Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr )"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober ) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet den 25. oktober side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Forslag fra Amtslægen til Etablering af Boligtilsyn. Fra Amtslægen i Aarhus forelaa følgende Skrivelse : "Efter Henstilling af Sundhedskommissionen har der i en Periode af afvigte Vinter og nu siden April Flyttedag været etableret et Tilsyn i sundhedsmæssig Henseende med de Husvilde, der er midlertidig internerede i Skoler og andre Lokaler, hvilket Eftersyn i Henhold til Ønsker fremsatte i Byraadet, siden April er udstrakt til de i Barakkerne boende. Tilsynet har været udøvet ved en Sygeplejerske af Dansk Sygeplejeraad; det har været opretholdt uafbrudt, har virket særdeles gavnligt og betryggende og vil vanskeligt i den nærmeste Fremtid kunne tænkes ophævet. Virksomheden bestaar nærmest iat hjælpe og raade Beboerne i de anførte Lokaler, hvor der saa let vil opstaa Griseri og Roderi, saa at de lærer under de vanskelige og usædvanlige Forhold at indrette sig saa Dette dokument er fra Side 1 af 9

2 ordentligt og sundhedsmæssigt, som Forholdene tillader det, endvidere i at være paa Vagt og slaa Allarm overfor smittemistænkelige Sygdomstilfælde og yde Hjælp ved de Foranstaltninger, der træffes overfor saadanne Sygdomme, der jo kan have særlig Betingelse for at brede sig og anrette Ulykker i Omgivelser som de nævnte. At Sygeplejersken blandt andet ogsaa har haft den Opgave at sørge for, at de frugtsommelige Kvinder navnlig i Skolernes Gymnastiksale, hvor de ikke godt kan ligge og føde, i Tide kommer paa Fødselsanstalten, skal jeg lige nævne. Dette Tilsyn koster ca. 170 Kr. om Maaneden. Det bliver godt 2 OOO Kroner om Aaret. For den Pris vilde der kunde oprettes et stadigt virksomt Boligtilsyn Som det vil erindres, har Sundhedskommissionen i sin Tid efter at have sat sig ind i Boligtilsynets Udøvelse i nogle sydsvenske Byer stillet Forslag om Indførelse af et saadant her i Aarhus og har desangaaende sendt en Henvendelse til Byraadet. Byraadet har antagelig endnu ikke taget endelig Stilling til dette Forslag, i alt Fald foreligger der mig bekendt ikke noget Svar derpaa til Sundhedskommissionen. Siden Forslaget indbragtes, er Trangen til Boligeftersyn paa Grund af Bolignøden og de deraf betingede daarlige og usunde Boligforhold paa mange Steder her i Byen blevet endnu mere paakrævet, og er jo som anført allerede delvis indført. Jeg skal derfor tillade mig at henstille, at Byraadet tager under Overvejelse at indføre det som en fast Institution, og hvis der ikke skulde være Stemning for at lade det faa den Udstrækning som i det oprindelige Forslag antydet, da maaske i et lidt mere begrænset Omfang. Det er de egentlige Fattigfolk, det i første Instans gælder om at hjælpe. De finder ikke Plads i de nye kommunale og private Ejendomme, som antages at ville kunne optage nogle Familier til Oktober Flyttedag. En Del vil som hidtil være henvist til Barakkerne og til midlertidig Installation i Skolerne; men en betydelig Del af dem vil finde Husly (og det gælder særligt dem, der har en Del Børn) i mere eller mindre slette og usunde Lejligheder, for nogles Vedkommende Rester fra gamle Dages tarvelige Boliger, som helst burde være ude af Brug, for andres mere eller mindre ulovligt indrettede Beboelsesrum i mørke og sure Kældere eller i forfaldne Baghuse. Den Slags Boliger træffer man mange af, og de bærer saa godt som alle stærkt Præg af daarlig Vedligeholdelse og Forsømmelse saavel fra Ejeres som fra Beboeres Side. Nu er det ikke min Mening, at et Boligtilsyn under de nuværende Forhold særligt skal tilstræbe at faa alle saadanne mindre gode Beboelser rømmede; det forbyder Stillingen for Dette dokument er fra Side 2 af 9

3 Tiden, og selv adskillige af de ulovlige og uheldige Beboelser bliver man vist nødt til foreløbig at tolerere. Men et fornuftigt indrettet Boligtilsyn kan gøre meget væsentlig Nytte ved at forhindre, at Forholdene paa saadanne Steder bliver værre end nødvendigt, og vil ved det Kendskab, som det efterhaanden vil faa til den fattige Befolkning og dens Forhold her i Byen, være af uvurderlig Værdi ved alle sundhedsmæssige Bestræbelser, som gaar ud paa at modvirke Sygdommes Udbredning og træffe Forholdsregler under Epidemiforhold. Ved Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse finder et Tilsyn Sted med Familier, i hvilke Tuberkulosen optræder. Man kunde tænke sig en Samvirken mellem dette Tilsyn og et eventuelt Boligtilsyn. Deres Opgaver vil ligge hinanden nær. Altsaa vil jeg tillade mig at henstille, at det ærede Byraad tager under Overvejelse paa Grundlag af det allerede foretagne at oprette et fast Tilsyn med saadanne Boliger her i- Byen, som beboes af Fattigfolk, og om hvilke der kan være Grund til at antage, at de kan være eller under forskellige Omstændigheder kan blive farlige for Beboernes eller de Omboendes Sundhed. Hvilke Boliger der vil blive Tale om, vil give sig ganske af sig selv. Man kan begynde med alle Kælderlejligheder og de fleste, særlig de ældre, Baghuse og Havehuse. Adskillige Loftslejligheder vil ogsaa komme til at falde ind under Tilsynet. Hvis det ærede Byraad er enigt med mig i Betimeligheden af at tage denne Sag op, vil jeg tillade mig at henstille, at vedkommende Byraadsudvalg i Forbindelse med et Par Medlemmer af Bygnings- og Sundhedskommissionen samt Bygningsinspektøren og mig som Byens Kredslæge mødes til en Drøftelse af den helst i den nærmest mulige Fremtid". Formanden forelagde Sagen, idet han udtalte, at den pekuniære Side jo ikke kunde afskrække; men Forslaget burde dog underkastes 2 Behandlinger og nærmere undersøges i Budgetudvalget, saa det i Dag kun blev en Drøftelse af Spørgsmaalet. Mikael Johansen kunde ikke stemme for Forslaget, da det sikkert vilde udvide sig meget efterhaanden. Det offentlige maatte hellere overtage al Ejendom, for der var snart lagt saa mange Baand paa Husejerne, at det vilde være umuligt far private at bygge og drive Ejendom! Taleren kunde ikke indse, at det i nogen Maade var nødvendigt med en saadan Undersøgelse. Man havde jo Sundhedskommissionen, som gik meget skarpt frem, og denne havde Mandfolk nok, som bedre kunde efterse saadanne Ting end en enkelt Dame. Efterhaanden som den saakaldte Demokratisme bredte sig, kom der mere og mere Tvang. Taleren vilde derfor advare imod at stemme for Forslaget. Dette dokument er fra Side 3 af 9

4 Simonsen kunde i Modsætning til Mikael Johansen i Princippet anbefale en saadan Hjælp. Det vilde naturligvis i nogen Grad afhænge af Udgiften, men dette Spørgsmaal maatte jo Budgetudvalget undersøge. Kontrollen vilde sikkert være nyttig og gavnlig og ikke genere ordentlige Husejere, men der var ogsaa Husejere, som kunde trænge til at ses lidt efter. Taleren syntes ikke, man burde indtage det Standpunkt, at man kun saa paa en enkelt Klasses Behagelighed og stillede sig i Opposition til alt, hvad der kom frem. Byraadet skulde varetage alles Interesser paa en saadan Maade, at det blev til Gavn for det samlede Hele. Naar Mikael Johansen mente, at Sundhedskommissionen havde Mandfolk nok til at gaa omkring og passe paa, forekom det tværtimod Taleren, at det var en Mangel ved Sundhedskommissionen, at den ikke ogsaa havde en Kvinde til at deltage i Tilsynet; det vilde virke mere alsidigt. Naar det tilmed kun drejede sig om en Supplering af det bestaaende Tilsyn med en Kvinde, blev det endnu mindre afskrækkende, og Taleren vilde derfor anbefale i Princippet at slutte sig til Forslaget. Brammer sluttede sig til Simonsen. Han mente heller ikke, det vilde blive noget generende Indgreb i den personlige Frihed, men derimod en Hjælp for mange Mennesker. Boligforholdene var for Tiden daarlige, idet mange elendige Lejligheder havde maattet tages i Brug, og tillige boede der jo mange i Gymnastikhuse o. l. Tilsynet udøvedes her af en Sygeplejerske af Hensyn til Forebyggelse af Epidemier, som der var Fare for, naar Folk saaledes var stuvet sammen. Men denne Fare laa ogsaa andre Steder, og det var derfor naturligt, at Sundhedsautoriteterne havde taget under Overvejelse at udvide Tilsynet. En Dame egnede sig sikkert bedre hertil end Sundhedsbetjentene; hun kunde give Husmoderen Raad og Vink og mange Gange ogsaa være en Støtte for Ejeren. Tuberkuløse Hjem var ogsaa underkastet Damers Tilsyn for at forebygge Smitte. Taleren kunde anbefale Sundhedskommissionens Forslag. N. Joh Laursen gjorde opmærksom paa, at der var en Forskel paa det foreslaaede Tilsyn og det, der udøvedes i tuberkuløse Hjem. Taleren syntes ikke, Sagen var moden endnu, fordi ingen vidste, hvad det kunde drage efter sig. Det var naturligst at nøjes med det, man havde i Øjeblikket, og ikke indlede noget nyt under de nuværende abnorme Forhold. Kunde den omtalte Sygeplejerske overkomme mere, end hun havde, var hun sikkert villig til ogsaa at gaa andre Steder hen. Mariane Thomsen vilde støtte Forslaget, da det sikkert havde stor Betydning, at det netop blev en Kvinde. Det vilde heller ikke komme til at gaa ud over Husejerne, men tværtimod Dette dokument er fra Side 4 af 9

5 kunne blive til Nytte for dem. En saadan Dame kunde paa en taktfuld Maade vise en Husmoder, som ikke havde særlig Ordenssans, hvorledes, hun bedst skulde indrette sig i Hjemmet, og det vilde ikke blive hendes Hverv at stille Fordringer til Ejeren alene, men tværtimod vise Beboerne, hvorledes de bedst kunde skaane Lejlighederne og forhindre, at Børnene ødelagde for meget. Taleren vidste ikke, om det Tilsyn, man nu havde, kunde besørge mere, men ellers kunde man jo konstituere en Dame i Stillingen f. Eks. 1 Aar og saa se, hvorledes det ordnede sig. Brammer antog, det var Meningen, at den Dame, som allerede var ansat, skulde fortsætte og muligvis have sit Virkefelt noget udvidet, og at der saa skulde ansættes een mere, idet to antagelig vilde kunne overkomme et saadant Tilsyn, der ikke skulde være særlig hyppigt I svenske Byer kunde man undersøge Lejligheder daglig, og hver Lejlighed, som trængte til Tilsyn, blev undersøgt mindst 1 Gang i Løbet af 2 Aar. Taleren vilde anbefale at ansætte 2 Damer, maaske konstituere dem en vis Tid, men man vilde sikkert ikke af med dem igen, naar Systemet først var prøvet. Brøndum oplyste, at Amtslægen havde fremsat de samme Tanker paa Boligkongressen i København under meget stærkt Bifald. Stemningen havde der ogsaa været meget stærk for, at der kom Kvinder ind i Boligtilsyn, fordi det var Kvinden, der levede i Hjemmet og havde den bedste Forstaaelse af Hjemmets Tarv og derfor kunde give fornødne Vink, ikke alene med Hensyn til at indrette sig i Hjemmet, men ogsaa med Hensyn til selve Bygningernes Opførelse og Indretning. Taleren var derfor glad ved at faa en Kvinde frem paa dette Omraade og mente, at man burde gaa videre i den Retning. Møller syntes, at der i Begyndelsen af Forhandlingen ikke var nogen videre Divergens, idet ingen havde noget imod, at en Sygeplejerske førte Tilsyn med Barakker og Skoler. Men da Brammer talte anden Gang, vilde han have en Dame mere ansat; det kunde maaske blive til flere Damer og tillige gaa over fra midlertidig Institution til permanent og derved blive en ret stor Udgift for Kommunen. Taleren troede heller ikke, at disse Familier vilde blive saa glade ved en saadan Dame; de vilde vist helst leve deres Liv, som det passede dem bedst, og føle det som en Tvang, naar Damen kom og gav Ordre. Taleren vilde henstille, at man lod denne Dame fortsætte 1 Aar endnu og maaske lod hende udføre noget mere, hvis hun kunde, saa kunde man se, hvorledes det udviklede sig og saa senere tage under Overvejelse, om man skulde gøre det til en permanent Institution og maaske ansætte en Dame mere. Dette dokument er fra Side 5 af 9

6 Brammer mente, at man kunde overlade til Budgetudvalget at undersøge Bekostningen. Der behøvedes ikke nogen stor Gage, og det vilde hurtig indvindes, hvis det kunde forhindre en Epidemi, for en saadan vilde koste kolossale Summer. Amtslægen havde udtalt, at under den sidste Meningitis-Epidemi i Byen var det i de allersletteste Lejligheder og daarligste Baghuse, at der kom mere end eet Tilfælde af Sygdommen; andre Steder var det kun enkelte Tilfælde. Taleren syntes, at dette Forhold kraftig understregede Nytten af et Boligtilsyn. Formanden fandt Sagen noget uklar. I Forslaget stod, at der kunde oprettes et stadigt virkende Boligtilsyn for den Pris, det nuværende kostede, og saa var det jo for saa vidt tilstrækkeligt at beholde den tilsynshavende Dame; men det passede næppe, ellers havde hun i hvert Fald i Øjeblikket for lidt at bestille. Det var derfor bedst at lade Sagen overgaa til 2. Behandling og eventuelt faa et Fællesmøde for at faa nærmere at vide, hvorledes Sundhedskommissionen stillede sig. Det fremgik heller ikke af Indstillingen, hvilken Myndighed vedkommende skulde have. Sagen overgik til 2. Behandling og henvistes til Budgetudvalget. Uddrag fra byrådsmødet den 13. december side 26 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Indstilling om Etablering af Boligtilsyn. (Se Side 236). Fra Budgetudvalget forelaa følgende Indstilling: "Budgetudvalgets Flertal indstiller, at Sundhedskommissionen for 1 Aar bemyndiges til at iværksætte Boligtilsyn overensstemmende med Kommissionens Forslag, og at der til Dækning af Udgifterne herved og ved det allerede etablerede Tilsyn med de husvilde for nævnte Tidsrum, stilles et Beløb af indtil 2000 Kr. til Kommissionens Raadighed (foruden det til de løbende Udgifter ved Tilsynet fornødne Beløb). Et Mindretal (Mikal Johansen) stemte imod Indstillingen." Formanden forelagde Budgetudvalgets Indstilling med Bemærkning om, at 1 Tilsynsførende syntes at være vel lidt. Dette dokument er fra Side 6 af 9

7 Brammer havde forstaaet det saaledes, at man overlod det til Sundhedskommissionen at ansætte 1 eller 2 Tilsynsførende, naar den blot holdt Udgiften indenfor de 2000 Kr. Formanden bemærkede, at Forudsætningen var, at der kun skulde ansættes 1 Tilsynsførende, men at man jo intet kunde have imod, at der blev ansat 2, hvis det kunde opnaas for Beløbet. Brammer mente, at man for 1200 Kr. aarlig kunde faa en Sygeplejerske. Møller gjorde opmærksom paa, at der kun var Tale om 2000 Kr. for 1 Aar. Jakob Jensen vilde gerne vide, hvilken Myndighed en saadan Tilsynsførende skulde have. Taleren vilde for sin Part meget betakke sig for at have saadan en til at se ind i hans Lejlighed. Formanden udtalte, at den Tilsynsførende ikke skulde udrustes med nogen særlig Myndighed og altsaa ikke kunde give noget Paabud, men at det forudsattes, at vedkommende vilde have Evne til at komme ind, hvor man mente det formaalstjenligt. P. Petersen troede ikke, at een Dame som Tilsynsførende kunde udrette noget virkeligt i en By med Indbyggere, saa det skulde nok vise sig, at der vilde blive fortsat med en 3-4 Stykker og Kontor. Selve Institutionen var egentlig oprørende, og det var nærmest en Uforskammethed, om man skulde finde sig i, at saadan en saa efter i ens Lejlighed. Selv om man kunde bortvise den Tilsynsførende, var alene det, at vedkommende kom for at se efter, en Fornærmelse. Formanden troede ikke, at Tilsynet vilde komme andre Steder, end hvor der var god Grund dertil. Christensen bemærkede, at der naturligvis kunde siges mange Morsomheder i denne Sag, men at det faktiske Forhold dog var, at baade Sundhedskommissionen og Lægerne ofte havde fundet det heldigt, at der kunde gives Folk Raad og Vejledning, ligesom der jo ogsaa fandtes adskillige ulovlige og sundhedsfarlige Lejligheder, som det vilde være heldigt at have lidt Indseende med. Hvis den Tilsynsførende var en forstandig Dame, vilde der sikkert opnaas ikke saa lidt ved Institutionen. Salling kunde som Medlem af Sundhedskommissionen anbefale Bevillingen. I adskillige Forhold kunde Vejledning fra en saadan Tilsynsførende være særdeles paa sin Plads, og der fandtes mange Lejligheder, som var i en saadan Tilstand, at de i høj Grad trængte til Dette dokument er fra Side 7 af 9

8 Tilsyn. Mousten fandt, at det Tilsyn, der hidtil var blevet udøvet hos de husvilde, havde virket meget heldigt, Blandt andet var det saaledes ved Tilsynets Hjælp lykkedes at opdage et Skarlagensfebertilfælde i en af Skolerne, saaledes at Sygdommen ikke havde faaet Lov til at brede sig. Bech beklagede, at et, saadant Tilsyn skulde være nødvendigt, idet det var et Bevis paa, at det Tilsyn, der øvedes gennem dem, man boede i Hus sammen med, ganske svigtede. Naar Sundhedskommissionen imidlertid indstillede, at man ordnede sig paa den foreslaaede Maade, kunde Taleren anbefale, at man prøvede for 1 Aar. Søren Petersen oplyste, at de paagæl-forhold hidtil var blevet undersøgt ved Sundhedspolitiet, men at dette ikke virkede saa godt, som man kunde ønske, og at man ansaa et Tilsyn, der blev udøvet af en Dame, for heldigere. Der var god Grund til at faa lidt Haand i Hanke med, hvilke Lejligheder der blev budt at bo i her i Byen. Navnlig i Aagade og Fiskergade fandtes der mange elendige Lejligheder, saa der var ingen Tvivl om, at en saadan Tilsynsførende kunde gøre megen Gavn. For dem, der holdt deres Lejlighed i Orden, kunde Tilsynet absolut ikke være nogen Gene. Jakob Jensen pegede paa, at Sundhedsbetjentene jo havde Ret og Pligt til at gaa ind i hver eneste Gaard og se efter, om der var ordentlige Forhold. Da Hr.. Søren Petersen havde nævnt, at der fandtes daarlige Lejligheder i Aagade, vilde Taleren erindre om, at han meget stærkt havde talt imod at give store Byggedispensationer i denne Gade, men at Sundhedskommissionen og Bygningskommissionen havde anbefalet Dispensationerne. Det var de altfor store Dispensationer, der skabte de daarlige Lejligheder. Brøndum troede, at en Dame i dette Tilfælde var mere paa sin Plads end Politiet. Iøvrigt var det hele jo kun et Forsøg. Taleren henstillede, at det blev indskærpet Damen at vise den størst mulige Takt, naar hun skulde undersøge en Lejers Forhold. Christensen var bange for, at Politimesteren snart vilde forlange 2-3 nye Betjente, hvis Politiet skulde overtage det Tilsyn, man tilsigtede at oprette. Bygningskommissionen havde næppe gaaet med til større Byggedispensationer end Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse, hvoraf Hr. Jakob Jensen var Medlem. Jakob Jensen vidste intet af, at Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse havde givet nogen Dispensation. Dette dokument er fra Side 8 af 9

9 Indstillingen vedtoges Dette dokument er fra Side 9 af 9

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 168-1916) Originalt emne Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 8. juni 1916 2)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Originalt emne Arbejderforhold Arbejdsanvisningskontor Boligforhold Boligforhold i Almindelighed Boliglove (Huslejelove) Bolignød (Husvilde) Lejerforhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 564-1921) Originalt emne Hospitalslæger Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. december 1921 2) Byrådsmødet den 5. januar 1922 3) Byrådsmødet den 2. marts

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Originalt emne Boligforhold Bolignød (Husvilde) Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. januar 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915) Aarhus byråds journalsager Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915 4) Byrådsmødet den 23. september 1915 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Originalt emne Barakker Boligforhold Bolignævn (Huslejenævn) Bolignød (Husvilde) Jernbanevæsen Rets- og Politivæsen Statsbanerne Ting- og Arresthus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 554-1920) Originalt emne Forskellige Næringsdrivende Kommunens Hospitalsvæsen i Almindelighed Næringsvæsen Sundhedskommission Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. april 1911 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Originalt emne Aarhus Sporveje Byraadet Kørsel Udvalg Uddrag fra byrådsmødet den 11. april 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 623-1912)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 623-1912) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 623-1912) Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, offentlig Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 824-1934) Originalt emne Anlæg og Istandsættelse af Gader og Veje Gader Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1935 - side 3 Klik

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 517-1923) Originalt emne Den gamle By Museer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. november 1923 2) Byrådsmødet den 21. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 588-1930) Originalt emne Marselisborg Skole Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. december 1930 2) Byrådsmødet den 5. februar 1931 Uddrag

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 100-1908) Originalt emne Børn Børnehjem Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. maj 1908 2) Byrådsmødet den 11. juni 1908 3) Byrådsmødet den 18. juni 1908 4) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere