2

3 2. Resultater i beskæftigelsesindsatsen Sammenlignes december 2013 med december 2014, har Skanderborg Kommune haft en stigning på 0,1 % i antallet af helårspersoner på offentlig forsørgelse Dette svarer til 4 helårspersoner. Skanderborg Kommune har dermed haft en dårligere udvikling end klyngegennemsnittet, hvor der er sket et fald på 2,1 % i antallet af helårspersoner på offentlig forsørgelse. Antallet af A-dagpenge- og arbejdsmarkedsydelsesmodtagere er faldet med 2,8 % i perioden, mens antallet af førtidspensionister er faldet med 4,2 %. Disse fald modsvares dog af, at antallet af helårspersoner som modtager kontanthjælp er steget med 7 % og antallet af fleksjobansatte er steget med 10,1 %. Besparelsespotentialet Besparelsespotentialet giver viden om, hvor meget der kan spares på forsørgelse ved at borgerne hurtigst muligt bliver selvforsørgende. Hvis der alene udregnes for de forsørgelsesgrupper, hvor Skanderborg har et højere udgiftsniveau end rammevilkårene tilsiger, havde Skanderborg Kommune i 2013 et besparelsespotentiale på 20,8 mio. kr. I 2014 var dette steget til 29,5 mio. kr. Tabellen nedenfor viser fordelingen på hhv. sygedagpenge og de permanente ydelser. Tabel 1 - Besparelsespotentiale i 2013 og i 2014 (i mio. kr.) Ydelse Sygedagpenge 5,6 13,1 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 15,2 16,4 I alt 20,8 29,5 Kilde: Jobindsats.dk Jobcenter Skanderborg har fra 2014 og frem igangsat en række initiativer, som skal være med til at øge antallet af fleksjob for at undgå førtidspensionering. Jobcenter Skanderborg arbejder bevidst med at udnytte en eventuel restarbejdsevne i et fleksjob. På sygedagpengeområdet vil Jobcenter Skanderborg fra 2016 og frem havde et fokus på tidlig afklaring af den sygemeldtes muligheder for at arbejde. Der iværksættes en førtidlig indsats, som skal sikre at borgere med risiko for langtidssygemeldinger fastholdes på arbejdspladserne og dermed undgår at komme på offentlig forsørgelse. 3

4 3. Arbejdsmarkedet i Skanderborg Arbejdsmarkedet i Skanderborg kendetegnes ved indgangen til 2016 med faldende og lav ledighed for mange faggrupper, men dog også et mindre fald i beskæftigelsen. På sigt forventes der dog en mere positiv beskæftigelsesudvikling, hvilket vil medføre behov for at øge arbejdsstyrken i Skanderborg. Set over en årrække er arbejdsmarkedet i Skanderborg generelt karakteriseret ved at være i en stabil og positiv udvikling. Udvikling i borgere i den erhvervsaktive alder Siden 2010 er befolkningen i den erhvervsaktive alder i Skanderborg Kommune faldet med 523 personer, hvilket svarer til et fald på 1,5 % Fra 2015 og frem mod 2020 forventes der et fald i befolkningen i den erhvervsaktive alder på 500 personer, hvilket svarer til et fald på 1,5 % Udviklingen i beskæftigelsen Siden 2010 er antallet af beskæftigede med bopæl i Skanderborg Kommune faldet med 303 personer, hvilket svarer til et fald på 1,3 % Til sammenligning er antallet af beskæftigede med bopæl i Beskæftigelsesregion Midtjylland faldet med 4824 personer, hvilket svarer til et fald på 1,0 % Udviklingen i ledigheden I januar 2010 var ledigheden i Skanderborg Kommune på 4,5 %, mens den i Beskæftigelsesregion Midtjylland var 6,1 % I januar 2015 var ledigheden i Skanderborg Kommune faldet til 3,2 %, mens den i Beskæftigelsesregion Midtjylland var faldet til 4,5 % Udviklingen i langtidsledigheden Siden januar 2010 er langtidsledigheden i Skanderborg Kommune faldet med 81 personer, hvilket svarer til et fald på 34,3 % Siden januar 2010 er langtidsledigheden i Beskæftigelsesregion Midt faldet med personer, hvilket svarer til et fald på 18,5 % 4

5 4. Beskrivelse af principper bag indsatser Indsatsen overfor de ledige og sygemeldte deles op i et jobrettet og et tværfagligt spor. Det jobrettede spor er rettet mod de jobparate ledige og sygemeldte, hvor der forventes en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det tværfaglige spor er rettet mod de aktivitetsparate ledige og sygemeldte, hvor det er uklart om den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Jobrettet spor Den primære indsats i det jobrettede spor er jobrettede samtaler og en virksomhedsrettet indsats. Dette skal sikre, at den ledige eller sygemeldte hurtigst muligt træder tilbage på arbejdsmarkedet igen på ordinære vilkår. I et begrænset omfang kan der gives supplerende indsatser, hvis det vurderes at dette vil bringe den ledige eller sygemeldte hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Tværfagligt spor Den primære indsats på det tværfaglige spor er den koordinerende sagsbehandler, en virksomhedsrettet indsats samt supplerende indsatser som f.eks. mentor, hvis det er relevant. I de tilfælde hvor det ikke er muligt at finde en virksomhedspraktik til den ledige, kan indsatsen foregå i et virksomhedslignende miljø. Samtidig øges fokus i højere grad på effekten af indsatsen, så der sikres progression i den ledige eller sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Dermed er det muligt at afgøre, om den ledige eller sygemeldte er i stand til at træde helt eller delvist tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår eller om der er behov for særlige vilkår for at borgeren opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Figur 1 nedenfor illustrerer principperne bag indsatserne og giver nogle eksempler på supplerende indsatser. Figur 1 Illustration af indsatser Supplerende indsats Mentor Supplerende indsats Træning Primær indsats Jobrettede samtaler Koordinerende sagsbehandler Virksomhedsrettede forløb Supplerende indsats Ydelser efter sundhedsloven Supplerende indsats Smertehåndtering 5

6 Andel af arbejdsstyrke i % 5. Politisk forandring - Reducere andelen af borgere på offentlig forsørgelse Skanderborg Kommune vedtog ultimo 2014 som en politisk forandring, at antallet af personer på offentlig forsørgelse i Skanderborg Kommune skal reduceres. Skanderborg Kommune vil sikre en fortsat udvikling af indsats og resultater på beskæftigelsesområdet via en tidlig og aktiv indsats, som skal bidrage til at reducere andelen af personer på offentlig forsørgelse Figuren nedenfor viser udviklingen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse, som andel af arbejdsstyrken for hhv. Skanderborg Kommune og kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Der ses bort fra efterløn, da Jobcenter Skanderborg ikke har nogen muligheder for at påvirke til- eller afgangen fra denne ydelse. Samtidig ses der også bort fra fleksjob, da fleksjob er et af alternativerne til førtidspension. 17,0 Andel af arbejdsstyrke på offentlig forsørgelse (ex. revalidering, efterløn og fleksjob) 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Måned Klyngegennemsnit Skanderborg Kommune Kilde: Jobindsats.dk Figuren viser, at i juni 2015 modtog 14,9 % af arbejdsstyrken i Skanderborg Kommune offentlig forsørgelse. I kommuner med sammenlignelige vilkår var andelen 15,7 %. En reduktion på 0,1 % af arbejdsstyrken som modtager offentlig forsørgelse svarer til, at Skanderborg Kommune skal hjælpe helårspersoner ud i selvforsørgelse. 6

7 6. Politisk forandring udvikling og afprøvning af metoder til førtidlig indsats på beskæftigelsesområdet Skanderborg Kommune forventes ultimo 2015 at vedtage som en politisk forandring, at der udvikles en førtidlig indsats på beskæftigelsesområdet. Der udvikles en førtidlig indsats i Skanderborg Kommune, som sikrer at ledighed og sygemelding undgås En tidlig indsats er med til at sikre, at ledige eller sygemeldte ikke bliver langtidsledige eller langtidssygemeldte. Ved at iværksætte en indsats inden der sker en sygemelding eller en afskedigelse, reduceres risikoen for at pågældende vil begynde at modtage offentlig forsørgelse. Den førtidlige indsats overfor de ledige skal også ses i forhold til, at nogle brancher medio 2015 oplever meget lav ledighed og derfor har vanskeligt ved at få besat jobåbninger. En førtidlig indsats kan hér være med til at sikre at der allerede i opsigelsesperioden sker et match mellem den afskedigede og virksomheden, som efterspørger arbejdskraft. Fastsatte mål for den førtidlige indsats: Antal omplaceringer i opsigelsesperioden: 40 Antal sygemeldte borgere der fastholdes i job via Fast Track: 40 Antal studenter/dimittender der går direkte i job på baggrund af en målrettet indsats i samarbejde med uddannelsesstedet: 20 7

8 7. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesministeren har fastsat som mål for 2016, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal hjælpes tættere eller ind på arbejdsmarkedet. Dette mål ligger i forlængelse af den politisk vedtagne forandring om, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Skanderborg Kommune skal reduceres. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet ses i Skanderborg Kommune som kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, ledighedsydelsesmodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere samt borgere på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb, da disse ydelsesgrupper i større eller mindre grad har mistet kontakten til arbejdsmarkedet og kan have svært ved at træde ind på arbejdsmarkedet igen. Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Det stigende antal flygtninge som kommer til Danmark, betyder at Skanderborg Kommune har en voksende udfordring med at sikre, at flygtningene opnår fodfæste på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Figuren nedenfor viser, at Skanderborg Kommune har haft en væsentligt større stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet end gennemsnittet blandt klyngekommunerne. I august 2015 havde Skanderborg Kommune 252 kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Kilde: Jobindsats.dk Målsætning Målsætningen på integrationsområdet afhænger af, hvor stor den nationale kvote for antallet af flygtninge bliver i Hvis den nationale kvote forbliver på de som Udlændingestyrelsen på nuværende tidspunkt har meldt ud, er målsætningen, at der i december 2016 maksimalt skal være 400 modtagere af kontanthjælp under integrationsprogrammet Øges den nationale kvote i løbet af 2016 til , som regeringens finanslovsforslag for 2016 indikerer som en mulighed, er målsætningen, at der i december 2016 maksimalt skal være 425 modtagere af kontanthjælp under integrationsprogrammet. 8

9 Ledighedsydelsesmodtagere Figuren nedenfor viser, at i perioden fra 4. kvartal 2014 til 3 kvartal. 2015, var ledighedsydelsesmodtagerne i match 1 gennemsnitligt ledige i 16,6 uger. Til sammenligning var ledighedsydelsesmodtagerne i match 1 i klyngekommunerne gennemsnitligt ledige i 21,6 uger. Kilde: Jobindsats.dk Figuren nedenfor viser, at i perioden fra 4. kvartal 2014 til 3 kvartal. 2015, var ledighedsydelsesmodtagerne i match 2 gennemsnitligt ledige i 26,1 uger. Til sammenligning var ledighedsydelsesmodtagerne i match 2 i klyngekommunerne gennemsnitligt ledige i 31,1 uger. Kilde: Jobindsats.dk 9

10 Figuren nedenfor viser, at i perioden fra 4. kvartal 2014 til 3 kvartal. 2015, var ledighedsydelsesmodtagerne i match 3 gennemsnitligt ledige i 37,9 uger. Til sammenligning var ledighedsydelsesmodtagerne i match 2 i klyngekommunerne gennemsnitligt ledige i 38,6 uger. Kilde: jobindsats.dk Målsætning For ledighedsydelsesmodtagere i match 1 og match 2 er det målsætningen, at i december 2016 skal den gennemsnitlige ledighedsperiode stadig være 5 uger kortere i Skanderborg Kommune end i klyngekommunerne. For ledighedsydelsesmodtagere i match 3 er det målsætningen, at den gennemsnitlige ledighedsperiode reduceres til under klyngegennemsnittet. Dette svarer til, at 5 langtidsledige ledighedsydelsesmodtagere vender tilbage til arbejdsmarkedet eller visiteres til et ressourceforløb. 10

11 Antal sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb Sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb har haft en tilknytning til arbejdsmarkedet og indsatsen skal være med til at sikre, at de sygemeldte vender helt eller delvist tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Som nævnt ovenfor er sygedagpengeområdet ét område, hvor Skanderborg Kommune har et stort besparelsespotentiale. Figuren nedefor viser, at Skanderborg Kommune har haft en udvikling i antallet af sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb, som næsten svarer til den gennemsnitlige udvikling i klyngekommunerne. I juli 2015 modtog borgere i Skanderborg Kommune sygedagpenge eller deltog i et jobafklaringsforløb. Kilde: jobindsats.dk Målsætning Det er målsætningen, at i december 2016 skal Skanderborg Kommune have haft en udvikling, som er 1 % bedre end klyngegennemsnittet. Dette svarer til, at Skanderborg Kommune i december 2016 skal have reduceret antallet af sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb med 11 mere end klyngegennemsnittet. 11

12 Index - januar 2014 = 100 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere Figuren viser, at Skanderborg Kommune har reduceret antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mere end gennemsnittet blandt klyngekommunerne. I august 2015 havde Skanderborg Kommune 335 aktivitetsparate kontanthjælp- og ressourceforløbsmodtagere. I perioden januar-august er antallet gennemsnitligt reduceret med mellem 4 og 5 modtagere om måneden. 115 Aktivitetsparate KTH modtagere (eksl. integration) og ressourceforløbsmodtagere i Skanderborg Kommune og sammenlignelige kommuner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Aksetitel Klyngekommuner Index Skanderborg Kilde: jobindsats.dk Målsætning Det er målsætningen, at Skanderborg Kommune i december 2016 skal have 270 aktivitetsparate kontanthjælp- og ressourceforløbsmodtagere. Dette svarer til, at den gennemsnitlige udvikling i perioden januaraugust 2015 fastholdes og videreføres i

13 8. Bekæmpe langtidsledigheden Beskæftigelsesministeren har fastsat som mål for 2016, at langtidsledigheden skal bekæmpes. Den to-årige dagpengeperiode betyder, at det er vigtigt at Jobcenter Skanderborg har fokus på en tidlig og forebyggende indsats overfor de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige og miste retten til A-dagpenge. Samtidig giver refusionsreformen et øget incitament til at reducere langtidsledigheden, da Skanderborg Kommune får mindre refusion, jo længere borgerne har været på offentlig forsørgelse. Figuren nedenfor viser antallet af langtidsledige borgere på A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse samt jobparate kontanthjælpsmodtagere holdt op imod det samlede antal modtagere i hhv. Skanderborg Kommune og sammenlignelige kommuner. Figuren viser, at Skanderborg Kommune generelt har en meget lavere langtidsledighed end sammenlignelige kommuner. I august 2015 var 17,7 % af alle A-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse samt jobparate kontanthjælpsmodtagere i Skanderborg Kommune langtidsledige. De 17,7 % svarer til 134 ledige. I sammenlignelige kommuner udgjorde de langtidsledige en andel på 29,0 %. Kilde: jobindsats.dk Målsætning Det er målsætningen, at ultimo 2016 er 17 % af alle A-dagpenge-, arbejdsmarkedsydelsesmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere langtidsledige. Hvis der tages udgangspunkt i antallet af langtidsledige i august 2015, så svarer målsætningen til at 7 langtidsledige skal hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet. Målsætningen skal dog ses i forhold til, at antallet af ledige har været faldende gennem hele 2015, hvilket betyder at langtidsledigheden skal falde mere end den gennemsnitlige ledighed for at andelen af langtidsledige bliver reduceret. 13

14 9. Bedre match mellem de ledige og virksomhederne Beskæftigelsesministeren har for 2016 fastsat som mål, at der skal sikres et bedre match mellem de ledige og virksomhederne. Den virksomhedsrettede indsats er et centralt punkt i den beskæftigelsesrettede indsats. Det er derfor afgørende, at Skanderborg Kommune udvider samarbejdet med de virksomheder som der allerede samarbejdes med og de virksomheder, som der på nuværende tidspunkt ikke samarbejdes med. I juli 2015 havde Skanderborg Kommune et samarbejde med 21,4 % af virksomhederne i kommunen omkring oprettelsen af virksomhedsrettede tilbud til ledige. Til sammenligning var gennemsnittet for klyngekommunerne på 12 %. Skanderborg Kommune har dermed et næsten dobbelt så stort samarbejde med virksomhederne i kommunen. Figuren nedenfor viser dog, at siden januar 2014 har klyngekommunerne gennemsnitligt øget samarbejdet med virksomhederne mere end Skanderborg Kommune. Kilde: jobindsats.dk Målsætning Det er målsætningen, at i december 2016 skal Skanderborg Kommune have øget samarbejdsgraden med virksomhederne fra 21,4 % til 22,4 %. Dette svarer til, at Skanderborg Kommune skal oprette virksomhedsrettede forløb i 18 virksomheder, hvor der i juli 2014 ikke er oprettet noget forløb. 14

15 10. Flere unge skal have en uddannelse Beskæftigelsesministeriet har for 2016 fastsat som mål, at beskæftigelsesindsatsen skal bidrage til at flere unge får en uddannelse. For at opfylde den politisk vedtagne forandring, er det vigtigt at de unge hjælpes så hurtigt som muligt i gang med en uddannelse og at de fastholdes på uddannelserne. Et vigtigt element i indsatsen er, at unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse mødes med et uddannelsespåbud og en målrettet uddannelsesmæssig indsats, der kan sikre dem varig beskæftigelse efter endt uddannelse. Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Figuren nedenfor viser, at i perioden fra 4. kvartal 2014 til 3 kvartal. 2015, modtog de uddannelsesparate unge gennemsnitligt uddannelseshjælp i 24 uger. Til sammenligning modtog de uddannelsesparate i klyngekommunerne gennemsnitligt uddannelseshjælp i 19 uger. Kilde: Jobindsats.dk Målsætning Det er målsætningen at det gennemsnitlige antal uger som unge uddannelsesparate i Skanderborg Kommune modtager uddannelseshjælp, skal reduceres til gennemsnittet for klyngen. Skanderborg Kommune havde i juli unge, som havde modtaget uddannelseshjælp i over ét år. Hvis 10 af disse unge hjælpes i ordinær uddannelse og fastholdes i deres uddannelsesforløb, vil det reducere den gennemsnitlige varighed i Skanderborg Kommune til det gennemsnitlige niveau i klyngen. 15

16 Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Figuren nedenfor viser, at i perioden fra 4. kvartal 2014 til 3 kvartal. 2015, modtog de aktivitetsparate unge gennemsnitligt uddannelseshjælp i 39,5 uger. Til sammenligning modtog de aktivitetsparate i klyngekommunerne gennemsnitligt uddannelseshjælp i 35,8 uger. Kilde: Jobindsats.dk Målsætning Det er målsætningen, at det gennemsnitlige antal uger som unge aktivitetsparate i Skanderborg Kommune modtager uddannelseshjælp, skal reduceres til gennemsnittet for klyngen. Skanderborg Kommune havde i juli unge, som havde modtaget uddannelseshjælp i over ét år. Hvis 10 af disse unge hjælpes i ordinær uddannelse og fastholdes i uddannelse, vil det reducere den gennemsnitlige varighed i Skanderborg Kommune til det gennemsnitlige niveau i klyngen. 16

17 11. Budgetoversigt Pr. 1. januar træder refusionsreformen i kraft, som betyder at Skanderborg Kommune skal finansiere en større andel af forsørgelsesudgifterne selv. Dette er den primære årsag til at udgifterne til forsørgelse stiger. Forsørgelsesudgifter (2016 p/l) Korrigeret budget 2015 Budget Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Førtidspension tilkendt efter 1. juli Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Ressourceforløb Ledighedsydelse Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Seniorjob til personer over 55 år I alt Driftsudgifter (2016 p/l) Korrigeret budget 2015 Budget Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger I alt Øvrige (2016 p/l) Korrigeret budget 2015 Budget Beboelse Driftsikring af boligbyggeri UU Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner - fælles depot I alt I alt

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Beskæfigelsesplan 2016 for Varde Kommune

Beskæftigelsesplan 2016. Beskæfigelsesplan 2016 for Varde Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæfigelsesplan 2016 for Varde Kommune Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2014-2017

Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Kommunenotat. Syddjurs Kommune

Kommunenotat. Syddjurs Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 11 Arbejdsmarkedsudvalget Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område udrulles en stor refusionsreform, der implementeres den 1. januar 2016. Refusionsreformen

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

AMK-Syd 15-09-2015. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd 15-09-2015. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 15-09-2015 Status på reformer og indsats September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver

Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Fælles fynske beskæftigelsesperspektiver Baggrund De beskæftigelsespolitiske udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen til en anden

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 1 Beskæftigelsesplan 2016 Køge Kommune INDLEDNING I 2013 vedtog Køge Byråd Køge Kommunes Arbejdsmarkedspolitik for 2013-2017. Arbejdsmarkedspolitikken sæt ter rammen for indsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune.

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune. 1 Indhold Overordnede strategiske mål. Effekt af indsatsen på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Effekten af kommunale tilbud. Varighed og forsørgelseshistorik på de kommunale tilbud Effekten af eksternt

Læs mere

Refusionsreformen 2016

Refusionsreformen 2016 Refusionsreformen 2016 Agenda Hvad går reformen ud på? Sammenligning med andre kommuner Effekter på beskæftigelsesindsatsen Reformen indeholder en trappemodel Refusionen på borgerens ydelse afhænger af

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra april 2013 til april 2014 2013 2014 Målgruppe / Mdr. APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 257292 Brevid. 1887972 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2013 9. april 2014 Resultatrevision 2013 Jobcenter

Læs mere

Kommunenotat. Silkeborg

Kommunenotat. Silkeborg Kommunenotat 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen og på sigt et markant fald

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport december (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Unge Virksomhedssamarbejde Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som andel af

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

Vi har fortsat har en stor opgave med at bekæmpe arbejdslosheden Og der er behov for reformer på arbejdsmarkedet

Vi har fortsat har en stor opgave med at bekæmpe arbejdslosheden Og der er behov for reformer på arbejdsmarkedet "> ± */ - SSZ> s Samtlige kommunalbestyrelser Samtlige jobcentre Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesregionerne Beskæftigelsesrådet De regionale beskæftigelsesråd De lokale beskæftigelsesråd Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2013 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Beskæftigelsesindsats 315.660

Læs mere

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet ØDF Sjælland, marts 2015 Et enkelt refusionssystem - med fokus på resultater Skærpet fokus på at få ledige i job Samme statsrefusion uanset forsørgelsesydelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Kommunenotat. Odder Kommune

Kommunenotat. Odder Kommune Kommunenotat Odder Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Odder Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Task force Beskæftigelsesområdet

Task force Beskæftigelsesområdet Budgetkonferencen, 2014 Task force Beskæftigelsesområdet 1. Orientering om forløbet og KL anbefalinger fra budgetkonferencen 2013. 2. Status på implementering og udviklingen jf. anbefalingerne. Processen

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Opdateret d.1. juni 2012 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Fyn

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Fyn De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Fyn Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten af

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr. Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: 15/000777-001 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007 Nordfyn Notat til Jobcenterledelsen og LBR Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 www.nordfynskommune.dk Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

ØDC Økonomistyring 27-08-2015

ØDC Økonomistyring 27-08-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 27-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalget 2016 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Dialogmøde mellem Jobcenter Allerød og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 30. maj 2013.

Dialogmøde mellem Jobcenter Allerød og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 30. maj 2013. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 7. juni 2013 J.nr. /jom Dialogmøde mellem Jobcenter Allerød og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 30. maj 2013. Mødedeltagere: Jobcentret: Jane

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Side 1 af 17 Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2013 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere