Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 541-1912)"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. februar ) Byrådsmødet den 20. februar 1913 Uddrag fra byrådsmødet den 29. februar side 13 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Fra Udvalget for Belysningsvæsenet forelaa følgende Indstilling om, at Kommunen overtager Leverancen af Gas til Viby Kommune: "Efter forudgaaede Forhandlinger med Viby Gasværksudvalg angaaende Forsyning af Viby og Kongsvang med Gas fra Kommunens Gasværk indstiller Udvalget til Byraadet, at Kommunen overtager Leverancen af Gas til Viby Kommune paa følgende Betingelser: 1) Gassen leveres og maales gennem en i Viby Skel anbragt Hovedmaaler. Bekostningen ved Nedlægning af Hovedgasledning fra det nye Epidemihospital til Viby Skel, samt til Maalerhus og Hovedmaaler afholdes af Belysningsvæsenet. Udgiften andrager ca Kr. 2) Gasprisen fastsættes med en Kulpris indtil 14 Kr. 99 Øre til 9 1/2 Øre pr. Kubikmeter. Meden Kulpris fra 15 Kr. til 16 Kr. 99 Øre til 10 Øre pr. Kubikmeter. Med en Kulpris fra 17 Kr. og derover til 10 1/2 Øre pr. Kubikmeter. 3) Naar Forbruget overstiger Kubikmeter, nedsættes fornævnte Skala for Gasprisen med 1/2 Øre pr. Kubikmeter. 4) Overenskomsten er Dette dokument er fra Side 1 af 8

2 gældende for et Tidsrum af 15 Aar". Samuelsen forelagde Indstillingen med Bemærkning om, at den var i Overensstemmelse med de Udtalelser, der var faldet ved Talerens Forespørgsel angaaende samme Sag for 14 Dage siden i Byraadet. Skulde Leverancen komme i Stand paa de foreslaaede Vilkaar, vilde det i de 15 Aar give en Indtægt paa ca Kr. Nøjere kunde Beløbet ikke opgives, da det aarlige Forbrug, der var beregnet til m3, sandsynligvis vilde blive forøget. Da Gassen skulde leveres ved Skellet, vilde Forbrugerne selv komme til at bære Tabet i Stikledningerne, ca. 10 %. Hele Leverancen androg kun 3 Dages Produktion for Værket. Udvalget kom med Indstillingen nu, fordi der næste Dag skulde tages Bestemmelse om Sagen ved en Generalforsamling i Viby. Mikael Johansen mindede om, at man for et Aars Tid siden ikke vilde være med til at levere Gas og Vand til Aaby. Taleren kunde ikke stemme for at levere Byens Goder til en Konkurrencekommune. Havde man først givet dem Gas, vilde de ogsaa have Vand, og dette var det saa ikke saa let at nægte. Selv om man direkte vilde tjene noget, vilde man indirekte tabe meget mere. Under alle Omstændigheder var den tilbudte Pris altfor billig. Jakob Jensen kunde have ønsket Meddelelse om Produktionsprisen for en Kubikmeter. Hvis man overhovedet skulde indlade sig paa Leverancen, syntes Prisen temmelig lav og ogsaa langt lavere end anført i Mødet for 14 Dage siden. Det var godt nok, at Gasprisen skulde stige med Kulprisen, men paa dette Punkt var Forslaget ikke vidtgaaende nok, idet Stigningen burde fortsættes ogsaa for højere Kulpriser end 17 Kr. Der burde være en Stigning for hver Krone, Kulprisen steg, og ligeledes burde Prisen stige med Stigning af Arbejdsløn og for alt, hvad der brugtes paa Gasværket. Skulde man overtage Leverancen, burde Gassen betales efter en progressiv Skala, der stod i Forhold til Produktionsprisen. Hvis en saadan Ordning kunde gennemføres, og hvis Byen kunde tjene noget ved Leverancen, havde Taleren intet imod, at man paatog sig denne; men den efter Forslaget paaregnede Fortjeneste var ikke Umagen værd. løvrigt billigede Taleren Tanken om at levere Gassen ved Skelgrænsen, idet der derved blev skabt Præcedens i andre Forhold og muligvis overfor andre Kommuner. Møller betragtede Gassen som en Handelsvare, som Kommunen fabrikerede, og som den burde sælge, naar den kunde tjene noget derved. Borgerne vilde gerne sælge Varer til Beboerne i Viby, og saa burde Kommunen ogsaa sælge Gas til dem, naar der kunde tages en Fortjeneste. Det maatte jo nemlig erindres, at Aarhus ikke havde Monopol paa at lave Gas. I Forhold til det, der skulde ofres, nemlig de Kr. til Hovedledning med Maalerhus og Maaler, var en Fortjeneste af 2500 Kr. aarlig, og den vilde man sikkert faa, ikke saa daarlig. Vilde man ikke sælge Gas til Viby, vilde de Dette dokument er fra Side 2 af 8

3 selv anlægge et Værk, saa Leverancen kunde paa ingen Maade skade Aarhus, navnlig da der kunde tænkes Tilfælde, hvor det vilde være i Favør af Aarhus, at det var den, der havde Leverancen. Taleren spurgte, om Hr. Mikael Johansen ikke vilde forsikre en Mand fra Viby. Det vilde Hr. Johansen vist nok, men Forholdet var ganske det samme for Kommunen i denne Sag. Overfor Hr. Jakob Jensen bemærkede Taleren, at der jo var fastsat en Pris for en Kulpris udover 17 Kr, og at der ingen Skade vilde ske ved at gaa ind paa Forslaget, saa længe Kulprisen ikke oversteg 20 Kr. Med det, der i Viby skulde ofres til Ledninger, vilde Gassen komme til at koste Beboerne derude mellem 15 og 16 Øre pr. m3. Viby vilde hellere have Overenskomsten indgaaet for en kortere Tid end 15 Aar, men Udvalget havde anset dette Aaremaal for heldigst. Naar Leverancen var anslaaet til m3, var det meget lavt, og Udvalget i Viby mente da ogsaa, at den meget hurtigt vilde komme op paa m 8, hvorved Fortjenesten jo vilde blive større. Ved Beregning af Produktionsprisen skulde naturligvis samtlige Driftsudgifter medregnes, men ikke Administrationsudgifter eller Arbejdsløn, da disse sidste Poster ikke vedkom Leverancen; men som før bemærket vilde Fortjenesten mindst blive 2500 Kr. aarlig efter en Leverance paa m3. løvrigt var det ikke sandsynligt, at der blev noget ud af det, da Udvalget i Viby kun bød en mindre Pris, idet en Ingeniør havde udregnet, at de kunde faa Gas billigere ved selv at anlægge et Værk. Sluttelig anbefalede Taleren Forslaget og udtalte, at man ved at stemme imod det vilde stemme imod, at Kommunen gennem de 15 Aar fik en Fortjeneste paa mindst Kr. Simonsen var ikke enig med Hr. Møller i, at en Gasleverance kunde sidestilles med Tegning af Livsforsikring eller Salg af Varer. Taleren troede ikke, at Viby vilde anlægge et kommunalt Gasværk, da han ikke kunde tænke sig, at Beboerne ude i Kommunen vilde gaa med til at ladedenne opføre et Værk for Kongsvang mulig med en Ledning til Viby By, med mindre Gasprisen blev saa høj, at Kommunen kunde tjene derved; men skulde den blive saa høj, vilde de ikke faa den for saa billig en Pris, som Udvalget nu mente, den kunde leveres for. Naturligvis var det en Fordel at skulle levere Gassen ved Grænsen, men en Fortjeneste paa ialt Kr. i 15 Aar var ikke meget betydelig. Et Gasværk i Viby kunde desuden ikke genere Aarhus, da der sikkert aldrig vilde blive Tale om at indlemme Viby. Og Viby skulde nok faa at vide, hvad det kostede selv at anlægge et Gasværk. I en By som Grenaa var Gasprisen meget højere end her, og jo mindre et Værk, der skulde levere Gas til et helt Sogn, jo højere blev Prisen. Taleren var ikke stemt for Forslaget. Christensen bemærkede overfor Hr. Mikael Johansen, at Aaby i Løbet af Sommeren selv vilde have baade Vand- og Gasværk. For Vibys Vedkommende var der kun Tale om at sælge Gas; Dette dokument er fra Side 3 af 8

4 vilde man ikke sælge dem det, anlagde de selv et Gasværk. Mange langt mindre Landsbyer havde selv et Værk. Taleren troede iøvrigt ikke, Viby akcepterede den nu foreslaaede Pris, da de sikkert selv kunde producere Gas billigere. Stigning af Kulprisen fik ikke saa stor Betydning, naar man regnede med, at Prisen paa Cokes, Kultjære og Ammoniak saa ogsaa steg. Dersom man beregnede Leverancen ikke til m3, men til m3, hvad nok vilde komme til at passe, og hvad Viby da ogsaa regnede med, vilde der til Fremstillingen heraf medgaa 350 Tons Kul á 290 m3 Gas pr. Ton. Med en Pris af 9 1/2 Øre pr. kubikm vilde Salgsprisen for dette Kvantum blive 9642 Kr. Udgiften til de 350 Tons vilde kun blive 5250 Kr. Ved Salg af Biprodukterne vilde yderlig indvindes 60 % af Udgiften til Kullene, og man vilde saa være oppe paa en Indtægt af 7542 Kr. Herfra vilde saa gaa højt regnet 10 % til Forrentning af de Kr. til Hovedledningen med Maalerhus og Maaler, samt 2 Øre pr. m3 Gas til Arbejdsløn og Vedligeholdelse af Værket, og der vilde saa ved Leverancen fremkomme et Overskud paa 4300 Kr. Med en Kulpris af 17 Kr. pr. Ton vilde Overskudet blive 4500 Kr. Under alle Omstændigheder vilde man altsaa være sikret en ret god Fortjeneste. Da man desuden ikke kunde forhindre Viby i at faa Gas, syntes Taleren, at man skulde paatage sig Leverancen, ogsaa fordi der her var en Mulighed for at sælge noget af den Gas, man ikke kunde sælge til Byen paa Grund af den stigende Anvendelse af Elektricitet. Mikael Johansen udtalte overfor Hr. Møller, at det ikke var Coutume i Byraadet at hentyde til Medlemmernes private Forretninger. Taleren vilde selvfølgelig gerne tegue en Forsikring for en Mand i Viby, men der boede vist Agenter nok derude. Dette Forhold vedkom imidlertid slet ikke den foreliggende Sag, da man ikke kunde sammenligne kommunal Drift med en privat Forretning, i hvert Fald ikke med Forsikringsvirksomhed. I Løbet af de 15 Aar kunde der indirekte tabes langt mere ved Leverancen, end der mulig kunde vindes direkte. Det var kun Udflytterne, der ønskede Gas, ikke den anden Side af Viby Kommune, og Folk, der var flyttet fra Byen for at unddrage sig at svare Skat til denne, skulde man ikke give Del i Byens Goder. I hvert Fald haabede Taleren, man vilde vente med at kontrahere med disse Folk, til den kommunale Skattekommission var færdig med sit Arbejde. Aarhus skulde vogte sig for at sætte sin egen Jord ned i Værdi. Samuelsen oplyste, at det ikke blot var Kongsvang, men hele Viby Kommune, der skulde forsynes med Gas Man vilde lavt regnet tjene 3000 Kr. aarlig ved Leverancen, og man kunde ikke medregne Administrationen, Lygtetændingen o. l. til den Produktionspris, der med Hensyn til denne Sag skulde regnes med. Om Levering af Vand kunde der ikke blive Tale, da der var Vandværk derude. Med de Udgifter, Beboerne i Viby Dette dokument er fra Side 4 af 8

5 selv skulde betale, vilde Salgsprisen derude blive ca. 15 Øre. Hvis man ikke vilde gøre noget for en Fortjeneste paa Kr., var der intet at sige til, at man ikke vilde indlade sig paa Leverancen, men vilde man det, burde Forretningen dog søges. Forøvrigt var Sagen ikke noget Kabinetspørgsmaal for Udvalget, men Indstillingen var i Overensstemmelse med de Udtalelser, der for 14 Dage siden var faldet i Byraadet om samme Sag. Møller udtalte overfor Hr. Simonsen, at det i denne Sammenhæng kunde være ligegyldigt, enten et muligt Gasværk i Viby blev kommunalt eller privat, og at der skulde lægges Ledninger ikke blot til Kongsvang og Viby, men over hele Kommunen. Udgiften paatog Viby sig selv; Aarhus skulde kun levere Gas ved Grænsen. Taleren bad Byraadet være overbevist om, at han ikke vilde anbefale Leverancen, hvis han ikke ansaa den for en god Forretning, og at hans Beregninger var saa nøgterne, at de nok skulde holde. Da Viby selv kunde skaffe sig Gas, kunde der selvfølgelig ikke være Tale om, at Aarhus Jorder kunde tabe i Værdi, hvis man overtog Leverancen. Ved at stemme imod Indstillingen vilde manstemme imod, at Kommunen fik en ret betydelig Indtægt. Belysningsudvalget blev efterhaanden lidt bange for at komme med Forslag til Byraadet, saaledes som dets Forslag altid blev modtaget. Clemensen var enig med Udvalget i, at man skulde tage mod en Fortjeneste, naar man kunde. Kunde man forhindre Viby i at faa Gas og derved tvinge en Del af Udflytterne ind i Byen igen, var Sagen en anden, men det var der jo ingen Mulighed for. Ganske vist flyttede en Del derud af Hensyn til Skatten, men de fleste dog vist paa Grund af den lettere Adgang til at faa en Virksomhed, og fordi de derude kunde faa et lille Hus selv halvt saa billigt som her. En Fortjeneste af 3000 Kr. var imidlertid vel lille, saa det vilde sikkert være rigtigt at lade Udvalget forhandle videre for at se, om Prisen ikke kunde drives lidt i Vejret. Jakob Jensen pegede paa, at der voksede Kvarterer som Kongsvang op udenom de fleste Byer. Det var ikke Grundprisen, der var Skyld i den Slags Bebyggelse, for saa kunde de Folk lige saa godt bygge paa Byens Mark. Hvis de havde købt Grundene af Byen, vilde de ikke have fundet sig i de primitive Forhold, de nu maatte leve under. Udflytningen skyldtes kun Skatten, og derfor vilde Taleren gerne have Sagen halet ud, til man saa, hvad det blev til med Skatteloven. Hr. Samuelsen havde gjort sig skyldig i en forkert Udtalelse ved at sige, at Lygtetændingen ikke skulde regnes med ved Beregningen af Gassens Produktionspris, idet Værket jo fik Betaling af Byen for Gadebelysningen og dermed for Lygtetændingen. Hr. Møller havde beklaget sig over, at Udvalget fik en ilde Medfart, men Ulykken var, at det undertiden havde for mange Beregninger, i Aften saaledes ikke mindre end tre. Der havde meget rigtig for 14 Dage Dette dokument er fra Side 5 af 8

6 siden været et vist Flertal for at bemyndige Udvalget til at forhandle videre med Viby, og dermed var man ogsaa gaaet ind paa Tanken om at paatage sig Leveringen, men Udvalget var dog nu noget længere nede med Fortjenesten end den Aften. I Forslaget var højeste Pris 10 1/2 Øre, hvor meget end Kulprisen steg, men der burde være en Stigning i Prisen for hver Krone, Kulprisen steg. Denne Form, som Modparten jo intet kunde have imod, vilde forretningsmæssig set være den bedste, selv om det var meget rigtigt, at Prisen for Biproduktionen steg med Kulprisen. Endelig burde ogsaa Arbejdslønnen omtales i Kontrakten. Taleren henstillede til Udvalget at rette Overenskomsten i Overensstemmelse med den af han fremhævede Form samt at holde fast ved de Priser, der for 14 Dage siden var blevet omtalt. Mousten kunde slutte sig til Hr. Jakob Jensens Forslag om at lade Gasprisen stige med Kulprisen. Man havde jo været oppe paa en Pris af 19 Kr. og kunde komme endnu højere op. Viby havde sikkert heller intet imod at lade Gas-prisen stige med 1/2 Øre pr. m3 for hver Krone, Kulprisen steg. Taleren forudsatte, at ; et var Viby Kommune, der skulde sluttes med, saaledes at der ingen Risiko kunde blive, og at Aarhus fik Eneret paa at levere Gas til denne Kommune. Endelig vilde det vel ogsaa være rigtigt at sætte et Minimumskvantum, der skulde betales for, da det jo kunde tænkes, at Forbruget kunde gaa langt ned. Skattelovens Skæbne havde sikkert ingen Betydning for denne Sag. Mikael Johansen bekræftede Hr. Jakob Jensens Udtalelse om, at der fra Udvalget var blevet nævnt 3 Beregninger, der varierede fra 2500 Kr. til henimod 5000 Kr. Paa et saadant Grundlag kunde Byraadet ikke bygge, det maatte have Vished for, hvad det stemte for. Skønt denne Sag naturligvis ikke skulde ses ud fra et Grundejerstandpunkt, undrede det dog Taleren at se et Medlem af Grundejerforeningens Bestyrelse arbejde for at faa Folk til at flytte fra Byen. Det var vist nærmest Statsfunktionærer fra Statsbanen, der flyttede ud til Kongsvang. Det var kedeligt, at de havde Lov dertil, men fik man en ordentlig mellemkommunal Beskatning, kunde det være, de flyttede ind igen. Christensen fandt det ikke saa underligt, at Hr. Møller og hans Beregninger var lidt forskellige, idet Stillingen havde været lidt vanskelig. Direktøren var syg, Udvalgets Formand havde ikke været hjemme, og Kontorchefens Beregning holdt næppe helt Stik. I Viby vilde Gassen komme til at staa Beboerne i Øre, Ved et eget Værk vilde Prisen næppe blive højere, og saa havde de dog den Fordel, at Værket var deres eget. Hvis Gasprisen skulda stige med 1/2 Øre for hver Krone, Kulprisen steg maatte Byraadet hellere stemme Sagen ned med det samme. Samuelsen saa intet til Hinder for at sætte Minimumsleverancen til m3 og maaske en lidt højere Gaspris, hvis Kulprisen skulde gaa over 17 Kr., men troede ikke, det Dette dokument er fra Side 6 af 8

7 kunde nytte at stille andre Fordringer der ud over. Selvfølgelig vilde man faa Eneret paa Leverancen for den Tid, der var fastsat. Gasværksudvalget i Viby bestod dels af Medlemmer af Sogneraadet valgt af dette og dels af Folk, der var valgt af Beboerne. Bemærkningen om, at Udvalgets Formand ikke havde været hjemme, kunde Hr. Christensen godt have sparet, da Sagen meget godt kunde have været behandlet i Udvalget i Dag i Stedet for i Gaar. Forøvrigt kunde de to andre Medlemmer af Udvalget ogsaa nok have forberedt Sagen noget bedre. Da Taleren kom, maatte man først til at fremskaffe Produktionspris o. l. Direktøren var vel syg, men Kontorchefens Beregning var nok til at stole paa. Christensen syntes ikke, hans lille Bemærkning kunde være stødende for Udvalgets Formand. Det var dennes Sag at fremskaffe Materialet. Samuelsen syntes nok, de to andre Udvalgsmedlemmer kunde have skaffet de nødvendige Oplysninger. Møller hævdede, at de to andre Udvalgsmedlemmer havde forberedt Sagen saa godt, det var dem muligt. De Beregninger, Udvalgets Formand benyttede, havde Hr. Christensen og Taleren i Gaar. Fordi Neergaard regnede paa en Maade, kunde det godt være, at Udvalgets Medlemmer saa lidt anderledes paa Sagen. Christensen gjorde opmærksom paa, at der i Kontorchefens Beregning et Sted var en Fejl paa ca Kr Hvis Byraadet ikke nu tog bestemt Stilling til Sagen, troede Taleren ikke, at denne kom frem mere. Mousten vilde antage, at der var Flertal for en noget højere Gaspris, hvis Kulprisen skulde overstige 18 Kr., samt for at ansætte et Minimum for Leverancen. Samuelsen anmodede om at faa stemt over Forslaget. Jakob Jensen fandt, at Udvalget burdetage Sagen tilbage og fremkomme med et bestemt Forslag paa Grundlag af de faldne Udtalelser. Christensen gjorde opmærksom paa, at der skulde holdes Møde om Sagen i Viby næste Dag. Han foreslog at indsætte en Bestemmelse om, at Gasprisen skulde stige med 1/2 Øre, hvis Kulprisen gik over 19 Kr., og om et Minimumsforbrug paa m3. Formanden ansaa det for rigtigst, at Udvalget kom med mulige Ændringer i en bestemt Indstilling. Mikael Johansen syntes ikke, det kunde forlanges, at man skulde stemme over et saa uklart Forslag. Christensen hævdede, at Forslaget var fuldstændig klart. Jakob Jensen mente, at Udvalget nu havde et udmærket Grundlag at arbejde videre paa, og som Vibyfolkene kunde tage Stilling til. Samuelsen kunde gaa med til at henstille til Vibyudvalget at forhøje Prisen med 1/2 Øre for endnu 1 Kr. højere Kulpris og at fastsætte, at mindst m3 skulde aftages. Sagen udsattes. Uddrag fra byrådsmødet den 20. februar side 4 Til første side Dette dokument er fra Side 7 af 8

8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr ) Andragende fra Skolebetjentene om Optagelse paa Lønregulativet. Afsloges overensstemmende med Skoleudvalgets Indstilling. Dette dokument er fra Side 8 af 8

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 367-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 367-1916) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsenets Personale Idræt Skovene Skovene i Almindelighed Stadion Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. september 1916 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Originalt emne Boligforhold Bolignød (Husvilde) Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. januar 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915) Aarhus byråds journalsager Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915 4) Byrådsmødet den 23. september 1915 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 450-1907)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 450-1907) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 450-1907) Originalt emne Vandforsyning Vandmaalere Uddrag fra byrådsmødet den 9. januar 1908 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 450-1907) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 28-1905)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 28-1905) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 28-1905) Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. april 1905 2) Byrådsmødet den 22. juni 1905 Uddrag fra byrådsmødet den 27. april 1905 - side 3 Klik her for at åbne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 184-1912)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 184-1912) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 184-1912) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Brændsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. juni 1912 2) Byrådsmødet den 27. juni 1912

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 150-1907)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 150-1907) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 150-1907) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Jernbanevæsen Statsbanerne i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 615-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 615-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 615-1938) Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Laan Laan, garanterede af Kommunen Statsbyggelaan Uddrag fra byrådsmødet den 1. december 1938 - side

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Originalt emne Begravelsesvæsen Den gamle Borgmestergaard Krematorium Museum Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 4. februar 1915 2) Byrådsmødet den 11. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Titel: Vedtægter Thisted Forsikring A/S Side 1 af 6 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er Thisted Forsikring A/S ( Aktieselskabet ). Aktieselskabets

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 392-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 392-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Forslag til Lønningsreglement for Tjenestemæmd under Randers Kommune 1ste Lønningsklasse Løn: 4500 Kr. stigende med 400 hver t 3 Aar til 6500 Kr. En Stadsingeniør 2 Lønningsklasse Løn: 3600 Kr. stigende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 597-1933) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Uddrag fra byrådsmødet den 3. januar 1934 - side 1 Klik her for at åbne den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 44-1909)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 44-1909) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvedtægt Bygningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1909 2) Byrådsmødet den 15. juli 1909 3) Byrådsmødet den 23. september 1909 4) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Originalt emne Barakker Boligforhold Bolignævn (Huslejenævn) Bolignød (Husvilde) Jernbanevæsen Rets- og Politivæsen Statsbanerne Ting- og Arresthus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 535-1934)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 535-1934) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 535-1934) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. oktober 1934 2) Byrådsmødet den 8. november 1934 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 27-1906) Originalt emne Skole og Undervisningsvæsen i Almindelighed Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. april 1906 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2.

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2. 2014-15 Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Nordfyns Kommune i medfør af offentlighedslovens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 14. marts 2016 blev der i sag 320 2015-9364 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 22. juli 2015 har AA indbragt ejendomsmæglere

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 824-1934) Originalt emne Anlæg og Istandsættelse af Gader og Veje Gader Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1935 - side 3 Klik

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 642-1927) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Uddrag fra byrådsmødet den 15. marts 1928 - side 2 Klik her for at åbne den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 554-1920) Originalt emne Forskellige Næringsdrivende Kommunens Hospitalsvæsen i Almindelighed Næringsvæsen Sundhedskommission Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 128-1926) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. april 1911 2) Byrådsmødet

Læs mere